Sunteți pe pagina 1din 4

Anul XIX, Serie nouă Nr.

8 (975), 17 febuarie 2019

CALEA MÂNTUIRII
Săptămânal editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.
Redactor fondator (1935): Preot Ilarion V. Felea. Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului
EDITORIAL PREDICA

Ușile pocăinței Înveșmântați-vă în smerenie


Una dintre cele trei mari perioade ale anu- mentul Învierii lui Hristos și, implicit, al
Duminica vameșului și a fariseului
lui bisericesc este cea a Triodului, alături de învierii noastre. Ea însă nu se restrânge
cea a Penticostarului, care-I urmează, și ce doar la nivel strict personal, căci întrea- „Zis-a Domnul pilda aceasta: „Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu și celălalt vameș.
a Octoihului. Ea a fost rânduită de Sfânta ga Biserică este în stare de pocăință. În- Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori,
nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș; postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.
noastră Biserică să fie vreme de pregătire treaga comunitate bisericească suspină
Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii
pentru întâmpinarea, după cuviință, a celei și strigă: Miluiește-mă Dumnezeule, mi- milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine
mai mari sărbători creștine, Învierea Dom- luiește-mă. se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța”. (Luca 18, 10-14)
nului nostru Iisus Hristos. Această rugăciune scurtă de pocăință,
Din perspectivă tipiconală, după devine acum respirația Bisericii. Suspi-
cum este cunoscut, perioada aceasta nul meu este unit cu suspinul fratelui
de zece săptămâni, dintre care primele meu, încât suspinul lui devine suspinul
trei pregătitoare pentru începerea Pos- meu și durerea mea devine durerea lui.
tului Paștelui, a Postului Mare sau a De aceea pocăința are o așa de mare
Păresimilor, și celelalte șapte de post, își putere. Așadar, roadele pocăinței nu le
are denumirea de Triod, de la cartea de culeg numai eu personal, ci întreaga
slujbă care se folosește la strana bisericii comunitate se împărtășește de roadele
în acest interval de timp. pocăinței.
Numirea de Triod vine de la faptul Ușile pocăinței se deschid din pri-
că, în această carte de cult, cântarea ma duminică a Triodului. Primul semn
principală sau canonul care, de obicei prevestitor al pregătirii pentru lupta
în celelalte cărți: Minei, Penticostar și duhovnicească, ni-l dau cele trei stihiri
Octoih, se compune din nouă ode sau care se cântă după Evanghelia Utreniei:
cântări, nu are aici decât trei (tri odi). Ușile pocăinței deschide-mi mie,
Din perspectivă duhovnicească, pe- Dătătorule de viață, că mânecă duhul
rioada Triodului este cuprinsă între Du- meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând
minica Vameșului și a Fariseului și Sâm- locaș al trupului cu totul spurcat. Ci ca
Duminica Vameșului și a Fariseului, de- cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile,
schide perioada Triodului, o perioadă ce uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleni-
băta Mare, dominanta conținutului cân- un Îndurat curățește-l cu mila milosti- cuprinde cele trei duminici pregătitoare ile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul
tărilor fiind una specială. virii Tale! (Duminica Vameșului și a Fariseului, pizmaș, hula, trufia, ușurătatea” (Marcu
Este vreme de pocăință mai intensă, de În cărările mântuirii îndreptează- a Fiului Risipitor și a Înfricoșătoarei 7, 20-23).
postire specială și de rugăciune înmulțită mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu Judecăți) și Postul Sfintelor Paști. De- Fariseul „stătea drept”, poziția lui
pentru ca, scăldați în baia iertării și a păcate grozave mi-am spurcat sufletul numirea acestei perioade provine de la semeață exprima mândrie și mulțumire
curățirii de păcate, a reînnoirii noastre și cu lenevire mi-am cheltuit toată viața cartea de cult numită Triod care cuprinde de sine. Fariseismul se caracterizează
sufletești, să-L întâmpinăm pe Hristos mea; ci cu rugăciunile tale spală-mă de imnele liturgice care se cântă la slujbele prin respectarea unor practici goale de
Bisericii în această perioadă. Înainte de conținut, însoțite de ipocrizie. Fariseii
cel Înviat cu bucurie duhovnicească. toată necurăția.
începutul Postului Mare, Biserica a rân- arată lumii o purtare virtuoasă care este
Astfel, întreg peisajul observabil din La mulțimea păcatelor mele celor duit trei duminici pregătitoare, în care se însă umbrită de patimile ce îi stăpânesc.
biserica înveșmântată în acopereminte rele, cugetând eu, ticălosul, mă cu- urmărește împlinirea virtuților, pocăința De aceea Mântuitorul Hristos îi mustră
de culoare închisă, la care se adaugă tremur de înfricoșata zi a judecății, ci sinceră și grija față de aproapele. Trio- zicând: „Cum puteți să grăiți cele bune
lecturi biblice speciale, pomeniri de îndrăznind spre mila milostivirii Tale, dul este o chemare la unirea cu Hristos. dacă voi sunteți răi?” (Matei 12, 34).
