Sunteți pe pagina 1din 43

PROIECT

PRO-KIDS
VASLUI
„Educaţie pentru o lume în schimbare”

PRO-KIDS

1
CUPRINS
Capitolul Pagina
1 Sinteza planului de afaceri 4
2 Descrierea afacerii 5
2.1 Date despre firmă 5
2.2 Viziunea, argumentul, motivaţia 6
2.3 Scopul afacerii 7
2.4 Obiectivele afacerii 8
2.5 Produsul 9
2.5.1 Descrierea produselor 9
2.5.2 Descrierea beneficiarilor 13
2.5.3 Descrierea concurenţei 15
3 Strategii şi politici de marketing 15
4 Resurse umane 17
5 Managementul riscurilor 20
6 Buget şi finanţare 22
6.1 Finanţarea 22
6.2 Calculaţia produsului 22
6.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli 27
7 Anexe 30

2
1. Sinteza planului de afaceri
SC. “PRO-KIDS AFTER SCHOOL” SRL, se va înfiinţa în ianuarie 2016 prin asociaţii
Leuștean Cristina, Blezneac Alina, Parfene Elena, Ciucă Liliana, Garabet Diana Monica şi
Arhire Simona.
Firma are ca obiectiv principal de activitate prestarea de servicii prin intermediul
cursurilor către elevii din Judeţul Vaslui.
Considerăm că această afacere are reale şanse de reuşită deoarece există o cerere pentru
produsele pe care le vom oferi şi pe piaţa vasluiană nu există un astfel de centru educative.
Scopul afacerii constă în împlinirea materială şi spirituală a fondatorilor prin desfăşurarea
activităţilor educative care să conducă la completarea şi îmbunătăţirea pregătirii elevilor pe care
o primesc în învăţământul de masă.

PRO-KIDS AFTER SCHOOL este o alternativǎ la sistemul şcolar de stat, având o


abordare deschisǎ, flexibilǎ, specificǎ omului competitiv. Suplimentar, PRO-KIDS AFTER
SCHOOL vine în întâmpinarea unor necesitǎƫi impuse de societatea actualǎ, prin armonizarea
Curriculum-ului naƫional cu principiile şi metodele didactice din Marea Britanie.

Ne-am propus sǎ dezvoltǎm personalitatea copilului, raportând proiectele educaƫionale la


idealul educaƫional promovat de societatea modernǎ: independenƫa, simƫ practic, abilitǎƫi de
comunicare în limbile englezǎ, germanǎ, francezǎ, italianǎ, spaniolǎ, capacitatea de a se adapta în
situaƫii noi de viaƫǎ. Şcoala tradiƫionalǎ are tendinƫa de a se axa doar pe douǎ tipuri de inteligenƫǎ
din cele şapte, care se regǎsesc în lucrarea “Modelul inteligenƫelor multiple al lui Howard
Gardner: Inteligenƫa lingvisticǎ şi inteligenƫa logico- matematicǎ”.

3
PRO-KIDS AFTER SCHOOL urmǎreşte, prin proiectele pe care le propune, sǎ dezvolte,
pe lângǎ cele douǎ tipuri de inteligenƫǎ şi inteligenƫa spaƫialǎ, kineticǎ, muzicalǎ, intrapesonalǎ şi
interpersonalǎ, dezvoltând armonios personalitatea copiilor.

Pǎrinƫii sunt consultaƫi în alegerea activitǎƫilor extra şcolare- cluburile de artǎ şi


cunoaştere- care urmǎresc identificarea talentelor şi pasiunilor, astfel încât copiii sǎ se dezvolte
plurivalent, folosindu-şi toate cele şapte tipuri de inteligenƫǎ.

2.Descrierea afacerii
2.1 Date despre firmă

Date de identificare ale firmei

 Societate comercială cu răspundere limitată


 Denumire: Pro Kids
 Principalul obiect de activitate: dezvoltarea, formarea la copii a unor competențe
complementare celor dobândite în învățământul de stat
 Cod CAEN: 851 (învăţământ preşcolar), 852 (învăţământ primar), 853 (învăţământ
secundar general)
 Capital social: 3000 lei , reprezentând 500 părți sociale/asociat
 Sediul social: Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 87
 CUI: se va obține ulterior(la înființare) de la Administrația Financiară Vaslui
 J-ul se va obține ulterior prin înregistrarea societății la Registrul Comerțului

Echipa: 6 asociați – cadre didactice competente cu o bună pregătire profesională, cu abilităţi de


comunicare, organizare, planificare, lucru în echipă.

1. Leuștean Cristina
2. Blezneac Alina
3. Parfene Elena

4
4. Ciucă Liliana
5. Garabet Diana Monica
6. Arhire Simona

2.2 Viziunea, argumentul, motivaţia


PRO-KIDS AFTER SCHOOL s-a nǎscut din necesitatea înfiinƫǎrii unui centru educativ
competitiv, care sǎ asigure formarea la copii/elevi/beneficiari a unor competenƫe complementare
celor dobândite în învǎƫǎmântul de stat.

PRO-KIDS AFTER SCHOOL este o alternativǎ la sistemul şcolar de stat, având o


abordare deschisǎ, flexibilǎ, specificǎ omului competitiv. Suplimentar, PRO-KIDS AFTER
SCHOOL vine în întâmpinarea unor necesitǎƫi impuse de societatea actualǎ, prin armonizarea
Curriculum-ului naƫional cu principiile şi metodele didactice din Marea Britanie.

Ne-am propus sǎ dezvoltǎm personalitatea copilului, raportând proiectele educaƫionale la


idealul educaƫional promovat de societatea modernǎ: independenƫa, simƫ practic, abilitǎƫi de
comunicare în limbile englezǎ, germanǎ, francezǎ, italianǎ, spaniolǎ, capacitatea de a se adapta în
situaƫii noi de viaƫǎ. Şcoala tradiƫionalǎ are tendinƫa de a se axa doar pe douǎ tipuri de inteligenƫǎ
din cele şapte, care se regǎsesc în lucrarea “Modelul inteligenƫelor multiple al lui Howard
Gardner: Inteligenƫa lingvisticǎ şi inteligenƫa logico- matematicǎ”.

PRO-KIDS AFTER SCHOOL urmǎreşte, prin proiectele pe care le propune, sǎ dezvolte,


pe lângǎ cele douǎ tipuri de inteligenƫǎ şi inteligenƫa spaƫialǎ, kineticǎ, muzicalǎ, intrapesonalǎ şi
interpersonalǎ, dezvoltând armonios personalitatea copiilor.

5
Pǎrinƫii sunt consultaƫi în alegerea activitǎƫilor extra şcolare- cluburile de artǎ şi cunoaştere-
care urmǎresc identificarea talentelor şi pasiunilor, astfel încât copiii sǎ se dezvolte plurivalent,
folosindu-şi toate cele şapte tipuri de inteligenƫǎ.

