Sunteți pe pagina 1din 19

Cuprins:

Introducere

Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă importantă şi de


permanentă actualitate a activităţii de asigurare.
În ultimele trei-patru decenii ale secolului XX şi în primii ani ai secolului XXI, a
crescut importanţa care s-a acordat şi se acordă asigurărilor de răspundere civilă în mai

1
toate ţările. Acest lucru poate fi privit şi ca o consecinţă directă a creşterii numărului de
accidente de autovehicule şi a altor riscuri acoperite de către companiile de asigurare.
Prin urmare, asigurările de răspundere civilă sunt o categorie aparte a asigurărilor,
care au un dublu rol: pe de-o parte protejează patrimoniul asiguratului în cazul în care se
produce riscul asigurat, iar pe de altă parte au şi o importantă funcţie socială.
În cadrul acestui proiect, vom prezenta câteva caracteristici ale asigurărilor de
răspundere civilă, precum şi câteva exemple din cadrul acestora.

1. Asigurările de răspundere civilă- aspecte generale

Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat-


persoană fizică sau persoană juridică-unor terţe persoane necunoscute în momentul
încheierii contractului de asigurare, în condiţiile în care asiguratul este răspunzător din
punct de vedere legal.
În cadrul asigurărilor de răspundere civilă, spre deosebire de asigurările de bunuri şi
serviicii, pe lângă asigurat şi reasigurat, în cazul producerii riscului asigurat, mai
intervine şi o a treia persoană , respectiv terţul păgubit. Prin urmare, existenţa asigurării
de răspundere civilă permite pe de-o parte, ca persoana păgubită să primească
despăgubirea ce i se cuvine, iar pe de altă parte, ca patrimoniul asiguratului să nu se
modifice. De asemenea, asiguratul nu mai poate fi urmărit pe cale juridică pentru

2
prejudiciul produs, pentru că în schimbul primelor de asigurare plătite, răspunderea este
preluată de către asigurator.
Aşadar, asigurările de răspundere civilă, pe lângă faptul că protejează patrimoniul
asiguratului, au şi un rol social, deoarece permit persoanelor care au suferit prejudicii să
fie despăgubite promt şi integral de către societatea de asigurări. În acest fel, persoanele
păgubite nu mai aşteaptă până când autorul faptei va fi în măsură să achite despăgubirea
sau uneori până când acesta va fi descoperit.
Spre deosebire de cealelalte categorii de asigurări, în cadrul asigurărilor de
răspundere civilă, nu se pot acorda despăgubiri pentru pretenţiile formulate de către terţe
persoane faţă de asigurat, ca urmare a neexecutării de către acesta a unor obligaţii
preexistente. Prin urmare, prin asigurările de răspundere civilă pot fi acoperite numai
prejudiciile aduse de asigurat unor terţe persoane, în anumite condiţii, care trebuie să fie
îndeplinite în mod cumulativ. Aceste condiţii sunt:
• Este necesară săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite ( care
contravine normelor legale)
• Trebuie să se poată dovedi existenţa unui prejudiciu, deci a unei pagube
materiale sau vătămări corporale produse de asigurat terţei persoane accidentate.
• Se impune să există un raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului,
care a produs accidentul, şi persoana terţă păgubită.
• Este necesar să se poată constata culpa asiguratului care a săvârşit fapta
ilicită ce a condus la producerea accidentului.1

1.1 Caracteristicile contractului de asigurare de răspundere civilă

De asemenea, contractul de asigurare de răspundere civilă, se caracterizează prin:


• Obiectul asigurărilor de răspundere civilă îl reprezintă tocmai prejudiciul
produs unor terţe persoane de către asigurat. Este vorba de prejudiciul care poate fi
produs prin folosirea anumitor bunuri, cum sunt: autovechicule, clădiri şi diferite alte
construcţii,exercitarea unei anumite activităţi sau profesii.

