Sunteți pe pagina 1din 15

Cod: PTE-08-05

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1


S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 1 of 15

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Liviu Moraru

TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI


DIN MACADAM

Data: 30.01.2019

AVIZAT,
RTE

Elaborat: Serv Tehnic de Verificat:Dir. Tehnic-Productie


specialitate AQ/CQ
Numele si prenumele Ing. Barbulescu Daniela
Semnatura
Data 30.01.2019
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 2 of 15

LISTA DE DIFUZARE
Nr.Crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
1 Manager 0 1

2 Administrator/Director General 0 2

3 Director Tehnic-Productie 0 3

4 Serv Tehnic de specialitate 0 4


AQ/CQ
5 Compartiment calitate-Mediu- 0 5
Sanatate si Securitate
Ocupationala/RSMI
6 Manager proiect 0 6

7 Sef de santier 0 7

8 Sef punct de lucru 0 8

9 Laborator 0 9
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 3 of 15

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr.Crt Localizarea CONTINUTUL E V A Observatii


modificarii MODIFICARII Nume/Semnatura
Rev/cap/pag
0 1....15 Elaborare initiala
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 4 of 15

Cuprins Pagina

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. ANEXE SI INREGISTRARI
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 5 of 15

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, a utilajelor si


materialelor folosite la executia stratului din macadam.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la executarea stratului din macadam pentru modernizarea,
constructia si reconstructia drumurilor publice/ forestiere/ parcarilor, in cadrul lucrarilor
executate de catre S.C. RS ACTIV S.R.L

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii

 Terasamente : totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii


infrastructurii drumului (sapatura, umplutura, compactare), alcatuita din
pamanturi sau roci, inclusiv materiale artificiale de umplutura (cenusa de
termocentrala, zgura bruta de furnal, deseuri de cariera etc.) avand structura,
formele si dimensiunile conform standardelor in vigoare.
 Balast– Agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec natural de
pietris si nisip, cu granulatie (0…63 mm).
 Piatra Sparta – Agregat de cariera ce se realizeaza in diferite sorturi cu
dimensiunea cuprinsa intre 0 – 63 mmn, conf. SR 667-2000
 Piatra sparta amestec optimal - Agregat de cariera ce se realizeaza prin
amestecarea diferitelor sorturi cu dimensiuni cuprinse intre 0 – 63 mmn, conf. SR
667-2000
 Macadam – Strat rutier alcatuit din piatra sparta monogranulara sort 40-63,
asternuta si cilindrata pana la fixare, impanata cu split, apoi udata si cilindrata
pana la inclestare, dupa care urmeaza umplerea golurilor ramase cu savura sau
nisip si cilindrarea umeda in continuare pana la fixarea definitiva a pietrei in strat.
 Taluz – Suprafete inclinate ale terasamentelor sau terenului natural care
marginesc lateral un rambleu sau debleu.
 Grad de compactare: raportul procentual dintre densitatea aparenta, efectiva a
pamantului in stare uscata si densitatea maxima obtinuta in conditii standard de
laborator.
 Umiditate de compactare – Umiditatea balastului pentru care in procesul
compactarii se obtine valoarea maxima a densitatii aparente efectuand un lucru
mecanic minim.
 Capacitate portanta – Deformatia elastica acceptata a stratului sub incarcarea
proiectata.
 Decapare: operatie de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului
natural sau din corpul drumului.
 Groapa de imprumut: sapatura de forma regulata, executata in afara amprizei
drumului, in vederea obtinerii pamantului necesar executiei terasamentului in
umpluturi.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 6 of 15

 Infrastructura drumului: lucrari de terasamente si de arta care sustin


suprastructura drumului si transmit terenului incarcari din trafic.
 Patul drumului: suprafata amenajata a terasamentelor care constituie suportul
structurii rutiere.

3.2 Prescurtari:
 L.P.O – Locul de punere in opera

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si constructii de drumuri
SR 667-2000 Agregate natural de cariera
SR EN 13286-1:2004 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea
1: Metode de determinare în laborator a masei volumice de referinţă şi
a conţinutului de apă. Introducere şi cerinţe generale
SR EN 13286- Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea
2:2011/AC:2013 2: Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei
volumice de referinţă şi a conţinutului de apă. Compactare Proctor
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie
STAS 2916-1987 Lucrari de drumuri si cai ferate.Protejarea taluzelor si santurilor de
scurgerea apelor
C 56-85 Normativ
SR 179-1995 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate
CD 31-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea
deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor
AND 530-2013 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor
STAS 9824/3-1974 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor proiectate
Legea 10-1995 privind calitatea in constructii
Proiect tehnic si Caiet de sarcini

5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Directorul general
 Aproba impreuna cu RTE desemnat procedura tehnica de executie intocmita
de serv tehnic de specialitate si verificata de Dir. Tehnic-Productie
 Asigura conditiile necesare implementarii si aplicarii intocmai a procedurii.
 Asigura personal tehnic pentru realizarea lucrarilor.

Director Tehnic-Productie
 Stabileste impreuna cu Directorul General echipa tehnica
 Verifica PTE si le inainteaza spre aprobare Dir General si RTE desemnat

Manager de proiect/Seful de Santier


Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 7 of 15

 Coordoneaza, urmareste si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al


cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii
obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.
 Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si
cu conditiile finantatorului;
 Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele
tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si
finantatorii proiectului;
 Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice de
executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu si a
evidentei acesteia.
 Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii
obiectivelor propuse;
 Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si partenerilor
de proiect;
 Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine;
 Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a
subordonatilor directi;
 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 Stabileste sursele de materiale ce urmeaza a fi puse in opera si se ocupa verificarea
calitativa in vederea supunerii spre aprobare Dirigintelui de santier/Consultantei.
 Respecta in timpul executiei cerintele impuse de Proiectul tehnic si Caietul de sarcini
verificat si aprobat.
 Verifica instructiunile de control, procedura tehnica de lucru, documentatia de
executie, organizeaza si realizeaza conditiile necesare pentru executarea lucrarilor
 Verifica inainte de inceperea lucrarilor daca documentatia si tehnologiile de executie
sunt cunoscute in totalitate de personalul tehnic implicat si anume: detalii de
executie, cerinte de calitate, conditii tehnico-organizatorice pentru realizarea
lucrarilor etc.
 Asigura realizarea tuturor analizelor si probelor cerute de tehnologiile de executie
inainte de inceperea lucrarilor si dupa executarea lor. Semneaza documentele de
atestare a lucrarilor.
 Verifica respectarea fazelor de executie si intocmirea la timp a inregistrarilor de
calitate care atesta calitatea lucrarilor executate.
 Convoaca factorii implicati: beneficiar, proiectant si reprezentant ISC pentru
verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta, cu 10 zile inainte de faza si
participa la aceasta.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 8 of 15

Responsabilul tehnic cu executia – RTE

 sa admita executia lucrarilor de constructii numai in baza proiectelor si detaliilor de


executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
 sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, proiectele de organizare a executiei lucrarii, precum si
programele de realizare a constructiilor;
 sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
 sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare la verificarea
respectarii legii;
 sa participe la autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faza determinanta, alaturi
de ceilalti factori implicati.
 sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile lucrarilor numai dupa remedierea
acestora.
 RTE isi asuma responsabilitatea, avizand documentele de executie sau din partea
beneficiarilor RTE asigura respectarea legii si a calitatii lucrarii.

