Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA

REFERAT LA

Dreptul afacerilor

ANUL II CAA

2017-2018

1
REFERAT

Contractul de achiziție publică – Reguli generale de negociere și încheiere

2
INTRODUCERE

Sistemul achiziţiilor publice cuprinde autoritatea de reglementare, autorităţile


contractante, operatorii economici şi supraveghetorii sistemului. Sistemul achiziţiilor publice
concentrează regulile şi acţiunile referitoare la cheltuirea banilor publici. Cererea lansată de
organismele de interes public se întâlneşte cu oferta propusă de un operator economic.

În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări, produse
şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale.

O definiţie generică a achiziţiei publice este dobândirea, definitivă sau temporară, de către o
persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin
atribuirea unui contract de achiziţie publică.

Sectorul public şi alte entităţi definite ca “autorităţi contractante” trebuie să obţină produse,
servicii şi lucrări pentru o varietate largă de activităţi pe care le desfăsoară. Majoritatea
contractelor pe care le atribuie trebuie făcute publice atat pe plan naţional cat şi pe plan
european, cu respectarea deplină a tuturor principiilor achiziţiilor publice.

Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie


publică, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.

Regulile pe baza cărora se atribuie contractele de achiziţii publice sunt menite să asigure
libertatea de miscare a bunurilor şi serviciilor în Uniunea Europeană şi să garanteze că
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică respectă reglementările privind libera
concurenţă.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate
măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese
şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

3
I.CONTRACTULDE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

I.1Definitii din doctrina

În România, teoria contractelor administrative a fost îmbrăţişată de doctrină încă din perioada
interbelică. După profesorul E. D. Tarangul, contractele încheiate de administraţie cu particularii
în scopul de a colabora împreună în vederea realizării unui serviciu public sau a unui interes
general sunt contracte administrative (sau de drept public). (Erast Diti Tarangul, Tratat de drept
administrativ român, Tipografia “Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1944, p.478).

Ca exemplu de astfel de contract, autorul citat aminteşte, alături de concesiuni, şi împrumuturile.

Legea 98/2016 privind achizitiile publice defineste contracul de achiziţie publică - contractul cu
titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi
operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Doctrina franceză defineşte contractul de achiziţie publică ca fiind “o categorie particulară de


contract, încheiat de administraţie pentru nevoile serviciului public”, “contractul prin care
administraţia, plătind un preţ, îşi procură de la particulari bunuri şi servicii”, iar Codul
achiziţiilor publice francez statorniceşte în art.1 că “achiziţiile publice sunt contracte încheiate, în
condiţiile prezentului cod, de colectivităţile publice în vederea realizării de lucrări, furnituri şi
servicii”.

Atat in doctrina romaneasca, dar si in cea franceza, notiunea de contract administrativ este legata
de notiunea de domeniu public si de serviciu public.

Originea contractelor administrative trebuie cautata, in esenta, in necesitatile imperioase


de ordin financiar ale autoritatilor publice care aveau in administrare bunuri proprietate publica,
de a le valorifica in interesul comunitatilor locale sau in interes national, in functie de forma de
proprietate asupra acestor bunuri.

Teoria contractelor administrative a fost fundamentata pornindu-se de la ideea ca “administratia,


avand un caracter indoit, perfecteaza doua feluri de contracte: contracte administrative si
contracte de drept privat”. Cele dintai contracte urmeaza un regim juridic de drept public, care
este deosebit de acela aplicabil conventiunilor dintre particulari.

4
I.2 Cadrul legislative al achizitiilor publice

Legislatie europeana

 Directiva 2014/24/UE - sectorul “clasic”

 Directiva 2014/25/EC - sectorul “utilități”

 Directiva 2014/23/EC – concesiuni

Transpuse în legislația națională prin :

 4 acte normative de nivel primar

 3 acte normative de nivel secundar

 Legislație națională

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016
Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în M.O. nr.
423/06.06.2016 

 Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016


Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr.
423/06.06.2016

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în


Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;

Norme de aplicare: în curs de elaborare 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

5
I.3 Domeniu de aplicare a Legii 98/2016 – achizitii clasice

1. Contractele de achiziţie publică, acordurile-cadru, concursurile de soluţii, a căror valoare


estimată, fără TVA ((art.5 și art. 7 alin. (1) și alin. (2) din L 98/2016) :
a) este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
i. 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
ii. 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
iii. 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016.

b) este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute mai sus și mai mare
decât pragul minim de 132.519 lei pentru produse și servicii, respectiv 441.730 lei pentru
lucrări - prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art.
2 alin. (2) din lege.

