Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdmINIsTRAŢIE PAg. 3 ATENŢIONARE PAg.

7 CULTURĂ
Reţelele de canalizare Fermierii care îşi mai Colegiul Național ”Decebal”
şi reabilitarea drumurilor incendiază terenurile Deva a fost recent gazda
reprezintă priorităţi pentru a le curăţa de unei inedite activități
ale administraţiilor vegetaţia uscată, riscă cultural-omagiale, cu
locale din comunele să rămână fără subvenţia genericul ”Valeriu Bârgău -
Râu de Mori şi Pui. de la APIA. flacăra ce-a ars ascunsă”.

Fondat de Cornel POENAR

Trecem la ora de vară! Circulaţia


trenurilor, chiar şi a celor internaţionale,
nu va fi afectată. /pag.3

Anul XIV • Nr. 606 • Apare 29 martie - 4 aprilie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Elevii din judeţ fac Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
istorie în robotică Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• PETRE MIOARA din Deva
• DINU MANUELA din Deva

/p.4-5

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCtUalitate 29 MaRtie - 4 apRilie 2019

Continuă investiţiile
în infrastructură la Râu de Mori
Şase sate ale comunei vor beneficia de un proiect ce vizează extinderea canalizării.
Râu de Mori – Adminis- stadiu avansat, care vizează
traţiile locale din comunele execuţia sistemului de cana-
judeţului urmăresc să asi- lizare în satele Râu de Mori,
gure locuitorilor din mediul Ostrovel, Brazi, Suseni, Valea
rural aceleaşi condiţii ca la Dâljii şi Unciuc. Este un
oraş. Iar una dintre acestea proiect amplu care ar putea
se referă la sistemul de începe chiar din luna aprilie.
canalizare, o cerinţă a lumii „Este un proiect extrem
moderne şi, de ce nu, o de important pentru comu-
condiţie importantă pentru nitatea locală din comuna
protecţia mediului încon- Râu de Mori. Acest proiect
jurător. are ca ţintă finală aproape
În comuna Râu de Mori, jumătate din gospodăriile de
una dintre cele mai frumoase pe raza comunei. Avansăm
aşezări de la poalele Retezat- spre ceea ce înseamnă lumea
ului, lucrurile se mişcă atent modernă”, a declarat pri-
şi sigur spre direcţia bună, marul Niculiţă Mang.
astfel că investiţiile pe fon- Conform edilului local, li-
duri europene derulate de citaţia pentru acest proiect,
administraţia locală în infra- care mai prevede şi constru-
structură devin parte a cotid- irea unei staţii de epurare în
ianului. satul Unciuc, este în faza fi-
Primarul Niculiţă Mang ne nală. Contractul de lucrări a
spunea, zilele trecute, că fost semnat şi s-au obţinut
unul dintre obiectivele sale avizele necesare. parcurse fără incidente, es- reţelei de canalizare în satele
este să extindă sistemul de „Este un proiect la care mai timez că vom putea semna or- Râu de Mori, Ostrovel, Brazi,
alimentare canalizare în trebuie să depunem docu- dinul de începere a lucrărilor Suseni, Valea Dâljii şi Unciuc
toată comuna. Drept pentru mentaţia la Consiliul Judeţean în prima parte din luna are o valoare de circa 10 mi-
care, administraţia locală a Hunedoara în vederea elibe- aprilie”, a apreciat primarul lioane de lei şi este finanţat
depus un proiect de fi- rării autorizaţiei de construc- comunei Râu de Mori. prin Programul Naţional de
nanţare, aflat acum într-un ţie. Dacă toate etapele vor fi Proiectul de introducere a Dezvoltare Locală (PNDL).

Drumuri bune pe raza comunei Pui Rata şomajului în judeţul


Hunedoara a fost de 3,59%
A
utorităţile locale au

N
început o campanie
umărul bărbaţilor
de reabilitare a dru-
aflaţi în căutarea
murilor de pe raza co-
unui loc de muncă
munei.
îl depăşte pe cel al fe-
Pui – Băieşti, Fizeşti şi meilor
Uric sunt satele din comuna Deva – Rata şomajului în
Pui care vor beneficia, în ur- judeţul Hunedoara se află pe
mătoarea perioadă, de lucrări un trend descendent, cal-
de reabilitare a drumurilor culele Agenţiei Judeţene pen-
comune, pentru unele dintre tru Ocuparea Forţei de
aceste investiţii preconizân- Muncă (AJOFM) reliefând
du-se că operaţiunile ar pu- acest indicator la o valoare de
tea fi gata până la Sărbătorile 3,59%. În evidenţele AJOFM
de Paşti. Hunedoara erau înregistrați
Echipele de muncitori de 6.340 șomeri, din care 3.165
la drumuri lucrează, în sunt femei. Comparativ cu 49 de ani (2.195 persoane),
aceste zile, pe raza satului luna precedentă, când rata urmaţi de cei din intervalul
Băieşti, unde sunt şi cele mai șomajului a fost de 3,64%, în 50-55 ani (1.154 persoane).
avansate din punct de vedere publică şi prevede ca dru- traţia locală are aproape fi- februarie acest indicator a în- Șomerii cu studii gim-
al stadiului fizic. „Până la murile din cele două aşezări nalizată şi o altă licitaţie pen- registrat o scădere cu 0,05 naziale au ponderea cea mai
sfânta sărbătoare a Paştelui să fie cuprinse în cadrul unor tru execuţia unei lucrări de puncte procentuale (pp). mare în totalul şomerilor în-
sperm ca aceste lucrări din lucrări de asfaltare şi mo- modernizare la un drum de Din totalul de 6.340 per- registraţi în evidenţele
satului Băieşti să fie fina- dernizare. exploataţie agricolă. Fon- soane înregistrate în evi- AJOFM Hunedoara (28,04%),
lizate. Ar fi o mare bucurie „Cele două proiecte nu durile necesare proiectului dențele AJOFM Hunedoara, urmat de cei cu studii liceale
pentru noi, administraţia lo- sunt singurele investiţii la sunt asigurate prin Agenţia 2.942 erau beneficiari de in- (26,04%), iar 17,85% au ab-
cală, dar şi pentru săteni. Ne care ne gândim în acest an. pentru Finanţarea Investiţi- demnizaţie de şomaj, iar solvit învățământul profe-
dorim să asfaltăm întreg Ne propunem să extindem ilor Rurale (AFIR) şi are o 3.398 erau șomeri neindem- sional sau școli de arte și
satul Băieşti”, a declarat pri- reţeaua de canalizare în valoare de un milion de euro. nizați. În ceea ce privește meserii. Șomerii fără studii și
marul comunei Pui, Victor satele Uric, Râu Bărbat şi Ho- Primarul Victor Stoica a esti- mediul de rezidență, 2.065 cu nivel de studii primare
Stoica. biţa. Peste 250 de gospodării mat că lucrările de modern- șomeri provin din mediul reprezintă 17,69% din to-
Investiţia de la Băieşti va fi sunt cuprinse în acest pro- izare la acest drum de rural și 4.275 sunt din talul șomerilor înregistrați,
completată de alte două în iect”, a completat primarul exploataţie agricolă ar putea mediul urban. Cei mai mulţi cei cu studii superioare sunt
satele Fizeşti şi Uric. Proiec- comunei Pui. începe în următoarele trei şomeri sunt persoane cu 8,43%, iar cei cu învățământ
tul se află în faza de licitaţie El a mai arătat că adminis- săptămâni. vârstele cuprinse între 40 şi postliceal sunt 1,95%.
29 mArTIe - 4 APrIlIe 2019 ACTUAlITATe - 3

Terenurile curăţate prin ardere ar


putea fi scoase de la subvenţia APIA
Incendiile scăpate de sub control au distrus zeci de hectare de teren.
Deva – Practica unor pro- acceptul de la autoritățile
prietari de terenuri agricole, competente.
care dau foc vegetaţiei uscate În acest context, ISU Hune-
rămase pe câmp pentru doara organizează patrule
curăţa miriştile fără prea mult mixte în vederea prevenirii in-
efort, are efecte dintre cele cendiilor și identificarea per-
mai grave. Un exemplu a fost soanelor care utilizează
consemnat chiar în această flacăra deschisă pentru
săptămână, când un incendiu curățarea terenurilor. Mai
de vegetaţie uscată, scăpat de mult, coordonatele GPS ale
sub control în zona satului parcelelor incendiate vor fi
Tămăşasa, de lângă Orăştie, a transmise Agenției de Plăți și
făcut să ardă 15 hectare de pă- Intervenție pentru Agricultură
dure, după cum a informat ISU care are competență în sus-
Hunedoara. pendarea subvențiilor.
Pentru a ajunge la zona în Inspectoratul pentru Situ-
care se manifesta incendiul ații de Urgență Hunedoara
echipa de 4 pompieri a par- avertizează că este interzisă
curs aproape 2 kilometri pe arderea miriştilor, stufului,
jos. Pompierii au fost susținuți tufărişurilor sau vegetaţiei ier-
în efortul de stingere de 10 an- boase, fără acceptul autorităţii
gajați ai Ocolului Silvic Orăștie. competente pentru protecţia
De asemenea, pompierii Sec- mediului şi fără informarea, în
ției Ilia au acționat în scopul prealabil, a serviciilor publice
lichidării unui incendiu pe comunitare pentru situaţii de
raza Ocolului Silvic Ilia, în lo- urgenţă. Nerespectarea aces-
calitatea Câmpuri de Sus. A tei prevederi legale se
ars litiera de pădure pe o probabil, incendiile au fost posesorilor”, a informat ISU Pentru evitarea producerii sancţionează cu amendă con-
suprafață de aproximativ un generate de acțiunea de igien- Hunedoara. arderilor necontrolate, In- travenţională al cărei cuantum
hectar. izare a terenurilor aplicată de Astfel de acțiuni, voluntare spectoratul pentru Situatii de este cuprins între 3.000 –
„Acțiunile de stingere au fermieri. Coordonatele GPS sau involuntare, pot duce de Urgență Hunedoara aduce la 6.000 lei pentru persoane fiz-
fost îngreunate de vântul pu- ale parcelelor incendiate au multe ori la izbucnirea unor cunoștință faptul că pentru ice şi respectiv între 25.000 –
ternic, terenul accidentat și fost transmise APIA Hune- incendii de amploare și chiar igienizarea terenurilor există 50.000 lei pentru persoanele
lipsa surselor de apă. Cel mai doara pentru identificarea la pierderi de vieți omenești. obligația de a solicita și obține juridice.

