Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”, IAŞI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ

PROIECT
DISCIPLINA MANAGEMENT

Îndrumător,

Conf. univ. dr.


George UNGUREANU

Asist. Dr. Viziteu Stefan

Student, Ionescu Vasile

2017-2018
Tema:

Fundamentarea strategiei de

dezvoltare la

S.C. TOTALAGRO S.R.L.

prin înfiinţarea culturii de

GRAU

în suprafaţă totală de 26 ha
CUPRINS

PARTEA I
Studiu de fezabilitate

Capitolul I - Date generale privind solicitantul

Capitolul II -Descrierea proiectului

Capitolul III-Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.

PARTEA II
ORGANIZAREA ȘI RAȚIONALIZAREA
PROCESELOR DE MUNCĂ ȘI PRODUCȚIE LA
S.C. TOTALAGRO S.R.L.

Capitolul IV- Importanța culturii și descrierea generală

Capitolul V- Organizarea și optimizarea proceselor de producție

Capitolul III-Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.

Capitolul IV- Descrierea culturii şi factorii naturali ce influenţează


cultura.

Capitolul V- Fundamentarea teoretică şi practică a tehnologiilor

Capitolul VI- Analiza indicatorilor tehnico-economici.

Capitolul VII- Calculul dozelor de îngrăşăminte.

3
Capitolul VIII-Organizarea şi optimizarea activităţii de producţie.

Capitolul IX- Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi


dăunătorilor.

Capitolul X- Determinarea pragului de rentabilitate ( punctului critic).

Concluzii si propuneri

4
STUDIU DE FEZABILITATE
Masura 4. 1 Modernizarea exploatatiilor agricole. Cod CAEN 0111
CAPITOLUL A:Piese scrise

(2)Date generale:

2.denumirea obiectivului de investiţii;

„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU


MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ”

2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

Judetul: Botosani
Intravilanul comunei Pascari(identificat în tarla 54/2, parcela 20)

3.titularul investiţiei;

S.C. TOTALAGRO S.R.L, cu sediul profesional în sat Pascari, comuna Pascari str.
Mieilor nr.26, județul Botosani;

4.beneficiarul investiţiei;
S.C. TOTALAGRO S.R.L, cu sediul profesional în sat Pascari, comuna Pascari str.
Mieilor nr.26, județul IBotosani;

5.elaboratorul studiului.

Elaborarea studiului de fezabilitate, studiului de piață, de evaluare, întocmirea cererii de


finanțare sunt realizate de către S.C Agrimarvas S.R.L., cu sediul social în sat Vișan, comuna
Bârnova, nr. 49, demisol, camera 2, județul Iași, punct de lucru Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 20-22,
spatiul B22 si B5, judetul Iasi, RO 29263603, J22/2666/2022, având ca obiect de activitate: Cod
CAEN 6011 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

(2)Informaţii generale privind proiectul


2.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Beneficiar:S.C. TOTALAGRO S.R.L.


Sediu social:sat Pascari, comuna Pascari, str. Mieilor, nr.26, județul Botosani;
Cod unic de înregistrare: 34900289
Numar de ordine in registru comertului: J26/57/2014
Reprezentant legal:LOGHIN ALEXANDRU
Nr. telefon: 0765735934
Adresa de e-mail:xander@gmail.com
Domeniul de activitate principală: conform codificarii (Ordin 336/2006) Rev. Caen (2) este
codul CAEN 0111 „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
5
producatoare de seminte oleaginoase”.

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Inclusiv date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

S.C. TOTALAGRO S.R.L.cu sediul professional în sat Pascari comuna Pascari, str.
Mieilor, nr. 26, județul Botosani s-a înființat în data de 26. 02.2015, atribuindu-i-se Codul Unic de
Înregistrare 24900299 și numărul de ordine în Oficiul Registrului Comerțului
F26/2024/26.22.2009 la inițiativa domnului LOGHIN ALEXANDRU .
Statutul de asociat unic și funcția de administrator al societății sunt deținute de domnul
LOGHIN ALEXANDRU , cu domiciliul în comuna Pascari, județul Botosani, sat Pascari, str.
Mieilor nr. 26, identificat prin C.I., seria XL, nr. 640559, CNP: 2960426264032, născut în județul
Botosani.
„ S.C. TOTALAGRO S.R.L” a primit spre folosință de la subsemnatul LOGHIN
ALEXANDRU imobilul situat în extravilanul comunei Pascari, județul Botosani, intabulat în
Cartea Funciară nr. 202256 a localității cadastrale Pascari, județul Botosanii, identificat în tarla
26/2, parcela 16, constând din suprafața de 6 200 mp teren arabil, în vederea amenajării unei
parcări pentru utilaje agricole.
Domnul LOGHIN ALEXANDRU deține certificatul de calificare profesională seria E, nr.
0040622, prin care a obținut calificarea de „Lucrător în cultura plantelor”. Menționăm faptul că
durata cursului a fost de 360 de ore și diploma a fost eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului.
De asemenea, domnul LOGHIN ALEXANDRU deține și atestatul de participare pentru
absolvirea sesiunii de formare profesională cu o durată de 20 zile, organizată în perioada 25.06-
29.06 și 09.09-22.09 în cadrul proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din
Regiunea/Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est”, proiect care este finanțat prin Măsura 222
– „Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”.

2.3 Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
si date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

Domeniul de activitate principală a agentului economic este, conform codificarii (Ordin


336/2006) Rev. Caen (2) este codul CAEN 0111 „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”.
În descrierea codului CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase sunt incluse toate formele de
cultivare a cerealelor, a culturilor leguminoase și a semințelor oleaginoase în câmp deschis.
Această clasă include:
 Cultivarea de cereale, cum ar fi: grâu, porumb boabe, sorg, orz și orzoaică de
primăvară, secară, ovăz, mei, alte cereale;
 Cultivarea de leguminoase, cum ar fi: fasole, năut, linte, lupin, mazăre, alte culturi
leguminoase;
 Cultivarea de oleaginoase, cum ar fi: soia boabe, arahide, bumbac, ricin, in, muștar,
rapiță, șofrănel, susan, floarea-soarelui, alte oleaginoase;

Domnul LOGHIN ALEXANDRU deține certificatul de calificare profesională seria E, nr.


0040622, prin care a obținut calificarea de „Lucrător în cultura plantelor”. Menționăm faptul că
durata cursului a fost de 360 de ore și diploma a fost eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului.

6
De asemenea, domnul LOGHIN ALEXANDRU deține si atestatul de participare pentru
absolvirea sesiunii de formare profesională cu o durată de 20 zile, organizată în perioada 25.06-
29.06 și 09.09-22.09 în cadrul proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din
Regiunea/Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est”, proiect care este finanțat prin Măsura 222
– „Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”.

2.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii,utilaje si echipamente, animale,etc.

Valoare neta la data


Bucati
Denumire mijloc fix Data achizitiei intocmirii ultimului bilant
-Lei-
1.CLADIRI TOTAL 56111 2
1.1 Cladiri birouri 20.05.2014 34214 1
1.2 Hala depozitare 2000 mp2 21897 1
2.UTILAJE TOTAL 168900 6
2.1.agregat combinat 4500 1
2.2.tractor JD 5900 54600 1
2.3 plug 3 brăzdare 7800 1
2.4 combină agricola 204 87000 1
2.5 echipament pentru recoltat 8000 1
2.6 semănătoare cu fertilizare 7000 1
3. ANIMALE
Nu este cazul 0
4.ALTELE – detaliati
TOTAL 225011 8

Pe langa masinile, utilajele si echipamentele agricole mentionte mai sus, S.C.


TOTALAGRO S.R.L. mai detine un plug si un cultivator, masini, utilaje si echipamente agricole
uzate moral si fizic. Altfel spus, s-au amortizat integral si nu mai pot inregistra productivitatea
optima.

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
crt Judet/Localitate Categoria de folosinta
- Lei-
100000 Proprietate
1 Botosani/Pascari 267575

2 Botosani /Pascari 1462200 - Arenda

In prezent, S.C. TOTALAGRO S.R.L. detine dreptul de folosinta asupra suprafetei de


152,62 hectare, dintre care: 146,22 ha conform contractelor de arenda incheiate si mentionate in
tabelul centralizator nr. 26963/R/PJ din data 24.06.2015 emis de primaria municipiului Dorohoi,
judetul Iași si 5,50 ha conform Contractului de vanzare nr. 902 din data de 20.02.2014. De

7
asemenea, S.C. TOTALAGRO S.R.L. detine dreptul de proprietate, asupra a 2.452 mp, conform
Procesului verbal de adjudecare din data de 22.02.2006 si a extrasului de carte funciara din data de
06.04.2015.Pe acest teren se vor gara masinile, utilajele si echipamentele agricole ce se vor
achizitiona prin prezentul proiect.

2.descrierea investiţiei:
a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung
(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat -nu este
cazul

b)Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse

Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi


atinsepresupune ca fermierul să facă investiții, respectiv să își achiziționeze următoarele mașini,
utilaje și echipamente agricole:
o Tractor;
o Grapă cu discuri;
o Sacrificator;
o Prășitoare;
o Mașină de erbicidat.
Luând în calcul suprafața lucrată de către „S.C. TOTALAGRO S.R.L”, producția medie la
ha, costul de producție, prețul de vânzare, s-a ajuns la concluzia că scenariul prin care obiectivele
proiectului de investiţii pot fi atinse este cel prezentat mai sus.
Mașinile, utilajele și echipamentele agricole prezentate mai sus sunt alese direct
proporțional cu dimensiunea fermei deținute de către „S.C. TOTALAGRO S.R.L”
Implementarea proiectului asigură o mai bună exploatare a terenurilor arabile aflate în
folosința societății și efectuarea unor lucrări agrofitotehnice fară pierderi și la unnivel calitativ
corespunzător

Se precizeaza tipul de actiune eligibila conform Fisei Masurii.

Prin prezentul proiect S.C. TOTALAGRO S.R.L va realiza investiții în achiziția de


mașini, utilaje și echipamente agricole pentru modernizarea fermei vegetale, încadrându-se în
acțiunile eligibile pentru suport conform Fișei subMăsurii 4.2, respectiv: Investiții în înființarea,
extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare,
condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a
produselor.

