Sunteți pe pagina 1din 44

JD

oe
Cuvint inainte
Cdnd am inceput si scriu acest editorial mi gindeam cum si explic mai bine cititorilor
greutilile de care se love;te un editor cind concepe o revisti.

Am descoperitinsi in cursul cercetirilor pe care le-am facut pentru Harap Alb continui
ni;te vechi exemplare din revista Lumea [opiilor, edilie din 1924, ingrijira de G. Filip, revisti
in care aventurile lui Harap Alb;i ale prietenilor luisunt ilustrate cu deosebita arti de Ary Murnu
(desprecarepute!icitimaimulteinchiaracestnumlr). Pepaginadegardiarevistei,G.Filip
spunea citeva cuvinte cititorilor.

Atet de bine se potrivesc -.*1,;:'ti ;,l:iii: i,J: ,r,.,: ',. ll,


aCeSte CUV;nte Si in ZiUa de rului qi in . s1rL.1i;,1 rii', i:1:i;;r :Julnpirci ncmai-
astdzi, incdt am decis si te pun |]:'i:Jll'; i. "i ';i,.,:,;, .,:.; "l,,ifii.tji-T,,tl:
aici - exact a;a cum le-am rlilt care estt' ll i i l, t ri r i ri
s5sit, i::':l'.'f .l;ill,; ;',..'..,',
Parcd niciodati n-a fost mai greu si faci o revisti. in ziua de ast;zi internetul mindnci din ce

oe
in ce mai mult din tipar. 0amenii parca nu mai citesc cum o ficeau inainte vreme. Sunt mai
obosili, mai grabili ;i maiintunecali.

Cu toate acestea, o revisti de bandi desenati insenineazi ziua oricui.

povestea marelui scriitor lon (reangd?

astdzi
!i ista este motivul
pentru care am decis si mergem inainte, in ciuda "vitregiilo/' si "greutililo/'care s-au ivit la
tot pasul. !i ce alt subiect poate fi maifrumos;i mai atragitor unui romdn decit Harap Alb,

Totu;i, vremurile s-au schimbat ceva de cdnd lon (reangi i;i spunea povegile. (ititorii sunt
obi;nuili cu multi culoare, efecte speciale ;i explozii la tot pasul. Este giut lucru ci
autorii noltri cei mai importanli au uneori mai putind greutate in ochii tinerilor decdt actorii
strdini care ne privesc din afi;e si ecrane mai mici sau mai mari, decdt animalii ficute in
studiourile altora ;i povesti care nu sunt intotdeauna potrivite pentru a impirta;i
inlelepciunea populari de care abundi operele romdnegi.
JD
Harap Alb continui readuce in minlile ;i sufletele rominilor acele valori populare si spiritul
de aventuri care au ficut deliciul generaliilor mai vechi, intr-o formi pe inlelesul ;i gustul
noilor generalii. Sperim si vi aritam astfel tuturor ci nu numai supereroii zburitori;i
fiarele mutant au un cuvdnt de spus, ;i totodati ci ;i eroii basmelor noastre sunt cel pulin la
fel de "cool" ca ;i cei de peste miri ;i !ari.

Sperim si va placd ce veli gdsiin aceste pagini ;i sd fili pentru multa vreme alaturi de eroii
nogriin aventura ce abia incepe cu acest numar al revistei.

Cu drag,
Mihai lonalcu
Editor
Iftilhwen
ctrspdnut

oe
JD
Betrdnultnparct
cd,zlusetopot,
ndcinot dr boatd-,
JD
oe
Fcgclc cite.-stc scrisocrm
celwtrafii.
:- Dra6u{ rneu frate'

de. cd'nd
u,rvt
# #f,iiur

rffffiffi,#-,ry##,,
' drimite gYabnic
o"
^ :i#*::i{i[:#,,f*':;

oe
'ut:%tii,'iwfiJ{',.
A;;!i;ry'{a'{,
JD
oe
JD
ALEGE-TI CAL
DrN tlERGllELre, BAN|lt
ARME DUPA CUM CREZI
tr A,lERCr cU BrNe/
I

