Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

AF.'F{ft}3AT,
SE],ITi,\T

REGULAMENT

finalizare a studiilor universitare de licenfd Si


master in Universitatea din Bucuregti

2019
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

Examenele de finalizare a studiilor, respectiv examenul de licenld, examenul de


diplomi, examenul de seleclie si examenul de diseftalie se organizeazd qi se desfSgoari in
cadrul Universititii din Bucuregti, in baza Legii Educatiei Nalionale nr. 112011, a Ordinului
MEN nr 6125120 12.2016 cu modificdrile gi completdrile ulterioare si a prezentului
regulament.

Art.1. Studiile universitare de licenti se finalizeazd cu examen de licentd sau,


respectiv, cu examen de diplomi pentru invitdmAntul universitar din domeniul gtiinlelor
ingineregti.

Art.2. Studiile universitare de lungd duratd sau scurld durata. or-uanizate inbaza Legii
invdlimdntului nr. 8411995 pentru absoh'en1ii care nu au sustinut sau nu au promovat
examenul de t-rnalizare se incheie cu:
a) examen de licenli/diplomi, pentru studiile in invS!6mintul universitar de lungi duratd.
b) examen de absolvire, pentru studiile in invSldmdntul universitar de scurtd durati.

Art.3.
(1) Pentru absolventii invdlSmintului superior particular, care se inscriu in situaliile
prevdzute de Legea 60/2000 privind suslinerea examenului de finalizare a studiilor la
instituliile de invildm6nt superior de stat acreditate, sustinerea examenului de
licenld/diplomd este condilionatd de promovarea de cdtre absolventi a unui examen de
selec!ie.
(2) Examenul de selectie consti in cinci probe scrise, stabilite de consiliile facultililor.
(3) Examenul de seleclie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare in
care se va sustine examenul de licentS/diplomd.

Art.4.
(1) Examenul de licentS/diplomi cuprinde, de regulS, din 1 - 2 probe, aprobate de
Senatul u niversitar, la propunerea consi liilor facultdtilor.
a. Proba 1. Evaluarea cunogtinlelor fundamentale gi de specialitate;
b. Proba 2. Prezentarea 9i suslinerea lucrdrii de licenli/proiectului de diplomS.
(2) Tematica gi bibliografia se publicd pe site-ul web al Universititii din Bucuregti (in
continuare,, U niversitatea")
(3) Prezentarea gi suslinerea lucrdrii de licenld/proiectului de diplomd sunt publice.
(4) Probele mentionate la art4, alin. (1) pentru examenul de licenld/diplomd se
desfigoari in prezenta, in acelagi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a
examinatului.
(5) Senatul Universitdtii din Bucuregti (in continuare ,,Universitatea") va aproba, cu
avizul Consiliului de Administralie, la propunerea consiliilor facultdlilor, modul de suslinere a
probei/probelor: scris, oral, probe practicd.
(6) Pentru absolventii programelor de studii universitare de licenld cu dubld
specializare - ex programul de studii universitare de licenti limba gi literatura englezi (A) gi
literatura romini (B) , proba de evaluare a cunogtinlelor fundamentale 9i de specialitate,
daci este cazul, trebuie realizatd atit la specializarea A, cAt 9i la specializarea B. in acest
caz, nota la aceasti probd va fi media aritmeticd a celor doud note oblinute Ia lucrdri, cu
condilia ca la fiecare lucrare si se oblini minimum nota 5 (cinci).
(7) Media probei/probelor, calculati ca medie aritmetici a notelor acordate exclusiv
de membrii comisiei de examen, se determini cu doui zecimale,fdrd rotunjire.
2
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI
(8) Media examenului de licenldidiplomd se calculeazd cu doui zecimale, fdrd
rotunjire, exclusiv in baza mediei probei/probelor
(9) Notele la probele orale de examen sunt numere intregi de la 1 la '10.
(10) Media sau, dupi caz, nota de promovare a examenului de finalizare a studiilor
este cel pulin 5 (Sase).
(11)in cazul in care examenul cuprinde doui probe, nota de promovare trebuie si fie
cel pulin 5,00 la fiecare dintre acestea
(12) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare
a studiilor nu este publicS.

Art.5.
(1) Examenul de disertatie pentru masterat consti in prezentarea gi suslinerea
lucrdrii de disertatie.
(2) Prezentarea gi sustinerea lucrdrii de disertatie sunt publice gi se desfdgoari in
prezenla, in acelasi loc 9i in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului
Prevederile art..4 alin (7) - (11) sunt aplicabil
(3) Facultilile organizeazd examenul de disertatie numai pentru absolven{ii proprii.
(4) in cazul programelor de studii desfdgurate intr-o altd limbd de circulalie
internationald, sustinerea publici a lucrdrii de disefialie se face in limba respectivS.

Art.6.Pot sustine examen de licenld/diplomd:


a) absolvenlii de invSlimdnt superior ai programelor de studii/specializdri acreditate;
b) absolvenlii de invd!5mAnt superior ai programelor de licentd/specializdri autorizate sd
funclioneze provizoriu, pentru care Universitatea din Bucuregti are, in acelasi domeniu de
licenli, programe de studii universitare de licenld/specializdri acreditate;
c) absolvenlii care au promovat examenul de seleclie.

