Sunteți pe pagina 1din 6

PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL

GANS
GANS and
and NANO
NANO
Autor: Mario (Trane) Eratostene
Publicat în: Martie 2019

Tabelul Periodic Plasmatic


al Elementelor - O nouă
înțelegere a structurilor
atomice
Introducere
Avem nevoie de o nouă înțelegere a structurilor
atomice pe baza analizei plasmei, a spus Domnul
Keshe: "Într-o plasmă nu vedem electroni. Tabelul
periodic este potrivit pentru fizică nu pentru știința
plasmei. Condiția plasmatică specifică funcționării
Universului, aruncă tot tabelul periodic în derizoriu.
Pentru că el este realizat pe bază de electroni,
protoni și neutroni, și nu avem asta." [1].

Acest articol prezintă o metodă de cartografiere a


semnalelor energetice, de măsurare a nivelelor
relative de energie și a nivelelor de masă, de
realizare a graficului și de măsurare a gradientului
de curgere și a direcției oricărei plasme sau a
interacțiunilor plasmatice.
Figura 1. Structura unui Câmp Plasmatic - 12 linii de câmp
În această prezentare se folosesc date din KSW56 în straturi multiple ale interacțiunii câmpurilor.
[2], KSW60 [3] și Atelierul de Sănătate nr. 7 [1] ca
și concepte principe, dar și de toate învățăturile Există un număr potențial infinit de straturi care vor
publice și private disponibile, în încercarea de a continua să repete același model. Raporturile
corela informațiile din învățăturile domnului Keshe. poziției fiecărui strat față de miezul central și unul
Domnul Keshe a spus: "În Univers există o singură față de celălalt, rămân constante la fiecare nivel.
structură" [4]. Aceste rapoarte au corelații care au fost măsurate
în numeroase moduri. Succesiunea Fibonacci,
Analiza unei Plasme raportul de aur, raportul barierei Coulomb, raportul
Domnul Keshe, într-unul dintre atelierele pentru seriilor de tonuri armonice și multe altele, sunt
copii, a spus: "Plasma este un cuvânt fantezist modalități diferite de a măsura poziționarea
pentru câmpurile MaGravs dintr-un container. straturilor plasmei.
Trucul este să știți cum să deschideți containerul,
să folosiți câmpurile și să le puneți înapoi în Fiecare punct negru reprezintă poziția în care două
container când ați terminat. Pentru a înțelege acest linii de câmp se intersectează. Aceste poziții,
lucru, ne putem uita la structura unei plasme. Dl domnul Keshe le descrie ca "apa de la duș care
Keshe în [5] a spus, "câmpul MaGravs al unei intră într-o scurgere pe podeaua dușului" [2].
plasme se împarte în 12 segmente". Punctele negre reprezintă "scurgerile" din podea.

36
PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL
GANS and NANO

Poziția punctelor negre reprezintă "canale sau


orificii de scurgere". Containerul îl reprezintă
spargerea energiei înapoi în mediul înconjurător
sau "darea unei găuri într-o bucată de lemn" și
"rumegușul" care se împrăștie în urmă. În Figura 2
unde liniile de câmp care radiază din centru,
"rumegușul" generat creează versiuni miniatură
ale totalității. Figura 2 prezintă "rumegușul" la cel
de-al treilea strat; oricum, fiecare strat are propriul
său strat de "rumeguș" care nu este reprezentat în
această figură. Figurile sunt sunt modele
geometrice fractale. Dacă înțelegeți structura la
un nivel (micro), o înțelegeți la orice nivel (macro).
Dacă ne uităm la această structură stratificată,
putem vedea un nucleu central în centru (sau
gălbenușul), o tranziție (sau albușul) și un strat de
energie mai densă din cauza "rumegușului" (sau
coaja). Plasma are mai multe straturi, și este ca
un ou într-un al ou, într-un alt ou, etc.
Figura 2. Câmpurile dintr-un container. Aici este prezentat
un strat de energie cu câmpurile din interior.
Pachetele de Energie Fiecare strat succesiv are o rată a ritmului relativ
Plasmele sunt pachete de energie. Energia în mai rapidă și o poziție cu un diametru mai mic,
acest caz este definită ca două tipuri de mișcare: proporționale cu rapoartele. Putem compara orice
1. Expansiunea și contracția diametrului câmpuri- strat cu orice alt strat, folosind rapoartele 2/3, 2/4,
lor, sau “ritmul” măsurat comparativ în frecvențe și 2/5, 3/4, 3/5 etc.
diametre.
Pentru a revedea ceea ce am arătat, râurile de
2. Curgerea “râurilor de energie” măsurată com- energie interacționează, creează "orificii" care
parativ în rate ale gradientului de curgere și masă. lasă o rămășiță egală cu diferența dintre
Aceste tipuri de mișcare ajută la definirea unei câmpurile care intră și ies din fiecare portal.
intensități a câmpului plasmatic, bazată pe Reziduurile se formează apoi în plasme cu straturi
"compararea nivelelor de energie" și pot fi multiple, fiecare având un ritm, sau un ritm într-un
măsurate doar ca "rapoarte". Deci, putem măsura alt ritm, într-un alt ritm etc. Plasmele pot fi văzute
diferența relativă dintre plasme sau interacțiunile ca reactoare multiple, cu un spectru de nivele
plasmelor, dar nu și valoarea ab-solută. energetice ce pot fi măsurate, comparând ritmul
unui strat cu al altuia.

