Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul societatii

ACT ADIȚIONAL NR. _____ /___________ LA


CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat și înregistrat sub nr. _____ / ___.___._____ în registrul general de evidentă a salariaților

Între:

Angajator-Persoană juridică / fizică S.C. ______________________ S.R.L., cu sediul/domiciliul în


Localitatea ______________, Str. ______________, Nr. ___, Bl. _______, Sc. __, Et. ____, Ap. ____,
Judetul __________, înregistrată la ONRC din ____________, sub numărul ____________, cod fiscal
_______________, telefon ______________, reprezentată legal prin _________________, în calitate
de Administrator,

si

Salariatul _______________________, cu domiciliul în Localitatea ______________, Str.


______________, Nr. ___, Bl. _______, Sc. __, Et. ____, Ap. ____, Judetul __________, posesor al
cărtii de identitate seria ___, nr. _______, eliberată de __________ la data de __________________,
CNP ____________, autorizație de muncă/permis ședere în scop de muncă seria ___ nr. __________
din data ___________,

a intervenit prezentul act adițional la contractul individual de muncă nr. _______ din __________.

Art. 1. Se modifica elementul J. Salarizare, punctul 1. al contractului individual de munca si va avea


urmatoarele prevederi:

1. Salariul de bază lunar brut: _____ lei.

Art. 2. Prevederile prezentei decizii se aplică începând cu data de _______________.

Art. 3. Celelalte elemente ale contractului individual de muncă rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând
să-și producă efectele începând cu data de ______________ .

Angajator Salariat

SC _______________ SRL _______________

Reprezenant legal (Nume, prenume, semnatura)

_______________ _______________

S-ar putea să vă placă și