Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”


Profesor: Hălbac Șerban - Eugen
Data: 20.01. 2019
Clasa a IX a I
Obiectul: Biologie
Unitatea de învăţare: Diversitatea lumii vii
Subiectul: Taxonomia și clasificarea organismelor
Tipul lectiei: lectie mixtă, de dobândire de noi cunoștințe și deprinderi

Competenţe generale:
C1. Receptarea informatiilor despre lumea vie;
C3.Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii principiilor lumii vii;
C4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei;

Competenţe specifice:
1.1 Culegere de date din variate de informare despre organizarea lumii vii
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare

Obiectivele operaționale :
Cognitive:
O1. Să identifice principalii taxoni folositi în sistematizarea lumii vii
O2. Să stabilească modul in care viețuitoarele sunt gupate în taxoni
O3. Să dea exemple de clasificare și sistematizare a lumii vii
Formative:
O4. Să determine și să incadreze sistematic omul.
O6. Să integreze organismele în cele cinci regnuri
Atitudinale:
O6: să manifeste interes pe parcursul desfăşurării activităţii pentru necesitatea clasificării
organismelor
Evaluarea :
Obiective ale evaluării:(cu referire la lecțiile anterioare și la lecția nouă : conținuturi,
deprinderi/abilități, atitudini)
Cognitive:
E1: să realizeze corelaţii între niveluri și ranguri utilizate în taxonomie
E2: să stabilească modul de clasificare a organismelor
Formative:
E3: să încadreze sistematic omul;
E4: să își formeze competenţe de sistematizare și ierarhizare a organismelor

Atitudinale:
E5: să dezvolte sentimente și atitudini pozitive privind necesitatea clasificării organismelor
Strategii didactice: deductive

 Resurse temporale: 50 minute


 Resurse umane: clasa de elevi
 Resurse procedurale: prezentare power-point, explicaţia, observaţia, explozia stelară- metodă
interactivă
 Resurse materiale:
- Pentru fiecare elev: manual, caiet, fişa de lucru.
- Pentru grupele de elevi: fișe de lucru.
- Pentru întreaga clasă: laptop, videoproiector
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
Modalitati de evaluare: fişe de lucru, formativă prin chestionare orală și scrisă.
Bibliografie:
 Huțanu Elena „Biologie- manual pentru clasa a IX-a” Ed. Didactică și Pedagogică 2004.
 Ardelean A., Roșu I. „Biologie- manual pentru clasa a IX-a”, Ed Corint;
 Marinescu Mariana „ Introducere în didactica biologiei” , Editura Junimea, Iași 2012
Camelia Ureche, Corina Cucu, ,,Metodica predării biologiei”, Editura Zedax, Focşani,
2003
Secvenţele Conţinuturi Conce Activitatea Activitatea Resurse Resurse Eval
didactice vizate pte profesorului elevului materiale procedurale uare
operaţi
onale
Moment - notează absențele în catalog - răspund cerinţelor
organizatoric - organizează clasa - pregătesc materialele
(5 minute) - organizează materialele solicitate
- creează un climat cooperant - se aşează la locurile indicate
Reactualizarea Maladii genetice Formulează întrebări din lectia - elaborează răspunsurile conversaţia orală
cunoştinţelor/ umane anterioară: Împarte elevilor fișa de lucru explicaţia
evaluare nr 1.
(10 minute)
Enunțarea Titlul lecţiei: - notează pe tablă titlul şi monitorizează - notează titlul lecţiei în caiet
temei și a Diversitatea lumii elevii
obiectivelor vii. Clasificarea - anunţă obiectivele
operaționale (2 organismelor
minute)
Dobândirea de Introducerea Împarte elevii în 5 grupe : - manual conversaţia
noi cunoştinţe noțiunii de O1 -cine ? - manifestă curiozitate pentru
(20 minute) taxonomie și a -care ? noţiunile care urmează a fi explozia
principalilor taxoni -ce ? prezentate - video- stelară
folositi în O2 -cum ? proiector E1
clasificarea lumii -unde ? E2
vii: regn, E3
încrengătură, O3 Împarte elevilor fișele de lucru, Fișa de - urmăresc explicaţiile E4
clasa, ordin, lucru nr. 2 în funcție de grupă (cine ?, explicaţia
familie, gen, O4 care ?, ce ?, cum ?, unde ?)
specie. Desenează pe tablă o stea in colturile
Clasificarea lumii O5 căreia sunt notate cele cinci întrabări
vii în cele cinci cheie care dau numele fiecărei grupe problematiz
regnuri: monera, O6 (cine ?, care ?, ce ?, cum ?, unde ?) area
protista, fungi,
plante, animale. Asistă elevii în realizarea sarcinilor de
Definirea speciei lucru, ajutându-i la diferite probleme - realizează sarcinile de lucru
ca principala apărute în rezolvarea sarcinilor de lucru.
unitate de
clasificare a Corectează eventualele erori și - prezintă răspunsurile grupei
organismelor, completează răspunsurile date de elevi. la sarcinile de lucru:
introducerea Grupa Cine? :
nomenclaturii -Părintele taxonomiei este Carl
binare și a Linne
semnificației - S-a născut în Suedia
acesteia. - Principala lucrare publicată
„Sistematica Naturii”
- Carl Linne a clasificat lumea
vie în 3 regnuri: mineral,
vegetal și animal

