Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU” GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ŞCOLAR: 2018-2019
CLASA: a X-a LICEU ZI, SERAL ŞI ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2018-2019
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a
PARTEA I (60 de puncte)
Citeşte textul:
Vanciu e un Dumnezeu!
Ne-a pedepsit filozoficește: ne-a promovat pe toți. Un coleg corigent, însă, ne-a dat sa înțelegem ca a
intervenit o ființă feminină din partea unuia dintre noi. Dar Vanciu nu merita mai puțin să fie adorat.
Mă bucur de un lucru: că îmi place matematica. Am observat astăzi că îmi place. Nu e grea:
dimpotrivă, are foarte multe părți amuzante. Din toamnă mă apuc serios de matematică. Acum e lucru
hotarât. Acum m-am convins că am voință. O voință de fier, imensă, nu am voit. Dacă voiam, citeam
cincisprezece ore pe zi numai matematica nesfârșită.
Și tot acum am înțeles că n-am învățat la corigență, pentru că mă oprisem, însă, la gândul de a fugi de
acasă. Iar acum mi-am schimbat pur și simplu gândul. De aceea am să învăț la matematică.
Mă odihnesc încă două săptamâni și apoi mă adâncesc în matematică. Numai în matematică și
germană.
Acum știu cine sunt.
(Mircea Eliade - Romanul adolescentului miop)

Cerinte:
1. Precizați tema fragmentului citat și indicați două motive literare. 8 puncte
2. Identificați câmpul lexical dominant în text. 4 puncte
3. Indicați sinonimele contextuale ale cuvintelor: amuzante, imensă, mă adâncesc, gândul. 8 puncte
4. Ilustrează, prin două argumente din text, faptul că acesta aparține genului epic. 10 puncte
5. Identificați două idei principale din text. 10puncte
6. Folosindu-vă de informațiile din text, realizați un portret succint al elevului corigent.10 puncte
7. Comentați afirmația: "Acum știu cine sunt." 10 puncte

Partea a II-a 30 de puncte


Citeşte textul:
Cărţile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc fluturii
pe câte-o frunză, când îşi desfăşoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când
deschizi o carte, ea zboară. Şi tu odată cu ea, ca şi când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture
uriaş. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din
floare-n floare în această lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu
cea în care trăim, altele sunt populate de fiinţe care nu ni se arată decât în vise.
Mircea Cărtărescu, Care-i faza cu cititul?,
B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să îţi exprimi opinia despre rolul cărților îl au
în viața adolescenților.
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
-formularea ipotezei/tezei/premisei; 4 puncte
-menţionarea poziţiei pe care o ai faţă deipoteza/teza/premisa formulată; 4 puncte
-enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziţiei adoptate; 16 puncte
-formularea unei concluzii pertinente ; 4 puncte
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1 punct
-respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1punct
Oficiu:10p
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2018-2019
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE


 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)


A.
1. Precizarea temei fragmentului citat (4p), indicarea a două motive literare. 4 puncte (2+2)
2. Identificarea câmpului lexical dominant în text. 4 puncte
3. Câte 2 puncte pentru indicarea sinonimelor contextuale pentru cuvintele indicate 2x4p= 8 puncte
4. Ilustrarea apartenenței textului la genul epic (evidențierea naratorului, acțiunii, personajelor,
modului de expunere) 2x4p= 8 puncte
5. Identificarea a două idei principale din text. – 5+5= 10p (identificare superficială: 2p pt. fiecare
idee
6. Realizarea portretului elevului corigent: - prezentare nuanțată, argumentată- 10p, încercare de
argumentare: 5p
7. Comentarea nuanţată a afirmației – 8p/ comentare superficială sau lipsa de siguranţă – 4 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Pentru conţinutul eseului: 20 de puncte


-formularea unei opinii despre despre rolul cărților îl au în viața adolescenților.
- 4 puncte
-susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p/ susţinere inadecvată, cu argumente irelevante
– 2p 8 puncte
- valorificarea oricăror informaţii/ idei din textul dat 4 puncte
- formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

Pentru redactarea textului: 10 puncte


- respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2 p, peste 6 greşeli – 0p)
- respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte
Matricea de specificaţii

Competenţe 1.1 1.3. 2.2. 1.5.


Utilizarea Exprimarea în Identificarea Utilizarea corectă
adecvată a scris temei şi adecvată a
achiziţiilor a propriilor textelor propuse formelor
lingvistice reacţii şi exprimării orale şi
în receptarea opinii privind scrise în diverse
diverselor textele situaţii de
texte receptate comunicare
Conţinuturi
Genuri x x x
literare/
autor,
narator, eu
liric
Texte x x x
nonliterare
Temă, x x x
motiv,
viziune
despre lume
Componente x x
structurale
şi expresive
Normele x x x
limbii
române la
toate
nivelurile
Tehnica x x x
argumentării