Sunteți pe pagina 1din 110

Chişinău

ORGAN AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI


ŞI ASOCIAŢIEI INGINERILOR DIN MOLDOVA

MERIDIAN
INGINERESC
Publicaţie tehnico-ştiinţifică şi aplicativă fondată la

9 februarie 1995

1(64)
2017

Tehnoredactare pe calculator:
prof.univ.dr.hab. Valeriu Dulgheru

Coperta:
conf.univ. Valeriu Podborschi
conf.univ. dr. Nicolae Trifan

ISSN 1683-853X
EDITURA „TEHNICA UTM”
2

CUPRINS
Rezumate………………………………………………………………… 3

Băjenescu T-M. I. Electronica imprimată și flexibilă……………………………………….. 11

Guţuleac E., Calmîcov I., Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin
Zaporojan S., Gîrleanu I. reţele Petri Markoviene Fuzzy Intuiţioniste cu iocuri stocastice……….. 16

Gudîma A. Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice.


Studiu de caz pentru raionul Soroca, Republica Moldova………………. 26

Marin L., Topală P., Influența parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate -
Stoicev P., Besliu V., la generarea formațiunilor spațiale alcătuite din atomi de carbon de
Ojegov A., Pînzaru N., tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls…………. 30
Guzgan D., Platon A.

Todiraș V., Prisacari S., Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități


Lungu A., Corcimaru S., rhizobium japonicum rd2 pe fonul trifluralinei asupra dezvoltării
Onofraș L., Zuza N. plantulelor de soia………………………………………………………. 36

Crețu I. Noi soluții integrale termoelastice pentru semispațiu…………………… 40

Băjenescu T-M. I. Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice…………………………….. 45

Gudîma A., Marian Gr., Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de
Pavlenco A. producție asupra calității biocombustibililor densificați
în formă de peleți………………………………………………………… 51

Plămădeală V. Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului.. 61

Dulgheru V., Dumitrescu C., Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice………… 72
Cristescu C.

Ignat V. Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale…………... 77

Lungu V. Influența parametrilor malaxoarelor cu bare cu funcţionare continuă


asupra momentului rezistent…………………………………………… 86

Pascaru S. Prezentarea modelelor de evaluare a riscului de faliment prin


prisma managementului anticriză……………………………………….. 89

Platon L. Pictura figurativă modernă timpurie din Basarabia și țările limitrofe…… 93

Şveţ A. Rolul inovării în cadrul întreprinderilor…………………………………. 96

Plăcintă E., Plăcintă V. Numele propriu este purtător al istoriei…………………………………. 99

