Sunteți pe pagina 1din 13

SC OPTIDORA SRL APROB ANGAJATOR

ALBA IULIA ……………………………………….

IPSSM

TEHNICIAN OPTICIAN

I. Generalitati
1. Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru tehnicianul optician au
fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii si sanatatii
muncii precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice,
astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire
la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
2. Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare
prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al
executantului în procesul de lucru.

II. Conţinut, scop


1 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru tehnicianul optician
cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor
periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia
(executant sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

III. Domeniul de aplicare


1. Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activitatea tehnicianului optician.
2. Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte
normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

IV. Încadrarea şi repartizarea personalului


pe locuri de muncă
1. Pentru repararea,montarea si confectionare ochelarilor vor fi repartizaţi numai
persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile, au calificarea necesară şi au
fost instruite din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii.
2. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi.
3. La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor gravide precum şi a persoanelor cu
diverse infirmităţi vor fi respectate prevederile în vigoare, privind angajarea acestor
categorii de personal (Codul muncii, OUG 96/2003, etc.)
4. Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap
V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006.

1
V.Electrosecuritatea

1. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc.,
astfel încât elementele aflate normal sub tensiune sa nu poată fi atinse.
2. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător protejate împotriva deteriorărilor
mecanice, termice, chimice etc.
3. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apărătorilor etc. la echipamentele aflate
sub tensiune.
4. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua
numai după întreruperea alimentării cu energie electrică si numai de către electricienii
de întretinere, instruiti corespunzător si autorizati. În zona de lucru, vor fi montate, la
loc vizibil tăblite avertizoare de interdictie.
5. Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor lua măsuri
tehnice organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii
pentru utilizarea energiei electrice.
6. Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase
dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu
tensiune mai mare.
7. În dreptul utilajelor cu actionare electrică se va prevedea grătar din lemn sau covor de
cauciuc.
8. Spălarea si curătarea utilajelor, la terminarea lucrului, se vor efectua numai după
întreruperea alimentării cu energie electrică a acestora.
9. La toate utilajele electrice, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi
verificată legătura la conductorul de nul.
10. În zona liniilor de cale ferate electrificate, orice operatii si activităti se vor efectua cu
respectarea reglementarilor specifice de securitate si sanatate in munca pentru
transporturile pe calea ferată, precum si a prevederilor normelor de securitate si
sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice.
11. În cazul în care, mijloacele de transport utilizate în activitătile comerciale, functionează
la tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi
acoperite cu covoare electroizolante.
12. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de
protectie si legături la prizele de pământ si la conductorul de nul al instalatiei electrice.
13. Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si
electrocontabile) vor fi prevăzute cu legătura de protectie la priza de pământ.
14. Se interzice lucrul la masinile de birou când acestea au capacele demontate.
15. După terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune.
16. Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legătura de protectie la priza de pământ.
17. Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mâinile umede sau murdare
de grăsime.
18. Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar
pentru interventie, va fi solicitat mecanicul de întretinere.

2
19. Pentru firmele de reclamă comercială, capacele de protectie de la instalatia electrică, a
căror îndepărtare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule
speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor întâmplătoare, în cazul
producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau
umiditate).
20. Toate părtile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub
tensiune în mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legată la pământ
sau la conductorul de nul.
21. Este interzisă montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate în
interiorul vitrinelor.
22. La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si
firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie
electroizolant, corespunzătoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus,
va fi alcătuită din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc.
23. Pentru prevenirea electrocutării la lucrul cu echipamentele si utilaje electrice vor fi
respectate reglementarile specifice de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea
energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie în vigoare.

24. Se interzice :
a. folosirea in stare defecta a instalaţiilor electrice si a consumatorilor de energie
electrica de orice fel, precum si a celor uzate si improvizate
b. incarcarea instalaţiilor electrice(conductoare, cabluri, transformatoare,
interuptoare, comutatoare) peste sarcina admisa
c. suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii electrici de alimentare
i. agăţarea sau introducerea pe si in interiorul panourilor , nişelor,
tablourilor electrice a obiectelor de orice fel, precum si adapostirea de
obiecte sau materiale in posturile de transformare sau distribuţie
a. folosirea instalaţiilor electrice neprotejate, in raport de mediu (etanş la praf, la
umezeala
b. executarea lucrărilor cJc intretinere si reparaţii a instalaţiilor electrice de către
c. personal necalificat si autorizat
d. utilizarea lămpilor portative , alimentate prin cordoane improvizate sau uzate
e. folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina(abajururi) improvizate
f. din carton, hârtie sau alte materiale combustibile
g. întrebuinţarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decât cele
h. stabilite si in condiţii care nu prezintă pericol de incendiu
i. folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoriilor electrici fara
j. stecher direct in priza
k. utilizarea consumatoarelor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare
faţa de materialele combustibile din incaperi
l. aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile
m. lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontării
n. parţiale a instalaţiei
25. Tablourile electrice de distribuţie vor fi permanent închise cu cheie, accesul la ele fiind
permis doar electricianului de serviciu. încăperea si elementele tabloului vor fi in
perfecta stare de curăţenie (fara praf, scame). La toate tipurile de tablouri, legaturile
trebuie făcute regulamentar. In apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor
si substanţelor combustibile si blocarea acestora. La tablourile capsulate, garniturile vor
fi in stare buna si bine fixate.

3
26. Se interzice legarea directa la bornele tabloului de distribitie a lămpilor de iluminat, a
motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.
27. Pentru iluminarea locală a locurilor de lucru se va utiliza:
a. tensiunea de 24 V, în cazul în care se lucrează în condiţii normale;
b. tensiunea de 12 V, în cazul în care se lucrează în locuri cu umezeală excesivă,
pe mase metalice sau în locurile cu degajări de aburi şi emanaţii de gaze.
28. Utilajele, mecanismele şi aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări
trebuie - obligatoriu - legate la instalaţia de punere la pământ, a cărei rezistenţă va fi de
cel mult 4 ohmi.
29. Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică şi la părţile componente ale
instalaţiei electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare şi legarea la pământ a
instalaţiei.
VI. Utilaje portabile
1. Se consideră utilajele portabile acele utilaje construite special pentru a putea fi uşor
purtate de una sau două persoane şi cu care personalul muncitor în timpul lucrului are
un contact îndelungat.
2. Aceste utilaje trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- izolaţia bobinajului să" reziste atît la şocuri mecanicecît şi mediului în care
funcţionează;
- mînerele şi reazemele să se facă din materiale electroizolante;
- cablurile de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje să fie foarte flexibile
şi bine izolare electric;
- carcasele metalice a acestora să fie legate la priza de pămînt în. timpul lucrului.
3. Dacă în timpul lucrului personalul muncitor simte o acţiune cît de slabă a curentului
electric, este obligat să scoată utilajul din priză si să-l predea pentru verificare şi
reparare.
4. Pentru prevenirea unor accidente de lucru trebuie să se ia următoarele măsuri:
- organele exterioare în mişcare trebuie prevăzute, cu apărători de protecţie;
- personalul de serviciu care lucrează cu aceste utilaje trebuie să poarte ochelari
de protecţie, mănuşi de protecţie, iar îmbrăcămintea să fie cît mai strimtă şi bine
încheiată;
- Montarea pietrelor sau a discurilor abrazive la aceste utilaje, se face numai de
personal specializat şi instruitîn acest scop;
- Este interzis forţarea pătrunderii discului abraziv in materialul cu care se
lucrează;
- Discurile abrazive se fixează cu flanşe, iar intre flanşe şi disc este de preferat sa
se intercaleze, pe ambele părţi, garnituri din material elastic;
- Piuliţele pentru fixarea discurilor sînt metalice şi trebuie infiletate in sensul
invers de rotire a discului, iar stringerea lor se face cu chei mecanice în stare
bună ;
- Este interzisă prelucrarea pe suprafeţele laterale ale
5. discului abraziv;
- Polizorul portabil nu se porneşte numai dacă discul
6. abraziv nu este în contact cu un alt corp;
- Este interzis să se lase din mînă polizorul dacă nu a fost
7. oprit complet discul abraziv;
- Locul unde se lucrează cu polizoare trebuie înconjurat cu
8. panouri pentru a-i proteja pe cei din jur.