Ritmul Gradientul
Fiecare strat dintr-o plasmă are un diametru care Putem folosi rata ritmului pentru a măsura nivelele
se extinde și contractă la o rată mai mult sau mai și pozițiile de energie ale fiecărui strat în raport cu
puțin constantă. Fiecare strat este poziționat în miezul central precum și între ele. Gradientul
raport cu miezul central (rază) în funcție de rata curgerii reprezintă curgerea relativă a "râurilor de
ritmului. Rata mai scăzută a ritmului va fi energie", care creează și conectează fiecare strat
poziționată la nivelul cel mai îndepărtat, iar cea cu celălalt și cu miezul central. Direcția curgerii
mai rapidă la centru. Nivelele de energie se poate fi comparată cu arterele și venele. Din
bazează pe ratele relative ale ritmului și ale artere iese curgerea și în vene intră. O plasmă
diametrelor, conform cu rapoartele 1/1, 2/1, 3/1, este o inimă într-o inimă într-o inimă, astfel încât
4/1, 5/1, 6/1 etc. direcția de curgere este din interior spre exterior.
Cu toate acestea, există întotdeauna o curgere
Raportul 1/1 reprezintă rata cea mai lentă a bidirecțională. Pe măsură ce diferența dintre două
ritmului și este stratul cu cel mai mare diametru. straturi crește, la fel crește și rata de curgere.

37
PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL
GANS and NANO
De exemplu, raportul dintre stratul doi și stratul opt Masa
este de 2/8. Asta înseamnă că stratul 2 pulsează În această lucrare "masa" este definită ca: Masa
de două ori de fiecare dată când stratul 8 pulsează este cantitatea de material plasmatic care se
de opt ori, iar diametrul stratului 8 este un sfert din manifestă într-un mediu. Masa oricărei entități este
cel al stratului 2 (2/8=1/4). Gradientul dintre egală cu diferența dintre câmpurile care
straturile 2 și 8 este o singură dată mai lent decât interacționează la o anumită poziție ("rumegușul").
8/1 și de patru ori mai rapid decât 2/1. Pe măsură ce o entitate se manifestă, fiecare strat
Ratele ritmului măsoară valorile energiei. Rata din cadrul structurii sale utilizează o parte din
diametrului măsoară cantitatea relativă de spațiu masa totală. Masa relativă a fiecărui strat
necesar plasmei. Gradienții măsoară rata de corespunde poziției relative și ratei ritmului a
curgere și direcția prin artere și vene, sau a stratului respectiv. Putem măsura masa relativă a
"râurilor de energie" care interacționează, creând fiecărui strat, utilizând aceleași rapoarte cum sunt
și conectând straturilor multiple ale unei plasme. ratele relative ale ritmului, diametrul și rata de
curgere a gradientului.

Analiza Spectrală Fourier Scala Masei


O analiză spectrală Fourier este o reprezentare În macro, toate Universurile există ca și
grafică a poziției straturilor unei plasme, bazată pe interacțiune a liniilor de câmp ("râuri de energie")
rata ritmului, măsurată în frecvențe relative, și din interiorul structurii Unicosului. Masele fiecărui
diametrele măsurate în amplitudine relativă. Univers sunt egale cu diferența dintre liniile de
câmp care interacționează ("rumegușul").
Masa relativă a fiecărui Univers este relativă la
interacțiunea unică cu poziția sa. Pot exista
Universuri cu mase relativ mari, iar altele cu mase
relativ mici, dar nici una cu o masă egală sau mai
mare cu cea a Unicosului. Există o diferență
distinctă de masă între masa oricărui Univers dat
și masa Unicosului.
La rândul lui, fiecare Univers este împărțit în
galaxii. Galaxiile pot avea mase relativ mari sau
mici, dar niciodată egale sau mai mari decât a
Universului din care fac parte. Și așa, se întâmplă
cu nivelele de masă ale sistemului solar, nivelele
masei planetare, nivelele masei moleculare,
nivelele masei atomice etc. Acestea sunt diviziuni
distincte, moștenite în structura unei plasme.
Figura 3. Analiza Spectrală Fourier.