F'
JD
oe
-si nu sc mci opresJe dec0t
ta castel" utrde eaAe luparilit
topnooretereg&*

fiut mijtociu ntr se sperie


cl o€4e occzlc sc-sl n

oe
Cu binecuodntcrca rege{ui
gonesle si c[ spcc ccerosi
co cfctclui mci more.
socrtc in proprtite mdini
JD
l(egres,irt, de sub ocetogi pod
opcrc icrGi ursul i,crfut
miilociu se ir*ocrce si cl
cu cocdc tntre piciocre.
DA' CE 3TAI
A1,A Pe eAuoupr,
ceXrTonuuet

oe
Apdrutd dc nicdicri, bdtrdno
il sfttuicsJepc pri('
cX surur asa eAcaovrX
cX muute dr-a po5r oar
sla vio qt MULr Por FAcE
JD
DA-MI VOIE 5A MA DUC
tr Eu PE URMA FRATTLOR Me[
FtE cA REUte5c FrE cA NU,
AcA5X Nu fuX mnr ltropcl

O,T4UL E DATOR
sX irucence. ruumar
DA-MI CALUL, ARMELE tr
I.IAINELE TALE DIN

oe
JD
Ani btmi trecuserd de ciind
cinesc urccse treptele pdnd
hr podul turnului unde stdtco
uitot de rreme cufinrl regelui
dntinet&e.
Dintre toti caii tocrnoi cd
mai stab si rdpciugos iese
rnjlct(l sr rncePe sd msnsnce
cdrbunii incins|-

ce sd

tronsJormd
oe
oezi?Mfioogc
sc scuturd de trei ori qi
in cel moi Jrumos
si cprig crmdscr, cum nu
sc gGec ottuth totregotdl
JD
-
, :lgr''
't

I
I
\il
lr
jj

l
,ffi
I

oe ,,.;@-
F'' t

*,
JD
g
-i
t3
:q
:*
*&
.tii

1
7 eAzes,re cu 5FINTENIE
5CRI5OARE,A, DOAR €A DOVEDE 5Te
cX Tu esrtNePoruL Lut
br vepde?mpXnarl

oe
froul nostrupteccd
sprc rhdepdrtctc rlnpdr(ic
a tui 9erdc lmpdrct.
JD
Aiunge si c[[o podul
dc tomcrginea

N
,rtt

oe
ttare?-fumnaren
prin,tutrd cdndbi
ddxcmcpccinc
crc sd lowascd*
JD
BUN CAL
Tt-N ALes 1t
9111-1 6URAJ At
DOVEDITI
Multumit printut pomegte
moi dcpcrte.

oe POATE CA AM,
poare cE N-AM, DAR
MAr B|NE mx oegcunc
DE UNUL SINGURI
JD
oe DU-TE, CILITORULEI
CONrINUX-TI DRUMUL
DAR CEVA lmt's:5PuNe cX
. NE VOM MAI iNTALNI' ,'
JD

{rl
#'XTe cilt-Xuzesssc
PC rcEsTE MELEAGURI FII TU FARA
DE PREA PUTINI 6RIJX, 5PANULE,
cuNo55cuTE/ cA l,lA DE5cURc 5l

oe Arcr Pe 5a4NE
E TINUTUL 5PANILOR,
cX'Nuna o-Xgrra nu
cx
JD
oe
JD
r$
>\
:

,&
Ei oqo pornesc cci doi moi depcrtc,
Printul stdpdn si Epdnut slugd.

:ssrXpANel Purem 55X

oe
JD
VAI DA' CE BINE
3 RXcoARe E AICU
apconpe cX ru-as

oe
JD
oe fErd scdpcrc pdntul
iipoocstesJc Spdnului
despre unchiul sdu
gerde impdrct. dcspre
scfisooreo cofe
doocdcStc cine este.-
JD
DE AA,INAINTE
EU vot Fr FruL REGELUT
IAQ TU SS5LUil IIIEA!

*i*
oe
Pcrcd ordiit, prinhrt
furstq
ii iurd aedintd Epdnului
h dd drumut sd iosd din ftint<ind, pune
pe scrisoarca de lc
cci doifcc schimb de hcine.
gerdciinperot si
NU VEI 555UFLA
O VOCAX DE5PRE AS55TA
MTTilNUI S35AU TE
'T€RG
DE PE FATA PXMAUTUUUII
JD
Dn pri{ mogtenitor, eroul nostru a olms ocum
slugo Spdnului si isi.urmeczd noul stdpdn spre
irnpdrdtic lui gcrde lmpdrct,fird sd bdnuicscd
cc oocnturi periadocsc{ ogtccfd"

oe s
*.J"Ft

F ,it
JD
JD
oe
-',nrorm
Di(ionaruluide Benzi Desenate realizat de Dodo
\i tiVlrgilTomule! (ed. MJM, Craiova,2005), Ary Murnu, pe
n,umele

