Sunteți pe pagina 1din 14

Cod: PTE-08-03

S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1


ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 1 of 14

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Liviu Moraru

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A
CASETELOR

Data: 30.01.2019

AVIZAT,
RTE

Elaborat: Serv Tehnic de Verificat:Dir. Tehnic-Productie


specialitate AQ/CQ
Numele si prenumele Ing. Barbulescu Daniela
Semnatura
Data 30.01.2019
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 2 of 14

LISTA DE DIFUZARE
Nr.Crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
1 Manager 0 1

2 Administrator/Director General 0 2

3 Director Tehnic-Productie 0 3

4 Serv Tehnic de specialitate 0 4


AQ/CQ
5 Compartiment calitate-Mediu- 0 5
Sanatate si Securitate
Ocupationala/RSMI
6 Manager proiect 0 6

7 Sef de santier 0 7

8 Sef punct de lucru 0 8

9 Laborator 0 9
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 3 of 14

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr.Crt Localizarea CONTINUTUL E V A Observatii


modificarii MODIFICARII Nume/Semnatura
Rev/cap/pag
0 1....13 Elaborare initiala

0 1....13 Actualizare
standarde
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 4 of 14

Cuprins Pagina

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. ANEXE SI INREGISTRARI
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 5 of 14

1. SCOP

Stabilirea conditiilor de calitate ale lucrarilor de terasamente si fundatie la executia


casetelor de debleu, cu precizarea responsabilitatilor, actiunilor si metodelor de
verificare.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la executia casetelor in lucrarile de terasamente si fundatii de
drumuri, in cadrul lucrarilor executate de catre SC RS ACTIV SRL.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii

 Terasamente : totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii


infrastructurii drumului (sapatura, umplutura, compactare), alcatuita din
pamanturi sau roci, inclusiv materiale artificiale de umplutura (cenusa de
termocentrala, zgura bruta de furnal, deseuri de cariera etc.) avand structura,
formele si dimensiunile conform standardelor in vigoare.
 Adancimea de inghet: in complexul rutier – nivelul cel mai coborat al
izotermei de 0º C fata de suprafata drumului fara zapada.
 Aliniament: portiune de linie dreapta din traseul unui drum.
 Banda de incadrare: fasie consolidata din acostamentul drumului langa
partea carosabila.
 Bombament: profil transversal al suprafetei partii carosabile in forma de
acoperis, cu doua pante cu sau fara racordare intre ele.
 Burdusire: degradare a complexului rutier sub froma de umflaturi neregulate
produse de actiunea inghet-dezghetului in cazul pamanturilor gelive catre
corpul drumurilor.
 Caseta: forma geometrica executata in suprastructura si infrastructura
drumului in vederea reabilitarii acestuia.
 Cilindrare: operatie de compactare cu ajutorul compactorilor cu rulouri netede.
 Compactare: operatiunea de indesare a pamanturilor cu mijloace mecanice
pentru reducerea volumului de goluri si respectiv cresterea densitatii aparente.
 Consolidarea patului drumului: actiunea de imbunatatire a capacitatii
portante a terasamentelor la nivelel patului drumului.
 Corpul drumului: totalitatea elementelor constructive ale drumului in limita
amprizei la rambleu si ale santurilor de debleu.
 Debleu: sapatura avand in vedere forme regulate, executata pentru realizarea
platformei drumului, sub nivelul terenului natural.
 Rambleu: umplutura compactata de pamant sau materiale locale avand forme
regulate, destinate sa sustina suprastructura drumului.
 Decapare: operatie de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului
natural sau din corpul drumului.
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 6 of 14

 Grad de compactare: raportul procentual dintre densitatea aparenta, efectiva


a pamantului in stare uscata si densitatea maxima obtinuta in conditii standard
de laborator.
 Groapa de imprumut: sapatura de forma regulata, executata in afara amprizei
drumului, in vederea obtinerii pamantului necesar executiei terasamentului in
umpluturi.
 Infrastructura drumului: lucrari de terasamente si de arta care sustin
suprastructura drumului si transmit terenului incarcari din trafic.
 Patul drumului: suprafata amenajata a terasamentelor care constituie
suportul structurii rutiere.