Art.7.
(1) Facultd(ile pot organiza examen de licenld/diplomi pentru absolventii proprii sau
pentru absolvenlii altor institulii de invitimAnt superior de stat sau particular la.
a) programele de studii/specializdrile care au acreditare in conditiile legrr;
b) programele de studii/specializdrile autorizate si functioneze provizoriu, pentru care
facultatea are, in acelagi domeniu de licentd, programe de studii/specializdri acreditate.
(2) Absolventii care provin din institulii de inv5!dmAnt superior autorizate provizoriu
suslin examen de licentd/diplomd in cadrul Universitilii din Bucuregti, in baza unui protocol,
cu aprobarea senatelor universitare, dupd avizul consiliilor de administratie.

Art.8.
(1) La o specializare/un program de studii, examenul de finalizare a studiilor se
organizeazd gi se desfigoari in aceleagi condilii pentru toli candidatii, indiferent de forma de
invdlimdnt parcursd sau de institulia de invdtimAnt superior absolviti.
(2) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de
studii/specializdri, prin decizia Rectorului Universitdtii, la propunerea consiliilor facultdlilor.
Componenla comisiilor de licenld/diplomd 9i de solulionare a contestaliilor se publici pe
pagina web a facultdlilor.
(3) Conducerea facultilii organizatoare gi comisiile de examen poartd intreaga
rdspundere pentru organizarea gi desfdgurarea corespunzitoare a examenelor de finalizare
a studiilor.
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI
(4) Fiecare comisie este alcdtuiti din pregedinte, membri gi secretar. Presedintele
comisiei trebuie sd aibd titlul de profesor universitar sau de conferentiar universitar.
(5) Membrii comisiei de examen trebuie sd aibi titlul gtiintific de doctor gi cel putin
gradul didactic de lector universitar
(6) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar si are atribu!ii strict de
secretariat (nu evalueazd prin noti).
(7) Conform legii. pregedintele, membrii comisiei de examen si secretarul acesteia nu
se pot afla, cu cei evaluati sau intre ei, in relatie de soti, afini gi rude pAni la gradul al lll-lea
inclusiv.

Art.9.
(1) Absolvenlii unui program de studii universitare de licentd acredidat sau ai unui
program de studii universitare de licenli autorizat si funclioneze provizoriu se inscriu de
reguld gi suslin, dupd caz, examenul de licenld sau de diplomd in cadrul Universitdlii din
Bucuregti.
12)- La cerere, absolventii unui program de studii universitare de licenli
acreditaUautorizal sd funclioneze provizoriu se pot inscrie gi pot sustine, dupd caz, examenul
de licenti sau de diplomd la o altd institulie organizatoare, cu aprobarea Senatelor
Universitare ale celor doud institutii, in baza avizului consiliilor de administralie.
(3) inscrierea candidalilor pentru examen se face cu 5 zile inainte de inceperea
examenului, la facultatea organizatoare, fie individual, fie de cdtre institulia de invdldmAnt
superior in care a urmat studiile, pe baza unui protocol incheiat intre Universitatea din
Bucuregti gi institutia de invdldm6nt superior respectivd, cu aprobarea Senatelor universitare,
dupd avizul Consiliului de Administralie in cazuri bine motivate, conducerea facultilii poate
stabili un alt termen pentru inscrierea absolvenlilor la examen.

Art.10. Pentru absolventii (incepind cu promotia 2008) provenili de la alte institulii de


invdtdmint superior, care soliciti suslinerea examenului de licentd/diplomi la Universitatea
din Bucuregti, se vor prezenta suplimentele la diplomd sau foaia matricoli provizorie

Art.11.
(1) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza in trei sesiuni, dintre care doud
sesiuni in anul universitar curent (iunie si septembrie) si o sesiune in ianuarie-februarie a
anului universitar urmdtor.
(2) Absolventii promoliilor anterioare se pot inscrie la examenele de finalizare a
studiilor in sesiunile programate pentru promolia curentS.

Art. 12. Candidatii la examenul de licentd/diplomd prezintd, la inscriere, un certificat


de competenld lingvisticd intr-o limbi de circulalie internalionald, eliberat de Depadamentul
de specialitate din Universitate sau de cdtre o altd institulie specializatd, recunoscuti de
citre Departamentul de specialitate.