1
Bercea,F;Văcărel,I- Asigurări şi reasigurări-Editura Expert, Bucureşti 2007- ediţia a 4 a

3
• Poliţa de asigurare se poate încheia atât în ceea ce priveşte teritoriul
României, cât şi în exterior, exceptând ţări precum SUA şi Canada sau altele care au
acelaşi regim legislativ
• Suma asigurată rămâne la acelaşi nivel pe toată durata asigurării, spre
deosebire de asigurarea bunurilor şi a persoanelor unde ea se plăteşte în mai multe etape
şi poate fi diferită. Astfel, la fiecare producere a riscului asigurat, răspunderea
asiguratorului se poate situa la nivelul sumei asigurate, indiferent de numărul cazurilor
asigurate care au avut loc în perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Aşadar,
este posibil să apară şi situaţii în care asigurătorul plăteşte despăgubiri pentru prejudicile
produse de acelaşi asigurat mai multor terţe persoane
• Daunele pentru care se acordă despăgubiri sunt ilustrate pe de-o parte de
prejudicii corporale ( vătămări corporale), iar pe de altă parte de prejudicii
materiale( pagube de bunuri)
• Despăgubirile se acordă pentru: sumele pe care asiguratul trebuie să le
plătească unei terţe persoane pentru prejudiciile pe care acesta , persoane de care
răspunde, lucruri sau animale aflate în posesia sa le-a produs. De asemenea, despăgubirile
se acordă şi pentru soţul sau soţia sau alte persoane care locuiec împreună cu asiguratul şi
care au produs vătămări corporale sau materiale unei terţe persoane. Pe deasupra,
despăgubirile se acordă şi pentru cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat pentru
îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor,
dacă asiguratul este obligat prin hotarâre judecătorească la plata acestora.
• Nu se acordă despăgubiri dacă prejudiciu a fost produs printr-un caz de
forţă majoră ( trăznet, inundaţie, avalanşă), din culpa exclusivă a persoanei păgubite, din
culpa exclusivă a persoanei terţe, dacă prejudiciul realizat nu este inclus în contractul de
asigurare. De asemenea, nu se acordă despăgubiri dacă pretenţiile formulate de către
persoana terţă sunt urmare a propriei vătămări corporale sau a propriei avarieri a
bunurilor, dacă pretenţile apar după repararea acestora sau dacă daunele au fost produse
de persoane înrudite cu persoana păgubită, dacă orice pretenţie financiară este în afara
condiţiilor contractului de asigurare.
• Dacă asiguratul însuşi este victima accidentului (sau acesta afectează
bunurile sale), el nu are dreptul de a încasa o despăgubire de la asigurator, în cadrul

4
asigurărilor de răspundere civilă, ci numai dacă acesta are o poliţă de asigurare în cadrul
asigurărilor de persoane sau al asigurărilor de bunuri.
• În cazul asigurărilor de răspundere civilă, culpa asiguratului este una din
condiţiile de bază care se cere a fi îndeplinită pentru ca asigurătorul să plătească
despăgubirea cuvenită terţelor persoane.
• În asigurările de răspundere civilă, în calitate de beneficiar pot să apară
numai persoane necunoscute în momentul încheierii asigurării. Aceste persoane, cu toate
că primesc indemnizaţia de asigurare direct de la societatea de asigurări, nu au dreptul de
a acţiona în justiţie decât pe asigurat. 2

1.2. Clasificarea asigurărilor de răspundere civilă

Asigurările de răspundere civilă pot fi grupate după mai multe criterii.


După modul modul de reglementare din punct de vedere juridic, asigurările de
răspundere civilă pot fi clasificate în:
• Asigurări de răspundere civilă obligatorii
• Asigurări de răspundere civilă facultative sau contractuale.

După obiectul lor, asigurările de răspundere civilă pot fi grupate în:


• Asigurări de răspundere civilă apărute din deţinerea şi utilizarea mijloacelor
de transport
• Asigurări de răspundere civilă legală sau generală
O analiză detaliată a asigurărilor de răspundere civilă, le împarte pe acestea astfel:
• Asigurare de răspundere civilă generală a persoanelor juridice
• Asigurarea de răspundere civilă a producătorului
• Asigurarea de răspundere civilă a angajatorului
• Asigurarea de răspundere civilă a prestatatorului de servicii
• Asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor
• Asigurarea de răspundere civilă profesională
2
Bercea,F;Văcărel,I- Asigurări şi reasigurări-Editura Expert, Bucureşti 2007- ediţia a 4 a

5
• Asigurarea de răspundere civilă a hotelurilor
• Asigurarea de răspundere civilă a chiriaşului faţă de proprietar
• Asigurarea de răspundere civilă a operatorilor de transport
• Asigurarea de răspundere civilă a operatorilor feroviari3

Pe unele dintre acestea, pe care le-am considerat mai importante, le vom aborda mai
amănunţit în cadrul acestui proiect.

