Sunteți pe pagina 1din 79

17.

020
ICS0'1.040.17;

sR Ghidtso/cEr99
STANDARD
ROMAN 2010
l. -1.;',
,I rtyp
V o c a b u l a ri n t e r n a t i o n adle m e t r o l o g i $
Concepte fundamentale 9i generalg'gi termeni
asociali (VlM)
IDT ISO/CElGUIDE99:2007

- International
vocabulary - Basicand general
of rnetrology
terms(Vll\,4)
conceptsand associated
o Vocabulaire de rnetroogie- Concepts
intefnational
fondamentauxet gendrauxet termesassocies(VlN,4)
=
E

APROBARE Generala ASROla 30 aprile 2010


Aprobatde Directorul
lnlocuieste
SR 13251:1996

E
c o R E S P O N D E N TAcest
A standardeste identiccu ghidulinternatlonal
': SO/CElGUIDE99:2007

.! This standardis identcal withthe lnternational


Gulde
lSOiCEIGUiDE99:2007

6
La presentenormeestidentqued la Guideinternationale
lSOiCEIGUIDE99:2007

ASOCIATIADE SfANDARDIZAREDIN ROIVANIA(ASRO)


Adresapostaa str N4endelee! 21-25.cod 010362.Bucure9t
r e n e r a T e l + 4 02 1 3 1 6 3 2 9 6 .F a x + 4 02 1 3 1 60 8 7 0
D i r e c t oG
D n € c r iSar a n d a r d i z a r e :+T4e0l 2 13 1 0 1 73 0 + : 1 0 2 1 3 1 0 4 3 0 8 . + 4 0 2311 2 4 74 4 . F a , + 4 0 2 13 1 5 5 8 7 0
DirectiaP!blicarii-SerVVanzari'Abonarnente:Te.+4A21UA7725Fax+1A2131725144A213129444
Seryiciu RedactieNlarkelingDrepl!r de Autor+40 21 316 99 74

.iASRO Reproducereasau !t izare. nleqrai sau parlala a prezeilu! standardin ot.e plbr€lr Er pnn onc€ procedeu
tee.tronc mecan. folocoDere m . r o l l m a € e l . ) e s l e n t e r z s ,d a . : n u e x r s l a c o r d u i s c rai s A S R O
Ref.:SR Ghld So/cE 99:2010 Edltia1
sR Ghidtso/cEt992010

Preambul na!ional

Aceststandard versrunea
reprezintd romanaa lextuluiin lrnbafrancez:a ghiduiuinternaliona
rso/cErGUTDE992007.

Versiunea
romana
a fostrecunoscula
de ISOcaavandaceeaFiva
abltatecu versiunea
ofcia16
Slandardul
reprez
nt6revizu
reaslandardulu
SR13251:l996pecareilinocueSle

E Fat6 de standardulpe care il inlocue$le. prezenlu standardprezinteurmdtoafelemodificari


; pnnclpale

: ' au fostactualizale termeniorpreluatdin standarduin ocut


definilille

H au'osl nc u5 S dern I le're'] 10 lde 6'eTo L cerre'ar'or a ircerl,t-drr6


-
< - a foqtad;ugao
l i a n e " : . - c c l ^ . r . . o - ( e p . ra e

E Pr ma versiune
a anteproectuluia lostelaboratd
de domnuGheorghe
P. lspbgou

o
E

.d
E

.g

.!

'6
SR GhidISO/CEl99i2010

Vocabularinternationalde metroloqie
Conceptefundamentale$i generaleSi termeni;sociati (VlM)

Cuprins
Pagrna
P-ed10,l ...

7
Domenu de ap icare

1 Marmi S untdti. 10
o
2l\4a.Lrd. 19

3 I \ 4 i l o a . 6o . r a : L r a r e 31
=
4 Cafactenst
c metroog ce a e m jloacelor
de mAsufare

:J 5 Etaioane

E A n F ' dA ' ' o - r a l , \ r , S L - e r o . o n ,e p , o t a 46


E
Bb'og'a".... 61
L'SIAa' o' 'TFlo' .. ... .. 66
Indexa fabetical termenior in imbaroman; 68

Anexanationaa NA ( nformativ6)
indexalfabetc al tefmenlor in imbaenglez6. 71
AnexanatonalbNB (nformatvd) Indexalfabettc
a terrnenorin lmba francezd

6
sR GhidsolcEt992010

Preambul

ISO (Organizal a lnterna|ona e de Standardizare)este


o federaliemondiaa de organsme natonalede
standardizare (comtetemembreale lSOl. Elaborarea standardeornternationae este, in general,
incredlnlatecom tetelortehn ce a e ISO Frecarecom tel membrurnteresatintr-o tematic; pentrucare
a fost creatun comtettehnc are dreplu sb faca pariedin ace comilet Organizalrie internatronae,
guvernamentae 9i neguvernamentale careinketinleg:iur cu ISO particpa,de asemeneala lucrari.
l- ISO colaboreazastrans cu Comisa Electrotehn ca nte.nationaa(CEl) in ceea ce prvegte
standardzareain donnenul e ectrotehnic.
t
Standardelentemationalesunt elaborateconiorrnregullor din D rectiveleISO/CEt,Parlea2

Prncpaa sarcinaa cornitetelor tehniceeste elaborareastandardeorinternationale pfo ectele


standardelor nternalionale
adoptatede comleieletehnce sunt supusevotutucomiteleor membre.
PublcarealorcastandardernternalonaenecestaaprobafeaamnmumT5%dncorniteteemernbre
care au votat
=
Se atrageatenliaasupraposibltelica uneleelementedn prezentudocumentse face obiectu
drepiuriorde proprietate
inteiectua
d sau altordreptunanaloge.ISO nu este responsab
tb pentru
identfcarea9 semnalarea unorasemeneadfeplurideproprielale.
exislenter
.9
Aceastaprm; ediliea Gude ISO/CEI99 anuleaz69i inlocuiegte a doua edtie a documentutui
E 'Vocabular internalional de termenfundamental ! generai de metroogte(Vl1\4). Ea esteechivatent;
cu a tre a ed 1e a Vl{\,4Pentfumai mulle nforma\1i
a se vedeainlroducerea(0.2)
.g
in prezentuldocument GU|V face trimterela publicatia recunoscutd in induskiecare in prezent
este adoptatasub refernta Gu de ISO/CEl98-3:2008 Aiunci c6nd un paragrafspecificeste citat, se
.!
referbla GuidelSOiCEl98-3:2008.

'6
sR Ghd so/cEt992010

Inlroducere

0.1GeneralitS!i
n general.un vocabularesle un dictionartermtnologic carecontinedenumirqi defntiextrase din
unul sau ma multedomeni partculare(lSO 1087-1:2000, 3.7.2).Pfezentulvocabularse refer6a
metrooge. !tinta m:surerlor9i a aplicaliorlof . E conlinede asemeneaprncplle de bazd care
guvern€az6 manmile9i unilatle. Domeniul marimrlor tr untGtiorpoatefitratatln dferte modur.Acea
retrnutpentruarticolul1 drn acesl vocabularse bazeazape princpi le expusein diferitelepedi a e
ISO 31 l\4erintFlunitdti.incursdeinocureprnseralSOS0000giCEl 8A000,MerimiSi unneli,i ir
bro$Lrrareleritoarea Sl, Sisfem|r/lrlernalioral de urft5d (publcata de BlPl\4).

A doua editie a documentului 'VocabularInternalonade terrnenifundamenta i 9i generai de


metrolog e (Vl[,4)a fosl pubicaGin 1993 Necestateade a acopei pentruprimadatdm:surdrlein
t ch nrie 9 in boogie medcala. ca 9 aceea de a ncludeconceptelereferloare de exernpu. la
trasabltatea metroogca, a ncertttudinea de mdsurareg la proprietdlile
caltative,a condus a
aceastaa trea editle.Ttlu s;u a devent Vocabularinternatonade metrologie- Concepte
iundar.enta e 9 generae 9i termeniasocal (Vlf,J)pentrua pune ln evidenF rolul prmordal a
concepte or in elaborafea unu Vocabular.

in acestvocabulafse consderdc6 nu extstdo dferentbfundamenla d intreconceotelede bazdale


mdsuferlorin fizice chime, biooge sau ttinte lehnrce N4a mut, s-a incercals: se acopere
E
necesitatile
conceptuale
ale rndsuraf
lor in domenica b ochmie,Qttnta alimente
or. experlizamedico-
z legalSS biologa molecuar5.

l M a m u l l e c o n c e p t e c a r e a p a r i n a d o u a e d l e a V l N 4 n u a p a r i n a t r e r a e d i l e p e n t r u c dsnuunnt a i
considerate ca find fundamentale sau generae.De exempu,conceptude timp de r6spuns,utiizat
pentfua descriecomporlarnentul temporaa lnu sistemde mesurarenu mai este ncus. Pentru
E c o n c e p tee r e f e r t o a f ae d s p o z t v e e d e f i t a s u T a T e c a T e n usm
u nat n c l u s ei n c e ad e a t r e i ae d i t i e a
V 1,4 c{toru poate s; se faporteze a alte vocabuare ca CEI 60050, Vocabular electratehnic
inlernalional.yEl. Pentru concepiee feieritoarela managementuca it:lil, la recunoaltereamutuala
sau la metrologiaegala.cttorulpoatefaceapettabrbltografie.

E aborareaaceste a treiaedllia Vll\4a rdicat catevainkebari{undamentalerezumatema jos,


refentoare a diferte tipuri de abordare utrlzate pentru descriereamdsurdrilor Aceste diferenteau
fecutdificila,uneori,elaborarea defintilor compatible cu dileritedescrieri.
in aceastaa lreia edilie
diferite
e aborddrsuntlratatepe piciorde egaitate

Schimbareain modul de lratarea nceditud ni de masurare,de la abordarea eroare (uneori


denumtb abordaretraditona 5 sau abordareava ori adevarate)a abordarea,.nceatitldne , a condus
la reconsdefaTea unor conceptecorespondente cafe igurau in a doua editie a Vll\,1.Scopu
mdsurrrlorin abordarea.eroare esle de a determna o estmarea vaori adevarate cares: fie cat
mai aproapeposrbrl de aceastbvaoareadevarataunca. Abatereain raportcLrvaloareaadeverata
reprezntd erorle aeatori 9 s stematice.Cee doud tpuri de eror. care se admte cd se pol
intotdeauna distnge,treblies: ie trataledfert. Nu se poalestabrlo regul6cares5 ndcecumsafie
cornbnatepentrua oblrneo eroaretotalacaracterslcaunurrezultata masur?;rir dat,aceastafind in
generalestmata. ln general,esteposbr numa s; se estmezeo I rartasuperioard a valori absolutea
eroritotale.denumrtd uneofi in modablrzlv. nceiritlrdne'

Recomandarea NC-1(1980)a C Pi\,4 refertoarela exprimarea n propunegrupareain doua


incelritud
categoria cofiponenteor ncerlitudinrdemesurareTip A 9i Tip B, dupa cum sunt evaluateprn
metodestatistcesau prn alte meiode care sd iie combinatepenku a oblne varanla conTofm
reguilorteore matematicea probabltellor.traiand de aserneneacomponentele de Tip B ca
variante.Abatereastandardcare rezultaeste o exoresiea ncertitudrnide mesurare.O descrierea
ne a fosl detalala in documentulGhd pentfu exprmareaincerttudiniide
aborderi incerlitud
m:surare(GUM) (1993,revizlritd in 1995).carepuneaccentpe tratareamatematcda incertitudin i
cu ajutofulunuimode de masurareexplct presupunand cd mesulandul poatefi caracterizat printr-o
valoarein esenlAunica l\.laimult. in GtlN4ca 9i in docurnenteleCE. sun dale ind cati referltoarea
SR GhidISO/CEl99:2010

abordarea ,,ncertitud
ne"in cazu uneictri un ce a unuimillocde rrAsurare
etalonatsituatecarese
reg;segtein modcurentinmetfologia indusira16.

Scopulm;surdrlor ln abordarea ,,ncerltudine nu este de a determina o va oareadevaratacat mai


bine posibi Se presupune mai aes cb informalaobtnulain trrnpulmesuraripermte numaisa se
atrbuie mesurandlrlu un ntervalde valor rezonable, presupunand cd mAsurarea a fost efectuala
corect.Informatisupimentaaepertnentepot reduceintndereaintervauuide vaon cate pot f
atnbutein mod rezonabI mbsurandului. Totug chargi o mesurarefoarteexactdnu poatereduce
inteNaul la o singurevaloaredin cauza canttali imtate a detailof din defnrta m:sufandului.
Incerttudineade defnitleimpunedecio lmte nferioare oicbrei incerttudini
de rn:su|are.Intervau
poatef reprezentalpr n unad n va orie sale,denumrtavaloaremdsuratd.

in Gulvl,incerttudnea de defnlllese presupunea fi negljabi; in rapodcu celelate componenteale


inceiritud Scopulmdsurerlor estedec de a stabii o probabi tatecu carevaloarea,
nii de nrdsurare. in
esenldunice,estein nterioruunuiintervalde valor masurate. avendla bazainformataobtnutein
t mpulmbsurdrilor.

DocumenleeCE pun accentpe mbsufarlecare comporldo singlfb ctre Sr care permt se se


studiezedacb mdrimievariazain funcle de tmp pnn determnareacompatibtt;ti rezultatetor de
mbsurare.CEI ltal.eazd,de asernenea,cazu ncerttudlnide definitiecare nu esle negilabia.
o Vaid tatea rezutaieor de masuraredepnde in mare masLlrade caracteristicie metrolog
ce ale
mrjlocuui de masurare, determinate in t mpuletalonarilIntervalude valoriak bulternbsurandulu
este
intervalulde va ori a eta oanelorcarear i dat ace ea$ nd catii.

E in GUM, conceplude valoareadevSratdeste utrltzaipentrua descriescopul mdsurdrlor dar


adleclivul adeva.at este consideratredundant.CEI nu uUizeaze conceptu pentru a descrie acest
z obiectiv.in prezentul
vocabular,conceptul9i termenusuntretnutedatoritautrizari or frecvente
Sia
mportanteconceptuu

'- 0.2lstoric
E
In 1997CorniletulComunpentruGhidufle de Metrologje (JCGM)prezidatde directorut BtpN4, a fost
.= formatde qapteorganzati nternaltonae care au preg;l1 veTsrunte orgnae ale Ghlduluipentru
exprimareaincertitudinii(GUM)de masurare9i Vocabularului jntenlalrcnatde terme fLtndamentati
Si
generalide netrologie(V/M).Comitetulcomuna prelualaceastapartea ucrarlor de la Grupu Tehnc
Consutatv 4 (TAG4) al lSO.careelaborase clJlM9 Vl[,1ComitetutComun a fostconstilut ta origine
din reprezentanlliBirouu Internalonade M;sufi Si Greutdt (BtPN4). Comisie Eectrotehnice
Internatonale(CEl), FederatieInternationale de Chme Cinic6 Si Booge Medicat: (FCC).
Organiza!ei Inlernalionalede Standard
zare (lSO),Un un i Internationatede Ch mie pu169i Aplicata
(U]CPA),Ununii Iniernato^na e de Fzica Pur; $ Ap icala(UIPPA)Fi Organzate lntefnationa e de
.g Legai6(OIML).In 2005,Cooperarea
t\.4etrologle lnternalonaa asupraAgremente or Laboratoarelor de
Incerc6r(ILAC)a feuniloicialceleSapteorganzali nternalona e iondatoare.

JCGI\,4are dou: grupe de ucru. Grupa de Lucru 1 (JCGM/WGI)penlru cUM are saTcnasj
promoveze GLJM9i s; pregbteascd
utillzarea sup mentelela Gtll\,1 pentrua argidomeniude aptcare
Grupade Lucru2 (JCGM/WG2) pentruVl[4are sarc]nade a revizuV M ii de a promovaut lizareatui
Grupade Lucru2 este compusadin cel multdor reprezentanti a fiecereiorganzali membreSi dtn
cativaalti exped Aceastda treiaed 1e a V M a fost pregetrtbde crupa de Lucru2.

In 2004,un prrmproecl al ce el de a treiaed 1i VIMa fostsupus, pentrucomentafi 9 propuneri. cetor


opt organizalireprezenlate in JCG[,4,care S-aL]consullatmembri At afiiati, ncusrv |urneroase
laboratoarenalona e de metrologe. JCGM/WG2a studat ! a dtscutatconnentari le. eventual e-a uat
in conslderare 9i a elaboratfaspunsurie. O verslunefinalda celeide a treiaeditl a fost supusdin
2006 ce or opt organlzali penttuevaluareE aprobare.

Toate comenlariileulterioareau iost examinate$ eventua uatein considefafede Gruoade Lucru 2.

Aceastaa treiaed tie a fost aprobatdcu unanm tate de ce e opt organizali membreale JCGI\,4.
sR Ghidtso/cEt992010

Convenlii
Reguliterminologice

Definitie S teanren prezentalin aceas6 a treiaedrlre ca g forrnatu Lor,sltnt conformepe c6t posibI
cu regulle de lermnologe expusein ISO 704,ISOi087 1S ISO 102471.Se aplicein mod special
prncpu substitute se poateca in oricedefintie se se inlocuiasca un terrnencaredenumegteun
conceptdefn t ln altd partein VIM pr n defin1a corespunzetoare,Iard sA se introducecontradicli sau

Conceptee sunt grupatein cincrcapitoleI prezentateintr o ord ne ogica in fiecarecap tol. in unete
def n 1i, utiizareaconcepte (denumile
or nedefinite cleasemeneaconcepteprimare) esteinevltabi a.
in acestvocabLrlar se potfegesi:srsteme,componenlisauconsttuentrfenomene. corpui,substante,
propretet fefernte.expefenta,examinarecantitativ, dispozrtiv,semnal.

Pentrua usura inleegereadiferitelor


relali intre conceptee definitein acest vocabular,au fost
ntroduseschemeconceptua e. Elesuntprezentale in anexaA

Numdrde referint;

Concepiele careigureazain acelalilimpin edta a douaS in edla a treiaau un num6rde rcferinib


dubluNumarude referinF a ceel dea trea editiesletip:rt cu caractefe
ingrosale.numdruldetinut
in edila a douaestepusinlreparanteze$ arecaractereobignuile,
o
E
Sinonime

Penkuacelagi
conceptsuntacceptalrna multitermen Dacesuntma rnultttermeni,
prmuleste
pFl.
lerrer-lp >,ler'a F F.,p Jtt1/a' ppcJ(po.tot. Inta.t,r \ l\4.
.d
Caractere
ingrogate
Termeni care desernneazdun conceptde defo t sunt impnma! cLtcaractereingrogale.ln textul unu
artico termenicafecorespund unofconcepte
defrnie in VlNlsuntde asemeneatpariticu caractere
ingroiate,la prima or aparl e.

Ghilimele

in texlu englezalprezentu ui documenttermenulcarerepreznta un concepteste pusintreghilrfe e


s i m p i e ( . . . ) c u e x c e p t a c a z ucua n d e s t e t p b rcl lu c a r a c t e ri ne g r o q a t G
e hiimeleleduble("....")sunl
.g Lrtlizate atuncicand se considerbnumaitermenlrlsau pentruun ctat. in teitu francez,ghiimeee
{(..r)suntutlzatepentruciaiesaupentruapuneinevdenlduncuvantsauungrupdecuvinte,

Semn zecimal

Semnu zecma estepunctupenlruversiunea


engezd S v rgulapentruversuneafranceza.

MdsuriSi misurare
Cuvantu .mesLrreare in limbaffancezacurentan'raimute semnifrczli. De aserneneael nu est€
prezentatsingurin acest vocabuar D n aceast: cauz; a lost inlroduscuvantul,,mesuragepenku a
desemnaactiLrnea de a masura,Termenul mesure ntervnetotug in ma multerandur pentrua
fofina a tr termen d n acest vocabular,respectando uti zare cureniS9i fdrd amb guitaie Se pol c ta
de exemplu nslrlmentde mesure,appare de raesure.unrt6de mesure,m6lhodede mesure.
Aceastanu inseamnac: ul lzareacuvanluu ,mesuragein loc de mesurepeniruacelt termennu
esteadmisAdaceprezinteunee avantale.

Simbolul de egalitate prin definilie

Simbou = semnfca ..esteprn definitieegal cu, conformprevederiordin serile ISO 80000 9i


cEt 80000
sR Ghd so/cEt992010

lnterval
T e r m e n u, i n t e r v agli s i m b o Ll rr l; n l s u n t u t i z a t i p e n t r u a d e s e m n a a n s a md be lnuu m e r e r e a e . cf u
propretatea,i.!ai, under I l>n sunt numerereae, Tennenul nterva este utflzataci pentru
inlerva|inchis . S mbolualed Sr, noteazeextremltdllle inlervauluiId , ]

Exemplu [ 4,2]

I
,5 4 2 3x

1
E x l r e m i l a l e aa = - 4
I
2 9i 4 ale intervaului[ 4 2] pot f notate-1 + 3. Aceasteutlm6 expresenll
Celedou6 extrernitet
desemneazaintervau [ 4i 2]. Totugr,-'1t 3 esteadeseautilizalpentrua desemna ntervau [- 4: 2].

MerimeaintervaluluiNo)
N4erimea
Intervalulu
Id ;, ] estediierentan d. nolatdr[.r; b ].
o
E
E x e m p u | . [ - 4 , 22] = ( 4 ) = 6

I I I

-5 2 3x
E

.=

.!

N0)Notenatonala
- Termenul
utlzalin acestloc estece matematc. Tennenul
metroogic adoptat
pentru
acestconcept
matematic
este"domeniude masurare". defnitla4,5.
8
sR Ghidtso/cEt992010

Domeniude aplicare
Acestvocabularcontne un ansamblude defin1i 9 de termenasocat pentruun s stemde concepte
lundamenta e 9i generaleutiizatein metroLog
e S schemeconceptuale care lLlstreaz:
reatilledintre
e e. Pentruun marefumar de defnili. suntprezenlate
informal
i suplrnentaresub formdde exemple

Acesl vocabulariS propunese fie o referntacomundpentruoamenide SliintaI ingner inclusiv


fzcen chimgti,bologi medcai ca 9i pentruprofesoriSi practicen implicalin planficareasau
rea zareamesurerlor,oricareaffl domenulde ap icaresau n ve u ncertitud nii de nrdsurareEl isi
propunede asernenea pentruorganismeeguvernamenta
sa ie o referintd e 9i nterguvernamentale,
asociatile comercale com tetelede acreditare.ofganismede reg ementare$i asoc ati profesionae.

Concepteleutlzate in diferiteabordbf ale descrieri mdsuraflorsunt prezentateimpreLlna.


Organzalie rnembreale JCG|,4pot sd selectezeconcepieJe
$ deirnititein acordcu ierrrjroragra
respectvAAcestvocabularpromoveaz5 armonizaTeaglobalea terrnno ogieiutrllzale
in metrooge.

P
s R G h i dt s o / c E t 9 2
90 1 0
'l Mirimi
9i uniteti
1 , 1( 1. 1 )
merime
proprietate carese poaleexpnmacantitativ
a unuifenomencorpsau substante sub lormaunu
numarsi a une refernle
NOTA 1 ConceptLrgeneflc de marimepoale fi divrzatln mai mu te nivelede conceplespecinceind cate in
l a b e l ! u m e t o r .J u r n a l a l e sa€ n g a a l a b e l u l upi r e z i n t ac o n c e p t es p e c i c e a e c o n c e p t L
ur d e m a r m e A c e s l e a
sunt conceptegenericepenlrumdrimilend vduale din jumatateadreapb

E x e m p l ud e m E r i m ei n t r - u ns e n s g e n e r a l Exemplu particulara
de marime

razaa cerculurA.
rrsau4A)

l u n gm e d e u n d i a r a d l a t e iD a s o du l u r r D s a ! n t D :
t

e n e r g i eE. e n e r ge € n e l i c aa p a r l r c ! l e i l i n lur n s s l e m d a t I

ce dura, Q ( ; l d u r ad e
l
" a p o r i z a ,ae e s a n l o n u l u id e a p a O
sarcinaelectrcaa proton! ur e
E
rezislenFelectfica.R rez slenlaerectrcaa rezrstor!lui/d nk-u. c rc! t dat R
z
concenlratie in cantrtate de substanF a c o n c e n t r a t ei n c a n t t a t ed e s l b s l a n F d e e t a n o ti n
p r o b a r d e v nc ( C r H ! O H )
.d n u m a rv o u m c a l ( c o n c e n l r ae ln u m e r i c a) n!mar volunrc {concentrale nunrerica)
c o n s t t l e n l u i uB C B de eitroc(e in prcbai de senge,C(Erc Sg)

durilate Rockwell c (masa de 150 ks), d u r t a t eR o c k w eC


l a epruveteilde
otet HRC(150k9)
E H R C( 1 5 0 )

NOTA 2 - Reternla poarefi o unitate de m:sur; o procedura de mSsura.e !n mate.iat de referinF sau a

NOTA 3 Slmbourie maimlor slnl prezentalein seria de srandarde SOTCE|80000 - Ltantnt ti unita[
S i m b o! r e m b rm i l o rs u n is c r s ec u c a r a c t e r e
t a c e . C ! u n a n u mI s m b o t s ep o l n o l am a r m i di e r i l e

NOTA4 - FomalLr preieratde IUPACrFCCpentrudesernnareamarimiorin taboraloaree de biotogiemedcata


e s l e ( S s l e m- C o n s t i t u e nnt ai l ! r au n e i m d r m i t

E X E N 4 P L-U( P a s m a l s a n g e l o n d e s o d r uc o n c e n t r a tien c a n t t a l ed e s u b s r a n leag a t 6c u r 4 3 m n o t l c l et a o


anumitapersoanaa un mornenrdal'

NOTA 5 - O marimedefinti conroffracesluiartco este o maime sca are Tolugr un v€ctorsau ul,1rensora e
caru componentesunt marim esle. de asemeneaconsderato marime

N O T A6 G e n e r c .c o n c e p t !d e m a n m e p o a t ei d v z a l d e e x e m p r !i n r n a r m et z c a marmechinrca $
. m a . l m eb i o l o g i c as a ! i n n r a r i m feu n d a m e n t agl ai n r a d m ed e r v a r a

1 . 2 1 11 , n o t a 2 )
nalurauneimdrimi
d5pect(o-nLr -n;r'^ ror Lon_parabre'e_
p or

NOTAT Clasrcareamarlmor drpa naluraor esteintr-oanlmitAmaslrdafirrara

1
EXEI4PLUL M,r m e d arnelruc rcumlerinF9 lr]ngrnede undasunt.in generatconsderate
ca marimde
d, aaa)indl .j a .-9 f'

10
sR Ghd so/cEt99.2010
EXEN'IPLUL2 [45rim e ca d ura energ e cinercA 9i energie polenliatas! ni in generatconsiderale ca mdrim
de aceea;, natur.i.a energiei

NOTA2 M a rr n i l ed e a c e e a snr a t u r ad i n t r! n s i s t e md e m a r i m id a t a ! a c e e a 9d i m e n s i u n eT. o l u 9 im d r r n i l e


c u a c e e a 9d i m e n su n en u s ! n l i n r n o dn e c e s adr e a c e e a l n a t u r ; .

E X E N T P L U P r n c o n v e n t en r e r i m i lm e o r n e n t !f o r t e 9 i e n e r g en u s e c o n s d e r ac a f i r n dd e a c e e a gni a l u r ac u
loate ca acesle marimi a! aceeagid nrensiune.Esie similar pentr! marm e capacrale cato.ce qi enrrcpe
p r e c ! mI p e n t r !m a n m i l en ! m a rd e e n t l d l i p e r n r e atbi r a t er e a l v a g r f r a c t i ren a s c a

NOIA 3 - n imba Jrancezatermenui(nalure, este utrtizatnuma in expres ca (grandeursde nremenarure)


( i n l i n r b a€ n g l e z ai e r m e n u(lq ! a n t i l y !e s l ea d € s e a! l z a i p e n r r ! ( k n d o r q u a n r r y ! )

1 . 3( 12 )
sistemde mirimi
ansambl!de mdrimiasocal cu un ansamblu
de reati necontradiclor
intreaceslem;rim

NOTA n generalmarimileordinale. clnr estedlntateaRockweC. n! suntconsderateca ibcendparre


drntr-un
s slemde marmi lnlrucateenus!negatedeatem;irndecarprn relatiiemptrice.

1 . 4 ( 1. 3 )
o mdrime fundamentalA
:J
marimeapadnandunuisubansamb u a es princonvenle d ntr un sistem de merimidat astfe incat
niciunad n marmilesubansamblu
u sb nu poataf exprmat: in functe de celealle
=
NOTA1 Subansamb
ulmentonalin
dernilie
estedenLrm
I ansamblu
de niaimifundamenia
e
EXE[4PLU Ansanrb
! marmrlor
i!ndamenta
e ateSistemului de Mbrimi( SQ)esteprezenlal
Inrernalionat /a
16.

;. NOTA 2 - l,larime tundarnenlale


sunt consrderale
ca nind muluatindependenle
deoareceo marme
E iundamentala
n! poaleliexprimata
ca !n prod!satputeriior
alormarimi
tundarnenlate
NOTA3 -['larmea (nLrrnar
de entitbt,poalef consderala
ca o rn:rmefundamental6
in oricesstemde

1.5(14)
marame
derivatd
marime defnt: inlr-un sistem de m:rimi, exprmat5 in lunctie de mdrimile {undamentale ale

E X E M P L U - n t r u n s i s t e r nd e m E rr n a v e n dc a m a r r l r f u n d a n r e n t al luen gm e aS i m a s a m a s av o l u r n i ceas t eo
'0 mdrimedervati dennta ca !n cat d ntre o masaI !n vollm { ung nre a purer€aa treia)

1.6
SistemulInterna[ionalde Mirimi,
tsQ
sistemde marimibazatpe celegaplemarimifundamentale
lungime, masa tmp Lntensitaiea
curentu
u electrctemperature
lermod
namca.canttate
desubstani;lntensitate
lumnoasa
NOTA 'l - Acests stem de mennrieste publicatin slandardu nlernalionaISO/CEl80000.Marm, Srlnilal.