Dulgheru V. Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeului


de combinatorică………………………………………………….. 106

Manolea Gh. Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific: Ludovic


Mrazek…………………………………………………………………… 108
3

REZUMATE
Băjenescu T-M. I. Electronica imprimată și generatorului de impulsuri de curent. Peliculele
flexibilă. Deoarece electronica imprimată și formate conțin, în cea mai mare parte, carbon, care
flexibilă (EIF) este folosită în domenii din ce în ce se cristalizează sub formă de fulereni si nano-tuburi,
mai largi, fiabilitatea are o deosebită importanță. prin ce se explică proprietătile funcționale deosebite
După o scurtă introducere, se prezintă istoricul EIF, ale acestora din urmă. Peliculele au capacitatea de a
avantajele sale, configurarea materialelor, îngloba atomi separați de azot (pentru cazul
substratele flexibile, electronica hibridă, rezultatele fulerenilor), sau formațiuni organice (pentru cazul
secvențelor tehnice și rezultatele testelor de nanotuburilor de carbon cu un singur perete).
fiabilitate efectuate asupra circuitelor imprimate
flexibile. Todiraș V., Prisacari S., Lungu A., Corcimaru S.,
Onofraș L., Zuza N. Influența nanoparticolelor
Guţuleac E., Calmîcov I., Zaporojan S., Gîrleanu de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium
I. Modelarea și Analiza Securităţii Reţelelor de japonicum rd2 pe fonul trifluralinei asupra
Calculatoare prin Reţele Petri Markoviene dezvoltării plantulelor de soia. Au fost efectuate
Fuzzy Intuiţioniste cu Jocuri Stocastice. În investigații cu scopul de a studia influența
lucrare este propusă o abordare de modelare şi nanoparticolelor de Fe și bacteriilor de nodozități
analiză QoS a securităţii reţelelor de calculatoare Rhizobium japonicum RD2 pe fonul erbicidului
(RC), bazată pe îmbinarea paradigmelor jocurilor Trifluralina asupra plantulelor de soia. S-a stabilit
stocastice şi a reţelelor Petri generalizate că utilizarea NP de Fe3O4 (75 mg/kg/sol + Rh.
markoviene cu rate de declanşare a tranziţiilor, care japonicum RD2 (106 cel/ml) pe fonul Trifluralinei
sunt numere fuzzy intuiționiste. Acest tip de modele (20 mg/kg/sol) influențează pozitiv procesul de
descriu mai nuanţat şi realist ambele dimensiuni de creștere a plantulelor față de martor.
incertitudine, variabilitate stocastică şi imprecizie,
la evaluarea comportamentului aşteptat al Crețu I. Noi soluții integrale termoelastice pentru
atacatorilor şi al sistemului de securitate RC. semispațiu. În acest articol au fost obținute
Pentru a demonstra utilitatea abordării propuse este expresiile analitice ale deplasărilor termoelastice
prezentat, validat şi analizat prin ( ,  ) - tăieturi un
ui ( ) într-un semispațiu S, pentru o problemă
exemplu ilustrativ, în care unele atribute cantitative
sunt numere fuzzy intuiţioniste triunghiulare. particulară cu condiții de limită de tip Dirichlet.
Aceste deplasări termoelastice au fost obținute de la
acțiunea unui gradient de temperatură aplicat pe un
Gudîma A. Evaluarea utilizării reziduurilor segment al planului marginal 10 . Toate rezultatele
agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz
pentru raionul Soroca, Republica Moldova. au fost obținute în funcții elementare. S-a folosit
Prezenta lucrare este dedicată estimării potențialului programa Maple 18 și s-au construit graficele
energetic al biomasei şi posibilitățile de valorificare acestor deplasări termoelastice în raport cu fiecare
a acesteia în scopuri energetice. Pe exemplul variabilă 1 ,  2 ,  3 .
raionului Soroca se propun recomandări concrete cu
privire la tipurile de biomasă pretabile de a fi
Băjenescu T-M. I. Fiabilitatea încapsulărilor
folosite pentru producerea peleților de foc. microelectronice. Defectările capsulelor au evoluat
în timp; încapsulările actuale fac apel la o mulțime
Marin L., Topală P., Stoicev P., Besliu V., Ojegov de materiale diferite, iar unele din cele mai mari
A., Pînzaru N., Guzgan D., Platon A. Influența probleme au avut loc datorită coeficienților de
parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de expansiune în interiorul materialelor. Pe măsură ce
electricitate - la generarea formațiunilor spațiale crește utilizarea tehnologiei de încapsulare flip chip,
alcătuite din atomi de carbon de tipul sunt necesare cunoștințe extinse în materie de
fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în încapsulare.
impuls. În lucrare sunt prezentate rezultatele
cercetărilor experimentale, privind tehnologia de
Gudîma A., Marian Gr., Pavlenco A. Stadiul
formare a peliculelor de grafit pe suprafețele
actual al cercetărilor cu privire la influența
metalice cu aplicarea descărcărilor electrice în
variabilelor de producție asupra calității
impuls (DEI). Se stabilește, că eficiența formării
biocombustibililor densificați în formă de peleți.
depunerii de grafit este funcție de modul de Prezenta lucrare este dedicată valorificării eficiente
conectare a piesei în conturul de descărcare al
4