3.2 Prescurtari:
 L.P.O – Locul de punere in opera

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in


13242+A1:2008 inginerie civila si constructii de drumuri
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie
STAS 2916-1987 Lucrari de drumuri si cai ferate.Protejarea taluzelor si santurilor de scurgerea
apelor
STAS 2914-1984 Lucrari de drumuri – Terasamente.Conditii tehnice de calitate
SR EN Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor.
14688/1:2018 Partea 1: Identificare şi descriere
SR EN Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor.
14688/2:2018 Partea 2: Principii pentru o clasificare
STAS 8840-1983 Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic
C 56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii la terasamente drumuri
C 182-1987 Executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri
STAS 1913/13- Determinarea gradului de compactare.
1983
STAS 1913/1- Determinarea umiditatii pamanturilor
1982
C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente
CD 31-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii
drumurilor cu ajutorul deflectometrelor
STAS 9824/3- Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor proiectate
1974
Legea 10-1995 privind calitatea in constructii
C 29-1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 7 of 14

5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Directorul general
 Aproba impreuna cu RTE desemnat procedura tehnica de executie
intocmita de serv tehnic de specialitate si verificata de Dir. Tehnic-Productie
 Asigura conditiile necesare implementarii si aplicarii intocmai a procedurii.
 Asigura personal tehnic pentru realizarea lucrarilor.

Director Tehnic-Productie
 Stabileste impreuna cu Directorul General echipa tehnica
 Verifica PTE si le inainteaza spre aprobare Dir General si RTE desemnat

Manager de proiect/Seful de Santier


 Coordoneaza, urmareste si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al
cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii
obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.
 Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile
si cu conditiile finantatorului;
 Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele
tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si
finantatorii proiectului;
 Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice
de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu
si a evidentei acesteia.
 Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta
atingerii obiectivelor propuse;
 Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si
partenerilor de proiect;
 Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine;
 Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a
subordonatilor directi;
 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 Stabileste sursele de materiale ce urmeaza a fi puse in opera si se ocupa
verificarea calitativa in vederea supunerii spre aprobare Dirigintelui de
santier/Consultantei.
 Respecta in timpul executiei cerintele impuse de Proiectul tehnic si Caietul de
sarcini verificat si aprobat.
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 8 of 14

 Verifica instructiunile de control, procedura tehnica de lucru, documentatia de


executie, organizeaza si realizeaza conditiile necesare pentru executarea
lucrarilor
 Verifica inainte de inceperea lucrarilor daca documentatia si tehnologiile de
executie sunt cunoscute in totalitate de personalul tehnic implicat si anume: detalii
de executie, cerinte de calitate, conditii tehnico-organizatorice pentru realizarea
lucrarilor etc.
 Asigura realizarea tuturor analizelor si probelor cerute de tehnologiile de executie
inainte de inceperea lucrarilor si dupa executarea lor. Semneaza documentele de
atestare a lucrarilor.
 Verifica respectarea fazelor de executie si intocmirea la timp a inregistrarilor de
calitate care atesta calitatea lucrarilor executate.
 Convoaca factorii implicati: beneficiar, proiectant si reprezentant ISC pentru
verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta, cu 10 zile inainte de faza si
participa la aceasta.

Responsabilul tehnic cu executia – RTE

 sa admita executia lucrarilor de constructii numai in baza proiectelor si detaliilor de


executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
 sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, proiectele de organizare a executiei lucrarii, precum si
programele de realizare a constructiilor;
 sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
 sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare la
verificarea respectarii legii;
 sa participe la autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faza determinanta, alaturi
de ceilalti factori implicati.
 sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile lucrarilor numai dupa remedierea
acestora.
 RTE isi asuma responsabilitatea, avizand documentele de executie sau din partea
beneficiarilor RTE asigura respectarea legii si a calitatii lucrarii.

