Sunteți pe pagina 1din 16

PAG. 3 REsTRICţII PAG. 2 ADmINIsTRAţIE PAG.

2 săRBăTOARE
Drumul judeţean care urcă Primarul comunei Veţel Ziua Mondială a Apei a
spre cetatea dacică s-a întâlnit, zilele trecute, fost marcată în judeţul
Sarmizegetusa Regia, cu ministrul Transporturilor, Hunedoara printr-o serie
din Munţii Orăştiei, a fost în timpul vizitei pe care de manifestări dedicate
închis pentru toate tipurile oficialul guvernamental responsabilizării oamenilor
de maşini, pe ultimul a efectuat-o pe Culoarul 4 în ceea ce priveşte această
tronson al acestuia. paneuropean de cale ferată resursă importantă.

Fondat de Cornel POENAR

Bibliotecarul Avram Iancu ajunge astăzi,


vineri, 22 martie, în România,
după ce a participat la ultramaratonul
„6633 Arctic Ultra”./pag. 3

Anul XIV • Nr. 605 • Apare 22 - 28 martie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

GALA
GALA ROBOTICII
ROBOTICII Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!

HUNEDORENE
HUNEDORENE
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• SERESTELY EDITA din Deva
• SALCĂU MARIA din Deva

/p.5

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCtUaLitate 22 - 28 martie 2019

Problemele de expropriere prezentate


ministrului transporturilor
Autorităţile din Veţel susţin ca Ministerul Transporturilor să ia măsurile corecte în acest caz.
Veţel - Primarul comunei
Veţel, Ioan Henţiu, s-a întâlnit,
zilele trecute cu ministrul
Transporturilor, Răzvan Cuc,
în timpul vizitei pe care ofi-
cialul guvernamental a efec-
tuat-o pe Culoarul 4
paneuropean de cale ferată. În
cadrul unei discuţii informale,
Ioan Henţiu i-a prezentat
ministrului situaţia legată de
exproprieri, ţinând cont de
faptul că pe teritoriul co-
munei Veţel trece o parte im-
portantă din noul traseu
stabilit de proiectanţi.
„Ne înţelegem cu construc-
torul, dar de Ministerul Trans-
porturilor ţine problema
exproprierilor. În momentul
de faţă există decretul de ex-
propriere, comisia de expro-
priere nu a fost în teren. Pe
lângă asta, nu peste tot se pot cuţii referitoare la valorile de minister şi cu CFR Infrastruc- încheia în acest an, moment la anului 2012, începutul lui
respecta culoarele de expro- expropriere, apreciate ca fiind tură. O să informez şi secre- care trenurile de pasageri vor 2013.
priere, în totalitate. Apare un mici, însă principala prob- tarul de stat să se ocupe de putea rula cu viteze de până Răzvan Cuc a vizitat şi tron-
disconfort la cetăţeni pentru lemă este cea a exproprierilor. problemele cu exproprieri. Au 160 de kilometri pe oră, iar sonul Gurasada-Simeria, unde
că le mai ocupă câte o zonă de Ministrul Transporturilor, mai fost întârzieri, dar le-am marfarele cu maximum 120 antreprenorul a primit ordinul
teren care este declarat la Răzvan Cuc a spus că se va rezolvat”, a arătat Cuc. de kilometri pe oră. Potrivit de începere a lucrărilor în
APIA. Ar trebui să găsim o ocupa de această situaţie, Ministrul Transporturilor, ministrului, lotul Coşlariu- cursul anului trecut. "Am văzut
soluţie pentru mulţumirea menţionând că s-a mai con- Răzvan Cuc, a mai spus că lu- Simeria este avansat în ceea ce că este mobilizat, lucrează", a
oamenilor”, a spus primarul fruntat cu probleme sinilare în crările de modernizare la in- priveşte lucrările executate, apreciat oficialul guvernamen-
comunei Veţel. ţară. frastructura feroviară de pe deoarece contractele de exe- tal, care a concluzionat apoi că
El a arătat că mai apar dis- „O să convoc o şedinţă la lotul Coşlariu-Simeria se vor cuţie au fost semnate la finalul "se putea mai mult".

22 martie 2019 ,,ZIUA MONDIALĂ A APEI,,


O
rganizația Națiunilor , foamete și boli, o lume în care urmând ca în perioada ime-
Unite a desemnat viața să prospere și nimeni să diat următoare să fie reabili-
data de 22 martie , nu fie lăsat în urmă , iar apa să tată toată infrastructura de
ca Ziua Mondială a Apei , fie centrul vital pentru în- apă care este învechită și nu
iar UN-Water , entitatea deplinirea acestor obiective. mai corespunde cerințelor ac-
care coordonează lucrările Cu toate că în ultimul dece- tuale.
ONU cu privire la apă și niu , la nivel mondial , au fost Ca o măsură de protecție și
canalizare, stabilește în realizate investiții impresion- îngrijire a acestei resurse atât
fiecare an o temă care ante în domeniul apei , există
corespunde unor provocări de importante, apa folosită
sute de milioane de oameni sau apa menajeră , o colectăm,
în acest domeniu.
care nu au acces la surse si- o tratăm și o reintroducem din
Această zi, încearcă să
gure de apă potabilă. nou în circuitul ei, iar aceste dorește ,,să nu lase pe nimeni Goscom SA, deschide porțile
reamintească oamenilor im-
În aria de delegare în care operațiuni le realizăm prin in- în urmă,, toți locuitorii să Stației de Tratare a municipiu-
portanța apelor dulci și să
SC Activitatea Goscom SA este frastructura de canalizare. poată folosi apa - resursa atât lui Orăștie, pentru a prezenta
promoveze durabilitatea ges-
desemnată ca Operator de Cea mai mare parte a mu- de importantă, iar după folo- modul în care se potabilizează
tionării resurselor de apă.
servicii comunitare publice de nicipiului Orăștie, beneficiază sire, prin rețelele de canali- apa. Elevii școlilor din mu-
Tema de anul acesta ,,Leav-
ingnoonebehind ,, - ,, Să nu apă și de canalizare , populația de rețele publice de canalizare zare, aceasta să fie redată din nicipiul Orăștie, ca viitori
lăsăm pe nimeni în urmă ,, sau care are acces la serviciile atât pentru apa menajeră , cât nou naturii. De asemenea , tot cetățeni activi, vor afla infor-
,, Apa este un drept universal ,, publice de apă este de aproxi- și pentru apa din precipitații. printr-un proiect inițiat de mații referitoare la modul de
își propune la nivel mondial, mativ 80 % , existând zone în Mai există câteva zone în Primăria Municipiului Orăștie, tratare al apei, precum și sfa-
ca până în anul 2030 toți care, nu este realizată în carenu există rețele de cana- va fi reabilitată Stația de turi pentru protejarea acestei
locuitorii planetei să aibă prezent, infrastructură de apă. lizare , dar prin inițierea de tratare a apei Orăștie , inclusiv resurse.
acces la apă potabilă, niciun Exemplificăm Comuna Orăș- către Primăria Municipiului conducta de aducțiune Sibișel Apa stă la baza sănătății
locuitor să nu fie lăsat pe dina- tioara de Sus, cu satele Orăștie a unor proiecte de extin- – Orăștie. Prin reabilitarea publice , iar activitatea umană
fară. Grădiștea de Munte, Ocolișul derea a rețelelor de canalizare, acestei stații de tratare, va fi nu poate fi concepută fără apă,
În anul 2020, tema se va Mic , Costești Deal, Comuna sperăm ca și infrastructura de introdusă o tehnologie mod- prin urmare este esențial ca
referi la schimbările climatice. Rapoltu Mare, cu satul Ra- canalizare să fie realizată în anul ernă, care va contribui în mod pentru o lume prosperă , SĂ
În anul 2015, când a fost polțel, sau Comuna Beriu, cu 2019 , tot în procent de 100 %. direct la obținerea unei ape NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN
adoptată de către ONU satele Cucuiș, Măgureni sau Exemplificăm Zona Chimica și potabile de înaltă calitate, con- URMĂ – APA FIIND UN
Agenda 2030, toate părțile partial satul Sibișel. Munici- Zona Philips – Besser. formă cu Standardele EU. DREPT UNIVERSAL.
semnatare au stabilit obiec- piul Orăștie are 100 % real- Prin aceste acțiuni , arătăm Ca în fiecare an, la data de DIRECTOR,
tive pentru o lume fără sărăcie izată infrastructura de apă, că și municipiul Orăștie, 22 martie 2019, SC Activitatea NICOLAE TIMARIU
22 - 28 mArtIe 2019 ACtUALItAte - 3

Avram Iancu, premiat de organizatorii


ultramaratonului de la Cercul Polar de Nord
• Bibliotecarul din Petroşani ajunge vineri acasă, după trei săptămâni petrecute în Arctica
Deva – Bibliotecarul liotecarul din Petroşani.
Avram Iancu ajunge astăzi,
vineri, 22 martie, în România, Mica rachetă de
după ce a participat la ultra- buzunar
maratonul „6633 Arctic Ultra”,
Avram Iancu a fost apreciat
competiţie sportivă apreciată
şi de organizatorii cursei, care
ca fiind cea mai grea din lume
scriau despre el că este „o
din cauza frigului extrem de la
mică rachetă de buzunar”,
Polul Nord.
care „a cântat şi a zâmbit până
Avram nu vine cu mâna
la capăt”, ei exprimându-şi
goală: a obţinut acolo un me-
aprecierea pentru faptul că
rituos loc trei, după ce a
românul şi-a atins scopul de a
străbătut 617 kilometri prin
termina întrecerea.
deşertul de gheaţă şi a între-
Avram Iancu este cunoscut
cut sportivi care au abando-
pentru performanţele sale
nat cursa din cauza frigului
sportive. El a traversat înot
extrem. În bagajul său se mai
Canalul Mânecii, în august
află şi un premiu oferit de or-
2016, iar în vara anului 2017
ganizatorii concursului.
a înotat întreg cursul Dunării,
pe o distanţă de 2.860 de kilo-
Premiul pentru metri.
altruism Lista reuşitelor continuă cu
pustietatea Arctică. Deși pie- Unitatea dă puterea. Trăiască duinţă divină. Iar locul 3
„Inukshuk, trofeul meu, tre separate, ele se susțin rec- România”, a scris Avram Iancu obţinut la una dintre cele mai traversarea înot a Mării Ne-
este simbolul altruismului, iproc și fiecare are importanța pe pagina sa de Facebook. grele curse din lume e doar o gre, în toamna anului 2018.
echilibrului și cooperării. ei. Inukshuk-ul ne readuce "Mi-am dus drumul până la răsplată nesperată pentru tot Atunci, Avram Iancu a înotat
Inuiții foloseau aceste pietre aminte că fiecare dintre noi capăt. Până la capătul lumii. ceea ce am îndurat aici. Dum- 680 de kilometri, de-a lungul
așezate în formă umană pen- are responsabilitatea de a face Şi, deşi am reuşit, nu am nezeu să binecuvânteze ţărmului, de la Sulina la Istan-
tru a marca drumurile în ceva pentru a susține întregul. niciun merit, e doar îngă- ROMÂNIA!", a mai notat bib- bul, timp de 60 de zile.

