Sunteți pe pagina 1din 20
4, La articolul 75 alineatul (1), litera d) se modified urmatorul cuprins: jd) acoperirea integral a prejudiciului material cauzat infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, definitiva a hotirarii judec&toresti, daci faptuitorul nu aceast4 circumstanfé intr-un interval de 5 ani antet Circumstanja atenuanti nu se aplici in cazul infracfiuni, dacd au produs un prejudiciu materi calificat, fraude comise prin sisteme infor electronice.” 2. Articolul 100 se modifica si va avea »Art. 100. - (1) Liberarea conditio1 inchisorii poate fi dispusa, daca: a) cel condamnat a executat cel putin jumai in cazul inchisorii care nu depaseste 10/ani i pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani b) cel condamnat se afla in exet sau deschis; ¢) cel condamnat hot&rdrea de condamnare, in regim semideschis bligatiile civile stabilite prin wedeste c& nu a avut nicio (conform CP are convingerea ci persoana condamnata s-a indre ‘in societate. are a implinit varsta de 60 de ani, se dupa executarea efectiva a cel pufin o treime din dt inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin jum: i , in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, dacd ii vazute in alin. (1) lit. b)—d). iunilor de pedeapsa prevazute in alin. (1) se fine pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca restate. In acest caz, liberarea conditionati nu poate utarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei nu depaseste 10 ani, si a cel pufin jumatate, cand i mare de 10 ani. Jculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (2) se tine artea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executatd pe baza muneii prestate, In acest caz, liberarea conditio fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin o patei pedepsei inchisorii, cdnd aceasta nu depigeste 10 ani, sia cel putin 0 tre cand pedeapsa este mai mare de 10 ani. (5) Este obligatorie prezentarea motivelor de acordarea liberarii conditionate sau care au condus la in cazul admiterii, atentionarea condamnatului asupt a consecinfelor la care se expune, daci va mai respecta masurile de supraveghere ori nu va durata termenului de supraveghere. (6) Intervalul cuprins intre data li duratei pedepsei constituie termen de suprave; 3. Articolul 155 se modified gi sAntreruperea Art. 155, cursului ii preseri rispunderii penale enului prescriptiei ‘intrerupe pentru fiecare fapta si jirea oricdrui act de procedura it legii, trebuie comunicat ului in cadrul procesului jal) (2)Dupa fiecare intrerupere ga un nou termen de prescripfie. iptia inlaturd raspunderea penala oricdte interveni, daca termenul de prescriptie art. 154 este depasit cu inc jumatate. iterea in principiu a cererii de redeschidere criptie a raspunderii penale, cu respectarea ozitiilor alin. (3).” i. La articolul 318, dupa alineatul (15) se introduce un alin.(15'), cu urmatorul cuprins: »(15') fn cauzele in care s-a dispus punerea in miscare a ali ii instanta verificd legalitatea administrarii probelor si a efe: exclude probele nelegal administrate ori, dupa caz, sancti - 282 actele de urmirire penal efectuate cu inciilcarea legii. poate dispune una dintre solujiile prevazute la alin. (1 prevazuta la art.341 alin.(7) pet.2 lit.c).” 2. La articolul 318, alineatul (16) euprins: (16) Incheierea prin care s-a pronunfat una alin.(15) este definitiva. fncheierea prin care s-a pronuntat solutiei de renuntare la urméarire pet alin.(15') poate fi atacata in conditiile pre