NOIA 2 S i s t e m u lI n t e . n a t i o n a l d e . s e v e d e a 1 1 6 ) e s t eb a z a tp e S O .
U n a t e l i ( S l () a

1 . 7l 1 5 )
dimensiune
d i m e n s i u naeu n e im e r i m i
expresiea dependenteiunei mArimi de merimilefundamentaleae unui sistem de m;rimi, sub
lorma unui produsde puteride factor carecorespund e, omilandorrcelactor
rnarimiorfundamenta

tl
S RG h dt S O i C E l 9 9 : 2 0 1 0

T)-VPtLL - n t s o . a - ^ n . , u ' ] a df d - ror,j6.o odt.o- /l/l

E X E I \ 4 P L U2L l n a c e l a $ is i s t e m d e n r a r i m d m p B = 1 / 1 e s t e d i n r e n !sn e a c o f c e n l r a r e m a s c e
I
constituent!luiB $i I/l este.de asemenead nrensr!neanraselvolunrce p

E X E I 4 P L U3L I a ! n ! p e n d u l d el u n g l m e
Perioada / , i n l r - ! nl o cc u a c c e l e r a l g
i ar a v i l a t o n a t a
o c a r ; 9 .e s t e
It-
r-2n,l r Clqla/

2.r
c ( 9)
F
F
i n c o n s e cn l a d m C ( s ) = r - r : r

t NOTA 1 O pltere a unu factoreste faclor! ridi.at a !n exponent Fie.are factorexprim5d m


mAnmI fundameniale

NOIA 2 Prn convenlie reprezenlareasimbolicaa dnrensunii une marim ilndameniae este o iitera
majuscuE!ncA scrsE cu caraciereromane(drepte)lsrE subtinierePrn convente reprezenlareasrmDolcaa
d i m e n s u n i !i i e i m i r i m i d o r i v a l e e s t e u n p r o d ! s d e p u t e r ia e d r n e n s i u n i t omr a r r n i t o rf u n d a m e n tea i n
confornrltalecu definitiambrm denvale Dinrensi!neamanmr Qeste noiatadlm Q
o
E NOTA 3 L a d e l e m i n a r e ad i m e n s i u nu n e l m , i r m . n u s e t n e s e a n r ad e c a r a c t e r l st c a t a r

N O T A4 - i n l r - ! ns i s t e ndr e m a r i m i d a l
- mar nr e de aceea$inature au aceeaii d mens!ne.
- nrarimle cu dinrens!ni diferle suit toldeaunade nat!ra !iierila
E - rnaimil€c! aceea$d mensiunenLrs!nl obligatoiude aceeaginatura

.= NOTA5 - n S i s t e m u ll . t e r n a t i o n a td e M a r i m i ( l S O ) s r m b o l i r i ec a r e c o r e s p L r nddi m e n s r u n i omr b r m r t o r

Oenumirem
a a r i mi i f u n d a m en t al e S i m b o t ud
t imensiunii

'0

t e m p e r a l ! r l;e m o d n a mc a

cantitatede substanta

rnlensrtate!m noasa

D rnensrunea
unei rndrimQ este,deci,exprimala
dmQ=L MrI /'d'NiJ'r unde exponentil
denumitiexponenl
dimens onahsuntpozitvnegalvsauzefo

1 . 8( 1. 6 )
mirime fire dimensiune
mArimecu dimensiuneaunu
mirime pentrucare1o1exponentilactorlof carereprezrnta
marimilefundamentaled n componenla
dimensiunii suntegalicuzero

't2
S R G h i d t S O / C E i9 9 : 2 0 1 0

NOTA 1 Termenlr (marime iara d rnensiune, este uritizarin mod curent El provne din fapt! ca ro!
e x p o n e n t s ! n t z e r o i n r e p r € z e n l a r e as i m b o l i c aa d m e n s ! n i i a c e s t o rm a i m r T e r m e n u ( t r i a r n r e o u
d,mensiufeaun!) reflectaconventa conformcdreiarepfezenlarcas mboticsa dimensunii unor astie de m6rimi
e s l es i m b o r u1l ( a s e v e d e aI S O3 T - 0 : 1 9 9 2
p a r a g r a i u t22. 6 ) .

NOIA 2 U n i t a t i l ed e m i s u r , t v a l o r i l en : r n l o r f a r a d m e n s i u n sel n t n u n r e r ed a r a c e s t en r a n me r p r r n a
m a im u l l a n i o r m a l i d
e e c a tu n s i m p! n ! m a r

NOTA 3 UnelemarlmiLrd d mensiunesunl detinireca rapoarlea do!a m6rimide aceeaginatura

EXEI'IPLE- Ungh] plan unghi so d indce de reiracte. permeab ale realNd lractie masica.coeficienlde
trecare.numArfi4aclr

NOTA4 N ! m e r e ed e e i l l a t i s ! n l r n a r i m i i ; r ;d i m e n s i u n e

E X E f T I P L E N u m i r d e i n f : ! L r r a riin t r - ob o b i n ; n L r m ddr e m o e c u t ei n l r - u ne $ a n r o nd a t . d e g e n e r e s c e n l a
n i v e l ! n l odr e e n e r g i ed n k - u ns i s t e ncr L r a nct

1 . 9( 1 7 )
t unitatede mesuri
unitate
manme sca ard real6 defn ia 9i adoptatb prin conventie cu care poate I comparatd orice a ta marime
de aceeag natLrr6pentru a expr ma raportu d ntre cele dou6 merrrn sub forma numeice

NOTA I Un lalle de mbslrd sunt ndicalepr n denumr 9 s rnbouri arib! te pr n convenlie


z
N O T A2 U n l a l l e n r a r i mo r c ! a c e e a $di i m e n s i u n ep o t f n d i c a l ep r t na c e t e a $die n l m i r i$ a c e t e a qs i m b ou d
c h i a rd a c aa c e s t e . . ; r m n u s u n t d e a c e e a gn a t l r a S e r t z e a z a d e e x e m p t ud e n u n r i r e(aj o u t ep e k e t v n ' S i
srmbolulJ/K pentrLra den!nr alat unitateade masLrrdpentrucapacilalecatortcacat I !iilarea penlru entropie
cu loale ca ln general acest€ mariii nu slnl consderateca nind de aceea! natur; Totus, in anumitecazlri
den! m r speca le sunl ulilizateexcfusiv penlru marinird e o natLrb spe.if]catb De exemp!. un tatea de masue
s e c r n d al a p l l e r e a m n ! s 1 ( 1 r s )e s l e d e n ! m ( a h e n zr H z ) p e n t t uf r e c v e n t 9
e i b e c q l e r eltB q ) p e n l r ua c l i v i l b t i l e
E
N O T A3 U n ( a te d e n r d s u r b a e m d r i m i l o r l a r ad i m e n s i u n es u n tn l m e r e i n a n u m i l ec a z u n a c e s l o ur n r t a t i d e
m d s l r e l s e a t r i b ! e d e n l m r i s p e c i a l € d e e x e m l t ur a d i a ns r e r a d i a9nt d e c b e . s a u s u n re x p r r n a l ep i n c a t u i
E c u . . s u n t .d e e x e m pu m i l i m op e m o e g a l c ! l r l ' S m i c r o o r a m pekitooram eaatc! 10'

N O I A , 1 - P e n t r Lo m a r n e d a t a d e n u m r e ap r e s c ! t u l ad e ( u n t r a r e e
, s l e a d e s e ac o m b n a b c ! d e n u mr e a
m a r i mr d e e x e r n p l (uu n l a l e d e n i a s 6 , .

1 . 1 0( 1 1 3 )
unitatefundamenta,;
'o unitatede m6suraadoptatd
princonventie
pentru
o marimelundamentald
NOTA 1 i n n e c a r es s t e m c o e r e n d
t e u n t a t e ! s t a o s i n g u d L r n l a l ei l n d a m e n t a l ap e n i r uf € c a r e m a n m e

E x E M P L U- n S l . m e t r ! e s l e u n l a l e a i u n d a m e n l a ap e n l r u l u n g i m e ,i a r i n s i s t e m u C G S u n r t a t e a
l!ndamentalapentr! ungimeestecenl nretru

NOTA 2 -. O !nilate de masurdlundarnentaiapoate de asem€nea.sa fie utili:atapentruo m6.ime derivata cu


a c e e a 9d i m e n s i u n e

E X E I 4 P L U C a n l i t a t edae p . e c p l a l i i d e f l n l l ic a L r nv o l u ms p e c i c ( v o l u mp e s u p r a t a F ) ,a r e i n s i s t e m u l S l c a
u n i t a t ed e r i v a t ac o e r e n Em e t r !

NOTA3 P e n l r un u m a f ud e e n t t a l s e p o a l ec o n s d e r an l m a r u lu n u s m b o l 1 . c a o l n i t a t ei u n d a m e . t a rlan
o r c e s s t e md e u n l a t i

1 . 1 1\ 1 1 4 )
unitatederivate
unitate de mEsur; d LnF m:rimi derivale

EXENIPLE- Nletru pe secunda.simbolm/s 9i centrmetr! pe secunda.srmbolcnts. suntun lr! deivale penlru


13
sR Ghidso/cEt992010

vleza ln Sl. respectiv.in CGS De9 kilomet.u pe or; simbolkm/h este o lnilale de rndsuraa vleze in ala€
S r , u t i l i z a r ea c e s t e i ae s l e a c c e p t a l aI i n S . N o d u l , e g a c u o m i d m a r n e p e o r a e s t e o u n i t a l e d e
masur;pentruvitezSln afaraS1.

1 . ' t 2( 1 . 1 0 )
unitatederivatecoerente
unitatederivatacare, pentruun sistem de merimi dat 9 pentruun set ales de unititi
fundamentaleeste un produsde pulen ae unrtalrorfundamenla e fera un at factorde
proporlrona ilatedecatnumdruunu
NOTA 1 O puterea lner un t6liiundamentae esteacea lnitate ilfdamenlaia insol a de un exponent

NOTA 2 - Coerenlanu poatef determrnata


decatin rapodc! un sisremde marimrpadic! ar 9i c! !n ansanrbt!
dat de unlta! i'rndamenlale

EXE^4PLU Daci melrul secunda9 mo !l slnl unrtal iundarnentaleatlnci melrlr pe secundaeste un tatea
deaval6coerentdde viteze,cand vitezaesle defn ta prin relatia intre marimi y = dtdi ar mo ul pe melru cub
este untalea derivatAcoerentdde concentraliede canltale de slbslanla cend concentratade.anttale de
subslanleeste defn U prin relalia itrtre marimi c = r/y Kronretrulpe ora ii nodut date ca exeirpte de Lrn{at
d e r i v a l el a 1 1 1 .n u s u n tu n i E l i d e . i v a tceo e r e n l ien l r u n a s t i e i d es s t e m

NOTA 3 - O unitatedervald poateficoerenla ln raporlcu un s stem de mAnmi dar necoerenlatn rapon cu un

EXEN4PLU - Cenl rnetrulpe secLrnda


este !n lale derivalacaerentAde vrtezEin sistemut de unirati CGS dar n!
= esle o 'rnitarederval6 coerentain s

z N O T A 4 l n o r c e s i s t e m d e u n i t ; t ! n l a l e a d e r i v a t cao e r e n ba o rc a r e im ar i m i d e r i v a t ef a r a d i m e n s i u n ee s t e
to numerulunu.cu simbo 1 Denumtrea9 s mboluluniietii de mesur; unu s!nt in gener: om se

.d 1 . 1 3( 1 9 )
sistem de unit5ti
E
ansamblu de unitelifundamentale 9i de uniGliderivate,inrpreun:cu muttptrstsubmutpi or.
delinit cu Lrnselde reguldate,pentru
in raport unststemdatde m;rimi

1 . t 4 \ 1. 1 1 )
sistem coerentde uniteli
sist€mde unitili,bazatpe un sistemde m6rimidat in careunitatea
de mAsurS
a fiecaremarimi
derivateesteo unitatederivatacoerent;
E X E I \ , I P L* U A n s a m b l u l dLen l 6 t i c o e r e n lael eS I S r ea l i i l ed i n t r ee e

NOTA 1 - Un sistenrde lnla1i n! poale fi coerentdecat in rapo( c! uf sisrernde marimi 9r c! unitalite


fundamentaleadoplale

NOTA 2 Pentru!n srstemcoerentde liilaf relatiile cu vatori numerice a! aceea$tiorfl.ra.inc ust! ace a9
i a c t o rni u m e r c ic a r e l a ! i i l ei n t r e m a r i m i l ec o r e s p o n d e n t e .

1 . 1 5( 1 . 1 5 )
unitatede masur5din afarasistemului
unitalede mesurecarenuapartine
unuisistem
de unitalidat
(aproxmatv 1 602T8, 1! e J) esteo un lare de energiedin afara
EXEMPLUL1 - in raporicu 51,eleclronvoltul

2-
EXEI\4PLUL in rapodcu Sl ziua.ora minutu slnt un lati de tinrpd n afarasrsternltui

't.16
\1.12)
SistemulInternafional
de Unitdfi,Sl
Sistem(coerent)de unitalibazatpe SistemulInternalionalde lll5rimi.cu denumrfi5j s mbolurde
untaligioseriedeprefxecudenumir 9 smbolur precum gicu reguide utilizare
ale acestora
adoptatede Coniernla GeneralSde N.4asuri
SiGreutatl(CGPN4)
14
S R G h l dl S O / C E l 9 9 : 2 0 1 0

NOTA 1 S este bazal pe gapte mdrimi fundamenlale ale ISQ Denumr e si srmbolunleunrtal or
l u n d a m e n t a lseu n td a t ei n l a b eu u r m a t o r

Mnme fundamentat6 Untatefundamenrala


Simbol

kg

Intensitatea
curent!lui amper A

lei'rperaturalermodnamica

t n t e f s l a ( el l m n o a s a .andela

NOTA2 U n t d t r l el u n d a m e n tea i i u n r l a te d e r v a t ec o e r e r t ea r eS l f o r m e a z au n a f s a r n b l uc o e r e n ld e n u m t
o a n s a m b !d e u n i 6 t c o e r e n l e
s

NOTA3 P e n l r uo d e s c r l e r q
ei o e x p l i c a t e c o n r p e l ; a S s t e m ! ! i I n l e m a t i o nd
ael U n l a l i a s e v e d e au l l i m a
edite a bro$ur Sl plb caiA de Biroul nternaliona de N4aslriQicreuEt (BlPl,l)9i disponbila pe paginaweb a
B P[l

NOTA 4 I n c a l c u l u l c u m a r i m i m a i m e a ( n l m e r d e e n l r l a l i re s t e a d e s e ac o n s i d e r a l caa nrarile


rLrndamentale
cLrun latea i!ndamenlalaunu.s nrbo 1

N O T A5 P r e r x e l eS l p e n t r !m u l tp s s u b m !t p i l n ( a l i t o rd e m a s l r as u n t l
.d

Sirnbol
.E
10' z
10' E
rc'.
10' T
10' s€a G
'0 10' M

10'
1D'
10'
l0'
10'
10:
T 0t
1 o'
10'
5 I
10

t0 '
10:l

t0:' v
s R G h d s o / c f r 9 92 0 1 0

1 , 1 7( 1 . 1 6 )
multiplulunei unitali
prin mulUplcarea
unitatede misur6 obtinut6 une unit;t de mbsuredate cu un numarintreg
suprauntar
E X E M P L U1
L K i l o m e t r u l e sut en m ! t p u z e c i m aal l m e t r uu

2 - Ora esle !n multipu nezecmal al secunde


EXEN4PLUL

- NOTA 1 PrenxeleSl penltu nr! lipl zec nral a un'Glilor fundamentale! ar unitatilor derivate a e Sl sunt
E dale in iota 5 de la 1 16.
a!
Q r u O r a : - e r e f x e e S r r e p r e z i n t a s t a c t p u l e n a l e! l 0 : s e r e . o n r a n dsaa n u f i e u t r l i z a tcea p u t e ra e l u i 2 D e
5 e x e m p l Ls ie r e c o m a n dsad n ! s e u l L r r e z 1 e t o b l p e . l r ! a r e p r e z € n l lr0 2 4 b r s ( 2 ' b l s ) c a r e e s t e l k i b b i t

ore'i/olePerr | -u lPlr b ra" <JlI


n
t

Denumire Simbol
211)a

2 ' ^| zi
= 21r)6 E
21r).
z")" Tr
z'')' sro Gi
2')' [/]
E
2") Ki
.E

E submultiplul
uneiunit;ti
E unitatede mdsurdoblinuteprin dvizareaune unitatide meslrredatii pfntr,unnurnarintreg
6 suprauntar

.E EXEMPLUL1 - l\,4ilrmetru
este un submut p ! zecimalal meh! !
E
3 2-
EXEN4PLUL Pentruunghrulplan.secundaesle un submut p u nezecimaal nrinlt! Lr

N O T A P r e t x e l eS l p e n l t us ! b r n ! l t p l i i z e c i m a l i!an l a l r o r f u n d a m e n l a$l iea ! n i l a t i o r d e r v a l e a l e Ss ! n t d a l e


l a N o t a5 d e l a 1 . 1 6

1 . 1 9( 1 . 1 8 )
valoarea unei merimi
vatoafe
a n s a m bdl ui n t ruenn u m : Ir o r e f e r n t A c a r e c o n s l t u e e x p a e s i a c a n l t a l v a a u n e t m a r i m i
EXEI\,1PLUL
1 Lungimeaune lie date

EXEIv4PLU
2L- [ 4 a s au n u i c o r pd a t 0 1 5 2k g s a u 1 5 2g

E X E N l P L U3L C ! r b ! r a u n u ia r cd a l ' tt 2 n '

EXEI.iPLUL:l TenrperallmCe s !s a lnu egantiondat

E X E M P L U L5 l r n p e d a n leae c l r i c aa u n u i e e m e n td e c r c u i td a t l a o i r e c v e n t ad a t a ,u n d ej e s r e u n t a t e a
(7+31){)
S R G h , dI S O C E 9 9 : 2 0 1 0

E X E N 4 P L U6L: - I n d i c e l de e r e i r a c t iaet u n ! e g a n o
l n c l a td e s l i c t ; : j.32

E X E N 4 P L U7L- O l r l a l e a R o c k w e C a u n e i e p r l v e l ed a t e( i n c e r c a r1e5 0k g l : 4 3 5 H R C( 1 5 0k g )

EXEMPLUL8 Ffactemascadecadm!inlr,uneganlondatdeclpru 3ug/kgsa!3;10e

E X E M P L U IL N 4 o l a l r t adleeP b " i n t r ! n e g a n l i o d
n a td e a p z i 1 76 mmo/kg

EXEI,4PLUL 10 - Concentrata arb lrara in cantlatea de sLrbstanl;de leurrcpn; dintr!n eganlon dal de plasmE
( e l a l o nI n l e r n a l r o n a l 3 0 / 5a5 O
2 MS): 50Ut/l

NOTA 1 - n coniormitatec! tip! de referntb.vatoareaune madmieste


5 f e p . o d u s ud l n t r e u n n l m a r 9 o u n i t a t ed e m S s u r i ( a s e v e d e aE r e n r p t e lTe, 2 . 3 4 5 , 8 i i 9 ) ; d e r e g l t a
S unltatea l n u e s t eo m i s ap e n t r um a r i m i t el a r a d i m e n s i u n e( a s e v e d e ae r e r n pe l e6 9 i 8 ) i
F-' - fe un nlmdr 9i o referintba o procedura de mesurare ( a se vedea Exemput 7)

F r r eu n n l m a r F iu n m a i e r i a d
l e r e f e r i n t a{ a s e v e d e aE x e m p! 1 0 ) l

L NOTA 2 Numarulpoaleli comptexI a se vedeaExemptut5)

{ NOrq I l n e m a r m p o a r eI r e p r e z e n t a,tnam a rr n ut e t e ! r ( a s e v e d e a E x e m p e l e j 2 q r 8 )
Valoarea

P ruore+ i n c a z l l m e i m o r v e c t o r i a tsea ! l e n s o f ae t e c a r ec o r n p o n e nal ar eo v Eo a r e

ur EXEI\4PLU Foda careaclioneazaasuprauneipadcuedare cieexempluin coordonatecadeziene


d (r,,r,,r.)= t-:1.543,2;17
0)N
E

a valoarenumerica
I valoarenumericda uneimAnml
.i numerdinexpresia
valoriiuneimarimi,
altudec:tunnumar
utlzatcafeferintS

5 NOTA 1 Pentrum6rimile firit dimensiune. ref€rnlz este o unitate de mSsuri care esle !n nLrmardar acesl
0. n!m6r nu este consid€ralca facandpad€ d n vaioareanlmerica
.=
: EXEI4PLU PentrLro fractiemo ara eqalacu 3 mmolmol varoareanumerca esle 3 9i unitaleaeste nrmol/mo]
h U n l t a l e a m m o / m o l e s t e n u r n e r c e g a i c u 0 . 0 0dla ra c e s ln l r n e r0 0 0 1n ! l a c ep a i r ed i n v a l o a r e n
a u n r e d ccaa r e
E ranrane
3
F
? N O r A 2 - P e n t r um A r i m i l ec a r e a u o u n t a t e d e m e s l r a ( a d c a a t e t e d e c a tm a r i m i l eo r d i n a l e ) v a l o a r c a
-e n u m e r c a { O / a l n e m a m , Q e s t en o t a l if r c c v en t { O }= O il Q l u n d e[ O l e s l es i m b o t u ] l n i l d t i i dmea s u r z .

:' ' ; : EXEI\4PLU Pentr! o va oafe de 5.7 kg vatoareanlmerd este {/n} = (5 7 kg)lkg= 5 7. Aceeag va oare poate
n u m e r c ae s l ea t u i c { n 4 = ( 5 7 0 0g ) / g= 5 7 0 0
r r e x p rm a t ac a 5 7 0 0g I v a l o a r e a
'6
3 't.21
<
calculcu mdrimi
ansamblude regul 9i operatiimatematice
aplcatemarimilor,a teledecAtmdrimileordinale

NOTA- in cac!lul c! marim. relatiileintre marimisunlde preteratrelaliilorinlre valori numericeinltucat


primeleconlrat
ceonaite.sunlindependenle de alegerea de masura.(a se vedeaISO31-0:1992
unitalilor
222)

relalieintremerimi
expresre
rnalemat
cd deegaltate de unjtilile
intremirimile!nursistemde mirimidat,rndependent
de mdsuri

EXEN4PL1
UL O.::QrQr,undeO,O,gOrreprezin6dferilemanmi9lnde:este!n1?ctornlmerc.

E X E I \ 4 P L U2L I = ( 1 / 2 ) m , ,u de masd
: n d eI e s t e e n e r g i ac i n e t c a a r , , e s l ev i t e z aL r n e i p a r t i c usep e c n c a t e

17
SR Cn o ISO/CE99.2010
',
EXEtulPLUL 3-, = /rF unden eslecantrtatea desubstanlda unu component
rnonovalenl
/esteIntensilatea
cure.luluieleclic lestedurataeleclroze 9iF esteconstanta
Faraday
't.23
relalieintreunitefi
expresiemaiematcbdeegalitate
intreunitelifundamentale
unitatiderivatecoerente
sauintrealte
unitelidemisure
E X E I \ 4 P L UTL- P e n t r um , r i m i l e d r ne x e m p ! 1 d e I a 1 2 2 I O , 1= t o i t O , l n d e t Q r l . I O , $ t Q : l r e p r e z n l a
lniEtlle de mdsuraa e marlm or O, O1Si respeclNOi. daca acesle un t6lr iac parted ntr-uns stem coerentde

{ eXeUerUr Z J = kS m':/s':,lnde J. kg, m I s slnl s mbounreLrnilalor loLrle kilogmm.merru Sr respecrv


3 s e c u n d a( S r m b o l !: = a r e s e m n i l i c a l i a
e s t e p r n d e f n l i e e g a c u , l n c o n i o r nt a l e c u s e n i t ed e s r a n d a r d e
E l s o 8 0 0 0 09 i C E | 8 0 0 0 0 )
'r-.lh
; L \ F I V PU L ) rlr6 1

n 1.24
{ factor de conversie intre unititi
P intredoudunit;lide m;sur6a e unormerimide aceeaQi
raport nature

; EYEYPLU-r-n 1000 a.r-r'- l!- 1000.

I lOrA - Un'tat e de mAsurapol apa{ne unor sisteme de unitEtid terile

9 eXeUprUrl h / s = 3 6 0 0 s ic a l r n r a r et . h = 3 6 O Q
s

2 L- ( k m / h ) / ( m /=s )( 1 i3 . 6 ) q .c a l r m a r e 1 k m l h= { 1 / 3 . 6m
EXEN4PLU ) ls
a
'i 't.2s
E retalteIntrevaton numence
! de egaitateinirevalorinumericebazatape o relalieintre marimidategl
malemalice
; "*pr""" misuri specrfcate
unitelide
E
I E X E M P L U L1 P e n l r um a r i m i l ed n e x e m p i u1l d e l a 1 2 2 { O r } = : { O : } { O r } l n d e { O r } ,{ O t $ { O t r e p r e z i n l a
E valorilef u m e rc e a l e l u O i O - F r e s p e c t iOv r . c a n de i es l n t e x p r l m a t ien u n i t a l if u n d a m en i a l e ,u n i t a l i d e r i v a i e
: coerente sau in ambeletipuri de unitali.

? E X E I \ 4 P L U2L- i n r e t a t rean e r ge c r n e t i c e a p a r t c u eT. = 1 1 i 2 ) n t t d a c 1n = 2 k g 9 i y = 3 r n / s a t l n c i


n {4=(1/2t.2 3'esteoeclale.!valorinume.cecaredavatoareanlmericagpenlrulinjoLl
.g
': 1.26
3 mirime ordinald
maflmereperao a

m;rime defintE pnntr,oproceduride mdsurareadoptalaprinconvente, pentrucarese poatestabiI


o relalrede ofdonafein €porl cu ate m6rm de aceeagnature,daf pentrucare nu existbrelatii
a gebriceintreacestemdnm
| ^ r V P I L I L' DL Po I ^-l C
"rp"
EXENTPLUL
2 CifrSoctanca pentrucalb!ranl

EXEMPLUI3 N 4 a g n i t lnde a ! n ! s e s m p e s . a r aR i c h t e r .