Drumul spre cetatea Sarmizegetusa Regia


a fost închis circulaţiei rutiere

Deva - Drumul judeţean Judeţean (CJ) Hunedoara. Zeci de metri cubi de La începutul acestei săp- fenomenelor meteo din
care urcă spre cetatea dacică "Având în vedere deterio- lemn, în albia râului tămâni, autorităţile judeţene toamna şi iarna care s-au
Sarmizegetusa Regia, din rarea accentuată a unei porţi- din Hunedoara au evaluat încheiat.
Munţii Orăştiei, a fost închis uni din DJ 705A Costeşti - Potrivit autorităţilor jude- situaţia din teren şi au con-
pentru toate tipurile de Sarmizegetusa Regia, con- ţene, din cauza ploilor din ul- cluzionat că este necesară 65.000 de turişti
maşini, pe ultimul tronson al ducerea Consiliului Judeţean timele zile, drumul s-a rupt, scoaterea din albia pârâului
acestuia. De vină este starea Hunedoara a luat măsura după ce râul din vecinătate a de pe Valea Albă a trunchiu- Cetatea dacică Sarmizege-
de degradare accentuată a in- închiderii acestui drum cu săpat în mal, pe sub asfalt, rilor de copaci şi a lemnelor tusa Regia este administrată
frastructurii căii de acces. barieră pe sectorul cuprins astfel că nu se mai poate cir- putrezite ce au fost aduse de de CJ Hunedoara din anul
Măsura de închidere a cir- între sediul administraţiei si- cula cu maşina nici măcar pe viituri. 2013 când a fost preluată,
culaţiei a fost luată pentru ca tului de la Grădiştea de un singur sens. Potrivit estimărilor CJ printr-o hotărâre de guvern,
turiştii care doresc să viziteze Munte până la destinaţie", se Urmează ca un grup tehnic Hunedoara, pe cursul de apă de la Ministerul Culturii. În
monumentul UNESCO să arată pe pagina oficială de de lucru să analizeze situaţia s-ar afla câteva zeci de metri 2018, numărul turiştilor care
poate face acest lucru în sigu- Facebook a Consiliului Jude- de acolo şi să decidă ce se va cubi de trunchiuri putrezite şi au vizitat situl arheologic s-a
ranţă, a informat Consiliul ţean Hunedoara. întâmpla în continuare. de arbori căzuţi în urma ridicat la 65.000.
4 - FrUmUSEŢE 22 - 28 martIE 2019

Igiena emoţională
Episodul 5
Î n ultimul episod din acel eveniment neplăcut sau trebuie antrenat prin exerciții anticipare a unui eveniment
seria de articole des- timpul necesar pentru a ne zilnice. Psihologii au ajuns la negativ, dar și perioada nece-
pre igiena noastră recupera după un eveniment concluzia că 10 minute pe zi sară recuperării după acesta
emoțională am ales să neplăcut. Astfel el a condus o sunt suficiente pentru a ne sunt percepute, la propriu, ca
vorbesc despre două serie de studii folosindu-se de îmbunătăți capacitatea de a o senzație de durere.
obiceiuri pe care fiecare două grupuri. Un grup format ne ține mintea în prezent pe Atunci când experimen-
dintre noi le avem din persoane care nu practică tot parcursul zilei. tăm un conflict cu o altă per-
adânc înrădăcinate în meditație și un grup de Să ne întoarcem acum la soană, mintea noastră are
tiparele de gândire. călugări budiști. studiul realizat de Richard obiceiul binecunoscut de noi
sau boli cardio-vasculare.
Aceste obiceiuri sunt În primul rând, trebuie să Davidson. El a aplicat impul- toți de a rumega asupra în-
Studiile arată că, pentru a
anticiparea și înțelegem împreună că me- suri electrice moderate celor tâmplării. Un mic vânticel
opri acest tip de reflectare
reflectarea asupra ditația nu implică ritualuri două grupuri. S-a observat că primăvăratic se poate trans-
asupra evenimentelor nega-
evenimentelor negative caudate sau venerarea vreu- grupul persoanelor obișnuite forma în mintea noastră într-
tive din trecut, este nevoie de
din viața noastră. nei zeități. Meditația este o în practica meditației aveau o un adevărat uragan. Două sau
două minute în care să ne
Psihologul Richard David- practică seculară, cu efecte activitate cerebral intensă în trei minute de ceartă devin
concentrăm mintea la altceva.
son și-a dedicat o mare parte benefice dovedite. Dacă am centrii nervoși asociați dure- săptămâni întregi de gânduri
Practic, trebuie să devenim
din carieră pentru a studia putea să reducem acest con- rii doar în momentul impul- negative. Acest obicei este-
atenți și să observăm lumea
sursele suferinței și practica cept într-o explicație foarte sului electric, adică al unul foarte costisitor. Pentru
noastră interioară iar, de
meditației. Concluzia la care a simplă, atunci am defini me- evenimentului care provoacă că, petrecând atât de mult
fiecare dată când avem îngri-
ajuns este că ceea ce ne ditația drept antrenamentul neplăcere. Celălalt grup de timp într-o mare supărătoare
jorări sau gânduri negative,
provoacă suferință îndelun- de a ține atenția în momentul persoane manifestau o acti- de negativitate, ne supunem
soluția este să ne mutăm gân-
gată nu sunt evenimentele prezent. Sună ușor, nu-i așa? vitate cerebral intensă pe tot unui risc semnificativ de a
dul pe altceva, până când
negative în sine ci obiceiul Ei bine, în practică, acest parcursul experimentului, dezvolta depresie clinică, al-
această pornire trece. Expe-
minții noastre de a anticipa lucru nu este foarte ușor și ceea ce arată că perioada de coolism, tulburări alimentare
rimentând acest exercițiu
simplu, veți observa că, într-
un timp foarte scurt, perspec-
tivele dumneavoastră se va
schimba. Veți deveni mai po-
zitivi și mai optimiști.
Am identificat încă un obi-
cei al minții noastre care are
efecte negative în plan fizic,
bio-chimic. Închei această
serie de articole cu îndemnul
de a începe să avem o viziune
holistică asupra corpului și
minții noastre. Ele nu sunt
elemente separate ci se influ-
ențează direct, chiar dacă
este tentant să nu luăm în
considerare mintea și emoți-
ile noastre, pentru că sunt
elemente abstracte pe care
nu le putem palpa.
Sper să vă fi inspirit să ur-
mați exercițiile din toate cele
5 articole și să începem activ
să ne ocupăm de bunăstarea
noastră nevăzută. Multă
sănătate!

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
22 - 28 mARTIe 2019 evenImenT - 5

Roboţii se prezintă

L
a “Gala Roboticii Participanții au avut ocazia de excepție, fiind ultimele
Hunedorene” au par- să împărtășească cu reprezen- teste înainte de competiția
ticipat șase echipe din tanții mediului de business națională. Discuțiile au fost de-
cele șapte calificate la faza din județ o parte din expe- osebit de interesante, axându-
națională a concursului riențele lor și au reușit să se pe detalii tehnice, invitații
BRD FIRST TECH CHAL- capteze atenția acestora, dorind să pătrundă tainele
LENGE, invitați de onoare găsind susținere pentru etapa laboratorului de fizică în care
fiind colegii de la Lego următoare. știința evoluează, se aliniază
Warriors, echipa lego a Roboții au avut o evoluție standardelor internaționale,
CND Robotics. iar acești copii reprezintă vi-
itorul.
Organizatorii evenimentu-
lui, echipele Cyber 2.0 War-
riors și Decebal Tech,
împreună cu echipele oaspete:
RobotX Hunedoara (dețină-
toare a Premiului Regional In-
spire Award și a Premiului
Albert Einstein 2018, la nivel
mondial, în Mexic), RobotY
Hunedoara, LYNX Hunedoara
și Wafy Petrila au organizat
meciuri demonstrative pentru
oaspeți și reprezentanți ai
sponsorilor prezenți la eveni-
ment.
Partenerul oficial al eveni-
mentului a fost ROTARY CLUB
DEVA, reprezentat prin dl.
Președinte Adrian Rotaru. De

asemenea, ne-au fost alături miu al tombolei – un week-


BOSCH, Macon SA – XELA, end all inclusive, pentru două
Kargo Express SRL, Apa Prod persoane la Vața.
Deva, Quasar Group, SEWS, Parteneri media Accent
Societatea de Microfinanțare Media și InfoHD.
Aurora IFN SA, Fabri SRL Mulțumim celor care ne-au
Brad, Butique Oana, Cofetări- susținut și promitem să venim
ile EIS, care ne-au răsfățat cu acasă, de la etapa finală, care
un festin dulce, Safety Au- se va desfășura la București, în
toserv, Salon Modex Brad, perioada 22-24 martie, cu
Asociația Baia Domnilor Bu- rezultate foarte bune.
cium Poieni Alba, Restauran-
tul La Căsuța din Șoimuş, Alexandra Tarod,
Farmaciile Tacomi – by Irina reporter junior, participant în
Tâlvescu, Zeus - men style, cadrul echipei Cyber 2.0
Pensiunea Ponor din Vața de Warriors, al clubului
Jos, care a oferit marele pre- CND Robotics
6 - iNterViU 22 - 28 martie 2019

