Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

Numele și prenumele copilului/elevului:


Mama:
Tata:
Reprezentantul legal al copilului: -
Data nașterii:
Domiciliul:
Unitatea de învățământ la care este înscris:
Certificat de orientare școlară și profesională nr. ............din................... emis de SEOSP
Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat
Responsabilul de caz servicii educaționale:
Drepturi/Beneficii de asistență socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare)
ART. 51 aliniat (2) - Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei
şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor
şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului,
precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale
judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Servicii psihoeducaționale pentru copilul cu CES
Tipul de Instituția Obiective Data de Perioada de Persoana
serviciu/int responsabilă începere acordare a responsabilă de
ervenție serviciului acordare a
serviciului (date de
contact)
- Formarea şi exersarea abilităţilor de receptare a mesajului
Servicii Unitatea de oral 12.10. Pe tot Prof.
educaționale invatamant - Formarea şi exersarea abilităţii de exprimare orală şi de 2017 parcursul Tel
comunicare independentă anului școlar Email:
- Formarea şi exersarea abilităţii de receptare a mesajului
scris (abilitatea de citire corectă, în ritm propriu, a
cuvintelor, propoziţiilor şi textelor scurte)
- Formarea şi exersarea abilităţii de exprimare scrisă
(abilitatea de scriere corectă şi lizibilă de silabe, cuvinte,
propoziţii, texte scurte)
- Formarea şi dezvoltarea mecanismelor de operare acţională
şi de rezolvare a problemelor simple
- Formarea şi exersarea coordonării psihomotrice
- Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în
relaţia cu mediul înconjurător (natural şi social)
- Exersarea comportamentelor şi atitudinilor formate în
activităţi de tip integrative
- Dezvoltarea și antrenarea atenției si memoriei
- Imbogatirea vocabularului

Servicii de asistență - - -
psihopedagogică prin cadrul
didactic itinerant și de sprijin
( daca este integrat in
invatamantul de masa)
- Stimularea componentelor cognitive și socio-afective în 14.11. Pe parcursul Profesor
Servicii de vederea unei bune adaptări familiale, școlare și sociale; 2017 anului școlar psihodiagnoză sau
consiliere și - Formarea și educarea capacității de autoevaluare și decizie; consilier scolar
orientare - Identificarea intereselor și aptitudinilor și adecvarea
școlară opțiunilor la potențialul psihofizic al elevului.
- Dezvoltarea auzului fonematic şi a capacităţii de analiză şi
Servicii de sinteză fonetică. 16.10. Pe tot Prof. logoped
terapie - Exersarea abilităţii de receptare a mesajului verbal şi 2017 parcursul
nonverbal.
logopedică/ - Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic; anului școlar
terapia - Educarea capacităţii vorbirii libere în relaţii interpersonale
tulburărilor sau în scris prin respectarea regulilor de convieţuire socială,
de limbaj etc;
- Redarea şi/sau întărirea încrederii în forţele proprii, în
comunicare
- Îmbogăţirea vocabularului

- Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi 12.10. Pe tot


Servicii de dezvoltarea proceselor psihice 2017 parcursul
terapie - Dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi de anului școlar
educațională* conduită independentă
- Formarea si dezvoltarea unor abilităţi manuale şi a unor
deprinderi practic-aplicative
- Stimularea autocunoaşterii, cunoaşterii celorlalţi şi a
mediului înconjurător
- Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi
instrumente de lucru
Servicii de - Dezvoltarea motricității generale (a aptitudinilor motrice și
kinetoterapie* a deprinderilor motrice);
- Educarea echilibrului static și dinamic; Pe tot
parcursul
- Dezvolatrea capacității de perceție, orientare și organizare anului școlar
spațio-temporală;
- Educarea ritmului și a coordonării mișcărilor;

Decontare - Siguranța elevului pe mijlocul de transport si înafara școlii 20.11. Pe tot Parinte
cheltuieli de e 2017 parcursul
transport la anului școlar
unitatea de
învățământ
Măsuri de sprijin pentru educația
incluzivă**
* Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ special.
**Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ de masă.

Întocmit responsabil de caz servicii psihoeducaționale,


Numele și prenumele: Semnătura
Data: