Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea de învăţământ: Colegiul tehnic de Căi Ferate "Unirea", Paşcani

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ ECOMONIC
Calificarea profesională: Economic/Tehnician în activităţi economice
Modulul: M III – Calitatea produselor şi serviciilor
Clasa : a IX- a A
Profesor: Alecsa Andreia
Data: 24.04.2018
An şcolar: 2017-2018
Timp: 50 de minute

PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învăţare : Caracteristicile de calitate ale mărfurilor alimentare
Subiectul lecţiei : Identificarea caracteristicilor de calitate ale mărfurilor alimentar

Tipul lecţiei: fixare şi sistematizare

Cunoştinţe :

5.1.3. Clasificarea produselor si serviciilor

5.1.5. Descrierea caracteristicilor de calitate ale produselor si serviciilor

Abilități :
5.2.3. Diferențierea produselor după criterii date

5.2.4. Identificarea proprietaților în raport cu criteriile de clasificare ale mărfurilor

5.2.5. Diferențierea caracteristicilor de calitate ale produselor

Obiective:
O1: Să clasifice sortimentul de mărfuri alimentare
O2: Să încadreze produsele alimentare în clasificarea merceologică
O3: Să prezinte caracteristicile de calitate ale mărfurilor alimentare

1
O4: Să identifice defectele mărfurilor alimentare
O5: Să efectueze verificarea organoleptică a marfurilor alimentare
Obiective pedagogice:
 Dezvoltarea atenției concentrate;
 Utilizarea limbajului specific modulelor economice.
Condiții prealabile: Cunoașterea unor noțiuni despre clasificarea și caracteristicile de calitate ale mărfurilor alimentare.
Managementul resurselor
Resurse materiale:
 Material didactic: tabla, creta, videoproiector, fișă de lucru, fișă de documentare
 Spațiul de desfășurare : sala de clasă
Resurse temporale:
 Durata lecției: 50 minute
Resurse metodologice:
 Metode și procedee didactice: conversația, expunerea, explicația didactică, observația, învățarea prin descoperire, lucru în echipă.
Bibliografie :
 Cucoş C., Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom, 2006;
 Petre T., Simionescu G.,Comerț, manual pentru clasa aX-a, liceu tehnologic, profil servicii, București, Editura CD Press, 2010;
 Petre T., Iordache G., Calitatea produselor şi serviciilor, caiet de lucru clasa a X- a, București, Editura CD Press, 2013;
 Scheau I., Gândirea Critică , Metode active de predare – învăţare, Cluj- Napoca, Editura Dacia Educaţional, 2004;
 Sfichi F. E., Hagiu L., Maţipiuc V. E., Calitatea produselor și serviciilor, auxiliar curricular, Suceava, 2010.
 https://conspecte.com
 http://www.rasfoiesc.com
 https://biblioteca.regielive.ro
 Elemente care au contribuții esențiale la obținerea performanțelor stabilite prin obiective: comunicarea, utilizarea materialului didactic adecvat,
utilizarea materialelor informative.
Resurse psihologice:
 Capacitatea de învățare disponibilă: clasa are un efectiv de 29 de elevi, toți apți de învățătură, nu există copii CES.

2
 Motivaţia: interesul elevilor nu este egal, deoarece structura psihologică și aptitudinală este diferită.
Evaluare: frontala prin răspunsurile la întrebări si rezolvarea sarcinilor de lucru.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE


Evenimentele Strategie didactică
instruirii.
Conținuturi/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace Forme de Evaluare
Obiective învațământ deînvațământ organiz. a
Timp activitații

Secvența
organizatorică  salută clasa;  salută profesorul;
Conversația Catalog Frontală

 verifică prezența elevilor;  comunică elevii absenți; -


2min
 asigură condițiile didactico-  se mobilizeazăîn funcție
materiale pentru buna desfașurare a de cerințele
lecției şiface observatii, dacă este profesorului;
cazul.  își însușesc observațiile
primite.

Captarea
atenției
O1
 profesorul prezintă elevilor  Sunt atenți la imaginile
Explicația Videoproiector Individuală Evaluare
orală
O3 câteva imagini pe videoproiector (o rulate la videoproiector; Conversația Imagini Frontală
5min piramidă alimentelor,
imagini sugestive cu produse
diferite
 Elevii privesc cu atenție Gândiți –
Comunicați
alimentare etc) și le cere acestora să imaginile de pe
spună câteva cuvinte despre videoproiector și Învățarea
imaginile respective; încearcă o posibilă prin
caracterizare a acestora;
 pune diverse întrebări ce au
 Îşi alocă un timp de
descoperire
ca scop captarea interesului
elevilor; gândire de câteva
secunde și răspund cu
 profesorul optează pentru sinceritate și interes.
imagini cu diferite alimente despre
care elevii s-au documentat și au

3
întocmit o fișă Știați că..., cuprinsă
la portofoliu.
 Imaginile reflectă cele opt
grupe principale de produse
alimentare cuprinse în sectorul de
mărfuri alimentare studiat .
- Cafea, ceai, mere, morcovi, banane,
ciocolata, paste făinoase, cașcaval,
ulei de măsline, pește, babic si
ghiudem.
 Pentru imaginile prezentate
pe videoproiector, elevii trebuie să
enunțe câteva informații inedite de
genul Știați că..