O analiză spectrală Fourier indică ratele relative


ale ritmului, măsurate în frecvențe (orizontale), și Intensitatea Câmpului
diametrele relative măsurate în amplitudine Fiecare plasmă sau "pachet energetic" este o
(verticală) a straturilor într-o plasmă. Este structură multistrat cu straturi în cascadă, care se
important să rețineți că toate măsurătorile sunt extind și se contractă. Acest efect cascadă poate fi
valori relative, nu valori absolute. În figura 3, măsurat cu rapoarte simple, așa cum este descris.
măsurând dinspre exterior spre interior, frecvența Acum avem un mecanism de măsurare a valorilor
primului strat este de X ori 1. Frecvența celui de-al relative pentru cel puțin patru parametri ai oricărei
doilea strat este de X ori 2, sau un raport de doi la plasme; frecventa (rata ritmului), amplitudinea
unu și așa mai departe. X ori 1 este frecvența (diametrul), gradientuș de curgere (rata de
fundamentală sau cea mai lentă frecvență relativă, curgere) si masa (rumeguș). Acești patru
cu cel mai mare diametru. În acest fel putem parametri reprezintă intensitatea câmpului
măsura cascadarea straturilor pe măsură ce plasmatic.
structura se extinde și contractă.

38
PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL
GANS and NANO

Plasmele la Nivel Atomic strat al Hidrogenului. Cel de-al 2-lea strat al


Intensitatea câmpului tuturor elementelor are o Oxigenului este mai mult sau mai puțin "acordat"
masă la nivelul atomic. Atomii pot avea mase cu stratul 32 al Hidrogenului. Cel de-al 3-lea strat
relativ mai mari sau mai mici, dar nici un atom nu al Oxigenulu este acordat cu stratul 48 al
poate avea o masă egală sau mai mare decât Hidrogenului, etc. Doar pentru straturile pe care
molecula din care face parte. Atomii sunt plasme Hidrogenul și Oxigenul le au în comun.
care există datorită interacțiunii câmpurilor din
structura unei molecule. Atomii, la rândul lor,
alcătuiesc structura moleculei. Hidrogenul există
datorită interacțiunii câmpurilor în structura
moleculei de aminoacid. Moleculele de aminoacizi
există datorită interacțiunii câmpurilor planetei, și
așa mai departe.

Moleculele

Figura 6. Frecvențele Straturilor Comune


Figura 4. Comparație între Hidrogen și Oxigen. Hidrogenului și Oxigenului.

Putem repeta acest proces comparând Hidrogenul


Pentru a înțelege plasmele la nivel atomic, trebuie cu Azotul (14/1, 28/1, 42/1, 56/1, etc.) și
să analizăm plasmele la nivel molecular, din care Hidrogenul cu Carbonul (12/1, 24/1, 36/1, 48/1
atomii fac parte. Molecula de aminoacid este etc.). Putem astfel compara Carbonul cu Azotul,
Hidrogen, Carbon, Azot și Oxigen. Numerele Carbonul cu Oxigenul și Azotul cu Oxigenul.
atomice asociate fiecărui
element pot fi utilizate ca valori
sau rapoarte de măsurare,
comparativ cu Hidrogenul ca și
linie de bază, sau ca și nivel de
energie fundamental (1/1).
Putem analiza interacțiunea
fiecărui atom cu celălalt, apoi
cum interacționează colectiv.
Hidrogenul este 1/1, Carbonul
este 12/1, Azotul este 14/1 și
Oxigenul este 16/1. Carbonul
cu Oxigenul este 12/16.

Nivelul de energie al
Oxigenului comparat cu cel al
Hidrogenului este de 16/1, sau
realtiv egal cu intensitatea
câmpului celui de al 16-lea Figura 5. Straturile Comune pentru Hidrogen și Oxigen.

39
PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL
GANS and NANO

Figura 7. Analiza Spectrală Parțială a Aminoacidului. Figura 8. Spectrul unor Elemente.

