Sunteți pe pagina 1din 17

Responsabil comisie metodică Director C.J.R.A.

E Neamț
Prof. Diaconu Daniela Prof. Pleșa Melania

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ


Cu activități adaptate pentru elevii cu C.E.S.
integrați în învățământul de masă

CLASA I
AN ȘCOLAR 2018-2019

Prof. pt. înv. primar, Ciurdea Elena Livia Elev: Hodorogea Marian Daryus

Prof. itinerant și de sprijin, Diaconu Marius


Competențe generale și specifice
 Comunicare în limba română

1. RECEPTAREA DE MESAJE ORALE ÎN CONTEXTE DE COMUNICARE CUNOSCUTE


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate ;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate ;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate ;
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute .
2. EXPRIMAREA DE MESAJE ORALE ÎN DIVERSE SITUAŢII DE COMUNICARE
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare ;
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple ;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare ;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine ;
3. RECEPTAREA UNEI VARIETĂŢI DE MESAJE SCRISE, ÎN CONTEXTE DE COMUNICARE CUNOSCUTE
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână ;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare ;
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple ;
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic .
4. REDACTAREA DE MESAJE ÎN DIVERSE SITUAŢII DE COMUNICARE
4.1. Scrierea literelor de mână ;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse ;
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale .
 Matematică și explorarea mediului
1. UTILIZAREA NUMERELOR ÎN CALCULE ELEMENTARE
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100 ;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 ;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări ;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare ;
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100 ;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme .
2. EVIDENŢIEREA CARACTERISTICILOR GEOMETRICE ALE UNOR OBIECTE LOCALIZATE ÎN SPAŢIUL ÎNCONJURĂTOR
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior,
exterior ;
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice) .
3. IDENTIFICAREA UNOR FENOMENE/RELAŢII/ REGULARITĂŢI/STRUCTURI DIN MEDIUL APROPIAT
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat ;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural .
4. GENERAREA UNOR EXPLICAŢII SIMPLE PRIN FOLOSIREA UNOR ELEMENTE DE LOGICĂ
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu” ;
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple .
5. REZOLVAREA DE PROBLEME PORNIND DE LA SORTAREA ŞI REPREZENTAREA UNOR DATE
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii ;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice .
6. UTILIZAREA UNOR ETALOANE CONVENŢIONALE PENTRU MĂSURĂRI ŞI ESTIMĂRI
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a lungimilor ;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene ;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri- cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100 ;
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente adecvate .
SEMESTRUL I
Nr. Unităţi Disci Comp Conţinuturi Nr. Săpt. Activități adaptate pentru elevii cu ces
crt. tematice plina etenţe ore
specif
ice
1. Actualizarea 1.1 COMUNICARE ORALĂ 21 3sapt. -jocuri de executare a unor comenzi
CLR
cunoștințelor 1.2 - acte de vorbire: a saluta, a se prezenta I orale formulate de învăţător sau elevi;
din clasa 1.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre II - ex de salut, prezentare, formulare a
pregătitoare 1.4 identitatea proprie, colegii de clasă, viaţa de şcolar III unei rugăminți, cereri;
2.1 - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, - ex de identificare a obiectelor şi
2.2 ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii utilităţii lor;
2.3 - forme ale discursului oral: povestirea unor - exerciţii grafice;
2.4 întâmplări trăite, repovestirea unor întâmplări - evaluare initială
auzite
CITIRE/LECTURĂ
- Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de
orientare în pagină
 Cartea, de Virgil Carianopol
 Comoara din povești

SCRIERE/REDACTARE
- semne grafice care intră în componenţa literelor
de mână

EVALUARE INIȚIALĂ
1.5. Recapitulăm din clasa pregătitoare 12 3sapt. -exerciții de numărare crescător și
MEM
1.6. Din nou la școală I descrescător 0-10;
2.1. • La plimbare II -ex de identificare a cifrelor;
2.2. • La joacă III - ex de numărare a elementelor unei
5.1. • La teatru mulțimi;
5.2. • Activităţi preferate -ex de completare a elementelor unei
• Evaluare iniţială mulțimi;
Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul - ex de adunare și scădere cu o unitate,
0-31 cu sprijin de obiecte;
Formarea numerelor naturale în concentrul 0-31 -ex de asociere, grupare după anumite
Ordonarea şi compararea numerelor naturale în criterii date;
concentrul 0-31 -ex de idenificare a direcțiilor de
Adunări şi scăderi prin numărare şi reprezentări deplasare;
obiectuale în concentrul 0-31 -ex de plasare a obiectelor în spațiu;
Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice
Exerciţii de orientare şi mișcare în spaţiu
Recunoaşterea unor forme geometrice plane
Identificarea importanţei energiei în viaţa omului
Recunoaşterea bancnotelor
2. ÎN 1.1 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): 28 4 sapt. ex de identificare a sunetelor iniţial/
CLR
FAMILIE 1.2 a / A, m / M, u/ U, n/ N, i/ I IV final;
1.3 COMUNICARE ORALĂ V - exemple de cuvinte care încep şi se
1.4 - dialogul: oferirea unor informaţii despre familie, locuinţă, adresă,
VI termină cu sunetul respectiv;
despre sine și despre prieteni VII -ex descriere a elementelor grafice;
2.1 - acte de vorbire: a formula o idee, o părere -ex de comunicare orală, după imagini;
2.2 CITIRE/LECTURĂ -ex de denumire a imaginilor;
2.3 - literele mari şi mici de tipar şi de mână -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.4 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice -reprezentarea grafică a cuvintelor;
3.1 - citirea propozițiilor -exerciţii de identificare a literelor mari
4.1  Bine e la noi acasă, de Emilia Căldăraru şi mici de tipar şi de mână;
 Mama, de G. B. Arădeanu -corespondență literă mare-mică;
SCRIERE/REDACTARE -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
- literele mari şi mici de mână monosilabice;
- scrierea corectă a cuvintelor - exerciţii de scriere a literelor de
- scrierea cu majusculă la începutul propozițiilor și al numelor mână;
- utilizarea punctului și a semnului întrebării -exerciții de identificare a datelor
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII familiale; redare prin desen;
- silaba, cuvântul, propoziția
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Ridichea uriașă
POT MAI MULT! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
SSA 1.1 Universul 16 4 sapt. exerciții de numărare crescător și
MEM
1.2 • Numerele naturale de la 0 la 31 IV descrescător 0-30;
1.3. • Soarele, sursă de lumină şi căldură V -ex de identificare a cifrelor;
1.6. - importanta Soarelui pentru mentinerea vietii VI - ex de numărare a elementelor unei
3.1. - efecte negative ale Soarelui asupra omului si a VII mulțimi;
4.2. plantelor -ex de completare a elementelor unei
5.2. EXPERIMENT mulțimi;
Electricitatea -ex de scriere a cifrelor, de
- importanta electricitatii recunoaștere;
Poziții ale unui obiect: verticală, orizontală, -ex de comparare a numerelor;
oblică, interior,exterior - exerciții de numărare crescător,
Recunoașterea, formarea, citire și, scrierea descrescător, cu pas dat;
numerelor naturale de la 0 la 31 - exerciții de identificare a vecinilor
• Numerele naturale de la 0 la 31 (recunoaştere, numerelor;
formare, citire, scriere, comparare) -ex de ordonare crescător;
• Mai mare, mai mic, egal (>, <, =)
• Compunerea si descompunerea numerelor
naturale de la 0 la 31
 Siruri numerice
 Vecinii numerelor
 Ordonare crescator / descrescator
 Numere pare / impare
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult
Secretele corpului omenesc
Corpul omenesc scheletul
- identificarea scheletelor corpului omenesc
Adunarea numerelor de la 0 pana la 10.
Proprietatile adunarii
- exercitii de adunare in concentrul 0 - 10

S VIII - VACANȚĂ DE TOAMNĂ : 27 OCT.– 4 NOV.