la Veria,
siu complet Arytomene Murnu Gheorghiadis, s-a niscut
in Macedonia, din parinli aromini. A studiat pictura in
ARY MURNU deMariusle5taru
.l901
Germania;idebuteazi la Budapesta in anul ca ilustrator la
o revisti. Dupi stabile;te in Rominia, incepe si publice adevlrate opere de arti aflate acum pe cale de disparifie sub forma
ce se

desenelor moralizatolpilduitoare 5i caricaturilor, (are ne-au umplut sufletele liincintat ochiiin atit de multe publicatii pentru copii 5i
nu numai precum Furnica, Duminica, Belgia, Reforma dar mai ales Lumea (opiilor gi Lumina Copiilor.Ialentul siu neobosit se
reflecta Siin realizarea numeroaselor ilustragiiSicopergide carte {faimoasele edilii bibliofile,,Eminescu'l,,Cteangi"etc.).

incepind cu 1943 $ pini in 1949 va realiza machetele;i desenele la numeroase serii de mirci po$ale, considerate printre cele mai
frumoase de citre filateligti (in total peste 100). in 1954, dupi o uhimi parlicipare la o expozilie de caricaturi, desenatorul se retrage
din activitatea publicistici, bucurindu-se de o pensie binemeritati.

Pentru activitatea sa artistici a primit numeroase titluri 5i decorafii, dintre (are, poate, cel mai importanf este titlul de"hffrcier dans
l'1rdre des palmes Academiques" acordat de statul francez in 1922.

5a poli pitrunde cu atita uSurinli in inimile tuturor celor cirora le place frumosul ar fi imposibil ftri o imaginalie efervescentd, dublati

oe
de o mini deosebitS, orientati citre un grafism realist
maestru al alb-negrului, cu o griji deosebiti fali
din ele pare si fi absorbit experienla uneiintreEi vieli umane.
5i penonal, care transmite o

de detalii, imaginile din desenele sale


inalti linie a sentimentelor. Ary Murnu rimSne un
avind un conlinut atit de bogat, incit fiecate

Aveli maijos doui imagini semnate de Ary Murnu in1924,dupi giinla noastri, prima oard cind cineva a ficut bandi desenatd ce
ilustreazi noi aventuri ale eroilor din Povestea lui Harap Alb de lon fteangi.

SETILA MILOS,
JD
2. -- !lad,r lirir*r ir t,:rr .r:-,rr,
Z;x ct tt sr ln.. rr;l.l '
Der nacocu! miie, i llrr ?
I )untne z eu Irrsi'l :rdrj'r'
Chir. r..rcolo !c .\!r;.11.

r ,i i Jj.{,. il r,1.irt:t:
1a

lmagini oblinute prin bunivoinla Muzeului Benzii Desenate


Haiganu. Fluviul soaptelor
- foileton -
Marian COMAN

l. Vocile

1. Haiganu

...Toate celelalte or sa vind...

oe ...Aruncd toate pietrete ,i cdntdreyte tr;;rii.lJi,'rlJI,TII;.


...Nu podoobele sunt importante, cAt mdduva din oasele sufletului...
...lar apa care curge nu se mai intoarce...

Miliarde. Miliarde de ;oapte. in fiecare secundd,


neobosite, de nestdvilit. Ca o apd. Ori ca un popor de
greieri ce aleg sa cante in acelagi timp. Miliarde. De c6te
ori nu-;iacoperise Haiganu urechile u116nd, poruncind ori
implorand sd se faca linigte!? De c6te ori nu arteptase
Haiganu un rdspuns la intrebirile pe care le arunca acolo,
in mijloculfluviuluide goapte, ca pe o momeald intr-un
c6rlig de pescuit!? Dar nu, niciodata nu primise rdspuns.
Vocile nu gtiau sd asculte, nu gtiau sd rispundd.
.
JD
Fluviul curgea mai departe, involburat de cuvinte, intunecat
;i
rece. Haiganu smulgea uneoridin mullime o singurd voce gio
asculta cu atenlie, in timp ce, in fundal, fluviul goaptelor
continua sd murmure. Parcd mai linigtit. parcd mai pufin
riuticios. Parcd maiinlelegator. $iaga reurea sd adoarmd. Cu
cuSma trasd pe fa15 gi o singuri voce torcAndu-iin minte ca o
pisicd alintatd $i recunoscitoare. O singurd voce. De reguli
una joasd, gravS: un vraci ce-si rostea rugiciunile citre
Derzelas ori o femeie ce-gi m6ng6ia copilul bolnav
implor6nd-o pe Kotys ori pe sora sa, Bendis, sa-l
lina in viald,
Erau voci calde, linigtitoare. Voci care te lasau si adormi.

insd erau gi zile c6nd Haiganu se picdlea. Fie rugiciunile


vraciului se transformau in blesteme infioritoare, fie
tdnguiala de alint a femeii, in urlete disperate. Haiganu
arunca atunci vocea in fluviu gi, inghilind_o, miliardele de
Soapte reveneau parcd mai puternice, mai rauticioase,
mai obositoare. De parcd s-ar fi rupt un stavilar, iar valul
Haiganu, zis 7i uriag cddea acum peste mintea lui, inecAnd_o.
ilOchilEil
2.Zourazi

inchis intr-un grajd, cu lanluri la picioare, Zourazi tremura.