Figura 7 este o vedere parțială a semnăturii care ar apărea într-o analiză spectrală reală.
energetice a unei molecule de aminoacid. Valorile Putem măsura interacțiunea oricărui element cu
numerice sunt vârfuri de amplitudine datorate oricare alt element, strat cu strat, urmând
interacțiunii straturilor pe care Carbonul, Azotul și procedurile prezentate.
Oxigenul le au în comun cu Hidrogenul. Numerele
Comportamentul oricăror două sau mai multe
12, 14 și 16 reprezintă straturile fundamentale sau
plasme, va fi determinat de cât de multe și care
primare ale lui C, N și respectiv O; 24, 28 și 32
straturi se conectează. Dacă se leagă mai multe
reprezintă interacțiunile celui de-al doilea strat sau
straturi, va exista un comportament diferit față de
rapoartele 2/1; 36, 42 și 48 reprezintă rapoartele conectarea a mai puține straturi. Dacă există
3/1 sau interacțiunile celui de-al treilea strat. același număr, dar conexiuni între straturi diferite,
Interacțiunile continuă, dar nu sunt vizibile în va exista un comportament diferit. Figura 9
această figură. Această figură nu arată prezintă o moleculă cu doi atomi. Cei doi atomi
interacțiunea straturilor comune între N și C, N și O sunt reprezentați de cercuri albastre și verzi.
și C și O. Dar ele pot fi măsurate în același mod și Straturile care au rate similare ale ritmului, vor
fac parte din intensitatea generală a câmpului genera râuri de energie care se extind dincolo de
moleculei de aminoacid. containerele lor, pentru a se conecta într-o poziție
echilibrată între ele. Râurile de energie curg înspre
centru, ca și apa într-un canal. Peretele protector
Măsurarea Elementelor Tabelului Periodic este molecula reprezentată de cercurile maro.
Hidrogenul, Carbonul, Azotul și Oxigenul există
datorită interacțiunii câmpurilor în structura Peretele protector este vortexul generat din centru,
moleculei de aminoacid. Fiecare atom din tabelul care se extinde până la inelul exterior. Cercurile
periodic există datorită interacțiunii câmpurilor în maro reprezintă molecula generată de
structura moleculei de aminoacid, și poate fi interacțiunea straturilor celor doi atomi care se
măsurat utilizând Hidrogenul ca element de bază conectează în centru. Numărul de straturi și care
sau nivel energetic fundamental. anume se conectează, determină structura
stratului sau semnătura energetică a acelei
Hidrogenul este 1/1. Deuteriul este 2/1, Tritiul este molecule.
3/1, Heliul este 4/1, Oxigenul este 16/1 și Fierul
este 56/1. Această figură arată doar primul strat al O moleculă are o semnătură energetică
fiecărui element, nu interacțiunile tuturor straturilor determinată de interacțiunea atomilor care se

40
PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL
GANS and NANO
conectează într-o poziție echilibrată în structura ei. energetice, măsura nivelurile relative de energie,
Fiecare atom este poziționat pe baza frecvenței poziționarea, gradientul de curgere și direcțiile,
ritmului, în raport cu miezul central al moleculei. precum și nivelele de masă, utilizând metodele
Atomii fac parte din moleculă, fiind generați de descrise.
acea moleculă. Hidrogenul, Carbonul, Azotul și
Oxigenul sunt create prin interacțiunea câmpurilor Concluzie
din molecula de aminoacid din care fac parte. O condiție plasmatică care este lucrarea
Universului; "Aruncă tot tabelul periodic în
Poziția straturilor sau semnătura energetică a unei derizoriu. (...) Pentru că are electroni, protoni și
molecule de aminoacid, este determinată de neutroni și nu avem acest lucru "[6]. Cu o nouă
interacțiunea straturilor similare dintre fiecare înțelegere a plasmei, elementele tabelului periodic
element, conectate la o poziție echilibrată sau la pot fi măsurate ca pachete energetice cu nivele
un miez central. Putem cartografia semnăturile relative de energie.

Figura 9. Structurile Moleculare și Atomice.

Referințe
[1] KF SSI, “7th Keshe Health Teaching Workshop,” 24 Oct 2014. [Online].
Available: https://youtu.be/NXwXFuvls3U?t=1575.
[2] M. Keshe, “56th Knowledge Seekers Workshop,” 2 Apr 2015. [Online].
Available: https://www.youtube.com/watch?v=25REB4kC0uU&t=6138s.
[3] M. Keshe, “60th Knowledge Seekers Workshop,” 7 May 2015. [Online].
Available: https://youtu.be/prqJDClpRDU?t=1345.
[4] KF SSI, “5th Kids Knowledge Seekers Workshop,” 5 Nov 2014. [Online].
Available: https://youtu.be/oCzvqylpqFg?list=PLpCKWzA-bp9sc1DCsLxLJUZJIjRENESoF&t=1594.
[5] KF SSI, “14th Kids Knowledge Seekers Workshop,” 7 Apr 2015. [Online].
Available: https://youtu.be/FbsGj1q6WMI?list=PLpCKWzA-bp9sc1DCsLxLJUZJIjRENESoF&t=245.
[6] KF SSI, “7th Keshe Health Teaching Workshop,” 24 Oct 2014. [Online].
Available: https://www.youtube.com/watch?v=NXwXFuvls3U.

41