Sunteți pe pagina 1din 16

ASOCIATI pentru proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului:

SC LANDMARK CONCEPT SRL & SC VEST INSTAL SRL

PROPUNERE TEHNICA
PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI

privind proiectul:

,,MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA


PERIŞORU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”
PROPUNERE TEHNICA
PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Beneficiar: COMUNA PERISORU, JUD. CALARASI


Locul de implementare: Comuna PERISORU, judetul Calarasi
CPV principal:
71200000-0 Servicii de arhitectura si sercicii conexe (Rev.2)
CPV secundare:
71200000-0 Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71300000-1 Servicii de inginerie (Rev. 2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

I. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiții: ,,MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI


CULTURAL DIN COMUNA PERIŞORU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”
1.1 Amplasament: COM. PERISORU, JUD. CALARASI
1.2 Autoritatea contractanta: COMUNA PERISORU
Adresa: Str. Parcului, nr. 3, comuna Perisoru, judetul Calarasi, Cod postal: 917195, Romania,
Tel./Fax: +40 242346010,
1.3 Achizitia se refera la un proiect finantat din Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

II. DESCRIEREA LUCRARILOR SI CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

Propunerea tehnica prezinta Metodologia de realizare a serviciilor in conformitate cu specificatiile


tehnice din Caietul de sarcini si D.A.L.I.
Metodologia de prestare a serviciilor, ca parte a propunerii tehnice prezinta strategia propusa de
ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate de achizitor si cuprinde descrierea detaliata a etapelor
propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in vederea indeplinirii contractului.
Graficul de prestare a serviciilor, ca parte a propunerii tehnice include calendarul propus, cu
detalierea activitatilor ce vor fi derulate in cadrul contractului, conform metodologiei de prestare a
serviciilor.
Graficul de prestare se incadreaza in termenul prevazut in Caietul de sarcini si D.A.L.I.
Serviciile de proiectare, pentru asigurarea unei prestari de servicii de calitate vor include:
1. Proiect tehnic de executie – P.T.E (PARTI SCRISE : Memoriu tehnic general, Memorii
tehnice pe specialitati, Breviare de calcul, Caiete de sarcini, Liste cu cantitati de lucrari,
Graficul general de realizare a investitiei publice;
PARTI DESENATE: Planse generale, Plansele aferente specialitatilor, Planse de arhitectura,
Planse de structura, Planse de instalatii, Planse de dotari; DETALII DE EXECUTIE),
inclusiv Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei necesara organizarii de santier
(D.T.O.E);
2. Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare
autorizatii si executiei lucrarilor inclusiv DTAC/PAC;
3. Sustinerea proiectului tehnic in etapa de verificare de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati conform legislatiei in vigoare;
4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.
Proiectul tehnic va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 501/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, prevederile H.G. 28/2008 privind continutul cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrarile de
interventii.
Se va elabora in concordanta cu solutiile propuse in DALI, respectand cu strictete Legea 10/1995
privind calitatea in constructii – republicata si toate reglementarile specifice din domeniu.
Proiectul tehnic va fi intocmit in compatibilitate cu legislatia si reglementarile de mediu nationale
si europene in domeniu.
Detaliile de executie vor fi realizate in conformitate cu materialele si tehnologia de executie
propusa in proiectul tehnic, fara a se suplimenta si fara a se depasii costul investitiei stabilita la
faza de DALI.
Daca se impune in urma obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor modificarea proiectului tehnic,
detaliilor de exectutieetc, termenul de remediere/modificare/completare/actualizare va fi de maxim
5 zile lucratoare de la solicitarea in scris a autoritatii contractante.
Se va intocmii Programul de urmarire in timp a comportarii constructiei in exploatare si intervetiile
in timp, conform prevederilor Normativului privind comportarea in timp a constructiilor Indicativ
P130-1999; Documentatia privind postutilizarea constructiilor.
Se va actualiza devizul general si devizul pe obiecte in urma realizarii Proiectului Tehnic dar si pe
parcursul executarii contractului atunci cand este cazul, in conformitate cu prevederile legale. In
cazul in care survin diferente intre DALI si Proiectul Tehnic se va realiza un tabel centralizator cu
diferentele fizice si valorice, cu justificarea/argumentarea diferentelor.
Proiectul Tehnic se va inainta autoritatii contractante cu listele de cantitati completate cu preturile
unitare al resurselor din oferta si cotele de cheltuieli indirecte respectiv profit ofertat pentru
executia lucrarilor astfel incat sa nu afecteze caracterul general al contractului de achizitie publica,
in sensul prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Detaliile de executie vor contine toate planurile si toate detaliile necesare executiei lucrarilor si vor
respecta intocmai solutiile stabilite in DALI, proiectul tehnic, autorizatia de construire, cerintele
autoritatii contractante.
In cadrul Proiectului Tehnic de Executie se vor realiza formularele F1-F5 completate cu preturi
unitare si valori, care devin formulare pentru devizul oferta si se vor utiliza pentru intocmirea
situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
Documentatiile necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si sutorizatiilor vor fi intocmite in
conformitate cu legislatia si reglementarile specifice in domeniu, a cerintelor emitentilor de
avize/acorduri/autorizatii.
Documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire si D.T.O.E, se vor realiza in
conformitatea cu legea 50/1991 si a Normelor metodologice din 12 oct. 2009 de aplicare a Legii
50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii aprobate de Ordinul 839/2009 si a tuturor
prevederilor legale aplicabile.
Sarcina privind verificarea proiectului de catre un specialist atestat in conformitate cu Ordinul
MLPTL nr. 777 din 26 mai 2003, revine autoritatii contractante.
Serviciile de proiectare tehnica se vor realiza in 60 zile de la emiterea ordinului de incepere a
pestarii serviciilor ( cu exceptia perioadei de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada
de executie)
PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE SE VOR DESFASURA
URMATOARELE ACTIVITATI:

a) Elaborare proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor de constructie


(P.A.C./D.T.A.C si P.O.E/D.T.O.E):
- Elaborare P.O.E./D.T.O.E.
- Elaborare P.A.C./D.T.A.C.
- Elaborarea de studii si documentatii necesare obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de
urbanism
- Completarea si/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor
(P.A.C./D.T.A.C) si a Proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E./D.T.O.E.) – dupa caz,
daca verificatorii de proiecte ai autoritatii contractante recomanda acestea.
b) Elaborare/ definitivare Proiect Tehnic de Executie
- Elaborare/ definitivare Proiect Tehnic de Executie
- Elaborare memorii tehnice
- Elaborare Caiete de sarcini
- Elaborare Detalii de executie
- Completarea si/sau modificarea Proiectului Tehnic de executie - dupa caz, daca verificatorii de
proiecte ai autoritatii contractante recomanda acestea.
c) Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor
- Acordare asistenta tehnica pentru fazele determinante indicate in proiectul tehnic
- Acordarea de asistenta tehnica la solicitarea Autoritatii Contractante
- Participarea la receptia lucrarilor
- Participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiei
- Propuneri pentru rezolvarea eventualelor neconcordante aparute pe perioada executiei
- Raspuns la solicitarile autoritatii contractante cu privire la orice neconformitati si/sau
neconcordante contatate in proiect in vederea solutionarii acestora
- Solutionarea neconformitatilor/defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie, prin
oferirea de solutii tehnice cu acordul beneficiarului
- Participarea la intalnirile organizate de beneficiar si/sau partile implicate in derularea contractului
de executie a lucrarilor
- Realizarea de dispozitii de santier din motive obiective, proiectului caietului de sarcini sau listelor
de cantitati, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare.

III. OBIECTIVE GENERALE SI REZULTATE OFERITE DE PRESTATOR

Obiectivele generale urmarite de Prestator sunt in conformitate cu indicatiile Caietului de Sarcini si


a DALI, si constau in primul rand in intocmirea cu seriozitate si promtitudine a documentatiei
Servicii de proiectare faza PTE (Proiect Tehnic de Executie), a DDE (detaliilor de executie ) a
Documentatiilor necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor aferente si a Asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru perioada de implementare a investitiei ,,MODERNIZAREA
ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA PERIŞORU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI” ,
respectiv indeplinirea concomitenta a urmatoarelor criterii de calitate :
 Asigurarea cresterii nivelului cultural si social al populatiei si a gradului de confort al
acesteia
 Reducerea costurilor de intretinere
 Cresterea calitatii vietii in mediul rural
Documentatia (Proiectul tehnic si Detaliile de Executie) va fi predata tiparit in 3 exemplare,
1exemplar pe suport electronic.

