Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei,Nationale

ŞCOALA GIMNAZIALA CRICOVVALEA LUNGĂ,


JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

PROGRAMA ACTIVITĂȚII OPTIONALE


LIMBA ENGLEZA
READING AND WRITING

CLASA A VII-A

ANUL ȘCOLAR 2019-2020


1. Denumirea opționalului
 READING AND WRITING
2. Tipul de opțional
 Opțional la disciplina Limba Engleză
3. Durata
 35 de ore anual; 1 oră/săptămână
4. Modul de desfășurare
 Pe clasă
5. Propunător
Petrescu Raluca, profesor titular de limba engleză, Definitivat
6. Școala și localitatea
Școala Gimnazială Cricov Valea Lungă; Valea Lungă
7. Locul desfășurării
Clasă

ARGUMENT

Cursul “Reading & Writing” ofera diverse oportunitati de invatare, fiind structurat
pe secvente unitare a caror continuitate este asigurata de concentrarea sustinuta asupra abilitatilor
care fac obiectul cursului – lectura si redactarea unui text in limba engleza.
Avantajul acestei modalitati de organizare a materiei este organizarea atenta si
eficienta a informatiei referitoare la partea de lectura propriu-zisa si la cea de producere de text
cu forma fixa, astfel incat insusirea notiunilor esentiale in practicarea acestor doua activitati de
invatare sa fie structurata in mod echilibrat si sa permita o acumulare gradata si temeinica a
materiei de studiu.
In mod concret, cursul este conceput pe nivele de studiu, obiectivele sale
depasind prin complexitate exersarea deprinderilor propuse si apropiindu-se de obiectivele
specifice unui curs eterogen, in care exercitiile de lexic, gramatica si conversatie au o pondere
importanta in instruirea completa a elevilor.
Un atuu incontestabil al acestei propuneri pe piata materialelor educationale
destinate orelor de curriculum la decizia scolii (extindere sau optional) se dovedeste, in
consecinta, a fi faptul ca, departe de a fi exclusivist in concentrarea asupra unor anumite directii
precise de invatare, cursul se distinge prin capacitatea sa de focalizare asupra acestor zone
prioritare de interes care vor fi tratate cu seriozitate si profesionalism. Vor fi exersate abilitati de
citire si intelegere a textului citit precum skimming for gist, skimming for overall understanding,
scanning, predicting a topic from visual prompts or clues, reconstructing a text, inferring,
recognising word equivalences, jigsaaw reading etc.
In afara de mentionarea unor pasi concreti in construirea compunerilor literare cu
forma fixa (informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes,
advertisements, postcards, film reviews, dicursive essays, news or assessment reports si multe
altele), cursul ofera si modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite sub titlul de
“Paragraph Plans”, fapt care faciliteaza, in mod indiscutabil, intelegerea si asigura o mediere
eficienta intre produsul vizat si obtinerea rezultatului scontat.
Profesorilor le va fi oferita libertatea de a selecta intre diverse sugestii de teme
pentru acasa, incurajandu-si elevii sa produca texte cu care se vor intalni, cu siguranta, in diverse
situatii concrete dincolo de orele de curs. Astfel, monitorizarea permanenta a elevilor va inlesni
acumularea unei experiente cu adevarat utile.
Prin intregul sau format, acest curs optional prezinta avantajul ca poate completa,
cu succes, orice manual selectat spre studiu, devenind un material auxiliar agreabil si instructiv.

PROGRAMA ŞCOLARĂ – CLASA A VII-A


“READING & WRITING”

COMPETENTE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa, in conformitate cu exigentele unui
fir naratv coerent;
2. Producerea de mesaje scrise avand drept punct de pornire tehnici variate de
studiu a textului, cum ar fi “Damaged Text Technique”;
3. Transferul si medierea mesajelor scrise in diverse situatii de comunicare;
4. Receptarea mesajelor scrise originale si evaluarea lor in maniera critica
COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE
La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda
1.1. sa scrie texte referitoare la posibilele urmatoarele activitati:
maniere de continuare a unor texte pe baza - redactari cu structura simpla;
unor - alcatuirea unor planse-proiect (texte ilustrate)
indicii;
1.2. sa redacteze texte cu forma fixa in maniera
integrala, cu tema sugerata sau la alegere
proprie, tinand seama de structura narativa care
trebuie respectata.
2.1. sa produca texte literare pornind de la - elaborarea de compuneri dirijate.
indicatii pre-existente. - descrieri plastice.
2.2. sa descrie unele evenimente pe baza unui - monologuri atitudinale
suport scris.
2.3. sa produca evaluari scrise/orale privitoare
la
tema propusa si produsul final.
3.1. sa reformuleze unele mesaje -comentarii referitoare la tematica propusa de
conversationale. curs.
3.2. sa alcatuiasca texte literare pornind de la - elaborarea de eseuri libere.
indicii minimale. - formularea opiniilor si generarea de dialoguri.
3.3. sa reduca unele scenarii ample la idei
esentiale.
4.1. sa sesizeze ordinea/ deviatiile logice de - conversatii.
ordine intr-un material lecturat. - compunerea de fragmente literare.
4.2. sa identifice informatii specifice in - alcatuirea de paragrafe critice.
materialele propuse spre studiu.
4.3. sa formuleze decizii pe baza lecturarii unui
material.
TEME:
1. Familia : membri ai familiei, activitati specifice;
2. Casa: termeni specifici constructiei si structurii unei case;
3. Vacanta: despre calatorii si pregatiri de calatorie;
4. Sarbatori: termeni despre evenimente speciale;
5. Vremea: termeni meteorologici si de prognoza;
6. Educatia: termeni specifici;
7. Sporturi: echipament, echipe, reguli de joc;