a surselor de energie regenerabilă prin asigurarea consecință au fost depistate rezervele de ameliorare
calității biocombustibililor solizi în formă de peleți a gestiunii stocurilor de materiale.
produși din reziduuri agricole. Articolul urmărește
scopul de a realiza o analiză comparativă a Lungu V. Influența parametrilor malaxoarelor
metodelor existente de sporire a calității peleților de cu bare cu funcţionare continuă asupra
foc produși din biomasă autohtonă. În rezultatul momentului rezistent. În lucrare sunt prezentate
sintetizării datelor din literatura de specialitate și a rezultatele cercetărilor influenței turaţiei arborelui,
cercetărilor experimentale proprii, sunt formulate coeficientul de umplere a jgheabului malaxorului
direcțiile posibile de sporire a calității peleților de unghiul dintre axele barelor, proiecţia distanţei
foc produși din reziduuri agricole. dintre bare pe axa malaxorului şi dimensiunea
particulelor amestecului asupra momentului
Plămădeală V. Pericolul conversaţiilor telefonice rezistent. S-a obţinut modelul matematic și s-au
în timpul conducerii autovehiculului. În prezent construit nomograme care descriu grafic influenţa
telefonul mobil a devenit un accesoriu de interacţiunilor factorilor asupra rezistenței la
nedespărțit la care practic nu putem renunța și îl înaintare.
folosim oriunde, fie că suntem acasă, la serviciu, pe
stradă sau în automobil. Toată lumea, începând de Pascaru S. Prezentarea modelelor de evaluare a
la copii până la cei vârstnici, deține un asemenea riscului de faliment prin prisma
dispozitiv, iar în absența acestuia se creează managementului anticriză. În prezenta lucrare
tendința de dezorientare în spațiu și timp. Prin sunt prezentate şi descrise principalele modele de
urmare, majoritatea conducătorilor nu pot renunța la evaluare a riscului de faliment, identificate în
telefon nici atunci când conduc automobilul, din literatura de specialitate în domeniul
păcate, acest lucru fiind una dintre cauzele managementului anticriză. De asemenea, sunt
principale a multor accidente rutiere. Articolul prezentate constatările de bază şi concluziile
cuprinde o analiză a pericolului prezentat de referitor la aplicabilitatea acestor modele în practica
conversațiile telefonice în timpul conducerii întreprinderilor moldoveneşti, precum şi direcţiile
automobilului. Sunt descrise practicile cu privire la de depăşire a consecinţelor crizei.
prevenirea și diminuarea acestui pericol la volan.
De asemenea, sunt aduse argumente cu privire la
renunțarea utilizării telefoniei mobile în timpul Platon L. Pictura figurativă modernă timpurie
conducerii automobilelor. din Basarabia și țările limitrofe. Prezenta lucrare
descrie rolul important al evoluției moderne din
pictura figurativă, de la sfârșitul sec. XIX. Acest
Dulgheru V., Dumitrescu C., Cristescu C. Sistem fenomen este descris prin inovațiile moderne din
de orientare la soare a grupului de panouri țările Europei centrale și extinderea acestora spre
fotovoltaice. Graţie reducerii costului modulelor arta națională și a țărilor apropiate.
fotovoltaice (600-700 Eur/1000W, comparativ cu
peste 3000 USD/1000W în a. 2000) tehnologiile
fotovoltaice devin tot mai competitive pe piaţa de Şveţ A. Rolul inovării în cadrul întreprinderilor.
energie. Eficienţa unui sistem fotovoltaic depinde În articol se prezintă rolul inovaţiei în dezvoltarea
de doi factori de bază: eficienţa de conversie a economiei de succes care trebuie să devină capabilă
celulelor fotovoltaice şi de orientarea optimă la să utilizeze noile tehnologii (biotehnologiile,
soare a panoului fotovoltaic. În lucrare se prezintă nanotehnologia etc.) în cele mai bune condiţii
analiza sistemelor de orientare şi elaborarea unui tehnico-economice, pentru a concepe noi produse şi
sistem de orientare original a grupurilor de panouri servicii, pentru a deschide noi pieţe.
fotovoltaice.
Plăcintă E., Plăcintă V. Numele propriu este
Ignat V. Analiza eficienței economice a utilizării purtător al istoriei. Acest articol reflectă
resurselor materiale. Lucrarea prezentată este problemele cu care se confruntă bibliograful în
consacrată analizei utilizării eficiente a stocurilor de descrierea, aprecierea, sistematizarea și editarea
materiale în în S.R.L. „Regis-Agro”, raionul Fălești. bibliografiilor. În articol se face îndemn la
Pe parcurs sunt analizate situația economică respectarea normelor ortografice ale limbii române
generală a resurselor tehnico-materiale, în scrierea și transliterarea numelor și prenumelor
aprovizionarea cu resurse materiale, stocurile de autorilor. În felul acesta se pune accentul pe lipsa
materiale, eficiența utilizării resurselor materiale în unui sistem lingvistic unitar în viața academică,
baza indicatorilor generalizatori sintetici. În politică și socială din Republica Moldova.
5

