Sunteți pe pagina 1din 7

REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr.

9-10, 2010

Integrarea Europeană a Republicii Moldova prin


prisma reglementărilor vamale naţionale
Teodor CÂRNAŢ,
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (USM)
Ianuş ERHAN,
magistru în drept, lector universitar (USM)
SUMMARY
Today is becoming increasingly topical the discussion on the tendency of Republic of Moldova towards
the Community and the process which entails the association, the pre-accession and finally the integration
procedure of our country. But first of all, the integration in the European community requires customs
integration. No wonder, one of the primary factors that led to the creation of the European Union was
customs union, initially set to deepen economic and trade relations between the founding members. The
aspirations of Republic of Moldova to the Community space involve a process of adjustment and develo-
pment of national regulatory framework under the principles of the acquis communautaire.

E xtinderea Uniunii Europene de la 1 mai 2004 oferă


pentru Uniunea Europeană şi Republica Moldova
de apropiere a legislaţiilor vamale ale ţărilor care au
aderat sau urmează să adere la Comunitatea Europeană.
oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apro- Apropierea legislaţiei vamale presupune existenţa unei
piere mergând dincolo de cooperare, de a implica într-o legislaţii naţionale compatibile cu cea a Comunităţii.
măsură semnificativă integrarea economică şi de a apro- Din punct de vedere vamal, adoptarea unui sistem de
funda cooperarea politică.1 reglementări armonizat cu Codul vamal comunitar şi
Astăzi devine din ce în ce mai actuală discuţia cu reglementările sale complementare este considerată
privind tendinţa Republicii Moldova către spaţiul drept o condiţie esenţială pentru facilitarea comerţului
comunitar şi procesul care atrage după sine procedura liber instituit prin Acordurile Europene şi pentru pre-
de asociere, pre-aderare şi, în final, de integrare a ţării gătirea aderării. Adoptarea integrală a Codului vamal
noastre în cadrul Uniunii Europene. Dar, întâi de toate, comunitar şi a reglementărilor complementare nu este
integrarea în cadrul comunităţii europene presupune o prevăzută decât după aderare.
integrare vamală. Nu în zadar unul dintre elementele În continuare, ne-am propus o abordare a cadrului
primordiale care au dus la crearea Uniunii Europe- legislativ naţional în domeniul vamal în vederea stabi-
ne a fost uniunea vamală, creată iniţial în scopul lirii gradului de compatibilitate a acestuia cu legislaţia
aprofundării relaţiilor economice şi comerciale ale vamală comunitară, în perspectiva unui eventual proces
statelor-fondatoare. Uniunea vamală existentă astăzi de apropiere a ţării noastre de Uniunea Europeană.
la nivel comunitar stabileşte, pe lângă libera circulaţie La baza creării Uniunii Europene a stat Comuni-
a persoanelor, şi libera circulaţie a mărfurilor, a ser- tatea Economică Europeană, care a fost înfiinţată prin
viciilor şi capitalului. Aspiraţiile Republicii Moldova Tratatul de la Roma, semnat de cele şase state fonda-
către spaţiul comunitar presupune un proces de ajus- toare (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi
tare şi elaborare a cadrului normativ naţional conform Olanda) la 25 martie 1957. Unul dintre obiectivele ma-
principiilor acquisului comunitar. jore stabilite de Tratatul respectiv a fost realizarea unei
Cât priveşte acquisul comunitar în domeniul vamal, pieţe unice între statele membre, primul pas concret în
acesta include Codul vamal comunitar şi Regulamentul acest sens fiind formarea unei uniuni vamale.
de aplicare a acestuia, nomenclatura combinată, tariful În anul 1958, cele şase state fondatoare au pus în
vamal comun cu preferinţele comerciale, cotele tarifare aplicare două procese paralele, unul dintre ele abolind
şi suspendările tarifare, precum şi alte reglementări legis- treptat taxele vamale referitoare la schimburile co-
lative în afara Codului vamal, cum ar fi legislaţia privind merciale reciproce, celălalt fiind instituirea unui Tarif
mărfurile contrafăcute şi mărfurile piratate, precursorii, Vamal Comun, aplicabil mărfurilor importate din terţe
exportul bunurilor culturale etc. state, ca de acum în 1968 să fie desăvârşită unificarea
Orice stat care urmează să adere la Uniunea Euro- tarifelor, adică au fost eliminate toate taxele vamale şi
peană parcurge procesul de acceptare a acquisului restricţiile în comerţul dintre statele membre ale Comu-
comunitar, inclusiv cel în domeniul vamal. Prin ac- nităţii, prin introducerea unui tarif vamal unic aplicabil
ceptarea acquisului comunitar se înţelege acel proces bunurilor importate din alte state.