VII. Folosirea uneltelor manuale

4
1. Uneltele de mână de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare vor fi utilizate numai
dacă sunt în bună stare.
2. Este interzisă utilizarea fără mânere sau cu ele noduroase, crăpate, sparte, prinse în
cuie ori legate cu sârmă sau sfoară.
3. Fiecare unealtă va fi bine fixată în coadă, se interzice utilizarea unui singur mâner la
mai multe scule. Utilizarea aceluiaşi mâner se admite numai pentru trusele de scule
construite în mod special cu mâner detaşabil.
4. Dălţile, dornurile, ciocanele şi în general uneltele cu care se loveşte sau sunt lovite, nu
pot fi întrebuinţate dacă au capetele deformate sau crăpate. Aceste deformaţii vor fi
rectificate zilnic la sculele şi uneltele de mână; partea unde se loveşte cu ciocanul nu
trebuie călită.
5. Este interzisă folosirea ciocanelor de orice greutate neprevăzute cu pană de fixare.
6. Cheile fixe sau tubulare cu profilul deformat cât de puţin sau crăpate vor fi scoase
imediat din uz. Sunt interzise înşurubarea sau deşurubarea piuliţelor prin interpunerea
unor plăcuţe metalice între piuliţe şi cheie, precum şi lungirea cheilor cu alte chei sau
obiecte.
7. Sculele şi uneltele de tăiat se vor verifica dacă sunt bine ascuţite şi dacă au profilul
corect în raport cu operaţia de executat. Pânzele de ferăstrău care au lipsă trei dinţi sau
doi dinţi alăturaţi, nu pot fi întrebuinţate sub nici un motiv.
8. În timpul lucrului cu dălţi sau pene ţinute de ajutori, la baterea cu barosul se vor folosi
cleşti cu lungime de cel puţin 0,7m.
9. Uneltele utilizate la lucrările cu temperaturi înalte, de exemplu cleşti, vor avea mânerele
suficient de lungi la necesitate izolate şi orice deformaţii a acestor unelte din cauza
temperaturii înalte, vor fi recondiţionate imediat.
10. În timpul găuririi, când burghiul începe să străpungă metalul, se micşorează avansul,
pentru a se evita înţepenirea şi ruperea burghiului.
11. Pentru uneltele care prin forma lor devin periculoase în timpul transportului, ex:
târnăcoape, topoare, cuţite, etc., se vor lua măsuri potrivite pentru protecţia părţilor
periculoase.
12. . În timpul lucrului este interzis a se aşeza uneltele pe treptele scărilor mobile, schelelor,
tablourilor electrice, etc. Lucrătorii care execută lucrări pe scări, schele în condiţiile
care îl obligă să le lase din mână în timpul lucrului, vor avea buzunare speciale pentru
aşezat uneltele. Este interzisă efectuarea lucrărilor cu scule şi unelte mecanizate de pe
scările rezemate.
13. Menghinele de toate mărimile, mobile sau fixe nu vor fi utilizate decât cu bacurile,
şuruburile centrale şi mânerul în bună stare.
14. Aşezarea uneltelor pe mese de lucru, în dulapuri, cutii, panouri, se face cu respectarea
reguli ca toate uneltele să aibă partea de prindere îndreptată spre exterior, pentru a
exclude contactul cu părţile tăioase sau ascuţite..
15. . Zilnic înaintea începerii programului de lucru, şeful atelierului sau şeful de formaţie va
controla să nu se utilizeze unelte care nu întrunesc condiţiile din prezentele instrucţiuni.
VIII. Scule,unelte,echipament-aparataje

1. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor sau
căderea de la înălţime.
2. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse şi de ochiuri special prevăzute în centurile de
siguranţă, adaptate pentru fiecare unealtă în parte, astfel ca montorul să le aibă la
îndemână, luându-se, totodată, măsuri ca în timpul lucrului aceste scule să nu
incomodeze şi să nu împiedice mişcările libere ale mâinilor, precum şi deplasarea lui cu
uşurinţă.

5
3. Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, înainte de începerea lucrului, de către
muncitorii însărcinaţi a le folosi, împreună cu şeful echipei . Verificarea va urmări să
constate dacă dispozitivele nu prezintă fisuri, şuruburi sau piuliţe defecte, fire rupte la
cabluri, deformaţii sau dezaxări..
4. Toate dispozitivele vor fi bine întreţinute, curăţate de rugină, vopsite şi cu piesele
filetate sau lagărele scripeţilor bine unse.
5. La terminarea lucrului, toate dispozitivele se depozitează în locuri bine cunoscute sau
se predau în bună stare schimbului următor.
6. Se interzice lăsarea cârligelor sau dispozitivelor de ridicare în stare liberă, agăţate de
cârligul macaralei, la terminarea lucrului. Această grijă cade în sarcina macaragiului.

I X. NORME PENTRU PRELUCRARIMECANICE

A.Realizarea sarcinii de muncã

a) Deservirea masinilor-unelte este permisã numai lucrãtorilor calificaii si


instruiti special pentru acest scop.
b) Se interzice lucrul la masini-unelte fãrã ca lucrãtorii sã posede documentatia
necesarã (desene, fise tehnologice, planuri de operatii, schema de ungere si
instructiuni speciale de securitate a muncii corelate cu prevederile din cartea
tehnicã a masinii-unelte) cu exceptia lucrului dupã piese model.