Detalii şi avantaje:

 cadru modern unde copiii îşi desfǎşoarǎ activitatea într-un mediu sigur şi stimulativ;
 studierea intensivǎ a limbilor strǎine;
 traseul educaƫional: grǎdiniƫǎ-şcoala primarǎ- şcoalǎ gimnazialǎ-liceu;
 consiliere psiho-pedagogicǎ şi activitǎƫi de dezvolare personalǎ;
 stimularea potenƫialului fiecǎrui copil prin identificarea talentelor şi abilitǎƫilor sale;
 program de funcƫionare: 8.00-18.00, ce include AFTER-SCHOOL;
 “Şcoala de varǎ”;
 Excursii şi tabere;
 Proiecte tematice;
 Abordarea aplicatǎ a tuturor cunoştinƫelor învǎƫate;
 Şcoala oferǎ asistenƫǎ medicalǎ;
 Masǎ în regim de catering;
 Cadre didactice competente cu rezultate notabile în activitatea didactică, pasionate de
profesie, dornice de auto-perfecționare,

 Spațiu dotat corespunzator activităților ce se vor desfășura


 Mijloc de transport – microbuz personalizat – pentru transportul copiilor la centrul
educațional.

Pro Kids After -School va reprezinta o entitate autorizata de Ministerul Educaţiei, şi


Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.Ş), respectând programa elaborată pentru ciclul primar.

În perspectivă ne dorim extinderea nivelului de educație oferit de la preșcolar la liceu, dar


și obținerea acreditărilor oferite de MECŞ.

6
2.3 Scopul afacerii
SCOPUL AFACERII: împlinirea materială și spirituală a fondatorilor prin desfășurarea
activităților educative care să conducă la completarea și imbunățirea pregătirii pe care o primesc
elevii în învățământul de masă.

2.4 Obiectivele afacerii

1. Prestarea unor servicii de calitate către beneficiari;


Indicator: certificare a calității activităților firmei și ale produselor oferite

2. Asigurarea unui venit mediu lunar de peste 2000 lei, in primele 6 luni, apoi, în
următoarele 6 luni, o creștere de aproximativ 50%;
Indicator: valoarea venitului mediu lunar ≥ 2000 lei

3. Atragerea unui numar de 50 copii în primul trimestru


Indicator: număr de consumatori ≥ cu 50/trimestrul I;

4. Creşterea numărului de beneficiari direcți care frecventează centrul, până la sfârşitul


anului, la 100;
Indicator: număr de consumatori mai mare sau egal cu100/an;

5. Păstrarea angajaţilor cel puţin până la finele ciclului de formare;

Indicator: numărul angajaților care finalizează un ciclu de formare multianual;

nr contracte angajati / 4 ani


I / 1 an = = 100%
total contracte cadre didactice angajate

7
6. Utilizarea unor procedee şi tehnici educaţionale alternative care să schimbe percepţia
beneficiarilor privind actul educațional

Indicator: 100% din beneficiari au o percepție pozitivă determinată de utilizarea


metodelor moderne integrate (chestionare de satisfacție)

7. Creșterea numărului de beneficiari care accesează mai multe programe de formare;

Indicator: numărul programelor de formare/copil/an;

8. Formarea unei echipe performante;

Indicatori:

 număr de cadre didactice cu:

- rezultate la concursuri, olimpiade certificate de MECŞ;

- grade didactice;

- cursuri de formare;

nr cadre didactice cu rezultate la concursuri si olimpiade


I1 =
nr total cadre didactice

nr cadre didactice cu grade didactice


I2 =
nr total cadre didactice

nr cadre didactice cursuri formare


I3 =
nr total cadre didactice

 număr cursuri de perfecționare/an/cadru didactic

I = număr minim de cursuri de perfecționare / cadru didactic / an

8
2.5 Produsul
2.5.1 Descrierea produselor
SC. PRO-KIDS SRL va realiza 3 categorii de produse:

1. Pachet de bază
2. After school
3. Școala de vară

PACHET DE BAZĂ

Activităţile din gradiniţă se desfăşoară pe domenii experenţiale. Pe parcursul anului copiii


sunt antrenaţi în diferite proiecte, în funcţie de temele şi subtemele pe care le parcurg. Fiind la
vârsta la care toate activităţile se desfăşoară prin joc, demersul didactic este organizat astfel
încât, să vină în întâmpinarea acestei caracteristici. Domeniile experenţiale pe care le parcurg
sunt următoarele

 Domeniul limbă şi comunicare


 Domeniul Ştiinţe
 Domeniul Estetic şi Creativ
 Domeniul Om şi Societate
 Domeniul Psihomotric
 Limba engleză

Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi


abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se urmăreşte ca aceştia să vorbească cu
încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de
auditoriu.

9
Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul
experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se
află în interacţiune.Astfel, se consideră necesar ca preşcolarul să fie pus în contact cu domeniul
matematic prin jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul sau apa, sau prin simularea de
cumpărături în magazine. Totodată, preşcolarii sunt încurajaţi să efectueze experimente, să
utilizeze în condiţii de securitate diferite instrumente sau echipamente.

Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la


experienţe perceptive, de apreciere a frumosului, ceea ce le va permite sa reacţioneze de o
manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.

Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni,
relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. În
abordarea acestui domeniu se pleacă şi de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un
context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi acţiunilor morale.

Domeniul psihomotric – acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea


generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de
cunoaştere, legate mai ales de schema corporală.

Limba engleză – orele de limba engleză se desfăşoară zilnic, la fiecare grupă, sub
îndrumarea profesorului de limba engleză, iar copiii sunt în permanenţă stimulaţi să folosească
expresii uzuale în limba engleză, tocmai pentru a le înlesni învăţarea acestei limbi.

Orarul Pro Kids After -School încearcă să îmbine armonios şi eficient cerinţele din
curriculum- ul românesc şi tendinţele internaţionale din educaţie.

Program 7.00 – 18.00

Program de masă

Micul-dejun – 9.00 – 9.30

Masa de prânz – 12.30 -13.00

10
Gustarea de după-amiază – 15. 30 – 16.00

Programul de dimineaţă – 7.00 – 12.30 – cuprinde:” întâlnirea de dimineață”, program


special Pro Kids After -School, activitățile liber-alese, activităţile obligatorii și activităţile
complementare.

Programul de dupa-amiaza – 13.00 – 18.00 – cuprinde orele de odihnă,


cluburile și activitățile liber alese .

Pro Kids After –School urmărește, prin proiectele pe care le propune, să dezvolte cele 7
tipuri de inteligență:

- I. Lingvistică
- I. Logico-matematică
- I. Spațială,
- I. Kinetică
- I muzicală
- I intrapersonală
- I. Interpersonală

dezvoltând armonios personalitatea copiilor.

ȘCOALA DE VARĂ:

Clubul de inot
Acest club este deschis pe perioada verii, iar şedinţele de înot se desfăşoară la gradiniţă,
întrucât gradiniţa dispune de piscină proprie. Acest club urmăreşte dezvoltarea fizică armonioasă
şi menţinerea stării de sănătate fizică şi psihică, precum şi dezvoltarea unui comportament
concentrat către atingerea de obiective, comportament care se va regăsi în cotidian sub forma
rezolvării situaţiilor noi de viaţă.

Clubul de dans

11
În cadrul acestui club se îmbină armonios mişcarea şi graţia, în vederea formării unei
atitudini pozitive. ,,În paşi de dans ’’ copiii îşi îmbunătăţesc ţinuta, echilibrul şi concentrarea.
Dansul înseamnă emoţie, dar şi cucerirea spaţiului. Prin dans se dezvoltă calităţi precum:

 mobilitatea,
 coordonarea,
 ritmicitatea,
 muzicalitatea,
 expresivitatea,
 competitivitatea.