PREZENTAREA OFERTANTULUI

Asocierea SC LANDMARK CONCEPT SRL & SC VEST INSTAL SRL – in calitate de

ofertant servicii de proiectare si asistenta tehnica.

Urmare analizei amanuntite a Documentatiei de Atribuire, Ofertantul confirma intelegerea


deplina a continutului Caietului de Sarcini si a intregii Documentatii de Atribuire puse la dispozitia
ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta, privind prestarea serviciilor de proiectare pentru
realizarea obiectivului si respecta in totalitate cerintele Caietului de Sarcini.
Caietul de sarcini, asa cum este prezentat in Documentatia de Atribuire, prezinta in mod clar
serviciile ce trebuie prestate de catre Prestator.
Astfel in urma analizarii prevederilor Caietului de Sarcini, Prestatorul considera ca acestea
sunt clare, echilibrate si exhaustive in ceea ce priveste diferitele sarcini ce urmeaza a fi executate.
Prin urmare Prestatorul si-a adaptat oferta pentru a se conforma documentului respectiv si se obliga
prin prezenta Propunere Tehnica sa foloseasca Caietul de Sarcini pe post de baza si ghidare in
situatia in care acestuia i se va atribui prezentul contract.

Asocierea SC LANDMARK CONCEPT SRL & SC VEST INSTAL SRL, ofera servicii de
proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului. Partile asociate au experinata in domeniul
proiectarii si s-au impus in special datorita profesionalismului angajatilor, spiritului inovativ si a
perfectionarii continue ceea ce a permis firmei sa finalizele lucrari complexe atat din domeniul
proiectarii cat si al consultantei.
Sistemul nostru de asigurare a calitatii consta din urmatoarele elemente:
 Organizare si management
 Calificari profesionale
 Dezvoltarea afacerilor
 Planificarea
 Solutionarea problemelor
 Colectionarea experientelor
 Echipamente de laborator si de masurare
Calitatea serviciilor este asigurata de personalul de specialitate, motivat si cu inalta calificare, care
intelege nevoile si asteptarile beneficiarului.
Firmele care constituiesc Asocierea au experienţă în proiectare tehnică in infrastructura, proiectare
lucrări civile, asistenţă tehnică pentru managementul contractelor de lucrări, achiziţii publice,
supervizarea lucrărilor, managementul proiectului, precum şi alte servicii de consultanţă în domenii
conexe.

Ofertantul va pune la dispoziţia Autoritatii Contractante o echipă formată din personal cu competente
şi experienţă dovedite, capabilă să ducă la bun sfârşit sarcinile definite, în condiţiile respectării
cerinţelor de calitate şi cu încadrarea în bugetul prevăzut. Membrii echipei Ofertantului vor avea
experienţa profesională demonstrată, specifică sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească.

Experţii nu au conflicte de interese în responsabilităţile care li se acordă.


Conform instrucţiunilor, toate costurile pentru personalul auxiliar şi de
susţinere sunt incluse în valoarea de contract ofertată. Limba oficială a
Proiectului şi implicit a contractului de servicii este limba română.

IV. REPERE PRIVIND MANAGEMENTUL, LOGISTICA SI PLANIFICAREA APLICATA


PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

4.1 Confirmarea intelegerii Caietului de sarcini privind realizarea obiectivului de investitie


Abordarea noastra privind structura planului de lucru propus pentru indeplinirea obiectivelor
proiectului este prezentata in detaliu in cadrul acestei sectiuni. Componentele proiectului si
activitatile/sarcinile, identificare in conformitate cu cerintele formulate in Caietul de sarcini, sunt
de asemenea descrise in mod amanuntit.
Astfel in urma analizarii prevederilor caietului de sarcini, Prestatorul (SC LANDMARK CONCEPT
SRL & SC VEST INSTAL SRL.) considera ca acestea sunt clare, echilibrate si exhaustive in ceea ce
priveste diferite sarcini ce urmeaza a fi executate conform prezentului contract. Prin urmare
Prestatorul, partile Asocierii si-au adaptat oferta pentru a se conforma documentului respectiv si se
obliga prin prezenta Propunere Tehnica sa foloseasca Caietul de Sarcini pe post de baza si ghidare
in situatia in care acestuia i se va atribui prezentul contract.
Echipa de proiect
Echipa de proiect a Prestatorului are experienta si cunostinele pentru a face fata tuturor situatiilor
referitoare la Proiect. In cazul in care este cerut, echipa de proiect va apela la personalul cel mai
experimentat al Prestatorului pentru sprijin specializat in toate aspectele tehnice, de asigurare a
calitatii, management de contract etc. Managerul de Proiect care se va ocupa de buna desfasurare a
prezentului contract privind buna coordonare si planificare a proiectului, pe toata perioada
contractuala si va asigura comunicarea intre Prestator si Beneficiar, in speta Comuna Perisoru.
Managerul de Proiect va fi Seful de proiect si va avea responsabiliatea asupra echipei de proiectare
a Prestatorului, va delaga sarcini dupa cum o va cere situatia. Va fi, in plus, responsabil de
relationarea cu echipa de suport prin resurse si cu expertii pe termen scurt.