20
Nr. 9-10, 2010 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

La 01.07.1968, Uniunea Vamală era realizată şi, de Acord va plasa relaţiile comerciale ale ţării noastre cu
atunci, orice nou stat care adera la Comunitate a supor- Comunitatea Europeană pe poziţii de egalitate faţă de
tat procesul de anulare a taxelor sale în comerţul intra- relaţiile comerciale cu statele din CSI, cu care la mo-
comunitar şi şi-a aliniat tariful extern la Tariful Vamal ment avem încheiat un asemenea Acord, consolidând în
Comun. Tot din 1968 are loc o armonizare accentuată rezultat aspectul economic pentru aprofundarea relaţii-
şi o simplificare a legislaţiei în domeniul vamal, care au lor politice şi pregătind Republica Moldova să facă faţă
fost percepute ca elemente fundamentale, indispensabi- cerinţelor înaintate pentru un stat care tinde să devină
le pentru facilitarea comerţului. membru al Uniunii Europene.
Conform Tratatului privind instituirea Comunităţii Anterior rundei date, autorităţile comunitare au lan-
Europene, distingem două sfere diferite ale reglemen- sat Parteneriatului Estic – o nouă politică de vecinăta-
tărilor vamale comunitare, şi anume: raporturile din ca- te ce prevede liberalizarea regimului de vize, ridicarea
drul Uniunii Vamale, care au loc între statele-membre barierelor comerciale şi adoptarea a cât mai multor
şi raporturile comerciale ale Uniunii Europene şi ale prevederi din legislaţia Uniunii Europene în cele şase
statelor-membre cu terţele state. Astfel, una dintre ca- ţări implicate – Republica Moldova, Ucraina, Belarus,
racteristicile principale şi esenţiale ale dreptului vamal Georgia, Armenia şi Azerbaijan.
comunitar îl constituie faptul că este alcătuit din totali- Politica Europeană de Vecinătate deschide noi
tatea normelor juridice, care reglementează atât aspec- perspective de parteneriat între Uniunea Europeană şi
tele interne, cât şi cele externe legate de funcţionarea Republica Moldova în domeniul vamal, şi anume:
Uniunii Vamale a Comunităţii Europene. – perspectiva avansării dincolo de cooperare spre un
Astăzi din Comunitatea Europeană fac parte 27 de grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe
state europene, care se bucură de acele posibilităţi pe piaţa internă a UE şi posibilitatea de a participa progresiv
care le oferă Uniunea Europeană, inclusiv de o piaţă la aspectele-cheie ale politicilor şi programelor UE;
comună, un teritoriu vamal unic, o politică şi legislaţie – deschiderea reciprocă a economiilor şi reducerea
vamală unică. continuă a barierelor din calea comerţului, ceea ce va
La 12 ianuarie curent, la Chişinău s-a desfăşurat stimula investiţiile şi creşterea economică;
prima rundă de negocieri privind Acordul de asociere – posibilităţi pentru deschiderea treptată sau partici-
Republica Moldova – Uniunea Europeană. Noul Acord parea consolidată în anumite programe comunitare în
de asociere cu Uniunea Europeană urmează să aducă domeniul comerţului exterior şi al celui vamal;
Republica Moldova mai aproape de legislaţia şi stan- – susţinere, inclusiv asistenţă tehnică, pentru a înde-
dardele europene în domeniile prioritare ale politicii plini standardele şi normele UE legate de controlul şi
interne şi externe a statului nostru, inclusiv în domeniul perfectarea vamală a mărfurilor;
vamal. – aprofundarea comerţului şi relaţiilor economice.
Viitorul Acord va aprofunda asocierea politică şi În prezent, cadrul juridic bilateral dintre Republica
integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Moldova şi Uniunea Europeană se bazează, preponde-
Europeană. Acesta reafirmă disponibilitatea Uniunii rent, pe următoarele acte internaţionale:
Europene de a negocia o zonă de liber schimb cu Repu-  Acordul de Parteneriat şi Cooperare, care în linii
blica Moldova, atunci când vor fi îndeplinite condiţiile generale s-a realizat şi
necesare, prioritară fiind compatibilitatea bazei legale Planul de acţiuni Uniunea Europeană – Republica
naţionale cu acquisul comunitar în domeniu. Moldova, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2005, care
La rândul său, zona de liber schimb presupune terito- prevede un şir de acţiuni şi măsuri pe care Republica
riul, în limitele căruia se aplica o întelegere între două sau Moldova urmează să le realizeze pentru a asigura trece-
mai multe ţări sau uniuni de ţări (în cazul dat – Uniunea rea la o etapă mai avansată de colaborare. Aceste măsuri
Europeană) privind obiective ca: prevăd reformarea cadrului legislativ şi instituţional în
– desfiinţarea taxelor vamale; vederea conformării Republicii Moldova la valorile
– eliminarea restricţiilor cantitative la mărfurile europene.
industriale; Obiectivul 26 al acelui Plan, denumit „Implementa-
– dezvoltarea economică a ţărilor semnatare (mem- rea legislaţiei vamale conform standardelor internaţio-
bre) în concordanţă cu obiectivele lor strategice; nale şi UE”, prevede:
– stabilitatea monetar-fiscală etc. – implementarea prevederilor Codului vamal co-
Având un Acord bilateral de liber scimb semnat cu munitar dar şi a prevederilor ce se referă la controlul
Uniunea Europeană, Republica Moldova va dispune vamal al precursorilor, bunurilor contrafăcute şi pi-
de un cadru mai previzibil pentru derularea relaţiilor ratate, al bunurilor cu dublă destinaţie şi al bunurilor
comerciale cu statele comunitare. De asemenea, acest culturale;

21
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 9-10, 2010

– adoptarea şi racordarea deplină la Sistemul Ar- punându-se ca declaraţiile vamale sa fie întocmite, de
monizat existent, în vederea adoptării Nomenclatorului regulă, pe cale electronică şi să prevadă doar un singur
Combinat; tip de declaraţie – simplificată.
– implementarea principiului controlului vamal în Prin urmare, dacă la baza legislaţiei vamale a
baza analizei şi selectivităţii riscurilor şi crearea cadrului Republicii Moldova, mai ales cu referinţă la destinaţiile
instituţional relevant. şi regimurile vamale, se află prevederile vechiului Cod
Vorbind despre baza legislativă naţională în domeniul vamal comunitar aprobat prin Regulamentul nr.2913/92
vamal, putem menţiona că prevederile Codului vamal şi Regulamentul de aplicare a acestuia nr.2454/1993, nu
şi ale actelor normative naţionale în ultimii ani au fost ne rămâne decât să facem o analiză a prevederilor no-
armonizate în cea mai mare parte cu legislaţia vamală ului Cod vamal comunitar, să identificăm acele novaţii
comunitară, punerea în practică a acestora făcându-se şi modificări pe care le conţine şi să le încorporăm în
treptat. Astfel, nu există (sau dacă există sunt minime) cadrul normativ naţional.
deosebiri de aplicare faţă de legislaţia comunitară în ceea Referindu-ne la celelalte aspecte, prevăzute în pct.(1)
ce priveşte utilizarea nomenclaturii tarifare, informaţiile al obiectivului indicat mai sus, şi anume – implementarea
tarifare obligatorii, regulile de origine, valoarea în vamă, prevederilor referitoare la controlul vamal al precursori-
procedurile şi regimurile vamale la import şi export, lor, al bunurilor contrafăcute şi piratate, al bunurilor cu
tranzitul, antrepozitul vamal, documentul administrativ dublă destinaţie şi al bunurilor culturale, considerăm că
unic, datoria vamală. Totodată, este observabilă tendinţa în acest sens este necesară adoptarea unor acte normative
la nivel comunitar de implementare a noilor prevederi noi, separate, care ar prevedea nemijlocit noţiunea bu-
legale în domeniul vamal şi trecerea acestora la un nivel nurilor vizate, precum şi procedura de trecere a acestora
calitativ nou. peste frontiera vamală, dat fiind faptul că reglementările
Astăzi, este evident faptul că pentru facilitarea co- existente la moment sunt minime sau în general lipsesc
merţului legitim şi lupta împotriva fraudei vamale sunt pentru unele compartimente.
necesare proceduri vamale simple, rapide şi uniformiza- Astfel, până la moment în legislaţia vamală a
te. Prin urmare, se impune crearea unui mecanism simplu Republicii Moldova nu este expusă definiţia noţiunii de
şi fără suport pe hârtie atât pentru organele vamale, cât precursori, nefiind detalizată nici procedura de import-
şi pentru agenţii economici participanţi la activitatea export al acestora.
