Sunteți pe pagina 1din 20

OBIECTIV: “Santier ”OLX”, situat in Bucuresti, Sos. N. Titulescu nr.

4-8, etaj 5 – cladire


Americahouse, Sector 1
BENEFICIAR: Allegro Online Services Romania S.R.L.
ANTREPRENOR GENERAL: CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L.
ANTREPRENOR: S.C. CORIL IMPORT EXPORT SRL

PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


INTOCMIT CONFORM H.G.300/2006
ȘANTIER : “Santier ”OLX”

Elaborat Ing. Mantescu Octavian –Expert S.S.M.

E-mail : octavian.mantescu@pedorexpert.ro

Verificat Cladic Catalin - Sef santier

Tel : +40. 769.628.085

E-mail : laurentiu.cladic@coril.ro

Aprobat Cornel COMAN General Manager

Tel : +40. 722.344.284

E-mail : cornel.coman@coril.ro

Vizat Dr. - Medic Medicina Muncii

VIZAT BENEFICIAR,
COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Dl...............................
Tel............................./email:............

REGISTRU EVIDENŢĂ EXEMPLARE:

Număr copie Deţinător


1.

2.
3.

1
Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ se adresează
activităţilor pe care le desfăşoară personalul CORIL IMPORT - EXPORT S.R.L. si ai
subantreprenorilor în şantier şi are caracter de Normă Internă Obligatorie.

Legislaţia determinantă:
Legea 319/2006, Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare si mobile;
Reglementari legale aplicabile SSM:
La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile mentionate mai jos:
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 modificăt cu H.G 955/2010 pentru Normele
Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 actualizată în Iulie 2007 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile,
Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă,
Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă,
Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă,
Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot,
Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii,
Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice,
Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
prezenţa agenţilor chimici,
Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare,
Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de munca,
Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui
potenţial risc datorat atmosferelor explozive,
Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind privind protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă,
Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi
sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă,
Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor
faţă de riscurile datorate expunerii la azbest,
Riscuri potențiale de mediu ce pot apărea în timpul executării lucrărilor.
Legea 307/2006 – Legea privind apararea impotriva incendiilor;
OMAI nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor
OUG nr. 99 din 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extrem pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca ale subantreprenorului specifice
activitatilor pe care le desfasoara;

2
CUPRINS:
A. LOCALIZARE SANTIER....................................................................................................................... 5
B. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI/ SUBANTREPRENORULUI`.............................................. 5
C. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER: ......................................................................................... 5
D. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR : .............................. 5
E. DURATA LUCRĂRILOR, INDICAND DATA INCEPERII ACESTORA:...................................................... 6
LUCRARI DE EXECUTAT : .......................................................................................................................... 6
F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA SĂNĂTATEA ŞI
SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER . 6
G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE MATERIALELE
UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA FOLOSITE. DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU
PREPARATELOR PERICULOASE, DE DEPLASAREA PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA SANTIERULUI ..... 9
H. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE
LUCRĂRILOR PE CARE ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV
MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA ............................................................................ 16
I. MĂSURI PENTRU SITUATII DE URGENTA, REGULI P.S.I, PRIM AJUTOR, EVACUARE ..................... 36

3
A. LOCALIZARE SANTIER

Santierul se afla localizat in Bucuresti, Sos. N. Titulescu nr. 4-8, etaj 5 –


cladire Americahouse, Sector 1.

B. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI/


SUBANTREPRENORULUI`

B.1. ANTREPRENOR

Denumire CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L

Adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 73-81, Corp 2, Etaj 1, Sector 1, , Bucuresti

Reprezentat de :

Dl. Marius Tufan in calitate de Coordonator proiecte

Telefon 0737 666 825

E-mail marius.tufan@cos.ro

Dl. Alexandru Chitiga in calitate de lucrator desemnat SSM

Telefon : 0758 111 342

E-mail : alexandru.chitiga@cos.ro

B.2. SUBANTREPRENOR

SC CORIL IMPORT EXPORT SRL -lucrări de montaj -execuţie instalaţii


telefonie si instalaţii electrice curenţii slabi
Reprezentat de : Cornel COMAN General Manager
Tel.: +40.21.250.39.99
Fax: +40.21.250.39.43
Mobile: +40. 722.344.284
E-mail: cornel.coman@coril.ro
Datele de identificare complete ale antreprenorului/ subantreprenorului sunt
mentionate in Anexa 1.

