Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA ŞCOLARĂ:
PROFESOR: Ipo Ildiko
DATA:
CLASA: a VIII-a
DISCIPLINA: Cultură civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Dreptatea şi egalitatea
TEMA: Dreptatea. Tipuri de dreptate.
TIPUL LECŢIEI: Dobândire de cunoştinţe

COMPETENŢE SPECIFICE:
La finalul unităţii de învăţare şi a clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili:

1.3. Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate


2.4. Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
2.5. Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte
2.6. Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea
3.2. Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a
egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii

COMPETENŢE DERIVATE:
Pe parcursul şi la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: să participe activ şi conştient la desfăşurarea lecţiei;


O2: să explice termenii: „dreptate”,”dreptate distributivă”, „dreptate corectivă” şi „dreptate
procedurală”;
O3: să asocieze aceste noţiuni asemănătoare ca sens;
O4: să distingă cele trei tipuri de dreptate;
.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), dialogul, explicaţia.


 Resurse materiale: manualul, texte legislative, dicţionar, fişe de lucru.
 Resurse organizatorice: frontală, independent-individuală, grupe.
 Evaluare: continuă (formativă).
 Locul desfăşurării: sala de clasă.
 Durata orei: 50 min.

BIBLIOGRAFIE:
- Ordinul Nr. 5098 / 09.0.2009 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 2.1 , art. 7
- Manualul de Cultură civică, clasa a VIII-a, Editura Humanitas
- Manualul de Cultură civică, clasa a VIII-a, Editura Corint
- Didactica specialităţii Educaţia şi Cultura civică, Radu Dascălu, Editura Arves;
Succesiunea secvenţelor de învăţare:

Momentele Comp. Conţinutul informaţional-formativ Timp Resurse


lecţiei deriv Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Momentul Stabileşte ordinea în clasă, verifică toate Se pregătesc pentru lecţie. 2 min Conversaţia
organizator condiţiile de lucru;
ic Notează prezenţa elevilor în catalog;
Solicită elevilor să-şi pregătească cele
necesare pentru lecţie.
Verificarea 1 Verifică prin chestionare orală cunoştinţele Elevii raspund la intrebari reordonându- 5 min. Dialogul
cunoştinţelor elevilor despre noţiunile privind participarea şi si reamantindu-si în plan mental Explicarea
anterioare cetăţenească şi responsabilitatea cetăţenească noţiunile anterioare
- Ce presupune participarea cetăţenască?
- Ce presupune participarea cetăţenască
- Exemplificaţi pentru fiecare caz în
parte.
-
Captarea atenţiei 1 Le cere să se gândească ce înseamnă să ai Emit ipoteze, le expun oral. 5 min. Dialogul
dreptate.
Anunţarea 1 Îi anunţa că în această lecţie vor învăţa Ascultă ipotezele, se pregătesc să se 2 min Explicaţia
subiectului şi a despre dreptate şi tipuri de dreptate. evidenţieze printr-o participare
competenţelor Le cere să fie atenţi, să-şi noteze schema activă;
derivate lecţiei, să participle la lecţie utilizând
noţiunile dobândite în lecţiile anterioare
Notează titlul pe tablă.

Receptează recomandările cadrului


didactic;

Îşi notează titlul pe caiete


1 Utilizând permanent corelarea cu noţiunile Îşi notează schema lecţiei, răspund la 15 min Expunerea
2 însuşite de elevi în lecţiile precedente, întrebările adresate, se completează Explicaţia
3 prezintă, succesiv, noile noţiuni referitoare reciproc, aduc completări, pun Problematizarea
4 la dreptate şi tipurile acesteia “Schemei întrebări pentru lămurire. Conversaţia
Dirijarea lecţiei”; (anexa 1) euristică
învăţării
Fixarea, 1 Solicită elevilor să resolve în grupe de Se grupează câte patru şi încep lucrul 21 min Conversaţia de
evaluarea 2 câte patru elevi fişa de lucru (anexa2) de pe fişă solicitând lămuriri fixare
3 profesorului.
4 Apreciază şi corectează răspunsurile Răspund cerinţelor din fişa de lucru.
elevilor.
Le cere să citească Studiul de caz din Citesc şi răspund la întrebările
manualul de Cultură civica , pag. 63 şi să Studiului de caz.
răsoundă oral la întrebări.
Le adresează întrebări pentru a vedea
gradul de însuşire a cunoştinţelor Răspund la întrebări prin
Acordă note elevilor care s-au remarcat valorificarea noilor noţiuni;
prin răspunsuri corecte şi participare activă
la oră.