Responsabilul de controlul calitatii ( CQ )


 Urmareste aplicarea intocmai a prezentei tehnologii, a Procedurii Tehnice de
Executie cod : PTE-08-03 si a Proiectului tehnic de executie, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
 Execută toate operaţiile necesare controlului calităţii materialelor, materiilor
prime,elementelor de construcţie aprovizionate de la furnizori
 Respectă legile şi reglementările tehnice referitoare la calitate şi procedurile SMC
 Întocmeşte actele referitoare la calitatea lucrărilor
 Opreşte lucrările dacă constată, în urma controalelor efectuate, neconformităţi
grave deexecuţie faţă de proiectul de execuţie sau faţă de reglementările tehnice
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 9 of 14

 Controlează, în mod sistematic, toate fazele de execuţie care determină


calitatealucrărilor
 Ia măsuri ferme pentru ca orice lucrare finalizată să fie realizată în condiţii de
calitate

Topometrist

 Verifica, restabileste si materializeaza in teren pichetii, bornele, axele etc. pentru


realizarea si certificarea calitatii lucrarilor.
 Participa si verifica prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat, cotele si
dimensiunile elementelor de constructii sau restabilirea treseelor cu elementele de
trasare componente.
 Executa masuratorile ce stau la baza intocmirii proceselor verbale de receptie.

Compartimentul mecanic
 Raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor destinate si existente la
punctul de lucru (buldozere, excavatoare, autogredere, compactoare etc.)
aferente executarii lucrarilor de terasamente.

Laboratorul Rutier
 Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta
a inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a
inregistrarilor impuse de caietele de sarcini, atat inainte (“a priori“) cat si pe
parcursul executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si
operativ celor implicati.

6. PROCEDURA
 Pentru executia casetei drumului se vor efectua in ordine urmatoarele operatii:

6.1 Semnalizarea
 Semnalizarea corespunzatoare in vederea executarii lucrarilor pe sectoare
delimitate, pentru o mai buna desfasurare va tine seama de:
 adancimea sapaturii in caseta;
 caracteristicile zonei unde se executa lucrarea;
 depozitarea/transportul materialului rezultat din sapaturi;
 evacuarea apelor, accese, existenta unor retele subterane sau aeriene,
conditii speciale etc.

6.2. Trasarea
 Trasarea si materializarea zonei de lucru in concordanta cu prevederile
proiectului de executie.
 Pichetarea lucrarilor, marcarea si trasarea se vor face conform procedurii tehnice
de executie PTE-08-01
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 10 of 14

6.3. Taierea asfaltului


 Se va face cu taietor de rosturi cu disc diamantat, cu scopul de a nu degrada
imbracamintea ramasa/existenta.
6.4. Excavarea si transportul
 Excavarea materialului din conturul casetei se va face cu atentie pentru a nu
produce rupturi ale muchiilor din imbracamintea ramasa/existenta.
 Daca este cazul se vor face:
 defrisari;
 curatirea terenului de frunze, crengi, iarba etc.;
 decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
 asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata.
6.4.1. Fazele de lucru pentru lucrarile de excavatie din caseta drumului vor
cuprinde:
Evacuarea pamantului vegetal:
 Incarcarea materialului evacuat in mijloacele de transport;
 Transportul si depozitarea in depozitele temporare;
 Transportul si depozitarea surplusului in afara santierului, in depozite puse la
dispozitie de catre beneficiar;
 Manipularea materialului excavat;
 Evacuarea apelor din excavatii.
Excavarea materialului corespunzator:
 Incarcarea materialului excavat in mijloace de transport;
 Protejarea patului drumului cu material corespunzator si inlaturarea lui
ulterioara;
 Inlocuirea materialului care a devenit necorespunzator (ca urmare a actiunii
traficului de santier)
 Afanarea sau dislocarea materialului inainte sau in timpul excavatiei;
 Manipularea materialului excavat;
 Evacuarea apei din excavatii;
 Selectarea si separarea materialului;
 Luarea masurilor de protejare a terenurilor, structurilor, canalelor si a
drenurilor;
 Excavatii suplimentare reclamate de constructor pentru spatiul de lucru,
reumplerea lor cu material corespunzator si compactarea;
Excavarea materialului necorespunzator (conform metodei anterioare)
Excavatii in roca sau in beton armat:
 Incercari preliminare pentru derocari cu ajutorul explozivilor;
 Taierea armaturilor;
 Incarcarea materialului in mijloace de transport;
 Pregatirea patului drumului cu material corespunzator si inlaturarea lui
ulterioara;
 Inlocuirea materialului devenit necorespunzator – ca urmare a actiunii
traficului de santier;
 Adancirea si dislocarea materialului, folosind exploziv sau alte mijloace inainte
sau in timpul executarii lucrarilor;
 Selectarea si separarea materialului;
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 11 of 14