ABSTRACT

Băjenescu T-M. I. Printed and flexible It establishes that the efficiency formation of
electronics. As printed, flexible electronics (FE) is graphite pellicle, depending on how the piece is
utilized in a growing range of areas, its reliability is connected into the system of the generator for
a concern. After a short introduction, the history of electric discharges in pulses. The films of graphite
FE, its advantages, material configuration, flexible formed contain mostly carbon. Crystallized film of
substrates and flexible hybrid electronics, the results carbon is in the form of fullerenes and nanotubes
of stress technique sequences and results of and that explains their particular functional
reliability tests on flexible printed circuits are properties. The films have the ability to incorporate
presented. separated nitrogen atoms- for the case of fullerene
or organic formations for the case of carbon
nanotubes with single wall.
Guţuleac E., Calmîcov I., Zaporojan S., Gîrleanu
I. Security modelling and analysis of computer
networks by stochastic game intuitionistic fuzzy Todiraș V., Prisacari S., Lungu A., Corcimaru S.,
Markov Petri nets. This paper presents a Onofraș L., Zuza N. The influence of iron
comprehensive approach to model of expected nanoparticles and nodule-bacterium rhizobium
attacker behaviour using stochastic game and japonicum rd2 after application of trifluralin on
intuitionistic fuzzy generalized Markov Petri nets, the development of soybean plants. Investigations
under which it is carried out the security modelling were performed on the influence of Fe nanoparticles
and QoS analysis of computer networks with and bacterium Rhizobium japonicum nodule on the
uncertain parameters due to uncontrollable factors. background RD2 herbicide Trifluralin on soybean
The validity of the proposed model is illustrated by seedlings. It was established that the use of NP of
an example with triangular fuzzy intuitionistic Fe3O4 (75 mg/kg/sol + Rh. japonicum RD2
numbers using ( ,  ) - cuts analysis to show how it (106 cel/ml) after application of Trifluralin (20
can be applied to the proposed approach, which mg/kg/sol) positively influenced the growth of
better represents both dimensions of uncertainty, soyabean plants in comparison to the control.
stochastic variability and inaccuracy in the shaping
of this type systems. To demonstrate the usability of
the method in different threat environments, an Crețu I. New integral solutions for a
illustrative example with triangular intuitionistic thermoelastic half-space. In this paper new
fuzzy numbers is provided. integral solutions for a Dirichlet boundary value
problem within thermoelastic half-space S were
derived. Thermal displacements ui ( ) caused by
Gudima A. Evaluating the use of agricultural the temperature gradient acting on a segment of the
residues for energy purposes. Case study for marginal plan 10 were calculated. All these results
Soroca district, Republic of Moldova. This paper
are presented in terms of elementary functions.
is focused on the estimation of the energy potential
Using the computer program Maple 18, the
of biomass and possibilities of its valorisation for
graphical presentations of these thermal
energy purposes. The author gives recommendati-
displacements for each variable 1 , 2 , 3 were
ons regarding the types of biomass suitable to
produce pellets on the example of Soroca district. constructed.

Marin L., Topală P., Stoicev P., Besliu V., Ojegov Băjenescu T-M. I. Reliability of microelectronic
packaging. Packaging defects have evolved over
A., Pînzaru N., Guzgan D., Platon A. The
time; today’s packages involve a variety of different
influence of process parameters - pressure,
materials and some of the greatest problems have
quantity of electricity - the generation of spatial
occurred due to mismatches in the expansion
formations composed of carbon atoms such as
coefficients within the materials. With the increase
fullerenes, the application of pulsed electric
discharges. The paper presents the results of in usage of the Flip Chip packaging technology, an
extensive knowledge of packaging is mandatory.
experimental research, concerning the technology of
graphite film-forming over metallic surfaces
applying pulsed electrical discharges (IED) process.
6

Gudîma A., Marian Gr., Pavlenco A. Current have been found to improve inventary management
state of research concerning the influence of materials.
production variables on the quality of biofuels Lungu V. Influence of parameters of mixers with
densified in the form of pellets. This paper is continuous action and bars on the resistance
focused on the efficient valorisation of renewable moment. The articles present the results of a study
energy sources by ensuring the quality of solid on the influence of the shaft rotation frequency, the
biofuels in the form of pellets produced from fill ratio of the mixer trough, the angle between the
agricultural residues. The paper aims to provide a bar axes, the distance between the bars and the
comparative analysis of existing methods for particle size of the mixture to the stirring resistance.
increasing the quality of pellets produced from local A mathematical model is obtained and monograms
biomass. As a result of synthesizing the data from of the mutual influence of factors on the resistance
specialized literature and own experimental to mixing are constructed.
researches, the possible main directions of
increasing the quality of pellets produced from
agricultural residues were formulated. Pascaru S. Presentation of models on assessment
of bankruptcy risk through the anticrisis
management. The present article is dealing with
Plamadeala V. The danger of telephone the main models on assessment of bankruptcy risk,
conversations while driving. Currently mobile identified in the specialized literature in the field of
phone has become an inseparable accessory that anticrisis management. Moreover, the outputs and
basically one can not give up and use it anywhere, conclusions regarding the applicability of these
whether at home, at work, on the street or in the car. models in the practice of Moldovan enterprises, as
Everyone, from children to the elderly, owns such a well as the directions of overcoming of crisis
device, and in its absence creates a tendency of consequences are presented.
disorientation in space and time. Therefore, most
drivers can not give up any phone when driving the
car, unfortunately this is one of the main causes of
many accidents. Article provides an analysis of the Platon L. Early modern figurative painting from
Bessarabia and neighbouring countries. This
danger of telephone conversations while driving. It
work describes the important role of evolution
describes practices on preventing and reducing this
modern figurative painting, past in the XIX-th
danger driving. It also brings reasons regarding the
century. This phenomenon is described by modern
renunciation of using mobile phones while driving.
innovations of painting from central European
countries and their extension to neighbouring
Dulgheru V., Dumitrescu C., Cristescu C. countries.
Sunlight orientation system of the group of
photovoltaic panels. Due to the cost reduction of
photovoltaic modules (600-700 Eur / 1000W Şveţ A. The role of the innovation in the context
compared to over 3000 USD / 1000W in 2000), of the instalment This article describes the purpose
photovoltaic technologies are becoming more of the innovation in the development of successful
competitive on the energy market. Because the economy that should be able to use new
efficiency of a photovoltaic system depends on the technologies (biotechnology, nanotechnology, etc.)
optimal orientation of the photovoltaic panel, the in the best technical and economic conditions, to
analysis of the orientation systems and the devise new products and services, to open new
elaboration of an original orientation system of the markets.
photovoltaic panel groups is presented.

Plăcintă E., Plăcintă V. Own name is the bearer


Ignat V. Analysis of economic efficiency of of history. This article reflects the problems facing
resource materials. This work is dedicated to the the bibliographer in describing, evaluating,
analysis efficient use of material stocks in L.L.C. structuring and publishing bibliographies. The
„Regis-Agro”, district Fălești. The general article calls for the observance of spelling of the
economic situation of technical and material Romanian language when writing and
resources, supply of materials, inventories of transliteration of names and surnames of authors.
materials, resource efficiency indicators Thus, the absence of a single language system in the
generalizing based on the synthetic materials are academic, social and political life of the Republic of
analysed. Over the course. Consequently, reserves Moldova is emphasized.
7

SOMMAIRE
Băjenescu T-M. I. L'électronique imprimée et fonction de la connexion de la pièce dans le système
flexible. Comme l’électronique imprimée et flexible du générateur pour décharge d'impulsions de
(EIF) est utilisée dans des domaines de plus en plus courant. Les films obtenus contiennent le plus de
larges, sa fiabilité est particulièrement importante. carbone. Film cristallisé du carbone est sous forme
Après une courte introduction, on présente de fullerènes et des nanotubes, ce qui explique leurs
l’historique de l’EIF, ses avantages, la configuration propriétés fonctionnelles particulières. Les films ont
des matériaux, les substrats flexibles, l’électronique la capacité d'incorporer des atomes séparés d'azote -
hybride, les résultats des séquences techniques et les pour le cas de fullerène - ou des formations
résultats des tests de fiabilité effectués sur des organiques - pour le cas des nanotubes de carbone
circuits imprimés flexibles. avec simple paroi.

