Sunteți pe pagina 1din 3

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor


Pretendent: ROBU Cristina
Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat:
PLĂMĂDEALĂ Ion, dr. hab., conf. cerc. – președinte, Institutul de Filologie al AŞM
ŞIMANSCHI Ludmila, dr., conf. cerc. – secretar științific, Institutul de Filologie al AŞM
CIMPOI Mihai, acad., dr. hab., prof. univ., Institutul de Filologie al AŞM
GAVRILOV Anatol, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Filologie al AŞM
ȚAU Elena, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova
PAVLICENCU Sergiu, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei Personajul dedublat în romanul contemporan


Specialitatea Teorie literară
Data 10/07/2018
Ora 10:00
Local Sala mică a AŞM

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului


1) Personajul dedublat în trei romane semnate de Haruki Murakami. În: Metaliteratura, 2015, nr. 1, p.
104-112.
2) Relaţia „Eu-dublu” din perspectivă structurală. În: Metaliteratura, 2014, nr. 1, p. 101-106.
3) „Figure du double. Un exemple québécois”. În „Reverberaţii ale modelului cultural francez în
context european şi universal”). vol.1, Éd. Vasiliana 98, Iaşi [România] & Presa Universitară
Bălţeană, Bălţi [Moldova], 2014, p. 258 - 267.
4) „De ‘moi’ à ‘nous’ et vice-versa. Le thème du double chez quelques écrivains québécois”. In
Metaliteratura Revue scientifique, XIII • NR. 5-6 (36), Chişinău [Moldova], 2013, p. 65 – 72.
5) „La thématique du double chez quelques écrivains québécois”. In Esturi şi Vesturi: Literatură,
Filozofie, Cultură. Chişinău [Moldova], 2013, p. 232-240.
6) „Identităţi dedublate în romanul contemporan: Fight Club de Chuck Palahniuk (sau un exemplu de
autocunoaştere prin autodemolare) ”. În Metaliteratura, XIII • NR. 2 (34), Chişinău [Moldova],
2013, p. 61 – 66.
7) „Le personnage double dans la fiction littéraire québécoise”. În Francopolyphonie-8 (vol. 2).
L’interculturalité et la mondialisation sémiotique à travers la littérature et la communication.
(publicaţie categoria B) Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, Universitatea Liberă
Internațională din Moldova (ICFI-ULIM), Chişinău [Moldova], 2013. p. 96 – 103.
8) „Écrivains en quête de soi-même: auteurs roumains dans la littérature néo-québécoise” .În
Întoarcerea în Ithaca. Cultura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare,
restituire. Éditions Eikon, Craiova [România], 2010, p. 217-228.
9) „Aspecte ale fenomenului de ‘dublu’ în literatura modernă”. În Europa. Revue de science et d’art
en transition, nr. 5. Novi Sad, Voivodina [Serbia], 2010, p.57-59.
10) „Dedublarea personajului literar: disociere sau scindare? Studiu după Fight Club de Chuck
Palahniuk”. In Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a).
Limbă, limbaj, vorbire. Academia de Științe a Moldovei, Chișinău [Moldova], 2010, p. 408 – 413.

Rezumatul tezei: Tema dualității și, în special, transgresiunea acesteia în dedublare a fost și
continuă a fi în una relevantă pentru teoreticienii și criticii literari, dar și pentru cercetătorii din diverse
alte domenii. Stând la baza structurii arhetipale a naturii umane în întreaga ei complexitate, alteritatea,
în forma ei de dublu, suportă metamorfoze constante care își găsesc cele mai diverse reprezentări
artistice în textele literare. Analizând transformarea reprezentărilor literare ale dualității, în această
lucrare am urmărit evoluția duplicității prin prisma identității și raportării personajului la un altul.

1. Problematica abordată constă în cartografierea relației de alteritate dintre „eu” și „dublu” din
perspectivă istorică cu o analiză pe textele literare contemporane. Tratând această relație ca una de
confruntare, uneori beligerantă, am încercat să determinăm sursele acestor tipuri de interacțiuni între
personaje și să validăm ipoteza care stipulează că, preluând aspecte de la dublul prezent în literatura
clasică, dublul contemporan devine mai independent, mai metaliterar și mai util ontologiei eului.
2. Conţinutul de bază al tezei constă din patru capitole cu concluzii. În capitolul 1. am realizat o sinteză
a celor mai valoroase noțiuni care au fost propuse de către cercetătorii diverselor științe umaniste iar în
capitolul 2. ne-am propus să încadrăm parcursul dublului literar și să-l ilustrăm prin exemple concrete
pentru a articula evoluția temei și a releva elementele cele mai importante ale dislocării și redefinirii
acestuia în texte literare. Capitolul 3. are ca scop analiza a trei texte ce conțin personaje duble și care
sunt semnate de autori consacrați reprezentând trei aspecte distincte ale dualității moderne. Capitolul 4.
este constituit dintr-o serie de studii de caz și analize pe texte contemporane.
3. Principalele rezultate obţinute
 Am validat ipoteza care stipulează că dublul literar a evoluat în timp și a suportat o serie de
schimbări ale statutului și a modalității de a fi abordat în diverse perioade literare.
 Am demonstrat cum, depășind statutul său de element al romanului fantastic, dublul literar a intrat
în texte de factură diferită, de la romane psihologice până la detective.
 Am remarcat că funcționalitatea primară a dualității în textele de ficțiune este expunerea și
justificarea trăirilor umane care se abat de la normele sociale.
 Am constatat că dublul și dedublarea sunt prezente în toate literaturile lumii și în toate epocile și
am stabilit că dualitatea personajului literar este una din tematicile universale care, aparținând
structurilor primare ce pot fi atribuite mitologiilor lumii, este perpetuată și în literatura
contemporană.

[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]