Clubul de sah

Acest club oferă copilului posibilitatea de a-şi descoperi şi pune în valoare propriile
capacităţi, favorizând interacţiunea tuturor factorilor psihici ce contribuie şi influenţează
activitatea de cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţa de a dezlega tainele cunoaşterii
jocului de şah. Elevul este lăsat să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va permite să-şi
dezvolte cogniţia.

Clubul de pictură

Acest club oferă elevilor posibilitatea de a-şi exprima stările de emoţie folosind diferite
elemente de limbaj plastic. Unui elev care cunoaşte formele de comunicare şi de expresie
plastică ăi va fi uşor să descifreze mesajul operelor de artă şi să se exprime cu ajutorul
mijloacelor specifice acestui tip de creaţie. Participând la orele de pictură copilul creează
frumosul cu mintea, inima şi mâinile sale.

Clubul de pian

Arta cântatului la pian reprezintă un punct de plecare spre îmbinarea unor trăiri
spirituale, psihice cu mecanismele cognitive, care formează personalitatea interpretativă, dar şi

12
conturarea personalităţii, având în prim–plan formarea şi cultivarea gustului pentru frumos,
dezvoltarea receptivităţii. Participarea la acest curs va încerca să dezvolte înlăuntrul fiecarui elev
latura creativă, aptitudine fundamentală, care permite copiilor să stabilescă un mod de relaţionare
între ei şi mediul înconjurător.

2.5.2 Descrierea beneficiarilor


1) Produsele pe care le lansăm pe piaţă au un grad înalt de noutate deoarece nu există
concurenţă în oraşul Vaslui. Beneficiarii noştri sunt copiii care provin din familii cu un grad
sporit de educaţie şi cu o bază materială bună. Ei cumpără aceste produse pentru a primi o
educaţie bazată pe metode alternative, care să le permită o adaptare facilă la cerinţele pieţei
muncii, o poziţionare intelectuală şi materială foarte bună în societate. Beneficiarii noştri sunt
copiii care optează pentru “o altfel de educaţie” deoarece sunt deschişi spre noi viziuni şi
orizonturi educaţionale şi vor o alternativă la şcoala de masă. Ei vor cumpăra de la noi aceste
produse, deoarece nu există pe piaţa vasluiană produse de acest fel.

În general, beneficiarii noştri sunt copiii oamenilor de afaceri, ale cadrelor didactice, care
doresc să investească în formarea copiilor lor, pentru ca aceştia să poată accesa şcoli cu reputaţie,
atât în ţară, cât şi în străinătate. Segmentul de piaţă căruia ne adresăm este reprezentat de copiii
oamenilor de afaceri şi cadre didactice, cu vârste cuprinse între 3 şi 19 ani. Sunt beneficiari
serioşi, care nu fac rabat calităţii şi care sunt consecvenţi cu hotărârile luate.

2) After-school este un produs a cărei activitate se desfăşoară în acelaşi spaţiu educaţional şi este
organizată pe ateliere de lucru: pictură, olărit, dans, teatru, lectură, etc. Aceste ateliere sunt
conduse de cadre didactice specializate (asociaţi şi colaboratori), în aceste domenii şi care le
formează elevilor aptitudini necesare.

Atelierele sunt dotate cu materialele şi mijloacele necesare unei activităţi plăcute şi


recreative.

Activităţile finale ale atelierelor vor fi făcute cunoscute în comunitate şi în afara ei, prin
participarea elevilor la competiţii, concursuri, expoziţii, festivaluri.

13
After-school vine în sprijinul clienţilor deoarece, desfăşurându-se în perioada de după-
amiază, aceştia îşi pregătesc temele şi îşi petrec într-un mod plăcut plăcut şi util timpul liber.

Potenţialii beneficiari ai acestui serviciu sunt copii cu vârstă preşcolară a căror părinţi
lucrează zilnic între orele 8-18.

3) Produsul “şcoală de vară” este oferit tuturor clienţilor/elevilor de diferite nivele de vârstă.
Asociaţii firmei organizează excursii, vizite, tabere de creaţie şi recreative la Moeciu, în spaţiul
pensiunii unui asociat.

Pensiunea este dotată cu spaţii de cazare – masă, spaţii de joacă şi de practicare a


diferitelor sporturi: călărie, tiroliană, înot.

2.5.3 Descrierea concurenţei


În oraşul Vaslui, la aceste tipuri de servicii nu există concurenţă. Totuşi, sunt persoane
(cadre didactice) care fac pregătire în particular.

Faţă de marea majoritate a cadrelor didactice care efectuează aceste servicii în particular,
noi ne diferenţiem prin:

- o formă juridică legală;


- un spaţiu bine organizat şi atractiv;
- un program flexibil;
- cadre didactice foarte bine pregătite în domeniu;
- beneficiarii pot socialize, relaţiona şi pot face schimb de idei;
- beneficiarii pot învăţa unii de la alţii.

3. Strategii şi politici de marketing


14
La baza afacerii am stabilit o strategie de marketing şi planuri care să ajute la îndeplinirea
obiectivelor propuse şi să le susţină pe acestea.

Strategiile şi politicile de marketing pe care le adoptăm permit atingerea şi susţinerea pe


termen lung a obiectivelor stabilite.

Strategia adoptată vizează mai multe politici, de formă, de produs, de promovare, de


distribuţie:

 Strategii legate de produse


 Strategii legate de preţuri
 Strategii legate de promovare (reclamă)
 Strategii legate de plasare (distribuţie)

Strategia de marketing adoptată are următoarele componente:

a . Componenta defensivă (de apărare)

b . Componenta de dezvoltare

c . Componenta ofensivă (de atac)

a. Componenta defensivă
Este construită pentru a preveni pierderea clienţilor existenţi. Ia în considerare "punctele
slabe" ale analizei "SWOT" şi construieşte strategia ţinând cont de ele.

Componenta defensivă este orientată către:

1. Îmbunătăţirea imaginii firmei;

2. Îmbunătăţirea calităţii / siguranţei produselor / serviciilor;

3. Îmbunătăţirea siguranţei prestării serviciilor;

4. Îmbunătăţirea stilului de prezentare;

5. Îmbunătăţirea performanţelor produsului/serviciului oferit;

6. Îmbunătăţirea durabilităţii produsului;

15
7. Eliminarea erorilor produsului;

b. Componenta de dezvoltare
Acestea sunt folosite pentru a oferi clienţilor existenţi o gamă mai largă de produse şi
servicii. Strategiile de dezvoltare tipice sunt:

1. creşterea gamei de servicii oferite;


2. creşterea gamei de opţiuni şi trăsături;
3. dezvoltarea unui nou produs;
4. îmbunătăţirea produsului.

c . Componenta ofensivă (de atac)


Aceasta este folosită pentru atragerea de noi clienţi.
Strategiile ofensive tipice sunt:

1. schimbarea politicii de preţuri;


2. folosirea de noi canale de vânzare;
3. intrarea pe noi pieţe;

Promovarea produselor:

Promovarea produselor o vom face prin:

- comunicare personală;

- broşuri;

- flyere;

- banere expuse în zonele central;

- anunţuri în ziare locale.