Era umezea16 gifrig, iar olelul ce-i strdngea gleznele ii cdscase rdni ad6nciin carnea picioarelor.

Zourazi nu avea mai mult de noud primiveri, insd-i pirea deja o vegnicie timpul petrecut in Grajdul lui
Dekibalos. Grajd... O incdpere din lemn, pdm6nt gi stuf in care erau ingramadite animalele stdp6nului: 36 de
copii pe care Dekibalos ii folosea dupd cum credea de cuviin!5: pentru munc5, pentru sacrificiu, pentru
raiduriori chiar pentru masa. Zourazi alSturi de tovaragii sdierau sclavii lui Dekibalos, ofrandele lui Dekibalos,
luptitorii lui Deki balos, mAncarea lui Dekibalos.

in unele nop1i, c6nd scAncetele tovarS;ilor sdi nu-i dideau pace gi-i frAngeau somnul, Zourazi i;i ducea
mdinile la tAmplS, se incrunta gi o linigte fdri cusur lua in stdp6nire totul. intunericul iqi schimba consistenla
gi parcd Zourazi nici nu maitrebuia si respire. Durerea gi lanlurile de la picioare pdreau si dispard, iar biiatul
putea pSgi bAjbAind prin beznd.

oe
- Hei! E cineva aici? goptea Zourazi;i, pe mdsurd ce continua sd meargS, ii pdrea cd aude murmurul unei ape,
ca un rAu ce curge printre pietre.

Dar nu, niciodati nu reugise Zourazi sd ajungi pe malulapei. NiciodatS, de cdnd igichema linigtea, nu gdsise
rAul, oricdt de mult ii piruse cd s-a apropiat. Ori m6na lui Dekibalos, infipti ad6nc in g6tul sau in umdrul sdu,
ori guturile celorlalli copii il scoteau din cdutdrile lui intunecate, direct in frigul unei dimineli incefogate.

- Nu mai poli,Zourazi? tuna uneori Dekibalos. S5-mi spui dacd nu mai poli fiindcd Pleistoros igi agteaptd
ofranda. lar s6ngele tdu e la fel de bun ca oricare altul. Poate chiar mai bun! Egti fiu de vraci, adici zeii au
scuipat in venele lui taici-tiu s5-i dea putere! Ha! Ha! Ha! Poate cd zeii igi vor saliva inapoi, de vreme ce
titdne-tdu ;i-a tncdlcat jurSmAntul ;i-a zdmislit copii. Sd-mi spuide nu mai poli,Zourazi, gi-om despica cu
poftd frumosu-li trup in nouS!
JD
- Hei! E cineva aici? goptea Zourazi 5i, pe mdsurd ce continua sd meargi, ii pirea cd aude murmurul unei ape,
ca un r6u ce curge printre pietre.

3. Haiganu

... Fiecore pdcat face coajd...


... Nicio umbrd nu-ti rdne5te privirea, tot lumina-i mai periculoasa...
... Ca un zimbru cu aripi 5i ghimpi... $um, tum, tum...
... Hei! E cineva oici?.,.

Haiganu tresiri. Marginile cugmei i se intorseserd in timpul somnului, iar acum, o geand de lumini ii scurma
in ochi ca o gaina dupd r6me, in timp ce mintea ii era inundatd de gSlagia fluviului.

...Hei! E cineva aici?...


Haiganu pescui vocea gi o asculti cu atenlie. Un copil rdtdcit, in viitorul cdruia citi ceva ce-i alungi oboseala
intr-o clip5.

Hei! E cineva aici? fdcu din nou vocea ca un pe5te ce-gi deschide, lipsit de vlag5, gura pe mal.
Sunt aici! murmurd mintea lui Haiganu ,iar raza de lumina ce scurma in ochiul sdu se strecurd inlduntru
lumin6nd ca o lund plind valurile fluviului 5i malurile sale pustii.
2s

Va urma
Harap Alb - the next generation!
Basmul lui Harap Alb este unul dintre miturile fondatoare ale
poporului nostru, (din fericire) imortalizat pe h6rtie de h6trul
lon Creangd, in a doua jumatate a secolului XlX.