sfinți duhovnicești, adunate toate într-o ca David strig Ție: Miluiește-mă Dum- Cântările liturgice din această perioadă Înțelegem din această pildă că greșeala
imnografie specifică, cu închinăciune nezeule după mare mila Ta”. îndeamnă îndeosebi la pocăință, la înto- fariseilor era credința că mântuirea se
și metanii după rânduiala călugărească, Aceste cuvinte ne cheamă la pocăință arcerea de la păcat la virtute de la rău la poate dobândi numai prin strădaniile
bine, întoarcerea la Dumnezeu. omenești, prin post, milostenii, încre-
devine un mediu propice exercițiului smerită și ne răscolesc inimile. Aceste
Evanghelia acestei Duminici este zându-se prea mult în propriile puteri,
duhovnicesc, al meditație, al curățirii cântări sunt un răspuns neîntârziat al un îndemn la rugăciune și la smerenie. punând mai presus de toate, în procesul
trupești și sufletești. conștiinței credincioșilor care-și vin în Din această pildă învățăm că Dumne- mântuirii, faptele omenești și neluând
Perioada aceasta ne descoperă că fire în urma pătrunzătoarelor cuvinte de zeu ascultă rugăciunea omului, atunci seama la lucrarea lui Dumnezeu pen-
omul nu este om cu adevărat, decât în chemare și de îndemn, adresate de Dom- când aceasta este însoțită cu smerenia. tru mântuirea omului. Orgoliul lor se
comuniune cu Dumnezeu și că doar nul Hristos. Vameșul nu și-a deschis gura, nici nu hrănea din faptul că erau lipsiți de sen-
atunci, el este cu adevărat liber. Tocmai Așadar, ușile pocăinței sunt de fapt și-a ridicat ochii și totuși a fost ascul- timentul culpabilității, a vinovăției. Ei
de aceea se pune atât de mare accent pe ușile cerului deschise în inimile noastre. tat. Fariseul, însă, chiar dacă strigă cu deși erau plin de patimi și păcate, se
putere este mai degrabă osândit decât considerau curați, amăgindu-se pe sine
pocăință, deoarece ea este o forța morală De aceea, perioada Triodului, ca școală
ascultat. Dumnezeu cunoaște gându- și amăgind pe cei ce credeau în ei. De
de primă valoare, sursă a oricărui pro- a eliberării de păcat și nevoință pentru rile oamenilor, vede inimile lor și dă aceea Mântuitorul îi considera mor-
gres spiritual al omului, care îl ajută pe mântuire, este un urcuș spre Sfintele fiecăruia după inima sa (Psalmul 19, 4). minte văruite, frumoase pe dinafară dar
acesta să se ridice la starea bărbatului Paști, o ridicare a sufletului din păcat, El ia aminte mai mult la inima omului înlăuntru pline de toată necurăția (Ma-
desăvârșit. pentru a-L întâlni pe Hristos, Cel Înviat. decât la graiul buzelor sale. De aceea tei 23, 27) și sfătuia pe ascultătorii Săi
Prin urmare, lucrarea pocăinței pe fiecare trebuie să luăm aminte la noi zicând: „Cărturarii și fariseii au șezut
care o împlinim acum precede eveni- Pr. Filip ALBU înșine, să ne smerim nu numai în vorbă în scaunul lui Moise; Deci toate câte vă
ci și în gând, deoarece este cu neputință vor zice vouă, faceți-le și păziți-le; dar
să sporești în viața duhovnicească fără după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar
smerită cugetare. Ceea ce crede omul nu fac” (Matei 23, 2-3). Mântuitorul
 Sfântul din orașul păcii (I) în vremea rugăciunii este mai de seamă îi învinovățea pe farisei de rătăcirea
pagina 3, prof. Amalia Stana înaintea lui Dumnezeu decât cele ros- poporului și de nenorocirile ce vor
tite cu limba. Se spune că limba poate urma, și zicea: „Vai omului prin care
 Ştiri fi înșelătoare, dar inima este sinceră, vine sminteala” (Matei 10, 34).
pagina 4 din inima omului iese bunătatea și iu- Continuare în pagina 2
birea, dar tot din inima omului ies și Pr. Ioan LAZĂR
Nr. 8, 2019
CALEA MÂNTUIRII 2
Înveșmântați-vă în smerenie „Un părinte de patrie”, un apărător al credinței strămoșești
Urmare din pagina 1 C entenarul Marii Uniri pe care trezit emoție în lumea transilvană
În contrast cu fariseul, vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea l-am marcat anul trecut a fost un și nu numai. Presa locală și
nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul și zicea: „Dumne- bun prilej de a rememora fapte și centrală i-a dedicat articole elo-
zeule, milostiv fii mie păcătosului”. Ochii sunt considerați oglinda oameni de acum un veac. Prin- gioase, subliniind contribuția
sufletului, în ochi se pot citi păcatele și virtuțile sufletului și bolile tre figurile emblematice oma- sa la lupta pentru făurirea Marii
trupului, de aceea omul când este conștient că păcătuiește coboară giate cu ocazia Centenarului s-a Uniri. Principalele instituții
privirea spre pământ, nu mai este un antropos adică un privitor la numărat și Vasile Goldiș, de la a ale statului – Casa Regală,
cer. Vameșii erau în vremea aceea cei mai disprețuiți oameni, erau cărui moarte se împlinesc astăzi Parlamentul, Biserica – au tri-
cei care se puseseră în slujba stăpânitorilor romani și aveau sarcina 85 de ani. Personalitate de prim mis mesaje de condoleanțe.
de a aduna birurile de la popor, iar pe lângă acestea își luau și partea rang a acelei vechi lumi intelec- Ceremonia funerară a fost una
lor. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul îi povățuiește pe vameși: „nu tuale și politice a Ardealului, el a impresionantă, la care au par-
faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit” (Luca 3, 13). Dar, purtat decenii la rând stindardul ticipat 20.000 de oameni. Prin-
cu toate aceste păcate, Mântuitorul le spunea fariseilor: „Adevărat românismului și a militat, cu o tre personalitățile prezente s-au
grăiesc vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în forță și o energie neobosite, pen- numărat Iuliu Maniu, Octavian
împărăția lui Dumnezeu” (Matei 21, 31). Acești oameni nu erau tru drepturile noastre naționale Goga, Ioan Suciu, Alexandru
dominați de idei preconcepute și erau mai ușor de adus la calea în Transilvania și Ungaria, în- Lapedatu, Mitropolitul Ardea-
mântuirii, decât fariseii stăpâniți de orgolii și greu de convins de făptuind într-un final, la Alba lului, Nicolae Bălan.