4. Resurse umane
Recrutarea şi selecţia

16
- Elaborarea planului de recrutare;
- Alegerea surselor de reursă umană: agenţiile de recrutare, agenţiile judeţene pentru
ocupare forţei de muncă, anunţurile în media, alte surse (cunoştinţele, recomandările,
instituţiile de învăţământ, asociaţiile profesionale, târgurile de locuri de muncă);
- Alegerea instrumentelor de selecţie eficiente în raport cu obiectivele: formularele de
aplicaţie (cv, scrisoare de intenţie etc), interviul, simulările şi grupurile de lucru,
explorarea referinţelor, convorbirea telefonică;
- Selectarea oamenilor prin compararea candidatului cu profilul necesar organizaţiei şi
acceptat de aceasta;
Stabilirea responsabilităţilor
- Stabilirea atribuţiilor pe fiecare post prin întocmirea fişei de post
- Stabilirea regulilor de organizare şi funcţionare pe fiecare department;

Organigrama:

MANAGER ADUNAREA GENERALA A


ASOCIATILOR

DEPARTAMENT DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
ADMINISTRATIV EDUCATIV
FINANCIAR

Adunarea generală a asociaţilor = 6 ASOCIAȚI (Leuștean Cristina, Blezneac Alina,


Parfene Elena, Ciucă Liliana, Garabet Diana Monica, Arhire Simona)

A. Departamentul Educativ:

- 6 asociaƫi

- colaboratori

B. Departamentul Administrativ- Financiar:

17
- 1 contabilǎ

- 2 persoane întreƫinere

- 1 şofer.

Departamentul educativ:
3 profesori matematică (asociaţi)
1 profesor informatică (asociat)
1 profesor istorie-geografie (asociat)
1 profesor învăţământ primar (colaborator)
1 profesor învăţământ preşcolar (asociat)
Departamentul financiar:
1 contabil
Departamentul administrativ:
2 persoane de întreţinere
1 şofer

Politica de resurse umane va avea la bază implementarea unui regulament de ordine


interioară, a codului de etică sau a altor coduri specifice, a unor standarde de personal precum şi
a unui manual de bune practici şi proceduri.
Relaţionarea cu angajaţii
Relaţii formale:
- stabilite cu angajaţii prin contracte de muncă;
- au la bază contractul de muncă, fişa postului;
- sunt potenţate de locul persoanei în structura organizatorică şi de personal a
firmei, precum şi de regulile şi regulamentele interne
Relaţii informale:
- atitudine de sprijin şi respect faţă de membrii echipei;
- tratament egal tuturor angajaţilor;
- interes faţă de angajaţi în concordanţă cu interesul faţă de firmă;
- promovarea unui climat de muncă deschis şi echilibrat;

18
- accent pe performanţă;
- rezolvarea conflictelor;
Motivarea angajaţilor
- Utilizarea recompenselor: băneşti şi de altă natură (susţinerea unor delegaţii,
complimente, promovarea rezultatelor etc.)
- Asigurarea echităţii (anunţarea tuturor promovărilor şi măririlor de salariu,
explicarea modului în care sunt determinate creşterile salariale, permiterea
muncitorilor să participe la luarea deciziilor, explicarea motivelor pentru care sunt
făcute evaluările)
- Implicarea angajatilor în luarea deciziilor organizaţiei
- Conducerea eficientă (capacitatea managerului de a-şi motiva angajaţii prin
abilităţi de coordonare a acestora şi comunicare cu ei)

5. Managementul riscurilor
La nivelul firmei vom implementa managementul riscurilor prin gestionarea riscurilor în
raport cu obiectivele stabilite prin evenimente care pot afecta realizarea obiectivelor. Riscurile
sunt evenimente care pot afecta realizarea obiectivelor.

Etapele de implementare a managementului riscurilor sunt:

1. Identificarea riscurilor, adică a acelor evenimente, care afectează îndeplinirea


obiectivelor stabilite;
2. Evaluarea riscurilor – reprezintă analiza probabilităţii de apariţie a riscurilor precum şi
analiza măririi impactului pe care l-ar avea riscul asupra obiectivului în cazul în care s-ar
materializa;
3. Determinarea expunerii firmei la risc prin definirea nivelului acceptabil de expunere a
firmei la aceste riscuri şi prioritizarea riscurilor în funcţie de limita de toleranţă stabilită;
4. Controlul riscurilor prin stabilirea unui plan de măsuri de atenuarea riscurilor şi a
posibilelor consecinţe ale acestora asupra obiectivelor precum şi stabilirea unor
instrumente specifice de control al riscurilor;
5. Monitorizarea permanentă a risurilor.

19
Activităţile sunt planificate după un program bine stabilit ce ţine cont de structura anului
şcolar.

Activitatea firmei SC “PRO-KIDS SCHOOL” SRL este direcţionată spre vinderea celor 3
produse:

1. Pachetul de bază (cursuri);


2. After-school
3. Şcoala de vară

În cadrul pachetului de bază echipa oferă cursuri elevilor de ciclu preprimar, primar,
gimnazial şi liceal, în funcţie de curriculumul naţional al MECŞ şi de cerinţele pieţei: cursuri de
matematică, informatică, limbi străine.

Echipa este format din cadre didactice bine pregătite profesional, cu stagii de perfecţionare în
metode şi tehnici alternative de predare şi evaluare care le confer posibilitatea de a aborda “o
altfel de educaţie”, copilul fiind în “central” educaţiei.

Elevii, în spaţiul nostrum educaţional, au la dispoziţie mijloace didactice moderne de ultimă


generaţie: calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, softuri educaţionale. Preşcolarilor li se oferă
posibilitatea de a învăţa limbi străine cunoscându-se faptul că la această vârstă copiii învaţă
foarte uşor o limbă străină, fiind vârsta maximei receptivităţi. Învăţarea limbilor străine este
însoţită de proiecţii/vizionări, lecture, manipulări de jetoane, imagini, jocuri/jucării, care să le
stimuleze imaginaţia şi creativitatea.

Pentru fiecare obiectiv în parte s-au identificat următoarele riscuri (R):


1. Prestarea unor servicii de calitate către beneficiari;
R1. Neimplicarea corespunzătoare a echipei și a colaboratorilor acesteia
R2. Lipsa de educație a clienților cu privire la achiziționarea unor servicii de calitate
2. Asigurarea unui venit mediu lunar de peste 2000 lei, in primele 6 luni, apoi, în
următoarele 6 luni, o creștere de aproximativ 50%;
R1. Atragerea unui număr efectiv de beneficiari mai mic decât numărul prognozat
R2. Dezinteresul potențialilor beneficiari față de educație
3. Atragerea unui număr de 50 copii în primul trimestru