economică externă, urmând să se simplifice legislaţia Noţiunea de bunuri contrafăcute şi piratate a fost
vamală, să se permită utilizarea instrumentelor şi a introdusă în Codul vamal al Republicii Moldova prin
tehnologiilor moderne şi să se promoveze în continuare Legea de modificare nr.103-XVI din 16.05.2008,
aplicarea uniformă a legislaţiei vamale. prevederile în cauză fiind apropiate de cele folosite de
Pornind de la ideea expusă, Parlamentul Euro- legislaţia vamală comunitară. Totodată, Capitolul XII al
pean şi Consiliul European au adoptat Regulamentul Codului vamal al Republicii Moldova, intitulat „Aplica-
nr.450/2008 privind stabilirea unui nou Cod vamal rea de măsuri la frontieră în vederea protecţiei proprie-
comunitar, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al tăţii intelectuale”, prevede procedura de contracarare a
Uniunii Europene la 4 iunie 2008. Regulamentul dat este traficului ilicit cu mărfuri care aduc atingere proprietăţii
obligatoriu, în toate elementele sale, şi se aplică direct intelectuale, inclusiv cu bunuri contrafăcute şi piratate.
în toate statele membre. Acesta a intrat în vigoare la 20 În domeniul dat, la nivel comunitar este folosit Regula-
de zile de la publicare, însă anumite prevederi se aplică mentul nr.3295/94, care stabileşte măsuri privind libera
gradual, începând cu 24 iunie 2009 şi 1 ianuarie 2011, circulaţie, exportul, regimul suspensiv de perfecţionare
dar nu mai târziu de 24 iunie 2013. pasivă şi activă a bunurilor falsificate, piratate sau care
De asemenea, Regulamentul nr.450/2008 prevede: aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.
„Să se raţionalizeze regimurile vamale şi să se ţină Cu referinţă la bunurile cu dublă destinaţie, singurul
seama de faptul că utilizarea mijloacelor electronice act normativ care dă definiţia acestei categorii de bunuri
pentru depunerea şi prelucrarea declaraţiilor reprezintă este Legea nr.1163-XIV din 26.07.2000 „Cu privire la
regula, iar utilizarea şi prelucrarea declaraţiilor pe hârtie controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitu-
reprezintă excepţia”. lui de mărfuri strategice”, ale cărei norme în mare parte
Codul vamal modernizat introduce cadrul juridic şi-au pierdut, considerăm, actualitatea, fiind prevederi cu
pentru aplicarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei va- caracter general (bunurile cu dublă destinaţie sunt incluse
male ce vizează schimburile comerciale cu mărfuri în categoria mărfurilor strategice) şi nu mai reflectă în
între părţile teritoriului vamal. Normele în materie de deplină măsură situaţia reală în domeniul trecerii peste
declaraţii vamale şi plasare a mărfurilor sub un regim frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor cu
vamal urmează să fie modernizate şi raţionalizate, im- dublă destinaţie. De exemplu, la nivel comunitar se apli-