2. Asigurarea de răspundere civilă a trasportatorilor în calitate de cărăuş

Această asigurare poate fi încheiată de orice transportator de marfă care efectuează


transporturi cu vehicule atât pe teriroriul României, cât şi în străinătate. Obiectul acesteia
este constituit de răspunderea transportatorului în calitate de cărăuş pentru avarierea sau
distrugerea mărfurilor încredinţate pentru transport. Riscurile acoperite sunt evidenţiate în
cadrul articolelor 17 şi 23 din „Convenţia privind contractul pentru transportul
internaţional de mărfuri pe şosele”, atât pe teritorul României, cât şi în afara acestuia. În
baza acestor articole, transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parţială
sau pentru avarierea mărfii, dacă acestea au fost produse între momentul primirii mărfii şi
cel al eliberării acesteia, cât şi pentru întârzierile în eliberare dacă aceste aspecte ţin de
persoana transportatorului. Pe de-o parte, transportatorul nu poate fi exonerat de
răspundere sau de avaria rezultată dacă vehiculul pe care-l foloseşte s-a defectat
indiferent dacă este propriu sau închiriat. Pe de altă parte, transportatorul este exonerat de
culpa pe care o are dacă avaria sau pierderea nu s-a realizat datorită lui, au existat factori
exteriori care au cauzat dauna respectivă independenţi de acţiunea acestuia. De asemenea,
transportatorul este exonerat şi în următoarele cazuri:
• Folosirea vehiculelor fără prelată şi descoperite dacă acest mod de transport
a fost convenit în mod expres în contract
• Lipsa sau defecţiozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor
la alterări sau dacă nu sunt acestea nu sunt ambalate corespunzător

3
http://www.bursaasigurarilor.ro/politeonline/Asigurari_de_raspundere_civila-news63-l1.html

6
• Manipularea, încărcarea, ancorarea sau descărcarea mărfii de către
exportator sau destinatar
• Natura unor mărfuri expuse, din cauzele felului lor, fie la pierdere totală, fie
la pierdere parţială sau totală, fie la avariere în special prin spargere, rugină, deteriorare
internă şi spontană, uscare, curgere, pierdere normală sau prin acţiunea insectelor sau a
rozătoarelor
• Transportul de animale vii4
Calcul despăgubirii pusă în sarcina transportatotului se realizeză în funcţie de
valoarea mărfii la locul şi în momentul primirii acesteia pentru transport. Valoarea ei este
determinată pe baza cursului bursier, sau în cazul lipsei acestuia pe baza preţului curent al
pieţei sau pe baza valorii uzuale a mărfurilor de aceelaşi fel şi de aceeaşi calitate. Cu
toate acestea, cuantumul sumei nu poate depăşi 8,33 unităţi de cont/kg de greutate brută
lipsă( unitatea de cont este DST). În plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale şi
alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului mărfii, în totalitate pentru pierderea totală şi
proporţional pentru pierderea parţială. În conformitate cu OUG nr 109 din 14.07.2005,
cuantumul despăgubirilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,5 USD pe kg greutate
brută lipsă. De asemenea, se acordă despăgubiri dacă vehiculele transportă mărfuri
perisabile, iar prejuridiciile s-au produs la instrumentele care controlează temperatura sau
dacă marfa a fost furată dacă s-a convenit în contract şi a dacă a fost plătită o primă
suplimentară pentru acestea.
Nu se acordă despăgubiri în caz de război, invazie, revoltă, conspiraţie, acte de
sabataj, terorism şi altele, în cazul capturării, sechestrării, exproprierii cu forţa sau
ocupare ilegală, greşealii intenţionate a asiguratorului, folosirii de vehicule neadecvate
mărfii, influenţei temperaturii ca urmare a opririi sau a proastei funcţionări a aparatelor
frigorifice, conducerii unui vehicul de către o persoană cu o concentraţie alcoolică în
sânge peste limita admisă de lege sau aflată în stare de ebrietate sau sub influenţa
substanţelor halucinante, conducerii de către o persoană care a părăsit locul accidentului
sau care nu avea permis corespunzător.
Un aspect important este dat şi de elementele care sunt expluse din asigurarea
răspunderilor pentru daune cum ar fi transporturile funerare, cele efectuate pe baza