2. Contractele de lucrări atribuite de către o entitate juridică fără calitate de autoritate


contractantă, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii (art.6
alin.(1) din L85/2016):

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%


din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;
b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare de 23.227.215 lei,
c) contractul include una dintre următoarele activități:
lucrări de geniu civil;
lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate activităţilor sportive, recreative şi de
agrement, clădiri ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar şi clădiri de uz
dministrativ.

3. Contractele de servicii atribuite de către o entitate juridică fără calitate de autoritate


contractantă în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii (art.6 alin.(3)
din L.98/2016):

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%


din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;
b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare de 600.129 lei
c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul următoarelor
activități:
lucrări de geniu civil;
lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate activităţilor sportive, recreative şi de
agrement, clădiri ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar şi clădiri de uz
administrativ.

4. Contractele care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare şi dezvoltare care fac


obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 şi 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau

6
73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii (cf. art. 36
din L 98/2016):
a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante, pentru uz propriu în
exercitarea propriei activităţi; şi
b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.

5. Contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru atribuite şi concursurile de soluţii


organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale, cu excepţia celor pentru care se
aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor
contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 195/2012, şi a celor pentru care nu se aplică dispoziţiile acestui act
normativ, potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din acesta. (conf. art. 37 alin. (1) din L.98/2016)

6. Contractele atribuite în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii care este administrat de
către o unitate de achiziţii centralizate (art.41 alin.(2) lit.a) L 98/2016).
.

7. Contractele subsecvente încheiate prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-


cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate (art. 41 alin.(2) lit.b) L. 98/2016)
.
8. Stabilirea operatorilor economici parte a acordului-cadru, care îndeplinesc o anumită
activitate în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate
atunci când acordul-cadru se execută în unul dintre următoarele moduri (art. 41 alin.(2)
lit.c) L 98/2016):

a) fără reluarea competiţiei, (art.118 alin.(1) lit.a și alin. (2) L 98/2016):


în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru
stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi
furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de
care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va
presta serviciile sau va furniza produsele (autoritatea contractantă trebuie să precizeze expres în
documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru criteriile
obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru
va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele care constituie obiectul său);

b) parţial fără reluarea competiţiei între operatorii economici, (art.118 alin.(1) lit. c)
și alin. (3) L 98/2016) în conformitate cu lit. a), numai dacă această posibilitate a fost prevăzută
în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru (în
cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia
lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său) şi parţial cu
reluarea competiţiei între operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru (în cazul în
care acordul-cadru nu stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său). În această situație
autoritatea contractantă precizează expres în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul
procedurii de atribuire a acordului-cadru criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte dacă
anumite lucrări, produse sau servicii care fac obiectul acordului-cadru se achiziţionează cu

7
reluarea competiţiei sau direct, fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile
prevăzute în acordul-cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru
care se poate relua competiţia.

Dispoziţiile de la lit. a) și b) se aplică în mod corespunzător oricărui lot dintr-un acord-cadru


pentru care au fost stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul lotului respectiv, indiferent
dacă au fost sau nu stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul celorlalte loturi.

9. În cazul în care mai multe autorităţi contractante din România şi alte state membre au
înfiinţat o entitate comună, inclusiv o grupare europeană de cooperare teritorială în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006
privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) sau o altă entitate în temeiul
dreptului Uniunii Europene, iar autorităţile contractante participante au convenit, prin
decizie a organismului competent al entităţii comune, asupra aplicării dispoziţiilor de drept
naţional în materie de achiziţii publice ale României în calitate de (Art. 48 alin. (1) și (2) din
L 98/2016):

a) stat membru în care entitatea comună îşi are sediul;


b) stat membru în care entitatea comună îşi desfăşoară activităţile.
Acordul prevăzut anterior poate produce efecte pe o perioadă nedeterminată, atunci când este
încorporat în actul constitutiv al entităţii comune, sau poate fi limitat la o perioadă determinată,
anumite tipuri de contracte ori una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.

