Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL al II-lea
An școlar 2017-2018

Subsemnata Chira Delia Ioana, profesor pentru învățământul preșcolar,


suplinitor, la Grădinița cu Program Normal nr 2 Roit, în anul școlar 2017-2018,
semestrul al II-lea, am coordonat activitatea colectivului de preșcolari ”Grupa
Fluturașilor”.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele
planificării cu nevoile şi cu posibilitatile copiilor din grupa combinată pe care am
condus-o. Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de
specialitatea mea şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită.

Subliniez că pe parcursul acestui semestru am desfășurat următoarele


activități ale procesului instructiv – educativ :

1. PROIECTAREA ACTIVITATII

1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de


proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei
 În cadrul clasei se află permanet noul curriculum al invățământului preșcolar după care
m-am ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activității de la clasă.
 De asemenea în portofoliul personal dețin si alte documente ajutătoare necesare
proiectării activităților săptămânale, zilnice.
 Planificarea activităților anuale, săptămânale am efectuat-o în termenele stabilite.
 Proiectarea am realizat-o in urma susținerii testelor de evaluare inițială pentru a stabili
temele deficitare în a fi cunoscute dar si dorințele copiilor de a cunoaște anumite
tematici.
 Proiectarea zilnică am realizat-o creativ, în special in funcție de particularitățile de
vârstă dar și a specificului cunoașterii fiecărui preșcolar, testele, întrebarile fiind în
conformitate cu nivelul de învățare al fiecăruia.
 Am folosit la lecții in special materiale didactice personale desene, planșe realizate
personal care ne-au ajutat sa învățăm eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul
învățării la această vârstă.

1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul


unității
 Proiectarea activităților am realizat-o ținaând cont de C.D.S, Curriculum Preșcolar, si
am realizat planificarea calendaristică situând copilul in centru procesului de predare-
invățare.
 In cadrul primei ședințe cu părinții am prezentat acestora oferta gradiniței.

1.3 Folosirea TIC in activitatea de proiectare


 Proiectarea activităților atât celor de la clasă cât și cele de parteneriat și extrașcolare am
realizat-o pe calculator pentru a fi mai usor de transmis responsabililor de comisii (acolo
unde a fost cazul).

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele


curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității
 Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinții, tematicile fiecărei întâlniri săptămânale
precum si procesele verbale ale acestor întâlniri.
 In planificarea activităților extrașcolare si parteneriate de la clasă am tinut cont de
nevoile copiilor, de activitățile realizate la nivel local, județean, național.
 În cadrul programului “ Școala Altfel! - Să ştii mai multe, să fii mai bun ” am realizat
planificarea activităților pentru fiecare dintre cele 5 zile precum și fișele. Am întocmit
dosarul pentru realizarea excursiei la Oradea respectând fiecare cerință în parte.
 Am realizat întâlnirile cu părinţii, în cadrul lectoratelor lunare tematicile fiecărei
întâlniri fiind dezbătute împreună cu aceștia. Am întocmit procese verbale ale acestor
întâlniri, la care părinţii au participat de fiecare dată, unii lipsind motivat (fiind la
serviciu), iar alții nemotivat;
 Am desfășurat activităţi extracurriculare respectând planificarea întocmită.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE

 Predarea la grupă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra preșcolarilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare și prin tratarea diferențiată a
conținuturilor, adaptându-le pentru particularitățile fiecărui elev.
 În procesul instructiv-educativ am utilizat metode şi strategii didactice capabile să stimuleze
implicarea activă, gândirea preșcolarului şi să-i formeze deprinderi de studiu și învăţare;
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor
artistico-plastice şi practice, fiind activităţile lor preferate;
 Pentru ca „ambianţa” sălii de grupă să fie plăcută şi convingătoare, declanşatoare de bucurii,
de dorinţa arzătoare a preșcolarului de a reveni cu plăcere, am fost interesată în primul rând de
confecţionarea de imagini expuse în interiorul clasei , în aşa fel încât să încânte elevului privirea
şi să dorească reîntoarcerea la şcoală;
 Pentru a pune în valoare activităţile realizate de preșcolarii grupei, toate fişele de lucru
le-am păstrat ordonat în portofoliul persoanl al fiecărui preșcolar; fiecare lucrare
practică/plastică realizată a fost expusă şi vizualizată de către părinţi şi colegi, şi apoi
adăugate la portofoliul personal al preșcolarului
 Am conceput lectiile in concordanta cu achizitiile pe care le detineau de acasa si am
stabilit astfel si modul diferentiat de predare deoarece anumiti prescolari detineau mai
multe informatii de acasa si a trebuit sa-i aduc si pe ceilalti prescolari la nivelul lor fara
sa-i tin pe loc pe ceilalti.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în cursul
unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer
liber a copiilor, atunci cand timpul ne-a permis.

Pe parcursul semestrului al II-lea am desfăşurat mai multe activităţi extracurriculare,


pentru fiecare am întocmit proiect de activitate la care am ataşat fotografii:
“Dragobete – sărbătoare a dragostei ’’
“Ziua femeii”
“Bucuria învierii Domnului ”
“Ziua Europei”
”La mulți ani, copile drag!”

 Mi-am înnoit cunoştinţele despre unele teme de pedagogie prin studiu individual;

 De asemenea in cadrul activitatilor integrate am incercat sa realizez activitati din


perspective transdisciplinare.

