Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT

pentru transport internațional de mărfuri


nr.__256_ din "11_"_noiembrie_ 2018
__________Transport Send_________
(denumirea agentului transportator)
___Alexe Mateevici 25 Chișinău Republica Moldova. MD-2009; Tel: 022453269 ___
denumit(ă) în continuare "Transportator", în persoana
___________ ____________Directorului, Colac Natalia__________________________________
(funcţia, numele, prenumele)
_______reprezentant Transport Send__________,care
acţionează în baza _licentei numarul 00114752_______________________,
(denumirea documentului)

de o parte, şi ____S.R.L. “Wolsfagen” Munchen „GHERMAN” STR. Germania_______ __


(denumirea expeditorului,)

____________, denumit(ă) în continuare "Beneficiar", în


persoana,___Matei Victoria– expeditor _____________________________,
(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza___statutului__________________________________,


(denumirea documentului)

de altă parte, au încheiat contractul despre următoarele.


I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Prezentul contract reglementează relaţiile părţilor contractante privind organizarea transportului
auto internaţional de mărfuri şi plata pentru serviciile acordate în conformitate cu prevederile Convenției
de la Geneva din 1956.
1.2 Organizarea transportului se face în baza condițiilor prezentului contract si contract-comenzii de
transport încheiată pentru fiecare rută individuală ce va constituie parte integrala a prezentului contract.
1.3 Beneficiarul prezintă, iar Transportatorul să primească pentru transportare mărfurile
__Container 20’ DRY cu filtre pentru automobile, în volum de_17,37 m3,_masa bruta_335.3kg
(tipul mărfurilor, volumul în kilograme)

II. PLATA PENTRU TRANSPORTURI


2.1. Plata pentru transporturi se efectuează conform tarifului contractual.
2.2 Cu majorarea cheltuielilor suportate de Transportator din motive care nu depind de el părţile
contractuale revizuiesc tariful.
2.3. Achitările pentru transporturile de mărfuri constau din achitări
(în lei, valută) în natură _ 250000 lei________________________________________
_________________________________________________________________________________
(volumul în unităţi de măsură)

şi se depun _până la 01.03.2019 prin transferul bancar pe contul reprezentantului Transport Send
Moldova_______________________________________________________________________
(termenul, tipul plăţii)

2.4. Dacă plata conform contului nu se efectuează în termenul stabilit de


prezentul contract, Beneficiarul plăteşte Transportatorului o penalitate în mărime de 0,5 % din suma
datorată pentru fiecare zi de întîrziere.
III .DESCĂRCAREA, TRANSPORTAREA MĂRFII
3.1. Transportator-Expeditorul este obligat să aducă transportul spre încărcare în termenii stabiliţi de
condiţiile contract-comenzii de transport a Beneficiarului. Expeditorul mărfii este în drept să se refuze de
transportul dat, dacă acesta nu este corespunzător pentru transportarea mărfii date. În cazul refuzului
expeditorului de a încărca autoturismul, se întocmeşte actul de ne corespundere a transportului.
3.2. Marfa, care va fi expediată, trebuie să fie împachetată de către expeditor în aşa mod ca să fie
exclusă orice posibilitate de deteriorare, nimicire a acesteia în timpul transportării până la punctul de primire.
3.3. În scopul păstrării mărfii, aceasta trebuie să fie marcată de către expeditor cu simbolurile
expeditorului/destinatarului şi să aibă elemente adăugătoare de protejare care vor exclude deteriorarea.

IV. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI


4. Beneficiarul este obligat:
4.1. Să transmită Contract-comanda de transport stampilata şi semnată prin fax sau e-mail nu mai târziu
de 24 ore înainte de a ajunge camionul la încărcat. Contract-comanda se consideră primită spre executare
după ce este confirmată şi transmisă prin fax sau e-mail.
4.2 Beneficiarul asigură încărcarea şi descărcarea mărfii cu echipamentul şi forţele proprii, ţine cont de
tehnica securităţii la încărcare şi siguranţa în trafic, asigură integritatea mărfii la încărcarea în depozitele şi
bazele proprii fără a reţine transportul supra timp.
4.3. Beneficiarul se obligat să ofere toate actele necesare referitor la marfa pentru îndeplinirea serviciului
de transport (facturi CMR, invoice, certificate de proveniență, declaraţiile vamale de export, certificatele
ADR în toate limbile ţărilor prin care va trece marfa, legitimaţia de deplasare ş.a.) şi prezintă toate actele
enumerate Transportatorului pentru efectuarea controlului vamal.
4.4. Beneficiarul duce toata responsabilitatea financiară pentru corectitudinea procedurilor vamale.
4.5. Beneficiarul este obligat în timp de 48 ore să încarce şi să vămuiască marfa.
4.6. Beneficiarul este obligat să suporte următoarele costuri în timpul efectuării transportului:
certificatele sanitare, declaraţiile vamale de export/import, cheltuielile pentru supra tonaj, cheltuielile pentru
escortare şi alte cheltuieli legate de marfă. Aceste sume se plătesc de către Beneficiar în adaos la suma
convenită în contract-comanda de transport.
4.7 Beneficiarul este obligat să prezinte la transport mărfurile în volumul stabilit şi în zilele şi orele
convenite cu Transportatorul;
4.8 Beneficiarul este obligat să achite la timp plata pentru transporturile de mărfuri;
4.9 Beneficiarul este obligat să dispună de căi de acces de la autostrăzi spre punctele de
încărcare şi descărcare şi să le întreţină în stare bună, care să asigure mişcarea fără obstacole şi
în siguranţă a mijloacelor de transport auto şi manevrarea lor liberă în orice moment al procesului de
transportare;
4.9.1 Beneficiarul este obligat să pună la dispoziţia Transportatorului instrucţiuni speciale de
transportare a mărfurilor care necesită condiţii speciale (mărfuri periculoase, uşor alterabile, agabaritice,
grele).
V. OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORULUI
5. Transportatorul este obligat:
5.1. Transportator-Expeditorul se obligă în termenii stabiliţi în comanda de transport:
- să transporte marfa atât cu transportul propriu sau cu cel închiriat cât şi cu transportul altei firme şi
să asigure securitatea mărfii expediate;
- să verifice corectitudinea întocmirii actelor de transportare în conformitate cu convenţiile CMR şi
TIR.
5.2. La primirea mărfii Transportator-Expeditorul este obligat să verifice vizual:
- corectitudinea notelor făcute în CMR privitor la greutate şi numărul locurilor de marfa;
- starea exterioară a mărfii şi împachetarea acesteia;
- amplasarea mărfii, care garantează siguranţa acesteia, împărţirea proporţională a greutăţii mărfii pe
punţi.
5.3. Transportator-Expeditorul este obligat să informeze imediat Beneficiarul despre orice reţinere pe
rută, accidente, deteriorarea plombelor, furturi s.a. ceea ce ar putea implica reţinerea transportului şi
deteriorarea mărfii. Mesajul trebuie să fie suplimentat cu scrisorile explicative a persoanelor din echipa de
transport, actelor organelor competente, copiile declaraţiilor făcute de martori.
5.4. Transportator-Expeditorul este obligat să menţină starea tehnică satisfăcătoare a transportului, să
efectueze verificările necesare al automobilului la timp. Transportator-Expeditorul este obligat să respecte
regulile internaţionale de transportare a mărfii.
5.5 Transportator-Expeditorul este obligat să respecte termenul de transportare a mărfurilor.
VI. CONDIŢII SUPLIMENTARE DE TRANSPORTARE:
(termenul de transportare, regimul de lucru, tariful pentru serviciile de transport prestate,
punerea la dispoziţie a carburanţilor şi lubrifianţilor etc.)
6.1 Termenul de transportare (Munchen-Chișinău) constituie 3 zile din momentul intrării în vigoare a
prezentului contract, din 14 februarie 2019. Tariful include servicii de transport a containerului de la
expeditor pînă la destinatar (Wolsfagen Centru str. Calea Orheiului 36 , la fel și costul transportului inclus
combustibilul. Încărcătura nu are condiții speciale de transportare.
6.2 Termenul de executare și eliberare constituie 2 zile de la data transportării mărfii, care fiin pana la
data de 19 februarie 2019.

VII. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR

7.1. Partea, care a implicat o terţă persoană pentru executarea obligaţiilor sale pentru Contractul dat,
poartă responsabilitatea în faţa altei părţi pentru executarea obligaţiilor acestei persoane ca pentru propriile
acţiunile.

7.2. Pentru neexecutarea sau executarea inadecvată obligaţiilor sale partea vinovată poartă
responsabilitatea prevăzută în legislaţia Republicii Moldova. Partea vinovată restituie celeilalte părţi
pagubele în capacitatea deplină.

7.3. Transportator-Expeditorul poarta răspunde pentru distrugerea, pierderea totală sau parţială ori
pentru deteriorarea încărcăturii în măsura în care distrugerea, pierderea sau deteriorarea a avut loc
din momentul preluării marfii pina la momentul livrării acesteia la locul de destinatie, mentionat in
scrisoarea de trasura.

7.4. In caz ca Transportator-Expeditorul refuza acoperirea cheltuielilor legate de deteriorarea, pierderea


totala sau partiala a incarcaturii survenite din cauza sa, Beneficiar are dreptul de a actiona Transportator-
Expeditorul in judecata pentru inlaturarea tuturor litigiilor aparute.

7.5. Transportator-Expeditor se eliberează de la responsabilitate pentru aducerea transportului la locul de


încărcare/descărcare, reţinerea pe rută şi pierderea mărfii în urma circumstanţelor:

- forţă majoră sau alte implicaţii ale calamităţilor naturale (incendii, cutremur de pământ, inundaţii,
alunecări de teren s.a.) şi acţiuni militare.

- stoparea sau limitarea transportării mărfurilor într-o anumită direcţie dacă există documente oficiale
ale autorităţilor de stat în domeniul dat.

7.6. Transportator-Expeditorul duce responsabilitatea pentru siguranţa, pierderea sau deteriorarea,


livrarea la timp a mărfii.

7.7 In cazul apariției unui litigiu în urma nerespectării clauzelor prevăzute de acest contract, reclamantul
poate să sesizeze organele de jurisdicție ale țărilor contractante, Republica Moldova/Germania.
VII. TERMENUL DE ACŢIUNE A CONTRACTULUI
1. Termenul de acţiune a prezentului contract se stabileşte de la "_14_"_februarie 2019_ pînă la
"_25_" _februarie 2019_ şi poate fi modificat sau reziliat la înţelegerea părţilor, iar
în cazul litigiilor, conform deciziei instanţei jugecătoreşti.
Prezentul contract este întocmit în _2_ exemplare, fiecare avînd aceeaşi valabilitate.
VIII. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR
Transportatorul Beneficiarul
"_11_"_noiembrie_2018 "_11_"_noiembrie__2018
Alexe Mateevici 20,
Chișinău, Republica Moldova