4
ORGANISME OFICIALE
a) Inspectoratul Teritorial de Muncă
Denumire ITM Bucuresti
Adresa Str. Radu Voda nr. 26-26A, sector 4, Bucuresti
Relatii de Munca.: 021.331.76.98;
Securitate si Sanatate in Munca.: 021.331.13.27
E-mail itmbucuresti@itmbucuresti.ro
b) Spitalul de Urgență Floreasca
Denumire Spitalul de Urgenta Floreasca
Adresa Calea Floreasca nr . 8 Sector 1, Bucuresti
Telefon (021) 599.23.00 (021) 599.23.08
Fax (021) 599.22.57
E-mail spital@urgentafloreasca.ro
c) Serviciul local de pompieri
Denumire Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Adresa Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucuresti
Telefon 021 208 61 50
Fax 021 242 09 90
E-mail office@igsu.ro

Servicii de urgenta
Vor fi afisate in locuri vizibile, in toate sectoarele din santier:
In caz de urgenta apelati:
Numar unic de urgenta 112

C. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER:

Numarul estimat : 8 lucratori ai SC CORIL IMPORT EXPORT SRL (lucratori in


doua schimburi)
Lista lucratorilor este mentionata in Anexa 2.

D. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA


LUCRĂRILOR :
CRISTESCU NICOLAE CRISTIAN – Project manager
Tel +4021.250.39.99
Fax +4021.250.39.43
Mobile: +40723.530.578.
E-mail: cristian.cristescu@coril.ro
Cladic Laurentiu - Sef de santier
Tel : +40.769.628.085
E-mail : laurentiu.cladic@tehnic.coril.ro

E. DURATA LUCRĂRILOR, INDICAND DATA INCEPERII


ACESTORA:

5
Data inceperii lucrarilor: 09.01.2017
Durata estimata a lucrarilor: 60 zile .

LUCRARI DE EXECUTAT :

Instalatii electrice si montare/ relocare echipamente

F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA


SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI
PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER

Pentru toate categoriile de lucrari ca fac obiectul prezentului plan propriu de securitate
si sanatete PPSS, se va tine cont de urmatoarele aspecte din punct de vedere al celor
patru componente ale sistemului de munca (Executant, Sarcina de munca, Mijloace de
munca/ Echipamente de munca, Mediul de munca):

1. Executantul
-trebuie sa fie apt pentru lucru si dupa caz, apt pentru lucru la inaltime;
-trebuie sa fie dotat si sa poarte echipamentul individual de protectie EIP;
-trebuie sa fie instruit din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ;
-trebuie sa fie calificat si autorizat, daca trebuie sa utilizeze anumite echipamente;
-trebuie sa nu efectueze improvizatii in procesul muncii;
-trebuie sa nu fie expus si sa nu se expuna pericolului de cadere de la inaltime,
pericolului de electrocutare,
- trebuie sa nu intre in zona de actiune a echipamentelor de munca, sau unde exista
pericolul caderilor de obiecte de la inaltime.