FEMEI CU CARE NE MÂNDRIM


Un medic poate îmbolnăvi un om cu un
cuvânt sau un gest, sau poate vindeca un om
cu o vorbă bună
Dialog cu dr. Mărioara ȘIMON medic pneumolog, bronholog și alergolog-
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca
- Deși mulți oameni vă unui compartiment de succes al tău”. Au urmat
cunosc, dorim totuși să ne bronhologie? multe succese, am învățat,
punctați câteva dintre cele - Înseamnă multă muncă, am muncit din greu, ,,am
mai semnificative date bi- standard ridicat, înseamnă mâncat cartea” cum s-ar zice,
ografice. să fii la curent cu toate dar mereu îmi amintesc
- M-am născut și am cres- noutățile din domeniu, aceste cuvinte și îmi am-
cut într-un sat din județul înseamnă renunțări și sacri- intesc că în medicină orgoliul
Bistrița-Năsăud, într-o fami- ficiu din partea mea și a fam- nu are ce căuta.
lie simplă, dar cu principii iliei mele care m-a înțeles
sănătoase. Mama casnică, întotdeauna. Mai înseamnă - Deprimări în activi-
tata mecanic, oameni munci- congrese, lucrări scrise, tatea de medic ați avut?
tori cu credință în Dum- prezentări, cărți scrise, nopți - Da, alături de fiecare pa-
nezeu. L-am pierdut pe tata nedormite, emoții înaintea cient cu o boală incurabilă.
într-un accident tragic când unei proceduri pe care nu ai Murim un pic cu fiecare pa-
aveam doar 16 ani. Ne-am mai făcut-o, nu au făcut-o cient incurabil. Ne simțim
trezit fără mijloace de trai, nici alții din țară și nu ai pe rău și suferim când nu putem
mama fiind casnică. Nu o să cine întreba cum se face. ajuta, ne simțim semizei
uit niciodată cât ne-a încura- Înseamnă și bucuria unei când facem o faptă bună.
jat mama și cât a luptat să ne reușite! Am făcut primul
fie bine. Nu ne-a lăsat nicio lavaj bronșioloalveolar, - În finalul dialogului
clipă să renunțăm la drumul primul EBU, prima criobiop- priceperea de a-l folosi în - Tenacitatea, munca, în- nostru, vorbiți-ne despre
nostru și ne-a susținut și ne- sie, am pus primul stent care scop nobil. Din păcate, sunt demânarea, inteligența, activitatea D-vs. științifică
a îndrumat și nu s-a plâns a salvat o viață în Cluj și pen- și multe momente când tre- bunătatea, meticulozitatea, și de pregătire profesion-
niciodată. De la tata am tru astea sunt fericită. buie să capitulez în fața bolii conștiinciozitatea. ală.
moștenit îndemânarea de a canceroase și să comunic pa- - Am devenit doctor în
lucra manual (când eram - Diagnosticul stabilit de cienților mei și familiilor - Aveți și calități care vă medicină în anul 2004 și în
mică mă lua cu el și reparam medicii care semnează vești proaste, că au cancer. deranjează? 2011 am luat a doua specia-
biciclete, eu strângeam șu- bilet de trimitere către D- Din nefericire boala can- - Nu știu să spun NU! litate Imunologie și Alergolo-
ruburile). Și azi zic că, am vs. coincide cu cel care îl ceroasă pulmonară este gie Clinică care m-au
noroc și îndemânarea pentru confirmați prin consultul frecventă, în special la fumă- - În laborioasa D-vs. ac- desăvârșit ca medic. Am par-
bronhologie și pentru lucruri ce-l faceți pacientului în tori și are un prognostic ne- tivitate vă confruntați și cu ticipat cu lucrări la Congrese
de migală de la tata. cauză? fast. greutăți? Dacă da, cum le Europene și Mondiale unde
Școala generală am făcut- - Sincer, nu mă uit nicio- depășiți? am prezentat rezultatele ac-
o în satul natal și citeam cărți dată la biletul de trimitere. Și - Sunteți un medic pneu- - Sunt multe greutăți când tivității mele și asta mi-a
cu ...,,sacul”. Dirigintele meu atunci când pacientul îmi molog foarte apreciat. Vă vrei să faci performanță. Dar adus o poziție de frunte în
era bibliotecar și îmi dădea spune de exemplu: am venit simțiți oarecum invidiată? greutățile sunt făcute pentru bronhologia românească și
multe cărți, în special din li- pentru bronșită sau mi-a - Sufăr pentru că sunt in- a fi depășite. Și pentru că europeană. Am fost preșe-
teratura clasică. spus doctorul că am pneu- vidiată, pentru că mi-am sunt singură în Departament dinta Asociației Române de
Liceul Sanitar l-am urmat monie, îl întreb: pe dum- câștigat locul prin muncă, trebuie să le rezolv, nu am la Bronhologie timp de 6 ani,
la Bistrița, apoi la Tg-Mureș neata ce te supără? Văd dar eu am o vorbă: ,,Doar în cine să le dau mai departe. am scris împreună cu colegii
și facultatea la Cluj-Napoca. multe greșeli, dar nu mi-aș pomul încărcat cu poame dai Ce stă în spatele rezolvării mei un ,,Ghid al Bronhologu-
Ce a urmat, consider ca o ponegri niciodată un coleg cu pietre”. unei greutăți este mult efort. lui” și am tradus „Esențialul
recompensă pentru efor- de breaslă. Încerc să repar o Nu las să treacă o zi fără să în Bronhologie” al WABIP.
turile și greutățile mele. greșală nu să o amplific. Vin - De ce credeți că vă citesc ceva pentru pregătirea Sunt Regent al Asociației
mulți cu suspiciune de can- iubesc pacienții și au în- mea profesională și nu mi-e Mondiale de Bronhologie
- Ce înseamnă pentru D- cer și pleacă acasă fericiți... credere în probitatea D-vs. rușine să întreb. Prin poziția pentru România și Delegat
vs. să fii medic la un spital fără cancer. Am atuul că, am profesională? pe care o am în bronhologia pentru România în Asociația
clinic, mai exact, în cadrul în mână un bronhoscop și - Mă iubesc pentru vorba din lume, pot să sun la orice Europeană de Bronhologie,
bună pe care le-o dau. În coleg bronholog de pe mapa- Director cu Membership în
opinia mea, medicul poate mond și în aceeași zi primesc EABIP. Am participat la activ-
îmbolnăvi un om cu un cu- răspuns. Asta mă ajută să fac itatea educațională în Bron-
vânt sau un gest sau vindeca față la provocările zilnice. hologie prin organizarea mai
un om cu o vorbă bună. multor conferințe și work-
Încerc și mă trezesc în - Vă amintiți de primul shopuri în Cluj și în țară.
fiecare dimineață cu moti- „semn” al împlinirii profe- Sunt Master Instructor în
vația de a face bine oame- sionale? Bronhologie acreditat de
nilor și mă rog pentru asta. WABIP. Cred că mai am
Se spune că am o energie - Când am intrat la facul- multe de făcut! Mulțumesc
pozitivă. tate am primit o carte: ,,Or- pentru sănătatea cu care am
golii” de Augustin Buzura pe fost dăruită și pentru familia
- Care vă sunt calitățile care era dedicația: ,,Fără a care m-a susținut continuu.
care v-au remarcat în ac- deveni orgolioasă să-ți amin- Au consemnat:
tivitatea unui departament tești mereu că acesta este Ioan Vlad
de bronhologie? primul și poate cel mai mare Georgeta-Ileana Cizmaș
22 - 28 Martie 2019 SPOrt - 7

JUDO: Medalii pentru judoka deveni ATLETISM:


Juniorii din
la Campionatele naţionale județul nostru
medaliați la
F
ederația Română de Cătălina Mihaela Topală a
judo a organizat la evoluat la categoria -63 kg naționale

S
sfârşitul săptămânii unde a intalnit adversare re-
trecute întrecerile finale dutabile dar la final a cucerit ala de atletism din
ale Campionatului municipiul Bacău a
medalia de bronz, clasîndu-se
Naţional de judo pentru găzduit sâmbătă și
pe locul al treilea, categorie la duminică, întrecerile din
sportivi sub 23 de ani, care Bianca Crina Marton
la care au fost prezenţi cadrul ediției 2019 a Cam-
s-a situate pe locul cinci, fiind pionatelor Naționale de
peste 200 de sportive de invinsă chiar de colega ei
la cluburile din țară. Atletism și Probe Combi-
medaliată cu bronz. nate pentru juniori de
A fost și un util test de veri- Alte două sportive legiti-
ficare pentru alcătuirea lo- categoria a III-a.
mate la SCM Deva, Paraschiva Au participat sportivi de la
turilor României în vederea Petronela Sincari a terminat toate cluburile de profil din
participării la competițiile pe locul 5 la categoria -57 kg țară iar cei care s-au aflat în
continentale și mondiale pro- la fe ca și Reka Gondoș, cea week-end în tribunele sălii de
gramate în perioada urmă- care a evoluat la categoria – atletism din orașul lui Ba-
toare. 70 kg. covia nu au regretat.
Sportivele legitimate la În întrecerile masculine, Am asistat la întreceri
SCM Deva, pregătite de Ra- Jorovlea, medaliată cu bronz, sat pe locul secund cucerind după un parcurs bun, de- spectaculoase, probe înche-
mona Enache și Mugurel după ce a câștigat întâlnirea medalia de argint la această veanul David Cristian Ionuți, iate pe muchie de cuțit, cu
Ciușcă au avut evoluții bune pe care a avut-o cu colega ei categorie. legitimat la LPS Cetate Deva, multe rezultate notabile și cu
și au adus la palmaresul de club Paula Paștiu, clasată Ane Marie Brebinariu unde este pregătit de prof. sportiv din județul nostru
clubului devean cîteva meda- pe locul cinci în final. (foto) a încheiat competiția Dan Gîrbovan a cucerit me- printre cei care au urcat pe
lii importante. Tânara Cristina Sârbuleț a din cadrul categoriei – 48 kg dalia de bronz la categoria – podiumul de premiere.
Georgiana Miller s-a im- concurat la categoria – 78 kg pe locul trei, cucerind me- 100 kg, fiind unul dintre Întrecerile au fost organi-
pus în finala de la categoria + unde a întălnit două sportive dalia de bronz, iar la aceeași sportivii cu șanse la a fi zate de către Federația
78 kg, cucerind medalia de ,fost campioane naționale iar categoria Ana Melnik s-a sit- prezent la competițiile eu- Română de Atletism, cu spri-
aur, pe podium fiind și Alina la finalul întrecerilor s-a cla- uat pe locul șapte. ropene din acest an. jinul Direcției de Tineret și
Sport Bacău și Asociației

BOX: Medalie de argint la KARATE: Cupa Orașului Județene de Atletism Bacău.


