Sunteți pe pagina 1din 29

Pravila de rugăciune a Cuviosului

Gherontie cel Nebun pentru Hristos


(1934-2018)

1
1. Rugăciunile dimineţii

În zori de zi când mă trezesc, smerit m-aplec sub


Cruce, că-n toată lumea asta n-am un scut mai bun şi
dulce (de trei ori).1
Cela ce întru prea multă tânguire, dar numai înaintea
Ta ne-am aruncat,2 şi-Ţi mărturisim Doamne şi al meu
păcat. Milostiveşte-te spre noi şi nu ne da nicidecum
vrăjmaşului sau vrăjmaşilor spre vânat, ci la calea
mântuirii să fim ridicaţi, tot mereu sau odată şi pentru
totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Din somn sculându-ne, Îţi mulţumim Ţie, Preasfântă
Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru
îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe noi leneşii
şi păcătoşii, nici nu ne-ai pierdut cu fărădelegile
noastre, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi
întru deznădăjduire zăcând noi, ne-ai ridicat, ca să
mânecăm şi să slăvim puterea Ta. Deci, acum
luminează-ne ochii gândului, deschide-ne gura ca să
învăţăm cuvintele Tale, să înţelegem poruncile Tale, să
facem voia Ta şi să Îţi cântăm întru mărturisirea inimii
1
Aici Cuviosul făcea trei metanii.
2
Ibidem.
2
şi să lăudăm Preasfânt Numele Tău: al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,
care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te
sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi! (de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne,
curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile
noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele
noastre pentru Sfânt numele Tău.
Doamne miluieşte (de trei ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele
Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer
3
așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile3 noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.4
Cuviosul („nu chiar ca preotul”): Că a Ta Doamne mai
este şi împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului,
şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.5
Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm,
luminează a noastră minte, lucruri bune să-nvăţăm, că
Tu eşti Stăpânul lumii şi al nostru Tată eşti, iară noi pe
cele bune, numai Tu le împlineşti. Tot mereu sau odată
şi pentru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de
păcat să ne păzim noi. Binecuvântat eşti Doamne,
Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este
numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre
noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat eşti

3
Cuviosul spunea: „...sau păcatele”
4
Cuviosul spunea: „...sau rău”
5
Dacă este preot, acesta va spune: „Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului
şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

4
Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat eşti
Stăpâne, întelepţește-ne cu îndreptările Tale.
Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-ne cu îndreptările
Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mânilor
Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se
cuvine cântare, Ție slavă se cuvine: Tatălui și Fiului și
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Antifonul întâi
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele
dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat
eşti Doamne.
Antifonul al doilea
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Unule-Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce
eşti fără de moarte şi ai primit, pentru mântuirea
noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de
Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria; Carele
neschimbat Te-ai întrupat. Şi, răstignindu-Te,

5
Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat.
Unul fiind din Sfânta Treime, împreună-slăvit cu Tatăl
şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi!
Antifonul al treilea

Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne pe


noi, Doamne.
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia
cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se
vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se
vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este
împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor
zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind
pentru Mine.

6
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci plata voastră multă este
în ceruri.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos.


Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti
minunat întru sfinţi,6 pe noi, cei ce-Ţi cântăm Ţie:
Aliluia. (metanii)
Preasfinte Dumnezeule, Preasfinte tare, Preasfinte fără
de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Cuviosul: Preaputernice!7
Preasfinte Dumnezeule, Preasfinte tare, Preasfinte fără
de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Împărate Ceresc pe binecredinciosul nostru popor
ocroteşte-l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi
îmblânzeşte, lumea o împacă, sfintele locaşuri, schituri
şi mănăstiri bine le păzeşte, şi pe cei ce locuiesc
întrânsele; pe cei bolnavi (N) îi tămăduieşte, pe cei din

6
Duminica, în loc de:„...Cel ce eşti minunat întru sfinţi”, se cântă „...Cel ce ai înviat din morţi”.
7
Dacă este preot, acesta va spune: „Puternic!”
7
închisori liberează-i, iar pe cei mai dinainte răposaţi
părinţii şi fraţii noştri (N) în lăcaşurile drepţilor îi
aşează, iar pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne
primeşte ca un Bun şi de oameni Iubitor. Tot mereu şi
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.8

