Sunteți pe pagina 1din 3
D&B David si Baias Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular

D&B David si Baias

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de obținere a consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor”), detaliem în cele ce urmează situațiile în care D&B David și Baias S.C.A., cu sediul în Lakeview Building, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Bucureşti, Sector 2, România (“D&B”/ ”Noi”) prelucrează datele tale cu caracter personal, modul și scopul în care sunt folosite, condițiile în care pot fi divulgate altora și cum sunt stocate în condiții de siguranță.

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În calitatea ta de participant la concursul de audieri simulate de dreptul concurenței “Competition Challenge”, datele tale cu caracter personal ne-au fost transmise de către ELSA București, organizatorul acestui concurs.

Vom prelucra datele tale cu caracter personal în scopul evaluării participării tale la acest concurs.

În plus, în cazul în care îți exprimi acordul prin completarea corespunzătoare a secțiunii 7 din prezentul formular, vom prelucra datele tale cu caracter personal în vederea discutării unor posibile oportunităţi de participare la diverse programe sau stagii de practică oferite de Noi, în vederea promovării Competition Challenge prin mijloacele de comunicare alese de Noi, inclusiv prin prelucrarea imaginii surprinse prin înregistrări video şi/sau poze realizate în timpul finalei Competition Challange.

De asemenea, prelucrarea datelor tale cu caracter personal se va face, în anumite situații, în vederea îndeplinirii unei cerințe legale stabilite în sarcina noastră (de exemplu, raportarea către diverse autorități de stat – dacă este cazul).

Prelucrarea datelor tale cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus se va face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

2. Datele cu caracter personal prelucrate

Vom prelucra, în scopurile menționate anterior, următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume; adresă de e-mail; număr de telefon; facultate / universitate; an de studiu; semnătură.

facultate / universitate; an de studiu; semnătură. D&B David si Baias S.C.A, Lakeview Building, 7 t

D&B David si Baias S.C.A, Lakeview Building, 7 th floor 301-311 Barbu Vacarescu Street, 020276 Bucharest 2, Romania T: +40 21 225 3770, F:+40 21 225 3771, CIF RO 14737844 , www.david-baias.ro

A connected law firm of PwC A Romanian law firm authorized by the Bucharest Bar

3. Drepturile tale privind datele cu caracter personal D&B David si Baias Cu excepția cazului

3. Drepturile tale privind datele cu caracter personal

D&B David si Baias

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, ai următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele tale cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de fi șterse fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) contești exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Noi nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor tale;

- dreptul de a te opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor tale., motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul tău de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ai furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra ta sau care te afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise prin email la adresa office.mail@david-baias.ro.

4. Perioada de păstrare

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate de către D&B pentru o perioadă stabilită cu respectarea termenelor de prescripție şi arhivare conform normelor procedurale impuse de legislația aplicabilă, după caz.

2 of 3

5. Divulgarea datelor tale cu caracter personal D&B David si Baias În situații temeinic justificate,

5. Divulgarea datelor tale cu caracter personal

D&B David si Baias

În situații temeinic justificate, D&B poate dezvălui datele tale cu caracter personal către terți, respectiv către societățile din cadrul grupului PricewaterhouseCoopers.

Ca regulă, nu vom transfera datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor tale cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și informându-te corespunzător.

6. Securitatea datelor cu caracter personal

D&B va depune toate eforturile rezonabile pentru a-ți proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

7. Consimțământul tău

Confirm că am citit și că am înțeles informațiile din prezentul formular.

Sunt de acord ca D&B să îmi prelucreze datele de contact în vederea prezentării unor

posibile oportunităţi de participare la diverse programe sau stagii de practică oferite de D&B.

Sunt de acord ca D&B să îmi prelucreze datelele cu caracter personal în vederea promovării concursului Competition Challenge prin mijloacele de comunicare alese de D&B.

Sunt de acord ca D&B să îmi prelucreze imaginea surprinsă prin înregistrări video şi/sau

poze realizate în timpul finalei Competition Challenge, în vederea promovării concursului Competition Challenge prin mijloacele de comunicare alese de D&B.

Consimțământul acordat poate fi retras în orice moment printr-o solicitare scrisă la adresa de email office.mail@david-baias.ro. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Semnătura:

Nume:

Data semnării:

3 of 3