La aceasta sectiune se va fundamenta necesitatea si oportunitatii investitiei

Efectele rezultate în urma implementării proiectului „ACHIZIȚII DE MAȘINI,


UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU MODERNIZARE EXPLOATAȚIE

8
AGRICOLĂ” sunt: tehnice, economico – financiare, sociale și de mediu și sunt prezentate
mai jos.

Efectele de ordin tehnic

 Mărirea gradului de mecanizareși introducerea tehnologiilor avansate de producție și


management, care să respecte principiile unei agriculturi la standarde europene înalte;
 reducerea timpilor de execuție a lucrărilor agricole.
 reducerea acțiunii factorilor de risc tehnologic - Prin achiziția de progres tehnic:
 se vor efectua lucrări agrofitotehnice fără pierderi și la un nivel calitativ corespunzător;
 se vor reduce pierderile de productie – samanta semanata si samanta obtinuta;
 se va reduce tasarea și se va îmbunătăți calitatea structurii solului;
 se va elimina riscul de îmbolnăvire a angajaților;
 se va reduce gradul de aplicare necontolată a substanțelor daunătoare mediului
înconjurator: ulei, motorina, ingrasaminte etc.;
 se va elimina posibilitatea de explozie ca urmare a uzurii pieselor aferente tehnologiei
uzate.
 dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea tehnologiilor agricole
de calitate și performante la nivelul fermierilor;
 valorificarea optimă a potențialului local de cultivare - conform anexei 5 - Sinteza
studiului privind zonarea potențialului agricol, favorabilitatea zonei agricole din comuna Pascari,
județul Botosani pentru culturile LOGHIN ALEXANDRU are vor fi cultivate în sistem neirigat
în exploatația agricolă deținutăde domnul LOGHIN ALEXANDRU este mijlocie (grâu, porumb,
floarea soarelui, orz, orzoaică, lucernă, rapiță, fasole, soia).

Prezentam mai jos potentialul agricol din comuna Trifesti, judetul Iași

Nr.
Denumire cultură Potențial
Crt.
1 Porumb Mijlociu 6800 kg
2 Floarea soarelui Mijlociu 3100kg
3 Grâu comun de toamnă Mijlociu 4800kg
4 Rapiță Mijlociu 2700kg
5 Soia Mijlociu 1500kg

În anul 2017, firma „S.C. TOTALAGRO S.R.L” lucrează la o suprafață egală cu 150,22
ha, din care: 50 ha porumb, 25,62 ha floarea-soarelui, 26 ha grâu, , 23,62 ha rapiță, și 25 ha soia.

Efectele de ordin economico - financiar

 creșterea rentabilității culturilor obținute (grâu, porumb, floarea soarelui, orz,


orzoaică, lucernă, rapiță, fasole, soia) ca urmare a diminuării costurilor de productie;
 creșterea productivității ca urmare a consumării eficiente a resurselor și îndeplinirea
eficace a obiectivelor stabilite;
 creșterea competitivității ca urmare a diminuării costurilor de producție și a utilizării
de tehnologie performantă;

9
 creșterea valorii adăugate brute – prin utilizarea în producție a utilajelor și
echipamentelor achiziționate prin proiect, se obține creșterea valorii adăugate brute a exploatației
agricole, utilizarea factorilor performanți de producție influentând pozitiv valoarea producției
obținute.

Efecte sociale

 dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea tehnologiilor agricole de


calitate și performante la nivelul fermierilor;
 asigurarea produselor sănătoase şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 asigurarea valorificării superioare eficientea resurselor locale ale comunităţilor
rurale;
 educarea populaţiei şi formarea de deprinderi pentru practicarea unui sistem
integrat de exploatare a resurselor agricole locale.

Efecte de mediu

 Reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră și o mai bună gestionare a


deșeurilor rezultate din activitatea de producție– toate utilajele și echipamentele ce vor fi
achiziționate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu, astfel încât
investiția nu va avea un impact negativ asupra mediului;
 asigurarea respectării cerințelor fitosanitare –Respectarea cerințelor fitosanitare
prin practicarea unor metode de cultivare sănătoase, astfel încat să asigure siguranța alimentară a
consumatorilor, să respecte normele de mediu, în scopul de a proteja apa și solul și de a ține
evidența tratamentelor fitosanitare și a produselor chimice utilizate în procesul de producție;
 reducerea deșeurilor din activitatea de producție și managementul acestora
conform standardelor de protecție a mediului.
Tehnologia de producție a culturilor se va baza pe:
 elaborarea asolamentelor raționale;
 externalităţi pozitive de producţie şi consum (utilizarea raţională a resurselor locale);
 informaţii asupra intensităţii riscului de poluare şi eliminarea dezeconomiilor de
mediu;
 utilizarea de tehnologii nepoluante conform cu normele fitosanitare și de mediu;
 reducerea deșeurilor din activitatea de producție și managementul acestora conform
standardelor de protecție a mediului;
 protejarea pe termen lung a fertilităţii solului, prin menţinerea nivelurilor de materie
organică, încurajarea activităţii biologice şi intervenţii mecanice atente;
 furnizarea indirectă de elemente nutritive pentru culturi, utilizând surse nutritive relativ
insolubile la care planta ajunge prin acţiunea microorganismelor din sol;
 atenţie specială acordată impactului sistemului agricol asupra mediului înconjurător şi
conservării biodiversităţii şi a habitatelor naturale.
Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea și oportunitatea realizării proiectului.
Considerăm că proiectul este viabil și are toate șansele de a fi realizat întrucât comuna
Trifesti, judetul Iași, are un potential agricol mijlociu.

10
Toate aspectele menționate mai sus stau la baza fundamentării necesității investiției propuse
de solicitant – prin achiziționarea: mașinilor, utilajelor și echipamentelor necesare în ferma
vegetală.

Calculul dimensiunii economice a fermei.

Conform mențiunilor din ghidul solicitantului,dimensiunea exploatatiei agricole se va


calcula pe baza înregistrărilor din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii
unice de plată pe suprafață în Registrul unic de identificare de la APIA (2016) în cazul proiectelor
care vizează modernizarea exploatației agricole.
În anul 2017, S.C. TOTALAGRO S.R.L” lucrează la o suprafață egală cu 150,22 ha, din
care: 50 ha porumb, 25,62 ha floarea-soarelui, 26 ha grâu, , 23,62 ha rapiță, și 25 ha soia. În
urma implementării proiectului, în anul I de operare a investiției, se va semăna o suprafață egală
cu 150,22 ha, din care: 50 ha porumb, 25,62 ha floarea-soarelui, 26 ha grâu, , 23,62 ha rapiță, și 25
ha soia., suprafață pe care o va păstra până în anul 5 de operare.
Pentru determinarea dimensiunii economice a fermei s-a luat în calcul Lista Coeficienților
de producție standard SO 2020 și suprafața cultivată de către „S.C. TOTALAGRO S.R.L”. În
acest sens, s-aînmulțit suprafața cultivatădin anul din ultima perioadă (campanie) de depunere
(înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafață în Registrul unic de identificare de la APIA
(2026) cu producția strandard aferentă.

COEFICIENŢI PRODUCŢIE STANDARD 2020

Suprafața
SO (ha) în urma SO în urma
Denumire SO 2010 Suprafața
activitate realizării investiției
cultură euro/ha (ha) 2026 realizării investiției în
existentă în anul I de operare
anul I de operare

Porumb 640.66 50 63,639.96 50 64,066.00


Floarea
502.36 25,62 60,029.00 26 60,264.40
soarelui
Grâu 529.66 26 63,269.62 26 90,556.69
Rapiță 622.65 23,62 35,300.99 23 22,442.65
Soia 564.46 25.00 9,626.90 25.00 9,626.90

Total 150,22 295,209.26 150,22 294,665.09

În cazul în care investiţia vizează adaptarea unitatii la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale
Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adapteaza.

NU ESTE CAZUL

11
Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate(dupa caz) și de selecție
(dupa caz) detaliind cerințele prevăzute în ghdul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu
Luând în calcul performanța mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole „S.C.
TOTALAGRO S.R.L” va fi eficientă (va scadea cantitatea de resurse necesare executarii
lucrarilor agricole –forța de muncă, motorina, piese de schimb) și eficace (se va reduce timpul de
executare a lucrarilor agricole).
Executarea lucrărilor de bună calitate și în timpi optimi contribuie la creșterea producțiilor,
la creșterea calității culturii fară a solicita cheltuieli suplimentare la hectar.
Performanța exploatației agricole depinde departea economico-financiară, de prețurile la
care sunt achiziționate resursele consumate (cheltuielile totale) și prețurile la care se vor vinde
produsele (veniturile totale).
Calitatea culturilor va fi asigurată ca urmare a utilizării de:
 sămânță de calitate;
 mașini, utilajeși echipamenteagricole performante ce se vor achiziționa prin proiect
(timp scurt de execuție - printr-o singură trecere se evită tasarea solului; consum redus de
motorinăși ulei; reparatii reduse etc.);
 personal pregatit în domeniu – efectuarea lucrărilor în luna și decada optimă utilizând
mașini, utilaje și echipamente agricole performante, materii prime (sămânță, îngrășământ, erbicide
etc.) și materiale (motorina, uleiuri) de calitate;
Viteza executării lucrarilor este data de performanța mașinilor, utilajelor și echipamentelor
agricole ce se vor achizitiona prin prezentul proiect si de personal pregatit in domeniu.
„S.C. TOTALAGRO S.R.L” se va adapta rapid la cerinţele pieței și va fi inovatoare ca
urmare a factorilor de producție de care va dispune:
 personal pregatitîn domeniu;
 teren agricol de 150,22 ha situat în localitatea Pascari, județul Botosani, teren cu un
potențial agricol mijlociu;
 capital:
- mașini, utilaje și echipamente agricole achiziționate prin proiect: (tractor – 1 bucată,
grapă cu discuri – 1 bucată,; sacrificator – 1 bucată, prășitoare – 1 bucată, mașină de erbicidat – 1
bucată).
- mașini, utilaje și echipamente agricole deținute în prezent: (agregat combinat, tractor,
plug, combină,echipament pentru recoltat, semănătoare cu fertilizare, plug reversibil).
- teren deținut în prezent: solicitantul deține dreptul de proprietate, asupra 2.452 mp,
conform Procesului verbal de adjudecare din data 22.22.2006 si a extrasului de carte funciara din
data 06.04.2017.Pe acest teren se vor gara masinile, utilajele si echipamentele agricole ce se vor
achizitiona prin prezentul proiect.
 inteligență -Domnul LOGHIN ALEXANDRU deține certificatul de calificare
profesională seria E, nr. 0040622, prin care a obținut calificarea de „Lucrător în cultura plantelor”.
Menționăm faptul că durata cursului a fost de 360 de ore și diploma a fost eliberată de Ministerul
Educației, Cercetării și Tineretului.
De asemenea, domnul LOGHIN ALEXANDRU deține si atestatul de participare pentru
absolvirea sesiunii de formare profesională cu o durată de 20 zile, organizată în perioada 25.06-
29.06 și 09.09-22.09 în cadrul proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din
Regiunea/Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și sud-Est”, proiect care este finanțat prin Măsura 222
– „Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”.