Art. 13. in vederea respectdrii standardelorde etica cercetirii, a asiguririi originalitdlii


conlinutului lucririlor ce urmeazi a fi sustinute gi prevenirii comercializdrii lucririlor gtiinlifice,
candidatul va depune, la inscrierea pentru suslinerea examenului de finalizare a studitlor,
lucrarea in format tipdrit gi in format digital, inso[iti de o declaralie pe proprie rispundere in
sensul ci este autorul lucrdrii gi rispunde de originalitatea conlinutului acesteia. in misura
rezonabil posibild gi sub sancliunea rispunderii in solidar cu examinatul, indrumitorii lucrdrii
de licen[5/diplomd sau disertatie vor verifica originalitatea conlinutului lucririi.
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Art.14. Un examen nepromovat sau o probd nepromovatS, dupd caz, poate fi
repetat(i) intr-o sesiune ulterioard, cu aprobarea conducerti facultdtii gi cu supodarea de
citre candidat a cheltuielilor aferente, in conformitate cu taxele stabilite de Senatul
universitar

Art.15.
(1) Rezultatele probelor examenelor de licentS/diplomi si disertatie se comunicd gi se
afigeazd la sediul si pe site-ul facultdlii organizatoare ?n termen de 48 deore de la data
suslinerii acestora.
(2) Contestaliile la probele scrise se depun la secretariatul facultilii in termen de 24
de ore de la comunicarea (prin afigare sau prin postarea pe site-ul facultilii) rezultatelor gi se
rezolvd in termen de 48 de ore de la data expirdrii intervalului de formulare a contestaliilor.
Facultdlile pot reglementa modalitatea de transmitere a contestaliilor prin email
(3) Contestaliile se rezolvd de cdtre comisia de solulionare a contestaliilor, formatd
din persoane care nu au parlicipat la corectarea lucririlor
(4) Decizia propusi de comisia de solulionare a contestatiilor, avizald de consiliul
facultdlii, este definitivi.
(5) Contestalia se considerd admisi dacd nota oblinuti in urma recorectdrii este mai
mare decAt nota iniliali.
(6) Rezultatele oblinute la probele orale nu pot fi contestate.

Art.16.
(1) Facultitile care au organizat examenele de finalizare a studiilor vor elibera
adeverinle de promovare a acestor examene, cu o valabilitate de 12luni, termen in care se
vor elibera, diploma gi suplimentul la diplomd.
(2) PAne la eliberarea diplomei, absolvenlii care au promovat examenul de finalizare
a studiilor primesc, la cerere, adeverinle de absolvire a studiilor.
(3) Adeverinla de absolvire a studiilor conferd titularului aceleasi drepturi legale ca s+
diploma si este necesar sd contina funclia, numele, prenumele 9i semnitura persoanelor
responsabile din institu{ia de invdlimAnt superior, precum si informaliile urmitoare.
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditarelautorizare provizorie, forma de invd!5mAnt, limba de predare,
adresa sediului geograficd, numdrul de credite si actul normatlv care le stabileste
(hotdrdre de guvern, ordin de ministru, dupd caz).
f) ln cazul studentilor interna{ionali se va menliona numirul ordinului de primire la
studii.
(a) in caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeazd
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(5) Absolventii care nu promoveazd examenul de finalizare a studiilor primesc, la
cerere, un certificat de studii universitare eliberat de institutia de invdtdmAnt superior
absolviti.

Art.17. Facultdlile vor informa candidalii despre perioadele de sustinere, condiliile de


inscriere, conlinutul - programele, accesul la biblioteci, cursuri de pregitire etc. prin afigare 9i
publicare pe pagina web.
UNTVERSITATEA DTN BUCURE$TI
Art.18. Costurile organizirii examenelor de finalizare a studiilor pentru absolventii
altor institulii de invilimint superior vor fi acoperite conform prevederilor protocolului
incheiat intre Universitate 9i instituliile respective.

Art.19. Cu aprobarea Senatului, Rectorul Universitdlii poate anula un examen de


finalizare a studiilor, un certificat, o diplomd de studii in cazul in care au fost utilizate mijloace
frauduloase sau au fost incilcate prevederile Codului de eticd gi deontologie universitard.

Art. 20.
(1) Lista cu modalitatea de sustinere a examenului de licentd/diplomi pentru fiecare
facultate/program de studii in parte (tipul gi numdrul probelor) se aprobd de Senatul
universitar la ?nceputul fiecirui an universitar si este anexi a prezentului regulament.
(2) Odata cu lista previzutd la alin. (1), fiecare facultate va comunica numirul
maximum de lucrdri din fiecare tip ce pot fi coordonate de un cadru didactic intr-un an
universitar 9i perioada in care studenlii igi pot stabili coordonatorii

Art.21.
Fiecare facultate a UniversitSlii din Bucuregti poate adopta propriul regulament de
organizare 9i desfdgurute a examenelor de finalizarc a studiilor universitare de licenli gi
master, cu prevederi specifice pentru tipul programelor de studii derulate, care sd nu
contravini prevederilor prezentului regulament gi legislatiei nalionale in vigoare.
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

Legislalie:
. Legea Educa[iei Nalionale nr. 112011
. OMEN nr. 6125120.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare 9i desfdgurate a examenelor de licenla/diploma gi disertalie, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare
. Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolven!ilor invdldmAntului superior
particular de a susline examenul de finalizare a studiilor la institu{iile de
invdfdmdnt superior de stat acreditate
. Legea nr.28812004 privind organizarea studiilor universitare
. Legea invdldmantului nr. 8411995

Vor fi efectuate modificiri prezentului Regulament, in cazul actualizirilor


leg islative u lterioa re.

M.P./D.M.