22
Nr. 9-10, 2010 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

că un act normativ separat pentru bunurile respective, şi 2) verificarea preponderentă a tranzacţiilor care pre-
anume: Regulamentul nr.1334/2000, care stabileşte pro- supun existenţa unor neconcordanţe;
cedura de control al exportului bunurilor şi tehnologiilor 3) stabilirea unui climat benefic colaborării între
cu dublă utilizare (atât civilă, cât şi militară). organele vamale şi mediul de afaceri.
O situaţie identică atestăm şi în privinţa bunurilor Activitatea de analiză a riscurilor în domeniul vamal
culturale, mai bine zis – cu privire la procedura de în Republica Moldova se realizează în conformitate
trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova cu principiile de administrare stabilite în Concepţia
a bunurilor din categoria dată, deoarece normele cu sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Va-
referinţă se află dispersate în diferite acte normative. mal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1144 din
Considerăm că se impune necesitatea elaborării şi 03.11.2005.
adoptării unui act normativ distinct, care ar reglemen- La rândul său, procedura de administrare a riscurilor
ta detaliat procedura de declarare şi control vamal al este desfăşurată de către organele vamale, care asigură
acestora, după modelul Regulamentului nr.3911/92, efectuarea unui control vamal adecvat, bazat pe redis-
aplicabil la nivel comunitar. tribuirea optimală a resurselor Serviciului Vamal pe
Cât priveşte condiţia adoptării şi racordării în depli- direcţiile cele mai importante şi prioritare ale activităţii,
nă măsură la Sistemul Armonizat existent, în vederea în vederea prevenirii şi combaterii fraudelor vamale şi
implementării Nomenclatorului Combinat folosit de facilitării schimbului de mărfuri internaţional prin utili-
Comunitatea Europeană, putem menţiona că Republica zarea principiului selectivităţii.
Moldova, prin Legea nr.112-XV din 22.04.2004, a aderat Chiar dacă principiul expus a fost implementat cu
la Convenţia internaţională privind Sistemul Armonizat succes în activitatea vamală din Republica Moldova,
de descriere şi codificare a mărfurilor, semnată la 14 fiind unul dintre determinantele procedurii de vămuire
iunie 1983 la Bruxelles. Potrivit acestei Convenţii, a a mărfurilor, mai sunt unele rezerve, care în timpul
fost elaborat un nomenclator de bază unic, care a fost apropiat urmează să fie înlăturate, cum ar fi: dezvolta-
acceptat de majoritatea statelor lumii, criteriul de clasi- rea sistemului de selectivitate a mărfurilor, dezvoltarea
ficare a mărfurilor fiind gradul de prelucrare combinat sistemului instituţional în domeniul dat, schimbul mai
cu originea mărfurilor. accentuat de informaţii între subiecţii vizaţi în Hotă-
În cadrul tarifului vamal, statul nostru aplică pre- rârea Guvernului nr.1144, sistematizarea criteriilor şi
vederile Sistemului Armonizat, prin care înţelegem profilurilor de risc aplicate şi elaborarea altor noi, mai
„nomenclatura care cuprinde poziţiile, subpoziţiile şi
eficiente etc.
codurile numerice aferente, notele de secţiuni, capitole
În afară de poziţiile reflectate mai sus, putem menţi-
şi subpoziţii, precum şi regulile generale de interpretare
ona că în ultimul timp în legislaţia vamală a Republicii
a Sistemului Armonizat cuprinse în Anexa la această
Moldova au fost operate anumite modificări, care au pus
Convenţie. Prin nomenclatură tarifară se are în vedere
începutul unei noi etape în vederea ajustării legislaţiei
nomenclatura stabilită în conformitate cu legislaţia
vamale naţionale la acquisul comunitar în domeniul
părţii contractante pentru încasarea taxelor vamale de
vamal.
import”.
În continuare vom menţiona doar câteva modificări
La nivel comunitar la fel se aplică această Convenţie,
iar nomenclatura combinată care constituie baza Tarifu- şi novaţii legislative operate în acest sens. Astfel, prin
lui Vamal Integrat al Comunităţii Europene (TARIC) este Legea Parlamentului nr.103-XVI din 16.05.2008, în
alcătuită conform Sistemului Armonizat de descriere şi Codul vamal al Republicii Moldova a fost introdus un
codificare a mărfurilor. Astfel, la compartimentul respec- nou articol – 193,1 cu denumirea „Agentul economic
tiv putem menţiona că Nomenclatorul tarifar folosit de autorizat”, care stabileşte: „Agentul economic autorizat
către Republica Moldova este, în linii generale, compa- este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu
tibil cu cel folosit pe teritoriul vamal comunitar. legislaţia, care deţine acest statut în temeiul deciziei
Făcând referinţă la implementarea principiului con- Serviciului Vamal şi care beneficiază de anumite facilităţi
trolului vamal în baza analizei şi selectivităţii riscurilor, în ceea ce priveşte controlul vamal privind securitatea
acesta se prezintă ca un element-cheie în racordarea şi siguranţa şi/sau de anumite simplificări prevăzute de
activităţii organelor vamale ale Republicii Moldova la reglementările vamale. Condiţiile, criteriile şi procedura
standardele existente în Uniunea Europeană. obţinerii, suspendării şi retragerii statutului de agent
Aplicarea controlului vamal în baza analizei şi se- economic autorizat, facilităţile şi simplificările care se
lectivităţii riscurilor permite realizarea de către organele acordă persoanelor cu un astfel de statut sunt stabilite de
vamale naţionale a unor obiective strategice, precum: Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia”.2
1) efectuarea adecvată (rapid şi eficient) a controlului Mai recent, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.268-O
vamal; din 09.07.2010, a fost aprobat Regulamentul cu privire

