Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Școala “Sfântul Ierarh Luca “Costeşti


Director,
Disciplina: Consiliere și orientare Profesor
Profesor: Bortă Cătălin Responsabil Comisia diriginților,
Nr. de ore/săptămână: 1 Profesor
Clasa a VIII-a
An școlar 2018-2019
Planificare anuală

Semestrul I Semestrul al II-lea Anual


Nr.Crt Modulul
Număr de ore Număr de ore Număr de ore

1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 5 2 7

2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 2 6

3 Managementul informaţiilor şi al învăţării 3 3 6

4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viaţă 4 4 8

Total ore 18 15 33
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL I
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
Puncte tari, puncte
slabe 1 S1
- chestionare şi fişe de
autoevaluare pentru Tu vrei asta, eu vreau 1 S3
identificarea punctelor tari, asta!
1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze
a celor slabe şi a
1. Autocunoaştere - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele
intereselor; Adolescenţa – vârsta 1 S11
şi dezvoltare interese, puncte tari, slabe, în raport cu
idealurilor şi a
personală puncte slabe, propriile interese privind
întrebărilor
caracteristici personale. evoluţia personală.
- portofoliul resurselor Ce doresc şi ce nu 1 S16
personale. doresc să schimb

Noi şi examenele 1 S18


Reporter pentru o zi
- exerciţii de identificare a 1 S6
2.1 să explice importanţa
2.1 Abilităţi sociale situaţiilor în care este
responsabilităţii
-Responsabilitate necesară asumarea
individuale şi sociale, în Toleranţă şi
individuală şi socială în responsabilităţii 1 S9
diferite contexte. intoleranţa
şcoală, în familie şi în individuale şi sociale;
2. Comunicare şi comunitate - exerciţii de exprimare a
abilităţi sociale opiniilor pro- / contra, în
2.2 să analizeze influenţa Comunicare şi
2.2 Comunicarea contexte marcate de 1 S13
stereotipurilor şi a colaborare
-Prejudecăţi şi prejudecăţi/ stereotipuri;
prejudecăţilor asupra
stereotipuri: impact - monitorizarea unor
comunicării
asupra comunicării stereotipuri/ prejudecăţi, în
interpersonale Avantajele
diferite tipuri de discurs. 1 S15
comunicării asertive
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
3.1 Managementul
informaţiilor Ştiu să-mi organizez 1 S2
- selectarea informaţiilor utile
-Surse de informare cu pentru decizia privind traseul timpul
privire la filierele, profi- 3.1 să se documenteze în educaţional, accesând
lurile şi specializările de portalurile www.edu.ro,
actualitate din învăţă- privinţa opţiunilor pentru www.admitere.edu.ro;
3. Managementul mântul liceal/ şcoala de
clasa a IX-a, utilizând TIC Avantaje şi limite ale 1 S8
informaţiilor şi al arte şi meserii (publica-ţii,
folosirii TIC
învăţării site-uri, web, baze de (tehnologii informatice şi - discuţii de grup privind
date, târguri de oferte avantajele şi limitele utili-zării
educaţionale); avantaje şi de comunicare) TIC, pentru informa-rea cu
limite ale utilizării TIC privire la opţiunile pentru
pentru informarea cu Creativitatea şi
clasa a IX-a;
privire la opţiunile pentru stimularea acesteia 1 S17
clasa a IX-a.
4.1 Planificarea
carierei - portofoliul personal pen-
-Portofoliul personal
pentru clasele V-VIII: tru clasele a V-a – a VIII-a;
Aptitudinile mele 1 S7
desene, rezultate ale 4.1 să elaboreze - discuţii de grup privind
aplicării chestionarelor
şi a fişelor de portofoliul personal, traseele educaţionale
4. Planificarea autoevalu-are a pentru conturarea unui posibile după terminarea
carierei intereselor şi abili-
tăţilor, diplome şi certi- traseu educaţional şi clasei a VIII-a;
ficate obţinute, rezulta- profesional - simulare: completarea
tele diferitelor
formularelor cu opţiunile Prejudecăţi
concursu-ri şi ale
referitoare la profesii 1 S12
activităţilor de posibile pentru clasa a IXa
voluntariat, sugestii,
recomandări.
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
- dezbateri, studii de caz,
problematizări, pe tema
opţiunilor educaţionale şi de Ce înseamnă să fii
5.1 Calitatea vieţii
viaţă; cult şi civilizat? 1 S4
personale
5.1 să îşi autoevalueze
-Factori determinanţi ai
convingerile, atitudinile şi - proiecte individuale de
dezvoltării personale.
comportamentele dezvoltare, cu identificarea
-Adaptarea eficientă la opţiunilor educaţionale şi
definitorii pentru Siguranța mea și a
stres; surse de sprijin în profesionale
dezvoltarea personală. celor din jur în cazul
situaţii de stres;
catastrofelor 1 S5
managementul stresului - discuţii de grup cu tema:
5. Calitatea stilului naturale?
în situaţii de examinare. „Cum facem faţă stresului?”;
de viaţă
-Situaţii de criză; reacţii
emoţionale şi - exerciţii de identificare a
comportamentale în modalităţilor de adaptare în
5.2 să analizeze diverse situaţii potenţial
situaţii de criză
mecanismele eficiente de stresante; Puterea anturajului 1 S10
(catastrofe naturale,
adaptare în situaţii de
violenţă, accidente etc.)
stres sau de criză. - proiect de grup de
şi modalităţi de reacţie; promovare a sprijinului Surse de stres în
traficul de fiinţe umane. social, în situaţii de criză viaţa mea 1 S14
(catastrofe naturale, violenţă,
accidente etc.).
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL al II-lea
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore

- chestionare şi fişe de Etichetarea şi


1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze autoevaluare pentru 1 S24
consecinţele acesteia
1. Autocunoaştere - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele identificarea punctelor tari, a
şi dezvoltare interese, puncte tari, slabe, în raport cu celor slabe şi a intereselor;
personală puncte slabe, propriile interese privind
- portofoliul resurselor Cum aflu ce îmi oferă
caracteristici personale. evoluţia personală. 1 S32
personale. un liceu?

- exerciţii de identificare a
2.1 Abilităţi sociale 2.1 să explice importanţa situaţiilor în care este
-Responsabilitate responsabilităţii necesară asumarea Cum să mă înţeleagă
individuală şi socială în individuale şi sociale, în responsabilităţii individuale şi 1 S31
părinţii!
şcoală, în familie şi în diferite contexte. sociale;
comunitate
2. Comunicare şi - exerciţii de exprimare a
abilităţi sociale opiniilor pro- / contra, în
2.2 să analizeze influenţa contexte marcate de
2.2 Comunicarea stereotipurilor şi a prejudecăţi/ stereotipuri;
Persoane importante
-Prejudecăţi şi prejudecăţilor asupra 1 S26
- monitorizarea unor în viaţa mea
stereotipuri: impact comunicării
stereotipuri/ prejudecăţi, în
asupra comunicării interpersonale diferite tipuri de discurs.
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
- selectarea informaţiilor utile
3.1 Managementul pentru decizia privind traseul
informaţiilor educaţional, accesând
-Surse de informare cu portalurile www.edu.ro, Cartea – cel mai bun
privire la filierele, profi- 3.1 să se documenteze în www.admitere.edu.ro; prieten al meu 1 S25
lurile şi specializările de privinţa opţiunilor pentru
actualitate din învăţă- clasa a IX-a, utilizând TIC - discuţii de grup privind
mântul liceal/ şcoala de (tehnologii informatice şi avantajele şi limitele utili-zării
arte şi meserii (publica-ţii, de comunicare). TIC, pentru informa-rea cu
site-uri, web, baze de privire la opţiunile pentru
3. Managementul date, târguri de oferte clasa a IX-a;
Gândirea critică 1 S20
informaţiilor şi al educaţionale); avantaje şi
învăţării limite ale utilizării TIC - discuţii de grup despre
pentru informarea cu utilitatea informaţiilor cu
privire la opţiunile pentru 3.2 să analizeze privire la ofertele educaţio-
clasa a IX-a. informaţiile cu privire la nale care pot fi alese după
-Criterii de analiză a ofertele educaţionale finalizarea clasei a VIII-a;
informaţiilor referitoare la după finalizarea clasei a
ofertele educaţionale: VIII-a. - vizite de documentare, în Mă informez: de 1 S19
relevanţa, actualitatea, vederea completării infor- unde, când, cum?
completitudinea, maţiilor despre ofertele
corectitudinea etc. educaţionale dobândite din
diverse surse.

Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Nr. de Săptămâna Obs.
ore
4.1 Planificarea
carierei - portofoliul personal pen-
Ce îmi placesă fac, ce
-Portofoliul personal tru clasele a V-a – a VIII-a;
mă interesează? 1 S21
pentru clasele V-VIII:
desene, rezultate ale
aplicării chestionarelor şi - discuţii de grup privind
a fişelor de autoevalu-are 4.1 să elaboreze Portofoliul meu 1 S30
traseele educaţionale
a intereselor şi abili-tăţilor, portofoliul personal,
4. Planificarea posibile după terminarea
diplome şi certi-ficate pentru conturarea unui
carierei clasei a VIII-a;
obţinute, rezulta-tele traseu educaţional şi Modele de viaţă,
diferitelor concursu-ri şi profesional modele de carieră 1
ale activităţilor de S33
voluntariat, sugestii, - simulare: completarea
recomandări. for mularelor cu opţiunile
Analiza rezultatelor
-Formularele cu opţiuni posi bile pentru clasa a IX-
finale
pentru clasa a IX-a – a.
modalităţi de completare
5.1 Calitatea vieţii
- dezbateri, studii de caz,
personale Ce este un
5.1 să îşi autoevalueze problematizări, pe tema
-Factori determinanţi ai opţiunilor educaţionale şi de conflict? 1 S 22
dezvoltării personale. convingerile, atitudinile şi
comportamentele viaţă;
-Adaptarea eficientă la - proiecte individuale de Maladii ale secolului
stres; surse de sprijin în definitorii pentru
dezvoltare, cu identificarea XXI 1 S 27
situaţii de stres; dezvoltarea personală.
5. Calitatea stilului opţiunilor educaţionale şi
managementul stresului
de viaţă profesionale Minte sănătoasă în
în situaţii de examinare. - discuţii de grup cu tema:
-Situaţii de criză; reacţii corp sănătos 1 S 23
5.2 să analizeze „Cum facem faţă stresului?”;
emoţionale şi mecanismele eficiente de - exerciţii de identificare a
comportamentale în Împreună putem să
adaptare în situaţii de modalităţilor de adaptare în
situaţii de criză (catastrofe trecem peste 1 S 29
stres sau de criză. diverse situaţii potenţial
naturale, violenţă, catastrofele naturale
stresante.
accidente etc.).
SEMESTRUL I
Nr.
Tema Săptămâna
crt.
1. Puncte tari, puncte slabe S1

2. Ştiu să-mi organizez timpul S2

3. Tu vrei asta, eu vreau asta! S3

4. Ce înseamnă să fii cult şi civilizat? S4

5. Siguranța mea și a celor din jur în cazul catastrofelor naturale? S5

6. Reporter pentru o zi S6

7. Aptitudinile mele S7

8. Avantaje şi limite ale folosirii TIC S8

9. Toleranţă şi intoleranţă S9

Nr.
Tema Săptămâna
crt.
10. Puterea anturajului S10

11. Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor S11

12. Prejudecăţi referitoare la profesii S12

13. Comunicare şi colaborare S13

14. Surse de stres în viaţa mea S14

15. Avantajele comunicării asertive S15

16. Ce doresc ş ice nu doresc să schimb S16

17. Creativitatea şi stimularea acesteia S17

18. Noi şi examenele S18

SEMESTRUL al II-lea
Nr.
Tema Săptămâna
crt.

19. Mă informez: de unde, când, cum? S19

20. Gândirea critică S20

21. Ce îmi place să fac, ce mă interesează? S21

22. Ce este un conflict? S22

23. Minte sănătoasă în corp sănătos S23

24. Etichetarea şi consecinţele acesteia S24

25. Cartea – cel mai bun prieten al meu S25

26. Persoane importante în viaţa mea S26

Nr.
Tema Săptămâna
crt.
27. S27
Maladii ale secolului XXI

28. „Şă ştii mai multe,să fii mai bun!“ S28

29. Împreună putem să trecem peste catastrofele naturale S29

30. Portofoliul meu S30

31. Cum să mă înţeleagă părinţii! S31

32. Cum aflu ce îmi oferă un liceu? S32

Modele de viaţă, modele de carieră. Analiza rezultatelor finale


33. S33