rătăcirea lor. Vameșii trăiau cu aceea conștiință a omului păcătos Iulia, Marea Unire. În semn de omagiu postum,
care așteptă totul din mila lui Dumnezeu, neavând fapte bune cu Într-o frumoasă evocare, atât publicația „Biserica și Școala”
care să se laude și pentru care să aștepte răsplată, dar „în cer va fi ca stil, cât și conținut, realizată dat greș aproape niciodată”. i-a dedicat un număr special
mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește, decât pen- în 1936, Silviu Dragomir, is- Din 1911, Goldiș conduce marelui bărbat, prezentând in-
tru nouăzeci și nouă de drepți, care n-au nevoie de pocăință” (Luca toric și fost notar al Adunării ziarul „Românul”, care devine clusiv panegiricele rostite cu
15, 7). Vameșul din pilda de astăzi simte că numai milostivirea lui Naționale de la Alba Iulia, îi un stindard al luptei naționale această ocazie. Spre exemplu,
Dumnezeu îl poate vindeca și ridica din păcatele sale, de aceea el făcea corifeului Unirii de la până în 1916, când, prin refu- Episcopul Grigorie Comșa al
strigă: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului! Smerenia îl face Alba Iulia următorul portret: zul de a semna declarația de fi- Aradului a subliniat în cuvân-
pe acest vameș sincer și recunoscător, el crede că Dumnezeu este „Fiu de popă din Cermeiu, el delitate față de imperiu, apariția tarea sa faptul că „Vasile Goldiș
cel ce îl ajută să facă binele după cum a spus Mântuitorul: „fără de a fost singurul între șapte frați publicației a fost interzisă. n-a fost preot, dar jertfa adusă
Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5). pe care l-au putut da la școală. Anul 1918 îl găsește pe de el pe altarul neamului și al
Avva Longhin a fost întrebat: „Care virtute e mai mare decât Existența era o luptă aspră în Vasile Goldiș în primele rân- Bisericii, curată și sfântă a fost
toate celelalte?” Și a zis: „Cred că, după cum mândria e mai mare această familie veche de preoți, duri ale luptei naționale, fiind și precum la înviere străluci-
decât toate patimile, căci a putut să-i arunce pe unii și din cer, tot înzestrați cu o vigoare puțin implicat în toate evenimentele vor ca diamantele tăieturile și
așa, smerita cugetare e mai mare decât toate virtuțile; căci poate să-l obișnuită și capabili să înfrunte care au condus spre istorica zi ranele martirilor, așa lumina-
ridice pe om și din străfunduri, chiar de-i păcătos ca un diavol. De fiecare câte un veac în slujba de 1 Decembrie. Iată cum des- vor faptele lui Vasile Goldiș în
aceea și Domnul îi fericește înainte de toate pe cei săraci cu duhul” Domnului… Opt ani la liceul crie Silviu Dragomir implicarea lumina veciniciei. […] Vasile
(Matei 5, 3). Dar, nu trebuie să ne lăsăm înșelați să credem că Dum- unguresc din Arad, patru ani la acestuia în făurirea Marii Uniri: Goldiș era dintre cei aleși, cari
nezeu încuviințează păcatele vameșului și condamnă faptele bune universitățile din Budapesta și „În fine, la 1 Decembrie 1918, au luminat prin iubirea de Dum-
ale fariseului. Mântuitorul spune că vameșul s-a întors acasă mai Viena au reușit să facă din acest el prezenta națiunii propuner- nezeu și de neam”, concluziona
îndreptat, adică mai hotărât să se întoarcă de la păcat la virtute, de la elev distins, din acest student cu ile de la Alba Iulia, iar după Episcopul Aradului.
diavol la Dumnezeu. Despre aceasta un Părinte spune: „Prefer un om nesecată râvnă, un candidat de câteva zile închina, în fruntea În paginile aceleiași reviste
păcătos, dacă știe că a păcătuit și se pocăiește, unuia care socotește profesor, perfect stăpân pe cul- delegațiunii ardelene, regelui „Biserica și Școala”, redactorii
că nu a păcătuit și se ține că lucrează dreptatea” (Everghetinos, vol. tura ungurească, lăudat pentru desrobitor, Ardealul însuși, re- mai consemnau următoarele
2, 44, p. 303). Cântările Triodului ne îndeamnă să imităm virtuțile cunoștințele sale vaste și temei- întregit cu patria-mamă. Aceas- aprecieri despre însemnătatea și
sau faptele bune ale fariseului, dar să avem și smerenia vameșului. nice în specialitatea aleasă…” ta e zestrea pe care a adus-o personalitatea marelui luptător
Biserica prin cântările liturgice îndeamnă atât la fapte bune cât și la Nu pentru pasivism politic cu sine Vasile Goldiș, în noua al unirii: „Neamul românesc
smerenie: „Să ne sârguim a urma virtuților fariseului și a râvni sme- față de Imperiul austro-un- Românie”. și Biserica noastră Ortodoxă
renia vameșului; urând necuviința greșelilor de la amândoi, adică gar După Marea Unire, liderul deplâng în pierderea lui Vasile
trufia și pierzarea” (Triod, Bucuresti, 2000, p. 9). În 1886, Goldiș a refuzat să unionist este membru al Con- Goldiș pe unul dintre cei mai
Evanghelia acestei Duminici se încheie cu „oricine se înalță devină profesor la un liceu din siliului Dirigent, ministru în distinși și iluștri bărbați ai pa-
pe sine se va smeri” adică va fi umilit. Cel ce se înalță pe sine, Budapesta și a acceptat să pre- guvernele României Mari, dep- triei noastre… Vasile Goldiș
va fi smerit de împrejurările vieții, va fi smerit de oamenii care îl ia Catedra de istorie la Școala utat și membru corespondent a fost cel mai profund și bine
înfruntă și îl umilesc din pricina aroganței sale. Mântuitorul zice: Normală a Eparhiei Ortodoxe al Academiei. În ultimii ani de pregătit bărbat din partidul
„învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți din Caransebeș. Peste trei ani, viață, el s-a retras în Ardeal și s- național român, din fosta Un-
găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 29). Omul mândru se pleacă la Liceul Ortodox din a dedicat activităților culturale garie. Susținem și afirmăm
face judecător al celorlalți, se prețuiește doar pe sine, se roagă Brașov și aici își începe uce- din jurul Asociației Astra. Se că Vasile Goldiș a fost mintea
doar pentru sine. Omul smerit se roagă pentru toți oamenii, pen- nicia politică într-o epocă în stinge din viață la 10 februarie acestui partid. Toate prin tr’nsul
tru membrii familiei sale, pentru toți cei din comunitatea în care care linia pasivismului era ca- 1934, în locuința sa din Arad. s’au făcut și fără de dânsul nimic
trăiește, pentru întreaga Biserică „pentru tot sufletul creștinesc, cel racteristică luptei politice a ro- Goldiș inedit… în Parla- nu s’a făcut. Declarația pe care
necăjit și întristat care are trebuință de mila și ajutorul lui Dum- mânilor ardeleni. mentul României Mari: „În- a cetit-o în anul 1918 d. Vaida
nezeu”. Cel smerit, prin atitudinea sa înaintea lui Dumnezeu, se Sub pseudonimul Ilie Borg, toarceți-vă la Hristos!” în parlamentul din Budapesta
luminează, sufletul său primește harul lui Dumnezeu, rugăciunea Goldiș începe să scrie în „Tri- O fațetă mai puțin cunoscută a fost opera lui Goldiș. Pro-
lui este ascultată. De aceea, Hristos spune: „Cel care se smerește buna Poporului”, iar articolele a vieții lui Vasile Goldiș ne- punerile din 1918 de la Alba-
pe sine se va înălța”, adică va fi înălțat în relația sa cu Dumnezeu sale sunt apreciate: „Nici nu o oferă revista „Biserica și Iulia, prin care se făcea alipirea
și înaintea oamenilor. În Everghetinos se spune că un frate la ru- ți-am mulțumit pentru serviciul Școala”, care îl prezintă drept un românilor din Ardeal și părțile
gat pe Avva Matoe: „Spune-mi cuvânt”. Iar el i-a zis: „Du-te și însemnat, care îl aduci cauzei apărător al credinței și Bisericii ungurene cu România, au fost o
roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea tânguire și smerenie în inimă și ia naționale, prin meritoasele pro- Ortodoxe din Ardeal: „Dela anul capodoperă a lui Vasile Goldiș.
aminte neîncetat la păcatele tale. Nu judeca pe alții, ci fă-te mai duse ale condeiului tău dibaciu 1901 și până în 1918 aproape Nu mai insistăm asupra rolu-
prejos decât toți. Taie de la tine îndrăzneala, stăpânește-ți limba și și magistral”, îi scrie Vasile toate memoriile și protestele, lui de inițiator și îndrumător
pântecele. Iar dacă cineva vorbește despre orice fel de lucru, nu te Mangra, capul Bisericii Orto- înaintate guvernelor ungurești al lui Vasile Goldiș în treburile
sfădi cu el; dacă are dreptate, spune-i «da», dacă nu are, spune-i: doxe transilvane. „Tot ce iese pentru apărarea Bisericei Orto- noastre bisericești, căci toată
«Tu știi cum vorbești»; și nu te certa cu el pentru cele ce a zis. din condeiul lui poartă timbrul doxe Române, sunt rezultatele lumea știe, că el a fost spiritul
Aceasta este smerenia” (Everghetinos vol. 2, 45, p. 313). perfecțiunii și merită să fie re- minții și condeiului lui Vasile conducător în adunările proto-
Despre primejdia judecății aproapelui învățăm din pilda produs în antologia politică a Goldiș”. Mai târziu, în calitatea popești, eparhiale, până sus la
următoare: O văduvă creștină își câștiga hrana de toate zilele prin neamului”, remarcă istoricul sa de deputat al României Mari Congresul Național Bisericesc”.
lucrul mâinilor sale. Această văduvă avea doi copii un băiat și o Silviu Dragomir. Tot el prezintă și ministru al cultelor și artelor, Cuvintele acestea subliniază
fetiță. Într-una din zile, când copilul se simțea rău, își trimise fetița mai departe reperele biografice a ținut un discurs la Senat asu- cu o tușă puternică importanța
la cârciumă să cumpere o sticluță cu rachiu ca să-l frecționeze. O ale lui Vasile Goldiș: „Ia parte pra situației Bisericii Ortodoxe omului Goldiș și lunga sa luptă
vecină, văzând fetița venind de la cârciumă cu sticla de rachiu, a la zilnica frământare a acestor Române în statul român, iar în pentru drepturile naționale și
clevetit pe biata văduvă, spunând la toată lumea că e bețivă și nu neodihniți campioni, care dau Camera Deputaților a cerut ca sprijinul său substanțial adus
merită să mai fie ajutată sau să i se mai dea de lucru. Vestea cea un strălucit exemplu despre fe- școlile primare să rămână con- Bisericii neamului.