2. Sarcina de munca
-trebuie repartizata corespunzator pregatirii pe care o are lucratorul ;
-trebuie corect dimensionata in raport cu capacitatile pshico –fizice ale lucratorului ;
-daca se lucreaza in echipa, se impune coordonarea activitatilor de catre conducatorul
locului de munca (sef de echipa);

3. Mijloace de munca/ Echipamente de munca


-trebuie sa nu prezinte riscuri in utilizare pentru lucratori ;
-trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa aiba sistemele de semnalizare in stare
de functionare ;
-trebuie sa fie prevazute cu mijloace de protectie colectiva impotriva caderilor in gol ;
-trebuie amplasate astfel incat sa se evite rasturnarea acestora;
-trebuie sa aibe manuale de utilizare in limba romana, certificate si autorizate dupa caz;

6
4. Mediul de munca
- caile de acces si evacuare trebuie marcate si semnalizate ;
- trebuie asigurat un iluminat corespunzator ;
- trebuie evitate caderile de obiecte de la inaltime ;
- trebuie evitata intrarea in raza de actiune a echipamentelor de munca ;
- trebuie prevazute materiale de prim ajutor ;

Pentru realizarea lucrarilor se utilizeaza urmatoarele echipamente de munca (scule,


unelte, dispozitive):
- manuale ( trusa de scule, cutter, foarfece, surubelnite, clesti, ...);
- electrice ( autofiletante, bormasina , flex, reflectoare si lampi de iluminat,
prelungitoare,...);
- echipamente (scari, platforme de lucru, schele, nacele, ...)

Lista echipamentelor individuale de protectie acordate lucratorilor este in Anexa 3.


Lista completa a echipamentelor de munca utilizate este in Anexa 4
F1. Instalatii pentru telefonie si comunicatie prin cablu :
- montarea sistemuluide cablare structurata
- montarea cablului tip fibra optica
- montarea dozelor de pardoseala
- montarea prizelor sistemului de cablare structurata
- montarea panel-patch
- testare cablaje –fibra optica privind continuitatea si trasabilitatea cailor de
comunicatie

INSTALATII DE TELEFONIE /COMUNICATIE

Materiale

Materiale utilizate la:


Montarea sistemului de cablare structurata
- Canale metalice tip mecano din table zincata;
- Materiale de izolatie;
- Materiale de etansare (garnituri din cauciuc buretos);
- Accesorii de fixare: suporturi, dibluri, etc.;
- Material marunt - suruburi, piulite, saibe, holz- surub, nituri etc.
Montarea cablului tip fibra optica
- Materiale pentru curatare si lipire fibra optica
- Elemente de sustinere elastice;
- Accesorii de montaj: dibluri conexpand, elastic etc
.Montarea prizelor sistemului de cablare structurala
- Accesorii de montaj: elemente de fixare etc.
- Materiale de etansare (garnituri din cauciuc buretos);
- Material marunt - suruburi, nit cu cap semirotund, piulite, saibe, saibe Grower, holz -
surub etc.
Montarea panel -patch
- Materiale de etansare (garnituri din cauciuc buretos);
- Material marunt - suruburi, nit cu cap semirotund, piulite, saibe, saibe Grower ,hlz-
surub, etc.
Testarea cablajelor tip fibra optica
- se utilizeaza aparatul tip tester cu laser

7
MONTAREA SISTEMULUI DE CABLARE STRUCTURATA

1. Se marcheaza` pozitiilor de montaj a canalelor si se fixeaza sub pardoseala tehnica,


conform proiectului.
2. Pentru fixarea canalelor se va gauri pardoseala cu bormasina cu percutie , iar
prinderea se face cu ajutorul holz-suruburilor ca elemente de fixare .
Elementele de fixare sunt:

- holz-surub`.
3. Se monteaza elementul de fixare a canalului metallic pentru fibra optica conform
specificatiei din proiect.
4. Se verifica:

sarilor
sau intersectiei cu alte tipuri de canale .

MONTAREA CABLULUI DE FIBRA OPTICA

1. Se pregatesc pentru asamblare, la nivelul pardoselii sau a platformei de lucru,


tronsoanele drepte si piesele speciale alcatuind portiuni de fibra optica cu forme si
lungimi determinate de posibilitile de montare.
2. Se fixeaza tronsoanele de fibra optica conform cerintelor din proiect
3. Se verifica visual capetele fibrei optice care urmeaza a fi conectate
4. Se curate cu alcool izopropilic capetele in vederea sudurii prin fusiune
5. Se conecteaza prin aparat de sudura, se verifica sudura dupa conectare.
6. Se verifica trasabilitatea fibrei optice cu ajutorul unui creion LASER pentru
continuitate circuit.
7. Se strang , definitiv, elementele de fixare ale canalelor .
10. Dupa efectuarea probelor finale, se executa eventualele retusuri ale continuitatii
fibrei optice.