12
Luând în calcul cele menționate mai sus, în urma implementării prezentului proiect „S.C.
TOTALAGRO S.R.L” își va îmbunătăți performanțele generale ale exploatației agricole prin
creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producţiei agricoleşi a calităţii
produselor obţinute.

Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea


acestora înexploataţii comerciale;

Obiective de mediu

 Achizitia de masini utilaje si echipamente agricole care respecta standardele de mediu.

Îndeplirea obiectivelor de mediu va determina următoarele efecte de mediu:

 Reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor


rezultate din activitatea de producţie - tractorul împreună cu echipamentele vor fi performante și
vor emana un grad redus de gaze și noxe dăunătoare mediului, care se încadrează în limitele
prevăzute de normele europene. Deșeurile rezultate în cadrul activității de producție vor fi
gestionate conform normelor în vigoare.
 Asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare - protecția mediului și a calității
produselor se va realiza prin utilizarea în mod rațional a mijloacelor de producție agricolă și
efectuarea corectă a lucrărilor solului și în timpii optimi.
 Reducerea emisiilor de CO 2 și a scurgerilor de uleiuri, motorină etc.
Îndeplinirea obiectivelor de ordin tehnic, economico-financiar și de mediu determină
îndeplinirea obiectivelor specifice care la randul lor îndeplinesc obiectivul general al
proiectului, obiective care sunt în concordanță cu obiectivele submăsurii 4.2. Investiții în
exploatații agricole.

13
CAPACITATEA EXISTENTĂ ŞI CAPACITATEA PROPUSĂ
Suprafața (ha) în SO în urma Producția totală în
SO SO Producție
Productie Suprafața urma realizării realizării urma realizării
Denumire culturi 2020 activitate totală
medie (ha) 2017 investiției an I de investiției an I investiției an I de
euro/ha existentă existentă
operare de operare operare
Porumb 4,000 640.66 225.20 63,639.96 460,400.00 200.00 64,066.00 400,000.00
Floarea-soarelui 2,600 502.36 229.62 60,029.00 292,536.00 220.00 60,264.40 292,000.00
Grâu 3,500 529.66 239.24 63,269.62 493,490.00 260.96 90,556.69 326,952,969.65
Rapiță 2,900 622.65 56.62 35,300.99 203,626.00 35.00 22,442.65 39,596,950.00
Soia 2,500 564.46 25.00 9,626.90 22,500.00 25.00 9,626.90 22,925,350.00
Total 26,900 535.96 295,209.26 2,636,922.00 535.96 294,665.09 624,429,964.65

În anul 217, firma „S.C. TOTALAGRO S.R.L” lucrează la o suprafață egală cu 150,22 ha, din care: 50 ha porumb, 25,62 ha
floarea-soarelui, 26 ha grâu, , 23,62 ha rapiță, și 25 ha soia.
În urma implementării proiectului, în anul I de operare a investiției, se va semăna o suprafață egală S.C. TOTALAGRO S.R.L”
lucrează la o suprafață egală cu 150,22 ha, din care: 50 ha porumb, 25,62 ha floarea-soarelui, 26 ha grâu, , 23,62 ha rapiță, și 25 ha soia.,
suprafață pe care o va păstra până în anul 5 de operare.
Luând în calcul cele menționate, în urma implementării proiectului solicitantul va adauga la portofoliul de produse cultura de orzoaică, pe
care o va elimina în cel de-al doilea an de implementare.

14
Plan de cultură

PERIOADA DE OPERARE
CULTURA
AN 2- ha AN 2 - ha AN 3 - ha AN 4 - ha AN 5 - ha
Porumb 200.00 220.00 200.00 220.00 220.00
Floarea soarelui 220.00 250.00 230.00 250.00 220.00
Grâu 260.96 240.96 250.96 250.96 260.96
Rapiță 35.00 25.00 55.00 25.00 25.00
Soia 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
535 535.9
Total
.96 6 535.96 535.96 535.96

Pentru clădirile care se modernizează se va prezenta ca parte componentă din studiul de


fezabilitate, expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, întocmită, datată,
semnată şi ştampilată de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevăd
modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiinţarea parţială/ lucrări de reparaţii, precum şi
finalizarea construcţiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
- NU ESTE CAZUL
În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va
realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investitiei.
- NU ESTE CAZUL

Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau
respectarea noilor cerinte ale legislatiei europene.

„S.C. TOTALAGRO S.R.L” s-a înființat în anul 2015, an în care a început să lucreze și
terenul. Societatea deține documente de la mediu, atât pentru activitatea curentă, cât și pentru
prezentul proiect.
În prezent, firma „ S.C. TOTALAGRO S.R.L” deține, pentru activitatea desfășurată,
nota de constatare nr. 26329/06.20.2025 din care rezultă ca solicitantul desfășoară activități care nu
necesită autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, iar la finalizarea investiției este
obligat să notifice APM Iași + GNM.
Pentru proiectul „Achiziții de mașini, utilaje și echipamente agricole pentru
modernizare exploatație agricolă” la „S.C. TOTALAGRO S.R.L”, solicitantul deține Clasarea
notificării nr. 26699/29.09.2015 din care rezultă că proiectul nu intră sub incidența H.G. nr.
445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului sau
art.29 din O.U.G. nr. 56/2006 – proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.
Investiția ce va fi realizată nu va avea efecte negative asupra mediului. Astfel, mașinile,
utilajele, echipamentele agricole propuse prin proiect sunt noi și înglobează o tehnologie modernă,
având un consum redus de combustibil, nivel redus de emisii toxice în atmosferă, deci un impact
negativ redus asupra mediului.
15
Societatea „S.C. TOTALAGRO S.R.L” va solicita sprijin în vederea desfășurării
activităților prevăzute în codul CAEN 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase. Altfel spus, investiția nu necesită:
autorizare DSP conform Ordinului 2030/20.009.2009 și autorizare DSV conform hotararii 563 din
2002.
Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar
și de siguranță alimentară.
Luând în calcul cele menționate mai sus, societatea respectă legislația în vigoare atât în
activitatea curentă, cât și în urma realizării investiției.

În cazul fermelor vegetale care vizează investiţii în sisteme de irigaţii se va descrie modalitatea de
îndeplinire a condiţiilor optime de consum al apei şi economia realizată prin achiziţia propusă
prin proiect. De asemenea se va preciza dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de
suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare/satisfăcătoare (conform avizului ANAR) în
conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente. Aceste precizări
vor avea la bază menţiunile din soluţia tehnică prezentată în vederea obţinerii avizelor favorabile
de la instituţiile abilitate, în speţă, ANAR, ANIF, APM.

- NU ESTE CAZUL

În cazul plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de masă se vor descrie investiţiile realizate în
concordanţă cu Devizul pe obiect specific conform Fişei privind costurile standard prezentă în
Fişa submăsurii..
Se va prezenta proiectul de plantare avizat de Institutia de cercetare viticola abilitata, din zona de
aplasare a investitiei

- NU ESTE CAZUL

Se va prezenta cantitatea de materie prima folosita cantitatile de produse finite obtinute si


consumul specific pe fiecare produs.

16
Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de
asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor
de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct
de vedere tehnic si economic. Numarul de utilaje, masini, echipamente, etc. se va corela dupa
caz(tipul de proiect) cu suprafata, nr. capete, tipul de activitati, frecventa lucrarilor, productivitate,
etc (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si
tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de
productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Valoare fară
Denumire/Tip Număr TVA Total cu TVA
Nr.crt TVA
utilaj/echipament bucăți -Lei- -Lei-
-Lei-
1 Tractor 1 292,900 36,590 229,490
2 Grapă cu discuri 1 32,000 6,400 39,400
3 Sacrificator 1 25,259 3,032 29,290
4 Prășitoare 1 20,956 2,292 23,246
5 Mașină de erbicidat 1 30,600 6,240 36,940
TOTAL 529,624 203,623 622,336
Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc.

Caracteristicile tehnice ale mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole care se vor


achiziționa prin proiect sunt prezentate în cele ce urmează:

1. Tractor
o Puterea motorului (CP): 250-290;
o Motor: 4-9 cilindri;
o Pompă hidraulică: 220-250 l/min;
o CTP: 4x4 transmisie;
o Control electronic al tiranților;
o Cabină cu climă;

2. Grapă cu discuri
o Lățime de lucru (m): 3- 6;
o Pliere hidraulică;
o Contor hectare;
o Tăvălug;

3. Sacrificator
o Lățime de lucru (cm): 200-400:
o Adâncimea de lucru (cm): 30-55;

17
4. Prășitoare
o Număr de discuri: 2-3;
o Mașină purtată;
o 6-20 rânduri;
o Cadru fix;
o Acționare mecanică;

5. Mașină de erbicidat
o Lățime de lucru (m): 25-20;
o Capacitate rezervor (litri): 2900-2500;
o Comenzi electrohidraulice;
o Indicator de presiune digital;
o Filtru de presiune autocuratant;

Caracteristicile funcționale ale mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole care se vor


achiziționa prin proiect sunt prezentate în cele ce urmează:

Fundamentarea achizițiilor
Necesarul de mașini, utilaje și echipamente agricole a fost calculat în funcție de activele
deținute în prezent, de suprafața lucrată, de potențialul agricol local, structura culturilor,
caracteristicile agrotehnice și climatice ale zonei, productivitatea utilajelor și echipamentelor,
volumul producției și strategiile de viitor ale unității agricole, astfel:
 Tractor: 1 buc - va avea o putere cuprinsă între 250-290 CP și va fi utilizat în agregat
cu toate utilajele și echipamentele agricole necesare efectuării operațiilor tehnologice din fișa
tehnologică aferentă fiecărei culturi: grau, porumb, floarea soarelui, orz, lucernă, rapiță, fasole și
soia. Astfel tractorul va fi utilizat pentru tractarea sau purtarea utilajelor și echipamentelor agricole
achiziționate prin proiect a celor deținute în prezent și a celor care vor fi închiriate pentru
asigurarea mecanizării tehnologiilor agricole în proporții de peste 90%.
 Grapă cu discuri: 1 buc – Grapele cu discuri sunt folosite pentru: întreținerea solului
în intervalul de la arat până la semănat, când se efectuează mărunțirea bulgărilor și nivelarea
arăturii, prelucrarea solului pe intervalul dintre rândurile de pomi și viță de vie, desființarea culturii
premergătoare cu încorporarea în sol a resturilor vegetale și pregătirea patului germinativ cu
încorporarea în sol a îngrășămintelor și erbicidelor.
 Sacrificator: 1 buc – este un utilaj agricol al cărui scop este de a prelucra solul în
profunzime, distrugând hardpanul, îmbogățind solul cu aer și de a brazda șanțuri cât mai adânci
dând voie apei să circule în sol, evitând crearea șanțurilor și a coamelor superioare.
 Prășitoare: 1 buc – a fost concepută pentru distrugerea mecanică a buruienilor din
culturile de plante prășitoare.
 Mașină de erbicidat: 21buc –se va folosi pentru tratarea chimică a culturii de camp.