Guţuleac E., Calmîcov I., Zaporojan S., Gîrleanu Todiraș V., Prisacari S., Lungu A., Corcimaru S.,
I. Modélisation et Analyse de la Sécurité des Onofraș L., Zuza N. influence de fer
Réseaux d’Ordinateurs par les Réseaux de Petri nanoparticole et nodule bacteries rhizobium
Markovienne Floues Intuitionniste avec Jeux japonicum rd2 sur le fond de trifluraline on
Stochastique. Le document propose une approche à developpement de plantules de soia. Des enquêtes
la modélisation et l'analyse de la sécurité des ont été menées afin d'étudier l'influence de
réseaux d’ordinateurs (RO) basée sur la nanoparticules de Fe et de bactéries symbiotiques
combinaison de paradigmes de jeux stochastique et Rhizobium japonicum RD2 sur le fond de
réseaux de Petri généralisées markoviennes avec l´herbicide Trifluraline sur les semis de soja. On a
des taux de déclenchement de transitions qui sont été déterminé que l'utilisation de nanoparticules de
des nombres flous intuitionniste. Ce genre de Fe3O4 (75 mg / kg / sol) + Rh.japonicum RD2 (10 6
modèles décrivent plus nuancées et réalistes les cellules/ ml) sur le fond de la Trifluraline (20mg /
deux dimensions de l'incertitude, la variabilité kg / sol) influence positivement la croissance des
stochastique et de l'imprécision, dans l'évaluation du plantules par rapport au témoin.
comportement attendu des attaquants et le système
de sécurité du RO. Pour démontrer l'utilité de Crețu I. De nouvelles solutions thermo-élastiques
l'approche proposée est présentée, validée et analysé pour un demi-espace. Dans cet article ont été
par la méthode de ( ,  ) - coupes, un exemple obtenues les expressions des déplacements thermo-
illustratif dans lequel certains attributs quantitatifs élastiques ui ( ) dans un demi-espace S, pour un
sont des nombres flous intuitionniste triangulaires. problème particulier aux conditions de limite de
type Dirichlet. Ces déplacements thermo-élastiques
Gudima, A. L’évaluation de l’utilisation des ont été obtenus sous l'action d'un gradient de
résidus agricoles à des fins énergétiques. Etude de température appliqué sur un segment du plan
cas pour le district Soroca, République de marginal 10 . Tous les résultats ont été obtenus dans
Moldavie. Cet article est consacré à estimer le des fonctions élémentaires. On a utilisé le
potentiel énergétique de la biomasse et les programme Maple 18 et on a construit les
possibilités de valoriser cette énergie à des fins graphiques des ces déplacements en rapport avec
énergétiques. L’auteur a formulé des recommandati- chaque variable 1 , 2 , 3 .
ons concrètes sur les types de biomasse appropriés
pour la production des pellets sur l’exemple du Băjenescu T-M. I. La fiabilité des encapsulations
district Soroca. microélectroniques. Les défaillances des capsules
ont évolué dans le temps; les encapsulations
Marin L., Topală P., Stoicev P., Besliu V., Ojegov
actuelles font appel à de nombreux matériaux
A., Pînzaru N., Guzgan D., Platon A. L'influence
différents et certains des plus grands problèmes qui
des paramètres du procédé - la pression, la
ont eu lieu sont dus aux coefficients d’expansion à
quantité d'électricité - la génération des
l’intérieur des matériaux. Au fur et à mesure que
formations spatiales composées d'atomes de
l’utilisation de la technologie d’encapsulation flip
carbone, tels que les fullerènes, l'application de
chip augmente, sont nécessaire des connaissances
décharges électriques pulses. Le document
étendues concernant l’encapsulation.
présente les résultats de la recherche expérimentale
pour la technologie de formation de film de graphite Gudîma A., Marian Gr., Pavlenco A. L'état actuel
sur les surfaces métalliques, par application des de la recherche concernant l'influence des
décharges électriques pulsés (IED). Il établit que variables de production sur la qualité des
l'efficacité de formation du dépôt de graphite est en
8