Au început reparațiile la Trecem la ora de vară


drumurile județene!
Deva - Vremea favorabilă
din ultimele zile a permis în-
ceperea lucrărilor de reparații
și întreținere a drumurilor
județene pe câteva sectoare
considerate prioritare.
Este vorba despre DJ 668A
Stresângeorgiu – Chitid –
Boșorod – Luncani (în-
treținere îmbrăcăminți as-
faltice), DJ 687E Hunedoara –
Teliucu Inferior – Ghelari
(covoare bituminoase), DJ
668 DN66 – Bucium Orlea –
Bretea Română – Streisânge-
orgiu – Dâncu Mare, DJ 686
Sântămărie Orlea – Râu de Deva – România trece, ofi- mând să se desfăşoare con-
Mori – Suseni și DJ 687C cial, la ora de vară, în form orarului prevăzut în
Hațeg – General Berthelot – „Chiar dacă putem utiliza lucru se va confirma prin in- noaptea de sâmbătă spre du- mersul trenurilor.
Ciula Mare – Răchitova (tăieri în prezent doar a 12-a parte vestițiile pe care le vom face minică, conform prevede- Compania de căi ferate
și completări acostamente), din buget, am lansat primele în județ”, a declarat domnul rilor legale rămase încă în menţionează că, având în
DJ 107A Rapolt – Hărău – comenzi pentru refacerea Costel Avram. vigoare. În acest context, vedere că şi în ţările vecine
Bârsău (covoare bitumi- covorului asfaltic, pentru Conducerea CJ Hunedoara CFR Călători informează că trecerea la ora de vară se
noase), DJ 705 DN7(Gelmar) completarea acostamentelor cere îngăduință hunedore- începând cu data de 31 mar- face în aceeaşi zi de du-
– Geoagiu – Balșa – Almașu și pentru celelalte lucrări de nilor aflați în trafic pe tron- tie 2019, în activitatea de minică, 31 martie, între staţi-
Mic de Munte (covoare bitu- întreținere necesare. Lu- soanele pentru eventualul transport feroviar se va trece ile de frontieră cu Republica
minoase) și DJ 705A Grădiș- crările de infrastructură vor fi disconfort creat și îi roagă pe la ora oficială de vară, ora Moldova, Ungaria, Serbia,
tea de Munte – Sarmizegetusa o prioritate pentru Consiliul șoferi să respecte restricțiile 3:00 devenind ora 4:00. Mer- Ucraina, Bulgaria, trenurile
Regia (curățirea șanțurilor și Județean Hunedoara, iar du- de circulație impuse sau chiar sul trenurilor în vigoare nu vor circula după graficele din
rigolelor, defrișări). pă aprobarea bugetului acest să evite șoselele în lucru. se va modifica, circulaţia ur- mersul de tren în vigoare.
4 - EVENImENt 29 maRtIE - 4 aPRIlIE 2019

O EXPERIENŢĂ UNICĂ
D a, asta a fost pen- entuziasmul vârstei spre Bu-
tru noi, membrii curești, pentru a participa la
echipei Cyber 2.0 cel mai important concurs de
Warriors de la clubul robotică de la noi din țară.
de robotică CND Robo- Au fost trei zile încărcate
tics al Colegiului cu emoții puternice, gener-
Național ”Decebal” din ate de febra concursului și
Deva, campionatul de bucuria întâlnirii cu colegi
național, BRD FIRST din toată țara, atmosferă fan-
Tech Challenge Româ- tastică, spiritul de fair - play,
nia. Gracious Professionalism, în
După multe ore petrecute concordanță cu spiritul
în laboratorul de fizică, ală- FIRST și nota generală a
turi de mentorul nostru, competiției.
domnul profesor Sorin Stăn- Noi am jucat șase meciuri,
culescu, ideile colective au din care am câștigat cinci,
fost transpuse în practică, clasându-ne pe poziția 11 a
prin crearea unui robot per- Diviziei Coandă. Acest rezul-
formant. tat este mulțumitor pentru
Trecând peste emoțiile noi, având în vedere că sun-
campionatelor regionale de tem la prima participare, cu
la Timișoara, unde am o echipă tânără și entuziastă.
obținut un muncit și bine- A fost o onoare pentru noi
meritat premiu - Locul III la să fim în același loc cu Kip Suntem fascinați de dis- fost prezent alaturi de noi, moment, experiența este
secțiunea THINK AWORD Thorne, laureatul Premiului cursul său - The Mind Bril- împreună cu președintele pentru totdeauna”.
a concursului BRD FIRST Nobel pentru fizică din 2017, liant Behind Interstellar. FIRST USA, Donald E. Bossi, Tot el a continuat într-o
Tech Challenge Romania, care a fost prezent la Cam- Domnul Hans Klemm, am- care ne-a transmis un mesaj notă înțeleaptă, explicându-
am pornit cu încrederea și pionatul nostru. basadorul SUA în România a important : „Victoria este de le elevilor că experiența
rămâne chiar și atunci când
nu ieși învingător dintr-o
competiție.
Felicitari si succes pe mai
departe colgilor care s-au
calificat la Campionatul
Mondial.

Alexandra Tarod,
reporter junior, participant în
cadrul echipei Cyber 2.0
Warriors, al clubului
CND Robotics

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
29 MARTIe - 4 ApRIlIe 2019 eveNIMeNT - 5

RobotX CONFIRMĂ!
Robotica hunedoreană merge la Detroit

T
rei zile fierbinți, trei finaliști ai Dean’s List, au
zile în care Gratios demonstrat implicarea lor, pe
Professionalism a termen lun, în comunitatea
fost la noi acasă, la Sala Po- FIRST, adevărați ambasadori ai
livalentă din București, spiritului FIRST, se alătură
unde peste 1500 de elevi liceenilor care vor pleca la De-
din întreaga țară s-au lup- troit pentru a participa la Cam-
tat pentru a convinge juriul pionatul Mondial din Detroit,
că au o echipă și un robot unde vor avea parte de o expe-
gata să facă performanță la riență specială, alături de Dean
Campionatul Mondial
Kamen, fondatorul FIRST și
FIRST Tech Challenge din
Detroit. alți parteneri FIRST.
Performerii ediției din acest Aceștia sunt:
an sunt: 1. Andrei Ștefan Istudor,
1. RobotX HD, echipa membru al echipei BRICKBOT,
Colegiului Național de Infor- de la Colegiul Național
matică „Traian Lalescu”, din „Unirea” din Focșani.
Hunedoara. 2. Raluca Rusu, din echipa
2. WattsUp, echipa Colegiu- Esentza Robotics a Colegiului
lui Național „Dinicu Golescu”, Național „Petru Rareș” din Be-
din Câmpulung Muscel. clean.
3. XEO, echipa Colegiului 3. Adrian Vasile Negoiță,
Național „Horea, Cloșca și membru al echipei Wafy, a
Colegiului Tehnic „Constantin
Crișan” din Alba Iulia.
Brâncuși” din Petrila.
4. Quantum Robotics,
echipa Liceului Teoretic Inter- Felicitări laureaților din
național de Informatică Bu- acest an și multă baftă în con-
curești. tinuare!
Trei robotiști excepționali, Mihaela POENAR
6 - iNteRViU 29 MaRtie - 4 aPRiLie 2019

Sărbătoare culturală dedicată unui


pădurean din zona Munţilor Poiana Ruscă
L
a inițiativa Bibliotecii ceiurile, ocupațiile, portul, arhaice - specifice Ținutului
Județene „Ovid Den- cântecele, dansurile, viața de Pădurenilor”.
sușianu” Hunedoara- zi cu zi, tot ceea ce reprezintă Manifestarea dedicată lui
Deva și cu sprijinul pecetea unei comunități. Rusalin Ișfănoni s-a bucurat
Consiliului Județean, în Ca profesor, ulterior ca de prezența unor artiști
sala mare a Teatrului de muzeograf și cercetător la populari din Ținutul Pădure-
Artă din orașul reședință Muzeul Satului „Dimitrie nilor care au adus în fața pu-
de județ a avut loc o ined- Gusti” din București, ca direc- blicului un strop din bogăția
ită sărbătoare culturală folclorului pădurenesc.
tor de instituții de cultură,
dedicată etnologului Alte amănunte am aflat de
Rusalin IȘFĂNONI, cu Rusalin Ișfănoni a simțit în
permanență ca pe o datorie la ec. Aurel ȘENDRONI - vi-
ocazia împlinirii de către
față de neamul său imboldul cepreședintele Asociației „Pă-
acesta a vârstei de 75 ani.
de a cerceta, de a pune în val- durenii Hunedoarei”: „Rusalin
Despre personalitatea săr-
oare și, mai ales, de a face Ișfănoni este membru al aso-
bătoritului (declarat și
cunoscute comorile de artă ciației noastre, iar eu i-am fost
cetățean de onoare al mu-
populară autentică din Ținu- elev la Școala Primară din
nicipiului Hunedoara), l-am
tul Pădurenilor. Hășdău. Sărbătoritul de azi
rugat să ne vorbească pe
Este autorul a zeci de arti- este un om cu un destin de ex-
domnul Sebastian BARA,
cole și studii prin care a scos cepție, care se remarcă prin-
managerul Bibliotecii jude-
la lumină nenumărate lucruri tr-o deosebită ținută civică,
țene, care cu amabilitatea ce-
neștiute despre tradițiile pă- morală și intelectuală. Este o
l caracterizează, ne-a punctat:
durenilor și le-a făcut cunos- fire studioasă, un adevărat
- Rusalin Ișfănoni, fiu al
cute. Lucrarea sa de doctorat, spirit enciclopedic, cu dra-
Ținutului Pădurenilor, și-a
devenită carte, a avut drept goste pentru lumea contem-
consacrat întreaga viață
temă Pădurenii Hunedoarei - porană, care și-a exercitat
studierii, sistematizării și
o viziune etnologică, iar mer- au avut cuvinte de apreciere noastră națională și, inclusiv, activitatea cu pasiune și curaj,
punerii în valoare a ex-
itul ei constă în faptul că a a lucrării, considerând că ea din cultura și civilizația uni- înnobilând-o cu talentul său
cepționalului tezaur de spiri-
cercetat viața materială și „este o contribuție majoră la versală” și „cea mai amplă cultural, intuiția de admirat și
tualitate rurală existent de
spirituală a pădurenilor cu in- cunoașterea unei culturi și a tentativă de analiză etno- farmecul personal”.
secole în așezările Ținutului
strumentele unui adevărat unei civilizații arhaice de- grafică și etnologică a spiritu-
Pădurenilor. A cunoscut în
om de știință. Importanți spe- osebit de robuste, care fac alității populare - încărcată cu Ioan Vlad
profunzime viața aspră a pă-
cialiști etnologi din România parte integral din cultura surprinzătoare supraviețuiri Georgeta-Ileana Cizmaș
durenilor, le-a cunoscut obi-

PRIN HOMEOPATIE, SĂNĂTATEA ESTE CU NOI


Dialog cu dr. Marcela ARTEAN, medic primar boli infecțioase, competență în homeopatie și ecografie generală.

- Pentru început, spuneți- tudine de remedii, în funcție de alopat și-a găsit limitele. - Ce ne puteți spune de- acestora. Ele sunt comple-
ne prin ce se caracterizează particularitățile fiecărui bolnav. spre medicamentele home- mentare medicației alopate pe
homeopatia? Ca să se înțeleagă mai bine, - Ce v-a determinat să fiți opatice și care este acțiunea care o influențează în sensul
- Homeopatia este consi- am să vă exemplific: un bol- medic homeopat? lor? bun al efectelor pozitive și prin
derată ca o „medicină alterna- nav are o durere la stomac - Dorința de a ajuta bol- - Remediile homeopatice reducerea efectelor adverse.
tivă” alături de acupunctură, care se ameliorează după ce navul acolo unde medicina sunt de origine animală, vege-
presopunctură etc. Caracteris- mănâncă sau bea o cană de alopată este ineficientă. tală sau minerală, care în urma - Cât despre eficacitatea
tica ei esențială constă în lapte, la alt bolnav durerea se procesului de fabricație, ajung clinică a homeopatiei, ce ne
tratarea bolnavului ca pe un accentuează după mâncare - Cui se adresează home- în cantități infinitezimale în puteți spune?
tot unitar, vindecându-l din sau consumul de lapte; opatia? remediu (a suta, a mia sau a - Așa cum am menționat
punct de vedere fizic, ener- bineînțeles că acești doi bol- - Homeopatia se adresează suta de mii parte). Acesta ar fi anterior, efectele benefice ale
getic și emoțional. navi, conform principiului ho- tuturor bolnavilor. Există și unul din motivele pentru tratamentului homeopatic au
Legea similitudinii (Similia meopatiei, vor primi remedii suferințe despre care sunt care homeopatia este atât de fost demonstrate încă de la
similibus curantur) este legea diferite. Acesta este un exem- dovezi clare de vindecare, ca controversată: ne întrebăm apariția homeopatiei. Bine-
fundamentală care stă la baza plu simplist, bineînțeles că se de exemplu: atacurile de pan- cum poate un remediu în can- înțeles că și homeopatia, ca și
homeopatiei: dacă o substanță iau în considerare toate carac- ică, depresia ușoară, insomnia, titate atât de mică să aibă medicina alopată, are limitele
produce anumite simptome la teristicile bolnavului: ce tetania, reumatismul cronic, efect? The Royal London ei. Nu poate vindeca toate bo-
omul sănătos, acea substanță mănâncă, ce preferă sau față insuficiența circulatorie verte- Homeopathic Hospital (Spi- lile, dar pe cele pe care nu le
poate vindeca aceleași simp- de ce alimente are aversiune, bro-bazilară, vertijul și lista talul de homeopatie) care poate vindeca, le poate ame-
tome la un bolnav, cu menți- cum doarme, ce neliniști are poate continua. funcționează sub Înaltul pa- liora. În ultimul timp, au
unea că substanța trebuie etc., așa se explică de ce con- Există și boli în care home- tronaj al Casei Regale Britanice apărut o serie de contestații cu
administrată în diluție foarte sultația la homeopatie opatia nu vindecă, dar poate (și unde pacienții internați privire la eficacitatea home-
mare. Acest fapt a fost demon- durează cel puțin o oră. contracara efectele adverse sunt tratați numai home- opatiei, spunându-se printre
strat în 1790 de părintele ale medicației de fond, cum ar opatic) are un departament de altele, că efectele ei benefice
homeopatiei Samuel Hahne- - Care este rolul specialis- fi de exemplu grețurile și cercetare care se ocupă în ex- (care nu pot fi contestate) se
mann. Dacă în medicina tului, a medicului home- vărsăturile după chimioter- clusivitate de demonstrarea datorează doar efectului
alopată pentru, să zicem, o opat? apie, poate ameliora durerile eficacității remediilor home- „placebo”. Contestatarii ei nu
durere la stomac, cauzată de - Rolul homeopatiei, deci și de cancere cu diferite local- opatice. au putut însă explica cum efec-
un ulcer, se va administra con- a medicului homeopat, este de izări sau poate preveni Remediile homeopate tul „placebo” al remediilor
troloc sau omeran și/sau di- vindecare a bolilor care se apariția unor complicații ale acționează prin activarea mi- homeopate vindecă și unele
carbocalm, în homeopatie, pretează la tratamentul home- bolilor cronice, cum ar fi de ex- jloacelor proprii de vindecare boli ale animalelor.
pentru aceeași simptomatolo- opat și de ameliorare a sufe- emplu complicațiile din dia- a organismului, fapt ce explică Ioan Vlad
gie, se pot administra o multi- rințelor, acolo unde tratamentul bet. și lipsa efectelor adverse ale Georgeta-Ileana Cizmaș
29 maRTIE - 4 aPRILIE 2019 DIVERSE - 7

Cele cinci GREŞELI majore


pe care le facem în POST
U
n documentar rea- pandat care se găsesc în elemente, nu înseamnă că ne (mazăre, năut, fasole)
lizat de BBC Hori- magazinele naturiste. Tot în detoxifiem ci înseamnă că nu c. Grăsimile bune - Aces-
zon, din 2012, acest tip de magazine putem oferim corpului nostru com- tea cuprind grăsimile mono-
studiază diferite tipuri de găsi alternative dulci sănă- bustibilul de care are nevoie nesaturate cum ar fi uleiul de
regimuri alimentare de toase, dar și lapte din soia, ca să funcționeze în para- măsline extravirgin şi avo-
post. Concluziile lor sunt orez sau migdale. Produsele metrii optimi. Secretul este cado.
revoluționare pentru mo- din făină albă, pot fi înlocuite să începem să îi oferim glu- 3. Pentru că nu avem
mentul în care trăim, cu produse din cereale inte- cide, proteine și grăsimi de timp să gătim, alegem să
adică o epocă în care can- grale. calitate. cumpărăm semi-preparate
cerul face din ce în ce mai 2. Ne înfometăm. Cel mai Să vedem și câteva exem- de post care sunt pline de
multe victime la nivel
important lucru pe care tre- ple: grăsimi nocive și de aditivi
mondial: postul reduce
riscul de cancer cu mai buie să îl înțelegi înainte să a. Carbohidraţii cu indice alimentari.
mult de 50 de procente. ții post este că NU-I nevoie să glicemic redus: fructe, faso- 4. Pentru a obține sen-
Ia să vedem câteva greșeli te înfometezi! Un organism lea şi pâinea sau pastele din zația de sațietate, mâncăm margarina. Margarina este
pe care le facem în post. slăbit nu este un organism cereale integrale. Se vor eli- mai multe nuci, migdale și un produs care conține
1. Mâncăm foarte multă detoxifiat, ci este un orga- mina toate alimentele care alte tipuri de semințe. Deși foarte multe grăsimi trans.
pâine, covrigi, cornuri și nism cu un sistem imunitar conțin zahăr alb și făină rafi- acestea sunt foarte sănă- Acest tip de grăsimi sunt
paste. Acest tip de carbo- slăbit, predispus îmbolnă- nată, cartofii albi, pâinea și toase și bogate în grăsimi asociate cu creșterea riscului
hidrați îngreunează metabo- virii. Organismul necesită pastele albe. bune, ca orice alt obicei pe ce cancer, dar și cu creșterea
lismul și ne pot costa silueta. toate cele trei tipuri de ma- b. Proteine slabe: lapte de care îl practicăm în exces, și riscului de a dezvolta boli
Putem înlocui aceste obi- cronutrienți: glucidele, pro- soia, tofu, șnițele de soia acesta poate produce mai neuro-degenerative.
ceiuri cu turtițe de orez ex- teinele și grăsimile. A (avem grijă să fie nemodifi- mult rău decât bine. În România, în prezent,
exclude unul dintre aceste cate genetic), leguminoase 5. Nu înlocuiți untul cu motivația pentru care ale-
gem să ținem post este pre-
ponderent religioasă, dar ar
trebui să înțelegem că acest
obicei este unul sănătos, in-
diferent de natura cred-
ințelor noastre. Nu văd nicio
problemă în a adopta orice
este benefic, indiferent de
asocierile mintale pe care le
facem în conștiința colectivă,
cu atât mai mult dacă sunt
demonstrate științific.
Astfel că, dacă pot să vă
transmit astăzi o idee pre-
țioasă, ar fi aceea că a ține
post înseamnă în primul
rând că tu crezi în tine și în
capacitatea organismului tău
de a se revigora, energiza și
regenera. E o credință bună
pentru noi toți, nu-i așa?

