Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

COLEGIUL ECONOMIC „PETRE S. AURELIAN"


SLATINA - OLT

APROBAT: AVIZAT
CLDPS

CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALĂ


MODUL IV

Etică şi profesionalism în activități de comerț

CLASA a -X-a
LICEU TEHNOLOGIC
DOMENIUL:COMERŢ
SPECIALIZAREA : TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ

AUTORI: prof. Bîzu Ramona


prof. Ghiţă Mihaela
prof. Dorcioman Dorina
prof. Dragomir Claudia

ANUL ŞCOLAR

1
2016 - 2017

ARGUMENT

MODULUL IV „Etică şi profesionalism în activități de comerț” face parte din pregătirea


de baza pentru calificările profesionale din domeniul „COMERŢ”.

Modulul se studiază în cele trei săptămâni de practica comasată. Această activitate are un
pronunţat caracter practic – aplicativ având ca obiect fundamental formarea unor priceperi, deprinderi,
abilitaţi specifice domeniului „COMERŢ”.

Curriculumul de dezvoltare locală vizează, alături de celelalte module din trunchiul


comun, atingerea de către elev a competenţelor cheie „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă”
și“Lucrul in echipa” din standardul de pregătire profesională.

Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanta si condiţiilor de aplicabilitate din


standardele de pregătire profesionala.

Competenţele specifice sunt determinate de cerinţele sociale, de trăsăturile şi dinamica


economică, de aceea prezintă flexibilitate şi adaptare, cu posibilitatea redefinirii lor în funcţie de
evoluţiile înregistrate pe piaţa muncii.

Profesorul are posibilitatea să aleagă activităţile specifice atingerii obiectivelor generale care
vizează orientarea profesională a elevilor în domeniile de pregătire tehnologică oferite de curriculum-ul
de dezvoltare locală.

Modulul „Etică şi profesionalism în activități de comerț” urmăreşte formarea unor


abilităţi legate de :

 cunoaşterea rolului muncii si a diferitelor tipuri de activităţi specifice domeniului


comerț;
 autoevaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor proprii;
 formarea şi dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă;
 dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor obţinute.
Pe lângă activităţile specifice, elevul îşi va dezvolta competenţe individuale importante
pentru viitoarele activităţi de la locul de muncă cum ar fi:

 deprinderi de lucru în echipă;


 organizarea activităţilor desfăşurate;

2
 capacitatea de conducere;
 autonomie de lucru;
 luarea de decizii şi asumarea răspunderii;
 gândirea creativă;
 rezolvarea de situaţii problemă.
Finalitatea învăţării acestei discipline este aceea de a permite elevilor orientarea în domenii de
pregătire profesional-tehnologică oferite de curiculum-ul şcolar şi de a-l iniţia în ramurile de cunoaştere
socio – economică.

Acest ghid a fost elaborat pe baza Standardelor de Pregătire Profesională respectă


curriculumul pentru clasa a X – a, domeniul „COMERŢ”.

3
MODULUL IV

„Etică şi profesionalism în activități de comerț”

Lista unităţilor de competenţe:

 UC 9 „ Tranziţia de la şcoală la locul de muncă”


 UC 6 „ Lucrul în echipă”
Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

Unităţi de competenţe Competenţe/ Criterii de Conţinuturi tematice Situații de învățare/ Criterii de evaluare
performanță

C1. Îşi evaluează nivelul Surse de informare privind piața muncii în - Caută informații privind locurile de muncă
de pregătire în raport cu domeniul comerțului: disponibile în domeniul comerțului din
UC 9 Tranziţia de la cerinţele unui loc de -pliante, broșuri, mass-media, publicații de localitate;
şcoală la locul de muncă specialitate, Internet, etc. - Prezintă formele de pregătire profesională
muncă Pregătirea profesională în domeniul comerțului: și nivelurile de calificare profesională din
- forme de pregătire profesională; comerț.
- niveluri de calificare.
C2. Işi asumă - Realizează fișa postului pentru diferite
responsabilitatea faţă de Aptitudini, cerinţe, resposabilităţi ale posturi din activitatea de comerț: vânzător,
sarcina primită personalului din vânzări la locul de muncă: casier, șef de sală, șef de raion, recepționer,
- fişa postului; etc.
- instrucțiuni de utilizare a echipamentelor - Utilizează în condiții de siguranță
comerciale pentru operații simple; echipamentul comercial;
- ROI al unităților comerciale. - Cunoaște prevederile ROI al magazinului.