4
Precizarea
obiectivelor și
O1
 profesorul prezintă planul  Elevii sunt atenți la
Explicația Videoproiector Frontală Evaluare
orală
a planului de O2 de recapitulare pe videoproiector, indicațiile profesorului; Conversatia

recapitulare O3
plan pe care l-a dat elevilor cu o oră
înainte:  Elevii participă la Observația
discuție.
3min O4 Plan de recapitulare:

O5 Identificarea caracteristicilor de calitate


ale mărfurilor alimentare

1) Definiția termenului marfă


2) Semnificații ale conceptului de
calitate
3) Rolul și importanța mărfurilor
alimentare
4) Clasificarea sortimentului de
mărfuri alimentare
5) Caracteristicile organoleptice si
defectele mărfurilor alimentare
 prezintă obiectivele pe care
elevii trebuie să le cunoască la
sfârşitul lecţiei, și anume:
 să clasifice sortimentul de mărfuri
alimentare;
 să încadreze produsele alimentare
în clasificarea merceologică;
 să prezinte caracteristicile de
calitate ale mărfurilor alimentare;
 să identifice defectele mărfurilor
alimentare;
 să efectueze verificarea
organoleptică a mărfurilor
alimentare.

Recapitularea Observare
coținuturilor curentă

5
10min O1
 recapitularea  Sunt receptivi la
Conversația Individuală Evaluare
orală
O2 cunoștințelor asimilate în orele indicațiile primite și Exercițiul Videoproiector Frontală
anterioare prin adresarea răspund la întrebări;
O3 următoarelor întrebări:  Marfa = produs al Învățarea
1) Care este definitia termenului muncii omenești care prin
O4 marfă ? Precizați câteva sinonime. satisface o nevoie descoperire
2) Ce fel de produse folosesc oamenii socială , fiind rezultatul
O5
pentru satisfacerea necesitaților pe unei activitați
care le au? economice; orice bun
3) Ce înțelegți prin calitatea unui care se vinde și se
produs? cumpară.
4) Care sunt principalele grupe care  Pentru satisfacerea
alcătuiesc sortimentul mărfurilor tuturor necesităților pe
alimentare? care le au, oamenii
folosesc o mulțime de
produse alimentare si
nealimentare.
 Calitatea reprezintă
ansamblul
caracteristicilor de
calitate ale unui produs;
satisfacerea cerințelor
clienților; zero defecte,
corect de la prima
încercare.
 Sortimentul mărfurilor
alimentare cuprinde
urmatoarele grupe de
alimente: produsele din
cereale, legumele și
fructele, produsele din
carne, produsele
zaharoase, produsele din
pește, produse
gustative, laptele și
produsele din lapte,
grasimile alimentare.

6
Fixarea  împarte clasa în 6 grupe de  elevii au la dispoziție 8
Conversația Coli ciocan
Markere
Frontală
Activități
Observare
curentă
cunoștințelor - elevi; minute pentru Fisă de lucru pe grupe
recapitulare  pregăteşte materialul;
completarea fiecărei coli
cu elementele precizate Imagini
Evaluarea
scrisă

prin formare de
priceperi şi indică elevilor să rezolve de către profesor, după
deprinderi sarcinile din fişa de lucru; care fiecare grupă
prezintă ce a notat;
28min  profesorul împarte fiecărei
 echipa va primi cateo
grupe o imagine diferită, fiecare
având un tip de produs alimentar; imagine cu un produs


alimentar;
profesorul își sprijină elevii
pe tot parcursul rezolvării  colaborează în echipa de
aplicației, urmărind fiecare grupă cum lucru, identificând
colaborează. denumirea produsului,
realizând încadrarea
acestuia în familia,
grupa și subgrupa
corespunzătoare;
 imaginea cu produsul
alimentar va fi însoțită
de o fișă de verificare a
calitații produsului
respectiv;
 fiecare grupă va
desemna un lider care îi
va reprezenta în
activitatea propusă de
profesor;(fisa de lucru)
 planşa realizată, va fi
subiectul feed-back-ului
realizat de către elevi.

Evaluarea
cunoștințelor  se fac aprecieri generale și  Rețin aprecierile,
Explicația Catalog

1 min individuale privind implicarea observațiile și Conversația


elevilor în desfășurarea lecției de recomandările;

7
recapitulare;
 elevii ascultă aprecierile
 profesorul informează făcute de profesor;
elevii că răspunsurile date de ei au
fost corecte și precise, ceea ce
dovedește că și-au însușit temeinic
cunoștințele referitoare la lecția de
recapitulare ce au avut-o de
pregătit;
 se notează elevii care au
participat activ la lecție;
Asigurarea
retenției si a  Profesorul propune ca temă  elevii notează tema în
Conversația

transferului pentru acasă: realizaţi un mini eseu caiete ;


cu tema: Importanta produselor
alimentare pentru viata si
 elevii salută profesorul.
1 min
sanatatea umana.
-

Întocmit ,

Prof. Alecsa Andreia

8
Modul III Calitatea produselor și serviciilor

Clasa a IX- a A

Fişă de lucru

Pentru a putea fi vândute, produsele și serviciile au nevoie ca ele să fie cunoscute de către beneficiari.
Acest lucru se realizează prin reclama făcută acestor produse sau servicii în care se evidențiază necesitățile satisfăcute de ele și caracteristicile
superioare altor produse de același fel.

Sarcină de lucru:

Realizați o reclamă printr-o imagine sugestivă și un text scurt argumentativ pentru produsul alimentar din cele recapitulative pe care echipa l-
a primit .

9
ANEXA NR. 1 – IMAGINI DE INTERPRETAT

 Imagini cu diferite alimente despre care elevii s-au documentat și au întocmit o fisă Știați că..., cuprinsă la portofoliu.
 Imaginile reflectă cele opt grupe principale de produse alimentare cuprinse în sectorul de mărfuri alimentare studiat : cafea, ceai, mere, morcovi,
banane, ciocolata, paste făinoase, cașcaval, ulei de măsline, pește, babic și ghiudem.
 Pentru imaginile prezentate pe videoproiector, elevii trebuie să enunțe câteva informații inedite de genul Știați că..

10
11
12
13
14
15