Personajul Harap Alb a supravieluit tumultuosului secol XX,


adaptAndu-se actualit;!ii prin piese de teatru, desene
animate, un film artistic de lung-metraj (De-a; fi Harap Alb,
cu nemuritorul Florin Piersic in rolul titular), un album de
benzi desenate, in lumea lui Harap Alb, pentru care autorul
siu, Sandu Florea, a primit un premiu european la Congresul
SF de la Stresa, ltalia, gi chiar un centec interpretat in anii €0
de Margareta P6slaru (pe linia melodicd de la Gingis Han).
Dodo Ni,to
llustralie de Puiu Manu Era firesc deci, ca in primul secol al celui de-al treilea
mileniu, o noui generalie de tineri arti5ti sd reinterpreteze
basmul lui Harap Alb, folosind insa ingredientele artistice 5i universul ideatic specifice v6rstei lor a

oe
cititorilor de astizi.

are ochiul inchis, exact ca Daredevil.


5i

intr-adevdr, consumatori de comics-uri 5ifilme americane, era imposibil ca ei si nu remarce similitudinile


dintre companionii lui Harap Alb 5i super-eroii americani: Gerila ingheald totul in jur cu rasuflarea sa, precum
lceman; Pasari-La1i-Lungila se poate lungi pdnd la cer, ca gi Plastic Man, iar Ochila se descurcd mai
bine cand

in ceea ce-l privegte, Harap Alb nu are puteri supranaturale, daci nu socotim isculimea minlii sale, dar
conflictul cu Sp6nu este de acela5i tip manihean (bine versus rdu) a5a cum gisim in toate comics-urile
americane.

Asigu16ndu-5i serviciile unui desenator de excepfie, avAnd puteri artistice cu adevdrat supranaturale,
Andrei
Moldovan, editorii revistei Harap Alb continui se prezinti astdzi in fala cititorilor de comics gi, in general,
a
amatorilor de aventuri desenate, cu un nou produs, in egalS misurd cultural de entertainment: Harap Alb
5i
continud.
JD
Dodo Nila

Revista Comics a ajuns la numirul l2!


A publicat in 2 ani de existenld peste 60 de autori de band6 desenati,
de la incepitoricare publicd pentru prima datd p6nd la artigticonsacrali.
Poate fi citite gratuit pe site dar gi comandatd prin po5td.

,, ia,

vrei si publici ;itu bandi desenati scrie-ne la comics@revistacomics.ro


JD
oe
"r**-

i
*q-
:!e $
r
.{

$i
s'
&
w
''&,-
w
oe
%
b,T
".
JD
b
dj
SCENARIU' AlIIHAI TONASCU
BENZI PESENATE: ANPREI MOL?OUAN
TrTru, roNUT POPESCU
STORYBOARP. OCTAV UNGUREANU

-si dus deporte,


ih nordultrfrigurct.

in oremuriirdmcc,rte,
borbcrii pddo(ccu pdmdntut
si luau tot ce te pofea inimo...
chior si mesjcri iscusiti.

r*-
9,i l'
-:.: I
oe
JD

un cdine qi lnitnit cucoii


de tamsso sdbaticitor.
oe
*pe iumdtste itrgropof
ln ndmcti
JD
oe
JD

'uA t42Alteea
Puternici ersu uriosii,
dcrborborii eraumulti
Tribul uricgitor crc
sortitpietnri-..

r-\.- t
-\. "^ \--

oe
JD
E-au hrdnit cum cu pufut si ltrni mci tdrziu cu aiuilstn satul lui Doidur.'
-.cu lrcmc{"tlsd,
otnccput sd dcdnd
totmci clor od Miron
nu srotocmoi un
copil obisrruit,

.
oe
'Lu
r. -^.).4
anotfl-VAl
JD
;&3
t
2."
\
f (,
1,,

\,/ v
\ \*'dr u,
...MA TEM cA
ilrR-o zr H-o sA
rr,1A Uar pOr

;A
oe
ATACATI
ruRHuRrLet
POARTA E

^AEA!1
JD
*

oe
JD
Pdndtntr-o bur,fr zL cdnd un tdndr print,
tnbrdcctin hoine sdroce, i1 gdsestc
in drumul lui spre cocnturd...

i\
,r
\
JD
oe
ll ?uxttadolili &?anqh
eut puh&, peftr* wL qrq do eryuuw ll
Sandu Florea (n. 28 iunie 1 946) este unul dintre cei mai cunosculi autori romdni de banda desenati. Stabilit in
NewYork, el lucreazi ca inker pentru Marvel, D( (omics, Dark Horse la serii ca The Avengers, (onan, (aptain
America (Marvel), Batman,Superman (Dt (omia), BuffoTheVampire Slayer (Dark Horse)lialtele. Este
cunoscut publicului romdn mai ales datoriti albumului "in lumea lui Harap Alb'i publicat in 1979, a revistelor
Carusel;i Proteus, ('91 si 05) ;i a albumului"Semne;i desemne'i lucratin 1983 impreuni cu Nichita stanescu,
Sandu Florea la (omic (on, New York 201 1
dar apirut in tiraj limitat in 201 1, gralie Muzeului Benzii Desenate Romdne;ti. Domnul Sandu Florea a avut
Foto credir Filip llie amabilitatea sd ne rdspunda la cdteva intrebiri.

Mihai lonaScu: Domnule 5andu Florea, de ceva vreme ilustrali supereroi pentru mari edituri din Statele Unite.Iotuliinainte de a-l
desena pe Conan, l-a!i desenat pe Harap Alb. Va amintili cu plicere de el sau a fost depi;it in memorie de Spiderman, Thor, Batman ;i
toli ceilalli cirora le-ali dat viala prin desene?

Sandu Florea:

;i oe Albumul de benzi desenate Harap Alb constituie un important punct de referinli in prima parte a carierei mele de
desenator. A fost primul album la care am lucrat cu plicere, deoarece nu a fost comandat de nicio
lon Creangi) aveam timp nelimitat la dispozilie
casete tradilionale, dar nu am fost
al casetelor. De aceea am inceput sd caut un mod de punere
redd maifidel
ca sd-l duc la bun

imaginea mentald pe care o aveam despre eroii lui Creangi. A doua


de muncd pe brdnci am reu;it si termin a treia varianti care este forma finali a
edituri, scenariul era al meu (;i al lui
sfar;it. L-am desenat de trei ori de la cap la coadd.
mullumit de rezultat, deoarece elementul fantastic al povestirii era dificil de redat in spaliul limitat
in pagina netradilional, cu elemente fluide, un fel de spaliu continuu care
La inceput era in

varianti nu m-a satisfacut pe deplin ;i dupi ;ase luni


albumului. Spre surprinderea mea
publicare de Editura Sport Turism, pe deasupra albumul cfutigdnd premiul I la un festival internalional in ltalia.
Ala ceva nu se poate uita. De;i supereroii americani la care am lucrat in ultimii 20 de ani nu aratd ca Harap Alb, totu;i elementul
fabulos, fantastic, incitant, ramine prevalent tuturor supereroilor de pretutindeni, de aceea ei sunt a;a de indragili de milioane de fani
din intreaga lume.
a fost acceptat spre
JD
llu$nge din albumul
ln lunnalullhnpAll
de Sandu Flona
M.l. Sunteli poate la curent cu proiectul nostru Harap Alb continui. Ce pirere aveli despre eroii no5tri 5i despre faptul ci dorim si le
continuim aventura?
5.8 Fabuloasi decizie!!!... Personajele lui (reangi sunt perfecte pentru un grup de supereroi ;i lin sa va felicit pentru iniliativa voastri
de a continua aventura lor. Trebuie totu;i sd invilim din experienla industriei americane de comics care a creat o pleiadd de eroi de toate
genurile ;i tipurile, dar indiferent de originea lor cea mai importanti componentd a lor este ca cititorul modern si se poati identifica cu ei,
iar eroii la r6ndul lor si se identifice cu problemele 5i preocupirile curente ale cititorilor. De aceea scenariile episoadelor sunt esenliale
pentru realizarea acestei legituri supererou/cititor. Nu degeaba in comicsul american actual, creatorul principal este socotit scenaristul
(contrar pirerii generale ci artistul este pe primul plan). Este adevirat ci succesul final al comicsului depinde in mare misuri ;i de artist,
dar daci povestirea este slabi, oricit de bun ar fi desenul, rezultatul final nu este cel dorit. Este similar cu un film cu multe efecte
spectaculoase, cu actori buni, dar dacd povestirea este dezldnati ;ifiri profunzime, publicul este dezamigit;ifilmul elueazi comercial.

M.l. Cum privili aparilia in Rominia a unei reviste de bandi desenati dedicati unui singur grup de supereroi, versus fanzine sau
publicalii care includ mai multe tipuri de bandd desenatd?
5.8 Sunt superincintat!!1... Probabil trebuie puterea supraomeneasci a mai multor supereroi si insufleleasci, si scoati din
amorleali banda desenati romineasci ;i si ofere un exemplu demn de urmat;i pentru alli creatori talentali de care Rominia nu duce
lipsi. Nu conteazi ca revista sd fie tradilionali sau nu, important este ci existi.

M.l.
S.E

cred
Credeli

oe
ci piala romineasci
Banda desenati nu mai este o
este suficient de maturd pentru a privi cu ochi buni o publicalie care se

cenulireasi

se pot vinde suficiente exemplare ca

5.8 Din experienla mea de editor pot spune


a artelor cum era considerati

ci trebuie si fili pregatili si


oricirei activitili novatoare. in al doilea rdnd daci revista are
deoarece in condiliile actuale
o
nu
pini

Ca
nu
ia contact cu acest gen, mai ales prin proliferarea filmelor americane de mare succes cu supereroi din ultimii ani. Cu
ci si puteli continua publicarea revistei.
ocupi strict cu banda desenati?
demult;i publicul din !ari

pentru el daca oferta este suficient de atrigitoare. De aceea spuneam ci americanii consideri identificarea cititorului cu personajele un
element comercial esenlial pentru trezirea ;i menlinerea interesului publicului ciruia i se adreseazi revista. Deoarece banda desenati
este o arti vizuali este evident cd artistul seriei are;i el o importanli decisivi pentru succesul pe termen lung dar;i calitatea tiparului
gi

M.l.
condiliile de difuzare a revistei determind nu in micd misuri succesul oricirei publicalii.

Aveti vreun sfat pentru noi, ca publicalie la inceput de drum?


vi lisali descurajali
a inceput treptat si
o publicitate adecvati

in cazul oricirui produs nou, o piali poate fi creati

de greutdlile inerente inceputului


aparilie regulati este foarte important si apard la data anunlati,
cind nenumdrate reviste de toate felurile inundi piala, ribdarea cititorilor este de scurti durati ;i
renunli si mai cumpere revista daci nu apare la timp. Batman, Superman apar de peste 70 de ani luni de luni, la date fixe qi amatorii
JD
de comics igi formeazi un reflex (i;i rezervi o anumiti sumi de bani) giind ci pot si se delecteze cu continuarea aventurilor supereroului
preferat firi probleme. De aceea, ideal ar fi si aveli pregdtit cel pulin un episod in avans, ca o rezervi, gata de a fi publicat a;a cum se
procedeazi la Marvel ;i DC. in incheiere vi urez mult succes ;i sper si sdrbitorim impreuni mul1i, mulli ani de aparilie a revistei voastre.

Toate bune,
Sandu Florea

New York,

August 24, 201 2

Ateliere Fara Frontiere colecteaza de la companii responsabile


deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) pe care le
recicleaza sau reconditioneaza in atelierul de insertie socio-
profesionala, oferind locuride munca persoanelor in dificultate.
ln cei peste 3 ani de activitate am colectat peste 250.000 de kg
DEEE, am reconditionat 35 o/o din aceasta cantitate si am donat
peste 3400 de calculatoare complete pentru proiecte de educatie

www.atel i e refa rafro nti e re. ro


-i.iiE+-.=€::5+ ::"'

:l

www.x"#fu*ffffiffi.ff* ta'
{ g-lv
,lS
3

e"r
oe F* e"Fffi&** ffi#ffi*F${eF
1 ,:. E
;iH*--sr,ie"1
s'j
"- j ,1 t' .t {" "-? ts-.r\ *. id* "ff €n€ F: t- s * :
5f€ LLi$ru*\ F F€qJER*] f i
**ffi*T$ FJ
sruT*L$*hrur'E
JD

kubu.ro - solufii logistice pentru afaceri online - magazine online, retail ;i distribulie
De ce Harap Alb?

)) Pentru ci oamenii au nevoie de supereroi, de modele demne de urmat, iar daci prezentul duce lipsi de a;a ceva,
ne-am intors la inlelepciunea populari, la mitologie, ne-am intors la basm. George Cilinescu numea basmul'o
oglindire a vieliiin modurifabuloase'i Chiar daci predomini fantasticul cred ci avem ce invi[a din drumul lui
Harap Alb c;tre maturitate. El este naiv ;i lipsit de experienli, "boboc in felul siu la trebi de aieste'| dar de "soi
bun";i di dovadi de inteligenfi, ribdare 5i capacitate de adaptare.0dati ce igi di cuvdntul, ramAne loial Spdnului pini la moarte. E altrui$;i i5i
face prieteni care, la nevoie, il salveazd din situalii imposibile. Faptul ci il numim supererou nu este o americanizare forlati. Harap Alb a fost
dintotdeauna un personaj excepfional pus in situalii excepJionale. Supererou e doar un cuvdnt. !i si nu uitim ci lon Creangi i-a dat viali lui Harap
Albin 1877, cind l-a publicatin"(onvorbiri Literare'| pe cind primul supererou american a fostcreatin 1936. Nu este vorba de binecunoscutul
Superman, ci de "The Phantom" care a luat viali sub formi de comic strip zilnic, desenat de Lee Falk.

