Sunteți pe pagina 1din 3

Liceu Timotei Cipariu Dumbraveni

Planificarea orelor de pregătire în cadrul activității


A1.3. Furnizarea unor activități de pregătire suplimentară la Matematică

Clasa: a X a
Nr de săptămâni/nr de ore: 8 săptămâni/16 ore
Profesor: Vioreanu Gheorghe Marius
UNITATEA DE SAP OB
COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI
ÎNVĂTARE T. S.
Logaritmi 1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere - Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale S1
utilizate în algebră şi formei de scriere a unui număr real logaritmilor;
în contexte specifice; - Calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare;
2.Compararea şi ordonarea numerelor reale utilizând
metode variate;
3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri,
radicali sau logaritmi pe contexte variate
Proprietăţi ale 1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse moduri; - Funcţii: recapitulare şi completări; S2
funcţiilor 2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi-cul unei - Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, funcţii
funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale inversabile: definiţie, proprietăţi grafice, condiţia
acesteia; necesară şi suficientă ca o funcţie să fie
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea inversabilă.
graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;
Ecuaţii iraţionale 1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse moduri; Funcţia putere şi funcţia radical; S3
2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi-cul unei - Rezolvări de ecuaţii iraţionale ce conţin
funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale radicali de ordinul 2 sau 3
acesteia;
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;

Ecuaţii 1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse moduri; - Funcţia exponenţială şi funcţia lo-garitmică; S4
exponenţiale şi 2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei - Creşteri liniare, exponenţiale, logaritmice;
logaritmice funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale - Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii loga-ritmice;
acesteia;
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;
4.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete
şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu
situaţii practice;

Numere complexe 1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de nu-mere - Numere complexe sub formă algebrică, S5
utilizate în algebră şi formei de scriere a unui număr conjugatul unui număr complex;
complex în contexte specifice; - Operaţii cu numere complexe sub formă
2.Determinarea echivalenţilor între forme dife-rite de algebrică;
scriere a unui număr;
3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu numere
complexe în contexte variate;
Elemente de 1.Diferenţierea problemelor în funcţie de numă-rul de - Permutări ; S6
combinato- soluţii admise; - Aranjamente ;
rică 2.Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată - Combinări; proprietăţi: formula combinărilor
unei situaţii problemă date; complementare, nu-mărul tuturor submulţimilor
3.Utilizarea unor formule combinatoriale în raţio-namente unei mulţimi cu n elemente
de tip inductiv;

Elemente de 1Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul Binomul lui Newton S7


combinato- simplificării modului de numărare;
rică 2.Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic
cu ajutorul elementelor de combinatorică;

Elemente de 1.Recunoşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în - Evenimente aleatoare egal pro-babile, operaţii S8
probabilitate situaţii concrete; cu evenimente, probabilitatea unui eveniment
2.Interpretarea primară a datelor statistice sau proba- compus din evenimente egal probabile;
bilistice cu ajutorul calculului financiar, a graficelor şi - Probabilităţi;
diagramelor; - Variabile aleatoare;
3.Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace - Probabilităţi condiţionate;
statistice, probabilistice a unor probleme practice; - Dependenţa şi independenţa eve-nimentelor;

S9
Teste tip examen de bacalaureat
Teste finale