EXEI\.4PLUL
4 Nivelslb eclivde durereabdomna a pe o scarade a zero a cLnci

N O T A1 - N l a r n i l eo r d i n ae n u p o t n t r ad e c a t l nr c l a l iei m p i i c e9 n u a u n c u n i l e l id e m a s u r a n i c rd i m e n s i u n i .
DifercnleeFirapoadelenrArrnior odinale n! a! semnlicaliefiz ca

N O T A2 N 4 a i r ne o d i n a l ep o lt i o r d o n a Ldeu p as c A r id e v a l o . io r d i n a t e( a s e v e d e a1 2 8 )
sR Ghd lso/cEr992010
't.27
scard de valori
scard de mAsu€re
ansambluordonatdevalorialemerimilordenaturAspecficatbutiizatpentruerarhizareamdrimlor
de aceaslanaturbin ordneacrescatoare
saudescrescdtoare
a expresior or cantitative
E X E M P L U L1 - S c a r ad e l e m p e r a t ! 1C6e s ! s

E X E I T , I P L2U L S c a r ad e t m p

- E X E f , T P L U3L S c a r ad e d L r d t a tRec c k w e l l C
5
; 1.28(122)
S scar; de valori ordinale
El scardde valoripenlrumerimiordinale

b 1 - ScarededlrilaleRockwettC
EXEMPLUL
;-._-..^-^- a06nt d' - o'0. onll

tr NOTA - O scaraord .a a poatefr stab t; prin nr6slrar ln conformrrare


cu o procedLrra
de iiasurare

5 1.29
I scardde referinticonventionala
6 scar6 de valori deiinrt6or ntr-Lnacord ofica

s 1.30
o- proprietate
calitative
: atribut
5 proprelateaunLltenomenaunu corpsalraune substantecarenupoatefiexprimatecanttatv
.E -,t vp ' <,-,. na .,.. ,.1

d 2 - C u l o a r eu
EXEMPLUL a r e m o s t r eo e v o p s e a
t
d TVfVoILL . J l o a- u n , t . . - p o l l o . . c a l l t o a n . ' o J r l e- t . '- hinre
"
f; e X e t r e r U r r - C o d I S Oc ! d o l a t i l e r ea L r n el a r l

I e X r t r e r U r S . - S e c v e n td
b e a m n o a cz i i n t r - op o t i p e p t r d a .
'F
NOTA 1 O proprietateca tal va are o valoarecare poalefiexprmat, pnn clvinte pr n codlr alianurneicesau
6 orin alte miiloace

NOTA 2 Va oarea !nei proprietatcalilalile n! lreb!Lesb fe conf!ndatac! valoareanonrnala a unerm6rim

2 Mdsurdri

2 . ' t( 2 1 )
mdsurare
proces cafe const: in obtinereaexperimentalea uneia sau mai mu tor valori cafe pot fi atribuitein
mod rezonabiune mirimi

NOTA1 - l{asurdrile
nu se aplrcapropneiator calitaiive

NOTA2 O nrasurare
mp/lcb
compararea
mbrnror $inumararea
enlilatllor

NOTA3- OmasurafepresLrpuneodescrereamarmii penlruun retultat


cornpatb a cu ul lizareanlenlionzla
o procedure
al m6surarii. de mesurare 9 un sistem de mesurare elalonat care conrorm
iunctroneaza cu o
prccedura specircatacarerrc lde condiliile
de masu.are de mas!rare
sR ChrdISO/CEl99 2010

2.212.2)
metrologie
gtiinlaa masurerilor
I a apicalior acestora
NOTA fi4etroogia cuprindetoale aspeclee teorelce 9 praclce a e masulei]or ind ferentde i ncertitudinea de
m ; s u r a r eg i d o f l e n r u l d ea p c a r e

2.3 \2.6)
mesurand
mefime oneal;a ', r ;.Lrra.;
-are9erntenl
5
S NOTA 1 - Specincarea!n! masurandnecesla cunoagtereanaturii mdrimii Si descriereaslzriifefomenului,a
U coellui saLra substanlelpenlru care nrarmea esle o proprietate.icusi! cunoa;lerea orcaru consttlent
E felevanl9i a enliutllorch nrce imp cate

fA NOTA 2 1 a s u r a n d lel s l e d e f i n l c a ( m a r m e s L r p l s a
I n e d , l , aa 2 - a a V l \ l S i i n C E 6 0 0 5 0 - 3 0 0 : 2 0 0m
E mesurari'
d
< NOIA 3 Este posibi ca masurarea care includesistem! de maslrare 9i condlrile ln care se efectueaza
l, masurarea se rnodtce ienornenll corp! sau substantaast{e incil ma.imeam6suratasa diierede mdsurand
p in acesrcaz este necesarao coreclleadecvatE.

f, e . , . e U e r U rI D r e r e . t ad e p o t € . t a i n r r eb o r n e l eu n e ib a t e r p o a l es a s c a d : l n l r m p ! m a s u . a nar t l n c i c a n d
I s e ! l z e a z au n v o l t r n e l rcuu o c o n d L r c t a nrlTi t e r nsi e m n i c a t v a D f e r e n l ad e p o l e n t a i n c r c ! l d e s c h i sp o a t e
g arlncisb ie calc! ala pe baza rez stenlelorint€rnea e baleriei9l vo tmelrulul

Z L - L u n g r m e !a. e , r r t ed e o t e ] n e c h i l i b f ct ru r e m p e r a t u raan r b r a n tiee 2 3 . C d i e r a d e t l n g i m e a


E X E I 4 P L U2
S acesreiala renrperatura speciiicatid€ 20 C .are reprezrnlamasurandLrrn.resl caz esle fecesara o coreclie

I l O r n 4 - i n c h i m r ee x p r e s i a( s u b s l a n l ad e a n a r z a t , d e n l m r e a l n e i s u b s t a n l es a ! a u n u c o m p u s s u n r
E uneor termeniulrrizatipenlru (m6surand, Aceasta!l Eare este eronalainlrucal aceg! lernren nu se relera ta

. 2.412.3)
! nrincipiude miisurare
,I fenomen cabazapentTu
careservegte o masurare
P
! exeverur I - Eiectutermoetectrc
ap cal ramasurarea
temperatLrnr
6 TXEVpLULZ-Absorbtadeenergeapcalelamasurareaconcenlraliei
in canlirare
de substanla
.! EXEN4PLUL3- Diminuafea de glucoza
concenlratiei dinsAngeeunli epurenehrenitap cala a nraslrarea
! insulrna
concenkatieide d ntr-un
oreoaral.

{ NOrA- Fenornenulpoate
ir.lenatura
ilzca.chinrcasaubioogca

2 . 5( 2 . 4 )
metod;de misurare
descr eregenerice
a organ|zenr
logcea operat
i oruliizate
intro masurare
NOTA Nletodelede nrasura.epol ii clasilicatein d versemodur, astre:

metod6de nres!rarepin s!bslluliel

nretodade masurarede zerol

melodadF n;cura r d e i

-melodd de masurareind recld


SR Ghid ISO/CE 99:2010

A s e v e d e aC E 6 0 0 5 0 - 3 0 0 : 2 0 0 1

2 . 6 ( 25 )
Procedure de mesurare
descriere deta iatd a une misureri efectuata in conforrntate cu unul sau rnai multe principii de
m a s u r a r e S c u o m e t o d i d e m 6 s u r a r e d a t a . p e b a z a u n u tm o d e l d e m a s u r a r e 9 i c a r e i n c u d e o r i c e
ca cu efectuat pentru obtine.ea unui rezultat al masurarii

NOTAl O p r o c e d u rdae r r l e s u r a rees l e c l er e g u d d o c l m e n b 6 c ! s l i c e n t e d e t a l i i c a r p


e e r n r tu n l i o p e r a t o r
se eiecluezeo masurare

N O T A2 - O p r o c e d ! r ad e n r a s L r r apr e
o a t ei n c l u d e
o d e c a r a r i er e r e r t o a rlea i n c e r t i t u d i n edae m e s u r a r e! i n r d .

NOTA 3 - O procedurbde masurareeste lneori denumta in mba engleza sbn.lard operatingprccedure.


presclrlat SOP Temen! mode operatore de rneslre esteltrtzat ln irancezain ed{ra a doua a Vt|\r

2.7
F
Procedurdde m;surare de refeiinti
procedurade m6surare cafefurnizeazerezuttate
alemSsuririiadecvateuneiul lizEri
intentionate
pentruevauareajustetei valorilormisurate,obltnute
piecend
de a alteproceduride masurare
o pentrumirimi de aceeaginatura pentru etaonaresau pentrucaracterizarea malerialelor
de
referinF

= 2.4
procedurede misurare primara
procedurade masurarede reterinlautizat; pentfuoblnereaunuirezultatal misurariifard
) egatura
cu unetalonal unetmdrimideaceea!naturi
.d E X E M P L U V o l u m u l d ea p a d e s d r c a l. u o p i p e t ad e 5 m l l a 2 0 ' C e s t em a s u r apl r i nc a n t a r r e a p e p L p e t a t e
intr-un pahar de aborator consderand dilerenlad nlre masa paharuluic|] apa si masa paharul! nilial go 9
corectandapoi aceastad ferentade masa penlr! temperal!rarealea ape . cu masavo umi€

E NOTA 1 Comtelul Consultatv pentru Cantitateade Slbsl:nta [4etro]oge in Chimie (CCONI)uti zeaza
E pentruacestconcepltermenul(nrelodade m:s!.are pnmaraI

N O T A2 D e f n i t r i ec e o r d o u ac o n c e p t es l b o r d o n a l ec a r ep o t r d e n u n i t e( p r o c e d l r ad e m E s L r r a p
r er m a r a
dtrecta, 9r (procedlra primarade rnasurare.le rapod' aLrlosl dale de CCON1( la cea de a 5 a Reunllne in
1999)

2 . 9( 3 1 )
.E rezultatal uneimdsuriri
.!
d a n s a m b u d e v a l o r i a t r i b ut e u n u m a s u r a n d , c o m p l e t a l c u o r i c ea t d n f o r m a le r e l e v a n t dd s p o n i b ia

NOTAI l l n r e z u l l aal l u n e m d s ! ] r a rc o n ! n e i n g e n e r a i n i o r m a tr e e v a n t ed e s p r ea n s a m b l !d e l a l o r i a l e
mErim mbsurate.unee putand ii mai reprezentalvedecit altelepenlr! m;s!rand Aceastase poale exprima
slb iorma lne auncl de densiate de probab tale (PDFI

N O T A2 - U n r e z u l l aat l ! n e m e s ! r a rei s l e i n g e n e r ael x p r i m apl r n k o v a l o a r em a s u r a t au n i c ; a m a r i m i it o


i n c e n i t u d i n ed e m A s u r a r e D a c ap e n t r u! n a n ! m l s c o p s e c o n s i d e . En c e r l i l ! d i n edae m a s u r a r en e g l a b i l a ,
r e z u l l a t um a s u r a r s e p o a l ee x p r m ap r i n t r - os n g , t r al a l o a r em a s u r a t ai n n u m e r o a s d
e o r . e n . a c e s i ae s t e
_ od .r p -d' --,
lil/jr d6 n,p dr6 d a .l,d . . 'd'L

NOTA 3 ln leratlra tradilionaa i in edilia precedentaa V 1,1rez! tat! un€ masurariera defnil ca o valoare
alrib! la un! maslrand Si se pllea reler la o indicalie !n rez! lal brlt sau la !n rezutat corectat in functiede

2.10
valoaremdsuralea uneimirimi
valoaremdsuratd
valoare caae
a uneimArimi reprezint6
Lrnrezultat
al mesurerii

2l
SR Gh d ISO/CE 99:2010

NOTA 1 - Pentruo masurare care imp lc6 ind cat repetale.iecare nd cauepoatef !t zatb penlru a furn za o
valoare masuraracorespondent; Ac€st ansanrbu de valor indrvduae masuratepoale fi ulilizat apol penlru
calc! area !ner va or m;surate fezutante ca de exemplurnedrasau medana cu o incertiludine de m;surare
asoclalacareesle in general ma rnca.

NOTA 2 Daca domenul de valori adevarateconsiderateca reprezentandmasurandul este m c in rapo( cu


ncertitldnea de nres!rare se poateconsideravaloareamAs!ralaca riindo esl malie a unerva ori adevarate.in
e s e n l au n c a , p r e z e n t a taed e s e as u b f o r m al n e i m e d s a u a u n e i m e d i a n ea v a o r o r n d i v d l a l e m d s u r a t e
oblinlte prin mes!rari repetate

NOTA3 - I n c a z u li n c a r ed o m e n! d e v a l o r a i d e v a r a Fc o n s d e r a l ec d r e p r e u i . t a
m E s u r a n d unlu e s t e m r c
c o m p a r a l vc u n c e ( i t u d r n edae m d s u r a r eo, v a l o a r em a s l r a t ae s t ea d e s e ao e s t r n a l r e au n e im e d s a u a u f e i
m e d i a n ea a n s a m bu l u i d ev a l o i a d e v a r a t e .

NOTA4 n G U M l e r m e nr ( r e z u l l aal l m a s L r r a n9' ( e s t i m a l e a v a l o r i i n r ; s u r a n d u u i ' s a ! d o a r ( e s t m a t i e a


mesurandului)s!nl utilizatipentru(valoaremes!ratat

2 . ' 1 (11 . 1 9 )
valoareadevdrata a uneimArimi
valoare adeverate
valoare a unei merimico-ital bi; (L de'riia merimii

NOIA 1 in abordarea.ero.!i pentr! descrerea mrsurarilor va oareaadevaraEeste consrderahca !nic6 9i


in practica,lnrposibilde cunoscul Abordarea. incerliludin consta in a recunoagt€c5. urnrare a canuteti
n l r i n s e ci n c o m p l e tdee d e l a l i ]i n d e i n i t a u n € n r a r i m in ! e x s t a o s n g u r av a l o a r ea d e v a r a t a m a r n r i ic , m a l
z e x a c l u n s e l d e v a l o f l a d e v a r acl eo m p a t i b i cl e! d e f i n l a T o l o d a h a c e s t a n s : m b l u d e v a o a e s t ei n p r n c i p r u s i
in praclce imposibilde cunoscut Ale abordarievrte complet conceptulde valoa.e adevarata9 eva ueazd
validitatearezultatelor mAsurarilor cu ajutotul conceplululde compatibilitate melrologic; a rezuttatetor

N O T A2 i n c a z ! p a d i c u l aar l c o n s t a n i e ofru n d a m e n t a es,e c o n s d e r ac a m b r m e aa r e o s i n g l r e v a t o a r e

E
NOTA 3 Daca incertitudineade definilie asociatd masurandului este consderatS neg labita in raport cu
alte cornponenleale incertitudinii de misurare se poate consideraca masurand! are o vaoare adevarala
(in esenta unica,. Aceastaesie abordareaadoptat; ln GU['j. unde clvantu (adevErat' este considerara ti
E

2.'t2
valoareconventionali
a uneimdrimi
valoareconventionala
v a l o a r e a l r i b u i t eu n e m e r i m i p r n t r - u na c o r d p e n k u u n s c o p d a t

EXEI\4PLUL1 Vaoarea conventionalSa zcceeralrerdatorala gravilatie in cAdefea bera a corpuitor,


i er a v l t ao!n a l a9. , = 9 . 8 0 66 5 r ns '
ai a c c e l e r a l g
d e n u m i t9

J o s e p h s o nK r i = 4 8 3 5 9 7 . 9c F l z v I
E X E | ! 4 P L U2L V a o a r ec o n v e n t o n a a c o n s t a n t e

E X E I I P L U L3 c o n v e n t i o n aal al n u i e l a l o nd e m a s ad a l m = ' 1 0 00 0 34 7 g
Valoare

NOTA 1 Termenul(va oa.ea convenlionaladevarata,este lneori ut zal pentrLracesl concepr dar utiirzarea
sa n! este recomandata.

NOTA 2 - O valoareconvenlionala
a u ne m:rrn esle uneoflo est rnalrea une valoriadev;rate a marimii

N O T A3 l n g e n e r a .o v : o a r ec o n v e n l i o naae s t ec o n s d e r a t a
c a a s o c a t eu n e ii n c e r t i r u d i ndi e m e s u r a r e

2 . 1 3( 3 . 5 )
exactitatede mesurare
exactitaie
graddeconcofdanl;intreo valoare
masurat6
i o valoare
adevirate
a unumesurand

22
s R G " ds o c L r q 92 0 1 0
NOTA I C o n c e p t u( e x a c t i t a t e
d e m d s u r a r e ,n u e s l e o m a r i m e $ i n ! s e e x p r m i n u r n e a cU . e o n o
masurare esle consideralama exaciadaci aceastaoiera o ero.re de mnsurarema ,r,La

NOTA 2 Se recomandas; nu se !t zeze iermenu (exactitatede nrisurarc' pentr! justele de m;surare I


termen! (fidelitale de masurare' penlruexactilatede nris!rare Aceslaesle legat.orcLrm de conceplelede
lustele s de rderrtate

NOTA 3 - Uneor. exaclitateade masurareeste nterprelalaca gradulde concordantaintre valorilenrasuratecare


s u n ta t n b !t e n r A s u r a n d u l u i

2.14
- justete de misurare
5 iustete
E Sr"au de concordantd
intremeda unLri
numarinfnitde valorimasuraterepetat9 o valoarede
5 referinla

f? NOTA1 J u s l e l e ad e m a s u r a r Fn u e s t e o n r ; r n r e 9 , d e c n u s e p o a t ee x p r m an u m e i c .d a r p a r a m e t d i
E S r a d uu i d e c o n c o r d a n tsau n tp r e c i z aitn I S O5 7 2 5

< NOTA2 - Jusleleade masurarevaraza in sens inversfata de eroareasistemalic; de misurare dar nu este
@ leqatEde eroarea aleatorie.
o
N O T AJ - r e r m e n ! " e , a c l r l a r e
d e m a s u r a r es, e r e c o m a n dsaa n u s e ! l i z e z ep e n t r uj u s t e l ed e m d s u r a r e9 i
?

= 2.1s
fi fidelitatede m;surare
( fiaetitate
B gradde concordanld
intreindicatiile prinmesur;rirepetate
sau valorilemesurateoblinute ale
.d aceluiagiobiect
sauae unorobeclesimlafein condlide masurare
specfcate
E N O T AI F i d el a t e ae s l e l n g e n e r a e x p r m a l bn l m e r i cp r i np a r a m e t rc u m s l f t a b a l e r e as t a n d a r dv a r a n l a
d s a u c o e n c e n t u i d e v a r a l e i n c o nd de tn r a s u r a r e s p e c l c a t e
.=
! NOTA 2 Condrtite speclfcale pol n de exempLr. condilii de repetabilitate condilii de fidelitate
F i n t e r n e d i a r 6s a u c o n d i l i id e r e p r o d u c t i b i l i t a (t e
a s e v e d e a S O 5 7 2 53 : 1 9 9 4 )

E N o T A I - F d e l i t a l € ad e m a s ! a r e s e r u e g l ea d e i i n r e ar e p e t a b i l i t a ldi ie m a s u r a r ea r i d e l i t , i l i i d em i s u r a r e
E i n t e r m e d i a rS
e ,a r e p r o d u c t i b i l i t a ldi ie m a s u r a r e
g
o NOTA 4 Termen! nde l.le de nEsurare' este lneori !t zat nrprop.i! in ocul ternienllui exactitate de

E z. ro rr. rul
{ eroareoe masurare
eroare
d i f e r e n l ai n t r e v a l o a r e a m S s u r a t a a L r n em d r i m i S v a l o a r e a d e r e f e r i n ! i

NOTA 1 -- Conceptu de eroare poate fi Lrtilizat

a) atunc c6nd €xsla o va oare de reiernla un ca la c:re se face raportareastlatre care apa.e in cazul eiecllirii
! n e e t a l o n a r ic u a l ! t o r ! l ! n u i e l a l o n a c : r ! i v a l o a r e m e s u r a t aa r e o r n c e i t i t u d l nde m a s u r a f en e g h l a b i lsea u
dacd se considerao valoare convenlionale a n;rnr eroareaf nd ln acestcaz.cunosc!la

b) daca se presupuneca masurandul este reprezentatprintr-ovaloareadevarab unca sa! prntr-un set de


valori adevaratea e un! donrenu de nar nre neglljab;. eroarear nd. in acestcaz, necunoscuta

NOTA 2 Eroareade m;sLrrarese re.omandasa n! se confundecu o eroare de prcducle sau cu o eroare

?3
S RG h dI S O / C E
99:2010

2 . 1 7( 3 . 1 4 )
eroaresistematici
componentda eroriide misurarecare.in masur;airepetatefemaneconslantd
sauvariazd
intrun
rnodprevzrbi
NOTA 1 - Valoarea de referinla peftru o eroafe slsternalicaeste o valoare adevA.ata a nr6rinrl.o vatoare
m,suratd a unu etalon a cArLrincertiludine de masurareeste neg lab ij sa! o valoare convenlionali.

NOTA 2 EroareasislematcE9 cauzelee pol t clnosclle sau necunoscute.Pentu a compensao eroarca


s slematcAcunoscutase poateap ca o coreclie

NOTA 3 Eroareas stemalcaeste egalacu diferentad nlre eroareade nr:sumre F eroareaareatorie.

2.18
eroarede.iustele
e a uneierorisistematice
estimat

2 . 1 9( 3 . 1 3 )
eroare aleatorie
a eroriide mSsurarecare,in masurdrirepetatevariazdin mod mprevrzib
componentS i
N O T A1 V a l o a r e ad e r e f e r i n l ap e n l r uo e r o a r ea e a l o r i ee s l e m e d a c a r ea r r e z l l t ad n t
r n a r ed e m a s u r a rr e p e t a l a
e e aceluialimasurand.
E
NOTA 2 Eror e aleator ale !n!r qir de masurdrirepetateiomeazS o drstrb!!e care poale f expimala printro
s p e r a n Fm a t e m a t i di.n g e n e r a l p r e s ! p ! sn: u l a g i p i n v a r a n l as a

NOTA 3 - Eroafeaa eatorieeste ega A c! diierentadintreeroareade mas!rare Qieroareasistematica.

E 2.20(3 6 notele1 qi 2)
E conditiede repetabilitate
condilie de mesurare
d ntf-unansambu presupun
de condt.ticare aceeagprocedur;de masurare.
; aceaS operator.acela9isistemde mesurare. aceleagj condli de funcllonare acelasloc de
mAsurare precum9 misurArirepetatepe acea9iobrectsaLrpe obiectesimlareintr-operioad;scurtd
o er m p
NOTA 1 - O conditlede nrasurareeste o condle de repetabilitate
numa in raportcu !n ansarnbu dat de conditii

NOTA 2 - in chimie, este uneon uiLlizatlermenul (condiUede fclelrtateintra-sere' pentr! a desemna acesr

2.21(3.6)
repetabilitate
repetabilitate
de mdsurare
fidelitate
de mesurare
in conformitate
cu unansarnblu
deconditiide repetabilitate

2.22
condiliede fidelitateintermediard
conditie
de masurared ntr-unansamb carepresupun
u de condrli aceeaiprocedurA de misurare.
acelaSr
locai mesurari
repeiatepe aceagiobiectsaupe obiecle
simlareintr-operoaddextinsA
de
timp darcarepolincudeI altecondticarepolf modifcate.
NOTA 1 Condliile care pol fi modiJcatepol rnclude no elaloniri. etaloane operalori Fi sisteme de

NOTA 2 n nrasLrraln care este posibil.o specificatrede condt lrebuie s; conlrnacondliite care pol n
1od fldle 5 .ee.dre ;T;_ nenod i d.p

NOTA3-Uneoi i n c h i m i e e s l e ! l l i z a l l e r m e n udl e ( c o n d i l e d e f i d e l i t a t en l e r m e d a r dn l r a - s e r e 'p e n t r ua


aesemnaacesrconcepr
24
sR Ghd so/cEr992010

2.23
f idelitatede m;surareintermediard
f idelitateintermediari
fidelitatede misurare in conformitate
cu un ansamblu
de condiliide fidelitateintermediare

NOTA- Ternrenll
sialislrcr
relevanl
s!ntdat ln SO5725-3:T994

2.24(3 7. nota2)
conditiede reproductibilitate
_
5 condtrede masuraredntr !n ansambude condl carepresupundiferitelocati operatoridiferil 9i
; sistemede masurarediferte p ecum9 mdsurdrrepetate
pe acea9 obieclsau pe ob ectes milare.
F
o" NOTA1 - Olierles stemede rnaslrarepot!t za proceduridemAsurare
diierte
fr lOrn z in masurain care esle posb o specrcaliede condt trebuiesa conttn:con.lilrtecare pol fi
E modfcateFiceecarerimannemod frcate

d 2 . 2 5( 3 . 7 )
P reproductibilitate
? reproductibilitate
de mAsurare
! fid"lit"t" C" mdsurare in coniorrnitate
c ! u n a n s a m bu d e c o n d i l i i d e r e p r o d u c t i b i l i t a t e
=
tl NOTA - Ternreniistatislicrerelant slnt dat in tSO 5725,2 199,1

ro z.zo lJ Yl
6 incertitudine
de m;surare
d incertitudine
: p a r a m e t r u p o z i t v c a r e c a r a c l e rz e a z e d r s p e r s a v a l o r i l o r a t r b u t e u n u l m d s u r a n d , p e b a z a
; n f o r m a t i r l our t l z a l e

; NOTA 1 ncerliludnea de mhslrare nclude componentecare provin de la electe sistematce cum sunl
i . o m p o n e n l e ea s o . a l e c o r e c l i i l o r$ i v a l o . i l o a
r l r b ! i l e e t a l o a n e l o rp r e c ! m ! l i n c e r t i t u d i n e ad e d e l i n i l i e
€ U n e o r e f e c l e l es r s i e m a l r cees l r m a t en ! s u n t . o r e c l a t ed a r . i n s c h r m b s u n t n c l u s e i n c o m p o n e n l ea l e
F incertitldiniidemasurareasocate

f NOTA 2 P a r a r . e k l l p o a t ef r d € e x e n r p u .o a b a r e r es t a n d a r t . l e n u r n t ai n c e r t i t u d i n es t a n d a r d( s a u u n
; m ! l p l u s p e c l c a t a l a c e s t e i a )s a ! s e m i , i n t e r v! lal n u n t e r v ac u u n n i v eI d e i n c r e d e r es p e c i n c a l .
g N O T A 3 I n c e d t u d i n e a d e m ; s l r a r e c u p r n d e . l n g e n e rnaul r n e r o a sceo m p o n e n t eU n e l ed n t . €a c e s t e ap o tn
og evaluatepr nlr-o evaluare de tip A a incertitudinii ;e masurare pornnd de e distriblta statisticaa valor or d rn
3 s e r i ad e m : s u r a r i 9 i p o t f c a r a c t e r z a t ep r n a b a l e r si l a n d a r dA t e c o m p o n e n t ec .a r e p o l n e v al a i e p r n l r - o
< evaluare de tip B a incertitudinii de misurare pol de asemenea sa ie caraclerizatepfin abaterislandard
e v a l l a l ep o r n i n dd e l a f ! n c t e d e n s t a t d e p r o b a b l l a l eb a z a l ep e e x p e r i e n Fs a ! a l l ei n l o r r n a l

N O I A l - i n g e n e r a l p e n t . u n t o r m a l i i ldea t e s e s u b l n t e e g ec a n c e r l l u d i n edae m a s u r a r e s t ea s o c i a t du f e i
u n r o d f i c a r ea a c e s l e v a l o i d e l e m i n eo m o d f c a r ea i n c e d i t u d i n
v a l o r d e t e r m i n a lael r b u i l am a s L r r a n d u lO
asocale

2.27
incertitudine
de definilie
c o m p o n e n t aa i n c e r t i t u d i n i i d e m i s u r a . e c a r e r e z u t d d n c a n t t a l e a l m i t a t ; a d e t a l i i l o rd n d e f i n i l i a
unu mdsurand

NOTA 1 I n c e n l u d i n e ad e d e i i n l r ee s t e i n c e r i t u dn e a m l n m ; c a r c s e p o a t eo b l i n el n p r a c t c Ap r n o r c e
m6surare a unu rn6sLrrand dat

NOTA2 la o a tb ncertludinede definitie.


Oricemodificarea detaliilordescrptivecondLrce

N O T A 3 - i n G h d u t t S O / C E9 ne de deiinrlresle
t 8 - 32 0 0 8 D 3 4 q i i n C E I 6 0 3 5 9 c o n c e p t ! d e n c e r t r t l d
d e n u mI ( i n c e r t t l dn e n t r n s e c e '

25
SR GhrdSO Cfl99 2010

evaluarede tiP A a incertitudinii


evaluarede iip A
evauaTea uneicomponente de mdsurareplintr-oanalzestatstcea valorilor
a incertitudinii
mesurate in cond1i dem6surare
obtinute definte

NOTA 1 Penlru d verse tpur de condil de mesLrrarea se vedea eonditia de repetabilitate,conditia de


lidelitate intermediara9i condilia de reProductibilitate

- NOTA2 - PentruLnlormalii
referloare la analizastaustca a se vedea,de exernpLrGhid! lSOlCEl98 3
5
S N O T A3 A s e v e d e a d e a s e m e n e aG h i d u lS O / C E 9 8 - 32 0 0 8 .2 3 . 2 ,I S O 5 7 2 5 I S O 1 3 5 2 8 I. S O I T S2 1 7 4 89
S so 21749.

I evaluarede tip B a incertitudinii


d evaluarede tip B
ui evaluarea unercomponente
a incertitudinii prinate mrlloace
de mesurare decato evaluare
de tip
o A a incertitudinii

; FvFVPLE L r d l , a ' e b e z d r ip e l o ' 1 d r '

g - asociaielnor valori d n publical reclnoscutein domen!:

2 a s o c a t eu n e i v a o r a u n u i m a t e r i a l d er e f e r i n t ic e r t i f i c a t :
g obr nuted nlr-uncerlifcalde etalonare
'i: - reiertoarela deriv6

5 pornnd de la clasa de e)(aclitatea unui mijloc de masurarelerical

E obr - ._eo- bd1" i. lelor ded .)e d n - perienc oe .o d


"
lOrA-aseuedea d e a s e m e n e aG h d l l S O / C F I 9 8 - 3 . 2 0 0283 3
.!

€ 2,30
g Incenttuotne stanoaro
? incertitudinede misurarestandard
.g incertitudine
de masurare
exprmalesubformedeabatere
standard
'ff
<
z.st
standardcompuse
incertitudine
incertitudinestandardoblinutadin incertitudinile
standardndrvduaeasocatemarimilorde
intrareintr-unmodelde masurare
NOTA - Atunc cAnd exsta coreat inhe mdrimrlede rntrare intr-un mode de m:slrare treblre luate in
consderare in calcul! ncertitudiniistandard compLrse 9r covaranlele A se vedea de asemenea
G h d u l I S O / C E9 8 3 : 2 0 0 42 3 . 1

2.32
standardrelativi
incertitudine
calu dintreincertitudinea
standard9i va oareaabsout: a valoriimdsurate

bilantde incertitudine
prezentareauneiincertitudini
de mdsurare,
a componenteor precum
acesleincerltudini Si a
modul!ide calcu9 a combin:ri acestora

26
sR G- d SO CEt092010

NOTA _ Un b ant de ncerliludne trebue sa c!prindAmodelul de mdsurare.estimat e $ ncertludinlleasociate


m erimi lor care intervinln acesl model covar a nlele r p! | tuncliilorde denstate de probabilitate!l zate. g radele
de libe(ate tipu de ela uarea nceditudrf de masurare9i oricefactor de extindere

2.34
incertitudine
de misuraretinti
incertitudine
!inte
incertitudinede masurarespecificatb ca valoare imild superoara9i stabtitape baza !tilizdri
'.lanl ondlea rezultatuluimasurarii

F incertitudineextihsi
S produs
intreo incertitudine
demdsurare
standard
compus5
9 unlactor
supraun
tar
tr N O T A1 F a l l o r u ld e p r n d cd e r p u rl e g d e p r o b a bl t a t ea m a r i m j id e i e g k ed i n k - u n m o d e td e m ; s u r a r e! i d e
ij n i v e r u l d ei n c r e d e r ea t e s
=
1 lOle: - r e r m e n l r ( f a c l o r ,c a r ei n l e N r n en a c e a s i a d e t n t e e s l e u n f a c t o r d e e x t i n d e r e

j 3 I n c e r t t l d i n e ad e m a s l r a r e e x r r n s ae s t e d e n u m r a ( r n c e r r r r unde g o b a t a , r n p a r a g r a r u5r a l
tr "Rr e
Ocr e
o n r a n d a r i i r N( 1
C9- 1 80)(aseverieaGUN4)Ssrnp!(incenrudne'indocurnenl;teCEt.

5 2.36
g interval
deextindere
a) n l e T v a c a r e c o n t i n e u n g e t d e v a l o r i a d e v e r a t e a l e u n l r i m : s u r a n d c L ro p r o b a b i i l a t ed e t e r mn a t a ,
< o a z a r ep e n r o m a r t e o r s p o nb t e

0)- NOTA 1 Un intervalde ext nderen! esle in mod necesarcentratpe valoarea masuratii aleasa (a se vedea
.E G i r d u lI S O i C E9 8 - 32 0 0 8 rS u p m e n t1 l

b NU|A 2 P e . t u a e l l a . o n l u z re c l ] c o n c e p t Lsrt a t s t c . ! n i n l e t u adl e e x t n d e r es e r c c o m a n d bs b n u f i e


tr d e n l m i t( n l e r v ad e l n c r e d e r e1r as € v e d e ac h d ! ] S O T C E9 8 - 32 0 0 8 2 3 5 l
E . . ^ _A. ^
o No I U n n l e ^ a d e e l l . d e r e s e p o a l ed e d l c e d i n t r o i n c e r t i t u d i n e
d e m ; s u r a r ee x t i n s i ( a s e v e d e a
S G h i d u S O / C E 9 8 - 32 0 0 8 2 . 3 5 )
;
E 2.37
E nivel de incredere

E probabiitate
ca ansarnblul
de valori adeverateale unulmisurand se fe contnutink un intervalde
; extinderespeciiicat
'E
E
NOrAl D e i n i l i as e r e l e r aa m o d u d e a b o r d a r a
e l n c e r t t L rn.iii p r e z e n t ai nl G U M
<
NOTA 2 - S€ reconrandasa nu se contundeac€st con.ept cu conceplll statstc de nrvelde incfedere.degl
t e r m e n ! l l - . v e l o ct o n i d e n c ee s l e ! t l r z a t n e n g e z a . 1 n G U t 4

2.34
factor de extindere
numersupraun taf prn careestemutrpicatao rncertitudine
standardcompusdpenlrua ob!ne o
incertitudine
extinse
NOTA Un iactor de extindere esle. de regula notal prn s n r b o l u lk ( a se vedea de asemenea
G h d u 1l S O l C E9l 8 ' 3 2 0 0 8 .2 3 6 )

2.39(6.11)
etalonare
operatiecare.in cond(iispecfcate.stablegte
, in primaetapEo relate intrevalorile9i incertitudinile de
de mesurareasocialecaresuntfurnizaie
etaloane9 de indicaliilecorespunz6loare de masurareasociate:
cu incertitudinile

21
SRGhidISO/CEl
99:2010
- in a douaetapd,esteuliizateaceastanformatie
pentrustabrlrea
une relaticarese permita
oblinefea de mdsumre
unuirezultat pornind
de a o ndrcatie
NOTA 1 O eta onarepoalen exprimalasub forma!n! enlnl. a Lrnerjunct de eta onare a lner diagrame de
etalonare. a !.e curbe de etalonare sa! a unu! tabe de eta onare In anumte cazuri aceasla poate consta
d nrr-ocofeclie ad trvasau m! t p calva a indicate c! o ncen(udinede masurar€asociatE.

NOTA 2 Etalonareanu trebuieconiundatEcu reglareaunui sistem de mesurar€ adeseadenumitimpropru


a!toelalonare,nlci c! verificareael: on;rii

NOTA 3 Adesea nunraipima elapaa definilieiesie perceplla ca lind elalonare.

2.40
ierarhiede etalonare
succesiunede etalonaride la o refernl6panala un sistemde mdsurare
iinal,in carerezutatul
f ecbrei
etalonarl
depinde
de rezultatul precedente
etalonarii

I NOTA 1 - lncertitudineade masufare cre9tein nrodoblgatoriupe parcuGu slccesiun de eia onda.

NOTA 2 Elernenleleunei ierarh de elalonaresrrnt unu sau mai rnute elaloane iL sistenretede mAsurare
ut zale conlorrnunorproceduri de mesurare
o
NOTA 3 Relernla menlionatain delinrtiepoate i o detnilie a lnei unitali de masu.e sub forma reatizer
p r a c l c ea a c e s t e i ao p r o c e d u rdae m a s u r a r es a u u n e t a o n

E NOTA 4 O comparalieintre doLraeta oane poaterr considerataca o eiaLonare daca ea servegieta verincarea
9i dace esle necesar,la co€clarea valorii 9 a in.erliludiniide .r as! rare atr buit: un! a dinrreelatoane

2.41(6 10)
trasabilitatemetrologice
proprietate
a rezultatuluiunei masuraride a puteati raportatla o referinleprin nternned
u unui ant
neinkerupt9 documentat deetalondri,
f ecarecontrbutndla incertitudinea de mdsurare
NOTA 1 Reienntamenlronalain deiiniliepoate t o defntre a unei unitali de m5surA sub iornra rearizdr
p r a c i i c ea a c e s i e r ao. p r o c e d u r ad e m a s u r a r e c, a r e l n d d u n t a t e ad e m a s u r i a l n e m a r i m ra l a d e c e to
m 6 . i m eo r d i n a | ;s a ua ! n u i e t a l o n

NOTA 2 Trasabilitatea
melrologrc6
necesla ex slenlaunei ierarhii de etaloane

NOTA 3 - Specifica!arefeintellreb!ie sa c!prnda dala a care a fost llilizatE aceastareieintE penlruslabitirea


u n e i i e r a r hdr e e t ao n a r e p r e c u m9 i a l t ei n i o r m a tm e l r o l o g c e r e e l a n t e p r v n d r e i e r i n l a . c u m a r n d aabc a r e a
fost efecluab pr ma etalonared n ierarhiade ela onare

N O T A4 P e n t t um i s u r ; . i c u m a i m u t d e o s n g u r a m i r i m e d e i n t r a r ei n m o d e l u ld e m e s u r a r e r. e c a r e
valoare de nlrare trebuiesE f e ea insag trasab lA nretroogic : r rerarhiade eta onare poate sa ra rorma unel
slructunramincalesa! a !nei relee. Elortul mp cat in slabihrealrasabilrtal nretroogicepentrurl
de inha.elrebures: fie propodonalcucontribulasa re atva ta rez! iatLrmasurar.

NOTA 5 - Trasabilitateametroiogd a !nui rezulat al masura.iln! garanteazAabsenlaercritorumane sa! ca


de rnAsurarcesteadecvatascopul! propLrs
incerlitudinea

NOTA 6 - O comparareintre douAela oane poatei considerataca o elatonaredac6 ea seruegrela venncarea


9r.daca este necesar,a corectareava or 9i a incerliludnll atr b! le unlra d flre eta oane

NOTA 7 ILAC consider; ca eemenlele necesarepenlr! a conftma trasab tatea rnekoogc6 sunr un tant
neintrerupt de kasabjlitate metrotogica faid de t]n etalon internationat sau nalionat o incedludrne d;
mas!rare documentala,o procedurade masurafedoc!mentat;. o compelentatehnicarec!noscuta.fasabi lalea
m e t r o o g i c laa S l $ i r n t e r u a e ed i n t r ee t a l o n : r( : s e v e d e a L A C P - 1 0 2 0 0 2 ) .

NOTA I - Terrnenul abrevial(lrasabilitate,esle lneo r ulirrzatpenlru a den! mi (lrasabrllalea merroogicn' dar


S i a l t ec o n c e p t ec u m a r r l r a s a b r l l t a t !ena! i e t a n t i o n a u n u d o c u m e n t . au n u i n s t r u m e n st a u a l n u n r a t e r a t
u n d ei n t e r v r nres t o r c u( t r a s e u l u n ee n l i l A f E s l ed e c ip r e f e r a b i l ssAe u l i l i z e z lee m e n ! c o m p t e l . l r a s a b i t i l a t e
metrologce daceexish risc! unei.onflz .

2A
s R G h i dt s o c L 9 9 . 2 0 ' 0
N O T A- U n b i l a n d
l e I n c e d t l d i n el r e b u r es a c u p r l n d m
a o d e l u l d em a s u r a r ee s l m a l i i l e$ i i n c e d i t undi l ea s o c a l e
merimilor care nletun in acesl mode. covadanlee tipu flnci or de densilalede probabrlale utilizale gradee
de bertale tipuI de evaluare a incerltud nii de masurare9 or ce faclor de extindere

2.34
incertitudinede masurare!intd
incertitudinetinG
incertitudine gr stablld pe bazautrlzarii
de mdsurarespecfcateca valoarelmta superioar;
nle'Lro_ile
d rezultatului
m6surarii

F incertitudineextinse
S produsintreo incertitudine
de masurare
standard
compusdFiunfactorsupraunltar
tr N O T AI F a r t o r l ld e po d e d e t p ! l e g d e p r o b a bl a l e a m a r i m i id e i e g i r ed i n t r - u nm o d e ld e m ; s u r a r eS d e
ij n i v e l u l d ei n c r e d e r ea l e s
-
1 lOle:-rernren! ( f a c t o Dc a r e n t e N i n ei n ac e a s t d. t e fn r e e s r eu n f a c t o rd e e x t i n d e r e

f; r'rOre 3 InceritLrdineade masurare extinsa esre denlnrra ( ncertirudtnegobata' in paragrafu 5 al


R e c o n r a n d a r i i l N( C
1 9- 18 0 ) ( a s e v e d e a G u Nsr m
) 9p ! r i n c e r t t l d n e ' i n d o c u r n e n t ; t e c E t .
5
g 2.36
g intervalde extindere
(, n l e r v a c a r e _ c o n t n eu n s e t d e v a l o r i a d e v b r a t e a l e u n u t m i s u r a n d c u o p r o b a b i i t a t ed e l e r m n a t a ,
< o a z a l e p e n r o T m a t e o t s p o nb e

0)- NOTA 1 - Un inlervalde ext nderc n! esle in mod necesarcenlratpe valoarea masu.ata aleasa(a se vedea
.g G h r d ! S O / C E 9 8 3 2 0 0 8 /S u p m e n t1 ) .

b NolA 2 P e n lu a e v i l a . o n f L r ze c ! c o n c e p l l ls t a l s t L c! n i n t e r u adl e e x l i n d e r es e r e c o m a i d es a n u i i e
E d e n u m n( n t e r v adl e i n c r e d e r e(,a s e v e d e ac h d u l S O T C E9|8 3 2 0 0 8 2 3 . 5 )

; NOIA I U n I n t e ^ a ld e e ( l n d e r €s e p o a l ed e d l c e d r n t r - or n c e r t i t u d i ndee m i s u r a r e e x t i n s a( a s e v e d e a
6 G h i d l l S O ' C E I9 8 3 2 0 0 8 2 J 5
;
E z.rr
E niveide incredere
9 probabLtale ca ansambu devalori aclevbrate
ae lnu mesurands; fie contnut lntr un intervalde
; extinderespecical
E
g NOTAl a b o r . r a rae n c e r l i t u d i n p r e z e n t ai nt G U l , r
Deiintasereferalamodurde
{
NOteZ S e r e c o n r a n dsaa n ! s e c o n l L r n daec e s lc o n c e pcl u c o n c e p t us l a l s l r c d en r v e d e l n c r e d e r ed e 9
lernren! eve of confidenceeste ut zat in engleza in GUM

2.38
factorde extindere
numarsupralrn lar prin careeste mlrllplcal; o ncertitudinestandardcompusi pentrua obtineo
incertitudineextinse

NOTA Un factor de extndere este.de regulanotatprn smbo! k (a se vedea de asemenea


rSO/CEl
Ghidul 98-3:2008.
2 3 6).

2.39(6.11)
etalonare
stable9ie
opefaliecare,in cond1i specrfcate.
de misurare asociate
in primaetapAo relate intrevalorileI incertitudinile de
caresuntfurnizate
etaloaneI de indicaliilecofespunzAtoare de
cu incertitudinile asociate
masuaare

27
S R G h d S O / C E I9 9 : 2 0 1 0

- in a doua eiapa, este Lrtlzat: aceast: iniormale pentru stablrea unei relali care sA permt:
obl nefea unur rezultat de misurare porn nd de la o nd calre

N O T A1 - O e i a l o n a rpeo a l ef e x p rr n a t es u bi o m a ! n u i e n u n l a u i e f ! n c l i id e e l a l o n a r ea. u n e d i a g r a m ed e
etalonare a uner cu.be de etalonare sau a un! label de etalonare n ailmite cazun. aceastapoate consta
d i n t r - oc o r e c l i ea d i l v es a ! m u l t i p | l c a t iav an d r c a t i e i cour n c e r t t unde d e m e s ! r a r ea s o c a l b

NOTA 2 - Etalonareanu lreb! e conf!ndal6cu reglarea unui sislem de masurare adeseadenumt rmpropriu
auloetalonarenici cu verificareaetalonSr

NOTA3 A d e s e an o m a p r m a e b p a a d e f n t e e s l ep e r c e p u 6c a r i n d e t a o n a r e .

2.40
ierarhiede etalonare
succesiune pene a un sistemde masurare
de etalonedde la o reterinle fna. in carerezuliatu
depndede rezultatul
fiecareetalondri i precedente
etalonbr

NOTA 1 - Incertitudineade m6surarecreglein nrodob gatonupe parcursulsuccesunii de elalofe

N O T A 2 - E e r n e n t e e l n e Lr e r a r h d
l e e t a o n a r es u n t u n u s a ! m a i m u l t ee t a l o a n e9 s i s t e n r e ed e m a s u r a r e
uullzaleconformunor procedu.ide miisurare

N O T A3 R e i e i n t am e n t o n a k i n d e f i n i l i ep o a l ef o d e f n t e a l n e u n i t a l i d e m a s u r as u b r o r m ar e ai z a n r
pracilcea acesleia o procedurade rnSsuraresau un etalon

= NOTA 4 O conrparaleintrc doue ebloane poalei consderataca o eta onare dac; ea setuegleta verincarea
9 i d a c 6e s l en e c e s a rl a c o r e c l a r evaa l o r i i 9 a i n c e r l l u d i n i i dm
e : s ! r a r ea t r b ! t a ! n u i ad i n t r ee t a l o a f e
z
o 2 . 4 1( 6 1 0 )
trasabilitate metrologicd
proprietate a rezultatului
uneimesureri
deaputeafi
raportat prinntermed
lao fefernta u unuilant
E neintrerupS
t d o c u m e n t a td e e t a l o n i r i , f e c a r e c o n t r j b u i n dl a i n c e r t i t u d i n e ad e m i s u r a r e

NOTA1 Refe.lnta n r e n l o n a bi n d e i i n i t i ep o a i ef o d e i n t e a u n e u n i G t i d e m a s u r as u b i o . m a r e a z a i
practce a acesleia o procedura de masurare, care indrcaunitateade masur; a une manmi ata decat o
E m a r i m eo r d i n a l ,sAa ua L r n ! i e t a l o n .
.!
NOTA 2 - Trasabilitatea
melrologicanecesta ex slenlaunei ierarhii de etaloane

NOTA 3 Specilicatareferintertreb!Lesa c!pr nda datala care a lost llihzala aceasE reierint: peflru slabitnea
uner ierarhi de eta onare precum9i aite infoinal metrologlcerelevanlep r v nd reiernta. cunr ar li oata a care a
fostefecluatdpr ma etalonaredrn ierarhrade eta onare

NOTA 4 - Pentftrmisureri cu mai rlrultde o s ng!r; mirime de intrare in modelut de masurare. tiecare
valoare de ntraretrebuiesA fe ea insa$ trasabla metroogic ar €rarhia d€ etaonare poate sa ia rorma ufeL
slructur rar.iiicalesa! a unei retee. Eiorlul mp cai in stab/lirealrasabiliteliimetroogrce pentr! iiecare vatoare
de intrarelrebue sa ne proporlonalcucontibuta sa re alvd la rezutat! mas!r:r

NOTA 5 Trasabilitatea
metrologcaa lnui rezLrllat
a masu.a.l nu garanteazaabsenlaeroritorurnanesa! ca
incerlitudnea de masurareesteadecvalascopL,luprop!s

NOTA 6 O cornparareintre doua ebloane poatei consideratAca o etalonaredacd ea setueglela verncarea


$ . d a c ae s t en e c e s a ra c o r e c t a r evaa l o r iF i a i n c e d i t u d na t r b u ( a u n u a d i n i r c € t a o a n e

NOTA 7 ILAC considereca elementelenecesarepenlr! a confima trasablitatea melroogca sLrnr!n tant


n e i n k e r u p td e t r a s a b i l i t a t em e t r o l o g i c af a l a d e ! n e t a l o n i n l e r n a l i o n asl a u n a l i o n a l o i n c e n t u d n e d ;
m6s!€rc docunrenlala,o procedurede masuraredocumentata. o cornpelentalehnicarec!noscuta irasabi latea
metrologicaa Sl Si ntervaele dintreeta onarila se vedeaILACP 10 2002)

NOTA I Termenu abrevlat(lrasabililateresle !neor utilizatpenlru a denuml(lrasab latea metroogicbDdar


g i a l t ec o n c e p l ec l m a r f l r a s a b t a t e aL r f u i e 9 a n t i oan L r n l i d o c u r n e nat ,u n ! n s t r u m e n st a u a ! n ! m a t e r a l
unde interune storicul(traseu) une enlrlatr Esle decrpreiembilsA se llilizeze lermenut compel lrasabititare
m e i r o o g r c A d a c ae x l s t ar r s c u l u n ec o n r u z.

28
sR Ghd tso/cEt992010

lantde trasabilitate
metrologici
lan!de trasabilitate
s u c c e s i u n ed e e t a l o a n e 9 e t a l o n i r i c a r e e s t e u t i i z a t 6 p e n l r u a s t a b l o e g 6 t u r 6 i n t r e r e z u l t a t u l
u n e i m i s u r d r i 9 o r e i e rn t b

NOTA 1 - Un lant de lrasabilitatenrelrologrca


esle definitpr n intermedill!nei ierarhii de etalonare

NOTA 2 - Lant! de lrasabilrtat€metrologca este ut zat pentrLra slabii rrasabititatea metrotogica a


rezutalulu une masLrrar

NOTA 3 O comparalieintre dola eta oane poatefi conscterataca o etatonaredaca ea serve$teta veriticarea
9 . d a c ae s t en e c e s a .l a c o r e c l a r evaa l o r i i9 i a i n c e ( i t u d i n i i d em a s u r a r ea t r i b u i t!en ! i a d i ne t 6 l o a n e

2.43
trasabilitate
metrologicila o unitatede misuri
trasabilitate metrologic; in care refernta este deiinI a unei uniteli de misura sub forma rea izeri

o
NOTA- Expresia(lrasabilale a Sr' semnid trasabtaleametroogrca
a o Lrnitate
de rnasurA
a Sistemutui
International
de Unitali.

= 2.44
verificare
lurnizare de dovezi ob ect ve ca o entitate dat: indepl neste cerinle e specif cate

E X E M P L U L1 C o n f i r m a r eca; u n m a t e r i a d
l e r e f e r i n t ad a l e s t e . c o n l o r md e c l a r a t i eo. m o g e nl n c e e ac e
.i p.veite varoarea marmii 9i procedura de masurare considerate.pan: a c:nlitati de nr:sumre cu masa de
1 0n q

ExEI,4PLUL2 Conlrmareace proprietate relelioare la perfornranlel€


sa! cerntele legalesunt indeplinltede
! n s i s t e md e m e s u r a r e

E X E N 4 P L U3L C o n f r m a r eda o i n c e r t i t u d i ndee m a s u r a r et i n t e p o a l ei t a t n s a .

NOTA 1 - Dacaesle ap cabrl se recornandasa se ia in considerafeincertitudineade masurare

NOTA 2 Enlitateapoatel. de eiemp u. un proces o prccedurede maslrare !n materar,un compus sau


un s srenrde masurare
!
N O I A 3 - C e rn l e l es p e c i f i c a tpeo tf d e e x e n r p us p e c i f i c ael u n u r f a b r c a n t

NOTA,1 i n m e t r o o g i ae g a l b v e r f c a r e a .a 9 a c u m € s l e d e f i n i t ai n V [ 4 1 $ ] , m a i g e n e r a l i n e v a l u a r e a
conformlat presuplne exanrnarea ii marcarea9lsau e bera€a !n! cerUncatde veriiicarepenlru un sislem

NOTA 5 Se recomandasa n! ile conilndab verlficareacu etalonare, N! orce veincare esle o varidare

NOTA6- nchime verlfcarea i d e n t a t i iu n e ie n u i a ts a u a u n e a c t v l a t i n e c e s i toa d e s c r i e rae s t r u c l u r i i s aau


propiet,liloraceslen
i i t a ! is a Lar c l i v i t a l

2.45
validare
princarese conffinecd cerinte
verificare e specfrcate pentfu
suntadecvate intentionala
o ulllizare
EXEMPLU O proceduria de misurare llilizala in mod curent pentrLrmisurarea concentratermasrcea
azotului dLnapa poaleii de aserienea va dalApentrurnas!rareain ser uman

29
SRGhidISO/CEl
99:2010

2.46
comparabilitatemetrologicd
m6suririi penirum6rimide o naturadata.care sunt trasabie
a rezultatelor
comparabilltate
la aceeagrelern16
metrologic
EXEI\4PLU- RezLrrlatele m;s!r;rl penlr! dislanlelede a P;manl la L!na 9r de la Pais a Londra sLrnl
c o m p a r a be m e i r o o g i cd a c a s ! n l l l a s a b i l em e t r o o gc a a c e e a $u n i t a t ed e m ; s u r a .d e e x e m p l um e t r ! l

NOTA 1 A se vedeanota 1 de la 2 41 trasabilitatemetrologica

NOTA 2 - Comparabiliiatea metrologrcaa rezutateor masuranin! necesta ca valorile marimii masurate !


ncertitudinile de mdsurare asociatecare s!nl comparatesa Ie de acela! ordinde nrarime.

2.47
compatibilitatemetrologicd
F compatibilitatemetrologicea rezultatelormdsurArii
t pfoprietate
a unuiansambu de rezultate de misurarecorespunzetoare unuimdsurandspecificat
pentrucarevaloareaalrsolut6a diferenleiorrcafeiperechide valori mesurateoblnLllein urmaa
dou6masuraridriefle
estemaim ca decatunanumt muftip u a es a incertitudinii
standardaacee
o d ferente
N O T A1 C o m p a t r bt a l e am e l r o o g c da r e z u t a t e o rm : s u r E r i n l o c L r e g tceo n c e p t ut r a d ! o n a t( a r a r n a n ei n
eroarer. pentrucb aceaslareprezrnlacriteriu de a decid€d:ca dole rezuliateare r.asurarl se reierAsau n! ta
E a c e l a g m a s u r a n dD a c ai n l r - l n a n s a m b l ud e m a s u r a r ia e u n ! m a s u r a n dc o n s d e r a cr a n i n d l o . s r a n r ! n
rezultata rnasurEr n! esle cornpalb cu celelalie ne naslrarea n! a iost coreclaide etemptu incertiludinea
z de mAsurarea rosl aprecrataca iirndpfea micA)fle m6rimeamasuratas-a sch nrbalint.e doud mAsurer
o
NOTA 2 - Corelaliadintfe masurErlinfluenleazacompalbililateametrologca Daca masurare sunt conrpter
'- necorelate atlnci ncerliludineasiandardde masLrarea dierente or este egalEc! radacinapat.ab a sume
pahatelorince.lludiniiorstandardde mdsurareale lor ncerttld nea standardesle nrarmrcapentruo covananla
pozitivasau ma marepenlftro covaaantanegaliva daca m;sLrrare nu sunt completnecoreate

2.48
E model de misurare
.! relaliematematicd
inlretoatemdrimilecareinlervn intr-omdsurare
NOTA 1 Forma genera;; a lnu mode de masurareesle eclalia h(Y X, X,) = 0 unde y. ma.imea de
i e g i r e d i n m o d e l u l d e m a s u r a r e e s t e m i s u r a n d u l a c a r u iv a l o a r e t r e b u i es b n e d e d l s a d n n l o r m a l i a
refedtoarela mdrinile de inkare in modelul de masitate Xj .X..

NOTA2 ln cazurlle
n r a i c o n r p l e xlen c a r ee x i s l , d o t ] As a u n r a m l l t e m a r m d e e 9 i r e m
. ode!toe maslrare
'o cuprindemai multeecua{ii.

2.49
functiede masurare
funclede mdrimi,a cdrervaoareesleo valoare m6surate
a merimiide iegiredin modelulde
masurare,aluncicandestecaculaGLrtiiz6nd penirLmirimilede intrareintr-un
valoricunoscute
modeldemdsurare
N O T A l D a c a ! i m o d e l d e m ; s u r a r e h ( y . X rX J = ! p o a t e f s c r s e x p c t s u b f o r m a Y = t ( X , . . . X , )l n d e
y esle rn6rimeade iegre din nrode!l de masurare funclia i este ilncla de mdsurare Nta generat poate
1
simbolza un a gorih .ate funzeaze penlru va or e de intrarer. r" o va oare de ie9 re coresplnzbtoare
! n i c dy = 1 (x , , . . . x n )

NOTA 2 - Se utilizeaza,de asemenea o iuncue de masumrepentru a catcutaincerriludinea de masurare


asociatevalodimEsLrmleY.

30
SRGhidISO/CEi
99:2010

2.46
comparabilitatemetrologici
m6surdriipentrumbrimide o naturddatb.care sunt kasabie
a rezultatelor
comparabilltate
la aceeagrefernl;
metrologic
EXEMPLU- Rezurlalerem;s!r;r penlr! distanlelede a P:nranl a L!n: Fi de a Pars a Londra slnt
compafable meiroogicdace s!nl lmsabile.relroog c a aceea$ unitate de mdsura de exemp! metrul

NoTA 1 A se vedeanota 1 le la 2 41 trasabilitatemetrologica

N O T A2 - C o m p a r a b r l i a t emae t r o o g r c a: r e z ! l a t eo r m a s u r b r n ! ! n e c e s t Ac a v a l o r i l em a r i m i im e s u r a t e9
i n c e r t i t u d i n i ldee m a s u r a r ea s o c a t ec a r es ! n t c o . n p a r a tsea n e d e a . e a ; o r d n d e m d n m e

2.47
compatibilitate metrologice
compatibiliiate metrologicd a rezultatelor mdsurdrij

propretatea unui ansamblude rezullatede mdsurarecorespunzetoare unu masurandspecfcat


penlrucare vaoareaabsoute a dlferenleorcdretperechide valori masu€te oblinutein urmaa
douarnasu16fd fer te estema micadecatun anurnitmullipu alesal incertitudiniistandarda acele
o diferenle

NOTA1 - Compalblilatea metrologica a rezullalelorrn;s!rariiinocuiegteconceplLr traditiona..a ramaneIn


eroare,penlruca aceasta reprezrntd crter!rdea decdedacado!; rez!talealemAs(]lar se recrasa! nu ia
= acelagimaslrandDacZinlrun ansamb!de m;suriiriae unuimasufand .onsideral ca rind constanl.
uf
rezultalal mdsurerii
nu estecornpatibilcu ceelale. fie mbsurarea nu a iostcorecta(deexemp!. incerritud'nea
de masurarea iosi apreoal6ca fiindpream ca)ne mirimeanras!ralas-aschrmbat inlredo!6 masurai

NOTA2 Corelalad ntremasuradniluenteazS compatibtateametroogicA Dacamaslrdriteslnr compei


.! necoreale.alunciincertitud neastandardde nr5surare a d erenleilor esteegaa cu raddcrna
p6lrataa slmei
palralelor
rncertitldnrrorslandard
de masLrrare
a e or. Incertiludinea
standard estema micapenlruo covartante
pozilivasa! maimarepentruo covaranlanegatvA.daci m5surdr le n! sunicampet necorelat€

.= 2.48
modelde mesurare
relal e maternaticb iftre toate m6rimile care intervin intr-o mesurare

NOTA 1 Fornrageneralaa unu mode de masurareeste eclata ht,Y X Xi) = 0. lnde y marimea de
iegire din modelul de m,isurare esle mAsurandul a Grui vatoare trebue sa fie dedls6 din informatra
reteriloarela marimile de intrare in modelul de mesuftrc X Xl
.c NOTA2 n cazurilerna compexe in care ex sta doua sau nral nrulb ma.inr de esire mode! de rnasu.are
cuprnde ma multeecualii.

2.49
func,tiede mAsurare
iunclrede merimi,a cdreivaloare
esteo valoare mdsuraga merimiide iesiredin modelutde
mesurare, atuncicandestecaculaEuii]|z6nd penkumirimilede intrareintr-un
valoricunoscute
modeldemisulare

N O T A1 D a c eL r nm o d e l d e m a s u r a r eh ( X X , X ) = 0 p o a t eI s c r s e x p c t s u bf o r n r aY = 1 (X r . X " ) l n d e
Y este rnerimeade e9re din nrodeul de mesurarc.functia i este funcla de maslrare N4agenerat 1 poare
simboliza!n a godtm cate funzeaze penlru va or e de intrarex- r" o va oare de re$re corespunzaroare

NOTA 2 - Se utilizeaze,de as€m€nea o luncue de rnasurarepenttu a calculaincerriiudinea de misurare


asociatzvaloriirn;s!rale Y.

30
SR GhidtSO/CEt99i2010

2.50
mArimede inirareintr.unmodelde masurare
marimede intrare
merimecafetrebuiesd fe rnAsurate
sauo rn6rme poatef oblinuta
a cereivaloare in altmod,
pentru
a calcula
o valoarem6su€t;a unumasurand
EXEN4PLU Daca maslrandLreste ung mea lne lije de otet cu o tenrpemruraspecficata. lenrperalurareata.
r un gr m e ar a t e m p e r a r u r ae aa s c o e i c e n r u l d e da t a l i el e r m r c an a r a a | j e s u n tm a i m d e n r r a f ei n t r - u nm o d e t

N O T A1 - O m b r i m ed e n l r a r ei n t r - L rrnn o d e l d en r a s u r a rpeo a t ef . a d e s e ao m a r n r ed e i e 9 i . ea u n u i s i s t e md e

N O T A2 I n d i c a t i i l ec,o r e c l i i l €9 i m a r i m i l ed e i n { l u e n l As u n rm a rr n d e n k a r ei n r r - u nm o d e d e m a s ! r a r e .

mirime de iegiredinlr-unmodelde masurare


t
marimea cbrervaloarem;surateestecalcu
atbut iz:ndvalorilemarimilor
de intrareintr-un
modelde mAsurare
o
2 . s 2( 2 . 7 )
mdrime de influenta
I
marime care, inlr-o m;surare dtrecte,nu afecteazdmarimeacare este efecttvmasuratddar
z afecteaza
reatiadrntreindicatia
9 rezultatul
mesurerii
EXEI\4PLUL1 - Frecventala masuraread recla cu !n ampermetrua anrp tudnii constantea unui curenl

.d E X E N 4 P I U2L C o n c e n t r a t ian c a n t i t a t d
e e s l b s l a n r ad e b i t i t u b i nibn l r o n r a s l r a r ed r e c l Sa c o n c e n l r a t ei n
d r l r l d ' Fd . . b d - r d d e - r o o o b r n dd o c s n d d . g - r I a , d
E
EXEN,IPLUL 3 Temperaturaunui nricromelr!LrlilzalpentrunraslrareaUng nr unei tile. dar nu $i temperallra
tlei care poat€ ntra ln definI a rnasurand!tu

,1-
EXEN4PLUL Pfes!nea ambranlain s!rsa de ion a !n! spectronretru
de masaif I mputmasuran une lract i

NOTA '1 - O rn;slrare ndirecl; preslplne o combnatie {ie naslrar d recte necare dintreacesteapuland fi
a f e c l a l ad e m a rm i d e n i l u e n l a

N O T A 2 i f G U [ 1 c o n c e p t u( m A r m e d e n r u e n l a ,e s t ed e l l n r t c an . e a d e a d o u ae d i t i ea V M , c u p rn z a n dn u
n l m a r n a n m r rcea r ea L ru n e f e c ta s l p r a s i s t e m u l u d
i e m a s u r a r ec a l n d e f n t a d e r n a s u s d a r g i p e a c e r e a
'6 care nl uenteazamar m e rnaslrateefectv De asemeneaacestconceptnu este mitat a maslrarid recte

2 . 5 3( 3 1 5 )( 3 . 1 6 )
corectie
conrpensare
a unu efects stemalic
cunoscut
NOTAl e c o n c e p l u l u i d(ee i e c ts s t e ma t i c '
A s e v e d e ar S O / C E l 9 8 -230 0 8 3 . 2 3 p e n i r uo e x p r c a t i a

NOTA 2 Compensareapoate lua d ferle fornre.respeclivad!narea une valonsa! mulliplicareacLrun raclor


s a u p o a t ef i d € d u s ed n k u n r a b e .

3 Miiloacede m;surare
3 . 1( 4 . 1 )
mijloc de misurare
dspoztv utlzat pentrLr sauma mulled spozilive
singursauin asocerecu Lrnul
a facembsureri,

31
S R G h d I S OC F q o : 2 0 1 0

N O T A1 U n n i i j l o cd e m a s u r a rcea r ep o : l ei i u t i l i z aitn dv d ! : l e s t e u f s s l e n rd e m a s u r a r e .

NOTA 2 Un mijlocde masura.epoalef Lrnaparal de masurareindicator sau o masura maGrializatE

N O T A 3 1 ) i n r i m b ar c m a n ec a t e l o r a , r n r l l o a cdee m a s u r a r ec u p r n d el r m a t o a r e es u o o a r e g o fe, n u m e r a r e
intr-oordineaproxiniativaa complexilat or:
- elemenlde rnesurarei
- tradr.rclor
de rnEsurare
dispozI v de masurare
- matera de relernle
F

I nslrlrnenl de maslrare
-? - aparatde m.sura.e

fi aparaturade masurare:
F - e c hp a m e ndi e m 6 s u r a r e :
e
P - rnsta
ate demrsurare

fi uore 4r ln lrmbaromanase ut zeaza n flncliede compex(alea mijlocu


u de masurare.
doi termeni
d
nedeiinili caresle a bazaprezent!u standardAcegtrlermeni
in ISO/IECGHD 99 2007 document slnt
=
f a instrumentde masu.aremlrocde masurarecu st.lctur: simpleinh o torna coripacte.carerea z€azauf
Z numarflrnrmde.on\ersaremasurandu! ln mariminzicein scopulobtiner r.iormateidem;surare
@
Exemper 9uber. balanla.m croampemehu iermomelrL,
de sri.h et.
a
E b) aparat de masurare mijlocde masLrrare consliuil in genera pe baza asocier unui e ementsensibr, a unui
a d a p t o r 9a u n u n s t r u m e ndte n r a s u r a r e
i n s c o p ! o b tn e n i i n l o r m a t e
de i]aslrare
E
: OBSERVATE in ulrima peroada dalorla inltuentei mb engteze se uiitzeaza terrnenut instrumenl de
E m a s u r a r e. a { n o n a p a n r r ur a ' r a - . m i j l o cd e m a s u r a r e
E
.I 3.2(4 5)
: sistemde mdsurare
E ansarnblu formatdin unulsauma mute mijloaceclem6surareI adeseadn ate dispozitivecare
; rncude dac6 este necesar,reactvi 9i a|mentatoafe.adaptatei asarnblalepenlru a furnza rniormah
€ destinateoblrnerI valoilor masurate in ntervalespecificalepenkLrmirimi cienaturd specificatd
.g
,9 NOTA U-, ler de_j,.rdr-po.'- .o' d-nuna . ,-qurrrt'o oalo.Jrdro
3
< 3.3 (4 6)
aparatde masurareindicaior
aparatindicator
mijfocde masurarccarelutnizeaza
un semnalde egre puirator
de informatri
desprevaloarea
marimiimbsurate
EXENIPLE- Vo tmelru micrornelr! lermometr! ba antaerectronica

NOTA 1 - Un aparalde masurarendicatorpoateflrn za o inregistmrea indicatiei

N O T A2 - U n s e m n a l d ei e Sr e p o a t ei i s e n r i a a t s u bf o r r n dv z u a a s a ! a c l s l c , E p o a t e d e a s e m e f e a s e i i e
l r a n s m i sl a ! n ! l s a u m a m u l l ea t e d s p o z i l i v e .

liNola specrfrca
versrunrromane
32
S RG h dI S O / C E | 9 9 1 2 0 1 0

3 . 4( 4 . 6 )
aparatde mdsurare cu afisare
aparat demesurare
indicatora cArusemnal estepfezentat
daiegire subforme
vizuale
3 . s( 4 . 1 7 )
scar5a unui aparatde misurarecu afigare
scara
p a r t e a u naup a r a t d e m d s u r a r e c u a f i q a r e c o n s t t u t A d n t r - u n a n s a m b l u
ao r dcoi antaet d e r e p e r e
so
eventuacu valorilemarimiirn;sLrfate
=
R 3.6(4.2)
B masurimaterializate
E mesurd
; mijloc de misurare carereproducesa! furnzeaz; in modpennanenl in t mpulutt|zdrisa e, mirimi
P de aceeasinaturdsaude naturidtferltef ecafecu o valoareatrbu ta

< EXEN4PLE Greutate etalon.nraslrade vohm (careflrnzeazaLrnasaLrmaimute valoricu sa! lara o sca.,
., clevalori).rezslorelaon r g16gfadata calaetaon.generator
de senrnaelalon materialde referintAcertificat
5 NOIA 1 Indicatialnei m;suri matenahzate
reprezinta
!a oareasa alribuita

--: NOTA2 O masura


materazatapoalefiQrrnetaton
=
; 3.7(4 3)
e traductorde misurare
a dspazlv utlzal intro m;surare cafe face s5 corespund:une m;rmi de ntrareo m;rime de
' rat 'e. co.'orT u_e leg dete'ri_alF
-
f exeuere Termocrpu lransformator eectrodde pH ub Bolrdon.lama
de curent rn:rcatensomelnce
p bimelalic.
- r.d 14 r4t
F senzor
; e l e m e n ta i u n u s i s t e m d e m a s u r a r e c a r e e s t e s u p u s d i r e c ta c t i u n i L r n uf e n o m e n u n u c o r p s a u u n e r
E s u b s t a n t ep u r t a t o a r ea m S r i m i i d e r n : s u r a t

; EXEI'4PLE Bob,nE sensibiii a unuiiermometruc! rezislenEde p at na rororai ! nui debrtmelruc! t! rbinE.tub


: Bolrdon al !.ui rnanometr! liotor a lnur aparat de masurare a nivelului receplor fotoeectric al unu
l:; speclrofotometrucr slal lichd lermotropa car! culoarese sch mba in iuncte de lemperatura
'6
3 N O I A - l n u n e e d o m e n i p e n t r ua c e s t c o n c e pet s. l eu l i l i z att€ r m e n !r d e t e c l o r i )

3 . 9( 4 . 1 s )
detector
dispozil v sausubstanE prezenla
careindica a unuicorpsaua Lrnei
unuifenomen. substanle
atunci
cand o valoare de praga uneimdrimiasocate estedepegla

EXEMPLE Deteclorde
s c u r g e r ceu h a l o g e nh a r t ed e l r ] r n e s o

NOTA 1 in uneledomeniitermenul(detectob este Lrt zal pentruconceptulde senzor.

NOTA 2 in ch mie penlruacestconcepl esle ut izat frecventtermen! (indicatoo)

3 . 1 0( 4 . 4 )
lant de masurare
sere de elemente
ale unu sistemde masurare
careconstilue u de a
o caleunic:a semnalu
senzora elementu
de eSre

33
SR Ghd lSOiCE9
l 912010

E X E N 4 P L U1L - L a n t d e m a s u r a r ee l e c l r o a c l s t cc a r e c u p i n d e u n m i c r o f o nL. r na t e n l a l o r .! n f r l r u . ! n
amp ificator9 un volrnelru

EXE[4PLUL2 mecarrccarecuprindeun t!b Bourdon.!n sisternde parghii doue angrenaje


Lail de nrAsLrrare
g i u n c a d r a nr n e c a nc .

3 . 1 1( 4 . 3 0 )
ajustarea unuisistemde masurare
ajustare
ansamblu de operati realzale asupra unur sistem de mdsurare astfel incat acesta sd furnizeze
i n d i c a l i i l e p r e s c r s e c o r e s p u n z e t o a r vea l o r i l o r d a t e a l e m a r i m i l o r d e m a s u r a t

NOTAl D f e r i t et i p u f r d e a l l s t a r ea u n ! s r s l e md e m a s u r a r es u n tr e g l a j u l d e z e r o r e q l a l L r l ddee c a i a r e
r e ga j u l d ei n t e r v ad e , n d i c a t( d e n u m i l 9 i r e g l a t daem p r c a r c )

NOTA 2 - Auslarea unll sstem de masurare nu lrebuie sa iie conflndala cu etalonarea sa care este

NOTA3 D L r po
6 aluslare
a ! n ! s s l e md e m 6 s u r a r es s t e m l l d e m a s u r a r n
e e c e s t ed. e r e g L r l ao r e e t a o n a r e

o 3.12
reglajde zero
ajustarea unuisistemde masurare
astfeincalacesta
sefurnlzeze
o indicatieegaldcuzerocare
une valoriegae cu zeroa mirimii de masurat
sA corespundd
=
4 Caracteristicimetrologiceale miiloacelorde m;surare
4 . 1( 32 )
indica!ie
E valoare a uneimdrimrfurnizat:
deunmijlocclemAsurare
saudeunsistemdemdsurare
NOTA 1 - ndicalLapoaleii semnalataslrb fornr; lizual; sau ac! st ca sa! poare I lransferataun! a r d spoz( v.
.E nd catia este adeseadata de poz tia unu ac nd cator pe un drspoziiivde atqare pentruie9 r e ana ogice. .te ui
n u m ; r a f $ a t s a u u p ; r l tp e n l r ! e F r i l en u m e n c ed e o c o n i g l r a l i ec o d f c a t ap e n t r ! e $ i r i l ec o d r c a r es a u o e o
vajoareatrib! ia p€ntr! misuri materializate.

N O T A2 - O n d i c a l i e9 v a l o a r e ac o r e s p u n z a t o amr ea r i m i im a s L r r a tne! s u n ti n m o d n e c e s a vr a o r i a e u n o r
m d r i md e a c e e a i i n a t u r a

indicatiede fond
ndicaleoblnutdde la un fenomen,corpsausubstanldsmilarecu fenomenucorpulsausubstan{a
in cafe ins6 rnermeade interesestepresLlpus:
in cursde investigafe a nu fi prezentdsau a nu
contribula ndicatie.

4 . 3( 4 . 1 9 )
intervalde indicatii
totaltatea
valorilorcuprnseintredoueindicatii posble
extreme
NOTA 1 - Un interua de Lndical esle in generalexpnmal prn cea mai nrica 9 cea mar mare vatoare de
exempu de la 99 V pana a 201 V

NOTA 2 - in unele domenii,termenu din limba englezdeste (range oi indicatons' Uneor n nrba francezE
esle 'rtilrzallermenu (elenduedes indications'.
SR GhidISO/CEl99:20'10

4 . 4 ( s1 )
intervalnominalde indicatii
intervalnominal
t o t a i t a l e a v a l o r i l o r c u p i n s e i n t r e d o u d i n d i c a t i i e x l r e n r er o t u n l i t es a L ra p r o x i m a t ec a r e s e o b l i n p r i n
selectareaunei anumte poztr a cortenzloT unu mjjloc de misurare sau a unui sistem de
m a s u r a r e 9 c a r e s e u t i i z e a z ; p e n t r Lar d e s e m n aa c e a p o z l e

NOTA 1- Un nlerua nomina de nd cat I esrein genera exprimarpr n cea mai mtcA9i cea nra mare vatoarea
m d n m r i d ee x e m p L(ur 0 0 V p a n at a 2 0 0V ,

- N O T A2 i n a n l n r i t ed o m e n t e r m e n udt n t i m b ae n g t e z a
e s t e( n o mn a lr a n g e ,
A , !,r.,
- domeniu de mdsurare
3 domeniu nominal
6
u v a r o a T e a o s o r u l aa d d e r e n l e r0 t n t r ev a i o rt e e x l r e m ea l e u n u l i n t e r v a l n o m i n a l d e i n d i c a t i i
d
{ E X E I I P L U P e n t r !! n i n t e r v a l n o m
n a t d e n d c a t i d e ] a I CV p a n at a + 1 0 V . d o n r e n i udte m a s u . a r e s t e
6 2AV
o
5 NOTA- in limbaengleza.donrenlLr
de rnasurafe t (spanoi a nomnat nletuat'.Uneoi in
esle un€ondenurn
< francezatermenll ntervalle
de meslre este nrpropnuut tzat

= 4.o (5 J)
# valoarenominal;
< valoarerotunlrta
sauaprox
mattvb
a une merimicaracteristce
a unumijlocde mAsurare
sa! a
:) u n l r s i s t e m d e m a s u r a r e , c a r e s e r y e g t ec a r e f e r i n l ep e n t r ! u t l z a a e as a i n t r - u ns c o p p r o p u s

: 1 .. Valoareade 100 !) r-rarcalape o rez stenE eta on


EXEN,IPLUL
E
E X E \ ' I P L U2L V a o a r e ad e 1 0 0 0m n r a r c a Ep € ! n b a t o nc o t a t
P
; E X E N I P L U3L- V a l o a r e a d e 0 l m o / a c o n c e n l r a l e i icna n t t a t ed e s u b s t a n tpae n l r !o s o l t i e d e a c i dc l o f i i d r c
EFC

E E X E M P L U4
L V a o a r e ad e - 2 0 ' C a l n e i r e m p e r a l um
r ia xn r ed e d e p o zt a r e

E N O T A l n m h a e n q e z a t e r m e n rn o m i n a l q u : n l t yv a i u e q i n o n r n a v a t u e n ! t r e b u r e
c o n f u n d a l i c un o m n a l
co o - o p p r . . o 1 6 . d l o d 4 d u r bo r o p r . p ; r .")
"lirar
.e 4.7154)
'E inteNalde mesurare
{ a n s a m b l ud e v a l o r i a l e m 5 r i m i l o r d e a c e e a $ n a t u r i c a r e p o t f i m b s u r a t ec u o i n c e r t i t u d i n e d a t 6 c u
un mijloc de mSsuraresau cu un sistem de masurare in condili specficate

NOTA 1 - in unee domenr lermenu in nrbaenglezeesle (rneasudngranger sau nreasurementrange . in


mba irancezb lermen! (etendu€de mesure, esteuneor mpropriuuti zal.

NOTA 2 Se recomandasa nu se conilnde ln'rta nferoarea !n! inlervalde nr;surarecLrlimita de deteclie

4.8
condi!iede funcfionarein regim stabil
conditiede funclionare
a lnLr mijlocde misuGresaua unuisistemde masurare in carerelalia
stabi1t;printr-o
etalonare
ramane valabia chiarpentru
unmesurand detimp.
carevarazdin funclie

4 . 9( 5 . 5 )
conditie nominalAde functionare
condtiede functronare in timpulunerrnasurarl
caretfebueindeplinita pentruca un mijloc de
mesuraresauunsistemde mesuraresdiunclione2econform ior
condrl prestabi
itedeiurnizor

35
S R G h i d I S O / C E 19 9 : 2 0 1 0

N O T A C o n d r l r in l eo n r i n a ldee t ! n c l o n a r es p e o l r 6 i f g e n e r a .i n t e r u a lde€ v a l o r ia l e m a r i m i l o rd e m a s u r aS
l
a l em i r i m i l o r d e i n f l u e n l a

4.10(5.6)
condilie limitdde functionare
cond1e de functionare exkemA in careun mijlocde misuraresauun sistemde masurare trebuie
s5 funclioneze faradefectiun 9i fara modificarea lor metroog ce specificeatrrnc.en.j
caracteristic
esteut lrzatin condiliinominaledefunclionare
N O T A1 C o n d i l e r m i l ad e i l n c t o n a r ep o t l i d f e r t e p e f l r ! d e p o z i t a r ter,a n s p o sr ta uf l n c t i o n a r e .

NOTA 2 Condriile mrtade flnclonarc pot nc Lrdevalori rnla pentrumArimeamdsuratA9 pertrLrmarimile

4.1115.7)
condiliede referinle
prescrsa
condliedei!nclionare pentru performanlelor
evaluarea unumijlocde mesurare,
sauale
u n u i s i s t e m d e m i s u r a r e s a u c o m p a T a T erae z u l t a t e l o rm a s u 1 6 r i i

NOTA 1 Conditirlede relerinta specilic5anlnr te nlervaled€ valori a e masurandului ! ale merimilor de

N O T A 2 - i n C E 6 0 0 5 0 - 3 0 ! n r . 3 l l - 0 6 - 0 2 t e r m e n u, c o n d t e . l e r e f e r n t , d e n u n r e q t oe c o n d l i e d e
luncrionarepenlrucare inceditudinea inslrumentalaspecrrcalaestecea ma m ca posrba
=
4 . 1 2( 5 . 1 0 )
sensibilitate
sensibilitate a sistemului
de mAsurare
catuldrntrevaratiaunei indicatiia unu sistemde mSsurare9r varalia coresplnzdtoare
a valorii
E merimiimisurate.

NOTAl-Sensibitaleaunulsslem poatedepndedelaloarea
de masurare marm mas!rale

E NOTA2 Variatia masuratelrebuie


valorlmarim sAilemareincomparate
curezolutia

4.13
selectivitate
de masurare
a sistemului
selectivitate
p r o p re t a l e a u n u i s i s t e m d e m i s u G r e , u t i i z a t e i n t r - o p r o c e d u r i d e m d s u r a r e s p e c f i c a t d .c o n l o r m
c d r e i a s i s t e m u l f L r r n i z e a zvda l o r i m ; s u r a t e p e n t r uu n L rsl a u m a i m u t m a s u r a n z i a s t f e li n c a t v a o r l e
f i e c a r u im a s u r a n d s a i i e i n d e p e n d e n t ed e a e a l t o r m a s u r a n z s a u a e a t o r m e r i m i a l e f e n o r n e n u l u i ,
c o r p u l u is a u s u b s t a n l e a i na izate

EXENTPLUL 1 Capabiltatea!n! s stemde masurarecare ic lde ui speclronetrude masa pentr! a masura


raporlulclrenlilor ioniciprodu$ide doi comp!9 speciricat,rara a I pertuftat de a le sufse sp€cincatede c!rent

E x E M P L U L2 - C a p a b r l t a l euan ! s i s l e md e m d s u r a rdee a m d s l r ap u l e r e au n e ic o m p o n e n lae u n u s e m n a dl e


frecvenladata ldra a fi perlurbatnde a le componentea e semnaluluisa! de a te semnae cu alte rrecvenle

EXEl,lPLUL 3 Capabilitatea ! n! i rcceplorde a deosebiun sernna dor I de senrnae nedorle. care au adesea
frecvenleu$ordiieritede cea a semna! urdorit

E X E I , I P L U4L - C a p a b t a t e au n ! s ] s t e m d e n r a s u r a r e a r a d a l e i i o n z a ndl e a r a s p l n d eu n e ia n l m i t e€ d a t i l
ca.e sa fie masurataln prezentaLrnerad aliiconcomltente

EXEI,4PLUL 5 - Capab ialea unu srslemde mdsularede a masura concentratain cantitaleade substanlaa
c r e a l n i n e i d i np l a s m as a n g r r n ap n n p r o c e d u rJca i f 6 l A r a s a f e n l l u e n t a tdae c o n c e n l r a t i ldl e g l u c o z au r a t ,

EXE\.4PLUL-6 Capabllitatea -!nui spectrornetru


de masa de a masuraabundenlaln canlilateade subslantaa
izotopulur"S 9i a zolopulu "S pre"z€n!in s cu care provne dintr-ln depozt geoogic f6rb a considera
ui "S
inlluentalor reciprocasau a izotopLr
36
S R G h i d I S O / C E l9 9 : 2 0 1 0

N O T A 1 - l n t z i c b . e x i s t au n s i n g u rm a s u r a n dc;e l e i a t em d r i m si l n l d e a c e e a gni a t u r , c ! n r a s u € n d ! q i s e
consdera ca merimide Intrarein s slenrulde nr;s!rare

N O T A2 i n c h m e r n a r i me m d s l r a t e m p l c aa d e s e ad f e r l c o n s t t u e n l ni s i s t e m ui n c u r sd e m z i s u r a r e
lar
a c e s t em e rm i n ! s u n ti n m o do b l i g a t o! rd e a c e e a gn a l u r a

N O T A 3 - i n c h i n r e s e e c t v t a l e aL r n usi s l e m d e r . ; s l r a r e e s l e d e r e g l l a ,o b t n l G p e n t r um a f m i a s o c a t e
acelorconsnluentrse eclalr a e carorconcentrat s!nt cuprinsein nte^a e e deterrnnate

NOTA 4 - in iizicE,concept! .le selectivitale{a se vedea Nota 1) este apropiatcelui de specilicrtate,


a9a c!m
e s l ee u t i l z a l! n e o n i n c h i m r e
:
F 4.14
€ rezolutie
] o varale perceptibiea indicaliei
cea ma micevariatiea marimiir.Ssuratecare prodlrce
b corespunzStoare
- NOTA Rezohria poatedepinde.de exempiu de zgomot(inlem sau extern)sau de frecarc Ea poale depinde
< 9 d e v a o a r e am a r m i r m e s l r a t e
O , . E,. ,.,

? rezolutiaunuidispozitivde afisare
d cea ma m c6 diferentddintreindicatiile aiisate care poatefi perceputdin mod semnificativ.
=
S + . t e( s .rr)
e pragde discriminare
). ceama marevaratie carenu produce
a valoriiune marimimesurate niciovaraledetectab
le a
.d indicaliei coresplrnz:ioare

E N O T A P r a g u ld e d i s c . n r L n a rpeo a l ed e p n d e d e e x e m p ! d e z q o r ' r o(tn l e r ns a ! e x l e r n )s a u d € i r e c a r e E


d poate de asenrenea,sa deprndadevaloarearnarri masurateS de modulin care esie rea izatavarialia

E
I ,.1 'E ,.,

- zoni moart;
E zond inede
; nlervama\ m n Interorulc;rua valoarea poatef varati r_n
marimiimasurale sensurfer6a
ambeLe
produce
o vafiale detectabile
a indicaliei
corespunzdtoare

E r O r A - Z o n a m o a d ap o a l ed e pn . l ed e v l e z a d e v a r a t e

{ 4,18
limit; de deteclie
valoare mdsurat6 prntr-oprocedura
obtrnuta de m6surare careprobabiitalea
dala,pentru de a
d e c l a r a i n m o d f a s a b s e n l a L r n uc o n s t i t u e n il n t r u n m a t e r i a e s t e l i d a t ; f r i n dp r o b a b i i l a t e a . z d e a
cleclara in mod lals prezenla sa

l n l e r n a t o n a ldae C h n r e P l r a S A p c a t A )r e c o m a n dpae n l t ua i i I v a l o r i m p l i c i t e
N O T A1 - I U P A C( U n i u n e a
eqaecu005.

N O T A2 - A b r e v i e r c aL O De s t ea p l i c a b i an ! n i a i i n t e x t ui n e n g l e z d

N O T A3 - T e r m e n u sl e n sb i t a l e n ! m a i t r e b Leru l i l i z ai tn s e n s u l d e r nl ; d e d e t e c l e .

4 . 1 9( 5 1 4 )
stabilitate
proprietate salernetrologlce
in tjmpcaracterrsticile
a unuimjjlocde masurarede a mentne constante

N O T A- S t a bl a t e au n u m L j l o c d e m a s u r a r e p o a l € f i e x p r m a t a c a n U t a t v ] n m a i r n u t e m o d u r '

37
SR Ghd ISO/CEl99:2010

EXEMPLUL unu Inlerualde


1 P n nrarrnea timpin decursu
caruia
o caracterslcd
metroogica
varlazd
cu o

2 - Pflnvafatauneicara.ter
EXEMPLUL slcimelrologrce
inlr-un nlervaldetmp
anumrt

4.2015.25)
eroarede justetea unuimijlocde misurare
eroareinstrumentala
dintrevaloareamediea indicatilor
diferenla repetate
9ro valoarede referinta

4.2't(5.16)
derivdinstrumentala
varia!ein limpcontnuasauintreple,
a uneindicaliidatorata
variali
orcaracteristici
or metro
ogice
a e unuimijlocdemesurare
N O T A- D e d v al n s t r l r n e n b l an u d e p n d en i c d e v a r i a t i am ; r i m i i m b s u r a l en c L d e v a r i a t al n o r m a r i m i d e
influen!6 idenlincate.