FUNCŢII DE LIMBĂ:
1. A exprima preferinte;
2. A exprima sentimente si trairi;
3. A descrie un festival/o sarbatoare;
4. A descrie un loc;
5. A cere si a oferi informatii;
6. A cere si a oferi indicatii;
7. A formula pareri referitoare la evenimente traite sau imaginate.

STRUCTURI:

1. Substantivul : genul, cazul, colocatii;


2. Adjectivul: constructii si locutiuni, topica;
3. Verbul : contexte speciale de folosire ale formelor, timpurilor si modurilor
verbale, constructii modale, constructii imperative;
4. Adverbe de frecventa, adverbe relative;
5. Prepozitia de loc si timp : Phrasal Verbs;
6. If Clauses: Tipul I;
7. Diateza pasiva;
8. Schimbarea valorii gramaticale;

MODALITĂŢI DE EVALUARE

- răspunsuri la întrebările profesorului


- dialoguri pe perechi dirijate
- descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
- concursuri
- jocuri didactic
- rezolvare de exercitii
- mape
- portofolii-realizare de colaje/desene/hărţi/imagini
- compunerea de texte literare.
- teste scrise
BIBLIOGRAFIE:

“READING & WRITING” TARGETS by Jenny Dooley & Virginia Evans


- Level 2 -
Portofoliul realizat de profesor
Prezentări PowerPoint

VALORI ȘI ATITUDINI:

 dezvoltarea interesului pentru limba engleză


 formarea unei atitudini pozitive față de sine, de ceilalți și stimularea
spiritului de echipă
 exersarea abilităților de citire si intelegere a textului citit
 dezvoltarea unor reprezentări culturale ale universului anglo-saxon
 stimularea interesului pentru studiul limbii engleze
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2019-2020
UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBS.
DE SPECIFICE ORE
ÎNVĂŢARE ALOC.
1. New friends 1.2. sa redacteze texte  Friendly letter to a
cu forma fixa in pen-friend 1-3
maniera integrala, cu  Plurals- short
tema sugerata sau la answers- 3
alegere proprie, tinand likes/dislikes
seama de structura  Reading for specific
narativa care trebuie information
respectata.
2. From 1.1. sa scrie texte Familia : membri ai
Monday to referitoare la posibilele familiei, activitati specifice;
Friday maniere de continuare a  Article for a 4-6
unor texte pe baza unor magazine describing
indicii; daily routine 3
 Present simple-
2.2. sa descrie unele adverbs of
evenimente pe baza frequency-
unui suport scris. prepositions of time
 Skimming for gist
3. A Home 2.1. sa produca texte Casa: termeni specifici
away from literare pornind de la constructiei si structurii unei
indicatii pre-existente. case 7-8
Home
3.1. sa reformuleze  Advertisement for
unele mesaje renting a holiday 2
conversationale. home
 There is/are-
prepositions of place-
where(relative)

4. Having a Vacanta: despre calatorii si


wonderful time 2.2. sa descrie unele pregatiri de calatorie;
evenimente pe baza  Informal letter to a 9-10
unui friend while on 2
suport scris. holiday
3.2. sa alcatuiasca texte  Present continuous-
literare pornind de la expressing
indicii minimale. preferences
 Skimming for overall
understanding
5. Happy New 4.1. sa sesizeze ordinea/ Sarbatori: termeni despre
Year! deviatiile logice de evenimente speciale; 11-13
ordine intr-un material  Article about annual
lecturat. events and 3
4.2. sa identifice celebrations
informatii specifice in  Adjective- noun
materialele propuse collocations- word
spre studiu. order
 Reading for specific
information
6. REVISION  Recapitularea
şi consolidarea 14-15
conţinuturilor anterioare 2
Evaluare semestriala
SEMESTRUL AL II- LEA