Grupa Care? :
-Principalii taxoni folosiți în
clasificarea organismelor sunt:
regnul, încrengătura, clasa,
ordinul, familia, genul, specia
Notează pe tablă raspunsurile elevilor - Elevii definesc fiecare taxon

Grupa Ce? :
- Elevii definesc specia ca
principala unitate de
clasificare a lumii vii
- elevii recunosc utilizarea
limbii latine în denumirea
speciilor
- elevii explică semnificația
nomenclaturii binare

Grupa unde? :
-Elevii încadrează omul din
punct de vedere sistematic:
regnul animal, încrengătura
cordate, clasa mamifere,
ordinul primate, familia
hominide, genul homo, specia
Intocmeşte pe tablă o schemă sumară a sapiens.
celor discutate.

Asigurarea E1 Împarte elevilor fisa de lucru nr 3. - răspund la întrebări -


retenţiei şi E2 problematiz
transferului E3 area
(5 minute) E4

Evaluarea - analizează activitatea elevilor pe baza - se raportează la aprecierile -


(8 minute) răspunsurilor de la Fișa de lucru nr 1. formulate conversaţia
- notează elevii activi şi încurajează pe
cei nepregătiţi
Nume...............
Prenume........... Clasa a-IX-a...

Fişa de recapitulare
I. REBUS – BOLI GENETICE

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1= maladie determinată de mutaţia unei gene situate pe autozomi


2= sindrom determinat de lipsa unui cromozom x la femei
3= maladie manifestata prin incapacitatea de a deosebi roşu de verde
4= maladie manifestată prin prezenţa unor degete suplimentare la mână sau picior
5= maladie determinată de mutaţia unei gene situate pe cromozomul x sau y
6= maladie manifestată prin atrofierea ireversibilă a musculaturii
7= maladie cauzată de lipsa unor factori ai coagulării
8= maladie manifestată prin degete lipite
9= sindrom cauzat de prezenţa în plus a unui cromozom x la bărbat
10= maladie manifestată prin lipsa melaninei din piele, păr şi iris

II. Alegeti raspunsurile corecte :


1. Maladie genică heterozomal cu transmitere recesiva este:
a) polidactilia
b) daltonismul
b) fenilcetonuria
c) albinismul
2. Care sunt bolile ce afecteaza sistemul nervos
a) sindrom Turner
b) sindrom Down
c) sindro Klinefelter
d) toate raspunsurile corecte

III. Asociati notiunile:


coloana A coloana B
1. sindromul Klinefelter A. 44 + xxx
2. sindromul Turner B. 44 + xo
3. trisomia feminină C. 44 + yo
4. sindrom letal D. 44 + xxy
5. sindrom Down E. Trisomia 21 (2n=47
Barem de corectare
Fisa 1.

I.
1
A
2 T U R N E R
3 D A L T O N I S M
4 P O L I D A C T I L I E
5 H E T E R O Z O M A L A
6 D I S T R O F I E
7 H E M O F I L I E
8 S I N D A C T I L I E
9 K L I N E F E L T E R
10 A L B I N I S M

II. 1-b, 2-b


III. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e

D I V E R S I T A T E 1

S P E C I A 2
O R D I N 3
F I L U M 4

C L A S A 5

G E N U L 6

R E G N 7

F A M I L I E 8

Fisa 3.
Care sunt principalii taxoni?

Cine a pus bazele taxonomiei? Ce fel de nomenclatura se


foloseste în denumirea speciilor?

Clasificarea lumii vii

Unde se încadrează sistematic omul? Cum a fost clasificată lumea vie?


Fisa de lucru 2
Cine?

Citește testul de mai jos și raspunde la următoarele întrebări.

Părintele taxonomiei

Taxonomia se ocupă cu descoperirea, descrierea şi catalogarea organismelor.


Carl Linné ( născut Carolus Linnaeus )s-a născut pe 23 mai, 1707, la Stenbrohult, în Suedia. Tatăl
său, Nils Ingemarsson Linnaeus, grădinar şi pastor Lutheran, dorea ca şi fiul său să urmeze aceeaşi
meserie, însă Carl, pasionat de botanică, şi-a dezamăgit părinţii, intrând l-a Universitatea Lund, în 1727,
pentru a studia medicina care la vremea aceea era bazată foarte mult pe plante.
Întors în Suedia, Carl Linné primeşte postul de profesor de medicină practică şi botanică la
Universitatea Uppsala (1741).
În timpul petrecut aici, aduce îmbunătăţiri remarcabile grădinii universităţii, care primeşte
numele său: “Grădina Linnaeus”. Reputaţia sa creşte din ce în ce mai mult, lucru de care era perfect
conştient, nefiind un om foarte modest.
“Systema Naturae” (“Sistematica Naturii”) a fost publicată în 1735 și reprezintă prima
publicaţie a lui Carl Linné , in care a prezentat noul său sistem de clasificare, înțelegând că metodele
contemporane de clasificare nu mai puteau găzdui numărul de plante noi, care fuseseră fost descoperite.
Până la a zecea ediţie a acesteia, Carl Linné reuşeşte să clasifice 4.400 de specii de animale şi
7.700 de specii de plante. De asemenea, această a zecea ediţie constituie primul pas în nomenclatura
zoologică. Pe parcursul timpului apar şi anumite schimbări. De exemplu, în prima ediţie, Carl Linné
clasifică balenele ca fiind peşti, însă în cea de-a zecea acestea sunt clasificate drept mamifere. Ultima
ediţie a acestei cărţi este publicată în anul 1767.
Carl Linné (alături de alţi savanţi) a introdus în denumirea speciilor nomenclatura binară (1732),
conform căreia denumirea de specie este alcătuită din două cuvinte latine: unul (primul) – substantivul,
care indică proprietăţile generale ale organismului (genului) si al doilea – adjectivul, care caracterizează
anumite însuşiri ale organismului. Astfel, limba latină a rămas „vie” prin nemurirea ştiinţei acestui
savant.
Carl Linné clasifică lumea în trei regnuri: mineral, vegetal si animal. Lumea vegetală o clasifică
în 24 de clase: 23 de clase – plante cu flori si o clasă – plantele fără flori; pe când lumea animală o
clasifică în 6 clase: mamiferele, păsările, reptilele si amfibiile (?), peştii, insectele, viermii (?). Aceasta i-
a permis să sistematizeze peste 10000 de specii de plante si circa 4200 de specii de animale.
Bazele taxonomiei au fost puse de Carl Linné , botanist şi medic suedez, considerat şi părinte al
ecologiei moderne.

Cine a pus bazele sistematicii lumii vii?


Unde s-a născut Carl Linne?
Care a fost principala lucrare publicată de Carl Linne?
Cum a clasificat Carl Linne lumea vie?
Fisa de lucru 2
Care?

Folosind manualul identificați:


- care sunt principalii taxoni folosiți în clasificarea organismelor?
- care sunt diferențele dintre principalii taxoni?
- care este ierarhia taxonilor utilizati în clasificarea organismelor?
- care este taxonul principal folosit în clasificarea organismelor?

Fisa de lucru 2
Ce?

Folosind manualul raspundeți la următoarele întrebari:


- ce este taxonomia?
- ce înțelegeți prin taxoni?
- ce criterii se au în vedere în clasificarea organismelor?
Fisa de lucru 2
Cum?

Folosind manualul raspundeți la următoarele întrebari:

- cum este clasificată lumea vie?


- cum se denumește o specie și ce înseamnă cuvintele folosite în denumirea unei specii?
- în ce limba se face denumirea unei specii?
- cum se scrie corect numele unei specii?

Fisa de lucru 2
Unde?

Folosind manualul raspundeți la următoarele întrebari:


- unde este încadrat sistematic omul?
- puteți da alt exemplu de încadrare a unui alt organism din punct de vedere sistematic?
Fișa de lucru nr. 3

Rezolvați rebusul următor:

2
3

Legenda:
1. Varietatea speciilor
2. Unitatea de bază a sistematicii
3. Reunește mai multe familii
4. Este sinonim cu încrengătură
5. Cuprinde mai multe ordine
6. Taxon care face parte din denumirea științifică a unei specii(nomenclatura binară)
7. Cea mai mare categorie sistematică
8. Cuprinde un grup înrudit.
__****__Pe coloana hașurată veți descoperi un grup de paraziți intracelulari care nu au fost
încadrați în nici o categorie sistematică.
Schița lecției

Grupa Cine?
- Carl Linne – este considerat părintele taxonomiei
– s-a născut în Suedia
– principala lucrare „Sistematica Naturii”
– grupează lumea vie în trei regnuri – regnul mineral
– regnul vegetal
– regnul animal

Grupa Ce?
- Taxonomia – stiința care stabilește regulile și principiile clasificării
- Taxoni – reprezintă ranguri sau niveluri în ierarhia unei clasificări
- în clasificarea organismelor se au în vedere:
- particularitățile structurale și funcționale ale organismelor
- modurile de nutriție

Grupa Care?
- principalii taxoni folosiți în clasificarea organismelor sunt:
- regnul –cea mai mare catogorie utilizată
- încrengătura (filumul) –este alcătuită dintr-un grup de clase care au un plan general de
organizare
- clasa – inferioară încrengăturii și superioare clasei
- ordinul – reunește mai multe familii
- familia – cuprinde genuri înrudite
- genul – reprezintă o specie sau un grup de specii cu origine comună, care se deosebește
de alt taxon prin comportament, morfologie etc.
- specia – unitatea de bază folosită în clasificarea organismelor
– reprezintă un grup de indivizi între care se realizează reproducerea sexuată, în
urma căreia rezultă descendenți fertili

Grupa Cum?
- lumea vie este clasificată în cinci regnuri: monera, protista, fungi, plante, animale
- denumirea unei specii se face cu ajutorul limbii latine
- se folosește nomenclatura binară – introdusă de Carl Linne
- primul cuvant se scrie cu majusculă și reprezintă Genul, al doilea cuvânt se scrie cu literă mică
și reprezintă specia: exemplu stejarul= Quercus robur

Grupa Unde?
- omul este încadrat din punct de vedere sistematic astfel:
Regnul Animal, încrengătura Cordate, clasa Mamifere, ordinul Primate, Familia Hominidae,
genul Homo, specia sapiens

S-ar putea să vă placă și