Excepții de la aplicarea Legii nr. 98/2016

 Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi servicii poştale ;

 Exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice:

nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii


care au ca scop principal să permită autorităţilor contractante să furnizeze sau să exploateze
reţele publice de comunicaţii electronice ori să furnizeze către public unul sau mai multe
servicii de comunicaţii electronice;

 Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite şi concursuri de soluţii organizate


conform unor norme internaţionale

 Exceptări specifice pentru contractele de servicii: .

8
I.4 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării


concursurilor de soluţii sunt sunt prezentate in L.98/2016 la art.2 pct.2:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea;
f) asumarea răspunderii.

Proceduri de atribuire

Procedurile de atribuire reglementate legea 98/2016, aplicabile pentru atribuirea contractelor de


achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
i) procedura simplificată.

Modalitati de atribuire

In conformitate cu legea 98/2016 atribuirea contractelor se face astfel:

(1) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru, în cazul în


care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1),
prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica
parteneriatul pentru inovare în condiţiile prevăzute la art. 95 - 103.

9
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica
procedurile de negociere competitivă şi dialog competitiv numai în cazurile şi condiţiile
prevăzute la art. 70.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un
concurs de soluţii în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) şi art. 105 - 110.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractele de
achiziţie publică/acordurile-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice în
condiţiile prevăzute la art. 111 şi 112.

Tipuri de contracte
Nr. Tipuri de contracte Prevedere legală Prevedere legală
Crt. Legea nr.98/2016, privind Legea nr.99/2016, privind
achiziţiile publice achiziţiile sectoriale

1 Contract de achiziție publică de lucrări art.3 alin.(1) lit.m)


2 Contract de achiziție publică de produse art.3 alin.(1) lit.n)
3 Contract de achiziție publică de servicii art.3 alin.(1) lit.o
4 Contract sectorial de lucrări art.3 alin.(1) lit.l)
5 Contract sectorial de produse art.3 alin.(1) lit.m)
6 Contract sectorial de servicii art.3 alin.(1) lit.n)
7 Contract pe termen lung art.3 alin.(1) lit.p) art.3 alin.(1) lit.j)
art.229 art.250
8 Contract de achiziţie publică/acord-cadru art.111 - art.112
care are ca obiect servicii sociale şi alte
servicii specifice

Contract sectorial/acord-cadru care are ca art.124 – art.125


obiect servicii sociale şi alte servicii
specifice
Contract rezervat art.56 art.69
Contract mixt art.34 – art.35 art.31 – art.33
Acordul-cadru art.3 alin.(1) lit.c) art.114 - art.3 alin.(1) lit.b)
art.119 art.127 – art.128

10
I.5 Remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziție publică/sectorială

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor:

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim printr-un act al unei autorităţi/ entități contractante sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii/ entității
contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea
dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară,
potrivit prevederilor prezentei legi.
Pentru soluţionarea contestaţiei pe cale administrativ-jurisdicţională, persoana
care se consideră vătămată se adresează Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
denumit în continuare Consiliu. Persoana care se consideră vătămată se poate adresa
Consiliului sau instanţei de judecată.
Autoritatea/ entitatea contractantă care a luat la cunoştinţă despre depunerea de
către persoane diferite a unor contestaţii împotriva aceluiaşi act al autorităţii/ entității
contractante, atât în faţa Consiliului, cât şi în faţa instanţei, are obligaţia să informeze
Consiliul şi instanţa în acest sens, transmiţând totodată copii de pe contestaţiile formulate.
În acest caz, instanţa pronunţă conexarea contestaţiilor, solicitând Consiliului transmiterea
dosarului.
În cazul în care persoana care se consideră vătămată formulează contestaţie
împotriva aceluiaşi act al autorităţii/ entității contractante atât la Consiliu, cât şi la instanţa
de judecată, se prezumă că aceasta a renunţat la calea administrativ-jurisdicţională.
Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca inadmisibilă, care poate fi invocată şi din
oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanţei de judecată competente, persoana care
se consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea/ entitatea contractantă cu privire la
solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind
achiziţiile publice sau concesiunile, în termen de:

a. 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii/


entității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de
achiziţie publică/ sectorială sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile
valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile
publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări
şi concesiunile de servicii;
b. 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii/

11
entității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de
achiziţie publică/ sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în
raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice,
legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii.

Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale
persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le
consideră necesare a fi luate, după caz.
În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii notificării
prealabile, autoritatea/ entitatea contractantă transmite un răspuns prin care comunică dacă
urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări. În cazul în care
autoritatea/ entitatea contractantă transmite un răspuns în sensul că urmează să adopte
măsuri de remediere, aceasta are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru implementarea
efectivă a acestora.
Sesizarea Consiliului sau a instanţei, după caz, se poate face numai după
îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă.
Formularea unei notificări prealabile în termenul legal de către persoana care se
consideră vătămată are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului.

12
Concluzie

Pentru angajarea eficienta a banului public si in acelasi timp realizarea eficientei economice si
sociale trebuie facuta o planificare judicioasa a achizitiilor publice.

Achizițiile publice reprezintă una dintre activitățile cele mai sensibile ce se desfășoară la nivelul
administrației publice, ca și al instituțiilor și întreprinderilor care functioneză în sectorul public,
și aceasta din cel puțin trei puncte de vedere:

 se cheltuiesc “bani publici”, a caror alocare presupune respectarea anumitor cerințe –


transparenta, tratamentul egal, proporţionalitatea;
 decizia aparține unor “decidenți aleși” care in mod permanent sunt supuși unei duble
presiuni -din partea alegatorilor și din partea profesioniștilor;
 aparent principiile de eficiență și eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem în vedere
faptul că “proprietatea publică” nu stimulează eficiența ci “câștigul”.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, contractile de achiziţii publice joacă un rol important în
performanţa economică globală a acesteia. Generaţia actuală de directive privind achiziţiile
publice, şi anume Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE, reprezintă produsul unui îndelungat
proces de evoluţie început în 1971 odată cu adoptarea Directivei 71/305/CEE. Prin faptul că
garantează proceduri transparente şi nediscriminatorii, aceste directive au ca principal obiectiv ca
operatorii economici să beneficieze pe deplin de libertăţile fundamentale atunci când concurează
pentru contracte de achiziţii publice.

13
Anexa 1

14
Anexa 2

Model contract pentru furnizarea de produse aferent


documentației de atribuire

DOCUMENTE

 DA Pr1 CATALOG Factori de evaluare - produse.docx


 DA Pr 2 Fisa de date - LD produse.docx
 DA Pr 3 Formulare_LD_produse.docx
 DA Pr4 I_CONTRACT_PRODUSE.DOCX
 DA Produse_1. Formulare Cerinta minima_Cifra de afaceri.docx
 DA Produse_2. Formulare Criteriu privind Capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale.docx
 DA Produse_3. Formulare Cerinta minima_Experienta similara.docx
 DA Produse_4. Formulare Cerinta minima_Facilitati tehnice si masuri de asigurare a
calitatii.docx
 DA Produse_5. Formulare Cerinta minima_sisteme de management.docx
 DA Produse_6. Formulare Cerinta minima_Acceptare efectuare controale.docx
 DA Produse_7. Formulare Cerinta minima_Masuri de management de mediu.docx
 DA Produse_8. Formulare Cerinta minima_Esantioane, descrieri sau fotografii.docx
 DA Produse_9. Formulare Cerinta minima_Certificate emise de organisme de control al
calitatii.docx
 DA Produse_10. Formulare Criteriu Standarde de asigurare a calitatii.docx
 DA Pr II2_Contract_PRODUSE_CS.DOCX
 DA Pr II1_Contract_PRODUSE_CG.DOCX

15
Bibliografie

ghid achizitii publice.htm discutii.mfinante.ro

https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/76/1

anap.gov.ro

abcjuridic.ro

legea 98/2016

legea 99/2016

16

S-ar putea să vă placă și