 Manipularea materialului excavat;


 Refacerea terenului in cazul saparii in exces;
 Formarea si finisarea taluzurilor, a banchetelor si a bermelor, finisarea bazei si
marginilor gropii, curatarea gropii;
 Luarea masurilor necesare pentru protejarea structurilor, canalelor, drenurilor
etc.;
 Excavatii suplimentare reclamate de constructor pentru spatiul de lucru –
scule sau alte lucrari temporare, reumplerea lor cu materiale corespunzatoare
si compactarea;
 Transportul, depozitarea si compactarea materialului in depozite temporare
inclusiv prevederea de spatii pentru depozitare.
6.4.2. Transportul si depozitarea pamantului din casete se face in locuri stabilite
de catre executant, cu acordul autoritatilor publice locale si a investitorului
6.4.3. Saparea casetei
 Se va executa la cota din proiect.
 Se va verifica natura terenului la nivelul patului drumului proiectat, functie de care
se va trece la executia urmatoarelor operatii (sau la executarea lucrarilor de
excavatii):
 In cazul in care terenul la nivelul patului drumului corespunde categoriilor si
tipurilor de pamant (conform prevederilor SR EN 14688/1,2:2018 si STAS 2914-
84, clasificat „foarte bun” „bun” sau „mediocru” se va trece la nivelarea si
compactarea patului drumului in caseta;
 In cazul in care terenul la nivelul patului drumului corespunde categoriilor si
tipurilor de pamant cu simbol 4e si 4f (SR EN 14688/1,2:2018 si STAS 2914-84) a
caror calitate este considerata „rea” si „foarte rea” acestea vor fi inlocuite cu
pamanturi corespunzatoare, sau vor fi stabilizate mecanic, astfel se va executa o
extraexcavatie pe o adancime de 25 cm, se va nivela fundul casetei si se va
executa stratul de balast sau balast optimal pana la cota patului drumului.

6.5. Nivelarea si compactarea patului drumului din caseta.

 Pentru capacitatea portanta si obtinerea gradului de compactare la nivelul patului,


se va executa un tronson experimental cu lungimea de 30 – 50 m, pe care se vor
determina umiditatea optima de compactare si caracteristicile atelierului de
compactare astfel:
 Utilajele care vor fi utilizate pentru sapare, transport, asternere, scarificare,
udare, compactare si finisare;
 Datele privind utilajele de compactare: viteza de lucru cu si fara vibrare,
stabilita prin incercari;
 Caracteristicile utilajului de compactare (greutate, latime, presiuni in pneuri,
caracteristici de vibrare etc.);
 Intensitatea de compactare Q/S;
 Eficienta compactarii, rezultand din diferenta intre greutatea volumica a
pamantului compactat in lucrare si cea a pamantului natural din sursa de
pamant.
 Se niveleaza suprafata fundului casetei ( se rectifica prin completare / sapare
pentru a ajunge la cota din proiect.).
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 12 of 14

 Se va executa o panta transversala conform proiectului de executie pentru


scurgerea apelor meteorice.
 Se va executa compactarea patului cu utilaje stabilite pe sectorul
experimental.
 Verificarile si controlul pe faze a lucrarilor se fac conform Planului de Controlul
Calitatii, Verificari si Incercari.
 Controlul si receptia lucrarilor de terasamente in caseta se face conform
procedurii PTE–08-02 Terasamente.
 Executia Fundatiilor de balast, balast optimal, si piatra sparta se face conform
procedurii PTE-08-04.

