Sunteți pe pagina 1din 5

1.

CONTABILITATEA COMBUSTIBILULUI
Normele de consum de combustibil în transportul auto sînt destinate pentru calcularea
semnificaţiei normate a consumului de combustibil, pentru ţinerea evidenţei statistice şi
operative, determinarea preţului de cost al transporturilor şi altor tipuri de lucrări de transport,
planificarea necesităţilor întreprinderilor în vederea asigurării cu produse petroliere, efectuarea
calculelor la impozitarea întreprinderilor, realizarea regimului de economie şi păstrare a energiei
produselor petroliere utilizate, realizarea decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport,
conducătorii auto etc.
Normele de consum de combustibil la Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L. se stabilesc pentru
fiecare model, marcă sau modificaţie de automobil exploatată şi corespunde anumitor condiţii de
funcţionare a mijloacelor de transport auto în conformitate cu clasificarea şi destinaţia acestora.
Normele cuprind consumul de combustibil necesar pentru derularea procesului de transport
(anexa 1). Consumul de combustibil pentru necesităţi tehnice, de garaj şi în alte scopuri
economice interne, care nu sînt legate nemijlocit de procesul tehnologic de transportare a
călătorilor şi mărfurilor, în componenţa normelor nu se includ şi se stabilesc separat.
După procurarea Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L. depozitează combustibilul într-un loc
special de unde apoi se alimentează mijloace de transport. La finele fiecărei luni în contabilitate
se face un raport în care se înscrie numele și prenumele persoanelor care lucrez cu mijloace de
transport auto și combustibilul consumat de mijloacele de transport.
Conform facturii fiscale (anexa 2) HL0005962 din 07.12.2018, Î.C.S ,, MEGASTROI
’’S.R.L. a procurat „Combustibil diesel” de la IM Tirex Petrol SA în sumă de 73393,20 lei,
inclusiv TVA.
Se întocmesc urmatoarele formule contabile:
1) Reflectarea intrării combustibilului:
Debitul contului 211.4 „Combustibil” – 61161 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 61161lei
2) Reflectarea TVA:
Debitul contului 534 „Datorii față de buget” – 12232,20 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 12232,20 lei
3) Reflectarea stingerii datoriei:
Debitul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 73393,20 lei
Creditul contului 242 „Conturi curente în monedă națională” – 73393,20 lei

3
2. CONTABILITATEA ANVELOPELOR

Normele de parcurs al anvelopelor mijloacelor de transport auto sînt destinate pentru


planificarea necesităţilor de anvelope la întreprinderile de transport, realizarea regimului de
economie şi utilizarea raţională a resurselor materiale, determinarea nivelului tarifelor şi
asigurarea achitării impozitelor de către întreprinderi.
Normele de exploatare a anvelopelor la Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L. se stabilesc pentru
fiecare tip-mărime şi model de anvelopă, precum şi pentru modificaţiile de automobile
exploatate, şi corespund anumitor condiţii de exploatare a transportului auto.
Procurarea anvelopelor în perioada de exploatare a mijloacelor de transport auto pentru a le
schimba pe cele vechi are loc în baza facturilor fiscale.
Conform facturii fiscale (anexa 3) AAF2311537 din 03.12.2018, Î.C.S ,, MEGASTROI
’’S.R.L.. a procurat 4 anvelope de la Eximotor SA în sumă de 13666,67, fără TVA. Valoarea
TVA a constituit 2733,33 lei.
Se întocmesc urmatoarele formule contabile:
1) Reflectarea intrării anvelopei:
Debitul contului 211.3 „Anvelope și acumulatoare” – 13666,67lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 13666,67lei
2) Reflectarea TVA:
Debitul contului 534 „Datorii față de buget” – 2733,33 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 2733,33 lei
3) Reflectarea stingerii datoriei față de furnizori:
Debitul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 16400 lei
Creditul contului 242 „Conturi curente în monedă națională” – 16400lei
Anvelopa se eliberează de la depozit prin perfectarea bonului de consum de uz intern în care
se indică denumirea anvelopei, cantitatea, persoana care primește anvelopa pentru exploatare,
data și valoarea anvelopei.
Cînd anvelopa se eliberează de la depozit pentru a fi înlocuită o anvelopă veche, se
perfectează Proces-verbal de instalare a anvelopelor, în care se indică marca, valoarea anvelopei,
norma de parcurs, norma de decontare a valorii anvelopei și alt.
La data de 1 octombrie 2018 conform procesului – verbal de instalare a anvelopelor se
instalează anvelope pe automobilul DAF ZGO 443 (anexa 4).
Concomitent se întocmește o Fișă de evidență a exploatării anvelopei , în care se indică
modelul anvelopei, amortizarea acumulată, valoarea inițială a anvelopei.
4
Amortizarea anvelopelor depinde de parcursul automobilului ,să presupunem că costul de
intrare a unei anvelope instalate pe automobilul MAN cu numărul de înmatriculare ZGO 479
este de 5000 lei,iar durata de utilizare este de 70000 km,în perioada 01.12.2018 – 08.12.2018
automobilul dat în baza foaiei de parcurs HM870868 (anexa 5) parcurge 957 km,amortizarea se
v-a calcula astfel:
a) Aflăm amortizarea pe 1 km parcurs:
5000 lei /70000 km = 0,071 lei/km parcurs
b) Aflăm amortizarea pe perioada 01.12.2018 – 08.12.2018 pentru o anvelopă:
0,071 lei x 957 km = 67,947 lei.
Se v-a perfecta următoarea formula contabilă:
Debitul contului 261 ,,Cheltuieli anticipate curente’’ - 67,947 lei
Creditul contului 211.3 „Anvelope și acumulatoare” - 67,947 lei.
Concomitent se întocmește o Fișă de evidență a exploatării anvelopei (anexa 12), în care se
indică modelul anvelopei, amortizarea acumulată, valoarea inițială a anvelopei.Anvelopele aflate
în exploatare pot fi schimbate în cazul parcurgerii stabilite sau în cazul schimbului sezonier. Pot
exista cazuri cînd anvelope nu au parcurs norma stabilită, dar ulterior deja nu mai pot fi utilizate.