B .Deservirea masinilor-unelte

Înainte de începerea lucrului, lucrãtorul va controla starea masinii, a dispozitivelor


de comandã (pornire-oprire si schimbarea sensului miscãrii), existenta si starea dispozitivelor
de protectie si a grãtarelor din lemn.
1 Lucrãtorul care deserveste o masinã-unealtã actionatã electricva verifica zilnic ;
a) integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protectie (usi,
capace etc.) ;
b) starea de contact între bornele de legare la pãmânt si
conductorul de protectie ;
c) modul de dispunere a cablurilor flexibile ce alimenteazã pãrtile
mobile, cu caracter temporar, precum si integritatea învelisurilor
exterioare ;
d) continuitatea legãturii la centura de împãmântare.
2 Se interzice lucrãtorilor care deservesc masinile-unelte sã execute reparatii la
masini sau instalatii electrice.
3 În mod obligatoriu, masina-unealtã va fi oprita si scula îndepãrtatã din piesã în
urmãtoarele cazuri :
a) la fixarea sau scoaterea piesei de prelucrat din dispozitivele de prindere
atunci cãnd masina nu este dotatã cu un dispozitiv special care permite
executarea acestor operatii în timpul functionãrii masinii ;
b) la mãsurarea manualã a pieselor ce se prelucreazã ;
c) la schimbarea sculelor si a dispozitivelor ;
d) la oprirea motorului transmisiei comune în cazul când masina este
actionatã de la aceastã transmisie.
.4 În mod obligatoriu, se vor deconecta motoarele electrice de antrenare ale
masinii-unealtã, în urmãtoarele cazuri :

6
a) la pãrãsirea locului de muncã sau zonei de deservire, chiar si pentru un
timp scurt ;
b) la orice întrerupere a curentului electric ;
c) la curãtirea si ungerea masinii si la îndepãrtarea aschiilor;
d) la constatarea oricãror defectiuni în functionare.
.5 În cazul când în timpul functionãrii se produc vibratii, masina se va opri imediat
si se va proceda la constatarea si înlãturarea cauzelor. În situatia în care acestea sunt
determinate de cauze tehnice, se va anunta conducãtorul procesului de muncã.
6 Dupã terminarea programului ,lucrãtorul este obligat sã curete si sã ungã masina,
sã lase ordine la locul de muncã si sã comunice schimbului urmãtor toate defectiunile care au
avut loc în timpul lucrului, pentru a nu expune la accidente lucrãtorul care preia masina.
7 Înlãturarea aschiilor si pulberilor de pe marsinile-unelte se va face cu ajutorul
mãturilor, periilor speciale sau cârligelor. Se interzice înlãturarea aschiilor cu mâna. Se
interzice suflarea aschiilor sau pulberilor cu jet de aer; aceastã operatie este permisã numai cu
justificãri tehnologice sau constructive si cu folosirea aerului comprimat de maxim 2 atm.
8 Evacuarea deseurilor de la masini se va face ori de câte ori prezenta acestora
este stânjenitoare pentru desfãsurarea procesului de productie sau pentru siguranta
operatorului si cel putin o datã pe schimb.
9 Piesele prelucrate, materialele, deseurile se vor aseza în locuri stabilite si nu vor
împiedica miscãrile lucrãtorilor, functionarea masinii si circulatia pe cãile de acces. Piesele,
materialele si deseurile cu dimensiuni mai mici se vor depozita în containere.
10 Grãtarele din lemn de la masini vor fi mentinute curate si în bunã stare,
evitându-se petele de ulei. Petele de ulei de pe grãtare sau paviment se înlãturã prin acoperire
cu rumegus.
11 Se interzice spãlarea mâinilor cu emulsii sau uleiuri de rãcire, produse
inflamabile (benzinã, tetraclorurã de carbon, silicat de sodiu etc.) precum si stergerea lor cu
bumbac utilizat la curãtarea masini

C. Instrucţiuni proprii de securitate


a muncii la maşina de găurit

a) Înaintea fixării piesei pe masa maşinii se vor curăţa masa şi canalele ei de


aşchii.
b) Curăţirea mesei de aşchii se face numai după oprirea maşinii cu ajutorul unui
cârlig, perie sau măturică; se interzice suflarea aşchiilor cu jet de aer.
c) Prinderea piesei pe masa maşinii şi desprinderea ei se face numai după ce axul
principal s-a oprit complet.
d) Piesa de prelucrat se va fixa rigid pe masa maşinii cu ajutorul dispozitivelor sau
direct pe placa de bază a maşinii cu şuruburi şi bride; fixarea piesei se va face
cât mai aproape de aceasta în cel puţin două puncte.
e) Se interzice ţinerea piesei de găurit cu mâna.
f) Sculele introduse în capul arborelui principal sau în mandrină trebuie să fie
corect centrate şi bine fixate.
g) Cursa sculei trebuie să fie astfel reglată încât să se poată retrage cât mai mult la
fixarea sau desprinderea piesei.
h) Se interzice folosirea sculelor cu cozi uzate, sau care prezintă crestături, urme
de ciocan, etc.
i) Este interzisă frânarea cu mâna a axului port mandrină sau burghiului la oprirea
maşinii.
j) Mandrinele de prindere se vor strânge şi desface numai cu chei adecvate care
se vor scoate înainte de pornirea maşinii; scoaterea burghiului sau alezorului