C3. Se instruieşte Perfecţionarea profesională a personalului


continuu în vederea din comerț: -Caută informații legate de perfecționare
îmbunătăţirii propriei - surse de informare pentru îmbunătățirea continuă a personalului din vânzări;

4
performanţe proprie performanțe; - Prezintă tipuri de perfecționare a
- tipuri de perfecţionare profesională în angajaților din domeniul comerțului;
domeniul comerțului; - Își adaptează propriile performanțe la
- adaptarea performanţelor proprii la cerinţele cerințele agentului economic.
agentului economic.

C4. Manifestă mobilitate Schimbări care afectează piaţa muncii -Identifică factorii care generează schimbări
ocupaţională faţă de pentru lucrătorii în comerț: pe piața muncii;
schimbările de pe piaţa - factorii care generează schimbări pe piaţa - Analizează informațiile privind integrarea
muncii muncii; pe piața muncii din UE.
- tipuri de mobilitate ocupaţională.

C1. Îşi precizează poziţia Structura organizatorică a întreprinderii - Realizează organigrama întreprinderii
într-o echipă de lucru pe comerciale: comerciale;
UC 6 Lucrul în baza activităţilor - organigrama întreprinderii comerciale; - Identifică posturile existente în unitățile
echipă desfăşurate - identificarea propriei poziţii în cadrul comerciale;
structurii organizatorice a întreprinderii -Determină poziția pe care o ocupă în cadrul
comerciale. organigramei.

Asumarea responsabilităţilor personale în


C2. Îşi asumă rolurile cadrul echipei: -Exersează roluri specifice activității pe
care îi revin în echipă - sarcini în cadrul echipei; grupe privind caracteristicile comerțului cu
- asumarea responsabilităţii în echipă. amănuntul.

Relaţiile între angajaţi în cadrul întreprinde-


rii comerciale: -Simulează activități privind recepția,
C3. Colaborează cu - relaţii ce se stabilesc între angajaţi în cadrul depozitarea și etalarea mărfurilor – ateliere
membrii echipei pentru unității comerciale; de lucru.
îndeplinirea sarcinilor - colaborarea în cadrul echipei de lucru; - Prezintă relațiile ce se stabilesc în cadrul
- raportarea şi evaluarea rezultatelor obţinute echipei de lucru.
individual şi în echipă.

5
VALORI - ATITUDINI

Prin studiul conţinuturilor propuse în prezentul proiect de pregătire se urmăreşte formarea


următoarelor aptitudini:

- exigenţă, spirit critic şi autocritic faţă de propria muncă şi de munca semenilor;


- rigurozitate ştiinţifică atât în ceea ce priveşte aprecierea cât şi în ceea ce priveşte
etichetarea (judecata de valoare);
- însuşirea limbajului tehnic adecvat şi folosirea lui cu discernământ;
- exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea problemelor;
- formarea unui adevărat cult al lucrului bine făcut;
- manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţile practice.

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile modulului „Etică şi profesionalism în activități de comerț” vor fi


abordate în orele de instruire practică comasată.

Numărul de ore pentru atingerea unităţilor de competenţă vor fi repartizate de profesor


în funcţie de ritmul de lucru al elevilor şi de complexitatea conţinuturilor.

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea
încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare
multidirecţională.