MONTAREA PRIZELOR SISTEMULUI DE CABLARE STRUCTURATA

1.Se marcheaza pozitiile de montaj ale prizelor si se fixeaza sub pardoseala tehnica,
conform proiectului.
2. pentru fixarea prizelor se va gauri pardoseala cu bormasina cu percutie , iar
prinderea se face cu ajutorul holz-suruburilor ca elemente de fixare .
Elementele de fixare sunt:

- holz-surub`.
3. Se monteaza elementul de fixare pentru prize - fibra optica conform specificatiei din
proiect.
4. Se verifica:
• alinierea prizelor;
• liniaritatea liniaritatea prizelor bi-dimensional , in cazul traseelor orizontale
/vertical pozitionarea fata de traversarii sau intersectii cu alte tipuri de canale .

MONTAREA PANEL-PATCH

1. Se verifica daca panelul este in conformitate cu tipul si dimensiunile prevazute in

8
proiect.
2. Se verifica protectia anticoroziva, conform prevederilor din proiect.
3. Se stabileste pozitia de montaj a panelului –patch in conformitate cu proiectul.
4. Se practica gaurile pentru holz-surub si diblu in vederea montarii panelului..
5. Se verifica orizontalitatea/verticalitatea panelului-patch.
8. Se monteaza garnitura de etansare intre rama panelului –patch si perete beton
armat , bca,etc,cu dibluri si holz-surub

TESTAREA CABLAJELOR TIP FIBRA OPTICA

1. Se verifica liniaritatea si conectarea fibrei optice.


2. Se verifica protectia anticoroziva, conform prevederilor din proiect.
3. se verifica cu unu creion LASER continuitatea traseului ,intrarile si iesirile din prize si
panelurile-patch.
4. Se conecteaza reteaua de fibra optica la sursa .
5. Se verifica intensitatea semnalului electric din fibra optica.
6. Se regleaza functionalitatea si legaturile din prize si panel-pa

G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU,


DE MATERIALELE UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA
FOLOSITE. DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR
PERICULOASE, DE DEPLASAREA PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA
SANTIERULUI

Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat metoda institutului INCDPM, in care scala de
incadrare a nivelurilor de risc/ securitate este indicata in figura de mai jos:
NIVEL DE CUPLUL NIVEL DE SECURITATE
RISC GRAVITATE - PROBABILITATE
1 MINIM (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) 7 MAXIM
2 FOARTE (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) 6 FOARTE
MIC MARE
3 MIC (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) 5 MARE
(7,1)
4 MEDIU (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) 4 MEDIU
(7,2)
5 MARE (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) 3 MIC
6 FOARTE (5,6) (6,4) (6,5) (7,4) 2 FOARTE
MARE MIC
7 MAXIM (6,6) (7,5) (7,6) 1 MINIM

9
CLASE DE

GRAVITATE GRAVITATEA CONSECINŢELOR

CONSECINŢE

1 NEGLIJABILE consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzibilă până la 3 zile


calendaristice (vindecare fără tratament)
2 MICI consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3-45 zile,
care necesită tratament medical
3 MEDII consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă între 45-180 zile,
care necesită tratament medical şi prin spitalizare
4 MARI consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de minimum 50 %,
individul putând să presteze o activitate profesională (invaliditate de gradul III)
5 GRAVE consecinţe ireversibile cu pierdere de 100 % a capacităţii de muncă, dar cu
posibilitate de autoservire, de autoconducere şi de orientare spaţială (invaliditate
de gradul II)
6 FOARTE GRAVE consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de muncă, de autoservire,
de autoconducere sau de orientare spaţială (invaliditate de gradul I)

7 MAXIME deces

10
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
S.C. CORIL IMPORT-EXPORT S.R.L. ECHIPA DE EVALUARE:
Evaluator autorizat: ing.
Mantescu Octavian
Membri:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ : 1.Vasile Andre i
"ELECTRICIAN" 2.S.C. CORIL IMPORT-EXPORT S.R.L.-
LOCUL DE MUNCĂ: SANTIER COMAN CORNEL
Medic Medicina Muncii: dr.

CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA CINŢA
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMĂ
IDENTIFICAŢI DE RISC (descriere, parametri) GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
MUNCĂ PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1 Lovire la deplasarea între diversele puncte de lucru (
PRODUCŢIE MECANIC praguri de sus, uşi cu deschiderea pe calea de acces, ITM 3-45 zile 2 5 3
dulapuri, etc.);
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 2 Surprinderea de către mijlocul auto, neasigurat contra
PRODUCŢIE MECANIC deplasărilor accidentale, în timpul încărcării –
descărcării cu materiale necesare procesului de
producţie, de alte mijloace auto aflate în circulaţie în DECES 7 2 4
zona de lucru sau lovirea de către alte mijloace de
transport sau autoutilaje în timpul circulaţiei de la un
punct de lucru la altul cu mijloace de transport proprii
societăţii
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 3 Prinderea, antrenarea,taierea, strivirea membrelor de
PRODUCŢIE MECANIC către echipamente tehnice electrice (bormaşină,
INV.Gr. III 4 2 3
motoare electrice, etc.) în timpul lucrului cu acestea .

MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 4 Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, cadere


PRODUCŢIE MECANIC libera de obiecte DECES 7 2 4
CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA CINŢA
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMĂ
IDENTIFICAŢI DE RISC (descriere, parametri) GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
MUNCĂ PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 5 Proiectarea particulelor de beton provenite de la lucrul
PRODUCŢIE MECANIC cu rotopercutanta, etc.– afecţiuni oculare.
INV.Gr. III 4 2 3

MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 6 Surprinderea, în timpul deplasării pe traseul


PRODUCŢIE MECANIC conductelor (în interes de serviciu) de jeturi fierbinţi de
DECES 7 1 3
abur sau lichide sub presiune, datorită neetanşeităţilor
sau fisurării conductelor.
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 7 Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor
PRODUCŢIE MECANIC datorită muchiilor ascuţite, tăietoare ale sculelor şi
uneltelor de mână utilizate, capetelor de cabluri ITM 3-45 zile 2 3 2
neprotejate, suprafeţelor materialelor folosite, etc.

MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 8 Degerături datorate lucrului cu obiecte din metal cu


PRODUCŢIE TERMIC temperatură scăzută în anotimpul rece (unelte, scule, ITM 3-45 zile 2 2 2
echipament electric, etc.).
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 9 Temperatura ridicată a elementelor metalice, contacte
ITM 3-45 zile 2 3 2
PRODUCŢIE TERMIC imperfecte cu incalziri locale
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 10 Blocarea cailor de circulatie si acces pietonal.
PRODUCŢIE FIZIC Neasigurarea cailor de interventie pentru acordarea
DECES 7 1 3
primului ajutor la locul accidentului.

MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 11 Electrocutare prin atingere directă datorită deficienţelor