7
din axul principal se va face numai cu ajutorul unei scule speciale.
k) Se interzice folosirea burghielor cu coadă conică în mandrinele universale ale
maşinilor unelte.
l) Se interzice folosirea burghielor cu coadă cilindrică în bucşă conică.
m) Se interzice utilizarea burghielor necorespunzătoare sau prost ascuţite.
n) La prelucrarea materialelor casante, muncitorul va purta ochelari de protecţie.
o) Se interzice folosirea îmbrăcămintei rupte sau cu mâneci largi; muncitorul va
purta părul acoperit.
p) Se interzice lucrul la maşinile de găurit muncitorilor care nu au fost instruiţi în
acest sens şi nu au aprobarea şefului ierarhic superior.

D. Prelucrarea metalelor prin gãurire, alezare si honuire

1. Instrucţiuni proprii de securitate


a. Deservirea maşinilor-unelte este permisă numai lucrătorilor calificaţi şi
instruiţi special pentru acest scop.
b. Înainte de începerea lucrului, lucrătorul va controla starea maşinii, a
dispozitivelor de comandă, existenţa şi starea dispozitivelor de protecţie şi a
grătarelor de lemn.
c. Lucrătorul care deserveşte maşina de găurit va verifica zilnic integritatea
sistemului de închidere a carcaselor de protecţie şi legarea la pământ.
d. Se interzice lucrătorilor care deservesc maşina de găurit să execute reparaţii
la partea mecanică sau electrică.
e. După terminarea lucrului, curăţaţi şi ungeţi maşina, comunicaţi toate
defecţiunile constatate maistrului.
f. La înlăturarea aşchiilor şi pulberilor rezultate, folosiţi mături, perii speciale
sau cârlige.
g. Stivuiţi semifabricatele aprovizionate şi piesele prelucrate în locuri stabilite şi
asiguraţi colectarea şi evacuarea deşeurilor, fără să afectaţi funcţionarea
maşinii şi căile de acces.
h. Înaintea fixării piesei pe masa maşinii, curăţaţi canalele de aşchii şi menţineţi
curăţenia grătarului de lemn pe toată durata programului de lucru.
i. Verificaţi ca burghiul sau alezorul din mandrina de prindere să fie bine fixate
şi centrate, şi scoateţi cheile de strângere înaintea pornirii maşinii.
j. Nu folosiţi burghie, alezoare sau scule de honuit care prezintă urme de
lovituri, crestături sau cozi uzate.
k. Înaintea pornirii maşinii, alegeţi regimul de lucru corespunzător operaţiei
executate, sculelor utilizate şi materialelor folosite.
l. Se interzice cu desăvârşire frânarea cu mâna sau cu mânuşa a axului port
mandrina în timpul funcţionării.

2. Fixarea si demontarea sculelor


a) Mandrinele pentru fixarea burghielor si alezoarelor se vor strânge si desface
numai cu chei adecvate, care se vor scoate înainte de pornirea masinii.
b) Burghiul sau alezorul din mandrina de prindere va fi bine centrat si fixat
c) Scoaterea burghiului sau alezorului din mandrinã se va face numai cu ajutorul
unei scule speciale.
d) Se interzice folosirea burghielor cu coadã conicã în universalele masinilor.
e) Se interzice folosirea burghielor cu coadã cilindricã în bucse conice.
f) Se interzice folosirea burghielor, alezoarelor sau sculelor de honuit cu cozi
uzate sau care prezintã crestãturi, urme de lovituri etc.
g) Se interzice folosirea burghielor necorespunzãtoare sau prost ascutite.

8
h) Ascutirea burghielor se va face numai cu burghiul fixat în dispozitive speciale.
i) Cursa sculei va fi astfel reglatã încât aceasta sã se poatã retrage cât mai mult
la fixarea sau desprinderea piesei.
3. Fixarea piesei
a) Înaintea fixãrii piesei pe masa masinii, se vor curãta canalele de aschii.
b) Prinderea si desprinderea piesei pe si de pe masa masinii se vor face numai
dupã ce scula s-a oprit complet.
c) Fixarea piesei pe masa masinii se va face în cel putin douã puncte, fie cu
ajutorul unor dispozitive de fixare, fie cu ajutorul menghinei.
4. Pornirea si exploatarea masinii
a) Înaintea pornirii masinii, se va alege regimul de lucru corespunzãtor operatiei
care se executã, sculelor utilizate si materialului piesei de prelucrat.
b) La operatia de honuire, având în vedere materialele din care sunt realizate
sculele, introducerea si scoaterea în si din alezajul piesei de prelucrat se vor
face cu foarte mare atentie, pentru a evita spargerea plãcilor de honuire.
c) În timpul functionãrii masinii, se interzice frânarea cu mâna a axului
portmandrinã.
5. Masini de gãurit portative
a) Masinile de gãurit portative se vor porni numai dupã ce au fost ridicate de pe
masã.
b) Masinile de gãurit portative se vor Iãsa din mânã (se vor depune) numai dupã
oprirea burghiului.