”Pământul tuturor faptelor” ANUNȚ PUBLIC

C
olegiul Național ”De-
cebal” Deva a fost re- Martin Alin-Virgil si Martin Marcela-Marinela,
cent gazda unei
inedite activități cultural- cu domiciliul in comuna Bretea Romana, sat Bata-
omagială, cu genericul lar, nr. 17, judet Hunedoara, anunta elaborarea
”Valeriu Bârgău - flacăra
ce-a ars ascunsă” și în primei versiuni a planului faza PUZ „Locuinta fa-
cadrul căreia s-a finalizat miliala si imprejmuire”, in localitatea Deva, strada
concursul de jurnalism
”Țara– pământul sufletu- Archia, f.n., si declansarea etapei de incadrare pen-
lui meu”. tru obtinerea avizului de mediu.
Auditoriul s-a bucurat de
Consultarea primei versiuni a planului se poate
prezența doamnei Mariana
Pândaru Bârgău, în calitatea realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A.
sa de poet și scriitor, care reușita activității a adus-o di- concursului de jurnalism și Vlaicu, nr. 25 de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si
printr-un înalt profesiona- rectorul și fondatorul publi- diplome de participare
lism a reușit să lanseze în cației ”Accent Media”, Cornel cadrelor didactice prezente. vineri intre orele 8.00-14.00.
premieră pentru elevi ro- Poenar, care a punctat as- Cu amănunte privind Comentariile si sugestiile se vor transmite in
manul ”Pământul tuturor pecte din activitatea scri- această activitate vom reveni scris la sediul APM Hunedoara in termen de 18zile
faptelor”, sub semnătura lui itorului și poetului Valeriu în numărul viitor al săptămâ-
Valeriu Bârgău. Bârgău, oferind, în același nalului. calendaristice de la data prezentului anunt.
O contribuție deosebită la timp, premii câștigătorilor Ioan Vlad
8 - MAGAZIN 29 MARTIE - 4 APRILIE 2019

Cum alegem cadoul potrivit?


De fiecare dată când intenționăm să oferim daruri celor dragi, ne confruntăm cu aceeași problemă: care este
cadoul potrivit ? Și cum acest lucru este destul de dificil, chiar dacă este vorba despre o persoană apropiată,
câteva sfaturi în acest sens, venite de la specialiști, credem că vor fi de folos.

Când, cum și ce fel de


daruri oferim? Batista
Întotdeauna, darurile ofe- Se crede că prevestește
lacrimi.
rite cu anumite ocazii aduc
bucurie și bună dispoziție
O carte
celui care le primește, dar și
Se spune că un astfel de
satisfacție celui care le oferă. cadou trebuie dăruit doar
Iar ca surpriza să aibă efectul rudelor, dar nu și parteneru-
scontat, ar fi bine să știm lui, deoarece poate fi motiv de
preferințele destinatarului și ceartă.
chiar să intuim ce i-ar place să
primească. Pentru că, sunt lu- Perlele
cruri pe care le putem oferi Grecii le consider a fi
fără teama de a greși, dar și lacrimile nimfelor marine. De
obiecte pe care nu este bine să aceea, nu se dăruiesc.
le oferim niciodată. Și cum Bijuteriile din chihlimbar
fiecare cadou poate transmite sunt simbolul despărțirii.
un mesaj, iată ce ne spun spe- zintă respect și apreciere pen- Și, de multe ori, puterea talis- niciodată bani după apusul
cialiștii. tru tot ce face persoana care manului o simțim că apare soarelui. Oglinda
primește un astfel de dar. atunci când nu ne așteptăm. Poate aduce neplăceri în
O bijuterie Florile casă nouă.
Poate fi un mesaj pozitiv, iar O pereche de mănuși O față de masă Sunt o surpriză plăcută în
bărbatul care oferă un astfel Se oferă la o aniversare sau Prevestește o prietenie de orice situație. Buchetele se Papucii de casă
de cadou, are intenții serioase o împrejurare deosebită. Este durată, de încredere între per- oferă întotdeauna în număr Se crede că prevestesc
și vrea să se căsătorească cu un cadou pentru o relație de soana care face această sur- impar. Trebuie evitate florile boală, astfel că un asemenea
persoana căreia i l-a oferit. amiciție, stabilă, în care pre- priză și cea care o primește. de culoare galbenă, pentru că cadou nu se face.
Când un astfel de dar este dat domină diplomația. Este semn Este, totodată, un semn de res- acestea nu prevestesc relații
unei prietene, este vorba de o că prețuiți prietenia și evitați pect și apreciere. de prietenie durabile, între Lucrurile tricotate
relație sinceră. Cadoul respec- orice controversă. Asta pentru cele două persoane. Prevestesc trădarea. De
tiv este oferit și din dorința de că, armonia păstrează relațiile Un covor aceea, se oferă doar după
a face o bucurie unei persoane de prietenie și bună Cadouri care trebuie nuntă.
Este un cadou deosebit,
pe care o prețuiești. înțelegere. care se face doar persoanelor evitate Lenjeria de corp
apropiate. Un astfel de cadou Ceasul
Parfumul O cravată Se crede că soția care-i
poartă noroc celui care-l În multe țări, un astfel de dăruiește soțului un astfel de
Simbol al prosperității, par- Se oferă unei persoane pe primește. Mai mult decât atât, cadou trebuie evitat. În China cadou, îl împinge spre adulter.
fumul este un cadou special, care o respecți și o prețuiești. între persoana care l-a oferit și se crede că ceasul măsoară
care anticipează o prietenie Un astfel de cadou păstrează o cea care l-a primit se va stabili timpul care i-a mai rămas de Vesela
solidă cu persoana care-l relație specială, de loialitate o relație amicală deosebită, trăit celui care-l primește. Dacă este ciobită sau cră-
primește. Cine primește un între persoana care o dăru- lipsită de controverse și neîn-
pată, poate semnifica o viață
astfel de cadou, se poate bu- iește și cea care o primește. credere. Cuțitul distrusă. Dacă s-a ales, totuși,
cura de încrederea și de Europenii cred că un astfel un astfel de cadou, atunci tre-
bunele intenții ale persoanei Un lănțișor cu o O surpriză financiară de cadou aduce nenorociri. În buie pus ceva în interior. La
care-l oferă. cruciuliță Atunci când doriți să oferiți America Latină un astfel de nunți, se obișnuiește să se
Se oferă la un eveniment de o surpriză financiară unui pri- cadou înseamnă că se vor tăia spargă vase de către miri, ca să
O geantă familie. La un botez, logodnă eten sau rude, este bine să o toate legăturile cu acea per- se aducă belșugul în casă.
Prevestește un trai cumpă- sau o aniversare. Cruciulița se faceți dimineața sau la prânz. soană. În schimb, în Caucaz și
tat, lipsit de grija zilei de păstrează cu mare grijă la gât Iar ca să aveți spor în toate Orientul Mijlociu, nu este nicio www.click.ro
mâine. De asemenea, repre- sau în poșetă, ca un talisman. proiectele propuse, nu dăruiți problemă. https://fasingur.info

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
29 MARTIE - 4 APRILIE 2019 SĂNĂTATE - 9

Păpădia – plantă cu multiple


virtuţi terapeutice

S
ursă important de vi- recoltează primăvara, imediat minute, apoi se strecoară. Rădăcina se mărunțește și se nuit. Siropul obținut se poate
tamine și minerale, ce apar plantele. Florile se rup Ceaiul se îndulcește cu miere fierbe cinci minute în apă, pune la răcit de maxim două
păpădia are propri- cu mâna și se aleg cele mai de albine. apoi se strecoară. Se consumă ori, pentru ca să i se poată sta-
etăți nutritive esențiale proaspete și intens colorat. Au câte o cană, dimineața, pe bili consistența dorită. Este
întregului organism. De la rol terapeutic, stimulează Ceaiul din flori de stomacul gol, timp de zece foarte util în cazul bolilor de
păpădie sunt folosite, în stomacul, splina, pancreasul și păpădie zile. După ce se face o pauză ficat.
scopuri terapeutice, atât digestia, în general. De aseme- de o lună, tratamentul se
florile, cât și frunzele sau Scade tensiunea arterială.
nea, au efecte detoxifiante și Având rol diuretic ceaiul din poate relua. Tinctura de păpădie și
rădăcina. Potrivit special- antioxidante. Previn îm- hrean
iștilor, această plantă vin- flori de păpădie elimină și ex-
bătrânirea celulară și ajută la cesul de sodiu din organism, Siropul de păpădie Are efecte benefice în caz
decă atât de multe boli, purificarea sângelui.
încât ar putea înlocui cu ceea ce duce la scăderea ten- Pe lângă că este o băutură de reumatism sau artrită, fiind
succes orice medicament siunii arteriale. Pentru pre- delicioasă și răcoritoare, adu- totodată și un bun antiseptic ,
modern. Rizomii și rădăcinile parare se folosește o linguriță ce multe beneficii sănătății care ucide și elimină bacteri-
Se recoltează în lunile de flori uscate la 200 ml de noastre. Pentru prepararea ile, contribuind la regenerarea
În scop terapeutic iulie-octombrie, când au un apă fierbinte. Se lasă cinci lui, se folosesc florile de țesuturilor. Desfundă căile
conținut maxim de substanțe minute la infuzat, apoi se stre- păpădie, în stare proaspătă, respiratorii, ceea ce duce la
Se recoltează toate or-
benefice organismului. Recol- coară. Se consumă câte o cană procedându-se astfel: se iau oxigenarea sângelui și la o mai
ganele plantei (frunze, tije,
tarea se va face după perioad- pe zi, timp de 15 zile. de două ori câte două mâini bună funcționare a inimii. Se
rădăcini), cea mai importantă
ele ploioase, de pe terenuri de flori de păpădie, care se obține din: 100 ml alcool ali-
fiind partea aeriană, împreună
cu rădăcina. fără pietre. Uscarea se va face Ceaiul din rădăcină de pun într-un litru de apă rece. mentar de 70 de grade, 20 g
Tulpinile se recoltează din la umbră, în straturi subțiri la păpădie Se dau apoi la fiert, la foc mic, rădăcină uscată de păpădie,
o temperatură de 15-30 de Este un bun diuretic, se lasă să dea câteva clocote, 10 g hrean ras. Ingredientele
aprilie până în septembrie. Se
grade. În caz contrar, seva, ajutând la eliminarea apei în se stinge focul și se lasă să se pun într-un borcan din sti-
vor consuma pe stomacul gol,
care are cea mai mare parte a exces din organism, prin îm- stea de seara până dimineața. clă, cu filet, iar peste ele se
câte 5-8 bucăți pe zi, timp de
principiilor medicinale, se va bunătățirea funcționării sis- A doua zi, conținutul se stre- toarnă alcoolul. Borcanul se
2-4 săptămâni. Ameliorează
pierde. Rădăcinile se pot păs- temului renal și astfel, odată coară, iar florile se storc bine închide ermetic și se lasă la
rapid durerile reumatice, in-
tra proaspete, în pivniță, sub cu apa, sunt eliminate și unele cu ambele mâini. La sucul macerat 10 zile, timp în care
flamațiile glandulare și hepat-
nisip. substanțe toxice. În același obținut se adaugă un kilogram se agită de 3-4 ori pe zi. După
ice, stimulează funcțiile vezicii
timp, rădăcina de păpădie in- de zahăr nerafinat, o jumătate această perioadă se filtrează,
biliare. Sunt utile în afecțiuni
ale splinei, ajutând la evitarea Rădăcinile crude hibă dezvoltarea microbilor de lămâie tăiată felii, la care se se lasă la decantat în frigider,
stărilor de oboseală și în cazul Se spală și se curăță, apoi se din sistemul urinar. Pentru îndepărtează coaja. Se fierbe timp de șase zile. La final, se
lipsei poftei de mâncare. După consumă ca atare. Acestea pu- prepararea lui este nevoie de la foc mic, într-un vas de- filtrează din nou, iar tinctura
consumarea lor, persoanele rifică sângele, îmbunătățește o linguriță de rădăcină uscată scoperit, până se ajunge la rezultată se păstrează în sticle
astenice și obosite vor simți, digestia, accelerează diureza, de păpădie și 250 ml de apă. consistența unui sirop obiș- de culoare închisă. Pentru
încă din primele zile, o senza- elimină toxinele. tratament sunt indicare 20-30
ție de revigorare a întregului de picături, dizolvate în apă,
organism. Remedii naturiste de 2-3 ori pe zi, înainte de
fiecare masă. Este indicat ca
Ceaiul din flori și această cură să se țină două-
Frunzele frunze de păpădie trei săptămâni, după care să
Se recoltează primăvara Reduce stresul și tratează se facă o pauză și apoi, dacă
devreme, ele putând fi consu- inflamația ficatului. Pentru este nevoie, se poate relua.
mate ca atare sau în salate. prepararea lui se folosesc 10 g
de frunze și flori uscate, peste http://www.csid.ro
Florile care se toarnă 250 ml de apă www.libertatea.ro
Sunt comestibile și se clocotită. Se lasă la infuzat 10 https://sanatate.bzi.ro
10 - TIMP LIbER 29 MARTIE - 4 APRILIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SE SPUNE CĂ: Minutul de umor