ECHIPA DE PROIECT, ATRIBUŢII SI RESPONSABILITĂŢI


Manager de proiect:
Arh. Florian RAIU
Arhitect:
Arh. Florian RAIU
Inginer Proiectant rezistenta:
Ing. Stefan Marian DANUT
Inginer Instalatii electrice atestat ANRE B:
Ing. Valentin DIMA
Inginer Instalatii IGSU, instalatii termice si sanitare:
Ing. Alecsandru STANCU

Nota: Acest personal va fi direct implicat, in buna desfasurare a acordului cadru, iar Ofertantul in
cazul in care va fi necesar va implica tot personalul de care dispune in momentul de fata si de
asemenea va apela la expertii tehnici colaboratori, daca va fi cazul, pentru ca activitatile proiectelor
sa fi rezolvate in timpul asumat si de o maniera inginereasca.
Organigrama personal:
Responsabilitatea Personalului:

Managerul de proiect:
Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizind echipa de proiect si alti colaboratori
implicati.
Stabileste relatiile de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii
proiectului.
Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei,
organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentatnd proiectul celorlalte departamente.
Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de
management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect.
Devizier
Introducerea listelor de cantitati conform normelor de indicatoare in programul de devize si
realizarea extraselor (materiale/manopera/utilaje/transport)
Intocmirea graficelor de executie, fiselor tehnice ale utilajelor;
Intocmirea documentelor de calificare/tehnic /financiar necesare procesului de achizitie
publica/licitatie conform Legea 98/2016;
Verificarea dupa preluarea contractului, a listelor de cantitati, intocmirea antemasuratorilor, notelor
de comanda suplimentara, note de renuntare etc.;

Inginer proiectant
Va vizita santierul, va intocmi proiectul tehnic si detaliile de executie in corelare cu DALI.
Va tine legatura cu managerul de proiect si sa emita dispozitii de santier
Va participa la inspectiile pe teren efectuate de Beneficiar
Va participa la pregatirea documentelor pentru receptia lucrarilor
Va participa la elaborarea Cartii Tehnice a Constructiei la Terminarea Lucrarilor
Va participa la fazele determinante din partea Proiectantului

Operator CAD

Elaborarea desenelor de executie pe baza schitelor proiectantului


Detalierea modelelor (desene de executie, subansamblu, ansamblu) dupa indicatiile proiectantului
cu ajutorul aplicatiilor de tip CAD
Modelarea reperelor simple cu ajutorul aplicatiilor de tip CAD pe baza schitei proiectantului
Elaborarea desenelor de prospect si prezentare in spatiu
Verificarea documentatiei grafice
Responsabil avize
Va depune documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de constructie
Va verifica valabilitatea avizelor
Metoda de lucru
Planul de lucru a fost astfel conceput incat sa asigure executarea riguroasa si la timp a fiecarei
activitati prevazute, utilizarea optima a resurselor umane necesare pentru indeplinirea acestor
activitati si o structura de manage
ment al proiectului cat mai eficienta.
Activitatile pe care Prestatorul le va realiza, dar nu se va limita la acestea, sunt descrise in cele ce
urmeaza:
 Mamagementul proiectului
 Investigatii de teren
 verificarea datelor din DALI
 Raportare trimestriala a activitatii desfasurate
Prestatorul va intocmi Proiectul tehnic si Detaliile de Executie in conformitate cu
legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (sandarde,
normative, ghiduri etc), astfel incat prin ,,Modernizarea si dotarea caminului cultural din
comuna Perisoru, judetul Calarasi”, sa se realizeze concomitent criteriile de calitate.

- Vom elabora memoriu general care va prezenta sintetic toate aspectele ce caracterizează
investiţia;
- Vom elabora memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat;
- Vom elabora caiet de sarcini pentru fiecare specialitate;
- Vom elabora liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate;
- Vom realiza centralizatorul de costuri pe fiecare obiect de investiţie;
- Vom realiza centralizatorul de costuri pentru întreaga lucrare;
- Vom elabora graficul general de realizare a lucrării;
- Vom asigura verificarea tehnică a proiectului tehnic;
- Vom întocmi planurile generale privind amplasamentul (plan de încadrare în zonă, plan de
situaţie) şi trasarea obiectelor de investiţie (planuri de trasare);
- Vom întocmi planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile;
- Vom obține avize, acorduri, aprobări, certificat de urbanism, agremente tehnice (ca anexe) – după
caz;
- Vom prezenta măsuri pentru protecţia mediului;
- Vom întocmi părţile scrise şi desenate.
Părţile scrise realizate vor cuprinde foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza,
beneficiarul, datele proiectantului, data elaborări proiectului.
- Părţile scrise realizate vor conţine lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului,
şefului de proiect si elaboratorilor.
- Vom asigura corespondenţa între obiectele de investiţie din cadrul proiectului tehnic şi cele din
studiul de fezabilitate (se va lua în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului de
fezabilitate)
- În cazul apariţiei unor modificări admisibile între studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, le vom
prezenta beneficiarului spre aprobare şi apoi vom scoate avizul ISC.
- Vom realiza partea de organizare de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, căi
de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii.
- Caietul de sarcini va conţine breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie
şi a instalaţiilor.
- Caietul de sarcini va descrie lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui obiect de
investiţie în parte.
- Caietul de sarcini va conţine instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la
folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a
prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate.
- Vom elabora instrucţiuni privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile obiectivului de investiţie.
- Vom elabora proiecte de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor şi documentaţie
privind post utilizarea construcţiilor.
- Vom elabora centralizatorul pe categorii de lucrări, pe obiecte de investiţie.
- Vom întocmi listele ce cuprind cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările –
după caz.
- Vom întocmi devizele pe obiect ce vor fi realizate pe baza antemăsurătorii conform indicatoarelor
de norme de deviz.
- Planşele vor fi numerotate/codificate, vor avea cartuş cu format şi conţinut conform standardelor
precum şi semnăturile proiectanţilor.
Structura Proiectului Tehnic:
A) Piesele scrise - vor conține:
- Foaia de semnătură (aceasta va conţine: denumirea lucrării, faza de proiectare, denumirea
beneficiarului, elaboratorul proiectului, rubrica de avizare de către beneficiar şi semnătura
verificatorului autorizat al proiectului)
- Borderourile tuturor pieselor;
- Lista de control a modificărilor;
- Comanda sau tema;
- Certificat de urbanism şi avize;
- Memoriu de prezentare;
- Memoriul tehnic pentru arhitectură;
- Memoriile tehnice pentru celelalte specialităţi (distincte pentru structură, instalaţii termice,
electrice, curenţi slabi, sanitare, climatizare şi sisteme de securitate);
- Caietele de sarcini;
- Listele cu cantităţile de lucrări şi materiale prevăzute în proiect pentru fiecare specialitate în parte
(structura, instalaţii termice, electrice, sanitare, climatizare, sisteme de securitate, dotări, lista cu
utilaje tehnologice şi fişe tehnice);
- Graficul general de realizare a investiţiei;
- Program de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
- Referate de verificare tehnică a proiectului.
Proiectul tehnic va cuprinde:
● Breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare elemente de
construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi
ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
● Borderou;
● Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor si
normelor folosite;
● Dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
● Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
● Standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
● Condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.
Listele cu cantităţile de lucrări vor cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice
a lucrărilor şi vor conţine:
● Deviz general;
● Devize pe obiecte (listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări şi listele de
antemăsurători);
● Tabelul indicatorilor tehnico-economici;
● Lista consumurilor de resurse materiale;
● Lista consumurilor cu mâna de lucru;
● Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcţii (listele cu cantităţi de
lucrări pentru construcţii provizorii pentru organizarea de şantier);
● Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări;
● Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice;
Formularele, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei
şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
Graficul general de realizare a investiţiei reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de
investiţii/intervenţii.
B) Piesele desenate - vor conține:
- Plan de amplasament 1 : 5000;
- Plan de situaţie scara 1 : 500;
- Plan parter –situatia existenta - scara 1 : 50;
- Plan parter – situatia propusa – scara 1 : 50;
- Plan etaj – situatia existenta – scara 1 : 50;
- Plan etaj – situatia propusa – scara 1 : 50;
- Plan învelitoare – situatia existenta - scara 1 : 50;
- Plan învelitoare – situatia propusa - scara 1 : 50;
- Secţiuni transversale şi longitudinale caracteristice –situatia existenta (câte sunt necesare) sc.1:50;
- Secţiuni transversale şi longitudinale caracteristice – situatia propusa (câte sunt necesare) sc.1:50;
- Faţadele construcţiei – situatia existenta - sc. 1 : 50;
- Faţadele construcţiei – situatia propusa - sc. 1 : 50;
- Tablouri de tâmplărie, inclusiv desfăşurător de tâmplărie;
- Detalii de execuţie caracteristice scara 1:20, 1:10;
- Planuri cu indicarea traseelor de instalaţii: reţele exterioare şi a traseelor interioare:distribuţii,
coloane, legături la obiecte – scara 1 : 50;
- Scheme funcţionale propuse pentru specialităţile: alimentare cu apă, gaz, reţele de canalizare
exterioare, instalaţii termice, sanitare, electrice, instalaţii de curenţi slabi şi sisteme de securitate.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor
fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi
sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe
cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).
Proiectul tehnic va fi realizat luand in considerare urmatoarele consideratii de baza conform HG
28/2008.
RESURSE ALOCATE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE
Echipa de proiect propusă pentru realizarea activităţilor contractului include următoarele
resurse puse la dispoziţie de ASOCIEREA SC DALCONS CONSTRUCT SRL & SC RCH CON
INSTAL SRL & SC LANDMARK CONCEPT SRL & SC VEST INSTAL SRL