23
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 9-10, 2010

la statutul de „agent economic de încredere”, elaborat găsit încă pe deplin reflectare procedurile simplificate
în vederea facilitării procedurii de vămuire, asigurării de vămuire a mărfurilor aplicabile în cadrul Uniunii
aplicării principiului selectivităţii la efectuarea contro- Europene.
lului vamal, care reglementează condiţiile şi modul de Procedura simplificată de vămuire prevede fur-
atribuire a statutului de agent economic de încredere, nizarea de către agentul economic, a posteriori (mai
aspectele generale legate de procedura controlului va- târziu), a unor informaţii şi documente, care în mod
mal aplicat în privinţa acestuia, precum şi alte facilităţi general sunt cerute în momentul începerii procedurii
acordate. În opinia noastră, actul normativ respectiv de vămuire.
constituie un prim pas în definirea amplă a noţiunii de Scopul procedurilor simplificate de vămuire este
„agent economic autorizat”, însă considerăm că nu cu- de a li se oferi agenţilor economici modalităţi noi de
prinde toate aspectele legate de noţiunea menţionată şi vămuire, aplicate schimburilor de mărfuri realizate între
se impune elaborarea unui act normativ mai detaliat. statele-membre ale Comunităţii Europene şi alte state,
Astfel, cu regret, până la moment alte reglementări ce vizează:
decât cele menţionate, îndreptate la desfăşurarea esenţei a) simplificarea formalităţilor de vămuire;
acestei noţiunii, nu au fost elaborate, iar prevederile b) accelerarea traficului de mărfuri;
respective, atât de binevenite în contextul ajustării c) reducerea timpului de vămuire.
legislaţiei vamale naţionale la standardele comunitare, Conform legislaţiei vamale comunitare, cunoaştem
rămân cu o aplicare redusă în cadrul dreptului vamal următoarele proceduri simplificate:
naţional. 1) procedura declaraţiei incomplete;
În ce priveşte instituţia „agent economic autorizat” 2) procedura declaraţiei simplificate;
în cadrul dreptului vamal comunitar, avem denumirea 3) procedura de vămuire la domiciliu.
de „operator economic autorizat” (sensul fiind identic). Procedura declaraţiei incomplete permite autorităţii
Aceasta joacă un rol destul de important în procedura vamale să accepte o declaraţie, care nu conţine toate date-
de vămuire a mărfurilor din considerentul, deoarece le necesare sau care nu este însoţită de toate documentele
stabileşte un statut special pentru persoana care deţine cerute pentru plasarea sub regimul vamal solicitat, iar
acest statut şi dispune de un cerc de drepturi şi obligaţii titularul declaraţiei incomplete este obligat să prezinte
privilegiate, fiind excluse în privinţa acesteia anumite ulterior biroului vamal documentele lipsă.
forme de control şi supraveghere vamală cu posibilitatea Procedura declaraţiei simplificate permite, în cazul
vămuirii mărfurilor în procedură simplificată. operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie pla-
Conform legislaţiei vamale comunitare, operato- sate sub regimul vamal respectiv pe baza depunerii unei
rii economici care respectă normele şi sunt demni de declaraţii simplificate, cu condiţia depunerii ulterioare a
încredere şi au obţinut statutul de operatori economici unei declaraţii suplimentare cu caracter global.
autorizaţi urmează să profite la maximum de simplifi- Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege
carea generalizată şi, ţinând seama de aspectele privind transporturile de marfă având acelaşi destinatar şi ace-
securitatea şi siguranţa, pot beneficia de niveluri reduse laşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele
de control vamal. condiţii:
Orice operator economic stabilit pe teritoriul vamal – au frecvenţă mai mare de două transporturi pe
al Comunităţii şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute săptămână;
de legislaţia vamală comunitară poate să solicite sta- – marfa transportată se încadrează în acelaşi cod
tutul de operator economic autorizat. Acest statut este tarifar;
acordat de către autorităţile vamale după o consultare – ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regi-
cu alte autorităţi competente. mul vamal şi cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.
Cât priveşte noţiunea de „operator economic”, aces- Procedura de vămuire la domiciliu permite plasarea
ta este considerat orice persoană care în cadrul activi- mărfurilor sub regimul vamal solicitat la locurile de
tăţilor sale profesionale exercită activităţi reglementate încărcare sau de descărcare a mărfurilor, după caz, de-
de legislaţia vamală comunitară. semnate de titularul operaţiunii comerciale, sau în alte
Conform legislaţiei vamale comunitare, aceşti ope- locuri aprobate de autoritatea vamală.
ratori pot beneficia de statutul de operator economic În cazul procedurii de vămuire la domiciliu, agentul
autorizat „simplificare vamală” sau de operator econo- economic, autorizat în prealabil de autoritatea vamală,
mic autorizat „securitate şi siguranţă”, sau de statutul primeşte un număr de declaraţii vamale pre-autentificate,
combinat „simplificare, securitate şi siguranţă”. pe care le utilizează corespunzător nevoilor estimate şi
Tot în această ordine de idei, putem concretiza că pe care trebuie să le justifice la sfârşitul unei perioade
în legislaţia vamală a Republicii Moldova nu şi-au stabilite de comun acord cu biroul vamal.