„S.C. TOTALAGRO S.R.L.”,. lucrează o suprafață de 150,22 ha de teren agricol. Din


fișele tehnologice ale culturilor se observă necesitatea mașinilor, utilajelor și echipamentelor
agricole, atât din punct de vedere tehnic, cât și numeric. De asemenea, din cadrul fiselor
tehnologire rezultă frecvența utilizării mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole ce se vor
achiziționa prin prezentul proiect.

18
În prezent, solicitantul deține două tractoare, o semăntoare și un echipament de
recoltat – mașini, utilaje și echipamente agricole insuficiente desfășurării optime a
activităților agricole necesare culturilor.
Pe lângă mașinile, utilajele și echipamentele agricole mențioante mai sus S.C.
TOTALAGRO S.R.L. mai deține un plug cu 5 brăzdare, un plug reversibil, o combină CLASS 204
și un agregat cobinat, mașini, utilaje și echipamente agricole uzate moral și fizic, care nu mai pot
înregistra productivitatea optimă.
Pentru a realiza în bune condiții toate etapele tehnologice ale exploatației, precum și pentru
a evita costurile suplimentare cu închirierea utilajelor, întreprinderea individuală solicită acest
sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
În acest sens, solicitantul va achiziționa:
 Tractor – 1 bucată;
 Grapă cu discuri – 1 bucată;
 Sacrificator – 1 bucată;
 Prășitoare – 1 bucată;
 Mașină de erbicidat – 1 bucată,
în vederea efectuării lucrărilor agricole la momentul oportun, reducerii dependenței față de terți
etc.
Fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicatăîn cadrul proiectului (plan de
cultură pe perioada de cinci ani, plan de producție pe perioada de cinci ani pentru ferma
zootehnicăși altele).

19
Grâul

Grâul este o plantă considerată pretențioasă, iar sub raport economic, alături de porumb,
este planta cea mai importantă din țara noastra. De aceea locul cel mai bun în rotație se va acorda
în primul rand grâului.
Planta premergatoare
Datorită ponderii culturilor de grâu și porumb în suprafața totală arabilă a țării, trebuie
aplicate măsuri care fac din porumb o mai bună premergătoare pentru grâu. Grâul de toamnă nu se
reVASILESCU dă să se cultive în monocultură sau cultură repetată. Grâul reușește un an doi dupa
el însuși daca solul este bine lucrat din vară, daca prima data s-a cultivat după o premergătoare
bună și dacă nu au aparut daunători (gândacul ghebos - Zabrus Tenebrioides, cărăbușul grâului -
Anoxia villosa). O bună premergătoare pentru grâul de toamnă este rapița de toamnă. Floarea
soarelui este, în general, o potrivită premergătoare pentru grâul de toamnă.
Fertilizare
În toate condițiile pedoclimatice din țara noastră, grâul reactionează pozitiv la aplicarea
îngrășămintelor, având o capacitate ridicată de a valorifica economic atât îngrașămintele organice
cât și pe cele minerale.
Datorită sistemului radicular slab dezvoltat, grâul este considerat o plantă pretențioasă față
de îngrașăminte, acest fapt datorându-se de asemenea și perioadei scurte de extragere a
elementelor nutritive ( de la împăiere la maturitateaîn lapte).
Azotul în cantități corespunzătoare asigură o bună înfrațire și înrădăcinare a plantelor,
mărește rezistența la temperaturi scăzute, mărește numărul de flori fertile în spic și îmbunătațește
conținutul boabelor în substante proteice. Pentru solurile din Romania, azotul rămâne principalul
element pentru obținerea unor producții ridicate de grâu. Dozele mari de fosfor determină creșterea
în bobul de grâu a conținutului de P2O5 și a amidonului și reducerea conținutului de proteină. Pe
solurile din țara noastră carența de potasiu se manifestă la grâu pe unele soluri podzolite mai
ușoare, mai ales in urma aplicarii amendamentelor cu calciu.
In functie de recolta scontata, tipul de sol, planta premergatoare, conditiile de mediu
(temperatura, umiditatea atmosferica, umiditatea solului, etc), in primavara, doza de ingrasamant
cu azot se poate abate de la cea stabilita initial.
Ingrasamintele organice (gunoi de grajd semifermentat si must de gunoi) pot fi administrate
direct graului in cantitati de 25-20 tone.
Lucrarile solului
Grâul cere un sol afânat pe circa 20 cm adâncime, cu suprafaţa nu foarte mărunţită, dar fără
bulgări în sol, aşezat, nivelat, fără resturi vegetale pentru a permite semănatul în bune condiţii. De
starea în care se prezintă solul în momentul semănatului depinde în cea mai mare măsură felul cum
vegetează plantele de grâu în toamnă şi, implicit, capacitatea lor de a trece peste perioada de iarnă.
Arătura se execută imediat după eliberarea terenului de către planta premergătoare, perioada
septembrie-octombrie, la 20-25 cm adancime. Lucrarea se va executa cu tractorul de 250-290 CP
în agregat cu plugul reversibil. După arătură se realizează o mărunține și o afânare a solului.
Aceasta se realizează cu tractorul de 250 – 290 CP în agregat cu discul. Întârzierea arăturii are

20
efecte nedorite: îmburuienare, pierderea rapidă a umidității din solul care nu mai este protejat de
plante, solul se întărește și nu se mai poate ara; orice întârziere a efectuării arăturii conduce la
scăderi progresive de recoltă.Trebuie realizată afânarea solului pe urmele compactate de trecerile
repetate cu tractorul (pentru lucrările de îngrijire din timpul vegetaţiei şi la recoltare). Dezvoltarea
sistemului radicular al plantelor de grâu şi pătrunderea rădăcinilor în profunzime sunt favorizate de
afânarea adâncă a solului; ca o consecinţă, gradul de compactare a solului influenţează în mare
măsură dezvoltarea în ansamblu a plantelor şi formarea componentelor de producţie. Până în
toamnă, arătura trebuie prelucrată superficial, pentru mărunţirea bulgărilor, nivelarea terenului,
distrugerea buruienilor care răsar.
Pregătirea patului germinativ se realizează înainte de semănat prin lucrări cu agregatul
format din tractor 250 – 290 CP și combinatorul.Se urmărește realizarea unei suprafeţe nivelate,
curate de buruieni, afânată pe adâncimea de semănat, dar nu prea mărunţită, şi ceva mai tasată sub
adâncimea de semănat, pentru a asigura ascensiunea apei (spre seminţele în curs de germinare).
Sămânța și semănatul
Pe baza a numeroase cercetari si a rezultatelor obtinute in productie s-a stabilit urmatorulul
interval pentru semanat 20 septembrie- 25 octombrie. Epoca de semănat a grâului se stabileşte
astfel încât, până la venirea iernii să rămână 40-50 zile în care plantele să vegeteze normal, în care
să se acumuleze suma temperaturilor de 450-500˚C temperaturi pozitive, iar la intrarea în iarnă
plantele de grâu să ajungă la stadiul de 2-3 fraţi şi 3-4 frunze .
Semanatul se realizeaza cu ajutorul semanatoarei de paioase in agregat cu tractorul de
250-290 CP.
Adancimea de semanat a grâului este de 5-6 cm si tine cont de umiditatea solului, starea de
aprovizionare a solului cu elemente nutritive etc.
Densitatea la semanat se stabilieste astfel incat sa se asigure accesibilitatea elementelor
nutritive pe intreaga suprafata pentru fiecare planta.
Pentru a asigura densitatea spicelor/m2 se va utiliza samanta de cea mai buna calitate, cu o
puritate ridicata, cu o facultate si energie germinativa mare, iar lucrarea de semanat se va realiza cu
o semanatoare de precizie.
Cantitatea de samanata la hectar va fi intre 220-250 kg samanta/ha.
Semanatul se va realiza in randuri obisnuite la distanta de 22,5 cm.
Recoltarea:
Alegerea momentului optim de recoltare se face in functie de umiditatea boabelor, care
trebuie sa atinga valoarea de 24%. Lucrarea se realizeaza cu ajutorul combinei de 250-350 CP în
agregat cu heder de paioase și echipament de recoltat cereale paioase.
Conform site-ului insse.ro, productia, exprimata in kg/ ha inregistrata in anul 2014 a fost de
3596 kg/ha la nivel national, 3496kg/ha la nivelul regiunii Sud-Est si 3632 kg/ha la nivelul
judetului Botosani.
Productia inregistrata de fermier este de 3500 kg la ha, motiv pentru care aceasta
inregistrare s-a folosit si la intocmirea proiectiilor financiare.

3.date tehnice ale investiţiei:


a)zona şi amplasamentul;

21
Referiri la amplasarea investitiei in zone defavorizate/montane, etc(dupa caz), potențialul agricol
al zonei

Investiția se va realiza în județul Botosani, sat Pascari comuna Pascari (extravilan), T26/2,
P12, loc în care solicitantul își va gara mașinile, utilajele și echipamentele ce se vor achiziționa
prin prezentul proiect.
Terenul agricol pe care îl va lucra beneficiarul se află în localitatea Pascari , județul
Botosani, localitate care nu se încadrează în zone defavorizate sau în zone montane.
Conform „Anexei 5 – Sinteza studiului privind zonarea potențialului agricol”, culturile de
porumb, floarea-soarelui, grâu, orz de toamnă, orzoaică de primăvară, lucernă, rapiță, fasole și soia
din Trifesti au un potențial agricol mijlociu.
În anul 2026, cultura predominantă din punct de vedere al suprafeței a fost grâul (25.66%
din suprafața totală semanată) care are un potențial agricol mijlociu în comuna Trifesti.
În anul I de operare a investiției cultura predominantă, din punct de vedere al suprafeței, va
fi grâul (va ocupa un procent de 30,63% din suprafața totală semănată), care are un potențial
agricol mediu în localitatea Trifesti.