Simbolul Credinţei

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,


Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă
cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care pentru noi
oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din

8
Pomelnicul personal al Cuviosului Gherontie cuprindea pe toată lumea: „de la tinereţe până la
bătrâneţe, de la opincă până la vlădică.” Într-o perioadă se ruga pentru toţi oamenii din toate
ţările şi oraşele. Se ruga deasemenea pentru cei necredincioşi: terorişti, comunişti, păgânişti,
evrei, iudei, farisei, pentru intoarcerea lor la dreapta credinţă, căinţă şi umilinţă. Toţi cei
prezenţi la rugăciunea Cuviosului pomeneau la momentul potrivit, împreună cu acesta numele
tututor celor bolnavi pe care îi ştiau. La răposaţi erau pomeniţi părinţii Cuviosului, „măicuţa
mea Elena, tăticul meu Ioan, unchiul Zaharia, protosinghelul Modest (de la Mănăstirea Ciolanu -
unchiul Cuviosului, care l-a iniţiat în viaţa călugărească), fratele Ioan, care s-a înecat în Siret,
tuşa Floarea sau Florica, soră cu mămica mea.” În continuare toţi cei prezenţi enumerau
pomelnicul personal al celor răposaţi.

8
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara
Maria şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a
pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care
din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul
este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică;
Mărturisesc9 un botez spre iertarea păcatelor;
Aştept10 învierea morţilor;
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. (3 metanii)

Cuviosul: Să stăm bine, să luam aminte la Preasfintele


Sfinţilor.
Mila păcii, jertfa laudei.
Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel
Ceresc, am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei
9
Cuviosul spunea: „Mărturisim...”
10
Cuviosul spunea: „Aşteptăm...”
9
Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit
pe noi.
Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să
lăudăm slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne
împărtăşi cu Sfintele cele fără de moarte, cu
Preacinstitele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine.
Întăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toată ziua11 să
ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!

Să fie numele Domnului preabinecuvântat de acum şi


până în veac. (de trei ori)12

Binecuvântarea Domnului să fie peste toţi cei ce-L


iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăţia
inimii. Amin.13

Cuviosul: Domnul să ne îmblânzească, să ne


întărească, să ne miluiască şi să ne ajute mai departe,
până la sfârşitul vieţii sau până la ceasul cel de moarte.
Amin. Amin. Amin. Şi iară tot amin.14
11
Cuviosul adăuga: „...şi noaptea”
12
La stihul acesta se fac trei metanii.
13
Dacă este preot, acesta face otpustul, pomenind toţi sfinţii.
14
După rugăciunile dimineţii, înainte de a-şi începe lucrarea din acea zi, se spunea Tatăl nostru
pentru o mică gustare, iar Cuviosul, apropiindu-se de masa cu bucate, rostea: „...că nu numai cu
mâncare de-asta va trăi omul, ci cu tot Darul, Harul, Graiul sau Cuvântul Domnului. Tot mereu
10
Roagă-te, Măicuţă dragă lui Hristos să nu ne piardă.15

2. Rugăciunea de la miezul zilei (de la


ora 12)
Seara, dimineaţa, la douăşpe sau la amiază, oftăm şi ne
rugăm, pentru că numai Domnul Dumnezeu ne va auzi
toate glasurile, ne va scăpa din lupta ce se dă
împotriva noastră şi ne va aduce pacea. Pentru că
mulţi vrăjmaşi mai sunt împotriva noastră (dar mai cu
seamă împotriva mea) sau de şapte ori te lăudăm
Doamne, dar numai pentru judecăţile Tale cele
preaputernice, preasfinte şi drepte. Tot mereu sau
odată şi pentru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin16