EXPERŢI PRINCIPALI
Experţii principali vor fi disponibili pe toată durata de implementare a contractului de lucrări.
Managerul de proiect este de asemenea arhitect.
1. Arhitect (1 persoană)
2. Inginer proiectant rezistenta (1 persoană)
3. Inginer proiectant instalatii electrice (1 persoană)
4. Inginer proiectant instalatii sanitare si termice {1 persoana)

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI ADECVAREA ECHIPEI DE LUCRU

Tabelul următor indica etapele principale, punctele de referinţă, resursele alocate pe fiecare etapă,
interdependenţa activităţilor şi livrabilele proiectului. Ofertantul va demara în paralel activităţile unde
acest lucru este posibil, ca măsură preventivă de remediere pentru riscul apariţiei întârzierilor din cauze
în afara controlului nostru:

Nr Activitate LUNI
Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Analiza D.A.L.I si vizita in teren
2 Documentatii Avize si Documentatie Tehnica
pentru Autorizatia de Construire
3 Documentatie Proiect Tehnic de Executie si detalii
de executie
4 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe PE TOATA PERIOADA DE EXECUTIE
durata de executie

Activitate cu mobilizare permanenta a expertilor necesari


Activitate cu mobilizare a expertilor in functie de necesitati si solicitarile Autoritatii Contractante
Prin prezenta propunere tehnica ne angajam in mod neconditionat sa respectam toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini.

Data 18.01.2019

Reprezentant imputernicit al Ofertantului


ASOCIEREA SC DALCONS CONSTRUCT SRL & SC RCH CON INSTAL SRL & SC
LANDMARK CONCEPT SRL & SC VEST INSTAL SRL
ANEXA FORMULAR PERSONAL

PERSONAL DISPONIBIL

Personal cu pregatire superioara de specialitate Specialitate

Florian RAIU Arhitect


Marian Danut STEFAN Inginer rezistenta
Alecsandru STANCU Inginer IGSU, Inginer instalatii sanitare si
termice
Valetin DIMA Inginer instalatii electrice, atestat ANRE
tip B

S-ar putea să vă placă și