E. Prelucrarea metalelor prin polizare

1.Norme proprii de securitate


a) Montarea corpurilor abrazive se efectuează numai de muncitori special instruiţi şi
autorizaţi de conducerea unităţii.
b) Corpul abraziv va fi folosit numai la turaţia înscrisă pe acesta sau pe eticheta de
fabricaţie.
c) Se interzice utilizarea corpurilor abrazive cu liant magnezic în cazul în care a trecut
mai mult de un an de la fabricarea lor.
d) Se interzice montarea corpurilor abrazive cu mai multe garnituri suprapuse.
e) La începerea operaţiei de polizare contactul cu piesa se va realiza lent şi progresiv.
f) In timpul lucrului se va evita uzura neuniformă a corpului abraziv, procedându-se
imediat la corectarea sau înlocuirea celui uzat neuniform.
g) Se interzice prelucrarea pieselor pe suprafaţa laterală a corpurilor abrazive.
h) Polizoarele fixe vor fi prevăzute cu ecran de protecţie mare cu vizor reglabil din
geam securizat.
i) Pentru reţinerea pulberilor abrazive degajate în timpul lucrului, polizoarele fixe vor
fi prevăzute cu instalaţii de reţinere a acestor degajări nocive.
j) Reglarea suporturilor şi vizierelor de protecţie va fi executată numai dacă corpul
abraziv este în stare de repaus.
k) Suportul de sprijin va fi astfel reglat încât punctul superior de contact al piesei cu
corpul abraziv să se găsească în planul orizontal ce trece prin centrul corpului sau
mai sus cu cel mult 3 mm.
l) Distanţa dintre corpul abraziv şi suportul de sprijin nu va depăşi 3 mm.
m) Înainte de începerea lucrului, la polizor, lucrătorii vor verifica existenţa şi
continuitatea legăturii la centura de împământare a halei.
n) Se interzice ajustarea pieselor la polizor fără ca acestea să se sprijine pe suport.
o) Se interzice utilizarea polizoarelor dacă nu au montată carcasa de protecţie,
executată conform STAS 6177/1-87.

9
2.Fixarea sculelor
a) Alegerea corpului abraziv se va face în functie de felul materialului de prelucrat,
de forma si dimensiunile piesei de prelucrat, de calitatea suprafetei ce trebuie
obtinutã, de tipul si starea masinii, de felul operatiei de prelucrare.
b) Montarea corpurilor abrazive pe masini se face de cãtre persoane bine instruite si
72 autorizate de conducerea unitãtii sã execute astfel de operatii.
c) La montarea corpului abraziv pe masinã, se va verifica marcajul si aspectul
suprafetei corpului abraziv si se va efectua controlul la sunet, conform
standardelor în vigoare sau conform documentatiei tehnice de produs.
d) Fixarea corpului abraziv va asigura o centrare perfectã a acestuia în raport cu axa
de rotatie.
 Corpurile abrazive cu alezaj mic (diametrul alezajului cu minim 12
mm mai mare decât diametrul arborelui) se fixeazã cu flanse fãrã
butuc.
 Corpurile abrazive cu diametrul exterior mai mare de 350 mm se
fixeazã cu flanse cu butuc.
e) Flansa fixã (de sprijin) va fi solidarizatã cu arborele printr-un mijloc sigur de fixare
; flansa mobilã (de strãngere) va intra cu joc pe butuc sau arbore, ajustajul fiind
cel indicat în STAS 9092/1-1983.
f) Corpul abraziv va intra liber (nefortat) pe arbore, în cazul flanselor fãrã butuc,
respectiv pe flansa fixã si pe cea mobilã, în cazul flanselor cu butuc abaterile limitã
fiind cele indicate în STAS 9092/1-83.
g) Momentul de strângere al piulitei centrale la corpurile abrazive cu alezaj mic,
precum si numãrul suruburilor, diametrul si momentul lor de strângere, la flansele
cu butuc, sunt cele indicate în STAS 6177/1-87 si STAS 9092/1-83.
 Dacã jocul dintre alezajul corpului abraziv si arbore este sub limita
inferioarã, gaura va fi lãrgitã cu mare atentie, pentru a nu se produce
fisuri. Operatia va fi executatã pe o masinã care sã permitã prinderea
centricã a corpului abraziv si cu ajutorul unei scule adecvate (diamant,
carburi metalice).
 Nu este admisã lãrgirea gâurii prin spargere cu dalta.
 Dupã lãrgire, corpul abraziv se controleazã la sunet si la rezistenta de
rotire.
h) La montajul corpurilor abrazive, între acestea si flansã se introduc garnituri din
carton presat ale cãror dimensiuni sunt conform STAS 6177/1-87.
i) Înainte de montare, toate suprafetele în contact reciproc ale corpului abraziv,
garniturilor si flanselor vor fi bine curãtate de orice corp strãin cu ajutotul
aspiratorului, aerului comprimat sau periei.
 Pentru montarea corpurilor abrazive cu alezaj mic, se vor utiliza bucse
de otel, pentru a compensa diferenta dintre diametrul alezajului
corpului abraziv si diametrul arborelui.
o -Lungimea bucsei de otel nu va depãsi grosimea corpului
abraziv în zona alezajului.
o -Înainte de efectuarea controlului rezistentei la rotire si/sau
începerea functionãrii în gol, ansamblul corp abraziv-flanse cu
butuc se echilibreazã static si, unde este posibil, se echilibreazã
dinamic.
 Fixarea contragreutãtilor de echilibrare va fi asiguratã corespunzãtor.
 Este interzisã echilibrarea corpurilor abrazive prin practicarea unor
scobituri pe suprafata acestora.