Doamne, nu ne părăsi, ca să Te mai putem slăvi (de


trei ori).17
sau odată şi pentru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.” Alteori mai adăuga o
rugăciune prin care îi cerea Domnului să ne dăruiască: „răbdarea Preasfântului şi Dreptului Iov,
a Preasfântului Efrem Sirul şi a Preasfântului Andrei Criteanul.”
15
Această rugăciune o rostea des, de trei sau chiar de mai multe ori, la toate rugăciunile
principale ale zilei.
16
Cuviosul iubea mult această rugăciune şi nu ezita să o spună în fiecare zi, chiar şi când era
trecut de ora 12.
17
Într-o perioadă, după rugăciunea de la miezul zilei spunea, de şapte ori, alternativ: “Doamne,
iartă-ne şi nu ne părăsi, ca să Te mai putem slăvi.” şi „Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.”
11
3. Rugăciunile serii (Vecernia)

Rugăciunile începătoare: Împărate Ceresc…, Sfinte


Dumnezeule (de trei ori)…, Slavă…, Şi acum…,
Preasfântă Treime…, Doamne miluieşte (de trei
ori)…, Tatăl nostru.
Troparele de umilință
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că,
nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune
aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi;
miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am


nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și
ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești
Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

12
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din
nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Preasfântă, Maică, Precurată, tu te-ndură şi ne-arată,


voia acum sa împlinim, dragii Domnului să fim. Tu, ce
stai acolo sus, lângă Fiul tău Iisus, de la Dumnezeu
cere, să ne dea minte, putere, să-nvăţăm să fim şi noi,
ca părinţii tot eroi, ţara noastră s-o iubim, fiii tăi iubiţi
să-ţi fim, ţie Maică îţi mulţumim, numai pentru că eşti
după Dumnezeu. Amin.

Toţi cu inima curată Ţie Doamne Îţi mulţumim, Tu cu


Darul Tău Preasfinte, ne-ajuţi oameni buni să fim, de
greşeli să ne ferim, ţara noastră s-o iubim, fiii Tăi iubiţi
să-Ţi fim, Ţie Doamne Îţi mulţumim.

Apoi Simbolul Credinţei (vezi pag. 8).

Psalmul 140 (glasul 5)18

18
Despre glasul 5 al acestei cântări, Cuviosul mereu spunea că este cel mai frumos dintre toate
glasurile.
13
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă19; ia aminte la
glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă,
Doamne! Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia
înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară,
auzi-mă, Doamne!

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire,


împrejurul buzelor mele.
Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-
mi dezvinovățesc păcatele mele.
Cu oamenii cei ce fac fărădelege și nu mă voi însoți cu
aleșii lor.
Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar
untuldelemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu.
Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor;
prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor.
Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazda
de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele
lor lângă iad.
Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.
Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de
smintelile celor ce fac fărădelege.
19
Cuviosul spunea: „Auzi-ne...”
14
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce
voi trece.
Psalmul 141

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu


către Domnul m-am rugat.
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu
înaintea Lui voi spune.
Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut
cărările mele.
În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursa
mie.
Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine
să mă cunoască.
Pierit-a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul
meu.
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am:"Tu ești
nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii".
Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte.
Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit
mai mult decât mine.
Scoate din temniță sufletul meu, ca să laude numele
Tău.
Pe mine mă așteaptă drepții, până ce-mi vei răsplăti
15
mie.
Psalmul 129

Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne!


Doamne, auzi glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii
mele.
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va
suferi?, că la Tine este milostivirea.20
Pentru numele Tău, Te-am așteptat, Doamne; așteptat-
a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul
meu în Domnul.
Din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții
să nădăjduiască Israel spre Domnul.
Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va
izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudați pe Domnul toate neamurile; lăudați-L pe El


toate popoarele.
Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului
rămâne în veac.
20
Dupa acest stih, Cuviosul spunea: „Auzi-ne, Doamne!”
16
Cuviosul: Auzi-ne, Doamne!

Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc Celui fără


de moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase,
venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară,
lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu;
vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel de dai viață, pentru
aceasta lumea Te slăvește.21

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de


păcat să ne păzim noi. Binecuvântat eşti Doamne,
Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este
numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre
noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat eşti
Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat eşti
Stăpâne, întelepţește-ne cu îndreptările Tale.
Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-ne cu îndreptările
Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mânilor
Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se
cuvine cântare, Ție slavă se cuvine: Tatălui și Fiului și
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
21
Cuviosul adăuga: „...sau te măreşte. Amin.”
17
Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace; căci văzură ochii mei mântuirea Ta, care
o ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor: lumină
spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău
Israel.22
Sfinte Dumnezeule (de trei ori)…, Slavă…, Şi acum…,
Preasfântă Treime…, Doamne miluieşte (de trei
ori)…, Tatăl nostru…, apoi troparul praznicului sau al
Sfântului.
Rugăciune de cerere către Presfânta de Dumnezeu
Născătoarea
Nepătată, neîntinată, nestricată,23 fără prihană,
preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă, Stăpână,
care pe Dumnezeu-Cuvântul, cu oamenii, prin
preaslăvită naşterea ta L-ai unit şi firea cea lepădată a
neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o, ceea ce
ştii singură nădejdea celor fără de nădejde şi celor
biruiţi ajutătoare; gata folositoare celor ce aleargă la
tine şi tuturor creştinilor scăpare. Nu te scârbi de noi
cei păcătoşi şi întinaţi, care cu urâte gânduri, cu
cuvinte şi cu fapte, pe noi de tot netrebnici ne-ai făcut
22
„...şi slavă poporului Tău Israel.” se repeta de trei ori.
23
Cuviosul adăuga: „...nespurcată”
18
şi prin lene dulceţilor vieţii cu voia robi ne-am făcut.
Ci, ca ceea ce eşti Maica Iubitorului de oameni
Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostiveşte-te spre
noi păcătoşii şi întinaţii şi primeşte rugăciunea noastră
ce se aduce ţie din buze necurate; iar pe Fiul tău şi
Stăpânul nostru şi Domnul, cu îndrăzneala Ta ca o
Maică, cuprinzând, roagă-L ca să ne deschidă şi nouă
milostivirile cele iubitoare de oameni, ale bunătăţii
Sale. Şi trecând greşelile noastre cele nenumărate, să
ne întoarcă la pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale
iscusiţi să ne arate. Şi fii lângă noi pururea ca o
milostivă, milosârdă şi iubitoare de bine. Întru această
viaţă de acum, caldă folositoare şi ajutătoare;
năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
îndreptându-ne şi în vremea ieşirii noastre, ticălosul
nostru suflet păzindu-l şi întunecatele chipuri ale
viclenilor diavoli, departe de acestea izgonindu-le. Şi în
ziua înfricoşatei judecăţi, de munca cea veşnică
izbăvindu-ne şi slavei celei negrăite a Fiului tău şi
Dumnezeului nostru, moşteni pe noi arătându-ne. Pe
care să o şi dobândim, Stăpâna noastră, Preasfântă de
Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul tău.
Cu harul si cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului
tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului
19
nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava,
cinstea, şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de
început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de
viaţă făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos
Şi ne dă nouă Stăpâne, celor ce mergem spre somn,
odihnă trupului şi sufletului; şi ne păzeşte pe noi de
întunecatul somn al păcatului şi de toată întunecata şi
cea de noapte patimă a dulceţii. Conteneşte
întărâtările patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele
aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleşug.
Zburdările trupului nostru le potoleşte şi tot gândul
nostru cel pământesc şi trupesc, adoarme-l.24 Şi ne
dăruieşte nouă, Dumnezeule, minte deşteaptă, cuget
curat, inimă trează, somn uşor şi de toată nălucirea
satanei nestrămutat. Şi ne scoală pe noi în vremea
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale, şi pomenirea
judecăţilor Tale întru noi nestricată avându-o.
Cuvântare de slavă Ta în toată noaptea ne dăruieşte, ca
să cântăm, să binecuvântăm şi să slăvim prea cinstitul
şi prea încuviinţatul Tău Nume: al Tătălui şi al Fiului şi
24
Cuviosul spunea: „sau îl adormi”.
20
al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!
Preaslăvită, pururea Fecioară, binecuvântată de
Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul
tău şi Dumnezeul nostru, şi cere ca să mântuiască prin
tine sufletele noastre.
Rugăciunea Sfântului Ioanichie
Nădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este
Fiul, acoperământul nostru este Duhul Sfânt: Treime
Sfântă, slavă Ţie. (de trei ori)
Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui
Dumnezeu,25 păzeşte-ne sub acoperământul tău.
Rugăciune
Slăbeşte, lasă, iartă Dumnezeule greşelile noastre, cele
de voie, cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvântul,
cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte şi din zi,
cele cu mintea şi cu gândul. Toate le iartă nouă, ca un
Bun şi de oameni iubitor.
Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strâmbătate, iartă-i