Din delegația hunedoreană
CE pentru Cosmin Gârleanu Simeria, ediția a VI-a cea mai bună performanță a
înregistrat-o Andrada Sorina

C
lubul Sportiv CFR Orastie, antrenor sensei Nico- Gheață(legitimată la CSS
Simeria cu sprijinul lae Iordachescu urmați de cei Hunedoara) care a cucerit
Consiliului Local, al de la C.S. Empi Brad, antrenor medalia de aur în proba com-
Primăriei orașului Simeria sensei Sorin și C.S. Champions plexă a pentatlonului feminin,
și al Federației Române de Hunedoara, antrenor Adrian ea totalizând 3046 de puncte.
Arte Marțiale a organizat la Creţu și Larisa Militaru. O altă tînără atletă din Hune-
finalul săptămînii trecute, Dintre sportivii clubului doara, Petrina Pivniceru a
cea de a șasea ediție a orgnizator , C.S. CFR Simeria s- câștigat proba de 60 m și este
tradiționalei competiții de au evidențiat următorii tineri noua campioană națională la
karate dotată cu Cupa karateka: Paul Todea, Ionuț această ediție.
Orașului Simeria. La com- Alte medalii pentru CSS
Vesa, Nicolae Ungureanu,
petiție au participat peste Hunedoara, de bronz, au fost
200 de sportivi de la 20 de Amalia Danci, toți cîştigători ai
medalie de aur la individual cucerite de Adelin Daniel Pop
cluburi din țară, întrecerile (CSS Hunedoara) la 800m (el
fiind supervizate de shihan kata sau kumite,
Mihai Pistol și Delia Breazu, a încheiat pe locul al patrulea
Mihai Cioroianu, seful De- si la 1500 m) și de ștafeta
partamentului Euroka din ambii locul doi și Flavius Herci
(2 medalii bronz, Antonia feminină 4 x 400 m alcătuită
Fedratiei Române de arte din Andrada Gheață, Petrina
marțiale. Castagna, Brian Popa (2
medalii bronz), Radu Vin- Pivniceru, Antonia Cutinanț,
Întrecerile au fost specta- Chelsea Bădiță.
culoase și aprig disputate iar tilescu, Mario Bertoi, Louana
Mateiu (2 medalii de bronz), Sportivii care au reprezen-
cei mai valoroși sportive au tat Liceul cu Program Sportiv
fost recompensați de către or- Adrian Vasile, Ionuț Vesa și
Cetate Deva s-au numărat și
ganizatori cu medalii şi Caitlin Soda.
ei printre medaliații acestei
diplome. Astfel, în urma rezul- Primarul orașului Simeria,
ediții de campionat national.
Emil Rișteiu a fost prezent la

P
tatelor obținute de sportivii Florina Mariș s-a clasat pe
ugilistul hune- cu 5-0 pe bielorusul Ysuheni fiecărui club, s-a stabilit urmă- aceste întreceri și a ținut să îi
dorean Cosmin locul trei la triplusalt urmată
Karmilchyk iar duminică în torul clasament: Locul 1 și felicite personal pe cei care au
Petre Gîrleanu, este în clasament de colegele ei
finala competiției din Rusia, cîștigătorii ediției din acest an fost recompesați cu premiile
singurul medaliat la actu- Grațiela Pantea, Georgiana
Cosmin Gîrleanu a boxat, sunt sportivii de la C.S. Dacicus oferite de către organizatori.
ala ediție a CE Under 22, Barta și Dalia Telean. La sări-
pentru medalia de aur, cu
competiție care s-a des- tura în înălțime deveanca An-
rusul Volodya Mnatsakanyan.
fășurat la Vladikavkaz, în drada Popi s-a situat pe locul
Arbitrii delegați la această
Rusia. Tânărul sportiv trei urmată de Elisa Enache
finală au dat câștig la limită
pregătit la clubul CS iar la triplusalt băieți Alexan-
reprezentatului Rusiei astfel
Hunedoara de către dru Denis Berindeie a înche-
că sportivul nostru rămâne
maestrul emerit Ilie Cap- iat competiția pe locul al
cu o medalie de argint treilea și cu o medalie de
tari, a schimbat medalia
muncită și meritată, în bronz în palmares, el fiind
de bronz pe una de argint.
condițiile unui arbitraj păr- urmat de Eduard Oprea și
În semifinală, campionul
tinitor și ostil. David Meliță.
mondial de juniori l-a învins
8 - rELIGIE 22 - 28 MarTIE 2019

Buna Vestire – sărbătoare


închinată Maicii Domnului
Celebrată în fiecare an la data de 25 martie, Buna Vestire sau Blagoveștenia cinstește ziua în care Sfântul
Arhanghel Gavriil a binevestit Fecioarei Maria că-L va naște pe Fiul lui Dumnezeu. În manuscrisele liturgice,
Buna Vestire este confirmată ca prima sărbătoare închinată Maicii Domnului.

O zi a bucuriei tăm cucul cu veselie și


Chiar dacă Buna Vestire buzunarele pline de bani,
cade în Postul Paștelui și este pentru ca omul să aibă
considerată o zi de bucurie, belșug în casă tot anul. În
întrucât reflectă atât întru- unele zone, craca pe care a
parea Fiului lui Dumnezeu, cântat cucul de ziua lui era
dar şi cinstea deosebită de tăiată şi pusă în apa de scăl-
care s-a bucurat Fecioara dat pentru a aduce noroc în
Maria de a-L naşte după trup dragoste tinerelor de mări-
pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus tat.
Hristos.
Bucuria anunţată de Înger În unele zone din țară
cuprinde astăzi comunităţile • Pentru a avea roade bo-
credincioşilor şi se adresea- gate în livezi, pomii se
ză fiecăruia dintre noi, ameninţau cu toporul şi se
dându-ne făgăduinţă şi sper- stropeau cu ţuică. Tot acum,
anţă: „Cele ce nu sunt cu gospodarii din Maramureş
putinţă oamenilor sunt cu adună lucrurile de prisos de
putinţă la Dumnezeu“. În prin curţi şi le dau foc. Ritu-
această zi, postul este mai alul, cunoscut sub numele
puțin aspru, fiind admis con- ”Noaptea Focurilor”, e practi-
sumul de pește. cat la fiecare casă mara-
mureşeană, el durând până
În tradiția populară după miezul nopţii sau până
Buna Vestire sau Blago- în zori.
veștenia - zi aducătoare de • În Bucovina, nu se pun
vești bune - este asociată cu ouă la cloşcă de Buna Vestire,
numeroase datini, superstiții deoarece se crede că ar
și obiceiuri, pe care le mai putea ieşi pui cu două capete
şi patru picioare. Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea,
găsim și astăzi în unele zone Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și
ale țării. • Fiind dezlegare la pește,
tradiția populară ne spune ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acope-
că persoana care gustă pește ritoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul,
“Ziua cucului” ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un
de Buna Vestire se va simți
În calendarul popular, săr- tot anul bine, ca peștele în străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum
Blagov-
bătoarea este numită apă. Există zone în care necazuri tot anul. De aseme- voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă
cului”, eștenia sau ”Ziua cu pescarii nu aruncă mămăligă nea, oamenii nu trebuie să mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu,
pentru că acum are loc în apă în această zi, pentru doarmă prea mult, întrucât ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.
primul cântat al cucului, care că, dacă o fac, se crede că vor vor deveni leneși.
anunță venirea primăverii. muri peștii. • Există obiceiul ca de femeile strângeau apa prove- popor, există credinţa că aşa
Există obiceiul ca în această • Tradiţia populară spune Buna Vestire să se pună pe nită din neaua topită pentru cum este vremea în ziua de
zi să se numere de câte ori că, în această zi aducătoare pragul casei, considerat loc a fi folosită în practicile de Buna Vestire, aşa va fi şi în
cucul își cântă numele, de veste minunată, oamenii sacru de trecere, pâine şi medicină şi cosmetică popu- ziua de Paşti.
număr care, se crede, va nu au voie să se certe, fiind sare pentru hrana îngerilor. lară.
arăta câți ani vom trăi. Se mare păcat: cine se ceartă în • Pentru aflarea norocului • Tot în această zi, se fac şi www.traditii-superstitii.ro/
spune că este bine să aștep- ziua de Buna Vestire, are şi rodului pomilor fructiferi, previziuni meteorologice. În www.crestinortodox.ro

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
22 - 28 martIE 2019 SĂNĂtatE - 9

Leurda şi calităţile ei
binefăcătoare

alte substanțe benefice or- ia o mână de frunze, care se mărunt, în alcool de 70 de peste ele se toarnă lapte cald.

