Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA SCOARA: Colegiul National “Nicolae Grigorescu” Campina


DATA: 23.05.2018
CLASA: a V-a A
PROPUNĂTOR: SOARE ROXANA-LILIANA
OBIECTUL: GEOGRAFIE
SUBIECTUL: Diversitatea peisajelor terestre naturale- Zona caldă
TIPUL: predare- învăţare-evaluare
UNITATEA DE INVATARE: Diversitatea peisajelor terestre naturale

a) Competente specifice :
1.2. Precizarea în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al planetei
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare( observare, analiză, interpretare)
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat

b) Obiective operaţionale:

O1 : să compare şi să diferenţieze conţinutul noţiunilor însuşite.


O2 : să expună caracteristicile principale ale zonei calde.
O3 : să citească şi să localize pe harta fizică a lumii zona calda.
O4 : să clasifice tipurile de vegetatie din zona calda, după criteriul latitudinal.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII : formativă, orală, individuală şi în grup.
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristică, activitatea independentă, expunerea sistematică, lucrul cu harta, observarea, metode
interactive- dezbaterea sub formă de Mozaic (Experţii).
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe , CD-uri, videoproiector, manualul de geografie, harta fizică a lumii, atlasul geografic.

c) temporale: 50 minute

Bibliografie
-manual cls a V.-a, Ed. Teora; autori- Dorina Cheval şi Constantin Furtună

,,Didactica geografiei”, autor Nicolae Ilinca, Ed.Corint, Bucureşti, 2000.


,,Elemente de didactică aplicată a geografiei’’, autori Nicolae Ilinca şi Octavian Mândruţ, Ed. CD PRESS, 2006.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


ETAPELE LECŢIEI OB. de conţinut de forme de metode şi mijloace ( metode
timp organizare procedee didactice ,instrumente ,
indicatori )
1.Captarea atenţiei - se noteaza absentii 1min.
-se prezintă imagini caracteristice -frontală -expunerea -videoproiector
Zonei calde, de pe glob 4min. sistematică
- se cere menţionarea deosebirilor
sesizate
2.Recapitulare şi - se adresează frontal elevilor mai multe 5 - frontală - conversaţia - manual - orală
sistematizare întrebări şi se verifică noţiunile însuşite min. euristică
anterior
3.Anunţarea ☺
obiectivelor O1 - se anunţă lecţia nouă ,, Zona calda ” 1 -integratoare - expunerea - tabla
. -se scrie titlul lecţiei pe tablă min. sistematică
. -se expun oral obiectivele propuse ce se
O4 vor realiza prin conţinutul lecţiei
4. Dirijarea învăţării ☺
a ) prezentarea - se prezintă pe scurt conţinutul lecţiei , 2 - integratoare -expunerea - manual
conţinutului ce urmează făcându-se referire la faptul că se va min. sistematică - harta fizică a
a fi predat , recapitulat , face analiza zonei calde lumii
sistematizat şi evaluat

b ) prelegerea interactivă O1 - se defineşte noţiunea de zona , zona 5 -integratoare -expunerea -harta fizică a
O3 calda , se precizează şi se localiează min. sistematică lumii
zona calda pe Harta Lumii -observarea
c ) activitate individuală O2 - elevii analizează harta de pe video 1 - individuală -observarea - manualul - orală
proiector , si sa stabileasca cateva min.
caracteristici uzulae

O3 Predarea principalelor tipuri de 13 frontala -predare si Manual Orala


O4 vegetatie si fauna din zona calda. min. dezbatere
Pentru fiecare tip , se scrie pe tabla Harta fizica a formativa
principalele caracteristici, se dau Lumii
exemple de vegetatie si fauna, pentru:
padurea ecuatoriala, zona de savana si Videoproiector
marile deserturi.
Se prezinta pe video proiector, cate 2-3
imagini , pentru fiecare tip de padure
sau desert
- se împarte clasa în 5 grupuri de câte 4
5. Feedback prin O2 elevi , fiecare elev primind cate un 5 - în grup -observarea Harta Fizica a - individuală şi
raportarea la O3 biletel cu o ghicitoare min - expunerea Lumii în grup
obiectivele propuse 04 -se prezintă succint subiectul de tratat sistematică
iniţial , cu solicitarea -se explică sarcinile
elevilor -învăţarea prin cooperare

6. Obţinerea O4 - se cere elevilor sa expuna 2- 3 motive , 5 - individuală - activitate -organizator - scrisă


performanţelor pentru care cea mai buna zona de locuit min independentă grafic
ar fi.....

5 - frontală - manual
7.Asigurarea retenţiei - fixarea cunoştinţelor şi precizarea min. - conversaţia - harta fizică
şi a transferului de importanţei noţiunilor acumulate euristică
cunoştinţe
-se cere elevilor sa formuleze 2- 3
8. Încheierea lecţiei intrebari cu privire la lectia predata 3 - individuală - activitate
Se cere elevilor sa isi insuseasca min. independentă
cunostiintele si acasa , prntr-o scurta
tema