24
Nr. 9-10, 2010 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

Astfel, în perspectivă, pentru accentuarea armonizării aplicabil în Uniunea Europeană, care este cu mai multe
la nivel naţional a principalelor acte normative în dome- coloane, fiind posibilă aplicarea diferenţiată a taxelor
niul vamal, urmează a fi aprobate şi aplicate: procedura vamale în dependenţă de politica tarifară descriminatorie
simplificată de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile aplicabilă de Comunitate.
de export, import şi perfecţionare activă (atât cu suspen- Un alt exemplu de apropiere a legislaţiei vamale
darea încasării taxelor vamale, cât şi cu restituirea aces- naţionale de cea comunitară serveşte implementarea
tora), depunerea declaraţiei vamale incomplete, precum NCTS – Noul Sistem Computerizat de Tranzit (New
şi procedura de vămuire la domiciliu pentru mărfurile Computerized Transit System). Aderarea Republicii
plasate sub celelalte regimuri vamale. Moldova la Convenţia privind regimul de tranzit co-
Un progres evident în ce priveşte apropierea legis- mun şi la Convenţia privind simplificarea formalităţilor
laţiei şi a procedurilor vamale naţionale de cele co- în comerţul cu mărfuri, încheiate la Interlaken la 20 mai
munitare a fost adoptarea Hotărârii Guvernului nr.501 1987, şi conectarea la NCTS de nivel internaţional va fi
din 14.08.2009 cu privire la Tariful Vamal Integrat al posibilă cu condiţia că ţara noastră va fi invitată în acest
Republicii Moldova, care prevede că „în scopul faci- sens de către depozitar (Secretarul general al Consiliu-
litării traficului de mărfuri şi optimizării procesului de lui Comunităţilor Europene), ca urmare a hotărîrii Co-
implementare a prevederilor legislaţiei privind impor- misiei mixte UE/AELS.
tul şi exportul mărfurilor, Serviciul Vamal va elabora şi În acest sens, prin Ordinul Serviciului Vamal
gestiona Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr.346-O din 14.09.2007 a fost aprobat Planul de Ac-
(TARIM), în temeiul Nomenclatorului mărfurilor al ţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a
Republicii Moldova”.3 Noului Sistem Computerizat de Tranzit. Acesta este
TARIM are un caracter consultativ, reprezentând o un sistem european, bazat pe depunerea declaraţiei
de tranzit în format electronic şi pe schimburi elec-
bază de date în care se indică măsurile tarifare şi neta-
tronice de date între birourile vamale implicate într-o
rifare aplicabile mărfurilor importate sau exportate pe/
operaţiune de tranzit: biroul de plecare şi de destinaţie.
din teritoriul vamal al Republicii Moldova şi care in-
Efectele implementării NCTS se vor concretiza prin
clude următoarele compartimente:
eficientizarea urmăririi transporturilor care nu ajung la
a) subdiviziuni ale Nomenclatorului mărfurilor al
destinaţie şi prin identificarea în timp real a cuantumu-
Republicii Moldova; lui obligaţiei vamale, a debitorului şi soldului rămas
b) cotele taxelor vamale şi alte drepturi de import; din garanţia depusă de titularul operaţiunii.
c) informaţii privind facilităţile tarifare; Mai recent au fost puse în aplicare prevedrile
d) coduri adiţionale şi note explicative privind utili- Legii nr.253-XVI din 05.12.2008, prin care Republi-
zarea informaţiilor cuprinse în TARIM; ca Moldova a aderat la Convenţia privind admiterea
e) date şi indicaţii privind temeiul legal al informa- temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.
ţiilor cuprinse în TARIM; Convenţia dată prevede mecanismul de aplicare a
f) alte informaţii necesare pentru aplicarea măsuri- Carnetului ATA, care este un document internaţional
lor tarifare şi netarifare (acte cu caracter permisiv etc). vamal pentru o transportare şi vămuire simplificată a
În vederea asigurării ajustării la standardele euro- mărfurilor aflate în regim de export temporar şi ad-
pene, elaborarea TARIM s-a realizat în conformitate mitere temporară. Carnetul ATA este unul dintre cele
cu principiile care stau la baza Tarifului Vamal Comun mai eficiente metode de derulare a exporturilor tem-
(TARIC) bazat pe nomenclatura combinată şi preve- porare, în vederea participării agenţilor economici
derile adiţionale specificate în legislaţia comunitară, la târguri şi expoziţii internaţionale. De asemenea,
precum şi în corelaţie cu recomandările oferite de că- Carnetul ATA permite introducerea mărfurilor străine
tre experţii din Autoritatea Naţională a Vămilor din pe teritoriul vamal al Republicii Moldova fără plata
România.4 drepturilor de import şi fără a completa documente
Tariful vamal integrat al Uniunii Europene se aplică vamale.
de la 01 ianuarie 1988. În el sunt descrise amănunţit Cât priveşte practica altor state în acceptarea acquisu-
mărfurile, nomenclatura, conţinând şi altă informaţie lui comunitar în domeniul vamal, ne vom referi succint la
necesară pentru identificarea mărfii în vederea perceperii practica României. În vederea completării, armonizării şi
taxelor vamale şi evidenţei statistice a operaţiunilor de implementării efective a cadrului legislativ, în perioada
comerţ exterior. de pre-aderare a fost întocmită Strategia de dezvoltare a
Acest act normativ este un prim pas în apropierea Administraţiei Vamale Române, care a avut ca principale
tarifului vamal naţional de cel comunitar. La moment, obiective:
tariful vamal al Republicii Moldova este unul simplu, cu  – completarea cadrului legislativ şi a procedurilor
o singură coloană a taxei vamale, spre deosebire de cel specifice;

25
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 9-10, 2010

– corelarea sistemului legislativ naţional cu cel sistem de evaluare în vamă a mărfurilor cu cel exis-
european; tent în Uniunea Europeană, bazat pe Acordul privind
– eficientizarea activităţii de colectare a drepturilor aplicarea art.VII al Acordului General pentru Tarife şi
de import cuvenite bugetului de stat din activitatea Comerţ (GATT).
vamală; După cum observăm, Republica Moldova parcurge
– consolidarea controlului vamal la frontieră; aceleaşi etape ca şi statul vecin, numai că, spre deosebire
– combaterea fraudei comerciale şi a crimei organi- de acesta, avem încă multe aspecte nereglementate, iar
zate transfrontaliere; ajustarea legislaţiei vamale naţionale la acquisul comu-
– structurarea sistemului de comunicare interinstitu- nitar decurge destul de lent.
ţională la nivel naţional şi internaţional; Ca posibil viitor stat membru al Uniunii Europene,
– consolidarea, stabilizarea şi dezvoltarea Sistemului Republica Moldova urmează să conştientizeze pe deplin
Informatic Integrat Vamal; rolul pe care îl au reglementările vamale naţionale în
domeniul reglementării traficului de mărfuri, aplicării
– modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echi-
corecte a procedurilor vamale, eficienţei mecanismelor
pamente performante, specifice activităţii vamale de
tarifare şi netarifare stabilite, ca în rezultat să fie facilitate
control;
raporturile economice şi comerciale cu caracter legal,
– restructurarea cadrului organizatoric şi îmbunătăţi- contracarată frauda în domeniul vamal şi protejate intere-
rea sistemului managerial şi de comunicare internă; sele economice ale statului şi ale operatorilor economici.
– crearea cadrului instituţional şi al mecanismelor de Cu toate că în ultima perioadă au fost întreprinse o serie
recrutare, selecţie, pregătire profesională, evaluare şi alo- de acţiuni menite să contribuie atât la realizarea unei
care a resurselor umane, protecţia lucrătorilor vamali; armonizări depline a reglementărilor vamale, cât şi la
– combaterea corupţiei şi crearea unui profil etico- transpunerea acquisului comunitar în sistemul normativ
profesional al personalului vamal. naţional, mai rămân o serie de principii şi prevederi care
Alinierea legislaţiei vamale la acquisul comunitar urmează a fi implementate. De asemenea, Republica
s-a efectuat prin adoptarea Codului vamal al României Moldova urmează să demareze procesul de creare a in-
(Legea nr.141/1997), continuând cu adoptarea Regu- stituţiilor şi organismelor administrative necesare pentru
lamentului de aplicare a Codului vamal al României implementarea acquisului. Astfel, până la data aderării
(Hotărârea Guvernului nr.1114/2001), Regulament prin la Uniunea Europeană sunt necesare consolidarea, re-
care s-a creat cadrul legal de punere în aplicare a Tari- organizarea şi perfecţionarea structurilor administrative
fului Vamal Integrat Român (TARIR) şi a principiilor existente, pentru a permite aplicarea eficientă a acquisu-
tranzitului comun. Regulamentul a introdus elemente lui comunitar în domeniul vizat.
noi referitoare la perfecţionarea personalului, acordarea Generalizând cele relatate mai sus, considerăm ca
liberului de vamă şi decontarea datoriei vamale în formă fiind inevitabil şi accentuăm necesitatea demarării unui
electronică. proces de sistematizare, analiză şi ajustare a legislaţiei
România a demarat în luna septembrie 1999 activita- naţionale în domeniul vamal în vederea stabilirii coeren-
tea de elaborare a Tarifului vamal naţional integrat, având ţei acesteia cu cea aplicabilă la nivelul Uniunii Europene.
aceleaşi principii şi acelaşi format cu Tariful Integrat Totodată, sperăm că, odată cu semnarea Acordului de
Comun (TARIC). asociere RM-UE, va fi posibilă o apropiere şi mai mare
a reglementărilor vamale naţionale de cele comunitare,
Demersurile României privind aderarea la Convenţia
care, în rezultat, vor duce la început la crearea unei zone
de Tranzit Comun şi la Convenţia referitoare la simpli-
de liber schimb (ale cărei baze sunt puse la moment),
ficarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri au început
treptat se va ajunge la o uniune vamală, ca în final să
în anul 1994, prin înaintarea către Comisia Europeană fie posibilă integrarea ţării noastre în spaţiul vamal
a cererii de interconectare a sistemelor de tranzit al Ro- comunitar.
mâniei şi al Comunităţii Economice Europene. Începând
cu 10 februarie 2000 prevederile referitoare la activitatea Note:
de tranzit comun sunt aplicate în întreg sistemul vamal 1
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica
român. Sistemul Integrat Informatic Vamal Român este Moldova.
compatibil cu Noul Sistem Informatic Comunitar de 2
Codul Vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea
Urmărire a Tranzitului (NCTS). Parlamentului nr.1149-XIV din 20.07.2000 // Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162.
Legislaţia vamală română în domeniul regulilor de 3
Hotărîrea Guvernului nr.501 din 14.08.2009 // Monito-
origine nepreferenţială conţinea prevederi similare celor rul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.127-130.
cuprinse în Codul vamal comunitar şi în Regulamentul 4
Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal al
vamal comunitar. Totodată, România a aplicat acelaşi Republicii Moldova în anul 2009, p.26.

26

S-ar putea să vă placă și