6.6. Controlul calitatii pamantului

 Verificarea calitatii pamanturilor rezultate din sapaturile facute la realizarea


casetelor se va face de catre un Laborator autorizat (al executantului sau un
laborator de terta parte), care va efectua incercarile impuse de caietul de sarcini si
va emite rapoarte de incercare.
 Incercarile solicitate pentru verificarea calitatii si clasificarea pamantului sunt cele
cuprinse in tabelul de mai jos:

Metode de
Nr. Denumirea determinarilor /
Frecvente minime determinare
crt. analizelor
cf.STAS
1 Granulozitate In functie de eterogenitatea 1913/5-1985
2 Limita de plasticitate pamantului utilizat, insa nu 1913/4-1986
3 Coeficient de neuniformitate mai mica decat o incercare 1242-1988
4 Caracteristici de compactare la 5000 mc 1913/13-1983
5 Sensibilitate la inghet-dezghet 1709/2-1990
6 Umflare libera 1913/12-1988
7 Umiditate Zilnic,sau la fiecare 500 mc 1913/1-1982

 Controlul compactarii:

Frecventa minimala a
Denumirea incercarii Observatii
incercarilor
Incercarea Proctor Min. 1 la 5000 mc Pentru fiecare tip de
pamant
Determinarea continutului Min 3 puncte la 250 m de Pe strat / banda
de apa si gradului de banda
compactare Min 3 puncte la 2000 m2

6.7. Umpluturi din pamant sau material granular


 Se executa in situatia in care natura terenului din patul casetei este
necorespunzatoare (4d, 4e, 4f )-Rea si este necesara inlocuirea terenului
 Umpluturile se vor face pana la cota terenului de fundare
 Umpluturi din pamant bun de fundare sau material granular pentru executia
straturilor de forma (daca este prevazut), fundatie din balast si piatra Sparta si
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 13 of 14

baza (daca este prevazut), conform structurii rutiere proiectate pentru drum si
compactarea corespunzatoare a fiecarui strat in parte.
 Verificarea gradului de compactare conform Caiet de sarcini, pe fiecare strat
executat

6.8. Asigurarea resurselor :


La terasamente:
 Materiale:
 pamant de umplutura pentru zonele de completari a profilelor transversale
acceptat de beneficiar.
 Pamant de umplutura si/sau material granular pentru casete
 Balast si piatra sparta pentru realizarea structurii rutiere in conformitate cu
cerintelor tehnice pentru realizarea structurii rutiere prevazuta pentru drum
 Forta de munca:
 topometru;
 muncitori calificati si necalificati (lucratori drumuri);
 mecanici deserventi utilaje;
 conducatori auto;
 responsabili tehnici de executie si control.
 Utilaje:
 utilaje si scule specifice lucrarilor de terasamente (excavatoare, buldozere,
autogreder, buldoexcavator, cilindrii compactori etc.).
 Instrumente de masura: teodolit, nivela optics, mira, ruleta etc.
 Echipamente de protectie: specifice lucrarilor pentru personalul muncitor.
 Echipamente pentru semnalizare rutiera.

6.9. Receptia lucrarilor

In faza de receptie a terasamentelor la executia patului drumului in casete se va verifica:


 Concordanta lucrarilor cu prevederile caietului de sarcini si a proiectului de
executie;
 Natura pamantului din corpul casetei, concordanta gradului de compactare
realizat si a capacitatii portante realizate cu prevederile documentatiei tehnice;
 Starea de stabilitate, indepartarea apelor meteorice si subterane;
 Existenta documentelor care atesta calitatea materialelor si executiei;
 In cazul controlului in faze determinante se aplica procedura aprobata prin ordin
MLPAT nr. 500-2007;

7. ANEXE SI INREGISTRARI
 PV de predare – primire amplasament si a bornelor de reper.
 Proces verbal de trasare ;
 Proces verbal de lucrari ce devin ascunse ;
 Proces verbal de verificare pe faze de lucrari – Natura teren fundare
 Proces verbal de receptie calitativa la terminarea lucrarilor
 Raport de neconformitate ;
 Raport de actiune corectiva ;
Cod: PTE-08-03
S.C. R.S. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
ACTIV S.R.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CASETELOR Revizia:1
Page 14 of 14

 Rapoarte de incercari emise de laboratorul autorizat care a efectuat incercarile


.
NOTA : Inregistrarile vor fi predate Dirigintelui de santier sau Consultantei la
terminarea lucrarilor, pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei.