Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 6

C O N T R A C T nr. 15
de antrepriză

Prezentul Contract de antrepriză, denumit în continuare “Contract”, este încheiat astăzi


10 ianuarie 2016, în municipiul Chişinău, Republica Moldova, între:

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Societatea Comercială Oxalion SRL, cu sediul social în Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Miron Costin nr.11, bloc 3, având cod fiscal nr. 1007600000886, cod TVA 0606195, contul
de decontare nr. 2224609234, deschis la BC Moldindconbank SA, filiala Centru, codul băncii
MOLDMD 2X309, reprezentată de Dl. V. Vrabie cu funcţia de Director, în calitate de,
antreprenor pe de o parte, şi
1.2. Universitatea de Stat din Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mateevici nr. 60, c/f
1006600064263, având c/d nr. 226410149830164 deschis la Banca de Economii SA, codul
băncii BECOMMD 2X609, reprezentată de Gheorghe Ciocan, cu funcţia de Rector, în calitate
de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie procurarea de către antreprenor şi instalarea pe
calculatorul beneficiarului a programelor(software):
 IC 100;
 UNIMA - KS Monitor 8.08.002;
 UNIMA - KS Manager 1.19 TEDOM.002;
 WinEdit 6_3,
destinate dirijării şi reglării conform necesităţilor de consum a instalaţiilor cogenerative Tedom
Cento – 150, în regim „on line” din centrul de deservire a instalaţiilor inginereşti al USM.
2.2. Adresa şi cantitatea vor fi convenite între părţi prin acord adiţional, care va fi parte componentă
a prezentului contract.
2.3. Durata prestaţiei este de 60 (şaizeci) zile, începând din data semnării acordului adiţional.

III. PLATA SERVICILOR PRESTATE ŞI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR


3.1. Plata aferentă lucrărilor efectuate va fi convenită între păţi prin acord adiţional pentru
fiecare lucrare în parte. Preţul lucrărilor va include taxa pe valoarea adăugată.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


4.1. Obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:
a) să creeze antreprenorului condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea lucrărilor cu
respectarea normelor de protecţie a muncii;
b) să-l remunereze pe antreprenor pentru rezultatul muncii sale în mărimea şi termenii
conveniţi.
4.2. Obligaţiile antreprenorului sunt următoarele:
a) să îndeplinească lucrările conform cerinţelor tehnice, instrucţiunile elaborate de
producător, fără abateri de la normele şi legile în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova;
b) să efectueze activitatea şi să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de
calitatea cerute de Antreprenorul general;
c) să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.

1
V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract este încheiat pe un termen de 1 (unu) an.
5.2. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral în următoarele condiţii:
a) dacă antreprenorul efectuează careva intervenţii în construcţia instalaţiilor fără acordul
beneficiarului;
b) dacă beneficiarul întârzie cu achitările mai mult de 15 (cincisprezece) zile;
c) după avertizarea repetată a antreprenorului de către beneficiar despre efectuarea
lucrărilor necalitative.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. Partea care invocă forţa majoră este
obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile, producerea evenimentului şi să ia toate
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.2. Dacă în termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca ele să pretindă daune-
interese.

VII. LITIGII
7.1. In cazul în care un litigiu nu s-a putut soluţiona cu acordul părţilor pe cale amiabilă oricare dintre
ele poate cere în instanţa de judecată, în condiţiile legii, rezilierea prezentului contract.
7.2. În cazul depăşirii termenului de plată Beneficiarului i se va aplica o penalitate în mărime de
0,5% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI


8.1. Prezentul contract poate fi reînnoit, printr-o înţelegere a părţilor şi cu respectarea prevederilor
legii.
8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să înştiinţeze în scris, cealaltă parte, cu cel puţin o lună
înainte de expirarea prezentului contract, despre intenţia sa de a-1 reînnoi sau de a nu-1 rezilia.

IX. CLAUZE FINALE


9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Reprezentantul legal al Reprezentantul legal al


Antreprenorului: Beneficiarului:

Vitalie Vrabie _____________ ____________ Gheorghe Ciocan