20
R1. Concurența nouă pe piață
R2. Adoptarea unor strategii și politici de marketing necorespunzătoare
4. Creșterea numărului de beneficiari direcți care frecventează centrul, până la sfârșitul
anului, la 100;
R1. Neadaptarea permanentă la cerințele pieței
R2. Scăderea populației școlare în special din cauza migrației familiilor
5. Păstrarea angajaților cel puțin până la finele ciclului de formare;
R1. Scăderea motivației angajatului
R2. Nerespectarea unor clauze contractuale
6. Utilizarea unor procedee și tehnici educaționale alternative care să schimbe percepția
beneficiarilor privind actul educațional
R1. Gestionarea defectuoasă a timpului de lucru (metodele moderne sunt cronofage)
R2. Oferta de cursuri de formare în domeniul metodelor alternative este slab reprezentată
pe piață
7. Creșterea numărului de beneficiari care accesează mai multe programe de formare;
R1. Capacitate redusă și lipsă de flexibilitate de ambele părți.
R2. Ofertă inatractivă
8. Formarea unei echipe performante;
R1. Lipsa de interes a cadrelor didactice pentru un nou loc de muncă
R2. Ofertă de cursuri de formare neconcordantă cu nevoile de formare a cadrelor didactice

21
6.Buget şi finanţare
6. 1 Finanţarea
Finanţarea SC PRO-KIDS SCHOOL SRL va fi asigurată din aportul celor 6 asociaţi.
Capitalul social al firmei este format din bani, în valoare de 3000 lei, care reprezintă 500 părţi
sociale, repartizat la cei 6 asociaţi şi prin creditarea societăţii de către 2 asociaţi (Leuştean
Cristina şi Blezneac Alina) cu suma totală de 30000 lei.

6.2 Calculaţia produsului


Capitalul social este de 3000 lei, format din aportul adus de asociaţi (500 părţi sociale).

PRODUSE
1. Pachet de bazǎ (pentru gimnaziu şi primar):
A. Cursuri de pregǎtire la matematicǎ
B. Cursuri de pregǎtire la informaticǎ
C. Cursuri de pregǎtire limbi strǎine.

2. After-school (pentru primar şi preşcolar)- cercuri:


 picturǎ
 olǎrit
 teatru
 şah
 dans
 lecturǎ

3. Şcoala de varǎ:

22
A. Tabǎrǎ
B. Excursii
C. Cursuri de varǎ

Necesar de bunuri şi servicii:


1. Pachet de bazǎ & After School
A. Spaƫiu: salǎ de matematicǎ, informaticǎ, limbi strǎine şi de joc, oficiu, toalete (4
bucǎƫi.).
Utilitǎƫi: curent electric, gaz, apǎ şi gunoi, internet şi telefonie, mijloc de transport.

B. Mobilier: dulapuri, rafturi, scaune şi mese.


C. Materiale didactice (mijloace):
 videoproiectoare & ecran;
 DV-uri, LCD;
 Laptopuri;
 CD- Softuri educaƫionale;
 Cǎrƫi;
 Carioci, acuarele, pensoane;
 Set tablǎ şah;
 Topuri de hârtie;
 Ascuƫitori, creioane colorate;
 Costume, pǎpuşi, marionete;
 Roata olarului, lut.

2. Şcoala de varǎ

COSTURI pentru o scoala de vara de o saptamana/copil-luna


A. SERVICII
1. Chiria pentru spaƫiu- 22.50 lei/lunǎ
2. Curent electric- 500 lei/lunǎ

23
3. Gaz- 500 lei/lunǎ
4. Apǎ & gunoi- 200 lei/lunǎ
5. Internet & Telefonie- 100 lei/lunǎ
6. Transport- 1000 lei/lunǎ
TOTAL – 4550 lei/lunǎ (T1)

B. BUNURI:

- dulapuri: 20 dulapuri X 200 lei= 4000 lei

10 dulapuri X 100 lei= 1000 lei

- scaune: 70 bucǎti X 60 lei= 4200 lei

- mese: pentru preşcolari 13 mese mici X 50 lei= 650 lei

pentru gimnaziu şi liceu: 13 + 20= 33 bucǎƫi

33 bucǎƫi X 70 lei= 2310 lei

TOTAL: 12.160 lei (T2)

 videoproiector & ecran: 4 bucǎƫi X 3000 lei= 12.000 lei


 DVD-uri: 4 bucǎƫi X 300 lei= 1200 lei
 LCD: 4 bucǎƫi X 1000 lei= 4000 lei
 Laptop: 4 bucǎƫi X 1500 lei= 6000 lei
 CD: 400 bucǎƫi X 15 lei= 6000 lei ( din sponsorizǎri)
 Tablǎ de şah: 20 bucǎƫi X 100 lei= 2000 lei
 Rechizite (consumabile): 4000 lei
C. PERSONAL
MANAGEMENT

C.A = 6 ASOCIAȚI + SPONSOR

A. Departamentul Educativ:

- 6 asociaƫi

24
- colaboratori

B. Departamentul Administrativ- Financiar:

- 1 contabilǎ

- 2 persoane întreƫinere

- 1 şofer.

COSTURI RESURSE UMANE:

A. 6 salariaţi X 2000 lei= 12.000 lei (salarii şi contribuţii)


 1 colaborator pentru limba englezǎ (zilnic)= 1500 lei (contract pe cel puƫin 1 an)
 6 colaboratori (1/sǎptǎmânǎ): 6 X 400 lei= 2400 lei.
 1 contabilǎ= 1600 lei
 2 persoane la întreƫinere X 800 lei= 1600 lei
 1 şofer X 800 lei= 800 lei
TOTAL: 19.900 lei/lunǎ (T3)

TOTAL cost/luna: 366100 LEI (T3 şi T1 şi T2)

Intr-o luna se vor organiza 4 şcoli de vară a câte 50 de copii.

TOTAL cost/şcoala/copil: 366100 LEI : 4 săptămâni : 50 copii = 18300,05 lei

Adaos commercial = 469,95 lei

Tarif/scoala/copil: cost + ados commercial = 2.300 lei

25
26
6.3 Buget de venituri şi cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

A.Venituri
a.Venituri din
exploatare
CA 150000 150000 150000 150000 150000 150000 500.000 500.000 75000 150000 150000 75000
b.Venituri
financiare
Dobânzi bancare 100 200 100 300 400 200 300 150 250 200 300 150
TOTAL 150100 150200 150100 150300 150300 150200 500300 500150 75250 150200 150300 75150
venituri
A. Cheltuieli
a. De exploatare 400000 400000

27
- Materiale
consumabile 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 1000 1000 500
- Obiecte de 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113
inventar
- Amortizări 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
- Utilităţi 296 296 296 296 296 296 148 130 130 296 296 296
- Servicii
- Cheltuieli de 19900 19900 19900 19900 19900 10000 12000 12000 19900 19900 10000
19900
personal
b. financiare
- Cheltuieli 350 250 150 250 200 250 1000 1000 150 250 250 100
bancare
TOTAL 23911 23811 23711 23811 23761 23811 14013 15995 15145 23811 23811 13261
cheltuieli
B. Rezultat 126189 126389 126389 126489 126539 126389 385989 384005 60105 126389 126489 61889
= V-C

28
Anexe
I

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
Părinţii aleg şcoala noastră pentru interesul şi specializarea noastră în a-i
învăţa pe copii să fie independenţi, creativi şi inteligenţi emoţional

ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ
Copiii învaţă cel mai bine experimentând direct mai degrabă decât ascultând
sau privind. Pentru a exersa şi experimenta sentimentul de libertate, copiii au
nevoie să li se ofere posibilităţi din care să aleagă.