4.22
variatiedatorateuneimdrimide influent;
diferenlS
intreindicatiile
carecorespund
aceeagvalorimasurate sauintrevalorilefuTnzate
oe o
mesu16 materializati,
aluncicend mirimeade influen!a
ia succesiv
doLrb
valoridiferie
=
4 . 2 3\ 5 . 1 7 )
z timp de rdspuns
duratdintremomentul
in careo valoarede ntTaTe a unu mijlocde mAsurare saua unuisistemde
misu€re sufer:o schimbarebrusc:a uneivaloriconslantespecfcate cu o alla9i momentu in care
.d indicaliacorespunzdtoare in jufu valori iinate in regrn stabI
se menlne intredouaI nrtespecificate

4.24
incertitudinede mAsurareinstrumental;
componenta de m5surarecareprovinede la mijloculde mdsuraresau de la
a incertitudinii
sistemulde masurareutiizat
N O T A1 - I n c e r l i t ' r d i ndeea m a s u r a r ien s t r ! m e n l a leas l e o b t n u t ap r n e t a l o n a r e a
m t t o c L r t u i dmea s ! , a r es a ! a
sisternuluide mdsurare,cu exceptiaunu etalon primar pentr! care se ut zeazaalte mUtoace

N O T A2 l n c e r l l u d i n edae m d s u r a r e
r n s t r u r n e n t ae;s l e u t i t i z a ttan l r - oe v a t u a r ed e t i p B a i n c e r t i r u d i n idi e

NOTA 3 - Iniomat e relelante referloare la ncedtld nea de nasurare instrumenlatapot f turnzate in


documenlaliatehnicaa rnijoc! ! de masurare

4 . 2 5( s . 1 9 )
clasede exactitate
cas6 a mijloacelorde mdsuraresau a sistemelorde misurare care satisfacanumttecondti
ce destinatesb mentina erorile de mdsurare sau incertitudinilede masurare
metrolog
instrumentale
in imilee 9i in condiiile de funclLonare
specificale

NOTAl-OcasAdeexactlateeste pintr-un
dereguaindi.ata numar
sa! !n simboadoprat
princonvenlie
NOTA2 Conceptulde
casadeexactrtate
seaplicd materializate.
$imesurilor
4.26(5 21)
eroaretolerate
valoare extremda erodi de misurare in raportcu o valoare de referinlA cunoscutd,permisdprin
pentrLr
specfica!i sau regernentdri o m5suraG,un mtloc de misurare sau un sistem de mdsurare
dat

38
s R G 5 d / S OC E l o o 2 0 1 0

N O T A 1 - T e m e n . e r o a r er n a x r m a d m $ s : u . e r c a r e m a x i . n al o L e r a l Ss u n ti n g e f € r a u t z a l i a t l o c i c a n d
ex sla doua valor exlreme

NOTA 2 - N! keb!ie uti zai iermenul tolera.ta pentrua den!ml eroareamaximaadriLSa

4.27t,522)
eroareintr-unpunctspecificat
eroarede masurare a Lrnuimijloc de mdsuraresau a unuisistem de masurarepentruo vaoare
mEsufatbspecfcate

- 4.28\s 23)
5 eroarede zero
s
a e r o a r e i n t r - u n p u n c l s o e c i f i c a t l ' a r e , o j o a f e am a " L r a U e s ( e l e T o V

- NOTA --. N! lreb! e conflndataeroareade zero cu absentaerorii de nasurare

= 4.29
d incertitudinede mdsurarede zero
o incertitudine
de mesurare
aluncicandvaloarea
mdsurate
specficata
esteegaa cuzero
=
< N O T A1 ncerlilun d e a d e m E s l m r ed e z e r oe s t ea s o c a t au n e i n d i c a t i in l l e s a ! a p r o a p en u l eI c o r e s p l n d e
Ju ntervalu! in care n! se cunoa9ledacA mesurandul esle prea mic penlr! a Ii detectal sau dac6 indrcalia
g m i j l o c u l u id e m d s u r a r ee s t ed a t o r a l a
n u m az g o m o t u t N 2 )

2 NOTA 2 Conceprr de incerrludne de mbslrare de zero se aplicA9 atlnci c6nd se calculeazadiferenta


S drntrevaloareaoblinulaprin masurarealnei probe(egantion)9a lnei valor de reiednF zero (blanc)

'E 4.30
E Otaqfamade etalonare
! grafica
expresie a relateiclntreo indicatie
9irezultatul
de mesurare
corespunz:tor
g NOTA1 O d a g r a m ad e e i ao n a r ep o a t ef r e p r e z e n l a p l a n z o n a d n p a n u l d e n n idt e a x a n d i c a i i i l osri a x a
.! rezultatelorde maisurareAceastazona repreznla realia dinlre o indrcalre9r !n ansamblude valori mesurate
E , ! t v o . e l a t r n e aa c e s l ez o n e .p e n l f t o
E a . o r e s p u n d e! n e , r e l a hm , n d i c a t ed a l A r e p r e z i n tien c e r t i t u d i n e da e
it misurare insrrudentali
g
(/) N O T A 2 A l e e x p r e s a e r e : t i e i n c l u dc u r b ad e e t a l o n a r e9 i n c e r t i t u d i n edae m a s u r a . ea s o c i a l a u
. ntabe
g de elalonaresau !n ansainbu de ilnclii
.9
E N O T A3 C o n c e p t l l s er e l e r i l a o e t a l o n a r ea t u n c i c a n dn c e r l l u dn e ad e m a s l r a r ei n s l r u m e n t aei as t em a r ei n
E raporlcu ncerllud n le de m:surareasociaievalorilor etaloane'or

4.31
curbe de etalonare
exprese a relatieid ntreo inclicalieI valoareamasurat6corespunzbloare
NOTA O curba de eialonareexprma o reiate b Lrnvoca ce nu lurn zeaza un rezultat de masurare intrucatnu
cont ne nlc o nformale despreincertitudineade m;surare

N1)Notanal onale- Pr n va oarezerose inlelegevaloareaimilainferoaraa intervau uide rndcali.

N2JNotanalionala Pentfudef nlreazgomotulua se vedeametodaTaguchi


39
SR GhidISO/CEl99:2010

5 Etaloane

5 . 1( 6 1 )
etalon
izareadeinilieune mirimi date,cu o valoaredeterm
materia nala 9i o incertitudine
de mesurare
ca reiernt;
asocale,utilizata
E X E N 4 P L U1L- E t a l o nd e n r a * d e 1 k g c u o i n c e r t i t u d i nset a n d a r da s o c i a t da e 3 p g .

E X E I 4 P L U2L R e z i s l e n b e t a o n d e ] 0 0 i ) c L r on c e r t t u dn e s t a n d a rads o c i a t d
ae 1!!).

E X E N 1 P L U3L E t a l o nd e f r e c v e n lcau c e s r uc ! o n c e r t t u d i nset a n d a r a


d s o c / a tdAe 2 x T 0 1 5

EXEI4PLUL4 - Electrodde referinlac! hidrogen c! o valoareasociatade 7072 S] o nced{udinestandard

EXEI4PLUL5 Set de so !l i de .eferinlAde cortisolin serullman care are penlrutecare va]oarecerlficatao


incertludinede mds!rare.

EXEN4PLUL6 lvaterial de .efe n!5 .ate lrt.zeaze vaori cLr ncertitldn de masurare asociate pentr!
concenira(iain masaa zece protelned ierle

N O T A1 ( [ 4 a t e r a l i z a r edae n n r u eu n e m A r m i d a t e 'p o a l en t u m i z a t ed e ! n s i s t e md e m a s u r a r eo, m a s u r A


materializatasa! un mate.arde relerin€

E OBSERVAfTE (Malerializareade{inilieiuneimir m dale, poateiliurn zata 9 de un dlspozitrvde masurare

NOTA 2 - Un etaon este rrecvenlutilizalca reiennb ln obtnerea valorilor m;surate 9i a ncerlitudinrorde


masurare asocate pentr! alte mirimi de aceeas natura stabrlindaslfel o lrasabilitate mekologic5 prin
etalonareaa tor etaloane.mtloace de masuraresau s sternede masurare
.i NOIA 3 T e r m e n u. n r a t e r s l i z a rees t e! l z a l a i c i n s e n s ! c e l r n a r g e n e r aE l d e n l n r e q t et r e i p r o c e d u r :
E - prima proced! ru consGin realizareafizid a ! nrlatird e nrasufapofn nd de a d ef nitia sal
- a d o u a p r o c e d l r ad e n l m l a r e p . o d u c e . ec.o n s l d n ! n u m a l n r e a z a r € al n i l e t i d e r n a s u r ap o r n i n dd e t a
.E
defrnitiasa dar 9i in construlreaunui eialon reproductibrlbazal pe un lenomen iizrc. de exempu !lrrzarea
E l a s e r e l osrl a b i l l z a l i i fnf e c v e n t ip e n l r ua c o n s l r ! u n e t a o n a l r n e l r !u i ! t z a r e ae f e c l u l uJi o s e p h s o pn e n r r uv o l
.! sa! a efe.tuLuiHa cuanlicpenlr! ohm
, a t r e i ap . o . e d u r ac o n s l ai n a d o p t a r e ac a e t a l o na u n e i m a s u nn r a t e r a l i z a tA
e c e s t ae s t ec a z ! e t a o n u ! d e
lKs
NOTA 4 - n expr marea unui rezultat de mas u rare obl nul prin utilrzarea! nr etalon incert tudinea stafdard
a s o c l a l a e l a o n u u e s l e t o t d e a u n ao c o m p o n e n Ea i n c e r t i t u d i n i is t a n d a r d c o m p u s e ( a s e ! e d e a
'o G h i d ! S O / C E l9 8 - 3 : 2 0 ! 8 . 2 3 4 ) .A d e s e aa c e a s t :c o n r p o n e n t€as l e m i c ac o . n p a r a t cv u a t t ec o m p o n e n taet e
lncertrudinii standardcomp!se

N O T A5 - V a o a r e am ar mi r 9 i i n c e r t i t u d i ndeeam a s ! r a . et r e b !e d e l e r m i n a trenm o m e n t u l u tz a r i i e t a l o nuui

N O T A 6 C u a j u t o r !l n u i s i n g u r d s p o z l t v . d e n u m l d e a s e m e n e a pe ot at loi m
n ateralEatenraim!lenrarimi
de aceea9inat!rA sau de nalurid ierte.

NOTA 7 Cuventul(embodiment'este uneor ulilizalin limbaeng eza in loc de (rea zalion)

NOTA 8 - in $tiinlagrlehnoog e. cuvantulin limbaenglez; (slandard' esle utrlrzatcu ce put n do!: semnircalii
diferite: ca speciiicale. recomandaretehnca sau aLl doc!nrenl nornrativ ! ca elalof (in limba engeza
( m e 3 s ! r e m e nstt a n d a r d D
N)u r n aa d o u as e n r ni c a t e e s l er e l e v a n Ep e n l r up r e z e n t ! l v o c a b u l a r

NOTA 9 - TermenLr.elalon este !l zat uneonpenttua denlmi alle pfo.i!seN3)rnetrologce oe exempru!n


sofiwarede masurareetalon(a se vedea SO 5436-2)

N 3 ) N o l an a l o n a l a- T e r r n e n upl r o d l s e s l eu l i l i z ai tn s e n s ud e f i n ( i n S R E N S O 9 0 0 0 2 0 0 6
40
SR GhidISO/CEl99i2010

5 . 2\ 6 . 2 )
etaloninternalional
e t a l o n r e c u n o s c u t d es e m n a t a n u n u i a c o r d i n t e r n a l o n a 9 i d e s t i n a tu n e u t r l l z e rm
i onda e

E X E I \ { P L U1L P r o l o t i p ! n l e r n a t o n a l ak o g r a m u l u

EXE['IPLUL2 Gonadolrolinachorionicaa] 4'lea eta on nternalronal al Organzate Llonda e penlruSrnabte


( o M S l 1 9 9 9 , 7 5 / 5 8695 0 U n i t . : tI n l e r n a t i o neap e l i o l a

EXEI,4PLU3 Apa oceanc6 med e slandardzal6 VSMOW2(VrennaStandardMean Ocean Wate, dlstrbuita


d e A q e n l i aI n t e r n a l i o n apl ae n l r uE n e r g i aA l o m i c a( A E A ) p e n t r um ; s u r a r d f e r e n l i a l e
d e r a p o a n e m o l a r ed e
: izoloprstabl

3 s . 3( 6 . 3 )
5 etalonnational
f etalon recunosclt de o autortatenatonad pentrua servi,intr-unstalsa|,]intro econome,ca baze
H pentrualriburea de valoria 1oretaoaneale marimilorde aceeasnature

.i at t64\
; etalonprimar
? etalon stab it pe baza une proceduri de misurare pr rnare sau rea izal ca ob ecl, pr n conventie

d EXEN4PLUL 1 Ela on pnmarpentruconcentratain cantitatede slbslanla preparalpin d zolvareaune cantitEli


= de subslantdcunoscuti dLnlr'oslbstantachimicaintr-unvo !m cunosclt de solutie

EXEI\4PLUL
2 Elalonpr mar penlr! preslne bazatpe masurari d si ncteale fo4ei S,anel
?

a EXEI4PLUL 3 E t a o f p n m a rp e n t r um a s l r a nd e r a p o nd e c a n l l A l id e s l b s l a n F d e z o t o p i p r e p a r apl i n
c. a mestecul! nor cantit;l d e s Lrbslanlac unoscutea e zotopilorspecf cal

E E X E I 4 P L U4L E l a l o np r m a rp e n l r ui e m p e r a l u rtae r m o dn a m r c 5 c e u l ac u p u n c l r l pu a l a p e i
c o n s t l ! i {d ] n t r - o

: E X E M P L U L 5 - P r o t opt l l i n t e r n a l i o n a k i l o g r a m!! c a o b i e cat e s p n nc o n v e nel


;
H 5 . s( 65 )
; etalonsecundar
E etalonslabrlt pr n rnlermedru
une etalonericu un etalonprimaral une marimide aceeaginatur;
g
? NOTA1 Se poaleobtne directrealiaintreetalon! prmargi elalonulsecundar
sausd se !t izezeun sistem
i de mesurareInlermedar cLrun etaonprmar .are aldbuie!n rezurlatde mesurareetaonulu
-"lalonal
g seclndar

t NOTA2 U. elalona caru valoareesteatrbuld prinlGoprocedur;de mesurarepramarede mport estel]n

s.6(6.6)
etalonde referinte
etalon desiinatetalonirii altoretaoanepentrumSrimide aceea$naturi dispon
bi intr-o
organzale datdgtsauintrunlocdai

5.7 (6.7)
etalonde lucru
etaloncareesteutizatin modcurentpentruetalonarea de masurare
sauverfcareamijloacelor
saua sistemelor
de masurare
NOTA 1 - Un eta on de lucruesle de regula eta on?l ln faportc! !n etalon de referinla
S R G h d S O C E I 9 q2 0 I O

NOTA 2N4)- in mba ronranaun etalonde lucrurl zat la veificare nu este denumrl ,elalonde venfcare sa!
'etaon de conlrol'

5 . 8( 6 . 9 )
etalonitinerant
e specrald,
etalon,!neof de construcl ui in ocur d ierite
destinaltfansporlu

E X E M P L U E t a l o nd e f r e c v e n tcE! c e s u 1 3 3 p o r i a t v Sc a r ef u n c l i o n e a zcau a c l m u a t o r

5.9 (6.8)
- etalonde ttansfer
S ar pentrua compara
rnitlocutilizalca intefmed intree e etaloanele
5 potfl !l zateuneorcamlroace
rOrA Etaloanele detransrer

fr s.ro
F etalonintrinsec
.i
; etalonbazalpeo propretatentrnsec69l reproduct
b la a unuifenomen
saua une substante

5 E X E I l P L U L1 - E t a o n i n l r i n s e cp e n t r !l e m p e r a l u rtae r m o dn a m i c ac o n s l i t u idt n k - o c e l u l ac u p u n c tl r i p ] ua l

I 2 - Elaloninti.sec penlrudiferent,de polenlal electrrcbazalp€ eiecl! Josephson


EXE|!4PLUL

E X E I 4 P L U3L- E l a o ni . t r i n s e cp e n l r ur e : i s t e n tea] e c t r d b a z a tp e e i e c l u l F a c l a n l i c
I

I EXEMPLULa Etaon nl.insecpentr! condu.tivitateeleclrca conslilurt{i ntr-uneganlionde cupru

.!i NOIA 1 - Valoareaunui eta on intr nsecesle atabuitap n consensSi nu esle nevoe se iie stab U 1nraport cu
E a l l e t ao n d e a c e a g i l i p I n c e r t i l u d i n e ad e m ; s u r a r e a s a e s t e d e l e r mn a t a l l a n d i n c o n s d e r a r ed o u a
E c o m p o n e n t el n a a s o c i a t vaa l o r i r d ceo n s e n sF i c e a l a l aa s o c a t ac o n s l r u c t r enl r p l e m e n t : r i i m
S enlenanle.

.E NOTA 2 - Un elalon ilrinsec consla in general dintrln sstenr prodls if conrormilatecu cerinterelnei
I proceour de conse.s !r esre slpus une verificari periodrce.Procedlra de consenspoate cuprindeprevederi
E pentruap careacorectiilor necesarernpler.en6r
.!
E NOTAJ E t a l o a n e en r r i n s e cb a z a t ep e J e n o m e f e
c u a n t c ea u i n g e n e r a l os t a b i l i l a t ed e o s e b r r E

P NOTA 4 Adiecl?! inkinse. nu inseamn6ca €ta onll poateli rnplementat$l utilizalfarA precaur speciae
%-,de"eoolprd( _ooll.d! o _ .enl6rnie,ne,rp rp'p
;

'I rrr,crr,
'E
conservarea
unuietaloh
< a n s a m b l L rd e o p e r a l i n e c e s a r e p e n t r u m e n l i n e r e ac a r a c t e | s tc t o r m e t r oo g c e a e u n u i e t a l o n i n
lmite e siabrlrle

N O I A C o n s e r y a r ecal p r i n d e d e r e g ! 4 , o v e r i f i c a r ep e r o d c a a c a r a c t e r s l c i l omr e t r o o g i c ea l e s es a u o
etalonare o depozitareir condiliicorespunzdloare 9i precaut specialein t mp!l utilizar.

5.12
calibrator
etalonutlzatpentru
elalonari
N O T A- j n e n ge z a l e r m e n ! . . c a r L b r a leosrt e! t z a t n u m a i i na n u mt e d o m e n

Na)NotA nal onal6 - ln rnbaenllezA9i respeclivln nrlrairancezaun etalonde 1!cruutihzatpentruverilicare


esledenumlgi (checkstandard, sau(controlstandard'. ( elaonde veificaton!sa! ( etalonde
respeclrv
SR Gh d ISO/CEl99:2010

s . 1 3( 6 1 3 )
materialde referin!;
MR
m a t e r a s u f i o e n t d e o n r o g e nS i s l a b l i n c e e a c e p r v e s l e p r o p r i e l a t i es p e c l f c a t e c a r e e s t e a d e c v a t
u t r l z d ri i n t e n l o n a l e p e n t r uo m S s u r a r e s a u l a o e x a m n a r e a p r o p r i e t d l i l o r c a l i t a t i v e

NOTAl E x a n r n a r e lan e i p r o p r e t 6 lc a l t a i v e p r e s u p u n e a t d b u i r e a l n e i v aA
oLr a n c e f f t u d l na s o c i a l el n u i
alt rhateral Aceast; inceirlLrdinenu este o incertitudinede masurare

N O T A 2 ' . - M a t e f : l e l ed e r e l e r i n t E. ! s a u r a r av a l o r i n o m i n a e p o l n ! l z a t e p e n t r ! c o n l r o ! l f i d e l i t a l i id e
- misurare. dar numa materalele cu vaori ainburiepol fi ltrhzate a etalonare sau la veiiicarea justalei de
5 masurare
q
Q lOu 3 - I"lateriale€ de relernta clprifd nraterae caracterzateprn m;rimi qi materialecaracle zale prin
5 proprietrli calitative
t( ,r _ _._
I vftvotUt E , a r p t a d o r a t a . d t 6 d - . p r a. r, d . d r ee . . d / " n d t t r

F a ) a pa cu pur tate d eterrnlnalba cdre lisco2 tale dinamrcaesle utilizatapenlruelalonarea vlscozmetreor


< b ) s e r u f r a n i a r ; v a o a r ea i r b u i i a p e n t r ! c o n c e n t r a tdae c o e s l e r oiln t r n s e cu ( i l i z ant u m a p e n t r uv e r l f c a r e a
o ide lat de masurare
o
5 c) tesutde pe$lecare cont ne o lractiemascA specficatade dioxina ut zal ca etalonintr'o etalonare.

5 EXEI'4PLUL
2 Exempe de malerialede reierinlacaract€rzarepdn propr etati calitatrve:

; a) nlanlalor de clron care ind ca lna saLrrnaimultecu or specincate


2 b ) A D N c a r e c o n t n eo s e c v e n t sap e c i n c a E
de acizlnlcleci
4 . i n a r ' e o i ' r e 1 9- a n a r o s r e n eocn

d NOTA4-Uneoi u n m a t e r a l d er e l e r i n l eb s l ei n c o r p o . anl l r ! n d i s p o z i t v r e : l i z a t i n m o d s p e c a

E E x E N T P L UI L - S ! b s L a n laa . a r e p ! n c lk i p l ue s l ec ! n o s c ultn l r o c e l u l ac u p u n c t r i p i u

.. EXENTIPLUL
2 Stcra cu densitateoplca cunosculi inl.-unslpon pentrui lre de transmisie
."FVPLUL 516FI grd- o'-r'".io-".otdr6p6oo-odori.o\roo
E

! l O r n S - U n " l e m a l e r a l ed e r e r e r n l 6a u v a l o r i a l n b u i tcea r es l n l t r a s a b i l m
e etrclogia c o u n i t a t ed e m e s u r e
ij d " d r a r a! n ! r s i s l e m d e u n i l a l i A c e s t em a t e r : e n c l d v a c c n l r i a e c a r o rU n i t a t n t e r n a t i o n a(eU l ) a u r o s l
E d l , b Ll a d e O ' g d _ d r c V o n oa a J a r a r a l t r

€ NOTA 6 ink-o mSsura.e datr. !n anlm I maleriarde refernla n! poaten uUizat clecetpentr! elalofare sau
.g pentruasiglrarea ca t;!

6 NOTA 7 - ln speciiicaliielnui mat€.la de referintalreblie sa se nc uda lrasabiltateamaterial!!r care ind ca


{ onginea$i procesa.easz (AccredQla Assur 2006ir!r

NOTA I Oefinlia d n ISO/RENICO[45] esle an: oaga . dar utilrzeazatemenll procesde masurare penlru
e x a mn a r e ( l S O 1 5 1 8 9 2 0 0 73 4 ) c a r ei n s e a r n naat a l o m a s l r a r ea m a rm c 6 t $ i e x a r n i n a r euan e p r c p r i e t a t
calilatve

5 . 1 4( 6 . 1 4 )
materialde referinlecertificat
MRC
materialde referintd insotitde o documentalee berah de un organismautorzatcate furnizeaze
una sau ma mute valoriale propreteliorspecfcatecu ncertiiLd ne S trasabiitateasocate,prn
ut lzareade proceduri
valde

EXEI,4PLUSer uman a carlr valoareatrbuta a concentralie de colestero9i incertitudineade masurare


sauca rnatefalde verficare3
s esteulrlizarca etalonlntr'oelalonare
asociat6s!nl rndicaleinr !n certiiicar
justeleidemasurare

NOTAl mentonaDestedatasubforma
DocLmentata (cerlrficat)'(asevedealSOGhd3l'2000)
OnLr

43
S R G h i d I S O / C E l9 9 : 2 0 1 0

NoTA2 Procedurpenttuproducta 9i cerlifcareaInater a e or de relerintacerrifcale s! nt d ale de exenrplu. in


I S OG h i d3 4 I I S OG h d 3 5

N O T A3 . m e n u l( i n c e r t i t u d i n ep,o a t ed e s e m n at e o i n c e r l l u d r ndee m 6 s l r a r e f e o
i i a c e a s l dd e f i n i t i et e
incertludine asocalS valor une proPrietali calitative ca. de exemplu idenutalesau secven!; Iernren!
( t r a s a b i l i l a t ep,o a t ed e s e n r n a a e t l o l o g i c aa v a l o r u n e im a r r n . l i e l r a s a b l l t a l evaa l o r ! n e
i e t r a s a b i l i l a t em

NOTA 4 - Valorile nr6rimilorspeciiicateae malerialeor de refernla cerrficate necesila 5:


o ttasab ilale
mekologicacLro incedtLrdne de m; s! rEre asocrata( a se vecleaaccred oual Ass!r:2006)

NoTA 5 D e i i n i t i ad n l s o / R E N 4 c oe s l e a n a L o a g (aa c c r e dO l a A s s l r : 2 0 0 6 ) l ' i l d


. a r u t z e a z Et e r m e n u
.metrologicatal pentr! o maime cal I penlruo propnetateca lalrva

5.15
comutabilitale a unui materialde referinli
proprietatea unui materialde referinleexprrmataprin gradul de concordantdln1rereatia dinire
rezultatelemiisurerii obl nutepentr!o anumta merimea acestuimaterial. doudproceduri
utilizand
de mdsuraredale, pe de o parte,9 relala drntrerezlitatelen'rasurari pentrualte materale
specrfcate,pe de a te parte

NOTA 1 - ft.4aterialulde referinldeste.de regulb un etalonNs)iar ceealte materialespecificate


sunt,in general.egantioanecurente

NOTA 2 Procedurlede masurarementonalein defrniliesunt cele care preced9i cele care


z de refernte uiiizat ca elaon intro ierarhie de etalonare (a se vedea
urmeazamaterialului
z tso 1751't).

NOTA3 or de refernt: comutabile


Stabiitateamaleriale se verf cd in modreguat.

5 .t 6
E dat6de referinli
datdrefertoarea o proprietate
a unuifenomen,co|psauslrbstantbsaua Lrnuis stemde constituenti
de cornpozllesau structura
cunoscula.oblnut6de la o sufsa dentfcatb.evaluatein mod crtic ai
E verfcataca exacttate

EXElr/PLU- Datede relernlarcleritoare comp!9 or chimici p! blcatede IUPAC


la so ! bililalea

NOTA1 - ln aceastddefnilie termenul,.exactrtate


poatedesemnafle o exactitatede misurare,fe
exacttateavalonlunei proprietalica itative

'6 NOTA 2 in imba engeza, teranenu(data, este o forma de plural.singuaru este .datum.
in rnodcurentcu sensde slnguar in ocu termenuluidatum
Termenu'data esleutilizat

5.17
dat; de referinld standardizate
dati de referinla care provinede la o autoritaterecunoscutd

EXEMPLUL1 fzce iundarnentale


Vaore consrantelor 9 pubcarecu reguarratede lcsu
evaluate
CODATA.
EXEI\4PLUL 2 - Valorilemaseoratomice relaiiv€ae elenronl€or. I vaorialegreutEllo.
den!nrite atomrce
evauate a flecaredoran de IUPACla Adln:reaGenera a a IUPACI publicat€
in PuleAppi Chern sauin J
Pys Chen Ref Data.

N5)NotAnationale Jnsectorulc nrcde m;surarese utiizeazetermenul,calbrator'pentrulermenu


''etaon .
SR GhidISO/CE99:2010

valoarede referint;a mirimii


valoarede referint;
v a l o a r e a u n e i m e r i m i u t L z a i 6c a b a z Sd e c o m p a r a t l ep e n t r uv a l o f i l em a r i m i l o r d e a c e e a g in a t u r i

NoTA I - Valoareade re{ennlapoaterio valoare adevaraG a unu mAsurand in acestcaz fiind necunoscula
s a ( ro v a l o a r ec o n v e n l i o n a l ai f a c e s t c a zi n d c ! n o s c l t e

NOTA 2 O va oare de reiern1ac! o incertitudine de masurareasociatese €porleaz;, de reguA. la:


a) !n materia.de exernplu!n materiarde referinti cerlificatj

: b ) ! n d s p o z t v d e e x e m p! u n l a s e r s l a b i l i z a l

B O o procedura de masurare de referinle


o , o c o m p a r a t ,dee e t a r o a n e .
i

.d
E

t
e

'6
S R G h d I S O / C E9 9 : 2 0 1 0

AnexaA
(informativd)

Schemeconceptuale

a e prezenteianexe
Cele12 schemeconceptuale suntdestnatesa furnizeze:
nfolmalive

: -oreprezentarevizualdarelatiordnireconcepteedefnteg
denumte in art coleleprecedente;
s
3 - o posibltatede a verficadacadeinilileprezntbrelalileadecvatei

- un cadru pentrua identfca alte conceptenecesare


tr
E slrfcentde srstematic
o verifcarea caraclerulu alterrfenior
< Se recomand;s6 se tinS seama de faplu ca un conceptpoaie sa fre desc.isprin rna mute
o c a r a c l e r i s t c cr se n L r m a i c a r a c t e r i s t i c l e e s e n t a l e d s t n c t i v e s u n t L n c l u s e i n d e f n r t l e .
o
? Suprafaladsponibil;pe o pagrnalrlrteazanumarude conceplecarese pot prezentain mod izbl,
g dar toale schemee sunl nterconectate in princpu cu ate scheme aceasla nterconeclare
find
d ndraU in ' e(dresclema or n 'e!p'i1!p. dr1od-d1lere.
t
p netalliteutlzale sunl de tre tipur, conforrnISO 704 9r ISO 1087'1.Pentrudoue din acestelipurl
S reallie sunt ierarhice
ir asociazaconceptesupraordonate 9i subordonate.
Relatillede tipultre sunt

i netaLrteerarhrce denumilerelatigenerce(saure atr gen-spece)asocaze un conceptgenerrcA un


E concept specilic,cel dn urm; preia toate car:cterstic le conceptulu generic.Schemele repreznta
& acesterelaliisub forrnaarborescenta

A-A
e

.g in tre punctendca existenta


undeo ramurAscurtdtermrnaia a unua sau marmultorconceple
E carenu suntrepfezentate
specifice $ undeo ramur6ingrogaEndLce o dmensuneterminolog
ca
t separataDeexempu

fuadamentalS
i 9 Unitatede m6surb

.'.. 1.11unitate
dervate

unlalein afarasistemuu
Undece de-altreileaconceptarputeasafe

Relata paditiva(realia palre-inlreg) este.de asemeneao relatleerarhca.Aceastareate asociaza


un conceptintegrant9i doud sau mai mute concepleparttrvea c;ror unre consttuieun concept
SchemelereprezinEacestereatrsub formade grebl6.O Inie de baze urmaE de dnti
integrant.
indicdfaptulca unul sau mai rrulte conceptepadt ve nu au fost luatein consrderare
sR Ghd lso/cEt992010

I
O perechede doi dinti apropatr rndic: laptu cd ex ste ma mu te conceptepartitivede acelagitip tjnu
din acegtidinl estetrasatcu In e punctaiapentrua nd ca faptulca nLrmbrul lor estenedeterm nat.De

1.4madmefundementald

T . 3s s t e md e m d r m
o
l

1.22ecual inlrem;r mi
=

a! t-lntermenintre parantezedenume9ieun conc€ptcafe n! este delin t in vocabuar dar care este


ca un conceptpr maracceptat
consrderat in genera
.g
1.15unitatede m6suradin afarasistemuul
E

.E 1.9untatede masura

(unitate
de masur;din sistem)

Re ala asociaivd (saure atlapragmaiicb)este o relale ne ierarhce careasoc aza doud conceplecu
'o I ni1tematicede un anumilt p. Ex std numeroase
sub tipur de re atii asocialivedar toatesunt indicate
pr n segeatedublA De exemplu

1 1 rn:r me 1 . 2 1c a c L rc u m a rm

21m;sLrrare 2 I fezutat al uneim;surdrr

2.6 procedurS
de 2.48modeldem5surare

47
SR Gh d SO/CEI99:2010

Penlrua ev ta schemepreacomplicate. nu suntrepfezentate pun


toaterelatileasocative.Schernele
ln evidenlefaptulcb lermenIdervatinu au intoideauna o structuraslstematce.adeseadeoarece
melrologa esteo discrpl nd veche a ceruivocabulara evoual prinadbugarea de tefmendecatprin
creareaex nihrlosub iorfiraunu ansa1rrblu
complets coerent.