3. CONTABILITATEA ACUMULATOARELOR

La 16 noiembrie 2018 Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L. procură 2 acumulatoare de la


Olmosdon SRL în baza facturii fiscale AAE8720472 ,suma totală a cărora constituie 4094 lei
inclusiv TVA (anexa 6) .
În evidența contabilă se întocmesc urmatoarele formule contabile:
1) Reflectarea intrării acumulatorului:
Debitul contului 211.3 „Anvelope și acumulatoare” – 3411,67 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 3411,67 lei
2) Reflectarea TVA:
Debitul contului 534 „Datorii față de buget” – 682,33 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 682,33 lei
3) Reflectarea stingerii datoriei față de furnizori:
Debitul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 4094 lei
Creditul contului 242 „Conturi curente în monedă națională” – 4094lei
Evidența analitică a acumulatoarelor se ține pe tipuri de mijloace de transport auto.
5
Cînd acumulatorul se eliberează de la depozit pentru a fi înlocuită, se perfectează Proces-
verbal de instalare a acumulatoarelor, în care se indică marca, denumirea producătorului,
valoarea acumulatorului, tipul de mijloc de transport auto, durata de exploatare, numele și
prenumele a șoferului automobilului dat și alt.

4.REPARAȚIA ȘI DESERVIREA TEHNICĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT


AUTO

Pe parcursul exploatării mijloacele de transport auto necesită deservire tehnică și reparație.


Deservirea tehnică reprezintă executarea unor lucrări prevăzute de normele de exploatare a
mijloacelor de transpost auto în scopul menținerii acestora în stare normală de exploatare.
Pentru întreţinerea mijloacelor de transport auto în stare de lucru, dacă este necesar şi
convenabil din punct de vedere economic, întreprinderile efectuează reparaţia acestor mijloace.
La Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L reparația mijloacelor de transport auto se efectuează prin
două metode:
1) în regie proprie:
a) în secția proprie;
b) la locul aflării.
2) în antrepriză.
În cazul reparației mijloacelor de transport auto în regie proprie se întocmesc următoare
formule contabile:
a) în secția proprie:
Debitul contului 812 „Activități auxiliare”
Creditul contului 211 „Materiale”
Creditul contului 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Creditul contului 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Creditul contului 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Creditul contului 213 „Obiecte de mică valoare și scurtă durată”
b) la locul aflării:
Debitul contului 811 „Activități de bază”
Debitul contului 812 „Activități auxiliare”
Debitul contului 821 „Costuri indirecte de producție”
Debitul contului 712 „Cheltuieli de distribuire”
Debitul contului 713 „Cheltuieli administrative”
Creditul contului 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
6
Creditul contului 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Creditul contului 211 „Materiale”
În cazul reparației mijloacelor de transport auto în antrepriză se întocmesc următoare formule
contabile:
Debitul contului 811 „Activități de bază”
Debitul contului 812 „Activități auxiliare”
Debitul contului 821 „Costuri indirecte de producție”
Debitul contului 712 „Cheltuieli de distribuire”
Debitul contului 713 „Cheltuieli administrative”
Debitul contului 534.4 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente”
La Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L pe data de 22 noiembrie 2018 coform dacturii fiscale
AAF1590092 au loc ,,Servicii de reparație și deservire tehnică’’ în sumă de 3880 lei,inclusiv
TVA (anexa 8).Se întocmesc următoare formule contabile:
1) Reflectarea serviciilor de reparație și deservire tehnică:
Debitul contului 811 „Activități de bază” – 3233,34 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 3233,34 lei
2) Reflectarea TVA:
Debitul contului 534 „Datorii față de buget” – 646,66 lei
Creditul contului 521 „Datorii comerciale curente” – 646,66 lei
3) Reflectarea stingerii datoriei față de furnizori:
Debitul contului 521 „Datorii comerciale curente” –3880 lei
Creditul contului 242 „Conturi curente în monedă națională” – 3880 lei

Bibliografie
1. Planul General de Conturi Contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii
Moldova, nr.1534 din 22.10.2013 (cu modificările ulterioare prin OMF 188 din 30.12.2014 ).
http://lex.justice.md/md/349931/