3. MUNCIM, 1.1 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): 28 4 sapt. ex de identificare a sunetelor iniţial/
CLR
ÎNVĂȚĂM, 1.2 e/E, r/R, o/O, c/C, ă, l/L IX final;
NE JUCĂM 1.3 COMUNICARE ORALĂ X - exemple de cuvinte care încep şi se
1.4 XI termină cu sunetul respectiv;
- dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul
XII -ex descriere a elementelor grafice;
2.1 social, despre igiena personală -ex de comunicare orală, după imagini;
2.2 - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, -ex de denumire a imaginilor;
2.3 păstrarea ideii -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.4 - acte de vorbire: a formula o rugăminte, o cerere -reprezentarea grafică a cuvintelor;
-exerciţii de identificare a literelor mari
3.1 - forme ale discursului oral: povestirea unor şi mici de tipar şi de mână;
3.2 întâmplări trăite -corespondență literă mare-mică;
3.3 CITIRE/LECTURĂ -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
monosilabice;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
4.1 - exerciţii de scriere a literelor de
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice și a celor mână;
4.2
care conțin diftongii ea și uă -exerciții de identificare a datelor
- citirea propoziţiilor familiale; redare prin desen;
 Dimineața, de Maria Giurgea și Maria -formulare de propoziții după imagini;
Georgescu-Boștină - identificarea cuvintelor în propoziție;
SCRIERE/REDACTARE - ex de încadrare în pagina caietului;
- literele mari şi mici de mână
- scrierea corectă a cuvintelor, a propozițiilor
- utilizarea alineatului, a liniei de dialog
- copierea/transcrierea cuvintelor, propozițiilor
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A
COMUNICĂRII
- propoziţia
- cuvinte cu formă identică și înțeles diferit
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Ajutoarele Scufitei Rosii
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
1.1. Secretele corpului omenesc 16 4 sapt. ex de adunare și scădere cu sprijin de
MEM
1.2. Scaderea numerelor naturale pana la 10 IX obiecte;
1.3. - exerciții de scadere in concentrul 0 – 10 X -rezolvare de probleme ilustrate;
1.6. Aflarea numarului necunoscut XI -ex de scriere a operațiilor;
3.1 Probleme care se rezolva printr-o operatie XII - ex de copiere și încadrare în pagina
Recapitulare caietului de matematică;
Evaluare sumativa -ex de compunere și descompunere a
Pot mai mult! numerelor cu sprijin de obiecte;
Sport si sanatate - ex de scriere pe caietele speciale;
Organe interne majore ale corpul omenesc – - ex de completare a răspunsurilor
localizare corecte;
Organe interne majore. Recunoaştere / Localizare -ex de identificare a răspunsurilor
Recunoasterea formarea, citirea si scrierea corecte din mai multe variante;
numerelor naturale de la 0 la 100 -jocuri matematice;
- exercitii de scriere si citire a nr. nat. in - ex de verbalizare, de folosire corectă
concentrul 0 – 100 a terminologiei specifice;
- identificarea cifrei care reprezinta zecile / -ex de identificare a operației potrivite
unitatile expresiilor: au venit, au plecat;
- recunoasterea numerelor pare / impare
Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la -ex de identificare a cifrelor;
100 - ex de numărare a elementelor unei
Compararea si ordonarea numerelor naturale de mulțimi;
la 0 la 100 -ex de completare a elementelor unei
mulțimi;
-ex de scriere a cifrelor, de
recunoaștere;
-ex de comparare a numerelor;
- exerciții de numărare crescător,
descrescător, cu pas dat;