rea s-a întins repede în tot satul și oamenii au început a o disprețui lul cum trebuie activat, pentru a fesionale și sub conducerea Bi- Încheiem evocarea noastră
pe văduvă și să nu-i mai dea de lucru. Când nu mai aveau de nici afirma drepturile unui popor… sericii Ortodoxe. Și-a încheiat a lui Vasile Goldiș lăsându-l pe
unele în casă, văduva și-a trimis fetița la ușa Bisericii să ceară Politica devine de acum preo- discursul în aplauze, rostind: Silviu Dragomir să descrie în
milostenie. Femeia care a umplut orășelul cu clevetirea, văzând cuparea sa de căpetenie”. „Întoarceți-vă la Hristos!” frumoasele cuvinte ale epocii
fetița cerșind a întrebat-o ce face mama ei. Fetița i-a răspuns prin- Între anii 1906-1910, Goldiș În permanență a fost spri- ceea ce credeau cei de atunci
tre lacrimi: Iacă, cineva i-a scos vorbă mamei mele că e bețivă devine deputat de Rodna în jinitorul Bisericii Ortodoxe Ro- și ceea ce credem și noi, cei
și de atunci n-a mai găsit nimic de lucru. Acum e bolnavă și de Parlamentul de la Budapesta, mâne, fiind un om cu o vocație de astăzi, despre acesta: „A
supărare și de lipsa hranei. Femeia clevetitoare s-a simțit cuprinsă iar ziarul „Tribuna” din 8 mai creștină aparte, având în plus o fost, cu adevărat, un «ursitor
de remușcări. A mers acasă la văduvă să-i dea ajutor. Dar era prea 1910 afirmă despre acesta: ilustră pildă în familia sa, unde de gânduri pentru țară… un
târziu. Văduva murise de îndurerare și de foame. Lângă ea zăcea „Exemplul dat de d. Goldiș părintele său și alți înaintași au luptător zi de zi… un părinte al
copilul bolnav. Văzându-l femeia și-a dat seama de greșeala pe e o strălucită pildă de dato- fost slujitori ai lui Dumnezeu. patriei». Faptele sale formează
care a făcut-o și unde a dus-o limba ei neînfrânată și a plâns cu rie națională…” Înzestrat cu o „…precum la înviere stră- de acum patrimoniul scump al
amar. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceasta primă Duminică intuiție politică remarcabilă, cu luci-vor ca diamantele ranele națiunei”.
a perioadei Triodului, să fie un început bun pentru o petrecere cu o cunoaștere temeinică a lumii martirilor, așa lumina-vor fap-
folos duhovnicesc a Postului Mare și să nădăjduim în ajutorul lui maghiare, era „un diagnostician tele lui în veșnicie…” (ziarullumina.ro)
Dumnezeu care voiește „ca toți oamenii să se mântuiască și la impecabil și de augur, care nu a Moartea lui Vasile Goldiș a
cunoștința adevărului să vină” (I Timotei 2, 4). Amin.
Nr. 8, 2019
3 CALEA MÂNTUIRII

Sfântul din orașul păcii (I)


iscusit în lupta duhurilor viclene și în făcea minuni cu darul lui Dumnezeu, și i-a dat cinstea cuvenită, ci cu smerenie
toate nevoințele monahale. Sporind în îndrepta oamenii cu blândețea sa. și cu blândețe l-a mustrat.
ascultare, smerenie, blândețe, dragoste La un moment dat mergând cu o co- Ajungând la o fântână era să fie o-
de Dumnezeu și aproapele călugării îl rabie spre Neapole atașându-se de el un morât de un ostaș sarazin, care-și adăpa
vedeau ca pe un înger trimis de bunul tânăr călugăr, cade în apă, împiedicându- calul însă ridicând acesta mâna asupra
Dumnezeu în mijlocul lor. se, dar sfântul se roagă bunului Dumne- sfântului, îndată a paralizat. Soldatul
După 14 ani de viețuire în mănăstire, zeu în genunchi și îndată tânărul a ieșit văzând aceasta s-a rugat să-l ierte și
Grigorie ia binecuvântarea pentru a se dintre valuri. sfântul iertându-l și rugându-se lui Dum-
retrage în pustie, dorind nevoințe as- Sfântul ajunge la Roma și aici lo- nezeu l-a făcut sănătos.
cetice superioare. Și astfel s-a stabilit cuiește într-o mică chilie, în liniște și În Tesalonic sfântul s-a stabilit la
într-o peșteră din apropierea mănăstirii. pace, dar când a scos un duh necurat mănăstirea Sfântul Mina, și nu avea ne-
Dar, în această peșteră mai locuiau și dintr-un tânăr, oamenii au început să-l voie să lucreze, căci văzând minunile
demoni, care văzând că locuiește și cinstească ca pe un sfânt, însă Grigorie sfântului oamenii îl pofteau în casele
omul lui Dumnezeu i-au adus necazuri ne suferind lauda oamenilor pleacă la lor, îl așezau la masă, iar sfântul putea
nenumărate, însă Grigorie nu s-a temut, Siracuza. Aici locuiește într-un turn, dar mânca din cele mai bune mâncăruri, cât
el i-a alungat cu harul lui Dumnezeu. diavolul, a dorit să-l supere aducându- dorea.
Însă în noaptea celor 40 de mucenici i prin preajmă o desfrânată, însă sfân- Sfântul Grigorie a avut darul de la
Sfântul Grigorie Decapolitul s-a născut demonii s-au arătat sfântului, dorind tul amintindu-i de pedepsele iadului Dumnezeu de a cunoaște și gândurile
în anul 780, în Ieropolis sau orașul Iri- să-l ispitească cu păcatul mândriei și o îndreaptă, așa încât femeia ajunge oamenilor și ceea ce va urma în viitor.
nei (sau al păcii) din Decapolis (deca = au venit în chipul celor 40 de oameni călugăriță într-o mănăstire, petrecând o Astfel întâlnind sfântul un pustnic, îi
10; polis = cetate) în Imperiul Bizan- purtând cununi strălucitoare și au zis: viață curată, plăcută lui Dumnezeu. spune acestuia că i s-a apropiat sfârșitul
tin, primind la botez numele Grigorie, „Noi suntem cei patruzeci de mucenici În turn diavolul s-a încuibărit într- și după câteva zile a murit.
înseamnă veghetorul sau cel pururea ai lui Hristos, am venit să-ți dăm darul o uriașă fiară (probabil animal de tip Circumstanțele vremii în care trăia
treaz. Mama sa a fost împodobită cu cele și putere asupra demonilor.” Dar, sfân- preistoric) care vărsa foc pe gură, ca un Grigorie erau grele pentru Biserică.
mai alese virtuți creștinești, virtuți care tul cunoscând cu darul lui Dumnezeu, balaur, însă sfântul a biruit și fiara, încât Însăși împărăteasa Teodora ascundea
s-au întipărit și în sufletul copiilor ei. viclenia lor, i-a alungat din peșteră. La nici aceasta nu-l mai vătăma. Sfântul a în dormitor icoanele de frică să nu fie
Sfântul Grigorie de mic a dus o viață un moment dat demonii l-au ispitit cu zis balaurului: „Dacă ți-a dat ție Domnul prinsă de împărat că le venerează, multe
plăcută lui Dumnezeu însă ajungând la păcatul desfrânării, însă Maica Domnu- putere ca să mă mănânci, apoi nu sta, că mănăstiri au fost devastate, icoanele dis-
vârsta căsătoriei, fuge în momentul când lui a venit în ajutorul sfântului. Și astfel, sunt gata a mă da ție spre mâncare. Iar truse sau arse, iar călugării alungați sau
conform obiceiului din Bizanț, părinții sfântul a trecut victorios, prin cele mai dacă voiești să locuim împreună, fii în arestați.
au vrut să îl logodească și se hotărăște cumplite ispite. În peșteră Grigorie a pace, eu nu te supăr. Dacă nu poți ve- (Va urma).
să se facă pustnic, pentru a duce o viață primit de la Dumnezeu, darul sfințeniei, dea pe cei care se tem de Domnul du-
și mai plăcută lui Dumnezeu. Căutându- aici a postit și s-a rugat, dar a și studiat te aiurea, de-ți găsește alt cuib spre Bibliografie selectivă: Viețile sfinților
l părinții săi îl găsesc după o perioadă, până în momentul în care Dumnezeu sălășluire, ca să te izbăvești de mine.” pe luna noiembrie, București, 1835;
iar mama lui îl îndeamnă să intre totuși hotărăște să-l trimită ca apărător al sfin- (Viețile sfinților pe luna noiembrie, Bu- Viețile sfinților, Editura Episcopiei Ro-
într-o mănăstire ca și fratele său. telor icoane. curești, 1835, p. 280 ). manului și Hușilor, 1993; Proloagele,
Intrând în mănăstire Grigorie con- Sfântul Grigorie și-a început acti- Sfântul Grigorie a scos și duhuri rele Editura Bunavestie, Bacau,1999; Sfân-
stată că starețul este eretic, prigonitor vitatea misionară la Efes, în anul 815, din oameni și a făcut alte multe minuni. tul Grigorie Decapolitul - viața și mi-
al icoanelor și îl mustră cu asprime în în jurul vârstei de 35 de ani. Predicile La un moment dat sfântul, apărând nunile, Arhim. Veniamin Micle, Sfânta
fața tuturor. Egumenul poruncește ca sale se axau îndeosebi pe cinstirea icoa- icoanele prin predicile sale, a fost prins, Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului,
Grigorie să fie bătut, însă tânărul nov- nelor, combătând astfel cu mult zel, și condamnat să fie decapitat, dar rugân- 1992.
ice se bucură că suferă pentru Dumne- erezia iconoclastă. Sub împăratul Leon du-se în secret, oamenii cei răi și-au
zeu. Apoi pleacă la o mănăstire unde Armeanul cei care cinsteau icoanele în potolit mânia și nu l-au mai ucis ci l-au Prof. Amalia STANA
starețul nu e iconoclast, aici tânărul Imperiul Bizantin erau pedepsiți cu mo- dus la episcopul orașului care era eretic,
Grigorie, călugăr fiind, devine foarte artea. Peste tot pe unde trecea sfântul iconoclast. Din această cauză, sfântul nu

Despre iubire
C
„ el ce are poruncile Mele și aducă în fața ochilor sufletului Uneori între soți, prieteni sau
le păzește, acela este care Mă caracteristici esențiale ale iubi- chiar în relația cu Dumnezeu se
iubește; iar cel ce Mă iubește pe rii, fără de care nu este iubire. aude expresia aceasta: „să mă
Mine va fi iubit de Tatăl Meu Omenirea a încercat multe iubească așa cum sunt” - une-
și-l voi iubi și Eu și Mă voi definiții până acum, nu voi ori expresia poate fi justificată,
arăta lui.” (Ioan 14. 21) face inventarul lor, ci voi în- dar când? numai atunci când
Iubirea, dragostea este ce- cerca o definiție nouă: «Iubi- este scuzată o neputință, să
rința fundamentală a credin- rea este acel atașament față zicem e neîndemânatic/ă (nu
ței creștine, prima și a doua de cineva în care acel cineva împăturește hainele frumos,
poruncă „Iubește pe Domnul este mai de preț decât pro- nu parchează bine mașina etc).