Un nou serial românesc • La o bere
Toţi bărbații se veselesc, numai unul e trist.
Va fi lansat, în această primăvară, de - Ioane, de ce eşti trist?
către Antena 1. Protagoniștii serialului - Am aflat că nevastă-mea are SIDA... O
sunt Ștefan Bănică și Marius Vizante. pauză lungă...
- Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?
Probleme în carieră
• Doi prieteni
Stau de vorbă la cârciumă:
- De ce să-mi cumpăr maşină dacă toţi pri-
etenii mei au şi mă pot servi?
- Asta i-am spus şi eu soţiei tale când m-a
întrebat de ce nu mă însor...

• Un marinar
Stătea în portul Marsiliei şi bea de nu se
mai ţinea pe picioare. La un moment dat, un
trecători intră în vorbă și-i spune:
- Ştiţi că anual mor peste 10.000 de
francezi din cauza băuturii?
- Nu mă interesează! Eu sunt rus !
TVR 1 Actorul turc Erkan Petekkaya, protago-
nistul serialului ”Furtună pe Bosfor” nu a • Un student își sună tatăl:
Vineri, 20 martie, ora 22,10 – Tata, trimite-mi urgent 200$!
mai reușit să apară într-o producție cu
ALEXANDRU priză la public. Ultimul său proiect a fost – Nu aud nimic!
– Iți spun, trimite-mi 200$!
anulat după șase episoade. Dacă la seriale
Filmul spune povestea lui Alexandru Macedon, fiul regelui – Nimic nu aud!
nu are noroc, actorul speră ca ultima sa În dialog se amestecă operatorul:
Filip al II-lea și al reginei Olympias. După moartea tatălui său, peliculă, drama ”Kapan”, care a intrat în
Alexandru devine rege și cucerește o mare parte din lumea – Dar eu aud totul!
cinematografele turcești, să aibă succes. – Atunci trimite-i tu 200$!
cunoscută a epocii sale, înainte să împlinească vârsta de 25
de ani. Trupele lui invincibile erau alcătuite din soldati greci, Începe sezonul doi • La marginea unui câmp
macedoneni și mai târziu orientali, făurindu-și un imperiu Într-o zonă cu peisaje frumoase, un pictor
așa cum lumea nu mai văzuse. Filmul prezintă, de asemenea Serialul ”The Protector”, în care prota-
gonist principal este Cagatay Ulusov tocmai își instalase ustensilele de pictat. În
viața lui Alexandru și relația sa cu mama Olympias, tatăl Filip fața lui se afla o turma de oi și un cioban care
prietenul si tovarașul de luptă, comandantul Hephaistion, (”Yaman”, ”Intrusul”, va fi lansata pe 26
aprilie (sezonul 2) și va avea opt episoade. le păzea. Pictorul îl intreabă:
Roxane, frumoasa și ambițioasa lui soție, precum și cu gen- - Îmi dați voie să vă pictez oile?
eralul Ptolemeu, confidentul său de încredere. Alexandru a Urmează, în continuare, sezoanele 3 și 4, - Vă rog, domnule, nu. Prefer să rămână
murit în Babilon, la doar 33 de ani. după cum anunță presa din Turcia. albe!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Se prefigurează o săptămână La locul de muncă lucrurile se Desfășurați mult mai ușor activ- Veți face niște călătorii scurte,
interesantă, în care sunt posibile precipită, activitățile profe- itățile profesionale, iar sprijinul chiar la începutul intervalului,

H
schimbări nebănuite în plan sionale le veți desfășura cu aju- colegilor vă este de mare folos. pentru a rezolva diferite prob-
profesional. Pot apare noi co- torul colegilor. În cea de-a Aveți șanse de afirmare și vă veți leme. Selectați-vă prioritățile și
laborări care vă întregească doua parte a săptămânii, re- remarca la locul de muncă. Lup- căutați să vă încadrați în timp
veniturile. Se conturează cheltu- lațiile parteneriale sunt fa- tați să vă atingeți scopul propus, cu toate lucrările. Este nevoie de

O ieli sau taxe legate de o moște-


nire. Împreună cu partenerul de
cuplu le veți rezolva pe toate.
vorizate de astre. În week-end,
veți pleca într-un loc lipsit de
agitație.
sunteți mai energici și curajoși.
Susțineți și interesele parteneru-
lui de cuplu.
mai multă prudență în zona fi-
nanciară, întrucât aveți tend-
ința să cheltuiți mai mult.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Se conturează cheltuieli impor- Este necesar să vă revedeți pro- La serviciu este liniște și ar- Vor avea loc dialoguri impor-
tante la începutul intervalului. gramul cotidian, mai ales că monie, iar relațiile cu șefii și tante în plan profesional și este
Descoperiți nereguli ce trebuie aveți nevoie de mai multă odi- colegii sunt foarte bune. Apar posibil să reluați unele proiecte
remediate urgent. Veți avea hnă. Există posibilitatea să sem- numeroase oportunități și aveți mai vechi. Chiar dacă vor apare

S sprijinul familiei, iar lucrurile


vor intra în normal. La serviciu
aveți multe de făcut și s-ar putea
nați noi contracte avantajoase
și să vă remarcați în plan profe-
sional. Vă străduiți și reușiți să
posibilitatea să vă îndepliniți cu
ușurință toate sarcinile primite.
Pot apare unele conflicte în
unele probleme de sănătate, nu
trebuie să vă îngrijorați, în-
trucât se vor rezolva urgent.

C
să lucrați și peste program. atingeți toate obiectivele pro- familie, pe care le rezolvați re- Trebuie doar să vă odihniți mai
puse. pede. mult.

O SĂGETĂTOR
La serviciu nu sunt schimbări
deosebite. În interval, vă faceți
CAPRICORN
Vă faceți planuri de vacanță sau
plecați într-o scurtă călătorie în
VĂRSĂTOR
Urmează o săptămână di-
namică, atât în plan profe-
PEŞTI
Săptămâna debutează cu tre-
buri de rutină. Ca să le rezolvați

P planuri noi și vă stabiliți prior-


itățile legate de munca voastră.
Chestiunile financiare nu vă
afectează în mod deosebit, mai
care veți rezolva chestiuni ad-
ministrative sau financiare, pe
care le-ați tot amânat. Nu sunt
sional, cât și financiar. Dacă
aveți de semnat unele acte,
trebuie să manifestați pru-
pe toate, selectați-vă prioritățile
întrucât organismul vostru a
obosit și se pot activa afecțiunile
excluse unele cursuri de per- dență întrucât se pot strecura cardiac sau circulatorii. Evitați
ales că în ultimul timp veniturile fecționare profesională. Vă stră- greșeli. Evitați luarea decizi- vânzarea sau cumpărarea unor
voastre au început să crească. duiți să finalizați la timp toate ilor majore în această pe- bunuri valoroase, întrucât sunt
proiectele profesionale. rioadă. posibile unele pierderi.
29 MArTie - 4 Aprilie 2019 OpiNii - 11

Societatea civilă este #rezist?


,, Suntem un amestec Gica Petrescu și alții au fost ,,fetele bisericești" trebuie să
ciudat de stări și lucruri: României i-a dispărut înlocuiți cu Salam, Bursuc, se îndrepte către enoriași. Să
trădăm plângând și rostul Mercedes, Cocoșatu etc. Ei ajute enoriașii, să le explice
râdem trădând." erau oamenii care lucrau tainele credinței și trebuie
E o țară fără rost, în orice
Grigore Vieru pământul, ca din acel pământ lărgit bagajul de cunoștințe al
sens vreți voi. O țară cu oa-
să-și hrănească familia, iar pe fiecărui prelat în parte. Cred-
meni fără rost, cu orașe fără
Nu am crezut niciodată, copii să-i trimită mai departe, ința doar bătrânii o mai
rost, cu drumuri fără rost, cu
nici în cele mai rele vise, că la școli înalte. Acum nu mai poartă. Tinerii se închină
bani, muzică, mașini și țoale
Președintele Iohannis este la lucrează nimeni pământul, foarte rar, dar mulți nu știu de
fără rost, cu relații și discuții
mâna lui#rezist, în frunte cu decât câțiva bătrâni rătăciți ai ce se închină, nu citesc nimic,
fără rost, cu minciuni și înșe-
Polițanu, Bădiță ,Guseth, Angi zilelor noastre. ascultă doar manele. Sex și
lătorii care nu duc nicăieri.
Serban, Sandy etc. și toată Citeam într-un articol de- droguri, probabil uită pe mo-
Există trei mari surse de rost
gașca lui Soroș. Nu am crezut spre un rege din Thailanda că ment de cele rele din viața lor.
pe lumea asta mare: familia,
niciodată că vom fi divizați a făcut un program intitulat Societatea nu le oferă nimic
pământul și credința - spunea
tocmai de cei care ne conduc. ,,Suficientă Economie " care tinerilor, iar Biserica trebuie
renumitul actor Dan Puric.
Nu am crezut niciodată că încurajează oamenii să cul- să fie mai atentă cu acești
Îmi face deosebită plăcere că
Președintele va sta la masă cu tive tot ce le trebuie: un pom, tineri, există riscul ca lumea
în anii tinereții mele am
asemenea oameni. roșie, un ardei etc. sau să să se îndepărteze de credință.
copilărit împreună, am petre-
Ocupați-va de țară Dle crească păsări și animale în Ar trebui ca noi toți să fim
cut o parte din viața noastră
Președinte ! Nu vă ocupați de fiecare gospodărie. Dacă vine mai atenți cu cei din jurul
de copii în acel minunat țara asta, cred că noi nu ne
găștile soroșiste. Dle Președ- o criză globală, acei oameni nostru, să contribuim toți la
Orășel de munte. Era un om, mai cunoaștem locurile, nu
inte, vreți globalism? Doriți să supraviețuiesc fără probleme. crearea unui cadru bun de
un patriot. Viața de astăzi din mai știm cine suntem ca indi-
dispărem ca nație? Cum stați La noi, chestia asta se nu- educare a tinerilor și nu
Romania este atât de încur- vizi. Vai de mama noastră, am
la masă cu asemenea oa- mește “agricultură de subzis- numai. Când or dispărea
cată încât nici dracul nu mai ajuns sa ne autodistrugem
meni? V-am votat, Dle tență” și Uniunii Europene acești oameni bătrâni, vor
știe în ce direcție ne îndrep- singuri și văd că pe zi ce trece
Președinte! Noi toți suntem nu-i place ! Europa dorește ca pleca la cele veșnice, o să-l ia
tăm mâine. ne ducem singuri spre
Societatea Civilă. Cum să mă țăranii să-și cumpere roșiile, și pe Dumnezeu cu ei. Cred că
reprezinte pe mine asemenea carnea brânza șoriciul de la nici Dumnezeu nu mai are dezbinare, spre dezmem-
oameni care ne vor răul ? Cre-
Mă uit la bătrânii hypermarketuri franțuzești și puterea de a ne mai suporta brarea țării, spre globalizare,
deți că anul acesta se mai
zilelor noastre germane, că d-aia avem UE. cât de răi și intriganți suntem. în care unii de la noi din frun-
câștigă cu Facebookul? Sunt batjocoriți de 30 ani Cântatul cocoșilor dimineața, Avem, în schimb, o variantă tea statului așteaptă cu
Domnule Președinte, așe- cu o ură rar întâlnită. Stau în lătratul vesel al lui Grivei, gro- modernă de credință. Se nerăbdare, contra unor fa-
zați-vă la masă cu oameni se- foame și frig, din lipsă de hăitul lui Ghiță până de Ignat, poartă la nunți, botezuri și în- voruri, sa ne distrugă ca nați-
rioși. Care este diferența între bani. Au pensii de nimic, 600- corcodușele furate de la mormântări, la alegeri, la in- une.
penali și drogați? Părinții și 1000 lei, marea majoritate. vecini și iazul cu sălcii și undații, la sfințiri de sedii și Jale, Dle Președinte!!! Nați-
copiii noștri pleacă să culeagă Sunt umiliți de copii lor. broaște sunt imagini pe care aghesmuiri de mașini luxoa- uni, popoare, nici dumneav-
căpșuni și să-i spele la cur pe Aruncați în azile de bătrâni, castrații de la Bruxelles nu le- se, la pomenirea eroilor Rev- oastră nu mai știți ce să mai
vestici. Iar noi facem infarct și trecând pe la ei cu o sticlă de au trăit, nu le pot înțelege și, oluției. Mai nou, se botează și spuneți, ca să fiți în grațiile
cancer pentru multinaționa- suc și o portocală, coborând prin urmare, le califică drept autoturismele. Pe când și fo- doamnei Angela Merkel, care
lele lor, conduse de securiștii dintr-un autoturism luxos. niște arhaisme barbare. Să tomodelele? Se accesorizează este în cădere liberă de pe to-
noștri."Când te desparți din Trec, stau câteva minute, îi în- dispară! Din bețivii, leneșii și cu cruci făcute în grabă și cu bogan. Iar noi, nu știm în ce
vina ta, încerci o vreme să te treabă ce averi mai au, ce bani nebunii satului se trag ăștia un “Tatăl nostru” spus pe barcă suntem, nu știm nici cu
lupți cu ireversibilul, îți dai puși deoparte au și ce bani care ne conduc acum. jumătate, că trebuie să cine să mai stăm la masă.
seama că n-are sens, te mai rămân din pensii, ca să-i Cum să votez eu pentru răspunzi la mobil. Scuze, Oricum, suntem împinși la
lamentezi de formă și re- poată lua și acei ban. Bătrânii homosexuali decât atunci domnu’ părinte, e urgent. masa săracilor. Ce ne-a dat
nunți. Când te desparți din sunt batjocoriți de funcțio- când și eu sunt homosexual. Fugim de ceva, ca să ajungem nouă Uniunea EUROPEANĂ ?
vina celuilalt, ai nevoie de o narii publici și chiar bruscați, Bruxellesul este plin. Neam nicăieri. Ne vindem pământul Ne-a luat totul și încă ne ia
perioadă de timp ca să sunt scoși la vot ca ciurda de de neamul lor n-a avut să facă ăștia depozite și vile tot, inclusiv caracterul și
înțelegi ce s-a întâmplat. Iei pe ulițe, pentru o perelină, o pământ, că nu erau în stare de neam prost pe el. Ne demnitatea. Vor să ne facă
povestea de la capăt, pas cu pungă de făină sau mălai, să-l muncească. Nu știu ce sunăm bunicii doar de ziua Cerșetori și homosexuali.
pas, și te chinui să pricepi ce câțiva pești și o sticlă de suc, înseamnă pământul, câtă lin- lor, dacă au mai prins-o. Bis- Oare nu se apropie un colaps
n-a fost bine și unde ar fi tre- puse într-o plasă cu însem- iște și câtă putere îți dă, ce ericile se înmulțesc, credin- ? Păcat că gândim așa ca să
buit ca lucrurile să apuce pe nele partidului. Toți și toate povești îți spune și cât sens cioșii se împuținează, pe împingem această țară spre
alt drum. partidele fac la fel, sunt o apă aduce fiecărei dimineți și sfinții de pe pereți nu-i mai distrugere. Se dorește dispar-
La fel se întâmplă și atunci și-un pământ, vorba românu- fiecărei seri. I-au urât întot- cunoaște nimeni. Fetele noas- iția ei. Am ajuns pe mâna
când te desparți de țara ta. lui. Ei sunt ținuți precum deauna pe cei care se trezeau tre se prostituează până ce unor indivizi gen,, # rezist"!!!
Dezamăgit, înșelat, mânios, câinii și folosiți atunci când la cinci dimineața și plecau la găsesc un italian bătrân și cu Acum începe să-mi fie rușine
îndurerat. Nu ți-e ușor s-o domnii trebuie sa fie aleși să câmp cu ciorba în sufertaș. Pe bani, cu care se mărită. Băieții că în 2019 sunt condus de
lași. Țara și mama nu ți le meargă pe locuri călduțe. toți gângavii și pe toți putu- noștri fură bancomate, joacă asemenea oameni.
alegi. Te așezi pe celălalt mal Seamănă cu niște animale roșii ăștia i-au făcut comu- la poker și beau de sting, pen-
al lumii și cauți răspunsul: ce flămânde, lihnite de foame. Ei niștii primari, secretari de tru că știu de la televizor că Al dumneavoastră
s-a întâmplat cu țara mea de- sunt înțelepții ,fără bătrâni nu partid, șefi de pușcării sau de fetele noastre vor bani. același patriot și demn
am fost nevoit s-o părăsesc. există familie, fără ei nu există cămine culturale. Pe toți ăștia, Părinții noștri pleacă să Prof Ioan Romeo
În Romania străinii au distrus viitor. Ei sunt oamenii care au care au neamul îngropat la culeagă căpșuni la vestici. Iar Mânzală
și vândut totul. Unde să dat mult acestei țări și multor marginea cimitirului, de milă, noi, facem infarct și cancer
muncești? Ești nevoit să pleci generații, dar am uitat că de silă, creștinește. Vorbim de pentru multinaționalele lor, P.S. Nu sunt cu #rezist oa-
cu ,,traista în băț" cum spun peste muzica lor excepțională credință? conduse de securiștii noștri. meni buni! Sunt un român
românii. s-au înregistrat manele. Iar Nu vreau sa deranjez dar Cam mulți Securiști avem în întreg la cap.
12 - CE găTIM în wEEk-End? 29 MARTIE - 4 APRILIE 2019

Reţete de post
CIORbĂ DE SPANAC
fierbe. Ingredientele se lasă
INGREDIENTE la fiert aproximativ 10-15
un kg. spanac, 2 cepe, 2 morcovi, o rădăcină pătrun- minute, după care, se adaugă
jel, un păstârnac, 2 cartofi, un pahar cu orez, 3 căței bulionul, uleiul, sarea și
usturoi, 3 linguri ulei, o cană borș, două linguri bulion, piperul. Borșul se fierbe se-
sare, piper, o legătură leuștean. parat și se toarnă în ciorbă,
împreună cu usturoiul zdro-
bit. Se mai dau câteva clo-
Mod de preparare: împreună cu morcovii, cote, se presară leușteanul
Spanacul proaspăt se pătrunjelul și păstârnacul, tocat deasupra și se stinge
spală în mai multe ape, apoi toate date pe răzătoarea focul.
se pune la fiert în apă cu mare. Ciorba se acoperă cu un
sare. După ce se strecoară, La final, se pune orezul, capac, pentru ca aromele să
se taie mărunt, și se dă din care se călește împreună cu se pătrundă, iar după 15-20
nou la fiert, în apă curată. legumele, iar la final, se de minute, poate fi servită.
Între timp, se călește ceapa toarnă peste spanacul care www.crestinortodox.ro

CHIFTELUțE MĂNĂSTIREșTI
INGREDIENTE
două căni cu fasole boabe, 2-3 felii de franzelă, o
ceaşcă cu ulei, două cepe, 5-6 căţei de usturoi, 1 mor-
cov, 1 păstârnac, 2 frunze de dafin, o legătură de mărar,
o legătură de pătrunjel, 50 g făină, sare, cimbru (după
gust).