Harap Alb a ajuns in atenlia publicului in fel ;i chip: de la calendare gi timbre poitale, pAni la cirli de colorat pentru copii 5i diafilme, discuri, casete
audio 5i bineinleles animalii 3D. S-au ficut 5i inci se fac piese de teatru ti chiar spectacole de balet! Anual sunt publicate cdteva zeci de titluri legate
de personajele lui (reangi.

Valentin Tinase
firav, o datd

Cu

De ce

Pentru
"continui"?
ci
oe
De-a lungultimpului, Harap Alb;iga;ca luiau fost ilustrali de nume mariale graficii romdne;ti:Ary Murnu, Stoica D., Aurel Petrescu, Sandu Florea,
ti mulli-multi al1ii, fiecare reprezentandu-iin

gi

Harap Alb este poate cel mai cunoscut


stilul lor;i viziune proprie.

suflet proiectului, sI fie la rdndu-i pasionat de istorie, arme

giindrigit personajde basm


ilustrim basmul clasic, am umblat pulin doar la limbaj. De;i dulcea oralitate
aproape de cititorul din prezent;i ammai;lefuit pulin limbajul.
qi

a
El este cdnd blond, cdnd brunet,
imbricat asemenea unui voievod medieval, ahi dati ca un veritabil Robin Hood autohton ;i de cele mai multe oriin straie
e
lirinegti.
Din cite;tim, noi suntem primii care il desenim in armuri, aducandu-l intr-adevir aproape de aerul din "World of Warcraft"sau "Lord of the Rings'i
pufini atenlie, veli observa totu;i elemente de inspiralie dacicd sau predacici, cum ar fi palqul siu, pumnalul fibulele care iifixeazi mantia.
5i
Mdrturisim ci folosim ca inspiralie, atit grafici, cit qi pentru povestg GETICA de Vasile Pdrvan. Ba mai mult, avem norocul ca Andrei Moldovan,
ilustratorul nostru care s-a dedicat trup 5i armuri.
cind mai vdnjol cdnd mai

aventura lui meriti si meargi maideparte. in primele numere


lui(reangi are farmecul ei, noiam vrut sd aducem textul mai
JD
Basmul se incheie cu "f i a linut veselia aniintregi, gi acum mailine inci'i Pe noi nu ne-a mul{umit acest final. Noi vrem si aflim ce au ficut Harap
Alb, Gerili fi toli ceilalli dupi ce povestitorul a incilecat pe-o ta. Ce misiuni au mai avut de indeplinit, cu cine s-au mai luptat ti de ce? Cu ocazia asta
am invitat autori romini si ne scrie scenarii, iar primul care a rispuns provocirii a fost scriitorul SF Marian (oman, a cirui nuveli "Fluviul loaptelo/'
incepe in acest numir. A$eptam cu neribdare ;i alte scenarii si duci povestea mai departe. !i noi,
care ca ;i voi, tdnjim dupi urmitorul numir.
Aventurile lui Harap Alb c0ntinui...
$i*s;x
! eno
GROUPE SOCIETE GENERALE
I

IMPREIJNA PE|'JiBU CE I'I .I

DON trAZA PEI'{]-R U REI'IOVAF]EA


ELOOTJLUI OPFNATOR DIhJ CLI\IIC/i DT CFjINUNGIE
ALL{ANDNU PISA\IOSCA
A SPITALULUI DT COPII VIARII CUF1F
in orice agenlie BRD sau 2 EURO prin SMS 1a8844
Cosmote se percepe TVA)
Numdivalabil in re{elele Orange, Vodafone 9i inu

'{*
oe
#:v€p g{*a ,l'
-# *ffi
qf E'
.ffi #
,ra 4-.
.s*1
JD

Multumim pentru implicare:


Gheorghe Hagi, Asist. Univ. Dr. Adrian Stanciu, Dr. Niculina Bratu, Nadia Comdneci, Prof. Dr. Gheorghe Bume . ll e Nastase
(foto de la stanga la dreaPta)

CONT DONATII LEI : RO1 1 8RDE410SV08044774'lO0


JD
oe

S-ar putea să vă placă și