Responsabilul de controlul calitatii ( CQ )


 Urmareste aplicarea intocmai a prezentei tehnologii, a Procedurii Tehnice de
Executie cod : PTE-08-05 si a Proiectului tehnic de executie, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
 Execută toate operaţiile necesare controlului calităţii materialelor, materiilor
prime,elementelor de construcţie aprovizionate de la furnizori
 Respectă legile şi reglementările tehnice referitoare la calitate şi procedurile SMC
 Întocmeşte actele referitoare la calitatea lucrărilor
 Opreşte lucrările dacă constată, în urma controalelor efectuate, neconformităţi grave
deexecuţie faţă de proiectul de execuţie sau faţă de reglementările tehnice
 Controlează, în mod sistematic, toate fazele de execuţie care determină
calitatealucrărilor
 Ia măsuri ferme pentru ca orice lucrare finalizată să fie realizată în condiţii de
calitate

Topometrist

 Verifica, restabileste si materializeaza in teren pichetii, bornele, axele etc. pentru


realizarea si certificarea calitatii lucrarilor.
 Participa si verifica prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat, cotele si
dimensiunile elementelor de constructii sau restabilirea treseelor cu elementele de
trasare componente.
 Executa masuratorile ce stau la baza intocmirii proceselor verbale de receptie.

Compartimentul mecanic
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 9 of 15

 Raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor destinate si existente la


punctul de lucru (buldozere, excavatoare, autogredere, compactoare etc.) aferente
executarii macadamului.

Laboratorul Rutier
 Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a
inregistrarilor impuse de caietele de sarcini, atat inainte (“a priori“) cat si pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si operativ celor
implicati.

6. PROCEDURA
6.1. Operatii pregatitoare si conditii prealabile

6.1.1. Pichetajul lucrarilor

 Pichetajul se efectueaza prin grija executantului si materializand pe teren toate


punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin
borne de beton in afara amprizei.
 Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, executantul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele :
 inaltimea umpluturii de piatra sparta;
 punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural sau ampriza stratului;
 inclinarea taluzelor.

6.1.2. Semnalizarea zonei de lucru

 Zonele de lucru vor fi acoperite cu semnalizare conform Proiectului de Trafic care a


fost in prealabil aprobat si acceptat de catre autoritatile locale si consultanta .

6.1.3. Lucrari pregatitoare / Masuri preliminare

 Inainte de inceperea lucrarilor se executa urmatoarele lucrari pregatitoare:


 asigurarea ca s-a receptionat stratul de fundatie din balast ;
 verificarea calitatii materialului si obtinerea agreerii din partea Consultantei
 umectarea usoara a suprafetei inferioare pentru a asigura o mai buna infratire
intre straturi ;
 asigurarea ca piatra sparta a fost agreeata de catre Consultanta in urma testarii
acesteia de catre laborator;
 La executarea stratului din macadam se va trece numai dupa receptionarea stratului
de fundatie balast, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru aceste
lucrari.
 Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a materialului.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 10 of 15

 Inainte de asternerea macadamului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor


din fundatie:
 drenuri transversale de acostament,
 drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului la
acestea, precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.
 In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este
cazul la autostrazi sau la drumuri la care drenarea apelor se face printr-un strat
drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor, in orice
punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului, in cazul rambleelor deasupra
terenului inconjurator.
 Pentru fiecare sursa de aprovizionare cu piatra sparta ce urmeaza sa fie folosita la
executia fundatiilor, inainte de inceperea lucrarilor se va stabili grosimea maxima a
fiecarui strat elementar si numarul minim de treceri ale utilajului in functie de tipul de
agregat natural folosit si de performantele utilajului de compactare.
 Caracteristicile materialelor vor fi verificate conform tab. urmator:

Savura Piatra sparta (split) Piatra sparta mare


Conditii de admisibilitate
Sort si Caracteristica 16- 25-
0-8(16) 8-16 40-63 63-80
25(31) 40
Continutul de granule:
- ramase pe ciurul
5 5 5 5
superior
- 10 10 10
- trec prin ciurul inferior
Continut de granule
- 10 10 -
alterate – moi, fiabile
Forma granulelor
- coeficient de forma - 35 35 35
Continut de impuritati:
- corpuri straine 1 1 Nu este cazul
- fractiuni sub 0,1 mm - 3
Uzura Los Angeles, % Corespunzator clasei
- 30 rocii conf. tab. 2 si 3
din SR 667-2000
Rezistenta la actiunea
Nu este
repetata a sulfatului de - 6 3
cazul
sodiu 5 cicluri