DECES 7 5 7
PRODUCŢIE ELECTRIC la instalaţia electrică;
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 12 Electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice
PRODUCŢIE ELECTRIC ale echipamentelor ca urmare a funcţionării
DECES 7 3 5
necorespunzătoare a legăturii la centura de
împământare;
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 13 Producerea de explozii (în zonele învecinate locului de
PRODUCŢIE CHIMIC muncă) datorită specificului instalaţiilor tehnologice
DECES 7 1 3
existente (vehiculare de substanţe combustibile şi
inflamabile).
CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA CINŢA
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMĂ
IDENTIFICAŢI DE RISC (descriere, parametri) GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
MUNCĂ PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC 14 Temperaturi scăzute ale aerului în anotimpul rece,
FIZIC condiţii meteo defavorabile la lucrul în aer liber (ploi,
ninsori, etc.) sau curenţi de aer în timpul deplasării sau ITM 3-45 zile 2 3 2
lucrului în exterior – viroze, afecţiuni pulmonare
reumatism.
MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC 15 Temperaturi ridicate în sezonul canicular – afecţiuni ale
FIZIC organismului (insolaţii, insuficienţe cardio respiratorii ITM 3-45 zile 2 3 2
etc.).
MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC 16 Slăbirea acuităţii vizuale – nivel scăzut de iluminare şi
FIZIC chiar lipsa iluminării în anumite porţiuni ale traseului de ITM 3-45 zile 2 1 1
intervenţie.
MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC 17 Slăbirea capacitaţii de percepţie auditivă - hipoacuzie -
ITM 45-180
FIZIC datorită zgomotului produs de echipamentele tehnice în 3 2 2
zile
funcţiune.
MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC 18 Producerea de calamităţi naturale (inundaţii,
DECES 7 1 3
FIZIC cutremure, viscol, etc.).
SARCINA DE MUNCĂ FACTORI DE RISC 19 Efort static datorită lucrului în poziţie ortostatică ITM 45-180
3 3 3
FIZIC (afecţiuni musculare şi ale sistemului osos). zile
SARCINA DE MUNCĂ CONŢINUT 20 Dispunerea executării de operaţii care nu intră în
NECORESPUNZĂTOR sarcinile de serviciu: executarea de reparaţii,
AL SARCINII DE intervenţii, reglaje la echipamente tehnice, etc. DECES 7 1 3
MUNCĂ ÎN RAPORT
CU CERINŢELE DE
SECURITATE
SARCINA DE MUNCĂ CONŢINUT 21 Nerespectarea tehnologiilor de lucru pentru activităţile
NECORESPUNZĂTOR desfăşurate, a instrucţiunilor privind manevrarea şi
AL SARCINII DE reglarea echipamente tehnice electrice din dotare, etc. DECES 7 2 4
MUNCĂ ÎN RAPORT
CU CERINŢELE DE
SECURITATE
SARCINA DE MUNCĂ SARCINA 22 Efort dinamic în timpul executării operaţiilor de
SUB/SUPRADIMENSI manipulare
ONATĂ ÎN RAPORT materiale (motoare electrice, colaci cabluri, etc.) – ITM 3-45 zile 2 4 2
CU CAPACITATEA solicitarea sistemului muscular şi osos.
EXECUTANTULUI
CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA CINŢA
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMĂ
IDENTIFICAŢI DE RISC (descriere, parametri) GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
MUNCĂ PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
SARCINA DE MUNCĂ SUPRASOLICITARE 23 Ritm de lucru mare, lucrări complexe – solicitare a
ITM 3-45 zile 2 4 2
PSIHICĂ sistemului nervos.
SARCINA DE MUNCĂ SUPRASOLICITARE 24 Solicitare psihică în timpul conducerii autovehiculului în
ITM 3-45 zile 2 4 2
PSIHICĂ conditii de intemperii sau trafic intens;
SARCINA DE MUNCĂ SUPRASOLICITARE 25 Nerespectarea programului şi a pauzelor de lucru;
ITM 3-45 zile 2 5 3
PSIHICĂ
SARCINA DE MUNCĂ SUPRASOLICITARE 26 Stres datorat relaţionării intense cu subalternii şi terţii;
ITM 3-45 zile 2 4 2
PSIHICĂ
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 27 Manevre, fixări şi reglaje greşite, întreţinerea
defectuoasă a echipamentelor tehnice electrice, DECES 7 2 4
executarea defectuoasă a instalaţiilor electrice, etc.,
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 28 Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie din dotarea
individuală sau a echipamentelor tehnice deservite.
DECES 7 1 3

EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 29 Risc de accidente de traseu ca urmare a hazardului


şi/sau nerespectării instrucţiunilor proprii de securitate
DECES 7 1 3
în cursul deplasărilor cu autoturism, tren, avion, alte
mijloace de transport, pietonal;
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 30 Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare
(pneuri uzate, joc la volan peste limita admisă, sistem DECES 7 2 4
de frânare defect, etc.);
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 31 Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa DECES 7 2 4
băuturilor alcoolice);
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 32 Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă; DECES 7 1 3
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 33 Prinderea, strivirea membrelor în timpul realizării
sarcinilor de serviciu – manipularea, depozitarea
defectuoasă şi neasigurarea contra căderii a
INV.Gr. III 4 2 3
materialelor, pieselor, ET sau utilizarea defectuoasă a
sculelor şi uneltelor din dotare (datorită unor acţiuni
greşite ale executantului) – strivire membre.
CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA CINŢA
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMĂ
IDENTIFICAŢI DE RISC (descriere, parametri) GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
MUNCĂ PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 34 Executare (montare/demontare) defectuasa de
operatii: manevre, pozitionari, fixari, ansamblari,
DECES 7 2 4
reglaje sau utilizare gresita a mijloacelor de protectie
individuala(centura ham).
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 35 Executarea de intervenţii la echipamente tehnice
(operaţie neprevăzută prin sarcina de muncă) în
vederea reparării sau deservirii acestora sau deplasări DECES 7 1 3
în zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte
locuri de muncă, fără atribuţii de serviciu.

EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 36 Staţionare, deplasare, poziţionare în zone periculoase


(căi de acces autovehicule, faţă de organele de maşină
în mişcare, în raza de acţiune a utilajelor pentru DECES 7 1 3
terasamente, locuri de muncă unde se lucrează la cote
tehnologice superioare, etc.).
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 37 Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime sau
înălţime mică (prin alunecare, dezechilibrare, prăbuşire
DECES 7 1 3
în gol), în condiţii de insecuritate, la utilizarea de
schele, scări neconforme, etc.
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 38 Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de
materiale, cabluri electrice depozitate pe căile de acces,
alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice, cu
polei sau umede, suprafeţe denivelate, slab luminate,
alunecoase), cădere de la mică înălţime în timpul ITM 45-180
3 4 3
efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare a zile
mijloacelor de transport cu materiale necesare
procesului de producţie sau cădere în golurile
tehnologice de pe căile de circulaţie – entorse, fracturi
EXECUTANT OMISIUNI 39 Neasigurarea curateniei zilnice la locul/postul de lucru; ITM 45-180
3 3 3
zile
EXECUTANT OMISIUNI 40 Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică
DECES 7 1 3
necorespunzătoare
EXECUTANT OMISIUNI 41 Nerespectarea normelor de igienă personală şi de
ITM 3-45 zile 2 2 2
igienă în muncă – infectare organism.
CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA CINŢA
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMĂ
IDENTIFICAŢI DE RISC (descriere, parametri) GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
MUNCĂ PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT OMISIUNI 42 Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor,
a echipamentului individual de protecţie electroizolant,
DECES 7 2 4
a bunei funcţionări a echipamentelor tehnice cu care
lucrează – electrocutare.
EXECUTANT OMISIUNI 43 Neutilizarea mijloacelor de producţie sau de protecţie
din dotarea proprie sau a echipamentelor tehnice
deservite
DECES 7 2 4

H. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE LUCRĂRILOR PE CARE


ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI
INDIVIDUALA
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU

LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE


Nr.Crt. FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3

Instruire si examinare periodica vizand respectarea masurilor de


Electrocutare prin atingere directă electrosecuritate.
1
datorită deficienţelor la instalaţia 7 Identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra; Verificarea
electrică; vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor si aparatelor
din zona de lucru ;

Electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice


Verificarea vizuala a existentei masurilor de protectie, una principala
ale echipamentelor ca urmare a funcţionării
2 5 si una secundara, a integritatii legarii la pamant a carcaselor
necorespunzătoare a legăturii la centura de
aparatajelor
împământare;
Surprinderea de către mijlocul auto, neasigurat
Verificarea semnalizarii privind lucrul in zone periculoase
contra deplasărilor accidentale, în timpul încărcării –
-căile de acces vor fi marcate si restrictionate.
descărcării cu materiale necesare procesului de
-asigurarea comunicarii intre executanti ;
producţie, de alte mijloace auto aflate în circulaţie în
3 4 Respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
zona de lucru sau lovirea de către alte mijloace de
drumurile publice
transport sau autoutilaje în timpul circulaţiei de la un
punct de lucru la altul cu mijloace de transport proprii
societăţii
Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, cadere Marcarea si restrictionarea accesului lucratorilor pe orizontala,
4 4
libera de obiecte rezultata din actiunile sarcinilor de munca pe verticala

17
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE


Nr.Crt. FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Echipa de lucru trebuie să fie informata si sa respecte urmatoarele
aspecte cu privire la:
a) manevrarea echipamentului de muncă, starea acestuia (fiabilitate
şi accesibilitate);
b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de apariţie a
Nerespectarea tehnologiilor de lucru pentru activităţile acestora;
5 desfăşurate, a instrucţiunilor privind manevrarea şi 4 c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al
reglarea echipamente tehnice electrice din dotare, etc. apariţiei unei situaţii critice;
d) utilizarea echipamentului individual de protecţie;
e) masuri de acordare a primului ajutor;
f) utilizarea sistemului de comunicare si supraveghere in timpul
executarii sarcinii de munca.
g) asigurarea prevenirii accidentelor colective;

Manevre, fixări şi reglaje greşite, întreţinerea


defectuoasă a echipamentelor tehnice electrice,
executarea defectuoasă a instalaţiilor electrice, etc., Verificarea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei
6 4
fără respectarea regimului de lucru stabilit prin tehnologice şi a restricţiilor de securitate;
tehnologii, a normelor specifice de securitate
(executarea de intervenţii în prezenţa tensiunii, etc.).
Efectuarea verificarilor tehice periodice reglementate de legislatia in
Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare
domeniu.
7 (pneuri uzate, joc la volan peste limita admisă, sistem 4
Efectuarea reviziilor periodice conform normelor stabilite de
de frânare defect, etc.);
fabricant.

18
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE


Nr.Crt. FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3

Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-


Respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile
8 fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub 4
publice
influenţa băuturilor alcoolice);

Partile componente metalice ale centuri ham sau ale E.M. trebuie sa
fie controlate de către o persoană competentă, astfel:
a)înainte de utilizarea lor;
b)la intervale periodice;
c)după orice modificare,
daca acestea au fost matisate/protejate cu material textil pentru
Executare (montare/demontare) defectuasa de
prevenirea shock-urilor.
operatii: manevre, pozitionari, fixari, ansamblari,
9 4 -pastrarea stabilitatii si a echilibrului corpului in momentele de
reglaje sau utilizare gresita a mijloacelor de protectie
expunere la efort static – prin tragerea cablului electric prin orificiile
individuala(centura ham).
existente.
-pastrarea aceluiasi ritm de miscare in timpul deplasarii pe pasarela
metalica intre peretii de sticla ai constructiei si de montare a
carabinei/clema cordelinei centurii ham.
-echiparea si purtarea obligatorie a EIP.

19
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ "ELECTRICIAN"

Nivel de MĂSURI PROPUSE


Nr.Crt. FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3

Inlocuirea echipamentelor necertificate cu altele, certificate din punct


de vedere al calitatii de securitate a muncii;
Verificarea echipamentelor aflate in dotare si realizarea certificarii
celor care nu indeplinesc aceasta cerinta;
Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor,
Interzicerea efectuarii de operatiuni cu echipamente necertificate.
a echipamentului individual de protecţie electroizolant,
10 4 Verificarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie aflate in
a bunei funcţionări a echipamentelor tehnice cu care
dotare si realizarea certificarii celor care nu indeplinesc aceasta
lucrează – electrocutare.
cerinta;
Se interzice efectuarea de operatiuni cu echipamente necertificate;

20