Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT:

Puncte tari Puncte slabe

- material curricular corespunzator -existenta unui numar mare de copii


ce ar duce la scaderea calitatii
-derularea unor activitati didactice de calitate,utilizand actului didactic
metode moderne -personal nedidactic insuficient
-planificarea unor activitati cross-curriculare, prin care elevii -suprasolicitarea ocazionala a unor
sunt incurajati sa depaseasca granitele curriculum-ului angajati
obisnuit, sa rezolve probleme din viaţa reala sau cele -lipsa unui post de consilier
cu relevanta sociala -abilitati reduse de scriere a
proiectelor pentru atragere de fonduri
-oferta educationala atractiva europene
- profesionalismul cadrelor didactice, implicarea lor -lipsa internetului si lipsa unui site
adecvată în realizarea obiectivelor propuse pentru o mai buna promovare si
comunicare cu comunitatea
-personal preocupat de propria formare si perfectionare -lipsa unui sistem de supraveghere a
copiilor
-comunicare interpersonala foarte buna ,climatul fiind
favorabil afectiv,stimulativ,capacitate foarte buna de a lucra
in echipa

-personalul are situatia de a se adapta diverselor situatii


aparute

-personal didactic cu experienta vasta in domeniu

-relatiile constructive intre profesori si parinti ceea ce


favorizeaza un climat deschis si stimulativ
-imbunatatirea situatiei la invatatura a majoritatii
elevilor cuprinsi in program
-

Oportunități: Amenințări:

-interesul parintilor pentru progresul copiilor -conservatorismul unor parinti


-deschiderea cadrelor didactice spre implementarea -insuficienta informare si diseminare
strategiilor moderne in activitatea cu copiii a informatiilor referitoare la
-intalniri frecvente cadre didactice-parinti schimbarile privind strategia de
-buna dotare a bazei materiale predare,invatare evaluare.
-mobilier modern -administrarea necorespunzatoare a
-atragere de resurse extrabugetare prin organizarea unor resurselor materiale si financiare
spectacole pentru copii,serbari,expozitii,concursuri, existente
-posibilitatea organizarii intalnirilor între familiile elevilor -migratia parintilor pentru munca in
neimplicate in program cu parinții copiilor din program strainatate sau somajul
astfel promovandu-se activitatea desfasurata -timp limitat al parintilor
-organizarea unor schimburi de experienta cu alte unitati
similare din tara