6.1.4. Controlul calitatii agregatelor inaintea punerii in opera

 Inaintea punerii in opera se vor face determinarile si incercarile inscrise in tabelul de


mai jos:

Actiunea, procedeul de Frecventa minima


verificare, caracteristici La aprovizionare La locul de punere in opera
Examinarea datelor La fiecare lot aprovizionat -
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 11 of 15

certificatului de calitate sau


garantie
Corpuri straine: In comparatie in care se Ori de cate ori apar factori de
- argila bucati observa prezenta lor impurificare
- argila aderenta
- continut de carbune
Continutul de granule O proba la 500 to pe sursa -
alterate, moi
Granulozitatea sorturilor O proba la 500 to pe sursa -
Aspectul si forma granulelor O proba la 500 to pe sursa -
(coeficient de forma)
Rezistenta la actiunea O proba la 500 to pe sursa -
repetata a sulfatului de
sodiu 5 cicluri
Rezistenta la sfaramare O proba la 500 to pe sursa -
prin compresiune
Uzura Los Angeles O proba la 500 to pe sursa -

 Incercarile se vor executa de catre un laborator autorizat (al antreprenorului sau un


laborator de terta parte).Pentru toate incercarile efectuate Laboratorul va emite
rapoarte de incercare pe care le va transmite sefului de santier.

6.2. Executarea stratului din macadam

 Pe drumurile pe care stratul nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,


acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie
astfel sa fie permanent incadrate de acostamente asigurandu-se si masurile de
evacuare a apelor.
 Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman
dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi
se compacteaza din nou.
 Piatra sparta se asterne pe fundatie într-un strat uniform si se cilindreaza la uscat
pâna la fixare, apoi se asterne splitul de împanare în minimum doua reprize, se
stropeste succesiv cu apa si se continua cilindrarea pâna la înclestare.
 Umplerea golurilor ramase se face cu savura sau nisip, asternute uniform în doua
reprize stropite si cilindrate concomitent pâna la fixare definitiva.
 Asternerea pietrei sparte se face în grosime cât mai uniforma, folosindu-se în acest
scop benzi-reper din agregatele asternute.
 Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea continua la sablon.
 Este interzisa asternerea pietrei sparte pe patul acoperit cu un strat de zapada sau
pojghita de gheata.
 Cantitatea de apa care trebuie adaugata pentru obtinerea umiditatii optime de
compactare este stabilita de laboratorul de santier si tolerantele in umiditatea
amestecului sunt 1% peste si 2% sub nivelul optim de umiditate.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 12 of 15

 Caracteristicile de compactare ale pietrei sparte se vor stabili utilizand incercarea


Proctor Modificata – SR EN 13286/2-2011/AC:2013
 Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactorul cu rulouri netede usoare (6 t ... 8 t)
si apoi cu compactorul cu rulouri netede mijlocii (10 t ... 14 t) pâna la fixare.
 Fixarea definitiva a macadamului se considera terminata când tamburii unui
compactor greu cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata
macadamului, iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata
folosita nu mai patrund în macadam si sunt sfarâmate de rulouri (tambure).
 Suprafata macadamului trebuie sa prezinte un aspect de mozaic cu pietre
raspândite uniform.
 Nu este permisa schimbarea de directie a compactorului în cuprinsul sectorului care
se cilindreaza, deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara si fara serpuiri.
 Viteza rulourilor compresoare folosite în cilindrarea macadamului trebuie sa fie
constanta si mai
 redusa la cilindrarea la uscat.
 Pentru stabilirea numarului optim de treceri, potrivit naturii pietrei folosite, se
recomanda a se executa sectoare de încercare, la începerea lucrarii.
 Numarul informativ de treceri necesare pentru întreaga faza de cilindrare este dupa
cum urmeaza:
 100 ... 130 treceri pentru roci dure;
 90 ... 100 treceri pentru roci cu duritate mijlocie;
 50 ... 70 treceri pentru roci moi.