P
lantă cu efecte ganismului, având, totodată taie grosier, peste ele se grade, timp de 10-12 zile. După un repaus de două-trei
miraculoase pentru și rol antiseptic și antiinfla- toarnă un pahar de apă, apoi După macerare, tinctura se ore, esența obținută se poate
sănătate, leurda este mator. Folosite sub formă de se mixează trei-patru minute. strecoară și se păstrează în consuma, înghițitură cu
percepută de specialiști cataplasmă, frunzele de Se lasă să stea aproximativ sticle închise la culoare, în loc înghițitură.
ca una din cele mai puter- leurdă sunt utile în caz de fu- 15-20 de minute, iar după răcoros și întunecos. Tinc-
nice remedii din farmacia runcul sau în vindecarea acest interval, se filtrează tura are efecte deosebite în Vin tonic de leurdă
naturii. Conține o bogăție rănilor vechi. printr-un tifon. Sucul obținut caz de hipertensiune, dar și
de substanțe binefăcă- Acest remediu este efi-
va fi băut într-o singură doză, pentru revigorarea memo- cient în cazul problemelor
toare, care acționează și În bucătărie dimineața, pe stomacul gol. riei. Se iau câte 10-15 pică-
contribuie la tonifierea respiratorii, secreții pulmo-
Frunzele proaspete sunt Pentru un efect mai puternic turi, de 4 ori pe zi, într-o nare, tuberculoză pulmo-
organismului.
utilizate în salate, alături de de curățare a sângelui, se ad- jumătate de pahar cu apă, nară. Pentru obținerea lui, se
sfeclă roșie, spanac, cas- ministrează două pahare pe într-o cură de trei săptămâni. fierbe un pumn de frunze tăi-
Proprietăți zi, dimineața pe stomacul gol
traveți, fasole verde. De ate mărunt, cu ¼ litru de vin
terapeutice asemenea, sunt des consu- și după-amiaza. Esența de leurdă curat, și se dau câteva clo-
Studiile efectuate în labo- mate alături de alte Este utilizată, cu succes, cote. După ce se filtrează,
rator au arătat că anumite verdețuri: piure de urzici, În medicina populară pentru tratarea reumatismu- preparatul obținut se bea în-
principii active ale acestei spanac, ștevie, paste sau alte Sucul de leurdă este un lui. Frunzele strivite de dulcit cu miere, câte o înghiți-
plante au un excelent rol pu- preparate, în condimentarea vechi remediu împotriva leurdă, aproximativ 30 g, se tură o dată, pe parcursul unei
rificator, îndepărtând toxi- sosurilor, omletelor sau negilor. Câteva picături de vor macera, timp de 10 zile, zile, timp de două săptămâni.
nele și bacteriile din brânzeturilor. suc de leurdă, puse peste în 250 ml oțet de vin. După
organism. Îmbunătățește di- negi sau mici comprese cu un filtrare, cu esența obținută se Pentru uz extern
gestia, are rol diuretic și Remedii naturiste terci de frunze de leurda, fix- masează locurile dureroase. Leurda este benefică în
depurativ. Preparatele pe ate cu tifon, ne scapă de negi,
pe bază de leurdă caz de eczeme, herpes, răni
bază de leurdă sunt utile, mai numai după câteva ședințe În cazul durerilor de greu vindecabile și alte boli
ales în această perioadă de de tratament. stomac cronice de piele. Cataplas-
tranziție dintre anotimpul Infuzia din frunze
Persoanele care manifestă mele cu frunze sunt indicate
rece și cel cald. Tocmai de Elimină toxinele și are rol Tinctura de leurdă o sensibilitate deosebită a contra furunculilor (buboa-
aceea, este bine să profităm antioxidant și antiinflamator. Se obține din prin mace- stomacului, pot face o cură cu ielor).
din plin de beneficiile acestei Pentru obținerea infuziei, se rarea frunzelor proaspete și frunze sau bulbi de leurdă.
plante-medicament, pe care folosesc două lingurițe de a bulbilor de leurdă, tocate Acestea se taie mărunt, iar Important !
natura ne-o oferă în fiecare frunze tocate, la 200 ml de Chiar dacă leurda este mai
primăvară. apă clocotită. Se consumă bine tolerată de organism
una sau două căni pe zi. decât usturoiul, persoanele
Frunzele proaspete cu stomac sau colon sensibil,
de leurdă Sucul de leurdă pot avea ușoare stări de jenă
Sunt asemănătoare cu cele Se obține din frunzele sau crampe. De asemenea,
ale usturoiului, având o sub- proaspete ale plantei și are mamele care alăptează vor
stanță care imprimă gustul și efecte benefice în combate- evita consumul de leurdă în-
mirosul caracteristic tuturor rea reumatismului, mastitei, trucât aceasta poate da un
speciilor din acest gen. În nodulilor la sân și înlătură gust neplăcut laptelui.
plus, mai conține carotenoizi, efectele nocive ale tutunului. www.sanatate.ro
vitamine, săruri minerale, Pentru obținerea sucului, se terapiinaturiste.ro
10 - TIMp lIbER 22 - 28 MARTIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Curiozități despre animale


Vineri, 22 martie • Cele mai multe pisici care trăiesc în Hal-
DIVA, ora 21,00, Forrest Gump ifax, Noua Scotie, au câte șase degete la
TVR 2, ora 21,10, În căutarea adevăru- fiecare lăbuță.
lui • Pisica nu-și poate mișca maxilarele în di-
recțiile stânga dreapta.
• Tatu, un mamifer exotic, cu corpul prote-
Sâmbătă, 23 martie jat de un înveliș cornos, format din plăci mo-
TVR 2, ora 20,10, Călugăr antiglonț bile, este singurul animal din lume care poate
ANTENA1, ORA 23,00, Un pic însărci- avea patru pui de același sex, deodată. În
nată plus, aceștia dorm aproximativ 18 ore pe zi
și sunt capabili sa meargă pe fundul apei.
Duminică, 24 martie • Fructul preferat al renilor este banana.
TVR 2, ora 22,10, Regina Margot Încă nu se știe care este motivul, mai ales ca
PRO CINEMA, ora 22,30, Joc diabolic bananele nu le sunt chiar accesibile.
• Ursul are 42 de dinți, număr record.
Luni, 25 martie • În ultimii 4000 de ani, nici un nou animal
PRO TV, ora 22,30, O luptă personală nu a mai fost domesticit.
• Laptele de cămilă nu se va închega nicio-
3:Frontul de acasă
dată, din cauza compoziției sale.
PRO CINEMA, ora 22,30, Camille
• Gorilele se numără printre cele mai som-
PRO CINEMA noroase animale. Acestea dorm până la 14
Marți, 26 martie zile.
Sâmbătă, 23 martie, ora 20,30 FILM NOW, ORA 20,45, Intrigi de culise • Rechinii sunt singurele specii din lume
PRO CINEMA, ora 20,30, Povestea lui care nu se pot îmbolnăvi de cancer.
Am spus destul Tiffany Rubin • Elefanții pot detecta o sursă de apă de la
Filmul spune povestea Evei, o mamă divorțată, care lu- distanța de trei mile.
crează ca maseuză. Ca să uite că fiica ei se pregătește să plece Miercuri, 27 martie • Crocodilii, pe toată durata vieții lor, au
la colegiu, ea începe să se întâlnească cu Albert, un bărbat PRO CINEMA, ora 20,30, Alien: Vână- un sistem propriu care îi ajută să înlocuiască
drăguț și amuzant, pe care l-a cunoscut la o petrecere. Este toarea imediat dinții rupți sau stricați, cu alții noi.
și el divorțat și are o fată, care locuiește cu mama ei. Printre DIVA, ora 22,05, Cu ochii larg închiși De asemenea, ei se numără printre singurele
clientele Evei se numără și Marianne, o frumoasă scriitoare, animale care nu-și pot scoate limba din gură.
care găsește compania Evei plăcută, astfel că cele două devin • Unei cârtițe îi va lua doar o noapte ca să
Joi, 28 martie sape un tunel de 1 km.
treptat prietene. În realitate, noua ei prietenă este fosta soție PRO CINEMA, ora 20,30, Misionarul
a lui Albert, care nu vorbește tocmai bine despre fostul ei soț. • Amplasarea ochilor unui măgar îl ajută
misterios pe acesta să-și vadă toate cele patru picioare
În astfel de condiții, relația Evei cu Albert începe să ia o altă DIVA, ora 23,00, Două rele
turnură. în același timp. (www.acasa.ro)

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Apar situații cu totul deosebite Vă preocupă bunăstarea fami- Ca să atrageți simpatia oame- Încă din primele zile ale săp-
în plan financiar, la care veți lie, dar nu trebuie să vă asumați nilor, exprimați-vă liber, dar cu tămânii, prietenii vă sunt ală-

H
face față cu succes. Intențion- obligații care presupun cheltu- diplomație, fără să luați în turi și vă susțin într-un proiect
ați să călătoriți și să vă vizitați ieli mari. Aveți grijă de economi- seamă micile răutăți. Sunteți de anvergură. Succesul vostru
rudele apropiate, pe care nu le- ile voastre și nu le risipiți pe nevoiți să păstrați distanța față poate atrage invidia colegilor,
ați mai văzut de multă vreme. lucruri care nu vă aduc avan- de anumite persoane. Preocu- care nu privesc cu ochi buni o

O Descoperiți prieteni noi, care


vă aduc informații legate de
munca voastră.
taje. Evitați compromisurile și
aspectele ascunse ale unor situ-
ații în care sunteți implicați.
pările legate de munca voastră
sunt normale, dar nu trebuie să
vă faceți griji. Totul va fi bine.
posibilă ascensiune profesion-
ală. Vă faceți planuri de viitor
împreună cu partenerul.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Se anunță schimbări profe- La serviciu trebuie să vă În următoarele zile, s-ar putea În plan profesional, săptămâna
sionale importante. Fie că veți susțineți ideile, mai ales dacă să plecați în călătorii scurte, începe bine. Vi se propune o co-
semna un nou contract, fie că aveți de-a face cu persoane lip- legate de serviciu. Acolo veți laborare interesantă, la care
veți lucra la o altă firmă. Dacă site de scrupule. Vor apare cunoaște persoane care vă pot trebuie să meditați îndelung. Se

S renunțați la serviciul anterior,


ar fi bine să luați în calcul toate
riscurile. Țineți cont de as-
situații în care intențiile voas-
tre bune sunt înțelese greșit,
dar cei care vă cunosc, vă
ajuta în plan profesional.
Primiți informații legate de
unele bunuri sau de o posibilă
vor ivi cheltuieli neprevăzute și
trebuie să le rezolvați în timp
util. Spre sfârșitul intervalului,

C
pectele concrete, care v-ar susțin. Manifestați mai multă moștenire. În week-end, ar tre- puneți accent pe latura spiritu-
avantaja, dar și de intuiție. prudență în relațiile colegiale. bui să vă relaxați. ală a vieții.

O SĂGETĂTOR
Vă implicați în multe activități
la locul de muncă, cărora tre-
CAPRICORN
La locul de muncă ar trebui să
profitați de relațiile bune pe
VĂRSĂTOR
Încă de la începutul intervalu-
lui, vă străduiți să obțineți mai
PEŞTI
Vă aflați sub influența benefică
a astrelor și trebuie să profitați

P buie să le faceți față într-un


timp foarte scurt. Apar noutăți
la serviciu, iar unele dintre ele
sunt mai greu de înțeles. Vor fi
care le aveți cu superiorii și să
obțineți noi beneficii. În familie
este o perioadă propice pentru
mulți bani din colaborări, în
afara serviciului. Evitați situ-
ațiile conflictuale la locul de
de acest lucru. Planurile voas-
tre vor prinde contur și găsiți
modalități noi de a le duce la
a clarifica unele situații deli- muncă și căutați să vă în- bun sfârșit. Toate schimbările
dialoguri aprinse cu parte- cate, care au creat tensiuni cadrați în termen atunci când care se petrec în viața voastră
nerul de cuplu legate de as- între rude sau pierderi finan- vi se dă un proiect în lucru. vă vor ajuta să faceți un salt
pectele locative. ciare. Partenerul de cuplu vă susține. evolutiv.
22 - 28 MArTiE 2019 OPiNii - 11

Eu sunt nebun, dar ceilalţi!!?