Dumnezeul tău (...) și pe a- pria persoană pentru cel ce Dar când este scuzată lenea,
proapele tău...” (Matei 22, 37- iubește». Domnul nostru ne- sau un viciu - expresia nu este
40; Marcu 12, 28, 31), cărora a iubit astfel? Da! A murit justificată pentru că reflectă
Mântuitorul nostru Iisus Hris- pe cruce pentru noi pentru o ne-iubire din partea celui ce
tos a mai adăugat „Iubiți pe mântuirea noastră, făcându-se vrea să se dezvinovățească. „Mă
vrăjmașii voștri” (Luca 6, 27) - Cale spre Dumnezeu și viața iubește Dumnezeu și dacă îmi
cuprind toate celelalte porunci. veșnică - „Mai mare dragoste văd de viața mea” - înțelegând
Dar avem iubire? Ce este decât aceasta nimeni nu are, prin „îmi văd de viața mea”
iubirea, cum o definim ca mai ca sufletul lui să și-l pună neparticiparea, nepăsarea față
apoi să o recunoaștem, să ne pentru prietenii săi.” (Ioan 15, de viața liturgică, viața creștină,
verificăm dacă nu cumva sun- 13), noi păcătoșii am fost mai implicit nepăsarea și nelucrarea
tem în înșelare, crezând despre importanți mai de preț pentru cu voia a primei porunci „Să
noi că avem ceva ce nu avem? Dumnezeu-l Întrupat. Această iubești pe Domnul Dumnezeul
O definiție exhaustivă nu pu- ordine a prețuirii aduce cu tău din toată inima ta, din tot Mă îndemn și îndemn citi- începutul bun spre Iubirea de
tem da iubirii, dar putem în- sine jertfelnicia, „dragostea sufletul tău, din tot cugetul tău torii să ne verificăm cu sinceri- Dumnezeu și toți oamenii.
cerca definiții cât mai explicite, este jertfelnică” spune una din și din toată puterea ta” (Marcu tate și luare aminte, iubim cum
cât mai revelatoare, care să ne definițiile uzuale ale iubirii. 12, 30). se cuvine? Ca apoi să punem Toma MUNTEAN
Nr. 8, 2019
CALEA MÂNTUIRII 4
ŞTIRI
Biserica de lemn din Iercoșeni,
IPS Părinte Timotei al Aradului – 43 de componentă vie a patrimoniului istoric,
ani de arhierie cultural și spiritual al Eparhiei Aradului
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Ara- Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei,
dului, aniversează vineri, 8 februarie 2019, patruzeci și Arhiepiscopul Aradului, a fost vizitată comunitatea
trei de ani de la primirea arhieriei. românească din satul Iercoșani, păstorită de Părintele
Iulian-Valerian Ivănuț. Părintele conf.univ. dr. Teofan
Mada, vicar eparhial, și elevii Școlii Profesionale „AS-
TRA” coordonați de Prof. Dr. Cristian Stoica au poposit
în mijlocul comunității locale, pentru a fi alături de fii
satului și pentru a se ruga împreună cu cei de aici.
Acțiunea de suflet, o îmbinare între rugăciune, evo-
care istorică și filantropie s-a încadrat în tematica Anului
Omagial în Patriarhia Română. Biserica din Iercoșani,
asemenea satelor românești din Eparhia Aradului, cu
bisericile din lemn și case țărănești, cu cimitire și mor-
plinirii a 85 de ani de la trecerea sa la cele veșnice
minte străjuite de cruci cioplite, cu ulițe și porți primi-
(10 februarie 1934).Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul
toare, sunt purtătoarele unui limbaj dinamic al tradiției,
Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârșit Sfânta Liturghie
al continuității istorice, culturale și spirituale ale aces-
Arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Înălțarea
tui neam, sunt oglinzi iconice ale sufletului românesc.
Domnului”, înconjurat de un sobor de preoți din care
Multe din crucile din cimitirul Iercoșeniului sunt ciop-
au făcut parte: Pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului, Pr.
lite în lemn. Tot din lemn este și biserica satului. Adusă
paroh Florin Culda și Pr. pensionar Pavel Purice. La
la Iercoșeni din Chisindia în anul 1752, biserica este
sfânta slujbă au participat și domnul Emanuel Horhat,
cu siguranță mai veche dacă luăm în calcul și anii în
primarul Comunei Beliu, domnul viceprimar Ioan Mi-
care a fost lăcaș de cult pentru credincioșii din Chisin-
hoc, membrii Consiliului parohial, precum și un număr
dia. Scriitorul șirian Ioan Slavici își plasează acțiunea
mare de credincioși.
nuvelei ,,Moara cu noroc” în zona satului Fundureni,
Cuvântul de învățătură rostit de către Înaltpreasfințitul
denumirea veche a actualului Iercoșeni.
Părinte Timotei, în legătură cu Evanghelia și Apostolul
Fiecare comunitate ortodoxă, fiecare colțișor din
zilei (2 Cor 6, Matei 15) și evenimentul comemorării
această Eparhie este însoțit de fața unui sfânt, de iu-
marelui patriot a fost despre ,,Stăruința în bine” care
birea față de Iisus Hristos și față de Maica Sa. În fiec-
angajează pe credincios prin ordinea ce o creează
are sat ființează o comunitate, unde sunt vieți și inimi
după legi și posibilități de îndeplinire în lucrarea ce
palpitante și doritoare să găsească motive de nădejde,
duce spre desăvârșire, îndepărtează superficialitatea și
motive pentru cântare, pentru bucurie, pentru o viață
încurajează hărnicia în scopul realizării a ceea ce este
IPS Părinte Timotei s-a născut la 4 iunie 1936 în demnă… acolo este Domnul Iisus Hristos, acolo o
folositor. Exemplul femeii cananeence este concludent
Timișoara, primind la botez numele de Traian. A studiat găsim pe Maica Sa, precum și exemplul atâtor sfinți
ca și sfatul apostolului zilei de a săvârși mereu binele
la Liceul Diaconovici Loga din Timișoara, la Institutul care ne ajută să rămânem bucuroși în nădejde.
în comuniunea creștină.