4. 1.1 Sunetul şi grupul de litere (de tipar şi de mână) 21 3 sapt. ex de identificare a sunetelor iniţial/
CLR
POVEȘTI 1.2 ce/Ce Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): XIII final;
LA GURA 1.3 t/T, s/S XIV - exemple de cuvinte care încep şi se
SOBEI 1.4 XV termină cu sunetul respectiv;
COMUNICARE ORALĂ
-ex descriere a elementelor grafice;
- forme ale discursului oral: repovestirea unor -ex de comunicare orală, după imagini;
2.1
2.2 întâmplări auzite; povestirea unor întâmplări -ex de denumire a imaginilor;
2.3 trăite -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.4 CITIRE/LECTURĂ -reprezentarea grafică a cuvintelor;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână -exerciţii de identificare a literelor mari
3.1 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a şi mici de tipar şi de mână;
3.2 -corespondență literă mare-mică;
cuvintelor care conţin diftongi
3.3 -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
- citirea propoziţiilor monosilabice si bisilabice;
3.4
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în - exerciţii de scriere a literelor de
4.1 pagină mână;
4.2  Cenuşăreasa, de Fraţii Grimm -exerciții de identificare a datelor
familiale; redare prin desen;
SCRIERE/REDACTARE -formulare de propoziții după imagini;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână - identificarea cuvintelor în propoziție;
- organizarea textului scris: aşezarea corectă a - ex de încadrare în pagina caietului;
titlului, folosirea alineatelor
- copiere/transcriere
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A
COMUNICĂRII
- cuvinte ce au aceeaşi formă dar înţeles diferit
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Ajutoarele lui Mos Craciun
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
1.1. Sport si sanatate 12 3 sapt. ex de adunare și scădere cu sprijin de
MEM
1.4. • RECAPITULARE XIII obiecte;
1.5.  EVALUARE SUMATIVA XIV -rezolvare de probleme ilustrate;
1.6.  AMELIORARE / DEZVOLTARE XV -ex de scriere a operațiilor;
2.2.  POT MAI MULT! - ex de copiere și încadrare în pagina
3.1. Minte sanatoasa in corp sanatos caietului de matematică;
4.2. Organe majore ale corpului omenesc – roluri -ex de compunere și descompunere a
5.2. • Organe interne majore - localizare numerelor cu sprijin de obiecte;
• Rolul organelor interne majore ale corpului - ex de scriere pe caietele speciale;
omenesc - ex de completare a răspunsurilor
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 corecte;
la 31, fără trecere peste ordin -ex de identificare a răspunsurilor
- gasirea unor sume / diferente corecte din mai multe variante;
- probleme care se rezolva printr-o singura -jocuri matematice;
operatie - ex de verbalizare, de folosire corectă
a terminologiei specifice;
-ex de identificare a operației potrivite
expresiilor: au venit, au plecat;

VACANȚA DE IARNĂ: 22 DEC. – 13 IAN.