T Ne e frică.
ata Einstein spunea: din afară, care au furat, NU el. Îi studia.
“E o întrebare care au fost deranjați de cineva ? Răsplătea cu bine fiecare Nu ne cunoaștem?
uneori mă pune în Și de ce? Cu ce se ocupă An- rău și totdeauna lăsa de la el.
încurcătură: eu sunt ticorupția? De ce le place Încerca să nu blameze pe ni- Oamenii își aduc aminte
nebun sau ceilalți?!” ura, dezbinarea, răzbunarea meni, era fericit, era un ex- de toate fricile și traumele
și tot răul din lume celor care emplu de prieten. Era din copilărie și relațiile
Am cunoscut o persoană sunt la putere și în opoziție? clovnul familiei, iubea foarte precedente în momentul
cu aproape 40 ani în urmă, Unde a fost Anticorupția ? mult familia, îi plăcea să-i prezent, în relațiile prezente.
era un om mai aparte. Trăia Când va condamna Președin- spună familia ,,Carasul". Neconștientizarea lor, a sur-
într-o lume doar a lui. Își tele derapajele urâte din Avea credință, se închina sei de unde provin, le pot
luase din jur doar strictul justiție? mereu și credea foarte mult atribui nepotrivit într-un an-
necesar, ceea ce considera Cum să fie probe în în Dumnezeu. Era mereu umit context. Spun toate
acesta că-l ajută, că îi face dosare, protocoale, intercep- zâmbăreț, vesel, bun la suflet astea că poate se va trezi
bine. tări etc??? La capitolul și comunicativ. Sarcasmul cineva să relanseze această
Era un VISĂTOR. Voia să interceptări, suntem statul era la el acasă, în preajma lui. corabie colonizată.
schimbe lumea, să aducă un raportat la orele de inter- Te făcea mereu să te simți al- Da, suntem o colonie în
aport pozitiv oamenilor cu ceptare cu cei mai mulți tfel. Lăsa pe cineva să se care ne facem sau mimăm că
care interacționa. Mă salut ,,teroriști". Nouă, românilor, apropie foarte greu. Dar suntem români. Cine nu
cu persoana respectivă, ne ne plac sarmalele, fasolea cu când se apropia, nu-l mai dorește, nu vine să fure de la
îmbrățișăm și mergem să ciolan, zăngănitul cătușelor, lăsa să plece. noi!!!... Merg pe la Bruxelles,
bem o cafea împreună. Nu ne ranchiuna, luxul , viața bună, Reflexia din oglinda îi bat palma și, hai în România tiția, politicul și ,,baieții"
văzusem de zece ani ! Știam dar fără muncă și ne place arată acum altă persoană. la furat, că aici nu le face ni- l-au lăsat doar cu pantalonii
că este puternic, avea afaceri ura. Timpul îi îmbătrânise chipul. meni nimic. Dacă nu-i con- de pe el. Dar la o privire
mari și multe, dar de doi-trei Era neîngrijit, jerpelit, un om vine la vreunul, îl decorăm și atentă, pantalonii erau din
ani, nu mai auzisem nimic de Interese nu mai care, peste noapte a albit, un mai târziu merge la noi la Cehia....
el. Aflând că sunt colabora- avem că țara este om care atunci când intra Bruxelles, unde are un culcuș Nu am putut să mă exprim
tor la o publicație, începe să pe ducă, ca și cineva pe ușă, tresărea. M- cald, să întoarcem favorurile la acea cafea nenorocită,
mă întrebe… așteptând de la fabricile am speriat și eu la început. pentru trădători. Europa băută cu lacrimi în ochi. Ce
mine, probabil, ce simțea el Nu știam ce este cu prietenul este mare!!! La noi vine cine am fost și ce am ajuns? El
nevoia ca cineva să-i răs- Un exemplu: din 33 de dorește ceva. Bogățiile noas- încercase să se extindă cu
meu, despre care știam că nu
pundă concret și concis: cum fabrici de zahăr, mai avem tre sunt puse pe tarabă ca la afacerile și încerca să se în-
avea grija zilei de mâine. Se
și de ce au votat cei 6 –șase - trei. Una singură mai are piață, să le poată fura, nu scrie într-un partid. Acum nu
schimbă lumea, îmi spuneam
europarlamentari în noiem- capital autohton. Diferența cumpăra, nu-i deranjează ni- mai are nimic, avere, familie,
în sinea mea, dar parcă prea
brie 2018 la Bruxelles, re- dintre import și export este, meni pe străini, nici chiar cu prieteni, casă, mașină, doar
simțeam că la el a venit o
zoluția împotriva României? anual, de 15 miliarde euro. o citație. Ați văzut cazul Tim- pantalonii. Dumneavoastră
schimbare forțată.
Timp de 30 de ani, toți cei Am încercat să răspund pri- mermans. Pentru că ne-a știți ce am ajuns, iar răspun-
Mă gândeam în sinea mea
care au fost la putere au dis- etenului meu, în șoaptă, să denigrat și ne vrea răul, noi sul îl putem da la urna de
la următoarele fraze, care și
trus această țară. Acum, cei nu fim ascultați. l-am decorat. vot, când nu vor pleca mulți
acum mă mai străfulgeră:
care se regăsesc pe liste, mai El, în vremurile bune, era Cum să-l decorăm pe Tim- la Bruxelles, că tot degeaba
Oamenii sunt diferiți. Trăim
sunt votați? Oare consilierii un altruist. Participase la mermans, cât rău ne-a făcut merg, ca să mănânce banii
alte vieți. Avem povești
Dnei Koveși au fost Porto- acțiuni filantropice. Văzuse acest om? Oare suntem sănă- țării, să o ponegrească. Halal
diferite. Suntem rezultatul
cală, Onea, Man, Ardeleanu, și simțise destule. Știa că toși? Au distrus firmele cu români!!!
mediului și a interacțiunilor,
Macovei, #rezist ?? Cum ex- viața nu e doar roz. Empatiza capital autohton, au distrus Nu avem oameni verticali,
alegerilor personale și une-
plică procurorii că o doamnă cu copiii aceia. Se gândea să- patronii, fermierii, pe toți, nu avem oameni puternici de
ori a hazardului. Dar ce se-
a făcut trei ani de pușcărie i ia acasă pe toți. Își imagina dar absolut pe toți. Dacă nu stat, nu avem oameni cu per-
ntâmplă, de unde atâta
pentru 60 de lei, iar unii, cum le-ar putea schimba s-a putut altfel, s-au deschis sonalitate. De ce avem doar
superficialitate, de ce ne per-
pentru 11milioane euro, au viețile. Cât de mult ar conta. dosarele, fiscul le-a luat tot și ,,Cerșetori " de voturi, care
mitem să ajungem așa?!
făcut doi ani ? Cine plătește Avusese și el un drum așa au venit străinii fără umblă din casă în casă?
Nu mai suntem capabili să
pentru toate nenorocirile fă- presărat cu multe momente bani, cu o geantă în mână, să Spune tu, cititorule, cu
relaționăm normal. Păstrăm
cute de justiție din 2004 în- dificile. Știa ce înseamnă. ne fure tot. Au reușit! Nu mai asemenea timpuri create de
Auzea mereu vorbindu-se oamenii doar “pe interes”. Da,
coace? sistemul și politicul ne-a avem nimic, facem politică să alții, care nu sunt verticali,
Dumnezeu îi va con- despre el că e altfel. Nu știa ne aflăm în treabă. De ce unde ne îndreptăm?
la ce se refereau, nu în- făcut să devenim roboți ai
damna pe toți călăii din votăm? Să votăm oameni Cititorule, cunoaște-te pe
țelegea. Avea un suflet mare. unor oameni care încearcă să
România, cei care au distrus care nu ne mai apără intere- tine !
Știa să iubească, să simtă în ne prostească direct s-au
suflete nevinovate. Când sele? Tu ce erai, ce ești acum?!
profunzime, totul la superla- prin intermediul votului. Să Votăm oameni care, pe
avem răspunderea magis- De ce reacționezi cum o
tiv. vedeți ce prosteală va fi anul față, ne arată că au bătut
tratului, ca să simtă atunci faci?!
A realizat de-a lungul tim- acesta, a început deja, dar palma cu alții. Atunci de- Îți doresc să devii cea mai
când se dă o Sentință. Când
pului că poate fi un mare de- revenind la viața trăită astăzi, venim un ,,Land" german sau bună variantă a ta!
Președintele, la intonarea
fect. Încerca să scape de asta. nu pot să nu mă gândesc de un ținut franțuzesc și stăm Reflexia din oglindă înce-
imnului stă cu mâna pe
Avea o sensibilitate și plutea ce ne este frică și de cine? acasă. Ne angajăm toți la pea să devină încețoșată și,
inimă, se gândește oare la
România sau la altă țară? De un aer mai aparte în preajma Când e vorba și de relații stat, că acolo chiar este de un gând se tot strecoară să-i
ce ne este frică să spunem că lui. Avea o înțelepciune, o amoroase, renunțăm înainte stat, dar luăm bani că nici tulbure liniștea: “eu sunt
suntem naționaliști (nu ex- maturitate înspăimântă- de a începe. Nu avem interes, nouă nu ne vine sa credem. nebun/ sau ceilalți?!’”
tremiști), iar cea mai bună toare, de mic. Îi lăsa pe oa- răbdare.. că doar dacă nu e Prietenul meu era un fost om
democrație a fost pe vremea meni să creadă ca nu știe una/unul, e alta/altul, dar de afaceri, chiar puternic, iar Al dumneavoastră același
lui Iliescu? De ce toți hoții nimic. Îi lăsa să “profite” de mai contează cine?! statul român, inclusiv jus- Prof.Ioan Romeo Mânzală
12 - Ce găTiM în week-end? 22 - 28 MARTie 2019

SUPĂ DE ROșII CU GĂLUșTE


oală. În tot acest timp, focul
INGREDIENTE se dă mai încet. Găluștele se
Ingrediente pentru supă: 1,5 l apă, un morcov, o lasă la fiert două minute,
ceapă, un păstârnac, o rădăcină mică de țelină, 200 ml apoi se adaugă o ceașcă de
suc de roșii, 3 linguri ulei, 2-3 linguri frunze de țelină apă rece și se acoperă ime-
mărunțite. diat cu un capac.
Pentru găluște: un ou, 70 g griș (2 linguri ge- Peste alte cinci minute, se
neroase), un praf de sare, ulei. adaugă sucul de roșii, se mai
dă un clocot, se stinge focul
tronel, apoi se adaugă grișul, legumele au fiert se scot pe o și se pune uleiul și frunzele
în ploaie, amestecându-se farfurie. de țelină. Se acoperă din nou
continuu cu furculița. Se în- Cu o lingură udată în apa cu un capac și se lasă așa
Mod de preparare: ună cu un praf de sare. Între globează și uleiul cu praful în care au fiert legumele, se până la servire.
Legumele curățate și timp, se prepară găluștele: de sare, pentru ca pasta să ia câte o bucată din compo-
spălate se pun la fiert împre- oul se bate bine într-un cas- devină mai groasă. După ce ziția de griș și se pune în www.andie.ro