Avantajele învăţării centrate pe elev:

- creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de
învăţare;

6
- eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări folosesc
învăţarea activă;

- memorare mai bună, elevii îşi amintesc mai uşor ce au învăţat, deoarece a stăpâni materia
înseamnă a o înţelege;

- posibilitate mai mare de includere – poate fi adoptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev,
ţinând cont de faptul că fiecare elev are o capacitate de a învăţa diferită.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare


caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele necesare.

Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce


învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,
problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea
prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul.

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului


„Etică şi profesionalism în activități de comerț” se poate desfăşura în laboratorul de
specialitate cât şi la agentul economic.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională


de către profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale,
consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării
notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse


în Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise,


practice), în funcţie de specificul competenţei.

Procesul de evaluare şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a


competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă
decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în


modul.

7
Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

UC 6: Lucrul în echipă

C1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate

Precizări privind aplicabilitatea Probe de


Criterii de performanţă
criteriilor de performanţă evaluare

Identificarea responsabilităţi-  prezentarea responsabilităţilor Probe


lor individuale care se regăsesc în fişa postului practice/scrise
a
/orale

Cunoaşterea rolului în cardul  relizarea unei diagrame a Probe


echipei de lucru relaţiilor şi a tipurilor acestora practice/scrise
b
din cadrul echipei /orale
 reguli ale muncii în echipă
Asumarea responsabilităţilor  responsabilităţi în cadrul Probe
ce revin în cadrul echipei grupului practice/scrise
c
diagrama Venn /orale

Activitate: Se împarte clasa în echipe de câte cinci elevi, fiecare echipă având
următoarea structură:

- 3 vânzători;
- un şef de raion;
- un casier.
Sarcini de lucru:

1. Extrage din fişa postului responsabilităţile ce revin diferitelor categorii de angajaţi din
magazin.
2. Realizează grafice care să exemplifice funcţiile din magazin.
3. Prezintă cinci reguli ale muncii în echipă.
4. Întocmeşte diagrama Venn pentru caracteristicile a două posturi din cadrul magazinului.
Profesorul va evalua elevul pe baza unei grile de evaluare.

Grila de evaluare

8
Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C. 6: Lucrul în echipă

C1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate

Nr. Rezultatul
Cerinţe Data
evaluării
crt.
a. Prezentarea responsabilităţilor care se regăsesc în fişa Da sau (√)
postului Nu sau (X)
b. Relizarea unei diagrame a relaţiilor şi a tipurilor acestora Da sau (√)
din cadrul echipei Nu sau (X)

Prezentarea a 5 reguli ale muncii în echipă Da sau (√)

Nu sau (X)

c. Asumarea responsabilităţilor în cadrul grupului Da sau (√)

Nu sau (X)

Intocmirea diagramei Venn Da sau (√)


Nu sau (X)

Profesorul va urmări modul de lucru al elevului.

 Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de către elev.


 Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singura dată.
 Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite.
Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioada de pregătire folosindu-se
acelaşi instrument de evaluare.
Precizări pentru aplicarea probei de evaluare

 elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare

9
 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de
învăţare
 certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative.
 înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completată de
profesor pe parcursul probei

Sugestii privind dovezile evaluării:

- Fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi


condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă
a evaluării

- Pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele,
portofoliile.

- Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare
poate constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului.

BIBLIOGRAFIE

1. Suzana Ilie ( coordonator), Roxana Georgescu – Organizarea resurselor umane, Editura


Oscar Print, București, 2006

2. Dumitru Constantinescu, Tudor Nistorescu, Constantin Tumbar, Gheorghe Meghișan -


Economia Intreprinderii, Editura Economică, București, 2000

3. A. L. Ristea, C. Tudose, V. Ioan-Franc, Tehnologie comercială, Ed. Expert, București, 1995

4. D. Patriciu (coordonator), Bazele comerțului, Ed. Economică, București, 1999

5. Suzana Ilie (coordonator), Comerț, Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Oscar Print București,
2006

6. V. Bozga (coordonator), Comerț și servicii, Manual pentru școala de arte și meserii anul I,
Ed. Economică Preuniversitaria, București, 2002

10