Ponderea culturii majoritare in perioada de monitorizare a investitiei

IMPLEMENTARE OPERARE
CULTURA S.O
AN 2 SO AN 2 SO AN 2 SO AN 2 SO AN 3 SO AN 4 SO AN 5 SO
Porumb 640.66 22.02% 25.90% 22.64% 25.99% 22.59% 26.05% 26.04%
Floarea-soarelui
502.36 26.22% 20.26% 20.42% 25.42% 22.96% 25.49% 20.39%
Grâu
529.66 29.29% 26.93% 30.63% 25.23% 26.94% 26.20% 30.66%
Rapiță
622.65 23.69% 6.22% 6.29% 5.29% 22.35% 3.22% 3.22%
Soia
564.46 2.96% 2.90% 2.92% 2.92% 2.90% 2.92% 2.92%
TOTAL 200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00%
PONDEREA
CEREALELOR
(2+3+4+5) 56.96% 60.52% 60.22% 56.36% 54.69% 59.33% 64.44%

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;


Documentele in baza carora este detinut terenul; identificarea proprietarilor, precum şi a
suprafeţelor de terenuri, afectate de investiţie

Prin proiectul „ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE


PENTRU MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ”, beneficiarul va achiziționa mașini,
utilaje și echipamente agricole.
Investiția se va realiza în județul Botosani, sat Pascari, comuna Pascarii (extravilan), T26/2,
P16, loc în care solicitantul își va gara mașinile, utilajele și echipamentele ce se vor achiziționa
prin prezentul proiect.

22
c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan;

Nu este cazul

d) preluate din studii de teren:


- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor
- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor analiza apei subterane etc;
- alte studii de specialitate necesare, după caz;
Studiile se vor intocmi de catre persoane autorizate si vor respecta conditiile de forma si continut
conform legislatiei in vigoare
Nu este cazul
e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu darea variantei
optime pentru aprobare;
Atentie la cerinta si la diferenta intre varianta constructiva si scenariul dat
Nu este cazul
f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
Condiții aplicabile investițiilor de modernizare în sisteme/echipamente de irigații la nivel de fermă.
În cazul fermelor vegetale care vizează investiţii în sisteme de irigaţii se va descrie modalitatea de
îndeplinire a condiţiilor optime de consum al apei şi economia realizată prin achiziţia propusă prin
proiect. De asemenea se va preciza dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de
suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare/satisfăcătoare (conform avizului ANAR) în
conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente. Aceste precizări vor
avea la bază menţiunile din soluţia tehnică prezentată în vederea obţinerii avizelor favorabile de la
instituţiile abilitate, în speţă, ANAR, ANIF, APM.
- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
Lipsa accesului la utilitati(demonstrarea unei solutii tehnice viabile)poate conduce la
neeligibilitatea cererii de finantare

Nu este cazul

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

În cazul investiţiilor aferente fermelor zootehnice, se va descrie în mod obligatoriu modalitatea de


gestionare a gunoiului de grajd, cu respectarea normelor de mediu în vigoare.

Nu este cazul

23
24
25
4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Perioada inainte de semnatea contractului


Perioada dupa semnarea contractului de finantare
de finantare

Luna 2 …

… Luna 6

Luna 20

Luna 22

Luna 22
Activitati

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 9

Luna 9
Luna 2

Luna 6
Depunerea dosarului cererii de finantare la
FEADR
Evaluarea si selectarea cererii de finantare
Contractare- incheierea contractului intre
beneficiar si FEADR
Achizitii masini, utilaje si echipamente agricole
si servicii
Achizitie propriu-zisa masini, utilaje si
echipamente agricole
Achizitie propriu-zisa servicii de consultanta
Depunere cerere de plata la FEADR

26
Perioada inainte de semnarea
Perioada dupa semnarea contractului de finantare
contractului de finantare

Luna 2 …

… Luna 6
Activitati

Luna 24

Luna 25

Luna 26

Luna 26

Luna 20

Luna 22
Luna 23

Luna 29

Luna 22

Luna 23

Luna 24
Luna 29
Depunerea dosarului cererii de finantare la
FEADR
Evaluarea si selectarea cererii de finantare
Contractare- incheierea contractului intre
beneficiar si FEADR
Achizitii masini, utilaje si echipamente
agricole si servicii
Achizitie propriu zisa-masini, utilaje si
echipamente agricole
Achizitie propriu-zisa servicii de
consultanta
Depunere cerere de plata la FEADR

27
(3)Costurile estimative ale investiţiei
2.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
Documente necesare: (a) devizul general; (b) devizele pe obiect; (c) listele de echipamente
şi lucrări pe baza cărora s-au intocmit devizele pe obiect; (d) fişele de date exclusiv tehnice pentru
echipamente (e) oferte de preţ, preţuri de catalog pentru echipamentele şi utilajele ce se
intenţionează a fi achiziţionate
Cheltuielile aferente investitiilor in sisteme de irigatii vor fi cuprinse in deviz pe obiect
specific.
În cazul plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de masă care fac obiectul investiţiei
propuse prin proiect, se va insera în cadrul Devizului pe obiect specific din Cererea de finanţare,
suprafaţa plantaţiei viticole, în vederea calculării valorii totale necesare realizării investiţiei în
funcţie de costurile standard.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza
de date de preturi pe de pagina de internet a A.F.I.R. si se vor printa si atasa la cererea de
finantare paginile referitoare la bunurile incluse in proiect, identificate in baza.
In situatia in care bunurile propuse spre achizitionare nu se regasesc in Baza de date de
preturi, precum si pentru servicii, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care
depasesc valoarea de 25.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare
mai mica de 25.000 EUR, cu justificarea ofertei alese, mentionata in devizele pe obiect.
La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii
preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale
- să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii
Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus
(maxim 2-3 pagini/oferta).
Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului
indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita, printr-o declaratie
semnată şi ştampilată care va fi ataşată la studiul de fezabilitate.
Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.2 Construcţii şi instalaţii, atât cheltuieli eligibile
cât şi cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare
spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele /
montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.

28
DEVIZUL GENERAL
„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU
MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.”
În mii lei/mii euro la cursul Băncii Central Europene 4.4920 lei/euro din data de 04.05.2016

Valoare inclusiv
Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA TVA
Nr. Crt subcapitolelor de cheltuieli lei euro lei lei euro
2 2 3 4 5 6 6
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru obţinerea si
amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 Amenajarea pentru protecţia
mediului si aducerea la starea
initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare
obiectivului(alimentare apa,
canalizare, telecomunicatii,
alimentare cu energie electrica) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Studii de teren (geologice,
topografice, hidrologice) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Taxe pentru obtinerea avize,
acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 Proiectare şi inginerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4. Organizarea procedurilor de
achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5. Consultanţa 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299
3.6. Asistenta tehnica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
42 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

29
4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si
functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente
de transport, alte achiziţii specifice 2326.645 526.953 465.329 2692.964 622.544
4.5. Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 2326.645 526.953 465.329 2692.964 622.544
5 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
52 Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli pentru probe tehnologice
si teste si predare la beneficiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62 Pregatirea personalului de
exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 2362.643 529.293 464.529 2946.262 633.932
Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

30
DEVIZ CAPITOLUL 3 PROIECTARE SI CONSULTANTA ELIGIBIL

„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU


MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.”
În mii lei/mii euro la cursul Băncii Central Europene 4.4920 lei/euro din data de 04.05.2015

Valoare inclusiv
Valoare fara TVA TVA TVA
Nr. Mii Mii Mii
Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii lei euro lei Mii lei euro

2 2 3 4 5 6 6

CHELTUIELI PENTRU STUDII DE


2 TEREN
CHELTUIELI PENTRU OBTINERE
AVIZE, ACORDURI SI
2 AUTORIZATII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 obtinere/prelungire certificat de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere/prelungire valabilitatii
autorizatiei de construire/desfiintare,
obtinere autorizatie scoatere de sub
22 circuitul agricol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere avize si acorduri pentru
racorduri si bransamente la retelele
publice de apa,canalizare, gaze,
23 termoficare, energie electrica, telefonie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si
24 fitosanitar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere certificat de nomenclatura
25 stradala si adresa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
intocmire documentatie, obtinerea
numarului cadastral provizoru si
26 inregistrarea terenului in caretea funciara 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 obtinere aviz PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 obtinerea acordului de mediu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
alte avize acordurisi autorizatii solicitate
29 prin lege 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 PROIECTARE SI INGINERIE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cheltuieli pentru eleborarea tuturor
32 fazelor de proiectare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
a studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
stiudiu de fezebilitate
b 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
c proiect tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31
d detalii de executie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
e verificarea tehnica a proiectarii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
elaborarea certificatului de performanta
f energetica a cladirii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
documentatii necesare pentru obtinerea
acordurilor, avizelor, autorizatiilor
32 aferente obiectului de investitii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cheltuili pentru expertiza tehnicaefectuate
33 pentru constructii incepute si neterminate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cheltuieli pentru efectuarea auditului
34 nergetic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ORGANIZAREA PROCEDURILOR
4 DE ACHIZITII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHELTUIELI PENTRU
5 CONSULTANTA 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299
plata serviciilor de consultanta la
elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la
52 intocmirea cererii de finantare 22.500 5.009 4.500 26.002 6.022
plata serviciilor de consultanta in
domeniul managementului investitiei sau
52 administrarea contractului de executie 23.499 5.232 4.600 29.296 6.266
CHELTUIELI PENTRU ASISTENTA
6 TEHNICA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
asistenta tehnica din partea proiectantului
in cazul cand acesta nu intra in tarifarea
62 proiectarii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
plata dirigintilor de santierdesemnati de
62 autoritatea contractanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299

Denumirea categoriilor de servicii aferente obiectului LEI (fara TVA)

Servicii de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor


de piata, la intocmirea cererii de finantare 22.500,00

Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei si


administrarea contractului de executie
23.500,00
TOTAL 46.000,00

Necesar personal: 2 consultanti;


Tarif orar: 250 lei/ora/consultant;
Necesar ore: 42 ore/consultant;
Tarif consultanta:
= 2 consultanti* 42ore/ consultant * 250lei/ora/consultant = 22.000,00 lei total

32
DEVIZ CAPITOLUL 3 PROIECTARE SI CONSULTANTA NEELIGIBIL
„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU
MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.”
În mii lei/mii euro la cursul Băncii Central Europene 4.4920 lei/euro din data de 04.05.2016
Valoare fara Valoare inclusiv
TVA TVA TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii Mii
Crt de cheltuieli Mii lei euro Mii lei Mii lei euro

2 2 3 4 5 6 6
CHELTUIELI PENTRU STUDII DE
2 TEREN
CHELTUIELI PENTRU OBTINERE
2 AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 obtinere/prelungire certificat de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere/prelungire valabilitatii autorizatiei
de construire/desfiintare, obtinere
22 autorizatie scoatere de sub circuitul agricol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere avize si acorduri pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de
apa,canalizare, gaze, termoficare, energie
23 electrica, telefonie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si
24 fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere certificat de nomenclatura stradala
25 si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
intocmire documentatie, obtinerea
numarului cadastral provizoru si
26 inregistrarea terenului in caretea funciara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
26 obtinere aviz PSI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29 obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
alte avize acordurisi autorizatii solicitate
29 prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 PROIECTARE SI INGINERIE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cheltuieli pentru eleborarea tuturor fazelor
32 de proiectare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
b stiudiu de fezebilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
c proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
d detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
e verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
elaborarea certificatului de performanta
f energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32 documentatii necesare pentru obtinerea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33
acordurilor, avizelor, autorizatiilor aferente
obiectului de investitii
cheltuili pentru expertiza tehnicaefectuate
33 pentru constructii incepute si neterminate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cheltuieli pentru efectuarea auditului
34 nergetic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE
4 ACHIZITII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CHELTUIELI PENTRU
5 CONSULTANTA 2,000 0,225 0,240 2,240 0,269
plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata, de
52 evaluare, la intocmirea cererii de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau
52 administrarea contractului de executie 2,000 0,225 0,240 2,240 0,269
CHELTUIELI PENTRU ASISTENTA
6 TEHNICA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
asistenta tehnica din partea proiectantului in
cazul cand acesta nu intra in tarifarea
62 proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
plata dirigintilor de santierdesemnati de
62 autoritatea contractanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 2,000 0,225 0,240 2,240 0,269

Denumirea categoriilor de servicii aferente obiectului lei (fara TVA)

Servicii de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor


de piata, la intocmirea cererii de finantare 0,00

Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei si


administrarea contractului de executie
2.000,00
TOTAL 2.000,00

Necesar personal: 2 consultanti;


Tarif orar: 250lei/ora/consultant;
Necesar ore: 2 ore/consultant;
Tarif consultanta:
= 2 consultanti* 2 ore/ consultant * 250 lei /ora/consultant = 2.000,00 lei total
ESTIMAREA DEVIZULUI PE OBICT- MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE

AGRICOLE

Nr. Denumire/Tip Nr. Valoare Valoare fara TVA Total cu


Buc. euro TVA TVA
crt utilaj/echipament fara -RON-

34
TVA -RON- -RON-

1 Tractor 1 45.900 204.006 49,962 252,969


2 Incarcator frontal 1 9.900 44.002 20,562 54,563
3 Scarificator 1 2.200 5.334 2,290 6,624
4 Plug 1 9.600 42.669 20,240 52,909
5 Combinator 1 22.950 53.223 22,646 65,960

35
1.1. Flux de numerar

Anexa B5
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
Flux de numerar -
Anul 2 al implementarii Total
previziuni - LEI
Anul 2
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 2 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 6 Luna 9 Luna 9 Luna 20 Luna 22 Luna 22
al
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE implementarii
Total intrari de lichiditati
A. 332.046 232.639 463.696
din: (A2+A2+A3+A4)
A2. Aport la capitalul
societatii (imprumuturi de la 332.046
actionari/asociati) 332.046
A2. Vanzari de active,
inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung,
din care: (A.3.2. + A.3.2.)
A.3.2. Imprumut -
cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil
232.639
FEADR (inclusiv avans) 232.639
Total iesiri de lichiditati
B. prin investitii: 329.949 329.949
(B2+B2+B3)
B2. Achizitii de active fixe
324.246
corporale, inclusiv TVA 324.246
B2. Achizitii de active fixe
24.902
necorporale, inclusiv TVA 24.902
B3. Cresterea investitiilor in
curs
Total iesiri de lichiditati
C.
prin finantare (C2+C2)

36
1.2. Indicatori financiari

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B9

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

INDICATORI FINANCIARI
Anul Total an 2 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare
investitie(Vi)=
2 LEI 446.692
valoarea totala a
proiectului fara TVA
Veniturile din
exploatare (Ve) =
veniturile realizate
din activitatea
2 LEI 239.246 235.692 239.492 236.262 236.632
curenta, conform
obiectului de
activitate al
solicitantului.
Cheltuieli de
exploatare (Ce)=
3 cheltuielile generate LEI 265.653 265.925 265.925 265.562 266.040
de derularea
activitatii curente
Rata rezultatului
din exploatare
4 % 26,23% 25,40% 26,24% 26,00% 25,95%
(rRe) - trebuie sa
fie minim 20%
Durata de
recuperare a
5 ANI 5,0466
investitiei (Dr) -
maxim 22 ani
Rata rentabilitatii
capitalului investit
6 % 22,69% 22,29% 22,90% 22,63% 22,63%
(rRc) - trebuie sa fie
minim5%
Rata acoperirii prin
fluxul de numerar
Nu este
6 (RAFN) - trebuie sa Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
cazul !
fie mai mare sau
egal cu 2.2
Rata indatorarii pe
termen mediu si
9 %
lung (rI) - maxim
60%
9 Rata de actualizare 9%
Valoare actualizata
20 neta (VAN) - trebuie LEI 292.429
sa fie pozitiva
Disponibil de
numerar la
22 sfarsitul perioadei LEI 349.696 443.693 542.249 636.696 634.426
- trebuie sa fie
pozitiv

37
(5)Sursele de finanţare a investiţiei
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse
legal constituite.Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele
prevăzute în fişa submăsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a
Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data întocmirii Studiului de
Fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,4446 din data de 20.06.2015

Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 0 50.236 0 50.236
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de
finantare din care: 0 50.239 0 24.345 0 64.493
- autofinantare 0 50.239 0 24.345 64.493
- imprumuturi 0 0 0 0 0
TOTAL PROIECT 0 200.265 0 24.345 0 224.620

(6)Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei


2.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 0
2.număr de locuri de muncă create în faza de operare 0
Atentie! Se coreleaza cu capacitatile de productie, productivitate, productia estimata, etc.

6.2 Total personal existent 1


din care personal de execuţie 1
6. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
Locuri de muncă nou-create 0
6.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect

Domnul Loghin Alexandru, responsabil legal al proiectului si administrator la S.C.


TotaAGRO S.R.L., detine Certificatul de Calificare Profesionala seria D, nr. 0060992, prin
care a obtinut calificarea de Lucrator in Cultura Plantelor. Mentionam faptul ca durata
cursului a fost de 360 de ore si diploma a fost eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
De asemenea, domnul Loghin Alexandru a absolvit „UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD” din Iasi,
Facultatea de Medicina Veterinara, prin care a obtinut titlul de– inginer agronom. Durata
studiilor a fost de 4 ani iar diploma a fost eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

38
S.C. TOTALAGRO S.R.L. a fost infiintata la data de 26.02.2015 iar domul LOGHIN
ALEXANDRU este administrator al societatii de la acea data. Experienta de 3 ani ca si
administrator al unei societati cu profil agricol denota faptul ca responsabilul legal al
proiectului (LOGHIN ALEXANDRU ) are capacitatile necesare pentru a implementa cu
succes un proiect de investitie. Baza de cunostinte pe care acesta o detine plus experienta
profesionala, va reprezenta un fundament solid in adoptarea celor mai bune decizii, in
capacitatea de a actiona in conditii de stres si capacitatea de a gestiona optim un proiect de
investitie.

(6)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei


2.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna06, anul 2025, 2 euro =4,4446 lei),


din care:553,996mii lei/ 224,620mii euro
- construcţii-montaj (C+M);- nu este cazul

2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I329,925 mii lei/ 64,003 mii euro;


- anul II224,962 mii lei/ 60,626 mii euro.

3.durata de realizare (luni): 24 luni;


4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
Nu este cazul

(9)Avize şi acorduri de principiu


Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, prevazute in Ghidul Solicitantului,
in functie de tipul investitiei
Documentele vor respecta conditiile de forma, continut si semnaturi conform legislatiei in
vigoare si vor fi semnate de persoane autorizate.
 Nota de Constatare nr. 22225 din data de 20.06.2015 de la APM Botosani.
 Clasarea notificării nr. 22262 din data de 25.06.2015

CAPITOLUL B:Piese desenate: Nu este cazul


Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa
2.plan de amplasare în zonă (2:25000 - 2:5000);
2.plan general (2: 2000 - 2:500);
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

39
Nu este cazul

Organizarea si optimizarea proceselor de producție

5.1.Întocmirea asolamentului și modul de folosință al terenului

Specificare Ha

Suprafaţa totală a terenului arabil 150,22

Suprafaţa medie a solei 25

Schema de asolament

SOLA/ANU 2015 2016 2017 2018 2019


L

I Plante Prășitoare Cereale de Leguminoas Prăşitoare


oleaginoase toamnă e pt.boabe

II Prășitoare Cereale de Leguminoas Prăşitoare Plante


toamnă e pt.boabe oleaginoase

III Cereale de Leguminoas Prăşitoare Plante Prășitoare


toamnă e pt.boabe oleaginoase

IV Leguminoas Prăşitoare Plante Prășitoare Cereale de


e pt.boabe oleaginoase toamnă

V Prăşitoare Plante Prășitoare Prăşitoare Leguminoas


oleaginoase e pt.boabe

Tipul de asolament

SOLA/ANU 2015 2016 2017 2018 2019


L

I Rapita Floarea Grâu de Soia Porumb


soarelui toamnă boabe

II Floarea Grâu de Soia Porumb Rapita

40
soarelui toamnă boabe

III Grâu de Soia Porumb Rapita Floarea


toamnă boabe soarelui

IV Soia Porumb Rapita Floarea Grâu de


boabe soarelui toamnă

V Porumb Rapita Floarea Grâu de Soia


boabe soarelui toamnă

5.2. Programarea producţiilor medii

Prognozarea producţiei medii prin metoda sporului mediu

Planul de cultură

Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii şi totale.

Producţia prognozată
Producţia realizată (kg/ha)
Cultura (kg/ha)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Floarea
2110 2180 2220 2340 2470 2560 2650
soarelui

Porumb
6130 6250 6340 6500 6670 6805 6940
boabe

Soia 2110 2190 2340 2430 2510 2610 2710

Grâu
4310 4450 4520 4610 4730 4835 4940
toamnă

Rapita 2150 2225 2200 2190 2215 2200 2225

Floarea soarelui: Q = spor mediu total

Q = 2470 - 2110 = 360 kg q = spor mediu anual

q= 90 kg

Porumb boabe:

Q = 6670 – 6130 = 540 kg

41
q= = 135 kg

Soia:

Q = 2510 – 2110 = 400 kg

q= = 100 kg

Grâu de toamnă:

Q = 4730 – 4310 = 420 kg

q= = 105 kg

Rapita :

Q = 1215-1150=65 kg

q = 33 kg

Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii şi


totale.

Întocmirea planului de cultură

Producţii medii Producţia totală Preţ livrare


Cultura Suprafaţa (ha)
(kg/ha) (t) (lei/kg)

Floarea soarelui 85 2560 140,8 1,6

Porumb boabe 56 6805 367,5 0,7

Soia 41 2610 146,2 1,6

Grâu de toamnă 26 4835 125,71 0,6

Rapita 8 1200 10,0 3

5.3. Calculul dozelor de îngrășăminte la cultura de fasole

Dozele de îngrăşăminte chimice se determină cunoscând consumul specific al fiecărei specii


şi chiar soi, exprimat în kilograme substanţă activă pe tona de produs, funcţie de fertilitatea
solului având în vedere datele referitoare la analizele de laborator cu privire la conţinutul
solului în azot, fosfor şi potasiu în forme accesibile plantelor.

42
Calculul dozelor de îngrăşăminte s-a efectuat ţinându-se cont atât de producţiile medii cât şi
de existentul de suprafaţă activă din sol. S-au luat în considerare şi pierderile rezultate prin
levigare.

Calculul dozelor de îngrăşăminte chimice

43
Nr. Crt. SPECIFICARE U.M. Grau

1 Producţia medie Kg/ha 1200

N P K

2 Consum specific Kg s.a./t 43 23 40

3 S.a. de administrat Kg/ha 98,38 53,14 91,52

4 S.a. în sol Kg 45 20 50

5 Diferenţa de adm. Kg s.a. 53,38 33,14 41,52

6 Pierderi prin levigare % 18 6 8

7 Cant. pierdută prin Kg s.a.


17,7 3,18 7,32
levigare

8 Total s.a. de Kg
116,08 56,32 98,84
administrat

9 Tipul de îngrăşământ NO4NO Super P Sare de


3 c. K

10 Conţinutul în s.a. a Kg/


îngr. 34,5 40 40
100kg

11 Doza de îngr. de Kg
336,46 140,8 246,2
administrat

44
5.5 Calcului indicatorilor tehnico-economici

Calculul eficienţei economice reprezintă criteriul dominant al întregii activităţi


economice iar utilizarea eficientă a diferitelor resurse constituie principalele direcţii a
programelor economice şi sociale.

Calculul eficienţei economice se poate face în diferite unităţi de organizare a exploataţiilor


agricole pe sectoare de producţie sau chiar pe locuri de muncă sau ferme.

Fiecare sector sau domeniu de activitate se caracterizează printr-un anumit sistem de indicatori,
care pot fi diferiţi pe un indicator de eficienţă a producţiei agricole sau indicatori de eficienţă a
investiţiilor făcute în agricultură. Fiecare din această grupă de indicatori prezintă o anumită forţă
de comunicare intercondiţionându-se reciproc oferind astfel o anumită imagine sintetică asupra
aprecierii eficienţei economice.

Pentru aprecierea eficienţei economice se folosesc o serie de indicatori care se grupează în 3


categorii:

1. Indicatori tehnici: se referă la suprafaţa cultivată, la producţia medie şi totală,


producţia măria totală şi secundară.

2. Indicatori economici:

a. cifra de afaceri care reflectă potenţialul economic al unei ferme şi care rezultă
din însumarea următoarelor elemente: venituri din valorificarea producţiei, soldul stocului
producţiei finite, soldul stocului producţiei neterminate, venituri din prestări de servicii,
dobânzi pe depozite, rente, chirii.

b. cheltuieli totale de exploatare pentru obţinerea producţiei.

c. valoarea adăugată - V.A.B. este rezultatul diferenţei dintre veniturile realizate


şi consumurile intermediare (cheltuieli materiale)

d. valoarea adăugată netă - V.A.N. care se calculează prin diferenţa dintre V.A.B. şi amortizarea
mijloacelor fixe.

3. Indicatori financiari sunt reprezentaţi de:

 profitul brut care este egal cu cifra de afaceri minus cheltuieli de exploatare
45
 profitul net egal cu profitul brut minus impozitul pe profit. Din profitul net se
plătesc dividente la sfârşitul anului, fondul de dezvoltare, de investiţii, fondul de
cercetare

 rata profitului.

 costul de producţie

46
Calculul indicatorilor tehnico-economici

Nr.
Crt. Indicatorul U.M. Valoare

1 Salarii totale lei 14159


- lucrari manuale 6761
- lucrari mecanice 7398

2 Impozit pe salarii 16% lei 2265

3 Taxe total lei 1877.22


- CAS 31% 6825
- Fond pensii 4% 836
- Somaj 10,5% 1418
- Fond sanatate 7% 1213

4 Cheltuieli materiale lei 52014

5 Cheltuieli cu aprovizionarea lei 5201

6 T.V.A. 19% lei 9882

7 Chelt. cu lucrarile mecanice lei 18880

8 Amortizarea lei 400.00

9 Cheltuieli directe lei 148740

Alte cheltuieli directe


10 (motorina x 5,2 lei) lei 7437

11 Cheltuieli indirecte lei 378.11


- comune(5 % din directe) 7437
- generale( 7% din
directe+comune) 8746

12 Total chelt. de exploatare lei 174025

13 Venit. din vanzarea productiei lei 216840

14 Chelt. ptr. produsul principal lei 9126.72

15 Pret de livrare lei 0,95

47
16 Cost de productie lei 0,6

17 Profit brut lei/total lei 42814


lei/ha 1383
lei/t 288

18 Impozit pe profit 16% lei 6850

19 Rata profitului brut % 25.32

20 Profitul net 6109.56

21 Rata profitului net % 20,67

22 Productivitatea muncii lei


- lei/Z.O. 79
- Z.O./to

23 Valoarea adaugata bruta VAB lei 30324.00

24 Valoarea adaugata neta VAN lei 29924.00

5.6 Calculul necesarului forţei de muncă

Deoarece în agricultură se manifestă sezonalitate în consumul de zile-om, apare evident faptul


că şi numărul necesar ele executanţi este variabil pe decade şi luni. Specialistul este pus în
faţa problemei fie de a stabili necesarul de personal muncitor permanent după intervalul cu
solicitare maximă (decadă sau lună) ceea ce duce la folosirea incompletă a muncitorilor în
celelalte perioade, fie de a stabili necesarul permanent după un alt nivel (sub cel de solicitare
maximă), ceea ce asigură o mai o mai bună folosire a muncitorilor permanenţi, dar în
perioadele de vârf trebuie să asigure forţa de muncă temporară. Decizia, depinde, desigur de
gradul de sezonalitate, de situaţia forţă de muncă în unitate, etc.

Datele necesare:

Pentru determinarea numărului de muncitori permanenţi, cărora să li se asigure posibilitatea


de a efectua un număr determinat de z.o./muncitor permanent/an, trebuie cunoscute
următoarele date:

- numărul de z.o. necesar desfăşurării proceselor de producţie pe fiecare lună (datele se


iau din fişele tehnologie ale culturilor);
48
- numărul de zile pe lună în care se pot efectua lucrările;

-numărul de z.o. propus ca sa fie asigurat pe muncitor permanent timp de un an.

Modul de lucru;

1. Din numărul total de z.o./muncitor permanent/an propus a se realiza, se scade un


număr egal cu 24 x n, în care n reprezintă un număr de luni cuprins între 1 şi 11, de regulă cu
cel mai mare număr de z.o.

2. Se totalizează numărul de z.o. din lunile rămase, iar suma se împarte la numărul
rămas la scăderea din numărul de z.o./an propuse a se realiza a produsului (24 x n), rezultatul
fiind numărul de muncitori permanenţi.

3. Se determină numărul de z.o. ce revin pe muncitor permanent în fiecare lună, prin


împărţirea numărului total de z.o. din fiecare lună la numărul de muncitori permanenţi rezultat
din calcul. Se va avea în vedere ca acest număr să nu depăşească cifra de 24 pe lună. Se
totalizează aceste zile şi se vede dacă se realizează condiţia asigurării numărului de
z.o./muncitor/an propus iniţial.

4. Se tatonează cu un alt număr de luni (n) până se obţine catul cei mai mic (reprezentând
numărul de muncitori permanenţi) şi implicit numărul de z.o./muncitor permanent/an propus
iniţial.

5. Pentru lunile neacoperite de muncitori permanenţi se va determina numărul de muncitori


temporari, prin împărţirea, pe fiecare lună a numărului de z.o. rămase disponibile la 24.

Cultura Supr. Număr zile-om pe luni calendaristice Total


(ha)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z.o.

Fasole 8 0 0 0 8 32 25 14 0 0 0 0 0 79

Alte 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
activităţi
Total - 8 8 8 16 40 33 22 8 8 8 8 8 175
general
Total 8 8 8 16 40 33 22 8 8 8 8 8 175
recalculat
Calculul necesarului de muncitori permanenţi şi temporari

Specificaţia Supr. luni calendaristice Total


(ha) z.o.

49
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ipoteza nr.1 n=2

z o /ferma 8 8 8 16 40 33 22 8 8 8 8 8 175
z o /muncitor 8 8 8 16 24 24 22 8 8 8 8 8 150
z o /munc 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
z o / munc - - - 8 32 25 14 - - - - - 79
sezonier
nr munc 1 2 1 4
sezonieri
 1 muncitori permanenţi

50
5.7 Calculul necesarului de insecto-

fungicide şi erbicide

Organizarea acţiunilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor are implicaţii directe în evitarea


pierderilor de producţie, cantitatea şi calitatea cât şi rentabilitatea culturii. Reuşita acţiunii de
combatere depinde de asigurarea cu pesticide necesare cât şi de mijloace tehnice de aplicare a
tratamentelor, precum şi de perioada optimă de aplicare a tratamentelor.