4
http://www.asitrans.ro/page.php?id=18

7
convenţiilor poştale, a operaşiuniide strănutare, precum şi cele ce cuprin materiale
preţioase, perle, blănuri, acţiuni şi obligaţiuni.

3. Asigurarea de răspundere civilă profesională

Aceste asigurări se adresează cadrelor medicale, avocaţilor, notarilor publici,


executorilor bancari, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, managerilor,
proiectanţilor de inginerie civilă, brokerilor etc.
În continuare, vom face referire la câteva dintre asigurările de răspundere civilă
profesională practicate pe piaţa asigurărilor din România
.
Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru practica medicală

Se referă la răspunderea civilă profesională a furnizorilor de servicii medicale,


persoane fizice sau unităţi medicale, acreditate protrivit legii.
Despăgubirile acordate de asigurator acoperă sumele pe care asiguratul este obligat
să le plătească pentru prejudiciile de care răspunde în baza legii ca urmare a vătămarii
corporale, a decesului şi/sau a pagubelor materiale produse unui sau mai multor pacienţi,
este cazul prejudiciilor cauzate de greşeala, eroare, omisiune sau neglijenţa în
îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către asigurat sau prepuşii acestuia, în cazul
presoanelor juridice.
Totodată se despăgubesc şi cheltuielile de judecată:
• cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor
legale, vizând obligarea asiguratului la plata despăgubirilor în cazul în care asiguratul a
fost obligat la plata acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
• cheltuielile de judecată făcute de asigurat şi de celelalte persoane cuprinse în
asigurare în procesul civil, dacă au fost obligate la despăgubire.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaţilor.

Aceasta asigurare priveşte răspunderea civilă profesională a persoanelor care


practică liber şi independent profesia de avocat, conform legislaţiei în vigoare în
România.

8
Conform acestei asigurări se pot asigura: cabinete individuale de avocatură(în
numele şi pentru fiecare avocat titular sau avocat colaborator); cabinetele asociate( în
numele şi pentru fiecare avocat titular, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele
cabinetului); societăţi civile profesionale ( în numele fiecarui şi pentru fiecare avocat
asociat, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele societăţii)
Despăgubirile sunt acordate de asigurator şi acoperă sumele pe care asiguratul
este obligat să le plătească pentru prejudiciile provocate clienţilor ca urmare a faptelor
şi/sau actelor de neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în mod involuntar în îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin încheierea cu clienţii săi a contractelor de asistenţă juridică,
rezultate din redactarea de acte juridice, consultaţii sau cereri cu caracter juridic; atestarea
identităţii părţilor, conţinutului sau datei actelor; asistenţă şi reprezentare juridică în faţa
organelor de justiţie, de urmărire penală, de notariat şi a altor organe stabilite de lege.
De asemenea, se despăgubesc prejudiciile produse clienţilor din culpa asiguratului
pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate asiguratului
de către clienţi în vederea exercitării activităţii specifice şi pentru sumele cheltuite de
asigurat sau persoana prejudiciată în scopul reconstituirii, refacerii sau înlocuirii acestor
documente. Totodata, se despăgubesc şi cheltuielile de judecată:
• cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor
legale, vizând obligarea asiguratului la plata despăgubirilor în cazul în care asiguratul a
fost obligat la plata acesteia prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
• cheltuielile de judecată făcute de asigurat şi de celelalte persoane cuprinse în
asigurare în procesul civil, dacă au fost obligate la despăgubire.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor publici.

Aceasta poate fi încheiată de: birourile notariale individuale; notari publici asociaţi;
colaboratori juridici cu brevet de notar sau fără; uniunile şi asociaţiile profesionale-
Camerele Notarilor Publici; Uniunea Naţionala a Notarilor Publici.
Existenţa acestei asigurări dă dreptul asiguratului să solicite despăgubiri pentru:
• sumele pe care asiguratul este obligat să le achite pentru prejudicii provocate
clienţilor ca urmare a faptelor şi/sau actelor de neglijenţă, erori sau omisiuni făcute în
mod involuntar, rezultând din: autentificarea actelor, legalizarea semnăturilor, legalizări

9
de copii, reconstituiri ale actelor originale, efectuarea şi/sau legalizarea traducerilor,
efectuarea actelor de protest a titlurilor de valoare, efectuarea procedurii succesorale s.a.
De asemenea, se despăgubesc prejudiciile produse din culpa asiguratului pentru
pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate asiguratului de
către clienţi în scopul efectuării activităţii specifice. Se despăgubesc şi cheltuielile făcute
de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea acestor documente.
Totodată, se despăgubesc şi cheltuielile de judecată:
• cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor
legale, vizând obligarea asiguratului la plata despăgubirilor în cazul în care asiguratul a
fost obligat la plata acesteia prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
• cheltuielile de judecată făcute de asigurat şi de celelalte persoane cuprinse în
asigurare în procesul civil, dacă au fost obligate la despăgubire.

Asigurarea de răspundere civila profesională a expertilor contabili şi a contabililor


autorizaţi.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au încheiat o astfel de asigurare au


dreptul la despăgubiri pentru:
• sumele pe care aceştia, în realizarea atribuţiilor specifice, sunt obligaţi să le achite
pentru prejudicii rezultate în urma faptelor şi/sau actelor de neglijenţă, erori sau omisiuni
făcute în mod involuntar
• prejudiciile produse din culpa experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi prin
pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale primite de aceştia în
vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de lege. Se acopera prin despăgubiri şi
cheltuielile făcute de asiguraţi sau persoana prejudiaciată pentru reconstituirea, repararea
sau înlocuirea documentelor mai înainte mentionate.
Totodata, se despăgubesc şi cheltuielile de judecată:

10
• cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor
legale, vizând obligarea asiguratului la plata despăgubirilor în cazul în care asiguratul a
fost obligat la plata acesteia prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
• cheltuielile de judecată făcute de asigurat şi de celelalte persoane cuprinse în
asigurare în procesul civil, dacă au fost obligate la despăgubire.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a executorilor bancari

Această asigurarea poate fi încheiata de persoanele înregistrate ca având această


calitate în Registrul executorilor bancari ţinut de Ministerul Justiţiei.
Executorii bancari care au încheiat această asigurare au dreptul să solicite
despăgubiri pentru:
• sumele pe care ei sunt obligaţi să le plătească în exercitarea atribuţiilor specifice
pentru prejudiciile provocate prin: fapte şi/sau acte de neglijenţă, erori sau omisiuni
făcute în mod involuntar în procesul de punere în executare a titlurilor executorii şi
efectuarea actelor de executare necesare în toate formele de executare silită, prevăzute în
Codul de procedură civilă şi alte dispoziţii legale aplicabile în materie; notificarea actelor
judiciare şi extrajudiciare, respectiv comunicarea actelor de procedură; aplicarea
măsurilor asiguratorii dispuse de instanţă; îndeplinirea oricăror alte acte sau operaţiuni
prevăzute de dispoziţiile legale, aplicabile executării titlurilor executorii;
• prejudicii produse din culpa executorilor bancari pentru pierderea, distrugerea
documentelor originale predate acestora de către terţi în vederea exercitării atribuţiilor
prevăzute de lege pentru comunicarea notificărilor, aplicarea măsurilor asiguratorii
dispuse de către instanta de judecată, în comunicarea actelor de procedura şi alte
asemenea. Se despăgubesc şi cheltuielile făcute de asigurat sau persoana prejudiciată
pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor înainte menţionate.
Totodata, se despăgubesc şi cheltuielile de judecată:
• cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalitatilor
legale, vizând obligarea asiguratului la plata despăgubirilor în cazul în care asiguratul a
fost obligat la plata acesteia prin hotarare judecatoreasca definitiva şi irevocabila;

11
• cheltuielile de judecată făcute de asigurat şi celelalte persoane cuprinse în
asigurare în procesul civil, dacă au fost obligate la despăgubire.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a mangerilor.