.=
SR GhidISO/CE99:2010

ri :l

r' +! ln
_ .-..\
E

-!
E
E
L

o
E
E
a
= i: l! ;! -e E
ti!
ri F
E
'! ti
E

I
I
.d :
/i

)H
DE
b
_
E'* .-----*
!gr
.!

.]!!
E
E
E
E
'{E !
1;
e'''--
5\ L
\:
E E
=;1;

pentruparteadin articolul'l referitoare


FiguraA.1- Schemaconceptual; la mArimi

49
=

t=+ rtr

0,]!
E '!
i: .:
E
9 =o E
I
t a a,]i :
H5 t
o Fc-

= Ei
iii t!

"-.!

,l
.=

xe
EP
l/
,'
::
'qfi
iE \
lq

9- E
: E
,/ -.
,/ a
/
V

!;
= :!l .r
.6:dl

Figu.aA.2 - Schemdconceptualdpentruparteadin articolul'1referitoarela unitatide masurd

50
S RG h dI S O / C E l 9 9 : 2 0 1 0

q
;.

5; 'Ee.' E!
fl i :. ;'E ii
i I E:
E+

I
5
t

E €;,
6! ;.!
,i;
ri:
i

'-
+E
E

EE

0 ,;:

Figura A.3 - Scheme conceptualSpentru partea din articolul 2 referitoa.e la mdsurdri

51
S RG h dl S O i C E l 9 9 : 2 0 1 0

:-
6G
;
'l ,P

;fr t

!
. . r n'E
E f .f - i
E'F <------+
E
; :,'= /
o
i

o
=

9,fr

E
rig 6

! ,ri;

l:

'g 'E4
'6 H:
9; rI
@B
: ;: !.

I Pin ", 1!
q*
E

FiguraA,4- Schemeconceptuala
pentruparteadinarticolLrl
2 referitoare
la ,,valoarea
unei
,nbrimi"
S RG h dI S O / C E | 9 9 1 2 0 1 0

:i

E =;E ?
! ,ii B !.r; ;
i

Fq

= I
iE
E+ q E +:
.d .,;1 q i: E.fr s:
F; iEi !s
3 \.. H^n
.= _E n.,

V
si
1i
1l
+q
J

!r
.g 'i!eF!F -
.g
6 !F9 ;i,ii i ln
,{ E E . E- !
Fl,E: .: E li E =: d
t- ; ; EE -E *: - ;
E ii ! r! r:
a E E .- l: 5F ! : E
j E : : n 5,i -E ,E ;

:
E

FiguraA.5 - Schemdconceptual;pentruparteadin articolul2 referitoarela ,,fidelitatea


de
masurare

53
SR GhidISO/CE1
99:2010

':- a
!
Ie
E !
;

IE

E

9 1;g
E -H E
ts E
E

!E
E
E
n
g
o
g +:;
.d i'! E
!t! E
E
-PE

P
\
E

1-
'0

".i
/"'
-

u
li
Eii
3

FiguraA.6 - Schemaconceptual;pentruparteadin articolul2 referitoarela ,,incertitudjnea


de
m;surare
sR Ghd so/cEr992010

E E'!:

=: !E!

! 3*
t

o
l'
!.---'
E

Ee
= Pr.'=-FaE
!5

.d
E '6
a"'
ie
E .{ :: -e
ni

.g
'6

gi<-

N .---\=/
I ---
I :l . _,
"E
a:,

.!= E IE
n]-
rr:!+ E;
f lnF E:

FiguraA.7- Schemaconceptualdpenhu parteaclinarticolul2 reteritoarela ,,etalonare"

55
S R G h d I S O / C E9 9 : 2 0 1 0

g fr6
n 94
!!s

gE
+--,--+; i E
E

::

.d !ii
ra : 'r 'a

H:" . 4
I E :.1
G

'o

FiguraA.8 - Schemi conceptua16


pentruparteadin articolul2 referitoarela ,,vatoaremasurate,'

56
s R G hd s o / c E t9 92 0 1 0

,a
_! '-
= ,- ,-+'
=\ -/ !
i;

\]. E i:
E

i.\ _=
E

E
i :E
o 'E! fr'E ;; \ ll
- \n

E !.i
.E
e

,ig

I :!
xg
::=-
;N E
.rrE9

6EE \.
F n9
;:E.
E

i.E : ; E
n f !

FiguraA.9- Schemeconceptuala
pentruparteadin articolul3 referitoare de
la ,,sisteme
masurarc"
57
sR Ghidlso/cEt992010

.!E

\ E! 'E;
\:!; ;E

+ a:
2 I
:

ri

*E
t4s
fi ltfi
Y.. ,/'
o

e3:
.q

E
+e
., "l it
@!
E:

ft'
€: It
t1 :
'E
E
E
.; !
'].{ :;
;
q

:'.

E E
E
'6
2
P
E
i;

FiguraA.10- Schemdconceptuala
pentruparteadin articolul4referiloare
la ,,caracteristicile
metrologice
aleunuimUlocde mesurare
saual unuisistemde masulare"
58
S R G h d I S O / C E9 9 1 2 0 1 0

< l:af lriEi.1rE heif.lrq.E a


u n . rt r n c d e m i s u r e r E. e u e
un.r 5 :iEn :le m;:firel

o
: : 9 e l a l . fi r E < + 4 E r . n r t t e: t p

\ , , , . " " n n n" .


E
relErntE

o
1
I

FiguraA.11- Schemeconceptualipentruparteadin articolul4 referitoareIa ,,condiliede


funclionare"

59
S RG h dI S O / C E l 9 9 : 2 0 1 0

r Ir!i
cri
"'!
T!

BE
I

= E=
t E ii.
EI
*E i! ='! i! .Lln

: , ;f
o

E ;
E

iL

'-
E
iil

', it a : lai s;
9a
E
I
F - --- g:!a---+E!
rn
t'F ?;
'E: EE

R rrr

!
66
: :r
i
-! q ..+c :
1t !!
n rr!

;;:j

FiguraA.12- Schemeconceptual;
pentruparteadinarticolul5 re{eritoare
la ,,etalon
S RG h dl S O / C E l 9 9 : 2 0 1 0

Bibliografie

llit i r ar i!.!r: t)tlarlttteti ;)ttL urt:.: . l s i r l r l a ! ' ! 2 r . G l a n d e u l sE t l r , N e t -


P.i!t t) ta.jrtt.l D ttnte: P i1r ir Ptt.')t)e: lErataux

t2) l S , r , l r r ' 0 r a r r r J e . r J l : l ri , r f i Pili5 tl lsi-r 3 | | .r : "rrrel/. ,6r,flrar Padi! 5


E 4.!r.r1t .rt rD!.tl|:r Ei,).tr.4a ei t.ag|en.nle

trt S r i a r . l - u . r l r i , € s, / i r i , r i r i : P.tl) tl l5:-r3 | f li ;:.rrderr. ef ,rlds P:Jdree


i rg/.i.rn 'ririeJ -.re:rrrDi J..tt.; ,.at.r.r;l Lt)n\ercet hnnnenlents lle.natraalrenqres

t1l S r - rl l I r Luntr-.r ./:n ,,rr: Fax a t5t):it t-: :),an.letxset ,j,nes Padre6
111
r'.:..' t:herrisN
t trtl rlate1,1.tt,l1t:t :). al)xnEtitlsique et phts'qle nclecrlarc

t.l 5 O - r 1 ! 5 , ( - r ' a n r l r F .f i r c i r ' x : ! - , l a t g la: lS! 3 | 9 5r :,irre . et !!ft;s - Paite I


A t ) n j t .i . 1 l ) : i : : e a tl l t t s t L : Pl'tlt.lue nt.t.tqre et ,rc:ea(e

rjl S O l l l i r ! a j r . r t n r e s . 1 ;! d, r i : ?.ti1.) P a n t e1 A
t t l l 5 O : l ' l ! 5 . C r i r l r € r r . -eli U r l e t
l lli:alca1rca:.itat::at:tlD|tzr,a ! nlQa.r.: Ren.f./rr,l;f/earrei .t taFntetrtols ttrt

i S O l 1 I i 1 , . r a l : L r r r ii r n n r J ) l i ! ; i . ! r I r i,l 15(rir i I 7.. rr,nrrrterlr.el rrrle., Frdre ' 1


E l,:atnrit))ltaat.)ttla .t;)tl a tti'r1ril:ir rrr-.,i :lre il[r]eir -pl irfrrir.i-.s tiathetn,hqtes t et)1
,n /,\t:ai adtettt -a:rtt1 t..t 4:tinf fi.,/rr l].iri l-Esi.ien.F! /rnt,.,qr;esel d.rrr r:l

i!l r:O rr ::rr Qr.rtrr,!. atii! rilt\ Pln12 '31 SO 3 l2 1 r'irireurr et r |l?s - Patrz 12
i r,r:'jarer,5tia/rlr),ber:i l. i,D.ef_.:r'n:l,1.iriqr*.s
.g
n l - r { : : r| 1 3 r r o r l . l l t r l r - l jj r 1 t r . ! n : Fai 13 t!l Srl ll- ll rr G€rJ-"rrr el rn,rd.e Prrie t3
Ptfs)tl4e 7E I eLai.ntde
.E
.l.aer iev3.N .r SO3arii0'. O lirli,ei lnir En crrE Ce ,e/sion !o!s la reiir3ice ISO80000]
|';rif.ri'i:.'i.r:' i-:,.?.iN!a f,l {,ie r fr.le , GlrtlJllli
2 rn.ler relr5nn .! fa 3!aa01l ai Er crL6 de revrsonsoJs ia Eferen.e LIE 8a0CC6
r[r. -' i.. a Ercrr,r.trlr;arrn.r iJr.?rrtiN,i.l r. iij P.nrF6 Fle.r..m.qDersne
Lln.!.r 'ev,sr.i rs :SO!il{ia}i OL.fl,i,e: .nC -1 coursce revsrrn s.us r, rateEme ISOSoOCrl7
ta tr:.ler..e: cria. - P.tte 7 Ltnret.

Ln.er'€!,sr--r :s :SOlaaa:r9. C,i,r;rriF.rnd !r .o!rs a€ reliscn sor:sl.r pJereft: rSO80c00g


.g Lfiti Frrrrl :/r15tr_.'cn.Diirt.trrJ4D,.r,r],rr ir_,nrJ-.,rr El rrrrF.r P.nc 9 Chine phtit.rr. el
.g
l r n ( e r r e v s o i r s S O B l 0 0 Cl 0 l r s i i r e l .ar, a. .o!6 ne revs.n sols a .er€En.e lSO a0CCG la
LDlj F:rr ,, 41rii. ;fd lrr:L.l lir.r.t ai.!.le!s el frrler Fatlela Phrsrar. .tat\,!G

Uncerfev!.1 i5 Sallalrt l0 aL.rirre3,.J


[ r i c l r s . : r e r s i n . s o n s ] r e i e E r u el S O 8 0 C a , l - 1 i l
,riL ;rr1 t! 'qllric .ri !r.Lr' ,it5,.: 'i
.r1.1,:,.: t,u!.., rJ4e 14 Elrj':lc!.;l...rar.
L-na.rie/!ro.:s i S C! C ! 4 0 2 a - j ! r . i r r e . ; r : ,
L,ili-..ri2 / i r l l ) . [ i l r . ; r i ! r ] - ri r r J ' , r b . I l .
Er iorr5 i. ravr.r s.JS . riaa:e..e ISO40n102
i tr;r.ll..liJ.r1rt ;.f,.Frir !:l,irle. Fr,r:: ,-ra.ej Fi r!nf,./es
Jnn-.f fe,.s!n as S(r !nL-'ClI | ([,]r'i.: ni, .rJl,,in;:.rr.i J .,r1iTer .b". res ..,en'Fs !€ ii
trl! F.r1 11 t)l).it..tpt-r rt)r,r,.:.' :|irE er rJ:i rr len,r,r_rs
Jndlr re!8.. rs 'SOtnoLai2 airrril,e: i'rd a) Ef .o.r. ne Gv sr.f 5oL,s.r rele,er.e ISO 10040 I I
Jr t -, F:Jrl t.: aorr:litrre / 1r,,rr.. ti'.rc.!t ei Nfta, F.idr 1' fidrb.e.

!rl E..orr:dc.ere.n sous a reLref..: l5() AC00l)12


cr..derr5 €i f,,,trr F.x,e 12 Ph!.!rc.1e Iit l

61
SR Gh d SO/CEI9912010

' rerrrolr!,qr/e
lrtl lSO 70.r2_0llC,-e.rr4.i 9! fl lS ) /i1.1:lll:Li i;/.,i P,
.'p!i, er DerJrr.:

it :l tso !0tr0l9!!,Alit r!!! lll Si ill! l!:r:rArr!l i l.r!,f rr.r. j 5l e: ,!


..tr]t:andatt.-rt. n.lt: lenlr' .ie err .itl
atd rt Eiart otret LrnJ ltnles.i :le.eti.1.F'. 7rl.ea i!lttEt

|21 rSO rrl87.'2000 re.rrnat.gt ,.'.r) \/t lrll lS0 il!7 2lll lr.vatt tetn.ittt.ije
,nbri!:y Pad 1 iheoj artl 1lrtc,)nu) V.. )btit!-. !'.tl. rhi.r. rt r\ttritir

lrll rSO353,1 Stat.tr::.- V.tt.b.ttat 1t:4tj,tj Jrll ls'l l!:14 I :r:ir,ri./r,!4 lacT) ti.l,- -l
bols Pai 1 {:etietat.r,l,sl.a, ttrrs a]tl :nl,!;e: .'irl! : I!rn;. shir.:trltr's
tems o.e.lh trtb.trlty :l.rE:at)\ d n:nte:, :ili... .r ,.).ti! .|et

!.il SO5.13112::reoperr/.a,i..dr.r Srefrl'rn ll4 :rr 541,:l: rrirFrir.nrr.,r ge.rlarrr!x! ire.,-


tanr |GPS)- SutlacelenLtreP:cr:lent4tnntl ,r..i'rb iG_F:t ft.t Lier.rLt'. Llnth.,tl. d,)
Lieasutenierl!:aftlatLi: - Fat!2 t.lnrat. F,c,rr 5h/nri -..!fi!: aiaDi,,) to:,tt:Etr
n eastien,enl :t2ncatot

fl5l ISC 5725 | i!r!r4'CorI r!rar5 A...ltt.cv it1.- iiil S0 5i2c a r ! . ]l . r I l ! r ! 9 E . . | r r i r l E , r !


,e!r anl ptect.tca)tt t.ea-irrefi,D/ii,re1r.di leise cl _rilili:4; Iler r-.irlrllj .l ,ntr/r.rei te
,rd ,eJ_r,/ir
- Ptll 1 C2t)etdlD!,.Q.e-. a.(l rle:rri,! - .!irlr: r :]rr.]f-!: trreinirr er ie

E i ii Sn 5/.5 2 l!!,4icDr I2illllr A'!rf.t:y (!'|. ilf S')alrli. !,iia.n r.lllrt Eta.inut. Ji:
ne5. ard Dt.cit:art al rn..:iife/nerl .r!tl'rira te.:e .t t.je te) 1.) ;:tutatj e!'rr4trrle: l-p
antl tesrl!:i P. t 2 8,1.i Feth..t nit tt- n e:r:. Flrr-P ? l:atr.Ce Je t,a.e ptr l.
delelntnatan al teteatstrll/ atil tp.n lt.t d.t.r.n.t).t: .. a rcaetatlrle el lE lQ .-.rrc
bti, .l a siard:trnnc.st r.tr,'!:t n)eitrtT aliitljtlLtP ii Lt)" tjt,il.ap .1. tn.|Li!.1 tr.r:na

I 7l SO 5/25.3 llf,licor I 240 A.cttticr tta,e '171 lsl:7:5 :l !,!r,:C.r | 2al' Era.iilttl-. tri
E ,esi rl/)dfra]irsiar/r)
rr,,r!i-\lrtrn-prl,erro.J-r re,r-!e!r l/Jclil.r 1:l'r ',.ii;]lrl.i el riet/../ei il!
ar.l tesltt! - Pari3 ,,ier,e.rrrre De:,i/e:_ n1e.t:e P.t1e J l:r:te:; lttenP.l.,:e:: tla
oI ltre peri.!r?) .l t ,:!ar.1a\liea.!ten-.,rt lr idena 1tD. r,rn1xt1e d,a r)-ptrre ntnta

Ilrll :SJ i/2-!.1 19a4A..!r..r tire]es.: t)J le lr!l lsa 5i2t 4 lrl,r Er..lrtr.t-. lriej.r! e. t.e
.,.!or) ' D-lisri-4lr3rl ,i-!:n d! .Jrd rFillli rrill n.5 ,irrrri.rr| e! ,4h..et ). r),r1!e
Pai 4 8.t[ treltoil:: b: tite l.te ntnai.t ol P.irtt4 li.ili:le. de ljn r Nri;, ri .r!ii.r]]]r
lrr rlrrr,esr: {r a tlTrdatl ntetlrlenett naltalt u. l. .:ler:; d1t). |t:elh.,de dD
.:litj.r.h e ri :lfq:. s

'0 : l - ! l I S O 5 / 2 5 5 l g ! , a l c o rl 2 ! r i i A . . u a c r l t . ! 1 l l r l : 5 . 1 r i - l : : it r ! ! ! a r l 2 , l l l : E r a . i r t l r r r :t r :
,ess and tt4.1.1c!tj .l neasrrr-6frerl mel/rrds i!:ie e! ,delrllt .tt:! ie,,nt!.t. et rt.tiolet t1.
antJ rcs\lts Pan a Atet.ittlve tnelh.d: i.l nelre F.r\re 5 | ),6tr.rl-.t af.lrln€*oLr
llja delL'flnr)iiltil olthe iyec.to al | .ltrdttl E 4Eieti|t!!t.r Ll. . trlaria tl.re i-. n,d,.
niearaenert nlethtd

[201]SC572:6 Jlrg4,Cor I :001 n..r,'r.,/ frrr-p 1:11 lS! !i2: t, :r!1 Er;rjlrtri/€ trjre5:F !i ,lr!
,ess ,rd p,e1r:i.r't./ rie.rsri.r1./;r/rerlddr /lirl tF'Fjr,rliil:: e1rleih.tjp. dr. tF!!re
atlil te.Lttl! P.4 6 0-re 'N f'n.lrr! ,ri r..', Pirre ii L,lrr!rt.r Lrr.i_ r. 'l:Ii1l.e ies
',Qt.:t:: | )ta !t.1te

62
SR GhidlSOiCEI99:2010

t: rl llJ \'f r! :f1i r t)!t:tti/ tr.,tx,t,.ti.. )t rf [2 ] rS()lriill20lli Sr.i:-;'e. Je r)arrgemeri !e


t.rl! E\ nl.rr.n!.1i,.r1 r.:abli r,/ lt,t u.t1a - fnrrl';. e..e:n:ea e! !o.atr)are

v2':ISO lt,ll: l l-"i:ri er)re/,t rr|rrlefer]i rft [2:j -.]{i irlll:. ttt.t.ne. d? nara!.tnett de ta
teni. FettJNe\ten': i. :r4.ril/,!. reri pfrt n)e.de ElleE.rs Dautie:.!rD.e$rs el /es
e..ei .n,t1titear tltlq eq!rp\)ett rqrrte,r:rrs ire /r€5r/.e

121,iso Li2.1, !r:r2 /rter,:tir.r.-rt r'.rn.Jftrc.tl [ 2 ] j S f i f r 2 4 l1 ! t l 2 . | j o r r r e i t e a l a g ' q u e us -


s:.nit.]tl\ - !-tei:a:ttDn nttt lrtt n len:.1:1$aies Elab.talttietp,elerlata,

t2.11ISO l1::i srrrr-1j.r; r'eth..l! |x ti.. tr t24l S{ 135:E ;i'ierlrCe. .rrtsrrorEs rl,l.jaei
I att:ien.'/ t.:t'rJ L\ )t,tetl.t.tatJr,/ ,:.tri) ?:r)! i,!f ..rr.rri Jrtr;lrte pir, ..tilij.tzttare

t:51p:rr.riinr
Sil) l: ir! 2{Jll7 ti-- l'.al laf.,a1uE. t2f. Sf ri rEr.r 2:l{r7 Lat.rat.t!es i.rd}!!t! ae
feefrrfr-li,ii tx tttilit: .|l at.i.!!e rlr(t.r:-L Exr,JenretDdr.t.llEte.
F ..,r.1 \11nti,1!1t,aria
et l...ntaie.t e
':l_
t26l SO l7f I /4 vnrc .na!n..nt) t.-ettt::1: Je i s r l l T t l l l t s t t . t l f t , l 4 t 1 t r a u xd e C t a g n a s n .
/jie:!rerre/1 0; Lti,!riirlP5,, ;:,',: t. rrta ltestitage .|es alta1.ieotsdars tl.::
lolri.rl ..rrf /-"i l.l.!.t)t:t,. x. :r.,' -..lit:tt .f e, h,ir!tit.r. Ttitltne l:'.lD!,tq!E Itaaabrrb
litlre. rr:x'jnet1 lo cnriil.ri rj j/ar ...rnl itl')(!1tatlqt.e .tt. laleu\ attrb(eet atx
::geri. d!r.]or4.se et aut tn.ttetaut de

=
121)l s ' l l S ?:7{8 aNdat,.. tut it)-a . r . . t tt t i i i d : [2i] rSorTS. 7lts Ltane. tt\e.lnce! rei.tues a
ahr l\ ttt:.dt.tbt|tti n. I lilD/,eii ritrl,r!,". l,/Irtilrr/i ,i'i,lDr.rlrrs 1c la .epettbite ae
/r,ejirriire:)i,r,i_.1:ir:af $:lrxaiir/l 1,.ttrr!\I.i1LI!a ct :le :r lliless,. lnri lpvr-
t;nlftn* irt: c,l tu1eile in?.tF
.g t . ' r j 54, TS I 71:r t'i, 2 : tr -'ttj -pt | Ltt::-p| t.]t Ii f lo: I : 3 ; : t T S : 1 7 r ! ) i . . t t \ u ( : ed e , . e . t , e p a u t 1 e .
,'tt )1la... .:t7t:.i,i.. AlferrF, rrr,pn.: tDpt.rItr). ei: ;t)1litjtt:jJt. - l1!:1/,es'aNeraes
E :/leri' rrrj i1,rr resre.J.rlr.,t,nerir ei e/t. t.n.e: eo,L'.iiees

t2!/lLSI lC0il ? ij,aridier .},./ rr lir, Fnrr: :2! ls:j ]ltrllr0 3 t).aruetts ei un'le. Fni:e 3
frtare e: lent'.

{ ' l l l l t f e o r l l ! 4 r , ! , a r r r r r e. r d ! | t : t.r'1 [:rn] s(i d(rliL. t GtaDdeutse! untl-,: P2tte 4

I3 l S(-r.qrrnln5 air.rrrt,e: iri ar rs Pii 5 [-ri] St 8!i0f 5 titanl,an.i t! tr}i;. Fante5


I he!) rtt.:'/: ).r. 17ae

tsrl SO !:,i ri, i ?r.iri r-.i ,.'i rrrrii F.rt I [:2] S{ i.l-i0c ii Gr.r:r-"rrrj!. ,1r.i,i Prdre 8

So rr.rde a I 20a0
tstl ',ri FeiF.!r.,. DnrerJr.l l:,-, .r.rde i! :l ))tA l latt! )atx,Jti.tfett)c,i
nertt.t.ei f .r!. ::.t'c txi)eir ', rer,, .1,"ri erlrir.r'r ,, irqi/Flic:l
'11_ ildc€
t?"41Sf) Gr d. -!42ff1l. t:ere l reti i:ierl,Lr:,iil Slr :r4laOil Erg.,t.es qane!alespoll
ne.iiDe:..:r : ) i , e f . r :| r . r , r : e r i : ]fr/ . ; i r : t) c.i])rat.-D.E.1.stit.dr.ietltr de tttatatlau,
t i t . p . b e . . , 4 n q ' a , s5 e L r e : n e n t )
\ t et e t p r e n . e

lrl5l lSf rjule :r: 2{l!:.1 ket'Fri.e /,ri.r.i!_ .::l a-j!,.elS(, -r! :CO'l !l.lAnaol ,JeteFeteD.e
i)et)e:.1 .)i4 !'..,ti:it.a rrtrLtc\ l. .e:1)i Prr.:p:; aJane'at!'.t .tal rnqrei )r!f la .er'
i,fi.airfli1d:t,o. bl! !rr an! a s se!lenreil)

63
sR Ghd so/cEr992010

. tt,.
tlol scilEc {i de lrf 3 2rlrl8. trr.?tunti ..
rr€dsf,erreri Patt3 t)tttle tc' tht n.:i!'e Fanle:l Gt.tle ',tr Iext))$gtru de
efptetait, cl Lnce {a}ni 4; ,\r.:eitt.ce d. trr.tnrc lGUl,i :995)
(tat)11J995)

t37l SC,IECGurde!8 : 2009'Srppl i lir:fsrinr:r7 , j..tr . .1.<..


trl rn,A?s!rctre,l Pan3 illrtP it tlie ,)4 nt.are Pttlre 3 t)!ttt. Ittr ,erirc::ltrr
, .:]-:
exntestfin al Litre:Iar1l,' IJ /:rarr:u9j,ena
(CUli i995) :rpp/erieirr, Pf.f.rJi,irr/; ,rl .t.... D ... ....: :
.l$tnbltttt)n|snE:jie llarte a.4. n)etra.l 'a t.atr.le tn 1it1t. ta.xii.

138l E4 0002722U05 leller:llrlrorr l. lre ,jed Jlll aEr iaf27 2 :Car:.5fr baes,!.ata.tr a ltittr.t
h ele.t.cat techadary Prr t lele.cnxJttr et ei,'ir,lle.rlrrttrr! Pan)e.a fel;.ttnnl
Dtcarol)t ai|3 a|ec!utlcs n1a 1itari \ et,; t-r: tQ tq ! a

Er 00050300 2001 lt e)tiatr':ti: Eie;.t.i..r- ' 0: va D ,a ,-


I
trfal va)ahltary Electl.:a]ari e1.-.ltrnl) -t
o rr-Ajslrerre/rlJar( nea: rtrt)tl 1t)sit iiirenl.. ,:1. I t.a - a-I

P a i 3 t t c e : t e t . l t e t r t t e i z t t . Et a n . a ' e i e . t a n t q t E-. - F a t \ e . i 1 1 a e n ' e . :! ; r e ' ? L ' !


r@tnen!. F.tt 312 Ganettr t,.tnl. tEtaltlg ..rr.jlirrl Lt rrr!r,e:i Pztt,e31.) f.rr'F:;
F e ) e . t : t . ani ) e a t u t e n e r l -! F a l : l r r l l , / r e r g.r:e'.ntr. . ),):ert:1:i! rsj l€:ires
.f 9t-c.ltt..Iti)e1.tittrl !:i:i.,:rnerii !.dJ1!
E s]e.ltt: Iens t..at1' tq l. ;tie tyre .f ttrt:tl
!re:tttl'tet; .ebN i. trpe .itt.l .)tetl
' r.0
o tt0l LECnil3a! :101 Ed 3 I iir h'!r,r. I Er!.rr.r/ f '
aD.1 eletr tt. ntea!!en,eri .rl.lrtner!- l- - ''

.d orrr|ro|rrrrce
E.{pr€ssro, E, pt e.:,a, d e!. p etf..]ti.l r. e!