Teologic Universitar din București (1953-1957). A de- La sfârșitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Pă-
venit doctor în teologie în anul 1972; a absolvit studii rinte Timotei a săvârșit o slujbă de pomenire pentru
de specializare la Facultatea de Teologie Protestantă marele patriot Vasile Goldiș, la 85 de ani de la tre-
din Neuchâtel (1967), la Institutul Ecumenic de la cerea lui în veșnicie. În cuvântarea Înaltpreasfinției
Instalarea noului preot în Parohia Conop
Bossey (1967-1968) și la Facultatea de Teologie din Sale, Chiriarhul arădean s-a referit la personalitatea Zi de mare bucurie în parohia Conop, Protopopiatul
Fribourg (1971-1972). lui Vasile Goldiș, corifeu al Marii Uniri de la 1918, Lipova, unde credincioșii și-au primit noul păstor spi-
În perioada 1960-1961 a activat ca profesor la Sem- numele său fiind dat și parohiei spre urmarea exem- ritual, tânărul Viorel Iute. Parohia a rămas vacantă în
inarul Teologic din Caransebeș; a fost secretar eparhial plului său de stăruință în strădaniile pentru împlinirea urma trecerii la cele veșnice a vrednicului de pomenire
la Arad (1961-1962) și Timișoara (1962-1968); Între năzuințelor poporului nostru spre unitate și progres. Pr. Ciurlea Sorin Ioan, care a slujit cu multă dăruire
1968-1975 a fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a in- timp de 30 de ani. Instalarea s-a făcut în cadrul Slujbei
Timișoarei și Caransebeșului. În 1968 a fost hirotonit sistat asupra râvnei pe care a arătat-o Bisericii Orto- Vecerniei, săvârșită de Preaonoratul Părinte Mercea
preot, iar în 1969, tuns în monahism la Mănăstirea doxe Române, mai ales că a făcut parte dintr-o fami- Nelu alături de un sobor de 8 preoți. După terminarea
Hodoș-Bodrog, cu numele Timotei, și hirotesit arhi- lie de clerici, tatăl său fiind preot și unchiul episcop, slujbei, părintele Protoiereu a instalat pe noul preot ca
mandrit în 1970. iar el secretar eparhial. În contextul Anului Omagial paroh al Parohiei Conop, dând citire ordinului de nu-
În data de 15 decembrie 1975 a fost ales Episcop- al satului românesc, Ierarhul a amintit faptul că Vasile mire a acestuia. De asemenea a adresat un cuvânt în
vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, Goldiș, în calitate de președinte al ,,Astrei”, în unul din care a amintit că noul păstor duhovnicesc a fost cântăreț
cu titlul Lugojanul, iar în data de 8 februarie 1976 a discursurile sale spunea: ,,Fac mărturisire de credință, bisericesc timp de aproape 7 ani în parohia Arad-Bu-
fost hirotonit arhiereu. declarând, că socotesc ca principal obiectiv al aces- jac. Părintele protopop a oferit Sfânta Evanghelie,
A fost ales Episcop al Aradului în 30 septembrie tei asociațiuni satul românesc” (Discursuri rostite în Sfânta Cruce și cheile bisericii noului paroh explicând
1984 (înscăunat la 2 decembrie 1984). În anul 2009, preajma Unirii și la Asociațiunea Culturală ,,Astra”). simbolistica acestora pentru cel care le-a primit.
în data de 28 noiembrie, a fost ridicat la demnitatea de Totodată, Arhiepiscopul Aradului a apreciat faptul că Părintele Viorel Iute a adus mulțumirile cuvenite
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Aradului. personalitatea marelui patriot arădean Vasile Goldiș a Bunului Dumnezeu, pentru toate darurile revărsate
fost evocată în paginile Ziarului Lumina de Duminică asupra sa, Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, pen-
prin studiul intitulat ,,Un părinte de patrie, un apărător tru încrederea și susținerea acordată, Preaonoratului
al credinței strămoșești”, apărut tocmai în numărul din părinte protopop, preoților slujitori, oficialităților lo-
Chiriarhul arădean l-a pomenit pe marele ziua de 10 februarie 2019. cale, familiei, precum și tuturor credincioșilor care i-au
patriot Vasile Goldiș în satul său natal, la Răspunsurile liturgice au fost date de minunatul cor fost alături în acest moment important al vieții sale. Un
de copii al parohiei, sub atenta îndrumare a doamnei cuvânt de mulțumire emoționant a fost adus Preacucer-
85 de ani de la trecerea la cele veșnice preotese Flavia Anamaria Culda. nicului Părinte Doctor Pop Vasile, precum și familiei
La final, Părintele paroh Florin Culda a mulțumit acestuia din partea cărora a primit un real sprijin pe în-
În Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencei), Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru faptul că treg parcursul creșterii sale duhovnicești și teologice.
10 februarie 2019, Chiriarhul arădean a poposit în a poposit în mijlocul credincioșilor din satul Vasile
Parohia Vasile Goldiș din Protopopiatul Ineu, satul Goldiș tocmai în ziua de comemorarea a marelui pa- (Ştirile au fost preluate de pe site-urile
natal al marelui patriot Vasile Goldiș, cu prilejul îm- triot român. episcopiaaradului.ro şi basilica.ro)

COMITETUL DE REDACŢIE Articolele şi corespondenţa se trimit pe adresa redacţiei:


Preşedinte de onoare: ÎPS. Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului Str. Academia Teologică, nr. 9, Arad
Redactori coordonatori: Pr. IOAN TULCAN, Pr. CRISTINEL IOJA Tel/Fax: 0257-285.855, calea.mantuirii@yahoo.com
Secretari de redacţie: Pr. ADRIAN MURG, Pr. CAIUS CUŢARU, Tipărit la Poudique srl Arad.
ISSN: 1582-1951; Preţ: 1 leu
SORIN GHEORGHE SĂPLĂCAN
Costul unui abonament este de 50 lei anual.
Administraţie: Pr. FILIP ALBU, Pr. LUCIAN FARCAŞIU