Această asigurare poate fi încheiata de persoane fizice şi juridice, române sau


străine, care au calitate de manager, director executiv sau o funcţie echivalentă, numite cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, care privesc contractul de management.
Managerii care au încheiat această asigurare au dreptul să solicite din partea
asiguratorului despăgubiri pentru:
• daune materiale cauzate ca urmare a faptelor culpabile sau actelor de neglijenţă,
erori sau omisiuni făcute în mod involuntar în actele de conducere;
• cheltuieli de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale
în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost obligat la
despăgubire prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă.
Prin contractul de asigurare se acoperă doar consecinţele financiare ale
evenimentelor asigurate produse pe teritoriul Romaniei, în perioada de valabilitate a
contractului de asigurare.

Asigurarea de raspun dere civilă profesionala a proiectanţilor pentru lucrări de


inginerie civilă.

Această asigurare poate fi încheiata de persoanele care au licenţă în proiectare, în


domeniul construcţiilor civile sau industriale. Prin asigurare se acoperă răspunderea civilă
a asiguratului şi a angajaţilor acestuia pentru prejudiciile- daune materiale şi/sau vătămari
corporale- cauzate clienţilor sau terţilor din neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în
mod involuntar în exercitarea atribuţiilor profesionale.5

4. Asigurarea de raspundere civilă a angajatorului faţă de proprii angajaţi

5
Bercea,F;Văcărel,I- Asigurări şi reasigurări-Editura Expert, Bucureşti 2007- ediţia a 4 a

12
Aceasta asigurare se adreseaza angajatorului (persoană fizică sau juridică) ce se află
în raporturi de muncă ori de serviciu cu angajatul şi care are prerogativa organizării
activităţii. Prin „angajat” se înţelege: persoana fizică angajată potrivit legii de către
asigurat, precum şi studenţii/ elevii/ucenicii în perioada efectuării stagiului de practică şi
alţi participanţi la procesul de muncă.
Asiguratorul acoperă, în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii speciale
de Asigurare şi în schimbul plăţii primei de asigurare, răspunderea civilă a asiguratului
declanşată ca urmare a producerii evenimentelor asigurate.
Eveniment asigurat reprezintă prejudiciul suferit de angajat, produs în perioada
asigurată, în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi
care este consecinţa unor fapte culpabile săvârşite de către asigurat în perioada asigurată;
prejudiciul poate consta în vătămări corporale (incapacitate temporară de muncă,
invaliditate, deces) şi/sau pagube materiale (avarierea/distrugerea bunurilor aparţinând
angajatului)
Riscuri excluse: bolile cauzate de afecţiuni psihice, urmările otrăvirii cauzate prin
introducerea intenţionată în corp a unor substanţe solide, lichide sau gazoase, urmările
bolilor infecţioase (malaria, tifosul exantematic, SIDA), sinuciderea.
Limita de răspundere:
• Răspunderea asumată de asigurător nu va depăşi în total în legătură cu un accident
sau serie de accidente decurgând dintr-un eveniment asigurat, limita răspunderii pe
eveniment prevăzută în Specificaţia din anexă.
• Răspunderea asumată de Asigurător nu va depăşi, în total, limita răspunderii pe
perioadă asigurată prevăzută în Specificaţia din anexă, în legătură cu accidentele de
muncă întâmplate în perioada asigurată.
Perioada de asigurare: Prezenta poliţă de asigurare este valabilă pentru perioada
menţionată în Polita
Obligaţiile asiguratului: să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi
asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; să asigure permanent
condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare de muncă; să încheie cu angajaţii
contract individual de muncă, în formă scrisă, cu menţionarea drepturilor şi obligaţiilor
părţilor, conform aptitudinilor profesionale şi personale ale angajaţilor.

