Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
10 MARTIE 2012
CLASA A VII-A
Varianta 2
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I _ 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
,,Cel ce mănâncâ Trupul Meu si bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua
cea de apoi.”(Ioan 6, 54)
1. Menţionaţi slujba în cadrul căreia se săvârşeşte Sfânta Taină a Impărtăşaniei;
2. Precizaţi şi descrieţi momentul întemeierii slujbei identificate la punctul 1;
3. Prezentaţi importanţa Sfintei Impărtăşanii în viaţa omului;
4. Precizaţi ce simbolizează prin momentele ei Sfânta Liturghie;
5. Mentionaţi în ce zile se săvârşeşte Sfânta Liturghie.

Subiectul II 20 puncte

Pornind de la textul: „ L-am cǎutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cǎrţi,
în idei şi în simboluri. Dar aceasta nu-mi dǎdea nici pace şi nici dragostea. Intr-o zi am
descoperit în scrierile Sfinţilor Pǎrinţi ai Bisericii, cǎ este posibil sǎ-L întâlneşti pe
Dumnezeu cu adevǎrat în rugǎciune.” (Pr. Prof.Dumitru Stǎniloae), scrieţi un text de
10-12 rânduri, în care sǎ argumentaţi rolul şi importanţa rugǎciunii în viaţa creştinului.
În redactarea textului, trebuie:
-să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
-să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei
opinii faţă de ideea exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii
pertinente.

Subiectul III 40 puncte

Pornind de la textul „Bine, slugǎ bunǎ şi credincioasǎ, peste puţine ai fost credincioasǎ,
peste multe te voi pune; intrǎ întru bucuria Domnului tǎu” (Evanghelia după Matei , capitolul
25), elaboraţi o compunere de o paginǎ referitoare la modalitatea şi necesitatea înmulţirii
talanţilor, folosind exemple din viaţa de zi cu zi.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere),


înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios
şi citarea din Sfânta Scriptură.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
18 MARTIE 2017
CLASA a VII-a
Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I 30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:


,,Cel ce mănâncă Trupul Meu si bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi
învia în ziua cea de apoi.”(Ioan 6, 54)

1. Menţionaţi slujba în cadrul căreia se săvârşeşte Sfânta Taină a Împărtășaniei;


2. Precizaţi momentul întemeierii slujbei identificate la punctul 1;
3. Menționați în ce zile se săvârşeşte Sfânta Liturghie;
4. Precizaţi ce simbolizează prin momentele ei Sfânta Liturghie;
5. Prezentaţi importanţa Sfintei Împărtășanii în viaţa omului.

Subiectul II 20 puncte

Alcătuiţi o compunere cu titlul ,,Sfânta Scriptură în viața creștinului” de 10-12


rânduri, în care să cuprindeți:

1. sintagma care definește descoperirea lui Dumnezeu față de oameni;


2. numele Persoanei prin care se realizează inspirația divină;
3. termenul care indică momentul încheierii legământului lui Dumnezeu cu întreaga
omenire;
4. sinonimul sintagmei ,,Legea Nouă”;
5. rolul Sfintei Scripturi în mântuirea noastră.

Subiectul III 40 puncte

Plecând de la citatul „Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni,
mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii.” ( I Timotei 2,1), alcătuiți un eseu de 25-30 de
rânduri despre importanța Sfintei Liturghii în viața credinciosului. Alegeți un titlu potrivit.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea


logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură/ Sfinții Părinți.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
7 MARTIE 2015
CLASA A VII-a

Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I
30 puncte

Citiţi cu atenţie următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:


„Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Marta i-a zis: Ştiu că va învia la înviere, în ziua cea de
apoi. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri în veac.” ( Ioan 11,23-26)

1. Identificaţi minunea.
2. Precizaţi din ce categorie de minuni face parte aceasta.
3. Menționaţi două învăţături morale pe care le desprindeți din minunea identificată.
4. Formulați două enunțuri în care să arătați cum pot fi aplicate aceste învățături în viața de
zi cu zi.

Subiectul II
20 puncte

Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, atitudinea tatălui faţă de fiul risipitor din pilda cu


acelaşi nume, ajutându-vă şi de următorul citat: „Milostivirea lui Dumnezeu este foc
arzător... O, de am avea noi atâta ardoare pentru El, câtă duioşie părintească are El pentru
noi!” ( Sfântul Ioan Gură de Aur).

În redactarea textului, trebuie:


- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei
opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate
şi formularea unei concluzii pertinente.

Subiectul III
40 puncte

Pornind de la textul „Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii


că este posibil să-L întâlneşti pe Dumnezeu cu adevărat în rugăciune... Astfel, am înţeles,
puţin câte puţin, că Dumnezeu este aproape, că mă iubeşte şi că, lăsându-mă umplut de
iubirea Lui, inima mea se va deschide celorlalţi.”(Pr. Prof. Dumitru Stăniloae), elaboraţi un
eseu despre rolul rugăciunii în viaţa creştinilor.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
5 MARTIE 2016
CLASA A VII-a

Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I
30 puncte

Citiţi cu atenţie următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:


„… peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; întră întru bucuria domnului
tău.” (Matei 25,23)

1. Identificaţi pilda.
2. Menționați simbolul principal al pildei.
3. Explicați înțelesul simbolului menționat la punctul 2.
4. Extrageți două învăţături morale din pildă.
5. Formulați două enunțuri în care să arătați cum pot fi aplicate aceste învățături în viața de
zi cu zi.

Subiectul II
20 puncte

Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, importanța revelației naturale și supranaturale pentru


mântuire.

În redactarea textului, trebuie:


- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei
opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate
şi formularea unei concluzii pertinente.

Subiectul III
40 puncte

Pornind de la textul „Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce
aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și
mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău.”(Matei 5,23-24),
elaboraţi un eseu despre importanța Sfintei Liturghii în viaţa creştinilor.