E t 1 1 j :a 3lrirfrrl ir /lrrar,f,rr,4i
rt,.1tt)tt. Fa|t ta t'l
lrlonjarut sciatceatLl le.] t).)cqf t" '.
J

\)f.tetn.i ||,tett.itoit
I.121E Pill lre ,terLxjorn/ Jlllelr n, al:)!! L:!l 1.1:ltj PIr l-" ,):)|,n-,. :::,t,
8thed lof 20{ra rl€-cn .i 2tirli
.q
'cr
143lfi Pll :,orsrlanye Calrn)ita-'-e Atn.,rn al i:1:.1E Fl.i a!t!.,. .r,r:r!r,;:iri/rrr, t. atar:ie r-
Sub!r.r/r.eICC.)/:I) at\ itEetLt)ai
ltebtta.l n 1 l r e r ci t a Q l ; ) f € : : e 5 t / 0 ,t t e i - - r i 9 ! r ! ,
1999)

t44lCODATA Reccrimenrei ./. uei ol the i41lC O D A T A R e . c r r r c n . l e , l V 6 i J e s : r ' l l , e


'6 Fundaxrent.l Physrn i-c.:ilrnl: 200? F r i { i r r e n l a l P l r , / c! r Ci! .xar1. 2|!l
FeL,rer'soll/nden Ptfsr.3 77 2rli: .lr7 pp 4,.!rer5 .l / iftr', P/,1!.r 77 2la.i ll7 pp
llir rlf ! t: I:ljll l't irr,:, i . :'.. -:.,:.:

t45lEl,rcNsH FAI;E:,] A r)N oEi \:EENA L']lll trrl Erri:)is.ts frr':rrrr A .'ANLrrR,"'EE\.q l,l rl
s n d y l a r r E R sR N e r v i e l n l o n s o n - . r e r - . f . e . , r d f t i r - E R ! r - l l , l e ed e l f : . r J ! n f e i - " r e f . e
matem.! A.L:err iir,.rr r'ri:/J 10 2LiL:. ]rrlerlali ;l1.Eri -r.11 4lftrr 1C :!il,:
pp ali 5lE t,! :lrl 478

[1ii] iaLtliJe
ta ihti etye.-\Dn af li.e,i3trlf t, :rea. tr, G!]!c t)t.lt r"rptel.nn de lr;L'.etttt)tex,.1,e
lernettt \ ittt:) am.rrdrd lil,fi: :|]|rbi:lieij ty rre lli!3 for!. l!!5t 1p!li!|[.r'SCn!
I S O n l l r e r r e o l F i F l . l E C l F 1 : : 4l .l P A l l . fon iLr I t'[,1 de r i]E- cu :Xlrl de .!l"lL
d e 1 l( l P A . l a ! l l l P P A r

147)I F C C I I I P A C A p p r o v e d R e c n r r n e n d . l ' r n l l ' , FC ] AC Aptrrved PeLonnre|.lrton


1 l ! ' 7 ! ) a ! a n t i l r e :a f d i l i i l 5 | 1 1n. c a : , r e n l ( r ! r 7 5 t! r a f l l l e ! i r n r lu | . l s r C t r i . a l r l h e ' r i
r s ! ' J rc r n c / , l / ) ra ; . . l : r 7 l r 9 6 ' : l f i 3 F !rr\ ar, i4r, .4,rfll l!r7996 57: i3.
SR GhrdISO,CE99:2010

tr'l L A LPI r | , : ! i l 2 L A t F r r . n . f T , a : E , r| ! [ . 1 8 r L A aP t ] i , . . r t 2 .rL A CF c l r y ! . T r a c e a b l l y


rf 1,1..-r,.jre.re rt Resrlts rf l,1rn311r-An€rl Re!Lrlis

l4il sobpr l.fr!o:riirr .l tlre:ejre'rri .)alL I1!r_l:nic!]. CI]ll.srro'r o'; h! Elrriln!! lcul
J Fhrt. :atdn F.i f,rri 34 ta,!5 irt i7 6i .i Pht. ah.t q.f D.t3 X4 Ztda pp 1T 1.7

t - r l l i J P A a: 5 6 , r . k l - " r- n S r r t ! ! Lfrls ^i.. 15.11!FAF'2:, Etull--l ca ,<yrrbois Llnrls No


l r l | ] r {r r l . e . n . l t ! [ d r r ] € . t 3 L ! n . l . n l s n,erictrtre rnl :iJ.lalerl.n Con:lants
Do..nnlrl lr2AP 2:. ! R c.nen rnl P Lr.clnrefl i;FAF 25 F R Colrenet P
Gia..nri Pll,a1.1 n464 !l: ,! r ril 1:r|'r. !r,lrr,ia146Al!87 tp I rr8r0)

l:"j l r F A a r l , l i n l l e s . - r r n t :. . r c S \ ' n l . ! n [:i ] J F A a i r l t r a A ) o u i i n tr E s { r r : s , n d


F ; r v 1 . a l l l e ms t r !i ! , - q : i a i l :!ir:. s I Ph)scal (:hen snt . l99li
el :lrll.f pr,irirfrlrlrrl

[::l ]FAf F,/* A\i,l t t1-.t1. 7 5 ,t )i l:2 :t)l'q,t,. Flte At])t alt.ri 75 )Qa3
:F il7 il:: D DI 1 7 l r i :

ir.l_ O ML \' 2!fic irt-.ir.n Nj.l r.tarll. y .l [:3] O LiL ',LL.ri.r. r'a.alliare ,tetratartJ dpt
rpttl ! ;i) Le.l.i | l.t1.: 1iy tvlt lL) t.t'Nt:t.1, Ita:tcla-tEtagaie'VI.|L.)
'5,f1
c0 t r . n4a 14,i::\t 'alrt.r\.,Jrtal)tttl:rn .irar \'.'fll] TiitBtr C1.,ta.r. EcntlltDtrt u rLntan
= t!!r1 !r! !

[ . 1 lirHf i0,::: lrt-lrrl:rrt h.fl.tne i\)4.r :!!i rrr,Hair,5i2 Lotetrrzre hatnane. l:una,

.!i

.g

'o

65
SR GhldISO/CE99:2010

Lista acronimelor

3tPf,'l flerndl ofa Erlrearcl ll': !hi5 B FIJ pe


SNisru:nl-ol'ralrorald o ri l : ! l

cL:Q[.t C 0 r s r l l a t i ! ef o r r f r l l e e c r Lrc!Nr uar, td ccf.rdlrtr' !iDirfii: rtLanlrlt


AnrD!fl of 5Lrb:1af.. rje r:.rtiere \larlroLoo ! er'l
l l e l r o l o ! l r l ja i e m | l l f r ,

aGPl\'i G er e a i C | r f i E f e f c E . rY / e _ r r r l s rrari€r.n1]e!ienerrle':lespotilsei

C1]OA]A Cdmnrlee 0f Uala'rr S':rence i:I]DATA 1 ' . n n 1 . 1 .o. r D r t a i i l S c r e r r e

GUt,l Gude tc tie Expi?s:r.n oi it,. [] 1 : ! i n ep c . r il e r p r e s !t r , rd €


t ilfcdrl. nly s l,1etrsLir-"i.rll .,erlfuae aen lsr rE

IAEA l n r e n . n r o r aA r D m iE
c re Cy A-A { ! e n - " n r e r r : | o n re ! . . r r
o
]CSU |:lrrnaliofa -lclfcr 'rr !i.irrce [5:i i:.risei fler1r.t.inalp.!r 'd

2
tEc | l e r n r l o f a E . . l r o t e " r nc n ltfl : - ! i r n r ! 5 l r ne l e . r r o r - . c h n r q r e

itcc h l e r n . l i o i r a. e . l e i r to n . i a l N N . a l -'l : F e c e r r t .r r r l l r n n l o r ae r e
lllremrstoa!t Lab.|a1!r.y .n rI e i' I it r1r€t Do or1.,
'E
E ILAI] f lerfatof.i L.tcrn:.cit ILA!' :_,rc!:rrrtro
r irl e i r r i r f : E : . 1
A . c r e d r l i i t orn. : l r a l r , r n '.:!ren'erl
d e : r i r r r 1 4r - - tr 1 ' r s : i i

ISO lrlerr.llron. ')rltrn zalr.ir'!r 5a lfrji[:nlof n t e r i : r l i i f ]e n €


E

lSar' REfvtCC lflErnal rfr Or!rrial|(, :ri. tso r-iEftal o r E a i s a r o f i r l e . , a t r oar e d 3


Standarcza:rn Reie.erre nor.ra{sarDr c()ri re foirr re:
iirtilar)( cF !€iarerlre

I n l e r n a l o r aU n i o no aF i r f - . , r r J IiL:PA .rfrr-,[rfle narDnd-r de [h n t


.g
'6
i d e m a l r o | : aL r B o rrrf : r f r r r d r r ] 1 r | l P r n . t . l l . J ,ai e c i n o
Atpiel Clremr5tr! C..rm is o r l , ! e E Ir P p r q L F e I n m n : : c r i
tlr sol,;ltr.A)r1l1l]nces.rnd l l r r ! : t e r - a ! r ss a t a p [ n : eesl e r

D l e m aol f n r - l r r f . f F u e r r : . : L ' ii r r r n l e rJr l i . j u e d r t i ! ! ae

JCG ] Jort llomnr llee fo irlrdes I ,C,l[] i l r r | l : e . o r r r l . r nt o u i e s t u d e s

JCG[]lv/ai l Jc rt Corr]'rltee ir G:rdes rn .a.Gllir"tra,l i j f o u F e ' i et r n l a r I d ! L : o m i l e


f,letiol.!! $,'!r'(n:i ,.nout i nr . i n n ) u i p r u , r e s! r . d e ! D r
t l r e( j L r l . l

66
sR Ghidrso/cEt992010

laGf.r../.rlt: .l.j nt Llcmrrtl-:-3i.r. ajii.,,! rr J C a ; l ! i t , , c2 artrupe


ie taval2 du.-omrle
I l , - l r r b l r r 'f r ro r kr { r i , r o L i tl). l ]]cmnrrrlorrrr3sliNloesen

O I.IL l f l ! r n i . : f . ! r g a r z i l r r r fo f L e q 3 i OllrlL Organ


salrDn
Inlema!rcnale
de

rfrle_na:,rnrlr'.raL.!.n), {ri tsrt,r Yo.aburrrenteu,an.raldes


. r r l i i e f e r n l T e ' J r sI f " e
l l r . r l n?! l I-afmes el q6r€rrux
nrridamenla!x
l!r!r,r der elroL.qre
ll9-n3l
l n t : x r a ci n r i , . / r r a l ! l : i i) , . 1 i \/'x.ibLrrrre i:errrtrrna de
llelo,.!y E . * : n n dG e n e r a r metrr:og e ccncepts
( 0 4 c e p t ,n: n . l A : : , r ra l e dl e n | i tsrilrr',.i:laurel oanarsuxel
l rr.l t l l
l--ri i 3 r asrir!re: 1:11117
\./t[,tL fter'r:l nf.| /,r.abir:.ry.T ierm! \ /t[']. 1.rrnl' : n r-- nlerfirira ri les
tr leiFre5Ce nrttroloit,eleq,re

f,ll!) \r,'!ic rirrr ilr ijrnnfrzi;!ol l[: llr-tanr:aiiofnrofdr^leJe Ir sante

':

67
sR Ghd soicEt 992010

lndex alfabetic al termenilor in limba romand

eroare de justele a unu mljoc


420
A
eroarede masu|are 216
ajustare 311
4.28
ajustarea unuisistemde masurare 3.11
eroarenstrumentala 420
aparatde mesurare cu af9are 3.4
eroareintr-unpunctspecfcat
aparatde mbsurarend cator 3.3
eroaretolerala 4.26
aparatindcalor 3.3
eroares stematca 2.17
alribut 1.30
5.1
5.7
B
etaon de refernta 5.6
bilanlde nceditud
ne 233
5.9
c
etaon nternationai 52
o calculcumarm 121
510
calbrator 512
58
cLasdde exactrtate 425
elalonnatonal 53
z comparabilitate metroogicb 2.46
54
compatibiltate rr1
etrologci 2.41
55
o comutabiilalea unu materal de 2.39
referinla
2.28
condilede lde ilate nterrnedla16 222
evaluafede tip A a Inceditudin
i 2.28
condillede func!onare in regimstabj 1 8
E evauarede trpB 2.29
conditiede refeflnls
.= evauarede tip I a incerttudni 2.25
condiliede repetabiilate 220
213
cond1e de reproduct b lltate 224
exactrtate
de masurafe 2.13
cond!e limitade funclionare 4.14
condrlenomnaiade funclonare 4.9
F
conseruarea unuretalon 5.11
Iactorde converse intre un tAt
2.53
factorde ext ndere 2.38
curb6de etalonare
fidelltale 2.15
fideitatede m:surare 2.15
D
fideilatede masu.areIntermediara 2.23
datSde referintd 516
fide itate interfied ard 2.23
datd de referinldstandardzatd 5 '17
funciiede rrdsLrrare 2.49
deriva nstrumenlaa 421
39
I
diagramade etaonaae 430
ierarhe de etalonare 240
dimensiune 1.7
226
dimensiunea une mermr 17
ncertilud
ne de defnrtre 227
domenu de mesurare 45
ncertitud
ne de masurare 226
4.5
ncertrtud
ne de rndsurare
rnstrumenlaa 4.24
E
ncedtudne de m:surafede zero 4.29
2.16
ncerttudne de mbsurare tinte 2.34
2.19
incerttudineextnse 2.35
2.14
68
SR GhidISOTCE9912010

ncerttudinestandard 2.30 [,1R


ncerttud ne siandardcornpus; 2.31 MRC 5.14
nce(tud ne standafdre ativ; 2.32 m ut p u l n e u nE t r 1.17
ncerttudne tin16 2.34 natura uneim;r mi 1.2
41
indrcale de Iond 42 N
Interva de exttndere 236 n ve de incredere 2.37
Intervade indcali 43
rntervalde rf:sufare 17 P
p € g d ed i s cm
r inare 416
nlervalnominade ndicati princpiude masurare 24
procedura de m;surare 2.6
i J procedurdde nrasurarede refernld 2.7
1.14 pfocedufa de m;surafeprimara 2,8
o lustelede milsLrrare 2.14 propretatecallativa 1.30

L
lantde masurare 310 reg al oe zero
=
lantde trasabiilale reat e inlrembrm 1.22
lantde kasabiitalemekologlcd 242 aelate inlre un tdti
Imila de detecie 418 relale intre valor nurnerice
.d repetabllrtate 221
M reproductibiitate 225
matera de reterntd 513 rezolutia unurdrspoztv de aligare 4.15
rnateralde referinte
certfcal 514
11 rezutat al uneim:surSri 2.9
.! rnarimecu d mensiunea
un! 18
merimede egire dntrun mode de
2.5'l 35
m5f me de infuente 2.52
.! 254 35
'0 1.29
marme de ntrareintf-un mode de scar; de referintdconventionale
254 scar; de va ori 1.27
manmedervat6 15 scarede va orrord nale 1.28
marrmel:r: d/nrens
Lrne 18
rn;rimeiundamentaa 14 sensibltate 4.12
maime ord na 5 't 26 3.8
marirnereperabrlS s stem coerentde un t6t
masurand 23 s stemde m5rmi 1.3
mbsurare 21 s stemde masurare 3.2
mesura 36 s stemde un t61 1. 1 3
m6sufa
matedalzata 3.6 S stemulnterna!onade M:rimi,l s o 1.6
metodbde m:sufare 2.5 S stemulnternatonade Unital.s 1.16
metTotogre 2.2 stabiitate 4.19
m joc de mesurare 3.1 submut plu uneiunt:1 1.18
mode de mdsurare 2.48

69
SR GhidISO/CEl99:2010

T
timpde rAspuns
traductorde mesurare 3.7
trasabilitaternetroog ca 241
trasabilitatemetrologce a o un tate
de masur; 243

unitate 1.9
un tatede m;sure T.9
un tatede mdsuradin afarasistemului 115
un tatederivata 1.11
un tatederivahcoerenta 1.12
unitatefLrndamentalb '1.10

o
V
varoaTe
= 1.19
valoarea uneimanm 't.19
valoareadevafata 2.11
o
valoareadevaraEa une mdrrn 2.11
'- va oafeconvenlona e 2.12
E valoareconvenliona e a uneimbrmi 2.'12
valoarede referinF 5.18
,E valoarede relerinlda mer mii 518
valoarembsuratd 214
valoarem6surat6 a uneim;rim 2.14
valoarenominala 4.6
valoaren!mericS 1.24
va oarenurnercaa une m6rmi 1.20

'o varatie datora€ unei marimi de


infuen!5
veriflcare 2.44

zonb nerte 417


zonSmoarta

70
S R G h l dl S O / C E l 9 9 : 2 0 1 0

Anexa na!ionalSNA
(informativa)

Index alfabetical termenilorin limba englezd

dd.eTor rlr qu.hlfr' ' I


Cn.e,isroies.qlnr$ |g
disc.idlnrtion ihreshold I l6
.:.!..._!.if..suie.rert 2 r3 l m r n 9 o p e f a r l n cgo n d h i { 4 r0

rdj!stn'.n! orn ne.slnng

F
E
-cirorrl ir.i5!r.1er! 2 ld n.re.ir mersure :i6
b . c ( ! t u rn d n i . . l ! r f 42 rrarntrn p€ra'ssbe esr !26
o expind.d meEUreme.l
.i 26
n.isu..nent .ror
e:pr, d:d u..er. rrr 2 3a
m . i s u . e d q u a n rr y v a u e 2 l 0

z .,--ns!f.d v..e o: iqr.nlly 2 ia

heasufem.nr rc.uracy 2 rl
helsureften bias 218
callbrarionc!fle ,13r me.tlfemenl eror ? 16
.lljbration dilgram .13:l indi.iton riterurl 4.1 m.rsufemenrtunction 2,19
caribrationhiehrchy 2 4a iniluenc.dei.tity 252 m.asuremenrnernod 2 5
n.lilreneni noder 2.4t
E .erl fied r€te.encemalerial ! 14 inPurqknlity in a meas!remenl melsurehenr preclsio. 2 15
. o h e E n t d e r i v e d! r r 1 1 2 me!:!fei.nrprin.rple 2f,
c . h . r e n t s y s t e mo f u n r . r 1 . i i.srumenblbils .121 mer.u.emeni p.oeduE 26
E- cohbined s6ndnrd m.arur.heni insrium€nr.l dr:li 4 :1 mersurenenr repe.t.bili:y 2 2l
E n:.asu.emen1reProducibility 2 25
.!mb rec srnfdard!i.en:my 2 3l ne.5u.€nenr resulr 2.r
commu|ib,lirtol. rcfe.e.ce me.srcme-ts.ae 127
m.asuremenrstardard 5 l
rlrmed:.1. pf:.is.n 2 21 n€asuref,enrrueness 2 14
me.sureme.r u.ce*i.ry 2 rrl
..hveniionrr quantnyv!lu€ : r,
conventionil ref€rencescrre 1 r,r int.n.diat. precisioncondnionof m.rsurinc cinin 3 10
co, v..r'.'rnr': !e 2 12 n...ufi.g in:tument 3 1
'6 inrern.tionil rcre,.eh€nr h.asuring lnr.ryal .17
heasunnq sysrem 32
conve6l0n f .cio, lerwe.n Inl.rnaiion!l SFieh or melsufins trinsduce. 3 7
ielfnc o'nreas(fere.: 2 a
Imernllionrl S!5!em oliJnits ! lr:i .retr.oE.i .ompa..b ry 244
herf oroqici compiribillry ot
coverrge intery!l : -l1i nearq.emenr resuhs 246
coverogep.obabillty 2 37 -rer!o!:..:c.ipnrb ry 2,17
tsQ I rl hevorogicll cohprtlbilitY ot
F.a.a.eme.tresulls :47
mefiologicaI ficeabr ty 2.1r
D herologicrlfiaeab:lhy

heirologic!l rnceabil ty to
drtum mers!Ene etror ,1r/ n meisr..heni!nit 243
nelr.ogtri Inc..lr! (y1o r
deinnionrluncen.inry :27

71
SR Gh d lSO/CEl99:2010

nrodeot me.s!.enre.l 2 4F r,nd.d h€as!teneni eiior 2 1.q 'iv!l.Ii|. errr' 2l7


muhiplo e,..nil I r7 h n g eo l r . o h i . . l . d : c ! t i o .
nr.as!.cnrerr 2 l7
rited oPernling.ondilron 1 !l syslem.ti. neisurement
f e l e e n cie. r i t r . r . 1l l

nalional mers u rement r.lerencenarerial 5 1!


referencemeas!ren.n: T

n.hinal indicnrion int.rval .,14

nominalpropeny 1!0 :aEelrn.ananlv 2:l


nominalquantityYalu.46 tce.bi ty .hr ^ 2.12
relerencequaniiiyvalue a ll
ref:.encelltrndJrl 5 a lr.nsfei measerenentdevi.e , :
lraverlingm.a3ur€menr
n uderidl ce $riry vrlle I 20 relarivesiandrfd hers!rehenl
4unren.a q|anrrryvn ne lr.!,e fti sr$.r.fi .13
o rru. qulnlity value ? ll
.eperlnb{rycoid rion 221
! nuherical value equarion I :5 reP3ala!'rary
condkionof t r r ev - n e . t a q u r i r r r y 2 1 l
rlme ca v.rue.fi qlantly | 2a mea5lenenr 2 2!
ir!ef.!s.f jersrnene.t 2 l4
= relroaJ.,br\,iotu*o. 2 2.1 T v | eA e v r u l . r 2:!
o reproducibilirycondit on of TyFeA evnllatlonofmea3u.eme.t
measur.n.nr:2.1
otf.sysl€mmeaslr.menrunjl I T5 itle B elr !.ror 2 23
r e . o l u ! l oo
nf. d i s p l a y i n g Tt?e a evallrt on of me8urement
ordinalqulnrity I 26
.E o.din.l qua.rhy-valu.scrl. 2a r e s ! t o rm e r s J r e mte ,: ! r
crdna va!e scale I 26 Rit 5 r:
ourp( quanlnyin a m.nsuFmenl
5
lncenrinly budger 2:.3
scaleof n displayi.ghersuring rr.r.ftinly.i me.slretrenl 2 2rl

secondarymeasurehent
fr .r .e.sqrenell |!
Frimrrymeasurem.nr s:.ordarystricnrd i 5

Prjmrryrca.r.nceh.surene.t 3electivhyof o n.asuring

'd
orIntl .efer$.e p,dedu,e 2l
3.nsilivityota m€as! ng
paMrpleoi meJ.lfeh:nt 24 !::LEof..lNinlrlv 1l!
vrr 3rio. dr. ro.n nfl!.nce
LI
sl 11€

3:abililyoln measuring
qurniirycnlculu5 121
qurnriry dimenslon I 7
qu.nrity eq!.lion | 22
qu.ntily of dimension ore 'l a s:.|dafd r.ferencedata i l7
sland$dLr.enanry{ 2lra workrng helsuremen:

qu.hliiy-v.lue scal. I 27
steacy.stare
operitnq

slep rcspon3etlne I !-1 Z


slbmlhipeol, sna I 1]j
rlxlan s.f .l .reasr:em.ri 2l!
syslemotqlanttier I :
sysrem oruh(s r 1l

zeroirdjUslmenl
of a measudng
s)5r.tn 3 12
zaroeffor42e
72
SR GhidISO/CE99:2010

Anexa nationaldNB
(informative)

Index alfabetical termenilorin limba francezi

tl

d!rlve insrrumenralea 2 facreurd. conv.rslo..nt e


ajushge d un svsrame de
diagrammedaralonnrg
4€,10 fa.r.ur d al Ebs.ment 23E
a g a b r ed e . g . q n d e { r s I 2 l ncere 2 la
i n e . 5 E nd L n eg r J , l e ! l fideli6 d€ n€rurc 2 l5
iFp.ier de.r.sJF I l d : s p o sr t d e v . n s t e n 5 ! f:ieai Inr-ardeaare2 ?3
appa.eii d€ mesur. rfflcneur : . donnaede raf6ren.e t li ndellt€inlerm.,l:airede
F apFreil d. hesqre indicareur I l
rpp.fe, rlrcaleLr 33 fon.tlond. desure 2:19

o E (j
F

e.hele de a,"sir:,- | 2:' g r a n d e u r dbca 5 . I 4


bials de mesure : l! qra|!eu.dedrren3ron!n 1 8
E biil3 insrr!memal 4 2.. conventionnelle I :fl !rarneu.ce erlrr 251
bilfu d'incen llde 2 3!' a.h. ,r ae fep:raqe I 23 graide!.d€ soaie darc un nodile
, c h e l l ed e v i e u E I : 7
a.helle d'sn appareilde nesure 'lrarneJr.Jenlree 2 5!
grindeurd enfaedans!n noda].
ecnell.ordihae 123
aqlaron ru! g.rndelr5
-
| 22 srrndeurd6rivee 1 5
E 6q!aro. rLx !.rtis 2l srande!r d'inlruence ?52
c h a ' n ed . n e s u r e 3 l 0 g r a n d er!o r d l n . l e 1 2 6
.haire J€ lr.liib ,G 2 .12 Orance$reperabe 1 26
.E
q r a n d e ! . s a n s d l m e . s r o..' 3
E marrologiqle I 12
€ r r s s ed e x & r i l u d e 4 : a efeur!16*oirc I 13
comrutlbiiite d un m,!ariru . : r e u r ! u p o l n t d ec a n r r o l e 4 2 7 H
.trer. ,je lrsresse : l!
cohp.rnbili:. nar.ologlq!e 2 ra hiahrchie.l arrlo..lge 24a
comF t;bil'ra de meslr. z 4r
,it.t.'ar ,ti rrai('l.q.Lr!e :.17 edeurde mesure .: ra
condition *sagnae de .deur a:rih.l. tdlarae .126 l
fon.tionheme.r 4:l ereur sy3rehlrique 2 l7
'0
intem6diai.. 2 22 6t.lo. d. raierence ! ti incei(li€ .nncrpee 2 3,1
conditi6h d€ !oncrionnemen!de a.c.nl:!de cible 2 :14
alaio. .rernitlonal 5 2 i.c€nl:lde .rercslE 2 2rl
cond't'o. d€ ret;re..e I I I arilo. .rinsaq!e i lC l.ce.ri!!de d. m.su.e i 26ro 429
condition de regine arabli ! i i.eni!!ded6iinitionnell. 2 27
cofdrlrsiereqnep?Tanent .1! rnceni!!de6,.rgi€ 2 -45
condition d. r6patab lit€ 2 2i 6:alo. se.on&ire t a lnce.ttlde lnstrun.htll€ 4 24
condition de reprod!ctibilira 2 2.1 lncentld.rype 23a
incenlr!de{ype.ompos6. 2 3l
6rendue de meslre n i incenirlde-lyp€re rt v. 2 32
fonctiornemenr 1l! c : e , : ! ! e' o x i ' . e .15
conservrtlon d'!n alilon :. I I .yr ualn.neryir:A : r,l n Cc a t c r . . . ! i o n n e r r e r t4 2
avaluarion
de iyoe A <le ind cati.. rlu bl.n. 12
i n s t r u m € . r dm. esure 3l
c o u r b ed a : a l o n n a g e . 1 ?l .r. qalnnderypeB 2 2! inlervrllede mesure ,J7
aviluriion de lype B de interyilledes indi..rions 4 3
inresille €lrrgi 2 36

er.crnudede mesue 2 l3

13
sR Ghidtso/cEt992010

intervallenominrldes
reProducribilii€de me5lre :24 va:eH f3e c trn-.grnn.lr!. 2
tsQ i5
resoluiion d un disposltij v l r i n o n d u e i u n e9 r . i d . ! r

rsulbl de meslre 2 t
Fsr:it it.. meslrrEe 2!

justese de mes..e 2 i4 t
S

I limite de d€teclion ,1 18 5eqilde dascr:m,nriion .1 16


seu d.no!:[e ,J]6
st r 1,.
sous-mukipl€
d'!ne !.ni I lir

sy.remecohare.ld unitas I l!
n r l o l e N a . cdet n e b : o n 5 r l sYsraFede grindeurs 1 3
Fatiriou de rEarence a i3 systahede m€sure ! 2
o F!tiriru d! ratbnncr
= systih.dunh€s I ill
Systameinrern.rionalde

!0 Syeraneinternrtional
meslre mal6rialisde 35
me6oded3 resure 2 5
T

bmp. de feporcea en
nodaled. bsu.e 248
MR '13 rra!.bilit6m6rol.giq!e 2,1r
lrRc 51,1 :rrirL rte fef..!,:ti: a !.e
m u h a p ld. ! n . l n i t a I 1 7
rraeabillt.mavologiquej u.e unn,

rrinsdu.t !r d€ hesure 3 i

n lre de grihdeur 1 2 _l

prl.ciP€ d€ nes!rc 2 4
probib InAd€ couv.nlfe 237 unila darivaecoharente 1 j:
pr@adsre de mesere 2 rl unhe ho6 sysllne i 15
pro.ldure de mesufe de

pr6..d!r. d. ft.3ur. p.inrlre 2E


pro.edlie orrerstore 2 6
Frocelrre ope'llone d€
v a l € ! r c o n v e n t i o n n . l r e2 1 2
proc6lue oper:tote prm.tre 2E !a.ur..-!enl'olne e d!ne
Propriel6qualrrative I 30 !rnfri!!r 2 i2
vr:elr de reterenc. 5 :E
volelr d u.. grandeur I 19
R vnielr meslr6e 2 r!

reshg€ de ziro 3 1-2 valelrnumarique I 2!


va erf.u.rnriqle d ure
.ap6rabilirddemsur€
221
SR GhidISO/CElSS:2010

E
(Pagrnd
albb)

.d

75
S R G h d I S O / C E9 9 : 2 0 1 0

I\4embriicom lelu ul tehnc CT 58 Mekologe careau partcipal la e aborareaprezentulustandard:

UNIVERSITATEA Dl Conslantrn NIL TARU


POLITEI]N]CB
AUCURE9TI

VERCALTEST

ExperlASRO A S O C I A T ID
AE
STANDARDIZARE DN
ROMANIA

INM D.a N4irela ANGHEL

MDRT Dna [ 1 h a ea BONTEA

NM Dna. Evra BUZAC

D C o n s t a nnl BUZATU
o
ECOlND D V a l e ru D A N CU L E S C U

E U T ,Gh ASACHI Dl Cdslian FOSALAU

UN VERSITATEA Dna Olga IULIAN


'POLTTEHNTCA
BUCURE$Tl
Fac CHIN{lE

E U O V I DU S Dna ltM N TA

.E
U L U C I A NB L A G A DI Conslantjn oPREAN

INCD[4TNl Dna Elsabela PoRJE

A U T O N | O B I LDEA C I A D. tie PRED!

ICTCI\I Dt Sebastian ROSULESCU


'6

T E C N O S E RC
VE B U C U R E S T T D n a cheorghtla S T O L E RU

SNTGN TRANSGAZ D Atexandru SAI


S IGI\ I4EDIAS Fji::,,:,,
'"
J O. D . c "s.'ll)
tt. r"o-' "*-u. ,AUAN
'i .i
\"ft{veaeritor
Un standard rornan nu contine neapdrat totaitatea necesare pentru conlractare
lJtiizatorir
standardu
ui suntr:spunzatorde ap icareacorectda acestua.

Esteimportantca ulrlizatoristandardelor
romanes6 se asigurecb sunl in posesiaultimeeditig a
tuturormodfcdrrlor.

lnforrnalilereferiioarela standardeleromanesunt publicatein CatalagulStandardetarRomene$r in


BuletinulStandardizdrii.