Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

230
CERERE
PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNǍ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII $I ASIMILATE SALARIILOR

Anul 2 0 1 8

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

IniEiala Cod numeric personal / Numǎr de identificare fiscalǎ


Nume Dumitrescu
tatǎlui

Prenume
Florian
E-mail
Stradǎ Numǎr

Telefon
Bloc Scarǎ Etaj Ap. JudeE/Sector

Localitate Cod poçtal Fax

II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNǍ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatǎ

Contract nr./data
Documente de platǎ nr./data

Sumǎ plǎtitǎ (lei)

Cod de identificare fiscalǎ a entitǎEii nonprofit /


2. SusEinerea unei entitǎEi nonprofit/unitǎEi de cult X unitǎEii de cult 26154542
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult ASOCIATIA "AZI, ANDREI"
Cont bancar (IBAN) RO82BRDE441SV97295794410 Sumǎ (lei)

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscalǎ
Nume, prenume/Denumire

Stradǎ Numǎr Bloc Scarǎ Etaj Ap.

JudeE/Sector Localitate Cod poçtal

Telefon Fax E-mail

Sub sancEiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǎ datele înscrise în acest formular sunt corecte çi complete.

Semnǎturǎ contribuabil Semnǎturǎ împuternicit

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Numǎr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.04.13