RAPORT MIC-STUDENT PROFESOR


Hrănim abilităţile academice importante cu lecţii individualizate! Programele
noastre se bazează pe o structură echilibrată între suportul academic şi
îmbogăţirea cultural.

GÂNDITORI INDEPENDENŢI
Toate activităţIle din cadrul şcolii şi grădiniţei susţin dezvoltarea abilităţilor
de rezolvare a problemelor şi de adaptabilitate într-o lume complexă. In plus,
acestea cultivă responsabilitatea şi puterea interioară.

COPII FERICIŢI
Unul din obiectivele Şcolii PRO-KIDS este să trezească interesul autentic al
copiilor pentru LUME, pasiunea de a învăţa şi a descoperi precum şi un simţ
de responsabilitate în viaţă.

29
Anexa II

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. …/……in registrul general de evidenta


a salariatilor
A. Partile contractului.
Angajator – persoana juridica/fizica …………………., cu sediul/domiciliul
in……………………, inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice
din………………….sub nr………., cod fiscal…………….. telefon ……………….., reprezentata
legal prin ………………………..in calitate de …………………..

si

salariatul/salariata – domnul/doamna…………….…., domiciliat/domiciliata in localitatea


………………, str…………………………., nr …., judet…….......... posesor/ posesoare al/a
buletinului/cartii de indentitate/ pasaportului seria ……. numar………… eliberat/eliberata de
………………………la data de ……………, CNP ………………………………, permis de munca
in urmatoarele conditii asupra carora am convenit :

B. Obiectul contractului : …………………………………………


C. Durata contractului :
a) nedeterminata, salariatul/salariata…………………… urmand sa inceapa activitatea la data
de …………………

b) determinta, de ………….luni, pe perioada cuprinsa intre data de ……………. si data de


…………………/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca.
a) activitatea se desfasoara la ………………………………….
b) in lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
……….……………………….
E. Felul muncii.
Functia/meseria ………………………….conform Clasificari ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului.
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca :
a) Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile legii nr 31/1991.
b) Activitatea prestata se desfasosara in conditii normale/deosebite/speciale de munca,
potrivit legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii.
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de……..ore/zi, ……..ore/saptamana
a) repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza ……….(ore zi/ ore
noapte/inegal )

30
b) programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de …… ore/zi (cel putin 2 ore.zi), …...ore/saptamana.
a) repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : ……(ore zi/ ore noapte).
b) programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
c) nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturari consecintelor acestora.
I. Concediul.
Durata concediului anual de odihna este de ……..zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de………..

J. Salariul.
1. Salariul de baza lunar brut :………………..lei
2. Alte elemente constitutive :
a) Sporuri …………………. ,
b) indemnizatii ……….….. ,
c) alte adaosuri ………….. ,
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu
se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un
spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii 53/2003. – Codul muncii
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt : ……………..
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca.
a) echipament individual de protectie ………. ;
b) echipament individual de lucru …………. ,
c) materiale igienico-sanitare ………. ,
d) alimentatie de protectie ………… ,
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ………..
L. Alte clauze :
a) perioada de proba este de ………………. :
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de …….. zile lucratoare, conform Legii
nr.53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca ;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de …….. zile calendaristice, conform Legii
nr.53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca ;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile
prevazute la art. 18 alin. 1 din Legea 53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual
de munca ;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor.
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare ;
b) dreptul la repaus zilnic ;
c) dreptul la concediu de odihna anual ;
d) dreptul la egalitate de sanse si tratament ;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca .
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului ;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii ;

31
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea aributiilor de serviciu ;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate ;
e) obligatia de a tine secretul de serviciu .
3. Angjatorul are, in principal, urmatoarele drepturi :
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor ;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu ;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din
contractul colectiv de munca aplicabil si din lege ;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca ;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului ;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale.
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii
53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr. ……/………………. La
Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului
……………………/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de


munca impune incheierea unui act aditional la contract, confom dispozitiilor generale.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea


prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta
material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

…………………….. …………………………..

Reprezentant legal,

……………………………..

Pe data de ………………….prezentul contract inceteaza in temeiul art…… din legea


53/2003 – Codul muncii, in urma indepliniri procedurii legale.

Angajator,

……………………………..

32
Anexa III

1. Norme de protectie a muncii.

In Romania Protectia Muncii este reglementata prin legea nr. 90/1996. Constituie un
ansamblu de activitati ce au ca scop asigurarea celor mai bune conditii privind desfasurarea
procesului de munca, apararea vietii si sanatatii salariatilor sau altor persoane care participa
la procesul de munca. Legea Protectiei muncii se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice
la care activitatea se desfasoara cu personal angajat.

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii si Familiei prin


organele lor de specialitate organizeaza si controleaza toata activitatea privind protectia
muncii.

1. Normele generale de Protectie a Muncii se aplica la nivelul intregii economii :


- nici un agent economic nu-si poate desfasura activitatea daca nu a obtinut
Autorizatia de Functionare din punct de vedere al Protectiei Muncii ; autorizatie care este
eliberata de Inspectoratele Teritoriale de Munca ;
- agentii economici au obligatia de a dota pe fiecare lucrator cu echipament
individual de protectie a muncii ;
- echipamentul individual de protectie se acorda gratuit, iar in cazul degradarii,
agentul economic trebuie sa acorde in mod obligatoriu echipament nou;
- alimentatia de protectie care se acorda lucratorilor ce lucreaza in conditii grele
si foarte grele de munca (mediu toxic) ;
- materiale igienico-sanitare pentru lucratorii care isi desfasoara activitatea intr-
un mediu ce impune o igiena deosebita .

2. Norme specifice care se aplica la diversi agenti economici in functie de


activitatea pe care o desfasoara. In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii
conducerea unei societati comerciale are obligatia sa :
- stabileasca masuri de protectie a muncii pentru activitatea desfasurata ;
- sa adopte inca din faza de proiectare si executare a constructiilor echipamentelor
tehnice si tehnologiilor, solutii conforme cu protectia muncii ;
- sa stabileasca cu toti agentii atributiile si raspunderile ce le revin privind protectia
muncii ;
- sa asigure informarea fiecarei persoane inainte de a se angaja asupra riscurilor la
care este supusa la locul de munca ;
- sa se ia masuri pentru a pregati anumite persoane care vor avea atributii privind
protectia muncii .

33
In cazul nerespectarii normelor specifice de protectie a muncii apar accidentele de
munca care reprezinta vatamarea organismului sau intoxicatie acuta profesionala care au loc
in timpul procesului de munca si care provoaca pierderea capacitatii de munca pe cel putin
trei zile, invaliditate sau deces.

Bolile profesionale reprezinta afectiuni care se produc in urma unei meserii sau
profesii in medii cu factori nocivi sau in medii care solicita foarte mult organismul.
Declararea bolilor profesionale este obligatorie. Aceste boli se comunica Inspectoratului
Judetean de Politie Sanitara si Medicina Preventiva.