13
Obligaţiile Asiguratorului: să constate şi să evalueze prejudiciul, în maxim
X(interval cât mai scurt) zile de la primirea înştiinţării producerii evenimentului, prin
reprezentanţii săi, împreună cu asiguratul sau beneficiarul asigurării, inclusiv prin experţi,
dacă există puncte de vedere diferite cu privire la cauzele şi împrejurările producerii
evenimentului şi se convine în acest mod de către părţile semnatare ale contractului de
asigurare.
Asiguratorul are, de asemenea, obligaţia să stabilească şi să plătească despăgubirile
cuvenite în baza documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care s-a
produs riscul asigurat, precum şi cea care probează mărimea prejudiciului.
Asiguratorul îşi va îndeplini obligaţiile care decurg din prezentul contract în
maximum Y zile de la primirea documentatiei complete privind evenimentul asigurat.
Despăgubiri acordate
Asiguratorul acorda despăgubiri, in limitele raspunderii mentionate in Polita,
pentru:
• sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat să le plătească persoanelor
păgubite cu titlu de daune materiale directe. Asigurătorul acoperă numai diferenţa dintre
cuantumul prejudiciului suferit şi sumele încasate ori care ar trebui încasate de la sistemul
de asigurări sociale, conform legislatiei în vigoare;
• cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită pentru îndeplinirea
formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă
asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă;
• cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, stabilite de lege ori de
către instanţele de judecată, dacă asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor;
• sumele cheltuite de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea
documentelor originale ale angajaţilor, solicitate de asigurat şi depuse de angajaţi la
sediul acestuia (cărti de muncă, acte de identitate, diplome, certificate de
naştere/căsătorie, etc.), cu acordul prealabil scris al asiguratorului şi în limita a Z(un
procent mic între 5 şi 15)% din limita răspunderii pe eveniment precizată în poliţă.

5. Răspunderea civilă legală a producătorilor

14
În schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat, societatea de asigurare
acoperă pierderile băneşti pe care asiguratul ar trebui să le suporte ori de cîte ori, în
timpul perioadei de valabilitate a poliţei, a provocat un prejudiciu unui beneficiar al său şi
este obligat să îl repare. Asiguratorul acoperă prejudiciile provocate de asigurat terţelor
persoane, consecinţa directă a unor fapte savârşite accidental, din neglijenţa sau
imprudenţa, pentru care acesta răspunde în baza legii. În cazurile în care sunt îndeplinite
elementele răspunderii civile delictuale, se acorda despăgubiri producăorilor - persoane
fizice sau juridice.
Asigurat poate fi orice persoana fizică sau juridică care are calitatea de producător,
fiind:
a)fabricantul unui produs finit, producătorul oricărei materii prime sau fabricantul
unei părţi componente a produsului
b) orice persoana care, aplicând pe produse numele său, marca de comerţ sau un alt
semn distinctiv, se prezintă ca fiind producător;
c) orice persoana care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei
operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă forma de distribuţie specifică
derulării afacerii, numai dacă a încheiat un contract de distribuţie cu un producator.
Pot fi cuprinse în asigurare orice produse, exceptând:
• explozibili, artificii, gaze şi alte produse volatile din petrol
• medicamente, produse farmaceutice
• produse chimice (vopsele, produse cosmetice, pentru înfrumuseţare, îngrăşăminte,
insecticide, pesticide, fumigant, hrană pentru animale)
• beton gata amestecat şi prefabricat pentru construcţii
• materiale de construcţii exportate în America de Nord
• aparate de aer condiţionat şi părţi componente dacă sunt exportate în SUA
• echipamente de control electric şi electronic
• echipamente medicale şi implanturi medicale
• materiale genetice
• arme şi munitie de orice fel
produsele pe baza de tutun confecţionate, vândute, manipulate sau distribuite de asigurat

