Sunteți pe pagina 1din 5
REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUL CHISINAU DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT Taal solaealgia engoel Renae hase ad tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsmun@gmail.com 02166791 AOOWAP me, ILS ORDIN Cu privire la totalurile olimpiadei scolare Ja Limba rust (ge.nat.), fazza municipal, 2019 in temeiul ordinului DGETS nr.116 din 31.01.2019 la 16.02.2019 s-a desfisurat olimpiada scolara la Limba rust (scoala nafionalz), in incinta LTPA Elena Alistar”. La olimpiada au participat 62 elevi din clasele a IX-a ~ a Xll-a, dupa cum urmeazii: vlasa a IX-a— 44 elevi, clasa a X-a—8 elevi, clasa a Xl-a— 5 elevi, clasa a XIl-a—5 elevi. Olimpiada s-a desftisurat in corespundere cu prevederile Regulamentuluiprivind organizarea si desfigurarea olimpiadelor municipale la disciplinele de studii din municipiul a ordinul DGETS nr.40 din 17.01.2017. Administratia LTPA ,,Elena Alistar” a asigurat conditii necesare pentru buna organizare a olimpiadei. nu, aprobat pri Analizand procese-verbale a olimpiadei scolare la Limba si literatura rust, faza municipala, emit urmatorul ORDIN: 1, Se aprobai lista nominal a clasamentului olimpiadei scolare la Limba rust (scoala najionala), faza municipal (anexa nr.1). 2, Se decerneazi elevilor invi \gitori a olimpiadei scolare la Limba rus diplome de gradul 1,11, III si mengiune (anexa nr.1). 3. Se deleagi la Olimpiada Republi nla Limba rust (geoala nafionala) liderii clasamentului, defingtorii locurilor I, I si III de la faza municipala si elevii care au objinut diplome de gradul 1, I si III la Olimpiada Republicand din anul precedent {anexa nr.5). 4, Se considera activitatea cadrelor de conducere idactice implicate in organizarea si desfisurarea olimpiadei (anexele nr.2 gi 3) drept activitate cu durata 30 (treizeci) de ore 6. 8. x. 0. Leagenco, 022.23-52-71 eo in baza Hari creditare din Regulamentul de atestare lu grad didactic (II p.5), respectiv, Ja grad managerial (p.11). (Anexa nr.2.) Se aduce multumire directorului LTPA ,Elena Alistar”, Babue Lilia, si directorului adjunct, Harea Maria, pentru asigurarea condifiilor optime in desfisurarea olimpiadei scolare la Limba gi literatura rus’, Directorii i stitufiilor de invafzimant, vor acorda efte 0 zi de recuperare pentru munca prestata in ziua de 16.02.2019 (anexa nr.2 si 3) si cite 0 zi de recuperare pentru munca prestata in ziua de 17.02.2019 (anexele nr.2 si 4), in baza acordului cadrelor didactice si directorilor adjuncti implicafi in organizarea si desftisurarea olimpiadei, Se numeste responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin O, Leasenco, specialist coordonator, metodist, direofia inspectie scolard la DGETS. Controlul realizirii prevederilor prezentului ordin revine S. Axinti, sef al directiei inspecfie seolard la DGETS. Monitorizarea indepli i prezentului ordin revine V. Negrei, sef adjunct al DGETS. Sef al DGETS Rodica GUTU bet \. (ge Laordint __ AP. Anexa nr. 1 Clasamentul olimpiadei scolare la limba si literatura rus din AD, GH, 2019 ‘Nr. ‘Numele, prenumele tut: ‘Numele, prenumele Nt] ciasa_| Numele Instcuia defavaigimant ee Locul 1 IX | Cotovici Renata TIP LT ,Orizont” Durlesti__| Pascariuc Alevtina T 2. | _IX_| Vigeu Andreea IPLT Gh, Asachi” Tarmenco Tulia 0 3._| IX | Zaivenco Elena LT Academia Copiilom™ | Plafinda Svetlana u 4. |X| Lupan Daria LT[on Creangi” Gorceag Claudia Ti 5. | 1X_| Rusu Milena iP LT ,Orizont” Durlesti_ | Pascariue Alevtina ul | 1X | Cucereavii Vladislav | IPLT ,Nicolae Bileescu” | Slusari Marina rm 7. IX Babiue Ecaterina LT, Nicolae lorga” Covaliov Tatiana Mentiune 8. x Cusnir Tana IPLT ,,Spiru Haret” Gamureac Ludmila Mentiune 9. | IX | Deliu Eleonora ee eee Burlacu Eugenia Mentiune 10,_| 1X | GirbuAna-Meria | LT.Mihai Eminescu” | Copil Ina Menjiune T_| 1X | Peaticova Valeria | LT Mihai Eminescu” Copil Ina Mentiune 2 | x | Buzatu Carina IPLT sPrincipesa Natalia | Botnariue Alla u 13._|_X _| Hirbu Medea IPLT_,Mihai Eminesew” | Copil Ina i 14. x ‘Ceban Daniela-Maria_| IPLT ,,Gheorghe Asachi” larmenco Julia ML 15. |X | Goncearue Marina [ IPLT Hyperion” Sirghii Tatiana 1 16. xX Senceacovici Mihail IPLT ,,Nicolae lorga” Covaliov Tatiana I Ti. xX Gomoja Alessandra IPLT ,,Mihai Eminescu” Copil Ina Menjiune 18, | x | Cemefchi Loredana | FPLTPA slon si Doina Aldea | Povoney Svetlana Menfiune 19. XL Cebotari Dana IPLT Nicolae lorga” Profir Svetlana I 20. | x1 | Vormicoy Diana IPLT ,Spiru Hare” Eganu Lilia um a1. | xt | Danilescu Daria IPLT Mircea Eliade” Tofan Mariana ul 22. ] xi | Ermurachi Maria Tee Botnariue Alla Meniune 23, | xr | Rosco Alina LT ,,Pro Succes” Ionita Natalia Mentiune 24. | XI | Baerle Vietor Sees Rotar Ivanca u 25. Xi Frija. Anastasia LTPA ,,Elena Alistar” Harea Maria UL 26. XU | Mihalache Dan IPLT Hyperion” Sirghii Tatiana __ Un 27. | xn | Chirilov Maxim ene eer Rotar Ivanea Mentiune 2s. | x | Ceban Redu eee Rotar Ivanea Menjiune an