Pentru desfasurarea activitatii de securitate si sanatate in munca, in conditii cat mai


eficiente, conducerea unitatii este interesata si trebuie sa cunoasca sistemul de organizare a
acestei activitati la nivel national, teritorial si al persoanei juridice (unitatea economica) si
persoanei fizice. Conducatorul general al unitatii trebuie sa respecte principiile si criteriile
minime stabilite de Normele Generale de Protectia Muncii in special cele privind:

- evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala si formele


de organizare a activitatii de Protectie a Muncii. Pentru indeplinirea acestei obligatii legale,
patronul are la indemana ‘Metoda de evaluare a riscurilor la locul de munca’, elaborate de
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
- elaborarea de masuri de prevenire a riscurilor.
- stabilirea in mod clar si riguros in contractele de munca individuale si
colective, a atributiilor si competentelor privind activitatea de protectie a muncii pentru
fiecare salariat, indiferent de nivelul ierarhic.
- organizarea dupa caz, a structurii organizatorice si dimensionarea adecvata a
compartimentului de Protectie a Muncii in functie de volumul de activitate, nivelul de risc si
de desfasurare a activitatii in teritoriu.

2. Norme privind protectia mediului.

In Romania protectia mediului este reglementata de legea ‘Protectia Mediului’ din


137/95. Aceasta lege regelementeaza protectia mediului care in Romania este un obiectiv de
interes public major.

Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi sunt :

- principiul precautiei in luarea deciziei ;


- principiul prevenirilor riscurilor ecologice ;

34
- principiul conservarii ecosistemelor ;
- principiul “poluatorul plateste” ;
- inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav
sanatatea oamenilor ;
- realizarea la nivel national a unui sistem care sa urmareasca integral mediul ;
- mentinerea calitatii mediului si reconstituirea zonelor poluate si deteriorate ;
- implicarea organismelor neguvernamentale si a populatiei in activitati de
protectie a mediului ;
- dezvoltarea colaborarilor internationale pentru asigurarea calitatii mediului .

Modalitati de implementare a acestor principii :

- obligativitatea de a evalua ce consecinte asupra mediului ar putea avea


realizarile unor proiecte, programe, sau activitati ;
- adoptarea unor politici de mediu ;
- instruirea su educarea populatiei privind protectia mediului si implicarea
organizatiilor neguvernamentale in activitatea de protectie a mediului ;
- promovarea cercetarii in domeniul protectiei mediului .

Statul garanteaza tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos :

- accesul la informatii privind calitatea mediului ;


- dreptul de a se asocia in organizatii de aparare a calitatii mediului ;
- dreptul de consultare in vederea luarii deciziilor privind protectia mediului ;
- dreptul de a se adresa autoritatilor in vederea problemelor de mediu ;
- dreptul de despagubire pentru prejudiciul suferit .

Protectia mediului este obligatia autoritatilor publice dar si a tuturor persoanelor


fizice si juridice. Pentru anumite activitati care implica lucrari de constructii-montaj, trebuie
sa obtina atat Acordul de mediu cat si Autorizatia de mediu. Pentru celelalte activitati este
necesara doar Autorizatia de mediu.

Autorizatia si Acordul de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize


necesare. Valabilitatea acordului si autorizatiei de mediu este de maximum cinci ani.

Pentru a obtine Acordul si Autorizatia de mediu, agentul economic trebuie sa


realizeze o cerere inscris adresata autoritatilor pentru Protectia Mediului din Romania.
Aceasta autoritate analizeaza cererea, efectueaza un control foarte strict si intocmeste un
acord in urma caruia agentul economic poate primi sau nu acordul sau autorizatia de mediu.

Cererea de autorizatie privind protectia mediului este obligatorie la punerea in


functiune a obiectivelor noi, dar si pentru cele existente inainte de aparitia legii.

35
Orice agent economic trebuie sa tina cont de urmatoarele elemente impuse de
protectia mediului :

- regimul substantelor si deseurilor ;


- protectia resurselor naturale. Conform legii, orice lucrare care poate modifica
cadrul natural al zonei trebuie sa aiba si un raport privind estimarea modificarilor de mediu ;
- protectia apelor. Autoritatile pentru protectia mediului trebuie sa emita standarde
de calitate a apelor ce trebuie respectate de toti agentii economici ;
- protectia atmosferei. Conform legii, agentii economici sunt obligati sa foloseasca
acele tehnologii care sa evite poluarea atmosferei ;
- protectia solului, subsolului si ecosistemelor terestre. Aceasta este obligatorie
pentru toti detinatorii de terenuri indiferent sub ce titluri ;
- protectia asezarilor umane. Conform acestei legi, in dezvoltarea asezarilor umane
este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu sanatos.

3. Protectia consumatorului.

Protectia consumatorului exprima, in primul rand, obligatia si gradul de realizare a


unui important obiectiv al politicii statului. Aceasta obligatie a capatat caracter international,
odata cu adoptarea de catre Adunarea Generala a O.N.U. a ‘principiilor directoare pentru
protectia consumatorilor’.

Protrectia consumatorilor ca si asigurarea unor servicii corespunzatoare oferite spre


‘consum’ clientilor, apare ca un principiu care are drept scop satisfacerea cerintelor turistilor
pe de o parte si de ai proteja pe acestia impotriva practicilor abuzive ce ar putea sa se
manifeste intre producatori sau prestatorii de servicii si consumatori, iar pe de alta parte - de
a integra sistemul de organizare a activitatii hoteliere si a structurilor operationale ale
acesteia in spiritul si exigentele statuate prin standardele internationale.

Prin legislatie si educatie se urmareste crearea unui cadru favorabil prevenirii si


sanctionarii introducerii pe piata a unor servicii, bunuri si tehnici de distributie capabile de a
aduce prejudicii consumatorului, de a leza bunele moravuri, relatiile dintre membrii
societatii, de a ataca si distruge starea de sanatate a populatiei, de a aduce atingeri drepturilor
omului.

Statul roman ii protejeaza pe cetateni in calitatea lor de consumatori, atat prin


stabilirea cadrului legal necesar penteru promovarea drepturilor legitime si fundamentale, cat
si prin edificarea unui sistem institutional capabil sa impuna respectarea regulilor adoptate.

36
Avand in vedere importanta acestei probleme, a fost creata Autoritatea Nationala
pentru Protectia Consumatorilor ca organ de specialitate al Administratiei Publice Centrale
cu rolul de a pune in aplicare legislatia de Protectie a Consumatorului.

Rolul institutiei este acela de a educa si informa cetatenii cu privire la drepturile pe


care le au in calitatea lor de consumatori, iar agentii economici au obligatia de a-i informa pe
acestia in mod complet, corect, precis si explicit in legatura cu elementele de identificare ale
produselor oferite.

Consumatorul este o persoana fizica ce cumpara, utilizeaza sau conserva produse


sau servicii in afara activitatii sale profesionale (O.G. nr. 21/1992 art. 2).

Drepturile fundamentale ale consumatorilor conform H.G. nr. 21/1992-articolul 3


sunt:

- dreptul de a fi protejat impotriva riscului de a achizitiona un produs sau al


prestarii unui serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea, ori sa le
afecteze drepturile si interesele ;
- dreptul de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale
ale produsului si legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine necesitatilor lor ;
- dreptul de a fi educati in calitatea lor de consumatori ;
- dreptul de a avea acces la piete, care sa le asigure o gama variata de produse si
servicii de calitate ;
- dreptul de a fi despagubiti pentru prejuduciile generate de calitatea
necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele prevazute de
lege ;
- dreptul de a se organiza in asociatii, in scopul apararii propriilor interese.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este organul specializat al


Administratiei Publice Centrale, ce are in subordine 41 de oficii judetene pentru Protectia
Consumatorillor si au ca obiective prioritare :

- regelementari in domeniul protectiei consumatorilor ;


- actiuni de control si supraveghere a pietei produselor si serviciilor referitoare la
securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei ;
- schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si
internationale, privind produsele care prezinta riscuri pentru securitatea consumatorilor ;
- actiuni de informare, consiliere si educare a consumatorilor .

37
4. Norme privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Agentii economici, indiferent de activitatea pe care o desfasoara sunt supusi riscurilor


de incendii (pentru cladiri civile) sau pericolului de incendii (pentru costructii de productie si
depozite) in anumite imprejurari.

Riscurile de incendii se clasifica astfel :

- risc foarte ridicat de incendiu care este asociat cu pericolul de explozie ;


- risc mare de incendiu care este asociat arhivelor si bibliotecilor ;
- risc mediu de incendiu care estre asociat cu centralele termice precum si
bucatariile din unitatile de alimentatie publica ;
- risc redus de incendiu : birouri, servicii, magazine etc.

Riscul de incendiu se apreciaza in functie de :

- factorii care pot genera, dezvolta si propaga un incendiu ;


- agenti termici, chimici, biologici care pot interveni in caz de incendiu si pot afecta
sau distruge constructii si instalatii aferente ;
- nivelul de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
- factorul uman (nr. de angajati, varsta, si starea fizica a acestora precum si nivelul
de instruire privind prevenirea si stigerea incendiilor) .

Orice agent economic are obligatia sa respecte normele de prevenire si stingere a


incendiilor care pot fi norme generale si norme specifice fiecarui domeniu de activitate in
functie de riscurile existente. Pe baza acestor norme, fiecare agent economic trebuie sa ia
masuri de aparare impotriva incendiilor si sa respecte regulile in vigoare. Masurile se refera
la :

- obtinerea autorizatiei de functionare privind prevenirea si stingerea incendiilor de la


‘Corpul Pompierilor Militari’ ;
- dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor (extinctoare, hidranti) ;
- instructajul lucratorilor privind prevenirea si stingerea incendiilor si afisarea la fiecare
etaj a planului de evacuare, in caz de incendiu pe care toti lucratorii au obligatia sa-l
cunoasca ;

Nerespectarea acestor norme referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, atrag


dupa sine sanctionarea cu amenda sau raspundere penala.

38
Anexa IV

Acte necesare PFA S. C.

Nr. Denumire act Precizari


crt. privind
utilizarea
documentului
1. Cerere de inregistrare si autorizare Obligatoriu

2. Dovada disponibilitatii firmei/emblemei Obligatoriu

originale
3. Reproducerea emblemei Optional

4. Dovada sediului (in copie) Obligatoriu

5. Declaratia pe propria raspundere - original Obligatoriu

6. Autorizatia emisa conform Legii nr. 300/2004 Obligatoriu

(copie)
7. Declaratie cu privire la averea detinuta Obligatoriu pentru
asociatii care raspund
(original, sub semnatura privata) nelimitat si solidar si
pentru obligatiile
sociale

8. Acte privind activitatea comerciala anterioara In lipsa acestora se


depune actul privitor la
nivelul studiului
absolvit

9. Specimenul de semnatura (original) Obligatoriu pentru


administratori

39
10. Acte de identitate (cu CNP) in copie Pasaport pentru
rezidenti

11. Diverse taxe si onorarii Sunt stabilite de


organele competente

Din “Ghidul tanarului intreprinzator sau cum sa demarez propria mea afacere”

ANIMMC (Agentia nationala pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie)

Anexa V

40
Chestionar

1. Cum va numiti?
2. Cati ani aveti?
3. Aveti copii? Daca da, cati? Ce varste au?
4. Aveti o cariera? Aceasta va impiedica sa va puteti ocupa personal de copiii dumneavoastra?
5. Copilul dvs:
a. merge la o gradinita de stat;
b. merge la o gradinita particulara;
c. momentan sta cu dvs acasa;
d. sta cu o babysitter;
e. sta la bunici.
6. Ati dori sa va dati copilul la o gradinita cu profil vocativ (sport, arta etc)?
7. Ce ati dori sa invete copilul dumneavoastra la gradinita?
8. Ce credeti ca ar trebui sa ofere o gradinita privata cu program prelungit pe langa orele
educative?(incercuiti ce ati dori dvs)
a. activitati ca: balet, sporturi, dansuri;
b. mic dejun;
c. masa de pranz;
d. mic dejun, masa de pranz;
e. mic dejun masa de pranz si gustare;
f. iesiri in parc, la zoo, teatru etc.
g. spectacole de Craciun, serbarea zilei de nastere a unui copil;
9. De la ce varsta credeti ca ar trebui dati copiii la gradinita?
10. Credeti ca s-au mai imbunatatit serviciile gradinitelor?
11. Ati dori ca al dvs copil sa fie adus acasa de o masina a gradinitei sau preferati sa il luati
dvs?
12. Ce gradinita preferati?
a. cu program normal;
b. cu program prelungit;
c. cu program si in vacanta;
d. after school.
13. Mentionati 3 incoveniente ale invatamantului de stat.
14. Credeti ca ar trebui infiintate si gradinite pentru copii cu varste intre 0-3 ani?
15. Ati dori ca al dvs copil sa fie initiat de la gradinita in limba engleza si calculator?
16. Consideraţi că copilul dumneavoastră are o problemă?
Da nu

17. Daca da puteti să o identificaţi?


18. Consideraţi că ar trebui să beneficieze şi de alte activităţi care nu sunt oferite de obicei în
grădiniţe?
Da Nu

19. Ati apela la o societate cu terapeuţi specializaţi?


Da Nu

41
Anexa VI

UNITATEA……………………………………

Fisa individuala de instructaj privind protectia muncii

NUME SI PRENUME……………………………………………………………

LEGITIMATIA, MARCA………………………………………………………..

GRUPA SANGUINA…………………………………………………………….

DOMICILIUL……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

NUMELE SI PRENUMELE………………………………………………………

Data si locul nasterii……………………………………………………………….

Calificare……………………………Functia……………………………………...

Locul de munca…………………………………………………………………….

Autorizatii (ISCIR)…………………………………………………………………

Traseul de deplasare la/de la serviciu………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Instructaj la angajare

1. Instructaj introductiv general, a fost efectuat la data……………………..


timp de …………..ore, de catre…………………………………………………

avand functie de………………………………………………………………….

continutul instructajului………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Semnatura Semnatura celui care Semnatura celui care

celui instruit. a efectuat instructajul. a verificat insusirea

cunostintelor

42
2. Instructajul la locul de munca, a fost efectuat la data de ………………….
specialitatea ………………………timp de ……………ore, de catre………….

………………………………..avand functia de………………………………..

Continutul instructajului…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Semnatura Semnatura celui care Semnatura celui care

celui instruit. a efectuat instructajul. a verificat insusirea

cunostintelor

43