10
j) Montarea si fixarea mai multor corpuri abrazive pe acelasi arbore este permisã
numai pentru masini dotate cu aceastã posibilitate.
k) Atât persoana instruitã sã monteze corpul abraziv cât si utilizatorul vor verifica,
respectiv vor folosi corpul abraziv la turatia (sau viteza de lucru) înscrisã pe
acesta sau pe eticheta de fabricatie.
l) Nu este permisã utilizarea pe masini a corpurilor abrazive ale cãror turatii sau
viteze periferice nu sunt inscriptionate.
m) Este interzisã utilizarea corpurilor abrazive cu liant magnezic, în cazul în care a
trecut mai mult de un an de la fabricarea lor.
n) La montarea corpurilor abrazive cu alezaj mare, centrarea acestora se va realiza
prin baterea lor pe circumferintã, cu ajutorul unui ciocan din lemn.
o) Se interzice montarea corpurilor abrazive cu mai multe garnituri suprapuse.
p) Corpurile abrazive cu tijã vor fi astfel fixate încãt lungimea liberã a cozii sã nu
depãseascã, pentru turatia respectivã, pe cea indicatã de producãtor.
 -Se interzice utilizarea dornului port-piatrã dimensionat
necorespunzãtor, ca lungime si diametru, în raport cu partea de
prindere.
 Se interzice folosirea dornului port-piatrã care prezintã vibratii
sau excentricitãti (neechilibrat dinamic).
3.Pornirea si exploatarea masinilor de rectificat si polizat
a) Masinile care utilizeazã corpuri abrazive nu se vor porni dacã corpul abraziv este în
contact cu piesa de prelucrat.
 La prelucrãrile cu corpuri abrazive se vor evita contactele bruste cu
piesa sau solicitãrile prin soc.
 Contactul cu piesa se va realiza lent si progresiv

b) La prelucrãrile cu corpuri abrazive este interzisã mãrirea artificialã a presiunii pe


corpul abraziv prin utilizarea de diverse elemente ajutãtoare (pârghii, greutãti, etc.).
c) În timpul lucrului va fi evitatã uzura neuniformã a corpului abraziv, procedãndu-se
imediat la corectarea (diamantarea sau înlocuirea celui uzat neuniform.
d) Nu este permisã prelucrarea cu suprafetele laterale ale corpurilor abrazive atunci
cãnd masina nu a fost construitã pentru astfel de prelucrãri sau când corpul abraziv
nu este conceput pentru astfel de prelucrãri.
 Operatia de îndreptare a corpurilor abrazive se va face numai cu ajutorul
sculelor speciale de îndreptat (corectat). Corectarea se va face cu multã
emulsie de rãcire.
 Dupã operatia de îndreptare, corpul abraziv va fi echilibrat.
 Se impune verificarea periodicã a echilibrãrii pe timpul duratei de folosire
a corpului abraziv.
 În cazul utilizãrii procedeului de rectificare umedã, lichidul va spãla corpul
abtaziv pe întreaga suprafatã de lucru si va fi evacuat la timp pentru a evita
stationarea corpului abraziv în lichid.
 Sunt exceptate de la aceastã regulã rectificãrile executate pe masini special
adaptate pentru prelucrare în mediu umed.
e) Este interzisã utilizarea lichidelor de rãcire puternic bazice la rãcirea corpurilor
abrazive cu liant organic.
f) La rectificarea uscatã a aliajelor de magneziu este interzisã utilizarea corpurilor
abrazive care au fost folosite în prealabil la prelucrarea metalelor feroase.
g) Este interzisã utilizarea îmbinãrilor metalice la curelele masinilor de polizat la care
se prelucreazã aliaje de magneziu.

11
h) Lagãrele arborelui pe care se aflã montat corpul abraziv vor fi foarte bine unse
pentru evitarea supraâncãlzirii, care poate provoca spargerea corpului abraziv.
i) Turatia arborelui pe care se monteazã corpul abraziv va fi controlatã periodic si în
mod obligatoriu, dupã fiecare reparatie sau revizie, iar pentru polizoarele portative
va fi verificat si regulatorul, tinându-se evidenta acestor controale.
j) Arborii, flansele si celelalte pãrti ale masinii pe care se monteazã corpurile abrazive
vor fi controlate periodic si mentinute la cotele prescrise.
k) Reglarea suportilor si vizierelor de protectie va fi executatã cu corpul abraziv în
stare de repaus.
l) Este interzisã modificarea masinilor în scopul utilizãrii unor viteze superioare de
lucru sau a unor diametre superioare de corpuri abrazive.
m) Corpul abraziv al cãrui diametru a fost micsorat datoritã uzurii poate fi utilizat la
viteza perifericã de lucru corespunzãtoare corpului abraziv nou obtinut.
n) Corpurile abrazive utilizate partial, care se demonteazã si se depoziteazã în vederea
unei reutilizãri, se supun acelorasi controale înainte de reutilizare, ca si corpurile
abrazive noi.
o) Corpurile abrazive vor fi ferite de lovituri si trepidatii.
p) Se interzice manipularea corpurilor abrazive prin rostogolire.
q) Toate corpurile abrazive, cu exceptia celor cu liant bachelitic, vor fi controlate la
sunet, conform prevederilor din STAS 6177/1-87, înainte de fiecare utilizare sau
reutilizare.
r) Corpurile abrazive care au fost supuse la o prelucrare mecanicã vor fi încercate
înainte de a fi reutilizate, conform prevederilor din STAS 6177/1-87.
s) Înainte de începerea lucrului, la fiecare montare pe masinã, corpurile abrazive vor fi
încercate la rotirea în gol.

F.Polizarea manualã

a) Polizorul manual nu se va lãsa din mânã la întreruperea lucrului decât dupã


oprirea completã a corpului abraziv.
b) Pentru prevenirea pericolului de lovire a corpului abraziv la întreruperea
lucrului, polizoarele manuale se vor aseza în suporti special executati.
Suportii orizontali nu vor fi falositi în stare uzatã.
c) Polizoarele manuale vor fi utilizate la operatiile de polizare exterioarã numai
dacã corpurile abrazive sunt protejate cu o carcasã de protectie
corespunzãtoare.
d) Polizoarele manuale vor fi pornite numai dacã corpul abraziv nu este în
contact cu un corp care sã împiedice rotirea lui liberã.
e) La polizoarele manuale actionate pneumatic sau electric, nu va fi depãsitã
turatia maximã a corpului abraziv, functie de diametrul maxim admisibil al
acestuia, functie de natura piesei abrazive si turatia maximã a polizorului.

X. Obligatiile lucratorilor.

a) să se prezinte la program, odihnit, îmbrăcat corect, cu echipamentul de protecţie


adecvat.
b) să nu se prezinte la lucru în stare de ebrietate, şi să nu consume băuturi alcoolice în
timpul programului de lucru.
c) . să participe la instructajul de protecţie a muncii şi să-şi însuşească regulile de protecţie
a muncii potrivit activităţii pe care o desfăşoară.

12
d) să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit, precum şi lucrări de o
tehnicitate sau de o periculozitate care depăşesc nivelul său de calificare şi experienţă în
muncă.
e) . să nu execute alte lucrări decât cele stabilite de maistru sau şeful de echipă, să nu
intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune şi să nu părăsească locul de muncă fără
ştirea conducătorului locului de muncă.
f) să verifice înainte de începerea lucrului dacă uneltele de lucru, utilajele, maşinile,
instalaţiile, dispozitivele de protecţie şi echipamentul individual de protecţie sunt în
stare bună.
g) . să păstreze curăţenia la locul de muncă, precum şi întreţinerea căilor de acces.

INTOCMIT ;
SEF SERVICIU EXTERN
Ing.
DUMITRU GHETE

13