Pentru organizarea lucrărilor de combatere trebuie cunoscute o serie de elemente referitoare la


structura culturii, măsurile stabilite la nivelul unităţii pentru combatere, termenul de aplicare pentru
fiecare tratament, datele referitoare la aplicarea măsurilor de combatere, stocul de produse ce
trebuie procurate precum şi preţul de aprovizionare şi modalităţile de plată pentru fiecare produs în
parte.

Pe baza măsurilor de combatere stabilite cunoscându-se volumul lucrării, respectiv suprafaţa pe


care se aplică tratamentul şi dozele ce se vor aplica se calculează pentru fiecare produs cantitatea
comercială necesară pentru aplicarea unui tratament după relaţia:

N d
q = 100 unde q = cantitatea, N = norma de lichid pentru tratament, d= concentraţia.

Se determina cantitatea totală de produs tehnic necesară pentru întreaga suprafaţă. Pentru fiecare
tratament şi substanţă în parte se va face o centralizare a cantităţilor stabilindu-se în acelaşi timp şi
valoarea produsului total şi a costului tratamentului la unitatea de suprafaţă, pentru a se putea
planifica necesarul de resurse financiare pentru achiziţionarea pesticidelor. Din necesarul anual de
substanţe se scad eventualele cantităţi disponibile din stoc determinând cantităţile care urmează a fi
introduse în planul de aprovizionare a exploataţiei agricole. Cantităţile determinate se trec într-un
tabel

51
Nr Cultur U.M Val. Boala Produs Modul Doza Nr. Cant. Cost
. a . lucrar ul de (kg/ha) Trat Total
Pre Valoar
crt e utilizat utilizar (litru/ha . ă
ţ e
e )
(l) lei/ totală
l lei

1. Grau ha 26 Fusarioz Mustan Stropir 4 l/ha 1 140 10 14560


a g i 4

5.8 - Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

De eficacitatea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor depinde starea de sănătate a


culturilor, aspectul calitativ precum şi cantitatea de produse realizate. Această lucrare se poate
executa cu diferite mijloace cum ar fi: aviaţia utilitară., maşini mecanice de stropit sau prăfuit
pompe manuale, etc.

Eficienţa oricărei lucrări trebuie să respecte următoarele etape:

-stabilirea numărului de agregate, a formaţiei de muncă, a necesarului de materiale -organizarea


lucrării;

-desfăşurarea propriu-zisă a lucrării;

-controlul calităţii lucrării.

Pentru desfăşurarea raţioanlă a lucrării de combatere trebuie să se determine următoarele


elemente:

1. Numărul de tractoare şi maşini necesare pentru executarea lucrările, sau numărul de


agregate

2. Cantitatea de substanţă ce se foloseşte la hectar (1 kg), cantitatea de soluţie ce se


foloseşte pe întreaga suprafaţă, suprafaţa parcelelor de lucru, distanţele dintre punctele de
alimenare, numărul de muncitori pentru executarea lucrării în termen optim, necesarul zilnic
de mijloace de transport pentru apă sau soluţie.

52
Date necesare:

1. Suprafeţele si dimensiunile parcelelor

2. Starea de vegetaţie a culturilor

3. Relieful

4. Distanţele dintre rânduri

5. Capacitatea rezervorului

6. Viteza de deplasare a agregatelor

7. Distanţa de la care se transportă apa, sau distanţa de la punctul de preparare a soluţiei la locul de
stropit

8. Norma de muncă a muncitorilor pentru preparatul soluţiei

9. în cazul tratamentelor cu erbicide trebuie determinate următoarele elemente:


- captarea buruienilor dominante,

- structura şi textura solului,

- dâncimea apei freatice,

- numărul de fertilizări şi cantitatea folosită la fertilizare,

- condiţiile pedoclimatice,

- tehnologiile de aplicare.

Modul de lucru:

l.Se determină numărul de mijloace mecanice necesare defăşurării lucrărilor în termen optim (1-3
zile)

53
N=

S = suprafaţa totală

P = productivitatea agregatului

n = numărul de zile pentru efectuarea lucrării (1-3 zile)

* Productivitatea agregatului:

B = lăţimea de lucru a agregatului (m)

V= viteza de deplasare a agregatului (m/ora)


t = durata unui schimb

H = coeficientul de utilizare a timpului de lucru

2.Se calculează cantitatea totală de substanţă sau soluţie pe hectar

q=N+d

Mustang = 300 + 4 = 304 L N = norma de stropit (litri)


d = doza de produs comercial (%)

N = norma de stropit (litri)

d = doza (%)

3. Se calculează cantitatea totală de substanţă pe întreaga suprafaţă

Q  q V n Mustang = 304 x 26 x 1 = 7800 L

V= volumul lucrării

n = numărul de stropiri

54
4.Se determină mărimea parcelelor de lucru

S 8
s s  8 ha
N 1

S = suprafaţa

N = numărul de agregate folosite

55
5.Se organizează locul de muncă prin aprovizionarea cu materialele sau produsele chimice
necesare punctelor de alimentare.

6.Se calculează distanţa dintre punctele de alimentare

D  2B t  N D  12  2  4  1  96 m

B = lăţimea de lucru a agregatului

t = numărul curselor dus-întors până la golirea completă a rezervorului

N = numărul de agregate care lucrează grupat pe o parcelă

7 .Numărul de ture dus-întors pana la golirea rezervorului.

Q = capacitatea rezervorului (litri)

Y = coeficient de utilizare

A = norma de stropit (litri/ha)

B = lăţimea de lucru (m)

L = lungimea parcelei (m)

8.Se calculează cantitatea de soluţie ce se va pune la primul punct de alimentare.

C QN C  2500  1  2500 litri

Q = capacitatea rezervorului (litri)

N = numărul de agregate grupate pe o parcelă

9.Se calculează cantitatea de soluţie necesară pentru celelalte puncte de alimentare .

C  Q  N Y C  2500  0,9  2250 litri

Y = coeficient de utilizare al rezervorului

10.Se calculează numărul de muncitori necesar pentru prepararea soluţiei

56
Y = volumul lucrării

P = norma de productivitate zilnică a muncitorilor

Z = numărul de zile în care se execută lucrarea (1-3 zile)

i = numărul de muncitori din formaţie

5.9 - Determinarea pragului de rentabilitate (punctului critic)

Mărimea ratei profitului şi a costurilor de producţie se află în strânsă dependenţă cu mărimea


producţiei şi a cheltuielilor totale de exploatare dintr-o fermă horticolă. în funcţie de dinamica
cheltuielilor ce contribuie la realizarea cheltuielilor totale de exploatare acestea se împart în două
categorii: cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe (constante).

Cheltuielile variabile sunt constante ca mărime pe unitatea de produs şi volumul lor creşte direct
proporţional cu volumul producţiei realizate. în această categorie intră lucrările ce au ca unitate de
măsură tona, kilogramul, mii butuci, mii litri, mii bucăţi (exemple: lucrarea de încărcat, descărcat,
muşuroit, tăiere în uscat, dirijat şi legatul lăstarilor, preparat soluţie, recoltat, etc).

Cheltuieli fixe sau constante - sunt acele cheltuieli care au o mărime constantă la unitatea de
suprafaţă dar sunt variabile la unitatea de produs realizat. în această categorie intră lucrările solului
(arat, discuit), administrat îngrăşăminte chimice, stropit cu pesticide, etc.

Punctul critic sau pragul de rentabilitate marchează acea dimensiunea a producţiei medii la hectar
la care încasările din valorificarea producţiei sunt egale cu cheltuielile totale de exploatare. în
acest punct nu se înregistrează profit dar nici pierderi.

Punctul critic sau pragul de rentabilitate se poate determina în două moduri şi anume: fără profit
programat şi cu profit programat.

în vederea obţinerii unui profit anticipat, este necesar o sporire a cheltuielilor de producţie în
scopul obţinerii unei producţii suplimentare din vânzarea căreia se pot acoperi cheltuieli
suplimentare ce au fost făcute în cadrul unei exploataţii horticole.

57
58
59
Determinarea pragului de rentabilitate sau a punctului critic

Phaseolus vulgaris

Determinarea pragului de rentabilitate fără profit programat

 Y  Y` Y = venituri totale (lei/hectar)

 Y  A x Y' = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar)

 Y ` B  x  C A = preţul de vânzare (lei/kg)

 A x  B  x  C B = cheltuieli variabile (lei/kg)

 x( A  B)  C C = cheltuieli fixe (lei/hectar)

x = producţie medie (kg/hectar)

60
x= 4957 kg/ha

A = 0,95lei/kg

= 3957 kg/ha

61
*** Nivelul producţiei de 3960 kg/ha marchează punctul critic sau pragul de rentabilitate, în care
valoarea veniturilor obţinute prin vânzarea producţiei, asigură acoperirea integrală a costului de
producţie.

Depăşirea acestui nivel al producţiei duce la obţinerea unui profit, iar scăderea producţiei sub
acest nivel determină pierderi.

Determinarea pragului de rentabilitate cu profit programat

 Y  Y` Y = venituri totale (lei/hectar)


 Y  A x
Y' = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar)
 Y ` B  x  C  Pr
A = preţul de vânzare (lei/kg)
 A  x  B  x  C  Pr
B = cheltuieli variabile (lei/kg)
 x ( A  B )  C  Pr
C = cheltuieli fixe (lei/hectar)
/
x = producţie medie (kg/hectar)

Pr = profit programat

62
A=
0,95
lei/k
g

Pr =
1383
lei/h
a
Concluzii si recomandari
In concluzie, societatea comerciala S.C. TOTALAGRO S.R.L. este o firma ce are ca si
activitate economica, cultivarea cerealeleor, iar cultura de grau este una din principalele culturi
care prezinta interes din punct de vedere economic, cu un profit remarcabil pentru acesta societate
desi in Romania marea majoritate a fermelor agricole au ca si cultura principal graul deci pretul pe
kilogram este scazut.

In concluzie, firma se preteaza a fi eligila pentru finantarea acestui proiect prin achizitia
unor noi utilaje agricole pentru a creste productia agricola la cultura de grau si creeand noi locuri
de munca pentru angajatii din localitatea unde compania isi are sediul.

S-ar putea să vă placă și