25
Aici Cuviosul adăuga: “Numai pentru că eşti după Dumnezeu şi după tine Preasfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil.”
21
Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraţilor şi
rudeniilor noastre, dăruieşte-le cererile cele către
mântuire şi viaţă veşnică. Pe cei ce sunt întru
neputinţă, cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le. Pe cei
de pe mare, ocârmuieşte-i. Cu cei călători împreună
călătoreşte. Pe cei din văzduh ocroteşte-i. Celor ce ne
slujesc şi ne miluiesc pe noi, iertare păcateler
dăruieşte-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă,
nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii, miluieşte-i
după mare mila Ta. Pomeneşte Doamne, pe cei mai
dinainte adormiţi, părinţii şi fraţii noştri, şi-i odihneşte
unde luminează lumina feţei Tale. Pomeneşte,
Doamne, pe fraţii noştri cei din necazuri şi-i izbăveşte
de toată primejdia. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc
daruri şi fac bine în Sfintele Tale Biserici şi le dă lor
cererile cele către mântuire şi viaţă veşnică.
Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi, smeriţii, păcătoşii şi
nevrednicii robii Tăi, luminează mintea noastră cu
lumina cunoştintei Tale şi ne îndreptează pe calea
poruncilor Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei
Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea
Fecioarei Maria şi ale tuturor sfinţilor Tăi, că
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.26
26
După fiecare cerere a acestei rugăciuni, Cuviosul se închina până la pământ şi spunea:
22
Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi și
sfințeşti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze
peste noi lumina Feței Tale, ca într-însa să vedem
lumina cea neapropiată.27 Îndreptează pașii noștri
spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi.
Amin.
Apărătoare Doamnă pentru biruință mulțumire,
izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de
Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să
strigăm ție : Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.
Sau
Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot
răul, cu cinstitul tău acoperământ sau omofor.
Cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu,
ale Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi cu ale
tuturor Sfinţilor, Doamne miluieşte-ne şi ne
mântuieşte pe noi. Amin.28

„Amin.”
27
Aici Cuviosul adăuga: „...şi adevărată.”
28
Dacă este prezent un preot, acesta face otpustul. La binecuvântarea de la sfârşit sunt
pomeniţi toţi sfinţii.
23
Toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi! (de
trei ori)
Roagă-te, Măicuţă dragă lui Hristos să nu ne piardă.

Rugăciunea către îngerul păzitor29

Înger, îngerelul meu


Roagă-te lui Dumnezeu
Pentru sufleţelul meu
Şi în zi şi în noapte
Până la ceasul cel de moarte. Amin.

29
Cuviosul avea foarte mare evlavie la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care îi pomenea
imediat după Maica Domnului. Nu uita să ceară zilnic ajutorul tuturor cetelor îngereşti:
„Heruvimi, Serafimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii, Arhangheli şi Îngeri.”
24
4. Rugăciunile de la miezul nopţii
(Miezonoptica)

Iată, Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga


pe care o va afla priveghind; dar nevrednică este aceea
pe care o va afla lenevind. Vezi dar suflete al meu cu
somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii şi
afară de împărăţie să te încui; ci te deşteaptă strigând:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru
Născătoarea de Dumnezeu miluieşte-ne spre noi.

Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se


vor descoperi. Deci cu frică să strigăm în miezul nopții:
Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru
Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Părinţii noştri din vechime,


Pe sub pământ au zidit altare;
Şi pe furiş în miezul nopţii
Au mers cu toţii la-nchinare.30

O altă rugăciune
30
Această strofă se cântă de trei ori, însoţită de metanii.
25
Doamne, primeşte-ne, întăreşte-ne şi ajută-ne, ca
sculându-ne de peste toate, satele, comunele, oraşele,
schiturile, bisericile sau mănăstirile din lumea întreagă
şi din ţara noastră, din chiliile noastre, ca şi din acest
aşternut31 şi din celelalte care se mai află aici şi din
toată lumea întreagă, pentru ca să creadă cu adevărat;
tot mereu şi totdeauna preabine să plăcem
Preasfântului, Preacinstitului, Preaslăvitului Tău
Nume, al Tatălui şi al Fiului şi al Preasfântului Duh, tot
mereu şi totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin. Şi pentru ca să biruim odată pe cel mai rău
vrajmaş, cursele lui, cel pătimaş, pentru ca între noi să
nu mai fie decât flori şi armonie şi mai mare bucurie.
Să ne fie la toţi şi la toate, tot mereu sau odată şi
pentru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Doamne miluieşte-ne, Doamne miluieşte-ne şi iară,
Doamne miluieşte-ne, că eşti chipul Preasfintei
Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, blagosloveşte-ne
împreună cu Preasfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil;
Gavriil, pentru că i-a adus vestea cea bună împreună
31
Acesta era momentul în care Cuviosul îşi însemna patul (sau paturile altor persoane) cu
semnul cinstitei Cruci de trei ori, îndemnându-ne şi pe noi să facem asemenea.

26
cu toată ceata îngerească, a se ruga pentru toţi care
sunt pentru sufletele noastre şi în zi şi în noapte, până
la ceasul cel de moarte. Aşa să ne fie, tot mereu şi
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. ”

O veche cântare32

Te lăsăm acum Iisuse,


Dar te lăsăm c-un dor nespus;
Fii cu noi întotdeauna,
Noapte bună, scump Iisus.33

O altă cântare

Raiule, grădină dulce


Din tine nu m-aş mai duce;
De dulceaţa poamelor

32
Aceste versuri le cânta mai demult în fiecare seară, după rugăciunile miezonopticii.
33
Cuviosul insista mult pe primirea rugăciunii, chiar de ar fi aceasta cât de scurtă: “Degeaba ne
rugăm dacă nu e primită. Asta e principalul: primirea. Care primire? Primirea care se află în
veşnicia veşniciilor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.” Ca să fie primită, rugăciunea
trebuie trăită: “Trebuie să ne rugăm ca sa ne fie primită. Atâta doresc, să ne fie primită, cu
răbdarea Preasfântului şi Dreptului Iov, a Preasfântului Efrem Sirul şi a Preasfântului Andrei
Criteanul. Aşa să ne fie şi nouă, la toţi şi la toate”. Cuviosul se dedica trup şi suflet rugăciunii şi
acorda o foarte mare atenţie fiecărui cuvânt rostit. După rugăciunile de la miezul nopţii, acesta
adăuga: „Doresc ca să fiu împreună cu cei mai de dinainte, care şi-au zidit falnice morminte. Nu
vă supăraţi, eu vreau să mor ca şi cei mai de dinainte, care şi-au zidit falnice morminte. Rugaţi-
vă, vă rog, dar foarte frumos, pentru numele lui Hristos.”
27
Şi de mirosul florilor.
Şi a râurilor cristaline,
Şi de tine, Ierusalime.
Şi tu ţară îndepărtată,
Ce nu te uit niciodată;
Şi de Dumnezeu lăsată,
Şi preabinecuvântată.
Şi de acum până-n veşnicie,
Mila Domnului să ne fie,
Din veşnicie, în veşnicie. Amin!

Dă Doamne la lume bine


Şi nu ne uita, nici pe mine;
Şi să nu fiu pân’ la sfarşit
Aşa tare părăsit!34

34
Cuviosul interpreta acestă cântare ca pe o doină jalnică, repetând chiar şi de trei ori fiecare
vers. O cânta cu foarte mare trăire.
28
Cuprins

Rugăciunile dimineţii..................................................................2

Rugăciunea de la miezul zilei (de la ora 12)...................11

Rugăciunile serii (Vecernia)..................................................12

Rugăciunile de la miezul nopţii (Miezonoptica)...........25

29