Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR 3

OPERAŢIUNI DE GENERARE DIRECTĂ A MODELELOR 3D -1

1. Utilizarea comenzii Pad


Deschideţi mediul de proiectare CATIA, apoi iniţializaţi pentru realizarea unei
schiţe în unul din planele principale, pe traseu Start, Mechanical Design, Part Design,
Sketch. Trasaţi un cerc Ø150, cu centrul în origine. Apăsaţi butonul Exit Workbench, ,
revenind în modul de lucru Part. Prima bara de construcţie 3D care va fi folosită este bara
Sketch Based Features, a cărei primă opţiune este Pad, cu cele trei componente expuse în
figura figura 3.1. Toate trei adaugă dimensiunea grosime celor două deja definite prin

schiţare. Activaţi deci comanda Pad, şi răspundeţi cu OK avertismentului Fig. 3.1.


programului, care vă informează că va fi creat
un nou obiect solid (un volum) după ce
comanda selectată îşi îndeplineşte funcţia. În
caseta de dialog Pad Definition, observaţi că
schiţa reprezentată a fost selectată deja şi
impuneţi Length la valoarea 10 mm, pentru a
adăuga o grosime de 10 mm cercului schiţat şi
activaţi Reverse Direction, pentru a obţine
îngroşarea spre dvs. Pe ecran apare un disc.
Selectaţi faţa plană care nu conţine planul ales
iniţial şi, pe această faţă, deschideţi o altă
schiţă. Construiţi, folosind multiplicrea
circulară, 4 cercuri Ø40, aşa cum arată figura
3.2 apoi, Exit Workbench, , pentru a

închide schiţa. Activaţ,i Pad, , impuneţi o


lungime de 50 mm spre dvs, OK, apoi folosiţi
Rotate, , din bara View, pentru a vizualiza Fig. 3.2
în spaţiu construcţia. Intraţi în arborele de
specificaţii, click pe semnul + pentru a selecta, din lista de sub Part Body, comanda Pad 2. Click-dreapta
şi Delete, pentru a o elimina din listă.

Activaţi iar comanda Multi-Pad, , din lista Pad şi aplicaţi operaţia schiţei care conţine cele 4
cercuri. În caseta Multi-pad definition, impuneţi valori diferite pentru cele 4 Extrusion Domain (de
exemplu 80; 60; 40 şi 20 mm). După OK veţi obţine patru cilindri de lungumi diferite. Închideți, fără să
salvați și fără să părăsiți mediul CATIA.
Deschideți un nou Part, activați o schiță, în care trasați un dreptunghi cam de 100x80 mm, Exit
Workbench, pentru a ajunge iar în Part și utilizați, de această dată comanda Drafted Filleted Pad, , în
caseta Drafted Filleted Pad Definition, impuneți First Limit la 50 mm, în fereastra Second Limit selectați
de pe ecran planul în care ați realizat schița, drept Draft Angle impuneți 10 deg. iar cele 3 raze de
racordare (Fillet6 Radius) impuneți-la la 2, 4, respectiv 6 mm (pentru muchiile laterale, pentru fața First
Limit, respectiv pentru fața Second Limit. După OK veți obține o piramidă cu muchiile teșite. Acest mod
de lucru cu comanda Pad reprezintă, de fapt utilizarea simultană a mai multor comenzi, care vor fi
analizate ulterior pe rând.

1.1. Un exemplu de piesă (Part) realizată folosind doar comanda Pad este cuprins în figura 3.3.

Fig. 3.3
Realizarea modelului 3D al rotorului paletat din figura
3.3 presupune un algoritm ca cel de mai jos: schițați o
coroană circulară definită de diametrele 100, respectiv 30
mm. Supuneți schița unui Pad de 10 mm. Pe una dintre fețele
plane ale discului obținut, trasați un dreptunghi simetric față
de axa verticală, așa cum sugerează figura 3.4. Executați click
pe muchia circulară exterioară a discului, apoi activați
comanda Project 3D Elements, adică prima din bara

3D Geometry. Veți observa că muchia 3D a


fost transformată în element plan (un cerc). Procedați în mod
similar cu cealaltă muchie circulară. Folosiți apoi Quick Trim Fig. 3.4
și eliminați porțiunile din dreptunghi care depășesc coroana
circulară și cercurile care depășesc dreptunghiul. Multiplicați, pentru a obține contururile celor 10 palete.
Exit Workbench și aplicați Pad simplu pe lungimea de 40 mm. Pe una dintre fețele plane obținute,
deschideți o altă schiță, în care, concentrice cu cercul inițial, trasați alte două cercuri, Ø100 și Ø20. Ieșiți
din schiță și, din nou Pa, pe lungimea de 10 mm. Deschideți o altă schiță, pe fața plană exterioară abia
obținută. Trasați un cerc Ø20 și un altul Ø35 mm. După ce ieșiți din schiță, Pad, pe lungimea de 10 mm.
Rezultatul final este cel din fig. 3.3. Încercați să modificați vizualizarea, folosind barele View atât de pe
ecran cât și din bara Standard.

1.2.Flanșa din figura 3.5 poate fi realizată folosind atât îngroșarea prin Pad a unei schițe cât și

extragerea de material dintr-un model 3D, folosind comanda Pocket, , cu cele 3 componente,
asemănătoare cu cele de la Pad, dar cu efect invers. Algoritmul folosit este descris mai jos.
Într-o schiță nouă, trasați, simetric față de origine, un dreptunghi cu dimensiunile 100x60. Folosiți
Chamfer (pe traseul Isert,
Operation sau direct din bara
Operation) și faceți o teșitură
5x450. În același vârf al
dreptungiului, realizați și un cerc
Ø9, ca în fig. 3.5. Selectați teșitura
și cercul și realizați, cu Mirror,
simetria față de una dintre axe. Tot
Mirror pentru a opera modificări în
toate vârfurile.
Pe una dintre fețele mari ale
piesei obținute, trasați un cerc Ø50,
cu centrul în origine. Folosiți acest
cerc pentru a-l supune unui Pad de
tip Drafted Filleted Pad, impunând:
First Limit Length de 30 mm;
Second Limit: selectați fața pe care
ați realizat cercul; Draft Angle: 100;
dezactivați Lateral Radius și
Fig. 3.5
impuneți 2mm, respectiv 4 mm
pentru First și Second Limit Radius. Neutral Element va fi selectat ca First Limit sau Second Limit (mai
probabil First), în timp ce i Reverse Direction se impune numai dacă nu se obține gâtul conic al flanșei,
racordat ca în fig. 3.5. Urmează construirea locașului tronconic, urmat de cel cilindric, din corpul flanșei.
Pentru zona conică, selectați baza flanșei, pe care trasați o schiță care conține un cerc Ø40 cu centrul în

origine. Supuneți acest cerc unei operații Drafted Filleted Pocket, , pentru locașul conic. În caseta
deschisă după ce ați selectat cercul, impuneți 30 mm ca First Limit Length; second Limit este fața care
conține cercul; draft Angle este 100 și dezactivași Fillets. Reverse Direction vă poate trimite eventual spre
corpul flanșei. După OK, selectați fața plană obnținută pe baza mică a trunchiului de con interior,
deschideți schiă, selectați muchia și transformați-o în cerc cu project 3D Elements. Ieșiți din schiță,

activați Pocket, și impuneți ca limită Up to Last, pentru a definitiva flanșa.


1.3. Secvență de conducte
În figura 3.6 este
reprezentat un model
constituit din conducte. Se
observă diametrele diferite
și îmbinarea (în realitate
obținută prin sudare) între
tronsoane de diametre
diferite. În vederea de jos
se observă traseul
conductelor care străbate
peretele tamburului
(conducta de diametru
mare). Se mai pot observa și
grosimile diferite de perete.
În continuare puteți
urma algoritmul de mai jos,
care permide realizarea
modelului 3D.
Deschideți mediul
CATIA, și intrați în modul
de lucru Part (Start,
Mechanical Design, Part
Design). În acest stadiu,
deschideți o schiță, cu
Fig. 3.6
Sketch, , în planul xy.
Cu Circle, , din bara Profile, trasați un cerc Ø20 mm, cu centrul în origine (trasați cercul undeva, pe
ecran, apoi cotați cu Constraints, ; selectați centrul cercului și originea, prin selectare multiplă, cu
CTRL apăsat; activați butonul Constraints Defined in Dialog Box, și impuneți constrângerea de
coincidență). Ieșiți din schiță, Exit Workbench, .
Selectați schița, din arborele de specificații sau de pe ecran. Activați comanda Pad, , din bara
Sketch-Based Features și deschideți fereastra de dialog Pad Definition, în care impuneți ca Type:
Dimnension, ca lungime: Length de 40 mm, verificați dacă în rubrica Selection apare schța cu cercul, apoi
impuneți ca sensul extrudării să fie același cu sensul pozitiv al axei z; pentru asta, aveți butonul Reverse
Direction. Activați butonul Thick (subțire), pentru a crea un model cu perete subțire, gen conductă.
Activați și butonul More, pentru a extinde caseta. În rubrica Thickness 1, impuneți o grosime de perete de
3 mm. Thickness 1 se referă la grosime spre interiorul schiței iar Thickness 2 la gosime spre exterior. OK
și, pe ecran apare o conductă care pornește din origine.
Urmează să construiți porțiunea înclinată a tubului. Pentru asta, selectați fața plană cu formă de
coroană circulară, depărtată de origine. Deschideți o altă schiță, în care selectați pe ecran muchia
exterioară circulară. Cu muchia selectată, activați comanda Project 3D Elements, , din bara 3D
Geometry, de sub Operation (Insert, Operation, 3D Geometry, Project 3D Elements). Muchia este
transformată într-un cerc trasat în palnul schiței. Culoarea sa galbenă certifică acest lucru. Evident, puteați
construi acest cerc și-l puteați constrânge convenabil, dar proiectarea este o operațiune mai simplă. Ieșiți
din schiță. Activați din nou comanda Pad, impuneți Dimension; 40 mm ca Length; Selection – ultima
schiță; Thick – activat; Reverse Direction, dacă este nevoie, pentru a merge cu piesa în același sens cu
prima extrudare; More – activat. În caseta din dreapta, dezactivați Normal to Profile, pentru a impune o
direcție de extrudare diferită de normala pe planul de schițare; click-dreapta în rubrica Reference,pe No
selection și executați click pe Create Line; în noua casetă, Line Definition, mențineți tipul definirii liniei
ca Point-Point, apoi click-dreapta pe No selection din dreptul lui Point1; Create Point și impuneți pentru
punctul de start coordonatele: 0; 0 și 40 (adică ați indicat centrul cercului trasat în ultima schiță); OK și
procedați la fel cu al doilea punct, pentru care impuneți coordonatele: (0; 50; 120). După OK, apare pe
ecran linia care va fi direcția extrudării următoare și operația însăși.
Al treilea tronson de conductă urmează să fie construit în prelungirea precedentului. Selectați fața
plană din extremitatea depărtată de origine a conductei abia trasate. Deschideți altă schiță. Selectați
ambele muchii, apoi aplicați Project 3D Elements, , pentru a proiecta muchiile pe planul de schițare.
Ieșiți din schiță. Urmează un Pad simplu, pentru a prelungi
conducta cu un tronson aflat pe direcția primului. Length este de
50 mm. OK, pentru a termina tronsonul.
Tamburul (conducta de diametru mare) se construiește
pornind de la selectarea planului yz, în care s deschide o schță
care, în final va arăta ca repreyzentarea din figura 3.7. Construiți,
prin urmare cercul Ø50, cu centrul plasat sub origine, pe exa
verticală, la distanța de 40 mm. Ieșiți din schiță. Apelați tot la
Pad, și impuneți în caseta deschisă la First Limit o lungime
de 40 mm pentru schița abia închisă; activați Thick, pentru a
putea impune pentru Secod Limit: Length de 40 mm; Normal to
Profile – activ și Thickness 1 de 5 mm. După OK, tamburul este
realizat.
Selectați planul xy și descideți obișnuita schiță în care
selectați muchiile circulare din acest plan. Proiectați-le pe planul

Fig. 3.7 Fig. 3.8

de schițare (comandă Project 3D Elements, ) și, folosind o


vizualizare Wireframe, schița arată ca în figura 3.8. Părăsiți schița, apoi activați din nou Pad, ,
pentru ultima schiță. Optați pentru Type: Up to Surface (selectați pe ecran suprafața exterioară a
tamburului, ca First Limit), având grijă ca în Selection să fie selectată schița ultimă. După OK, cele două
tronsoane sunt unite.
Urmează să fie realizată legătura interioară (să fie străpuns peretele tamburului. Deschideți o
schiță în plaul xy. Selectați în ea muchia interioară a conductei subțiri pe care ați realizat-o în prima etapă.
Proiectați această muchie pe planul de schițare, apoi părăsiți schița. Activați comanda Pocket, , din
bara Sketch-Based Features. În caseta de dialog Pocket Definition, impuneți Type: Dimension; adâncimea
Depth de 40 mm; Reverse Side, dacă este cazul, pentru a executa operația spre tambur, apoi OK.
Tamburul este străpuns și modelul realizat. Vizualizați și închideți, fără salvare.