15
• produsele modificate genetic
Riscuri acoperite
Asigurarea oferă acoperire pentru prejudiciile cauzate unor terţe persoane
(consumatori), din culpa producătorului, prin utilizarea de către aceştia a unor produse
defectuoase fabricate, construite, instalate, prelucrate, modificate, reparate, vândute sau
distribuite de producător.
Despăgubiri:
În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, Allianz-Tiriac Asigurări acordă
sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare pentru:
• prejudiciile cauzate tertelor persoane prin vătămare corporală, inclusiv decesul
suferit de acestea
• prejudiciile cauzate tertţlor persoane prin avarierea sau distrugerea altor bunuri
aparţinând acestora
• cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil (cheltuieli de judecată necesare
pentru buna desfăşurare a justiţiei şi încuviinţate de instanţă) dacă a fost obligat la
dezdăunare
• cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat pentru îndeplinirea formalităţilor
legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost
obligat prin hotărîre judecătorească la plata acestora
Despăgubirea poate fi plătita fie asiguratului, fie nemijlocit celui păgubit, cu
acordul şi înştiinţarea prealabilă scrisă a asiguratului, în masura în care cel păgubit nu a
fost deja despăgubit de asigurat. În cazul decesului, despăgubirea va fi plătita
moştenitorilor legali ai persoanei decedate.
Asigurarea poate fi valabila fie numai pe teritoriul Romaniei, fie cu extindere în
afara României, excepţie făcând SUA şi Canada, precum şi ţările sau teritoriile care au
acelaşi sistem legislativ.
Nu pot fi cuprinse în poliţa de asigurare şi nu se pot acorda despăgubiri pentru:
• costurile ocazionate de reparaţia, recondiţionarea sau înlocuirea oricărui produs
sau părţi ale acestuia şi/ sau orice pierdere economică apărând ca o consecinţă a
necesităţii unei astfel de reparaţii, recondiţionări sau înlocuiri
• costuri legate de retragerea de pe piaţa a unui produs sau părţi ale unui produs

16
• răspunderile pentru pagubele cauzate de un produs neomologat sau care nu
îndeplineşte, din punct de vedere legal ori tehnic, condiţiile punerii în consum, precum şi
pentru orice produs executat fără respectarea tehnologiei de fabricaţie
• orice pretenţii cu privire la performanţele ori caracteristicile produsului
• răspunderi pentru orice produse livrate, instalate sau construite de către asigurat
pentru industria aeronautică, navală sau producătoare de autovehicule (inclusiv piesele de
schimb sau părţi componente)
• pretenţii de despăgubire datorate utilizării/ folosirii incorecte a produselor de către
beneficiarii acestora
• pagube cauzate de un produs care nu a fost în obiectul de activitate al asiguratului,
nu a aparţinut, nu a fost în sarcina şi sub controlul acestuia ori a prepuşilor săi. 6

6. Concluzii

Asigurările de răspundere civilă ocupă aşadar un loc deosebit de important în viaţa


fiecărui cetăţean, dat fiind faptul că pe de-o parte, ele constituie o categorie specială a

6
http://www.allianztiriac.ro/index.htm

17
asigurărilor, iar pe de altă parte, în contractul de asigurare mai intervine şi o terţă
persoană care este în majoritatea cazurilor păgubitul.
În prezent, există tendinţa de diversificare a ofertelor oferite de către companiile de
asigurări româneşti, aspect datorat atât concurenţei din domeniul respectiv, cât şi
dezvoltării condiţiilor de viaţă a cetăţenilor ( apariţia de noi locuri de muncă, a unor noi
riscuri ce nu au fost asigurate anterior).
În opinia noastră, asigurărilor de răspundere civilă trebuie să li se aloce o
importanţă deosebită deoarece de existenţa acestora depinde în bună măsură funcţionarea
şi dezvolaterea vieţii cotidiene.

7. Bibliografie

• Bercea,F;Văcărel,I- Asigurări şi reasigurări-Editura Expert, Bucureşti 2007-


ediţia a 4 a

8. Webgrafia
• http://www.allianztiriac.ro/index.htm
• http://www.asitrans.ro/page.php?id=18
• http://www.bursaasigurarilor.ro/politeonline/Asigurari_de_raspundere_civila-
news63-l1.html

18
19

S-ar putea să vă placă și