6.3. Controlul executiei

6.3.1. Verificarea materialelor

 Materialele se verifica conform prescriptiilor din standardele mentionate mai sus.


 Verificarea calitatii materialelor se face pe toata durata lucrarii, de catre laboratorul
de santier, laboratorul central sau un laborator de specialitate pentru determinarile
ce nu pot fi efectuate de acestea.
 Calitatea agregatelor naturale prelucrate artificial si a pietrei prelucrate se verifica
prin:
 verificari periodice
 verificari de lot

Verificari periodice
 Verificarile periodice se fac ori de câte ori calitatea rocii se modifica.
 Verificarile periodice se fac de catre un laborator de specialitate. Daca la verificare,
roca se încadreaza într-o clasa diferita celei stabilite anterior, verificarea se repeta.
Daca si în acest caz roca se încadreaza într-o clasa diferita se modifica în
consecinta clasa rocii si domeniile de utilizare a produselor de piatra naturala.

Verificari de lot
 2000 t pentru fiecare sort de piatra sparta si piatra sparta mare.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 13 of 15

 Verificarile constau în determinarea caracteristicilor prevazute în prezentul caiet de


sarcini conform STAS-urilor în vigoare (SR EN 13242+A1-2008 pentru agregate
naturale concasate si STAS 4606-80 pentru nisipul natural).
 Beneficiarul produselor trebuie sa efectueze verificarile de calitate conform planului
sau de calitate pentru realizarea cerintelor de calitate prevazute de lege.
 La contractarea produselor furnizorul trebuie sa prezinte certificarea de conformitate
a calitatii produselor ce vor fi folosite. Declaratia de conformitate a calitatii
produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora.

6.3.2. Verificarea executarii lucrarilor

 Înainte de asternerea macadamului se verifica daca fundatia îndeplineste conditiile


tehnice prevazute în STAS 6400-84 si în prezentul caiet de sarcini.
 În cursul executarii lucrarilor se controleaza cel putin o data la fiecare 10 zile si cel
putin la fiecare 0,5 km de traseu executat, cantitatile de materiale folosite.
 Cantitatile de materiale, în stare uscata, folosite la executarea macadamului sunt
date orientativ în tabelul de mai jos, conf. SR 179-95, consumul real urmând a fi
stabilit prin încercari pe santier, în functie de calitatea materialelor granulare, iar
pentru apa, în functie de temperatura aerului din timpul executiei.

Materiale Macadam folosit ca strat de baza


Piatra sparta, kg/mp 140 ... 145
Split, kg/mp 16 ... 20*
Savura sau nisip, kg/mp 30 ... 35**
Nisip sau savura, kg/mp 15 ... 18
Apa, l/mp 25 ... 30

*) Când piatra provine din roci cu duritate mijlocie (calcare, gresii, etc.) consumul de
split se reduce la (16 ... 22) kg/mp si respectiv (14 ... 18) kg/mp marindu-se
corespunzator consumul de piatra sparta.
**) Materialul granular marunt poate fi alcatuit numai din savura sau nisip, ori dintr-
un amestec în parti egale din aceste materiale.