Mod de preparare: după gust.


Fasolea se pune la fiert, Când totul este fiert, se
iar după ce se schimbă prima scurge, dar apa se păstrează.
apă, se adaugă legumele to- Pâinea se înmoaie în apa în
cate: morcovul, păstârnacul care a fiert fasolea și se pătrunjelul tocate mărunt. tocat, apoi din ea se mode- în ulei încins.
şi ceapă. Se adaugă cele două amestecă bine cu usturoiul După omogenizare, com- lează chifteluțe. Chifteluțele
frunze de dafin şi se sărează pisat, cimbru, mărarul și poziția se dă prin mașina de se dau prin făină și se prăjesc https://hashaberler.site

PRĂjITURĂ CU MĂLAI INGREDIENTE


Mod de preparare: 400 ml lapte, 150 ml
Laptele bătut să amestecă lapte bătut, 150 gr făină
bine cu făina de mălai, apoi de mălai, 350 gr făină
se adaugă, treptat, laptele, albă, 150 gr zahăr, 10 gr
zahărul, făina albă și praful praf de copt.
de copt. Compoziția obținută
se toarnă într-o tavă ter- timp de 30-35 de minute.
morezistentă, tapetată cu După coacere, prăjitura se
hârtie de copt. lasă să se răcească apoi se
Tava se dă la cuptorul porționează.
preîncălzit la 180 de grade, www.bucataras.ro

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


29 MARTIE - 4 APRILIE 2019 jocuRI - 13

C - S - B - BABETA - LOIAL - ACACIA - S - OS - A - B - G - P - AMU - ASTAMPARATA - ON - ANOFEL - ICI - ALA - ASI - HU - Z - R - ANI - TS -
Dezlegarea integramei SINCERA - IRITA - A - NEVROZA - A - VIE - FAN - SUBLINIERI - RD - TUIA - R - CLAR - R - TN - ASTRU - IA - O - AR - RAS - V - ETC - CEC - SU
din numărul trecut - HEVEA - EBEN - RANITA - CA - P - A - CAT - RR - TROC - O - I - SEQUOIA - TEC - TOC - EJ - II - DA - ACRU
14 - MICA PUBLICITATE 29 MARTIE - 4 APRILIE 2019

l Vând apartament două camere l Vând casă în Chișcădaga, la 12 l Vând apartament două
IMOBILIARe Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie camere, decomandat, ultracentral,
l Vând casă+anexe+grădină în izolat exterior, renovat, mobilat și uti- de vară, grajd, curte și grădină, toate Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame-
Şoimuş, strada Viilor, nr.279. lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: najări deosebite, vedere spectacu-
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, 0721.055.313. 0745.202.448. loasă în două părți, CT, termopan,
0734.531.776. l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere, uși interioare schimbate, ușă metal-
l Vând în Deva, zona Progresului Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- CT, termopan, ușă metalică, parțial ică, gresie, faianță, parchet laminat.
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel.
bara, balcon. Apartamentul are gea- euro, telefon: 0745.202.448. 0726.770.765.
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Vând casă de vacanță în
l Vând apartament două camere, Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 cor- l Vând casă în Chișcădaga, două
metalică, izolat pe interior 95%, par-
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- puri, 3 camere, bucătărie, bie, beci, camere, hol, bucătărie de vară, beci,
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4.
mopan, mobilat, centrală electrică. SC 170 mp, sobe teracotă, 1500 mp grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Apartamentul este situat aproape de
Preț: 16.000 euro, telefon: teren, fântână. Preț: 34.000 euro, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro
0725.475.211. negociabil, telefon: 0721.055.313. l Proprietar, vând apartament 3
fix. Telefon 0722 603 959.
l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând garsonieră Deva, bloc camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând apartament 3 camere,
ovată, două camere, balcon închis, că- nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
zona IRE, et 1, decomandat, două băi,
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
CT, termopan, aer condiționat, mod-
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: euro, telefon: 0725.452.888. mopan, renovat și utilat modern,
ern, mobilat modern. Preț: 60.000
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. l Vând apartament 4 camere,
totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
euro, telefon: 0725.452.888.
telefon: 0772.185.332.
l Vând apartament 3 camere,
l Vând apartament 2 camere, baie, bucătărie, balcon, CT, termopan,
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. l Vând casă în sat Pojoga
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000
euro, telefon: 0725.452.888. l Vând casă cu grădină, 2470 bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
euro, telefon: 0738.246.138,
0769.213.866. l Vând casă, dependințe, teren mp, din cărămidă, pe fundație 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- solidă din piatră, cu pivniță zidită zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând urgent și ieftin casă în
fon: 0729.423.035. în piatră, 3 camere mari (4x4) și Tel. 0769.897.804.
Simeria, trei camere, din care două loc pentru baie, sursă de apă pro-
l Vând garsonieră în Deva, str. M
mobilate și cu teracotă, beci spațios, prie, grădină cu pomi fructiferi, l Vând apartament două
două bucătării de vară vechi, grajd Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, gard din beton, anexe gospodărești, camere, posibilitate spaţiu comer-
mare, șură, găbănaș, fântână pota- în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- cial, salon coafor, cabinet medical.
bilă, cotețe, grădină de legume și km. de Deva. Preț negociabil, tele-
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, rat, renovată recent, totul nou. Tele- Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
fon: 0769.223.207, 0726.392.735.
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. fon: 0724.786.105, 0772.082.324. Telefon: 0723.382.890.
l Vând casă în Sâncrai, 3
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
l Persoană fizică, vând garson- camere, în roșu, două bucătării
mp, CT, termopan, baie cu cabină de SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- vechi, beci, fântână cu apă pota-
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, bilă, grajd mare, șură, alte anexe l Schimb apartament 2 camere,
fon: 0722.564.004.
încălzire centrală, geam termopan, precum și pădure în composesorat. et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la Preț: 25.000 euro, negociabil, tele-
semimobilată, ușă metalică, la parter. în zonă centrală, Hunedoara, cu
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 fon: 0254.730.209, 0760.193.089.
Pretabilă pentru amenajarea unui mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, asemănător în Deva sau Simeria.
birou. Preț: 10.000 euro, telefon: telefon: 0745.202.448. l Vând casă, de cărămidă, Suport diferența de preț.
0732.456.730, 0746.209.471, stâlpi beton, 4 camere, mobilate, Telefon 0727.288.460.
l Proprietar, vând apartament 3
0354.104.168. parchet hol, gresie în baie,
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, ÎNCHIRIeRI
bucătărie dublă 5/7 mp, salon
l Vând apartament 2 camere, mobilat, an construcție: 2007-2008,
11/6mp, cămară, baie, grădină 1 l Ofer de închiriat apartament 3
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, curte interioară privată, zona micul
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, camere, Deva, zona piață, decomandat,
fon: 0737.702.160. schimb cu apartament în Hune-
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: CT, termopan, mobilat și utilat com-
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer
39.000 euro, telefon: 0725.452.888. l Vând casă nouă în Deva, P+1, plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun-
l Vând casă în roșu, 3 camere,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, ciare la zi. Preț: 22.000 euro, 250 euro/lună, tel. 0745.202.448.
garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
teracotă, hol mare, cămară, beci tel.:0755.667.714, 0745.377.359. l Ofer pentru închiriere unei
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
încăpător, două bucătării de vară Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. l Vând apartament 3 camere, familii cu serviciu, apartament 2
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte Deva, Gojdu, parter înalt exterior, camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând urgent casă din cărămidă,
mare, grădină de zarzavat și de pomi CT, termopan, ușă metalică. Preț: mopan, mobilat și utilat complet.
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
curentă. Preț negociabil, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089. 0748.557.794. Telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
29 MARTIE - 4 APRILIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer de închiriat o cameră de l Vând teren intravilan, Luncoiu l Vând Renault Laguna, AF 2005, l Domn pensionar, 64/175/75,
cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Diesel, gri-metalizat, actele la zi. familist, loial, sincer, manierat, fără
0720.067.310.
Maconului, etaj 1. Telefon: Preț: 2600 E, negociabil. vicii, evlavios, cu apartament și căsuță
0730.106.589. AUTO Telefon: 0799.391.409. la țară, auto, caut o doamnă serioasă,
l Ofer pentru închiriere aparta- l Vând Ford Escort Turnier, AF l Vând VW Passat 2007, full, mer-
familistă, gospodină, fără vicii, pentru
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: a ne ajuta la bătrânețe. Telefon:
decomandat, CT, termopan, mobilat și cent, valabil – martie 2020, cu multi- 0742.074.855. 0725.271.053.
utilat complet, pentru o familie cu ser- ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
bună. Preț: 1250 euro, telefon: l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel,
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
0767.510.260. caravan, Af 2002, stare bună, înma-
garanție. Telefon: 0721.055.313. există o femeie care să fie alături de
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând Nissan Micra, AF 2000 Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare mine, cu bună înțelegere și la bine și la
Deva, zona piață, pentru depozit sau benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 bună, preț: 800 euro, negociabil. greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: uși, stare foarte bună. Preț negociabil, Telefon: 0755.667.714. ozitate! Telefon: 0720.366.434.
0722.968.910. telefon:0723.357.090. l Domn discret, 40 de ani, doresc o
l Ofer pentru închiriere la per- l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- OFERTE DE SERVICIU relație discretă, cu o doamnă discretă,
soane serioase, cu serviciu, garsonieră ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic l Fac curățenie în case și aparta- pentru a ieși din monotonie. Aștept la
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: mente, doar în Deva. Preț avantajos, telefon: 0734.387.097.
mopan, mobilată și utilată modern. 7500 euro, negociabil, telefon: telefon: 0732.369.565. l Doamnă serioasă, cu aparta-
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. 0728.776.944. l Caut femeie pentru menaj și ment și mașină, doresc să cunosc un
Telefon: 0727.974.306. curățenie, o zi pe săptămână. domn manierat, nefumător, care nu
l Vând pentru Dacia Super Nova Telefon: 0756.847.708.
l Închiriez spaţiu comercial în următoarele piese second hand: aripi consumă alcool, să ne îngrijim la
l Schimb şi repar plase insecte bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, față, triple spate, alternator, electro- pentru geamurile termopan.
pretabil pentru bar, restaurant, motor. Prețuri negociabile, telefon: 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
Tel. 0722.603.959.
magazin alimentar. Preţ avantajos. 0769.473.088. conducere. Telefon: 0799.391.409.
l Pensionară, execut costume
Tel.: 0745.970.007. l Tânără, simpatică, sinceră, se-
l Vând grapă din fier, originală, populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
TERENURI după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
fon: 0769.473.088. MATRIMONIALE tate! Telefon: 0744.818.223.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- l Vând Citroen CT Diesel, 1400 l Domn tânăr, 40 de ani, doresc o
l Domn din Brad, distins, 63 de
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere relație de prietenie sau căsătorie cu o ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
ciabil, telefon: 0721.055.313. centralizată, AC, funcțional, geamuri doamnă serioasă, care știe ce vrea de pentru prietenie – căsătorie.
electrice. Preț: 1800 euro, telefon: la viață, alături de un bărbat serios, Telefon: 0752.755.480..
l Vând teren intravilan, la șosea,
0725.147.370. credincios, cu frica lui Dumnezeu. Îmi
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu DIVERSE
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru doresc o relație serioasă, care să ducă
l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, la căsătorie. Eu nu am nicio obligație.
fabrică sau depozite. Preț:12 l Vând, în Deva, măsuță TV cu
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri Telefon: 0737.806.045.
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
fabricație pentru Germania, înmatric- l Domn singur, catolic, fără vicii,
l Vând teren în localitatea 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, ulată în august 2018, ITP valabil de vârsta a treia, doresc să cunosc o
nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate 2020. Preț negociabil, telefon: doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 0724.246.514. care să fie alături de mine la bine și la
0745.202.448. rău, să luptăm împreună împotriva l Vând convenabil vin alb și roșu,
l Vând Skoda Fabia break, cu singurătății. Rog seriozitate. Telefon: producție proprie, fără zahăr sau alte
l Vând teren intravilan Deva, turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 0254.211.731. chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig minimă 5 litri. Se poate gusta. Telefon:
preț: 10.000 euro. Telefon: l Domn de 64 de ani, 170/83, 0724.451.762.
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP
0726.770.765. doresc să cunosc o doamnă de vârstă l Vând otavă de lucernă și fân, în
valabil până în 2019. Preț negociabil,
telefon: 0724.246.514. apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
l Vând 3,565 mp și casă, depend-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. Telefon: 0754.391.915.
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
Telefon: 0729.423.035. l Domn văduv, ortodox, fără vicii, l Vând bocanci solizi, nr. 37,
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte marca Landrover. Preț: 50 lei, telefon:
cu proprietate la țară, doresc să
l Vând teren în localitatea bună, direcție schimbată, consum 0743.137.888.
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: cunosc o doamnă în vârstă de până în
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m,
70 de ani, pentru prietenie-căsătorie. l Vând pat matrimonial, 200x220
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, 0754.377.359 sau 0755.667.714.
telefon: 0725.452.888. Telefon: 0747.856.827. cm, piele ecologică albă, saltea relaxa.
l Vând tractor U 650, remorcă Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
l Domn serios, cu bună situaţie
l Vând 7 hectare de pădure, zona apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri 0723.337.622.
materială, caut, pentru căsătorie,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și l Vând haină de blană, neagră,
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. doamnă de cca 1,63 m, 60 kg şi
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- ied etiopian, două goblenuri vechi, cu
Telefon: 0721.055.313. fon: 0727.636.444. 65-70 ani. Tel. 0736.383.325.
rame originale, pictură pe pânză și fir
l Văduv, 77/170/70 doresc să de mătase, tablou panoplie, pantofi
l Vând teren în Ghergheș, 10 km l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, cunosc o doamnă de 60-70 de ani noi, nr.38, imitație de piele, bonus o
nou, motor 1388, benzină, 185.000 pentru prietenie-căsătorie.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 km., de culoare neagră, 4 uși, înma- poșetă. Prețuri negociabile, telefon:
euro/mp, telefon: 0745.202.448. Telefon: 0758.413.149. 0354.417.506, orele 16,00-20,00.
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
l Vând teren în Sântuhalm, trice, cârlig remorcare, proiectoare
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu ceață, două chei cu telecomandă, Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, stare foarte bună, proprietar. Preț: Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate/sport 29 martie - 4 aprilie 2019

Statul ignoră foștii deţinuți politici Tenis


Î de masă
ntâlnirea de ieri, joi, 28
martie 2019, a mem-
brilor Asociaţiei
Foștilor Deținuti Politici –
Filiala Hunedoara, a
reprezentat un moment
de reflexie asupra pro-
blemelor cu care se con-
fruntă membrii acesteia
în contextul general al
societăţii românești.
În prezent, din asociația
hunedoreană fac parte

L
aproape 400 de membri.
În cadrul întâlnirii au fost a Hunedoara s-au iar cei mai buni au fost Sorin
desfășurat întreceri- Moldoveanu, Teodora Schiau
aduse în prim-plan nerespec-
le etapei municipale și Vlad Nagy (cei doi fac si o
tarea Decretului 118 privind din cadrul Olimpiadei
gratuitatea actului medical şi echipa de dublu mixt de la
Naționale a Sportului Șco- Colegiul Național Iancu de
a medicamentelor, scutirea de lar la tenis de masă, disci-
la plata impozitelor pe salarii Hunedoara) și ne vor repre-
plină sportivă mult zenta la etapa de zonă care
şi a contribuțiilor la bugetul tăților statului român, iar această categorie de semeni ai îndrăgită de tineri.
asigurărilor sociale. chiria percepută de au- noștri. este programată la Arad.
Competiția a fost organi-
Deşi li s-a promis in- torităţile devene este la preț Florin Olteanu, președin- zată de către Asociația Coordonatorul competi-
dexarea indemnizației de fost comercial, adică de 15 lei/mp. tele filialei hunedorene i-a Sportivă Ovid Densușianu ției de la Hunedoara, prof.
deținut politic, acest lucru nu Normal ar fi fost ca prețul să asigurat pe cei prezenţi la în- Hunedoara, în parteneriat Alexandru Ostache ne-a co-
s-a mai întâmplat din anul fie unul simbolic sau tâlnire că va face o sinteză a cu DJTS un util test de municat că în perioada 20-
2014, lucru care, în opinia atribuirea sediului cu titlu problemelor supuse dezba- verificare pentru tinerii 21 aprilie, va fi organizată o
participanţilor la conferinţa gratuit. Dar, într-un cuvânt, terii și le va înainta forului care vor participa pa nouă ediție a tradiționalei în-
de ieri, reprezintă un real de- aceasta este prețuirea pe naţional spre informarea au- etapa de zona din cadrul treceri județene, Cupa BU-
zinteres din partea autori- care o manifestăm faţă de torităţilor centrale. competiției naționale. JORUL la tenis de masă, la
Au participat la întrecerile care au confirmat partici-
organizate la Hunedoara, 16 parea sportivi din Petroșani,
sportivi, unii elevi la școlile Petrila, Deva și din Hune-
Karatiștii de la CS Heian Deva medaliați la naționale din municipiul de pe Cerna doara.

C
irca 700 de sportivi obținute în probele de kihon 12 ani. Alți trei sportivi de la
reprezentând 57 de și kata individual. clubul Heian Deva au cucerit
cluburi din țară s-au Singura medalie de aur a medalii de bronz la com-
aflat la finalul săptămânii fost cucerită de către Amalia petiția de la Sighisoara:
trecute la Sighișoara unde Bălan sportivă care s-a clasat Damian Hromei la kihon ca-
au fost organizate între- pe primul loc în proba indi- tegoria 8 ani, Luca Basarabă,
cerile Campionatului viduală de kihon, ea mai medalii de bronz la kihon și
Național de Karate WUKF cucerind și o medalie de kata individual categoria 10
pentru copii până la 13 argint , la kata individual ca- ani iar Victor Tomuță bronz
ani. tegoria 7 ani. la kata individual 9 ani.
CS Heian Deva (antrenor Deveanca Anna Horvath a De asemenea, o prestație
Marius Biji) a participat la cucerit o medalie de argint în foarte bună au avut și
aceste întreceri cu un lot alcă- proba de kihon și o medalie sportivii: Andrei Gabor, Maia
tuit din 15 sportivi, care au de bronz la kata individual Avram, Darius Cociș, Zorand
adus la palmaresul impresio- categoria 12 ani iar tânărul Tătăruș, Patrick și Tudor Biji,
nant al clubului,9 medalii din Ianis Munteanu are acum ti- Diana Ilie ,Alina Vizitiu Alina,
care una de aur, trei de argint tlul de vicecampion national Paula și Yara Faur.
și cinci de bronz ,medalii la kata individual categoria

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - rO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FOrTeS FOrTUNA ADJUvAT!