DESPRE 1.2 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): p/P, v/V 21 3 sapt. - exemple de cuvinte care încep şi se
CLR
PRIETENIE 1.3 Sunetul şi grupul de litere (de tipar şi de mână) XVI termină cu sunetul respectiv;
1.4 ci/Ci XVII -ex descriere a elementelor grafice;
XVIII -ex de comunicare orală, după imagini;
COMUNICARE ORALĂ
2.1 -ex de denumire a imaginilor;
2.2 - cuvântul, propoziţia: utilizarea cuvintelor noi în -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.3 contexte adecvate; intonarea propoziţiilor -reprezentarea grafică a cuvintelor;
- dialogul: oferirea de informaţii despre prieteni -exerciţii de identificare a literelor mari
3.1 CITIRE/LECTURĂ şi mici de tipar şi de mână;
3.2 - literele mari şi mici de tipar şi de mână -corespondență literă mare-mică;
3.3 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
4.1 monosilabice;
care conţin diftongi
4.2 - exerciţii de scriere a literelor de
4.3 - citirea propoziţiilor mână;
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină -exerciții de identificare a datelor
SCRIERE/REDACTARE familiale; redare prin desen;
- scrierea corectă a cuvintelor ce conţin diftongi, -formulare de propoziții după imagini;
grupuri de litere - identificarea cuvintelor în propoziție;
- organizarea textului scris - ex de încadrare în pagina caietului;
- scrierea funcţională: biletul, invitaţia
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A
COMUNICĂRII
- silaba; despărţirea cuvintelor în silabe
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Ajutoarele lui Iepurila
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
RECAPITULARE SEMESTRIALĂ
EVALUARE SEMESTRIALĂ
*3 ore la dispoziția învățătorului
1.4. Minte sanatoasa in corp sanatos 12 3 sapt. ex de adunare și scădere cu sprijin de
MEM
1.5. • Recapitulare XVI obiecte;
1.6.  Evaluare sumativa XVII -rezolvare de probleme ilustrate;
3.1.  Ameliorare / Dezvoltare XVIII -ex de scriere a operațiilor;
4.2.  Pot mai mult! - ex de copiere și încadrare în pagina
Vine vacanta caietului de matematică;
RECAPITULARE SEMESTRIALA -ex de compunere și descompunere a
numerelor cu sprijin de obiecte;
EVALUARE SEMESTRIALA - ex de scriere pe caietele speciale;
- ex de completare a răspunsurilor
*o oră la dispoziția învățătorului corecte;
-ex de identificare a răspunsurilor
corecte din mai multe variante;
-jocuri matematice;
- ex de verbalizare, de folosire corectă
a terminologiei specifice;
-ex de identificare a operației potrivite
expresiilor: au venit, au plecat;

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ: 2 FEB. – 10 FEB. 2019

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitati Disciplin Comp Continuturi Nr. Sapt. Activități adaptate pentru elevii cu ces
crt. tematice a etente ore
specif
ice
6. PATRIA CLR 1.2 Sunetele si literele (de tipar şi de mână): d/D, ş /Ș, 21 3 sapt. - exemple de cuvinte care încep şi se
MEA 1.3 î/Î, b/B XIX termină cu sunetul respectiv;
XX -ex descriere a elementelor grafice;
2.1 XXI -ex de comunicare orală, după imagini;
COMUNICARE ORALĂ
2.1 -ex de denumire a imaginilor;
- cuvântul, propoziția/enunțul: utilizarea
2.3 -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
cuvintelor noi în contexte adecvate
-reprezentarea grafică a cuvintelor;
- dialogul: oferirea unor informații despre mediul
3.1 -exerciţii de identificare a literelor mari
3.2 social şi natural apropiat şi mici de tipar şi de mână;
3.4 CITIRE/LECTURĂ -corespondență literă mare-mică;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
4.1 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a monosilabice;
4.2 cuvintelor care - exerciţii de scriere a literelor de
4.3 conțin diftongi mână;
- citirea propozițiilor -exerciții de identificare a datelor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină familiale; redare prin desen;
 De-a Delta Dunării, de Marin Sorescu -formulare de propoziții după imagini;
 Țara mea, de Otilia Cazimir - identificarea cuvintelor în propoziție;
 Legenda orașului București, de Dumitru - ex de încadrare în pagina caietului;
Almaș
SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- organizarea textului scris
- scrierea funcționala: copieri, transcrieri, dictări
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
- cuvântul, despărțirea cuvintelor în silabe
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Proiect – Patria mea
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
MEM 1.1. Uimitoarele plante 12 3 sapt. ex de adunare și scădere cu sprijin de
1.2. Plante. Rolul radacinii si al tulpinii XIX obiecte;
1.3. - numirea partilor component ale plantelor XX -rezolvare de probleme ilustrate;
3.1. - verbalizarea rolului radacinii si al tulpinii XXI -ex de scriere a operațiilor;
4.1. Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, 8 - ex de copiere și încadrare în pagina
semintelor caietului de matematică;
- verbalizarea rolului frunzelor, florilor, fructelor, -ex de compunere și descompunere a
semintelor numerelor cu sprijin de obiecte;
- ordonarea etapelor de crestere a unei plante - ex de scriere pe caietele speciale;
- identificarea factorilor de mediu necesari pentru - ex de completare a răspunsurilor
cresterea si dezvoltarea unei plante corecte;
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 -ex de identificare a răspunsurilor
la 100, fără trecere peste ordin corecte din mai multe variante;
- gasirea unor sume / diferente -jocuri matematice;
Proba adunarii.Proba scaderii - ex de verbalizare, de folosire corectă
Recapitulare a terminologiei specifice;
Evaluare sumativa -ex de identificare a operației potrivite
Din lumea celor care nu cuvanta expresiilor: au venit, au plecat;
Animale – Scheletul -ex de verificare a rezultatului;
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 -ex de aflare a numărului necunoscut;
la 20, cu trecere peste ordin -ex de completare a elementelor
uneimulțimi;
- ZU-U; ZU+U;
7. CLR 1.1 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): j/J, h/H, 28 4 sapt. - exemple de cuvinte care încep şi se
MAGIA 1.2 g/G, ț/Ț, z/Z XXII termină cu sunetul respectiv;
PRIMĂVE 1.3 Sunetul şi grupul de litere (de tipar şi de mână) XXIII -ex descriere a elementelor grafice;
RII 1.4 ge/Ge și gi/Gi XXIV -ex de comunicare orală, după imagini;
2.1 XXV -ex de denumire a imaginilor;
2.2 COMUNICARE ORALĂ -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre prieteni, -reprezentarea grafică a cuvintelor;
colegi de clasă, despre unele dintre activităţile -exerciţii de identificare a literelor mari
3.1 desfăşurate, despre mediul natural apropiat şi mici de tipar şi de mână;
3.2 - forme ale discursului oral: descrierea unui -corespondență literă mare-mică;
3.3 obiect, unei persoane -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
3.4 CITIRE/LECTURĂ monosilabice;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână și - exerciţii de scriere a literelor de
4.1 grupurile de litere ge/Ge și gi/Gi mână;
4.2 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a -exerciții de identificare a datelor
4.3 cuvintelor care conţin diftongi familiale; redare prin desen;
- citirea propoziţiilor -formulare de propoziții după imagini;
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină - identificarea cuvintelor în propoziție;
 Ghicitori despre meserii - ex de încadrare în pagina caietului;
 Primăvara, de Vasile Alecsandri -ex de identificare a literelr pe text;
 Legenda ciocârliei - formulare de cuvinte cu ajutorul
 Rapsodii de primăvară, de George silabelor date;
Topîrceanu - ex de completare a cuvintelor cu
silabele lipsă;
SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere ge/
Ge și gi/Gi
- scrierea funcţională: jurnalul

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A
COMUNICĂRII
- exerciţii de vocabular și de fonetică
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Harap Alb, de Ion Creangă
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
MEM 1.4. Din lumea celor care nu cuvanta 24 4 sapt. - ex de adunare și scădere cu sprijin de
1.5. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu XXII obiecte;
1.6. trecere peste ordin 4 XXIII -rezolvare de probleme ilustrate;
3.1. Recapitulare XXIV -ex de scriere a operațiilor;
5.1. Evaluare sumativa XXV - ex de copiere și încadrare în pagina
5.2. Prietenii mei necuvantatori 12 caietului de matematică;
Animale. Organe interne majore – Localizare si -ex de compunere și descompunere a
roluri numerelor cu sprijin de obiecte;
• Organe interne majore la animale. Localizare - ex de scriere pe caietele speciale;
• Rolul organelor interne majore ale animalelor - ex de completare a răspunsurilor
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 corecte;
la 100, cu trecere peste ordin -ex de identificare a răspunsurilor
- gasirea unor sume / diferente corecte din mai multe variante;
- probleme care se rezolva printr-o singura -jocuri matematice;
operatie - ex de verbalizare, de folosire corectă
Recapitulare a terminologiei specifice;
Evaluare sumativa -ex de identificare a operației potrivite
Pot mai mult! 8 expresiilor: au venit, au plecat;
MISTERELE PLANETEI ALBASTRE -ex de verificare a rezultatului;
Transformari ale apei: solidificare, topire, -ex de aflare a numărului necunoscut;
evaporare, fierbere, condensare -ex de completare a elementelor
Surse de energie: apa si vantul. Efecte pozitive si uneimulțimi;
negative - ZU-U; ZU+U;
Probleme care se rezolva prin una sau doua -realizarea unor desene, colaje care să
operatii reprezinte corpul omenesc;
Timpul: ora, ziua, saptamana,luna, anul. -ex de identificare și denumire a
Anotimpurile
părților corpului omenesc;
Recapitulare
Evaluare sumativa/Pot mai mult!
8. EROI DE CLR 1.1 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): f/F, X/x 28 4 sapt. - exemple de cuvinte care încep şi se
POVESTE 1.2 Sunetul şi grupul de litere (de tipar şi de mână) XXVI termină cu sunetul respectiv;
1.3 XXVI -ex descriere a elementelor grafice;
che/Che, chi/Chi, ghe/Ghe, ghi/Ghi
1.4 I -ex de comunicare orală, după imagini;
2.1 XXIX -ex de denumire a imaginilor;
2.2 COMUNICARE ORALĂ XXX -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre poveşti, -reprezentarea grafică a cuvintelor;
2.4 filme despre copii, despre experiența proprie -exerciţii de identificare a literelor mari
- forme ale discursului oral: repovestirea unor şi mici de tipar şi de mână;
3.1 întâmplări auzite; povestirea unor întâmplări -corespondență literă mare-mică;
3.2 -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
trăite
3.4 monosilabice;
CITIRE/LECTURĂ - exerciţii de scriere a literelor de
4.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână; mână;
4.2 grupurile de litere -exerciții de identificare a datelor
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice familiale; redare prin desen;
- citirea propoziţiilor şi a textelor scurte -formulare de propoziții după imagini;
 Fata babei şi fata moşneagului, de Ion - identificarea cuvintelor în propoziție;
Creangă - ex de încadrare în pagina caietului;
 Sarea în bucate, de Petre Ispirescu -ex de identificare a literelr pe text;
 Pinocchio, de Carlo Collodi - formulare de cuvinte cu ajutorul
silabelor date;
Legenda privighetorii
- ex de completare a cuvintelor cu
SCRIERE/REDACTARE silabele lipsă;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână, grupuri
de litere
- scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere
che, chi
- organizarea textului scris
- scrierea imaginativă, pornind de la experiența
proprie
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A
COMUNICĂRII
- exerciţii de fonetică şi vocabular
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
Neghinita, de Barbu Stefanescu Delavrancea
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
MEM 2.1. Cantec, joc si voie buna 16 4 sapt. ex de idenificare a direcțiilor de
2.2. Unde si vibratii. Producerea si propagarea XXVI deplasare;
3.1. sunetelor 8 XXVI -ex de plasare a obiectelor în spațiu;
Patrat, dreptunghi, triunhi, cerc: reprezentare I
-ex de identificare și denumire a
grafica XXIX
Cub, cuboid, cilindru, sfera. Descriere:fete – XXX pătratului, triunghiului și cercului;
4.1. forma, numar - ex de desenare a figurilor plane;
4.2. Colectarea, citirea si inregistrarea datelor - ex de identificare afigurilor în spațiul
6.1. Recapitulare/Evaluare sumativa/Pot mai mult! apropiat;
6.2. Masurare, masuri, instrumente de masura -jocuri de construcție; colaje
6.3. Forte si miscare. Caderea libera a corpurilor 8 - ex de masurare cu unități nestandard;
6.4. Surse de energie: carbunii si petrolul -ex practice de masurare a lungimii
Lungimea. Unitati standard: centimetrul (1 m = diferitelor obiecte din clasă;
100 cm) -ex de identificare a unităților de
Capacitatea. Unitati nonstandard. Unitati masura standard;
standard:litrul - ex de identificare a banilor;
Banii. Leul – Monede si banknote - jocuri didactice;
Schimburi echivalente valoric in concentrul 0 –
100
Recapitulare/Evaluare sumativa
Pot mai mult!
9. VINE CLR 1.2 Literele (de tipar şi de mână): k/K, q/Q, y/Y, w/W 28 4 sapt. - exemple de cuvinte care încep şi se
VARA 1.3 COMUNICARE ORALĂ XXXI termină cu sunetul respectiv;
1.4 - cuvântul, propoziția, enunțul: utilizarea XXXI -ex descriere a elementelor grafice;
cuvintelor noi în contexte adecvate; intonarea I -ex de comunicare orală, după imagini;
2.1 propozițiilor enunțiative și a celor interogative XXXI -ex de denumire a imaginilor;
2.2 - dialogul: oferirea unor informaţii despre desene II -ex de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.3 animate XXIV -reprezentarea grafică a cuvintelor;
- forme ale discursului oral: descrierea unor -exerciţii de identificare a literelor mari
3.1 activităţi cu caracter practic – aplicativ şi mici de tipar şi de mână;
3.2 CITIRE/LECTURĂ -corespondență literă mare-mică;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână -exerciții e citire a silabelor, cuvintelor
4.1 - citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte monosilabice;
4.2 - așezarea textului în pagină: titlu, autor, alineat - exerciţii de scriere a literelor de
4.3 SCRIERE/REDACTARE mână;
- literele mari şi mici de tipar şi de mână -exerciții de identificare a datelor
- scrierea cuvintelor care conţin literele k, K, q, Q, familiale; redare prin desen;
y, Y, w, W -formulare de propoziții după imagini;
- scrierea funcţională: scrisoarea - identificarea cuvintelor în propoziție;
- scrierea cu majusculă a substantivelor proprii, la - ex de încadrare în pagina caietului;
începutul propozițiilor și la începutul titlului -ex de identificare a literelr pe text;
- organizarea textului scris - formulare de cuvinte cu ajutorul
- scrierea funcțională: transcrieri, dictări silabelor date;
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A - ex de completare a cuvintelor cu
COMUNICĂRII silabele lipsă;
- exerciţii de fonetică şi vocabular
TEXTE PENTRU LECTURĂ
 Un cal înaripat, după Paul Demetru
Popescu
 Somnoroase păsărele..., de Mihai
Eminescu
 Va-can-ță!, după Mircea Sântimbreanu
MEM 1.4. Se apropie vacanta mare 8 4 sapt. - ex de adunare și scădere cu sprijin de
1.5. Recapitulare finală XXXI obiecte;
1.6. Figuri si corpuri geometrice. Date. Corpul XXXI -rezolvare de probleme ilustrate;
2.1. omenesc (scheletul) I -ex de scriere a operațiilor;
2.2. Numere naturale de la 0 la 100. Corpul XXXI - ex de copiere și încadrare în pagina
3.1. omenesc(organe interne) IIXX caietului de matematică;
4.1.,4. Adunarea su scaderea in concentrul 0 – 100. XIV -ex de compunere și descompunere a
2. Plante si animale. Probleme. Transformari ale numerelor cu sprijin de obiecte;
6.1.,6. apei. Surse de energie - ex de scriere pe caietele speciale;
2. Instrumente si unitati de masura. Forme de - ex de completare a răspunsurilor
6.3.,6. energie. Forte si miscare. Unde si vibratii corecte;
4. Evaluare finală -ex de identificare a răspunsurilor
corecte din mai multe variante;
-jocuri matematice;