PUI CARbONARA CU SMâNTâNĂ șI bACON


tecate cu smântână pentru
INGREDIENTE gătit și 100 g parmezan.
100 g bacon, 2 căței de usturoi, 2 linguri unt, piept După omogenizare, sosul
de pui, 4 ouă, 150 g parmezan, 300 ml smântână pen- se mai lasă să scadă puțin și
tru gătit, 1/2 legătură pătrunjel, sare, piper. se încorporează bucățile
prăjite de pui.
Mod de preparare: cuburi mai mari. În untul Puiul carbonara se poate
Pieptul de pui se taie felii, rămas în tigaie se frige ba- servi pe un pat de paste
se presară cu sare și piper, conul, pentru 2-3 minute. La fierte, conform indicațiilor
apoi se rumenește în două compoziție se adaugă ustu- de pe ambalaj.
linguri de unt. Odată ru- roiul mărunțit, iar după un
menit, se scoate și se toacă în minut, ouăle bătute și ames- www.retetepractice.ro

PRĂjITURA „jERbO” CU DULCEAțĂ DE CAISE șI NUCI


tăvii. Prima foaie se așază în
INGREDIENTE tavă și se umple cu jumătate
500 g de făină,100 g de zahăr, 250 g de unt sau mar- de umplutură. Se procedează
garină, un ou, 50 ml de lapte,10 g de drojdie uscată la fel cu a doua foaie, iar cu
(sau 30 g de drojdie proaspătă), o linguriță de praf de cea de treia, se acoperă prăji-
copt. tura. Prăjitura se mai lasă la
Pentru umplutură: 200 ml (un pahar) de dulceață dospit în tavă încă 40 de
sau gem de caise, 200 g de nuci, 150 g zahăr. minute, după care, ultima
Pentru glazură: 70 g unt (85% grăsime), 100 g cio- foaie se înțeapă cu furculița și
colată neagră. se dă la copt pentru aproxi-
mativ 20-25 de minute.
se adaugă făina, iar aluatul se ceața se pune la mărunțit în După ce se scoate din cup-
frământă până devine elastic, blender, împreună cu nucile tor, prăjitura se lasă să se ră-
nelipicios. Se acoperă cu o și zahărul. corească. Deasupra se toarnă
Mod de preparare: copt. Separat, într-un vas folie alimentară și se lasă la Aluatul obținut se împarte glazura, obținută din cioco-
Pentru pregătirea aluatu- adânc, se mixează oul, za- cald aproximativ 30 de în trei, iar din fiecare bucată lată topită și unt.
lui, făina se amestecă bine cu hărul și laptele. Untul topit se minute. se întinde câte o foaie, care să
drojdia uscată și praful de toarnă în compoziția de lapte, Pentru umplutură, dul- corespundă cu dimensiunile https://retete-usoare

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


22 - 28 MARTIE 2019 jocuRI - 13

H - J - H - L - C - CODOBATURA - PRIOTAR - D - BI - ES - AURIT - ACRELI - R - P - CEC - VR - P -AA - GIRA - ARI - ORDIN - TERN - REA - EA -
Dezlegarea integramei D - FIN - G - AS - IU - LUA - GA - BA - UZANTA - HAOS - S - ORA - IESI - RIT - FA - ARAC - TIPA - ER - SR - N - ATU - ARA - INFIAT - INEC -
din numărul trecut ROTAR - NE - AU - MAC - DM - AUZ - PITULICE - ANTIC - TA - ASI - USCA - U - JURA - MUIATI - SC - R - ERETE - IONIU - MIERLA - DRACOSI
14 - MICA PUBLICITATE 22 - 28 MARTIE 2019

l Vând apartament două camere l Vând casă în Chișcădaga, la 12 l Vând apartament două
IMOBILIARe Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie camere, decomandat, ultracentral,
l Vând în Deva, zona Progresului izolat exterior, renovat, mobilat și uti- de vară, grajd, curte și grădină, toate Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame-
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: najări deosebite, vedere spectacu-
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0721.055.313. 0745.202.448. loasă în două părți, CT, termopan,
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Vând apartament 2 camere, uși interioare schimbate, ușă metal-
l Vând apartament 2 camere,
metalică, izolat pe interior 95%, par- CT, termopan, ușă metalică, parțial
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- ică, gresie, faianță, parchet laminat.
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel.
Apartamentul este situat aproape de
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro euro, telefon: 0745.202.448. 0726.770.765.
l Vând casă de vacanță în
fix. Telefon 0722 603 959. l Vând apartament două camere, Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 cor- l Vând casă în Chișcădaga, două