7. For sale! 2.1. sa produca texte Sporturi: echipament,


literare pornind de la echipe, reguli de joc;
indicatii pre-existente.  Notices & 16-17
3.1. sa reformuleze advertisements for 2
unele mesaje buying and selling
conversationale. things
 Order of adjectives
 Skimming for gist &
scanning
8. It’s a 1.1. sa scrie texte  Informal letter asking
bargain! referitoare la posibilele for and giving
maniere de continuare a information 18
unor texte pe baza unor  Adjectives-adverbs- 1
indicii; word order
1.2. sa redacteze texte  Identifying topic
cu forma fixa in
maniera
integrala, cu tema
sugerata sau la alegere
proprie, tinand seama
de structura narativa
care
trebuie respectata.
2.2. sa descrie unele
evenimente pe baza
unui
suport scris.
3.1. sa reformuleze
unele mesaje
conversationale.
4.2. sa identifice
informatii specifice in
materialele propuse
spre studiu.
9. Do’s and 1.2. sa redacteze texte Educatia: termeni specifici;
Don’ts cu forma fixa in  Safety leaflets
maniera  Imperative-
integrala, cu tema must/mustn’t- 2
19-20
sugerata sau la alegere conditionals type 1
proprie, tinand seama  Reading for specific
de structura narativa information
care  Identifying text from
trebuie respectata. visual clues
2.2. sa descrie unele
evenimente pe baza
unui
suport scris.
3.1. sa reformuleze
unele mesaje
conversationale.

10. Every 2.1. sa produca texte Vremea: termeni


picture tells a literare pornind de la meteorologici si de
indicatii pre-existente. prognoza;
story
2.2. sa descrie unele  Setting the scene-
evenimente pe baza beginnings & ending
unui suport scris. for stories 2 21-22
3.2. sa alcatuiasca texte  Past simple- past
literare pornind de la continuous- forming
indicii minimale. adjectives from
3.3. sa reduca unele nouns
scenarii ample la idei  Skimming for gist-
esentiale. inferring
4.1. sa sesizeze ordinea/
deviatiile logice de
ordine intr-un material
lecturat.
11.A summer 1.2. sa redacteze texte Vremea: termeni
time’s tale cu forma fixa in meteorologici si de
maniera integrala, cu prognoza; 23-24
tema sugerata sau la  Story-3rd person
alegere proprie, tinand  adjectives describing 2
seama de structura atmosphere &
narativa care weather- past tenses-
trebuie respectata. time words
3.1. sa reformuleze  reconstructing a text
unele mesaje
conversationale.
12. Come to 3.2. sa alcatuiasca texte Sarbatori: termeni despre
my party literare pornind de la evenimente speciale;
indicii minimale.  informal letter of 2 25-26
4.2. sa identifice invitation & giving
informatii specifice in directions
materialele propuse  going to-will
spre studiu.
13.It happened 2.2. sa descrie unele Vacanta: despre calatorii si
to me evenimente pe baza pregatiri de calatorie;
unui suport scris.  story-1st person 2 27-28
3.2. sa alcatuiasca texte  adjectives ending in
literare pornind de la –ed/-ing
indicii minimale.  predicting topic from
visual prompts
14. Who’s 1.2. sa redacteze texte Educatia: termeni specifici;
Who? cu forma fixa in  interview
maniera integrala, cu  question words- 2
tema sugerata sau la formation of
alegere proprie, tinand questions-past
seama de structura 29-30
simple- present
narativa care trebuie perfect-going to
respectata.  reading for specific
2.1. sa produca texte information
literare pornind de la
indicatii pre-existente.
2.3. sa produca evaluari
scrise/orale privitoare la
tema propusa si
produsul final.
15. I love 3.1. sa reformuleze Sporturi: echipament,
sports! unele mesaje echipe, reguli de joc;
conversationale.  article expressing 2 31-32
3.2. sa alcatuiasca texte your opinion
literare pornind de la  -ing form, inf.
indicii minimale. without to, linking
words
 reading for specific
information
16. All about 2.2. sa descrie unele  Biography
Disney evenimente pe baza  Past simple-
unui suport scris. prepositions of time- 1 33
3.2. sa alcatuiasca texte relatives (who,
literare pornind de la which)
indicii minimale.  reading for specific
3.3. sa reduca unele information
scenarii ample la idei
esentiale.
4.1. sa sesizeze ordinea/
deviatiile logice de
ordine intr-un material
lecturat.
17. Email 1.1. sa scrie texte Familia : membri ai
me…. referitoare la posibilele familiei, activitati specifice;
maniere de continuare a  informal emails 1 34
unor texte pe baza unor  semi-informal emails
indicii;  consolidation
2.1. sa produca texte  reading for specific
literare pornind de la information
indicatii pre-existente
3.1. sa reformuleze
unele mesaje
conversationale.
4.2. sa identifice
informatii specifice in
materialele propuse
spre studiu.
18. REVISION  Recapitularea 35
şi consolidarea
conţinuturilor anterioare 1
Evaluare semestriala

S-ar putea să vă placă și