 La asternerea si cilindrarea materialelor granulare în diferite reprize si la sfârsitul


fixarii definitive, se verifica daca se îndeplinesc conditiile prevazute în standardele în
vigoare pentru abaterile limita si denivelarile admisibile la elementele geometrice,
atât în profil longitudinal cât si în profil transversal.
 În profil longitudinal se verifica denivelarile pe axa drumului si pe doua generatoare,
situate de o parte si de alta, la minimum un metru de la margine.
 Verificarile se fac cu un dreptar si o pana gradata sau cu alte aparate speciale
omologate pentru masurarea si înregistrarea automata a denivelarilor în sens
longitudinal sau transversal.
 Verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 – 50 m prin masurarea
denivelarilor sub un sablon având forma profilului transversal. Diferenta, în milimetri,
dintre doua citiri alaturate de sub sablon raportata la distanta în metri dintre acestea
nu trebuie sa depaseasca 2 mm/m.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 14 of 15

 Verificarea capacitatii portante la nivelul stratului de baza se efectueaza prin


masuratori cu deflectometru cu pârghie conform instructiunilor tehnice
departamentale – Normativ CD 31-2002.
 Masuratorile cu deflectometru se vor efectua în profiluri transversale amplasate la
distante cât mai mici (maxim 20 m) unul dupa altul, în trei puncte (dreapta, ax,
stânga) de pe ampriza drumului, astfel încât sa redea imaginea cât mai fidela a
variatiei capacitatii portante a drumului pe întreaga sa suprafata, putin înainte de
executia stratului imediat superior.
 La nivelul stratului de baza se considera realizata o capacitate portanta suficienta
daca valorile deflexiunii caracteristice dc în 0,01 mm sunt sub 200, sau dupa caz, in
functie prevederile normativului CD 31-2002.
 Executantul va inscrie in registrul de laborator al santierului toate determinarile si
incercarile efectuate conform tabelului de mai sus.

6.4. Receptia lucrarilor


6.4.1. Receptia partiala

 Receptia pe faza se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii


sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu Caietul
de Sarcini.
 Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de
executie si calitative impuse de proiect si Caietul de Sarcini precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.
 In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie calitativa la
terminarea lucrarilor.

6.4.2. Receptia preliminara

 Inspectia preliminara si receptia, acolo unde este cazul, vor fi efectuate dupa
terminarea lucrarilor si incercarilor in concordanta cu prevederile acestor specificatii
tehnice.
 Comitetul de receptie va examina lucrarile si va verifica indeplinirea cerintelor de
calitate si maniera executiei conform cu plansele si specificatiile tehnice, cat si cu
rapoartele incheiate in timpul executiei. Se vor verifica de asemenea indeplinirea
tuturor masurilor de remediere necesare dupa receptia partiala.
 Dupa aceasta inspectie si receptie, daca este cazul, se va incheia un raport la
sfarsitul lucrarilor

6.4.3. Receptia finala.

 Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in


conditiile prevederilor din caietul de sarcini.
 Receptia finala se prevede la drumurile la care stratul are caracter de imbracaminte
provizorie.
Cod: PTE-08-05
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editia:1
S.C. R.S.
TEHNOLOGIA EXECUTARII STRATULUI
ACTIV S.R.L. Revizia:1
DIN MACADAM
Page 15 of 15

6.5. Dimensionarea utilajelor

 Prezentam mai jos lista utilajelor ce se vor folosi la executia straturilor de macadam :

Nr. Utilajul Numar de bucati


1 Autogreder
2 Excavator
3 Buldoexcavator
4 Cilindrii compactori
5 Cisterna de apa
6 Camioane 8 to si /sau 20 to

7. ANEXE SI INREGISTRARI
 PV de predare – primire amplasament si a bornelor de reper.
 Proces verbal de trasare ;
 Proces verbal de lucrari ce devin ascunse ;
 Proces verbal de receptive calitativa
 Proces verbal de receptie calitativa la terminarea lucrarilor
 Raport de neconformitate ;
 Raport de actiune corectiva ;
 Rapoarte de incercari emise de laboratorul autorizat care a efectuat incercarile
.
NOTA : Inregistrarile vor fi predate Dirigintelui de santier sau Consultantei la
terminarea lucrarilor, pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei.