Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

8 la schema de ajutor de minimis

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat(ă) în ............................, identificat(ă) cu B.I./C.I.


seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/împuternicit al S.C. ...................... cu sediul în .........................., mă oblig prin prezentul
angajament să raportez efectele participării la Programul Start-up Nation către Unitatea Monitorizare,
Control şi Raportare din cadrul AIMMAIPE..............…............ pe o perioada de 3 ani (trei), începând
cu anul următor finalizării implementării proiectului, prin completarea şi transmiterea Formularului de
raportare tehnică (anexa 7), electronic în format editabil (word/excel) la adresa de e-mail a AIMMAIPE
şi prin poştă sau prin fax, letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului).
Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic1

Numele...........................................................
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

1Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

50

S-ar putea să vă placă și