 3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII

3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare


 Pe parcursul semestrului al II-lea am realizat atat evaluari continue, periodice–la lectii,
finale consemnand datele in planificarea activitatilor instructiv educative dar si in fisele
de observatie existente la grupa.
 Evaluarea continua am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru,
autoevaluare, teste cu imagini etc.;
 Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor, semestrului;
 De fiecare data mi-am propus obiective specifice varstei prescolarilor pe care-i
pregatesc si in conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuala al acestora.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor


 In ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare lectie proiectata, acestea au urmarit
dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuala a acestora, tinand
cont ca fiecare activitate desfasurata a fost integrata si am considerat ca, fiecare
informatie insusita este mai bine retinuta daca se finalizeaza cu o activitate
practica/plastica (sa redea el insusi prin desen, pictura, colaj imaginea formata despre
informatia primita).
 Progresul sau regresul (nu este cazul) fiecarui copil a fost consemnat semestrial prin
completarea fiselor de evaluare a fiecarui prescolar.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de


instrumente de evaluare unica
 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu
lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea
rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii, stampile etc.
 Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie
implicării copiilor în procesul evaluării.
 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele
de lucru de la clasa.
 Evaluarea am realizat-o si prin intermediul unor jocuri pe calculator destinate lor de
tipul soft-urilor Pitic-clic sau EDU.
3.4. Promovarea autoevaluarii si interevaluarii
 Am promovat in cadrul lectiilor desfasurate autoevaluarea copiilor cat si evaluarea
colegilor realizand astfel o apreciere obiectiva si din perspectiva copilului si nu numai
din partea cadrului didactic;
 Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activitatile desfasurate oral dar si
pentru cele practice – aici identificand modul de lucru, acuratetea lucrarilor realizate,
curatenia lucrarilor si a locului de lucru.

3.5. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali
 Am realizat intalniri periodice, pe langa cele zilnice prin care am informat parintii
despre demersul copiilor, cu ocazia diferitelor actiuni organizate.

3.6. Coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al


evaluarii rezultatelor invatarii
 In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui prescolar acesta a fost prezent la
clasa si a inregistrat toata activitatea desfasurata de catre copil.

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


 Regulile stabilite împreună cu preșcolarii, care urmau a fi respectate în grupă, au fost
discutate cu aceştia de la începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul semestrului
al II-lea, fiind vizualizate prin textele postate pe peretele grupei. Astfel, am promovat în
special la clasă egalitatea de şanse. Având în mijlocul nostru şi copii de etnie rromă, dar
şi copii defavorizaţi social, nu am permis celorlaţi copii să-i marginalizeze, depunând un
efor considerabil în acest sens.
 Am afişat pe panoul cu activităţi, unele produse ale activităţilor elevilor.
 Am desfăşurat diverse activităţi şi jocuri în care am discutat permanent despre comportamentul
bun/rău pe care-l pot avea în contact cu colegii, părinţii, vecinii, prietenii, rudeniile, ceilalţi
profesori etc.
 În cadrul lecţiilor teoretice /practice am stabilit un raport echilibrat între îndrumare,
libertate şi creativitate, astfel încât fiecare elev să se regăsească, să-şi descopere şi să-şi
îmbunătăţească cele mai bune aptitudini.
 Un efect benefic in consilierea copiilor l-a avut desfasurarea activitatilor de dimineata ADP - in
care am discutat permanent despre comportamentul bun/rau pe care-l pot avea in contact cu
colegii, parintii, educatoarea cu cei din jur.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului
acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor
posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie).
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în cursul unei zile
cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, atunci
cand timpul ne-a permis..
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor
artistico-plastice şi practice.
 In activitatile pe care le-am propus, atat in cadrul parteneriatelor cat si in cadrul activitatilor de
la clasa, am implicat prescolarii in realizarea unor activitati de buna practica.
 Cu acest prilej am reusit sa responsabilizez copiii si au invatat ce inseamna sa iubesti si sa
ocrotesti natura, sa-ti iubesti semenii etc.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE


 Am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală;
 Am respectat reperele temporale pentru predarea unor lucrări solicitate de comisia
metodică;
 Am participat la cercul pedagogic care s-au ţinut la Salonta, din acest semestru;
 Am ţinut permanent legătura cu colegele pentru orice activitate desfăşurată în şcoală,
precum și cu conducerea unităţii;
 Consider că atitudinea morală pe care mi-am format-o ca și cadru didactic în unitate, este una
de respect atât a mea faţă de colege şi personalul auxiliar, faţă de părinţi, cât şi invers.

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
 Am participat împreună cu preșcolarii la proiectul ” Alimentație sănătoasă și activitate
fizică în grădinițe și școli”( acord de parteneriat cu DSP Bihor), precum și la activităţile
extracurriculare şi extraşcolare;
 Am participat la următoarule concursuri cu preșcolarii:
- Concursul local ”Mărțișorul ecologic”

 M-am implicat în diverse activităţi în care am cooperat cu colegele, de exemplu


activităţile extraşcolare,simpozioane, proiectele de parteneriat derulate în acest
semestru, responsabilitatea de care am dat dovată fiecare dintre cei implicaţi, a dus la
crearea şi întreţinerea în bune condiţii a calităţii culturii la nivelul şcolii.

7. CONDUITA PROFESIONALĂ
 Limbajul folosit în relaţiile cu beneficiarii educaţionali, colegii şi comunitatea este
decent şi conform statutului de cadru didactic;
 În relaţiile profesionale şi personale manifest o ţinută demnă, manifest respect şi am un
comportament ce respectă normele morale.

DATA: PROFESOR:

15.06.2018 Chira Delia Ioana

S-ar putea să vă placă și