l Vând apartament 3 camere, Deva, Bejan, decomandat, cu ter- puri, 3 camere, bucătărie, bie, beci, camere, hol, bucătărie de vară, beci,
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, mopan, mobilat, centrală electrică. SC 170 mp, sobe teracotă, 1500 mp grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
CT, termopan, aer condiționat, mod- Preț: 16.000 euro, telefon: teren, fântână. Preț: 34.000 euro, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
ern, mobilat modern. Preț: 60.000 0725.475.211. negociabil, telefon: 0721.055.313. l Proprietar, vând apartament 3
euro, telefon: 0725.452.888. l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând garsonieră Deva, bloc camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând apartament 3 camere, ovată, două camere, balcon închis, că- nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, suță de vară, fântână, cablu TV, pomi zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: euro, telefon: 0725.452.888. mopan, renovat și utilat modern,
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. l Vând apartament 4 camere,
totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
euro, telefon: 0738.246.138,
telefon: 0772.185.332.
0769.213.866. l Vând apartament 2 camere, baie, bucătărie, balcon, CT, ter-
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, mopan, termopan, pe mijloc, Deva, l Vând casă în sat Pojoga
l Vând urgent și ieftin casă în
Simeria, trei camere, din care două sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 zona Lido. Preț: 44.500 euro, tel. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
euro, telefon: 0725.452.888. 0722.968.910. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
mobilate și cu teracotă, beci spațios,
două bucătării de vară vechi, grajd l Vând casă, dependințe, teren l Vând casă cu grădină, 2470 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
mare, șură, găbănaș, fântână pota- 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- mp, din cărămidă, pe fundație zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
bilă, cotețe, grădină de legume și fon: 0729.423.035. solidă din piatră, cu pivniță zidită Tel. 0769.897.804.
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, l Vând garsonieră în Deva, str. M în piatră, 3 camere mari (4x4) și
loc pentru baie, sursă de apă pro- l Vând apartament două
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, prie, grădină cu pomi fructiferi, camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând garsonieră Deva, 27 mp. gard din beton, anexe gospodărești,
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- cial, salon coafor, cabinet medical.
Cu balcon, CT, termopan, ușă metalică. în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
Preț: 22.500 euro, telefon: rat, renovată recent, totul nou. Tele- Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. km. de Deva. Preț negociabil, tele-
0745.202.448. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Telefon: 0723.382.890.
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
l Persoană fizică, vând garson- l Vând casă în Sâncrai, 3
mp, CT, termopan, baie cu cabină de SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- camere, în roșu, două bucătării
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, vechi, beci, fântână cu apă pota- l Schimb apartament 2 camere,
fon: 0722.564.004.
încălzire centrală, geam termopan, bilă, grajd mare, șură, alte anexe et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la
semimobilată, ușă metalică, la parter. precum și pădure în composesorat. în zonă centrală, Hunedoara, cu
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 Preț: 25.000 euro, negociabil, tele-
Pretabilă pentru amenajarea unui mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, asemănător în Deva sau Simeria.
fon: 0254.730.209, 0760.193.089. Suport diferența de preț.
birou. Preț: 10.000 euro, telefon: telefon: 0745.202.448.
0732.456.730, 0746.209.471, l Vând casă, de cărămidă, Telefon 0727.288.460.
l Proprietar, vând apartament 3
0354.104.168. stâlpi beton, 4 camere, mobilate,
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, ÎNCHIRIeRI
parchet hol, gresie în baie,
l Vând apartament 2 camere, mobilat, an construcție: 2007-2008,
bucătărie dublă 5/7 mp, salon
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, curte interioară privată, zona micul l Ofer de închiriat apartament 3
11/6mp, cămară, baie, grădină 1
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- camere, Deva, zona piață, decomandat,
fon: 0737.702.160. ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: CT, termopan, mobilat și utilat com-
schimb cu apartament în Hune-
39.000 euro, telefon: 0725.452.888. l Vând casă nouă în Deva, P+1, plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- 250 euro/lună, tel. 0745.202.448.
l Vând casă în roșu, 3 camere,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
teracotă, hol mare, cămară, beci ciare la zi. Preț: 22.000 euro, l Ofer pentru închiriere unei
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
încăpător, două bucătării de vară Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. tel.:0755.667.714, 0745.377.359. familii cu serviciu, apartament 2
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte l Vând apartament 3 camere, camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând urgent casă din cărămidă,
mare, grădină de zarzavat și de pomi 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă Deva, Gojdu, parter înalt exterior, mopan, mobilat și utilat complet.
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: curentă. Preț negociabil, telefon: CT, termopan, ușă metalică. Preț: Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
0254.730.209, 0760.193.089. 0748.557.794. 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. Telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
22 - 28 MARTIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer de închiriat o cameră de l Vând teren intravilan, Luncoiu l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, l Domn discret, 40 de ani, doresc o
cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, caravan, Af 2002, stare bună, înma- relație discretă, cu o doamnă discretă,
0720.067.310.
Maconului, etaj 1. Telefon: triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat pentru a ieși din monotonie. Aștept la
0730.106.589. AUTO Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare telefon: 0734.387.097.
l Ofer pentru închiriere aparta- l Vând Nissan Micra, AF 2000 bună, preț: 800 euro, negociabil. l Doamnă serioasă, cu aparta-
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 Telefon: 0755.667.714. ment și mașină, doresc să cunosc un
decomandat, CT, termopan, mobilat și uși, stare foarte bună. Preț negociabil, domn manierat, nefumător, care nu
telefon:0723.357.090. OFERTE DE SERVICIU consumă alcool, să ne îngrijim la
utilat complet, pentru o familie cu ser-
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- l Fac curățenie în case și aparta- bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
garanție. Telefon: 0721.055.313. ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic mente, doar în Deva. Preț avantajos, 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: telefon: 0732.369.565. conducere. Telefon: 0799.391.409.
l Ofer pentru închiriere garaj, 7500 euro, negociabil, telefon: l Caut femeie pentru menaj și l Tânără, simpatică, sinceră, se-
Deva, zona piață, pentru depozit sau 0728.776.944.
curățenie, o zi pe săptămână. rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: Telefon: 0756.847.708.
l Vând pentru Dacia Super Nova pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
0722.968.910. următoarele piese second hand: aripi l Schimb şi repar plase insecte tate! Telefon: 0744.818.223.
l Ofer pentru închiriere la per- față, triple spate, alternator, electro- pentru geamurile termopan.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră motor. Prețuri negociabile, telefon: Tel. 0722.603.959. l Domn din Brad, distins, 63 de
0769.473.088. ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- l Pensionară, execut costume
mopan, mobilată și utilată modern. populare pentru copii. Tel.0753.128.090. pentru prietenie – căsătorie.
l Vând grapă din fier, originală,
după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- Telefon: 0752.755.480..
Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
Telefon: 0727.974.306. fon: 0769.473.088. DIVERSE
MATRIMONIALE
l Închiriez spaţiu comercial în l Vând Citroen CT Diesel, 1400 l Vând convenabil vin alb și roșu,
l Domn singur, catolic, fără vicii,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere producție proprie, fără zahăr sau alte
centralizată, AC, funcțional, geamuri de vârsta a treia, doresc să cunosc o
pretabil pentru bar, restaurant, chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
electrice. Preț: 1800 euro, telefon: doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
magazin alimentar. Preţ avantajos. minimă 5 litri. Se poate gusta. Telefon:
Tel.: 0745.970.007. 0725.147.370. care să fie alături de mine la bine și la 0724.451.762.
rău, să luptăm împreună împotriva
l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, l Vând otavă de lucernă și fân, în
singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
TERENURI benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri
0254.211.731. Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, Telefon: 0754.391.915.
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- fabricație pentru Germania, înmatric- l Domn de 64 de ani, 170/83,
l Vând bocanci solizi, nr. 37,
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- ulată în august 2018, ITP valabil doresc să cunosc o doamnă de vârstă
2020. Preț negociabil, telefon: marca Landrover. Preț: 50 lei, telefon:
ciabil, telefon: 0721.055.313. apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. 0743.137.888.
0724.246.514. Rog seriozitate! Telefon:
l Vând teren intravilan, la șosea, l Vând pat matrimonial, 200x220
l Vând Skoda Fabia break, cu 0734.076.624.
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu cm, piele ecologică albă, saltea relaxa.
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 l Domn văduv, ortodox, fără vicii, Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
fabrică sau depozite. Preț:12 CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig cu proprietate la țară, doresc să 0723.337.622.
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP
cunosc o doamnă în vârstă de până în l Vând haină de blană, neagră,
valabil până în 2019. Preț negociabil,
l Vând teren în localitatea telefon: 0724.246.514. 70 de ani, pentru prietenie-căsătorie. ied etiopian, două goblenuri vechi, cu
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, Telefon: 0747.856.827. rame originale, pictură pe pânză și fir
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
l Domn serios, cu bună situaţie de mătase, tablou panoplie, pantofi
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte
bună, direcție schimbată, consum materială, caut, pentru căsătorie, noi, nr.38, imitație de piele, bonus o
0745.202.448.
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: doamnă de cca 1,63 m, 60 kg şi poșetă. Prețuri negociabile, telefon:
l Vând teren intravilan Deva, 0754.377.359 sau 0755.667.714. 65-70 ani. Tel. 0736.383.325. 0354.417.506, orele 16,00-20,00.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile,
l Văduv, 77/170/70 doresc să l Vând urgent și ieftin circa 2500
preț: 10.000 euro. Telefon: l Vând tractor U 650, remorcă
0726.770.765. cunosc o doamnă de 60-70 de ani kg. fân de grădină, în cinci clăi, în
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
pentru prietenie-căsătorie. satul Sâncrai, aproape de Călan, tele-
l Vând 3,565 mp și casă, depend- noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și fon: 0254.730.209, 0760.193.089.
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- Telefon: 0758.413.149.
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis.
Domn pensionar, 64/175/75, l Vând urgent masă pliabilă, cu
Telefon: 0729.423.035. fon: 0727.636.444. l
familist, loial, sincer, manierat, fără șase scaune. Telefon: 0254.225.678,
l Vând teren în localitatea l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip 0745.231.153.
vicii, evlavios, cu apartament și căsuță
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, nou, motor 1388, benzină, 185.000 l Vând porc de 100-120 kg, 9
la țară, auto, caut o doamnă serioasă,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, km., de culoare neagră, 4 uși, înma- familistă, gospodină, fără vicii, pentru lei/kg, cartofi bio, preț: 2 lei/kg, oi
telefon: 0725.452.888. triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- a ne ajuta la bătrânețe. Telefon: pentru tăiere, generator Honda, 2500
l Vând 7 hectare de pădure, zona trice, cârlig remorcare, proiectoare 0725.271.053. lei, negociabil, în localitatea Sâm-
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani ceață, două chei cu telecomandă, petru, județul Hunedoara. Telefon:
l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. stare foarte bună, proprietar. Preț: 0784.582.240, 0761.502.600.
Telefon: 0721.055.313. loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
1650, negociabil, tel. 0751.813.770. l Vând fustă de piele, mărimea
există o femeie care să fie alături de
l Vând teren în Ghergheș, 10 km mine, cu bună înțelegere și la bine și la 32, nouă, de culoare maro închis.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând Renault Laguna, AF 2005,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 Diesel, gri-metalizat, actele la zi. greu, în schimbul proprietății. Rog seri- Preț: 55 lei, negociabil. Telefon
euro/mp, telefon: 0745.202.448. Preț: 2600 E, negociabil. ozitate! Telefon: 0720.366.434. 0725.483.189.
Telefon: 0799.391.409.
l Vând teren în Sântuhalm,
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu l Vând VW Passat 2007, full, mer- Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910. 0742.074.855. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 22 - 28 mARtIE 2019

Concert extraordinar de muzică folk


A
prilie este, prin ex-
celență, o lună
dătătoare de fru-
musețe, când Primăvara
își deschide din nou
porțile, aducând cu ea lu- ANUNŢ LICITAŢIE
mină și culoare.
Și tot acum, la început de Municipiul Brad, prin Primar, cu sediul în Brad, str. In-
aprilie, și-au anunțat sosirea dependenţei, nr.2, judeţul Hunedoara, organizează licitaţie
oaspeți dragi nouă. Este publică în scopul închirierii prin licitație publică a unui
vorba de apreciații folkiști spațiu comercial situat în Municipiul Brad, strada Avram
Vasile Șeicaru, Victor Socaciu Iancu, nr.6, județul Hunedoara, pentru desfășurarea de ac-
și Ducu Berți, care vor con-
tivități comerciale.
certa la Deva, marți, 2 aprilie
2019. Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului
Un asemenea eveniment Brad din municipiulBrad, str. Independenţei, nr.2, în data
nu trebuie pierdut. Pentru de 12 aprilie 2019, ora 10:00.
că, vom avea parte de o mu- oameni şi de tot ce ne încon- ”Floare de colț” sau poate Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul
zică autentică, unde folkul va joară. chiar ”O căruță cu flori”. Primăriei municipiului Brad, Str. Independenţei, nr.2, cam-
face dovada adevăratei val- Iar sufletul lor, de o căl- Să le deschidem şi noi cu era 16.
ori. Inimile noastre vor vibra dură și o sensibilitate aparte, bucurie poarta sufletului, în- Relaţii suplimentare: la telefon numărul 0254-612665.
în rezonanţa cântecelor lor va fi alături de noi, dăruindu- tâmpinându-i așa acum se Licitaţia se va repeta săptămânal, în fiecare zi de vineri,
despre frumos, sacru, tra- ne cu generozitate, ”Un cuvine !
până la adjudecare.
diţional şi iubire. O iubire de buchet din flori de tei”, o Cornelia Holinschi

Nu mai sunt cabinete stomatologice pentru elevi OPRIRI DE APĂ


tate tardiv sunt ridicate", se
arată într-o informare a DSP LOCALITĂȚILE: Streisângiorgiu și
Hunedoara. Ohaba Streiului
Chiar dacă numărul consul- DATA: 22.02.2019
taţiilor în cabinetele stomato- INTERVAL ORAR: 09:00 - 14:00
logice şcolare a scăzut în anul MOTIVUL: Remediere avarie rețea apă.
2018 cu aproape 18%, com-
parativ cu anul 2017, numărul
elevilor depistaţi ca suferinzi
de carii dentare a crescut cu
5%, ajungând, anul trecut la
75%.
Deva - Doar zece medici 75% au fost copii care sufer- Cabinete stomatologice
dentişti şcolari, cu tot atâtea eau de carii dentare. şcolare cu medic dentist mai
cabinete, îşi mai desfăşoară ac- "Se înregistrează o creştere funcţionează doar în oraşele
tivitatea în şcolile şi liceele din a frecvenţei afecţiunilor den- Hunedoara (4 cabinete), Deva
judeţul Hunedoara, relevă tare, a durerii faciale cronice, a (3), Lupeni, Orăştie, Petrila
datele Direcţiei de Sănătate afecţiunilor gingivale, cariilor (câte unul).
Publică (DSP) Hunedoara, dentare şi pierderii dinţilor, cât Pe de altă parte, conform
prezentate cu ocazia Zilei şi a altor boli care afectează datelor Colegiului medicilor
Mondiale a Sănătăţii Orale. gura şi cavitatea orală, datorită dentişti, aproximativ 95% din
Situaţia se reflectă direct în faptului că reţeaua de cabinete populaţia judeţului Hune-
şcoli, unde, din totalul celor şcolare este redusă (...), iar cos- doara prezintă cel puţin o
9.900 de elevi care au trecut turile pentru tratamentele afecţiune din cadrul patologiei
anul trecut pe la stomatologi, afecţiunilor care sunt depis- orale.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!