biocarburants densifiés en forme de pellets. Cet l’utilisation des resources materielles fondeés sur
article est dédié à la valorisation efficace des des indicateurs syntetiques généralisantes. En
sources d'énergie renouvelables en assurant la consequence ont été dépistés des reserves pour
qualité des biocombustibles solides en forme de améliorer la gestion des stocks de matérielles.
pellets produits à partir de résidus agricoles.
L’article vise à fournir une analyse comparative des Lungu V. L'influence des paramètres de
méthodes existantes pour augmenter la qualité des malaxeur fonctionnant en continu, un bar sur le
pellets fabriqués à partir de la biomasse locale. À la moment résistant. L'article présente les résultats de
suite de la synthèse des données tirées de la l'influence de la vitesse de l'arbre, le facteur de
littérature de spécialité et de propres recherches remplissage de l'angle de malaxeur creux entre les
expérimentales, on a formulé les principales axes des barres, la distance de projection de la barre
directions possibles pour renforcer la qualité des à l'axe du malaxeur et de la taille des particules de
pellets fabriqués à partir de résidus agricoles. la résistance au moment du mélange. Le modèle
mathématique et construit un nomogramme des
Plamadeala V. Le danger des conversations facteurs d'interférence sur la résistance au mélange.
téléphoniques tout en conduisant. Actuellement
téléphone mobile est devenu un accessoire Pascaru S. Les modèles d'évaluation des risques
inséparable q’on ne peut pas fondamentalement concernant la faillite par le management de crise.
abandonner et de il est utilisé partout, à la maison, Dans cet article sont présentés et décrits les modèles
au travail, dans la rue ou dans la voiture. Tout le de l'évaluation des risques de faillite identifiée dans
monde, des enfants aux personnes âgées, est la littérature dans le domaine de la gestion des
propriétaire d'un tel dispositif, et en son absence crises. Il a également présenté les résultats et les
s’est crée une tendance de désorientation dans conclusions fondées sur l'applicabilité de ces
l'espace et le temps. Par conséquent, la plupart des modèles dans la pratique des Moldova entreprises et
conducteurs ne peuvent pas renoncer à téléphone les directions pour surmonter les conséquences de la
pendant qu’ils conduisent la voiture, malheureus- crise moldave.
ement, c'est l'une des principales causes de
nombreux accidents. Article fournit une analyse du Platon L. Peinture figurative moderne précoce de
danger des conversations téléphoniques tout en Bessarabie et pays voisins. Ce document décrit le
conduisant. Il décrit les pratiques sur la prévention rôle important dans l'évolution de la peinture
et la réduction de ce danger pendant conduire. Ils figurative moderne, la fin XIX-e siècle. Ce
ont également présenté des arguments au sujet de la phénomène est décrit par les innovations modernes
renonciation à l'utilisation des téléphones portables dans les pays d'art central et national et leur
au volant. extension vers les pays voisins.
Dulgheru V., Dumitrescu C., Cristescu C. Système
Şveţ A. Le rôle d’innovation dans le cadre de la
de guidage du groupe de panneaux
tranche. Cet article décrit le but de l’innovation
photovoltaïques. Compte tenu de la réduction du
dans le développement d’une économie prospère
coût des modules photovoltaïques (600-700 Eur /
qui devrait être en mesure d’utiliser les nouvelles
1000W, par rapport à plus de 3000 USD/ 1000W en
technologies (biotechnologies, nanotechnologies,
2000) les technologies photovolta-ïques deviennent
etc.) dans les meilleures conditions techniques et
de plus en plus concurrentiel dans le marché de
économiques, à concevoir de nouveaux produits et
l'énergie. Étant donné que l'efficacité d'un système
services, d’ouvrir de nouveaux marchés.
photovoltaïque dépend de l'orientation optimale
dans le papier est présenté l'analyse des systèmes
d'orientation des panneaux solaires et le Plăcintă E., Plăcintă V. Le nom propre est le
développement d'un système original d'orientation porteur de l'histoire. Cet article reflète les
des groupes des panneaux photovoltaïques. difficultés rencontrées par bibliographe dans la
description, l'évaluation, la structuration et la
Ignat V. Analyse de l'efficacité économique de publication de bibliographies. L'article appelle à la
ressources matérielles. L’ouvrage présenté est mise en œuvre de l'orthographe de la langue
consacré à l’analyse de l’utilisation efficace des roumaine lors de l'écriture et de translittération des
stocks de matérielles dans S.R.L. „Regis-Agro”, noms et prénoms des auteurs. Ainsi, il met en
Fălești. Dans cet ouvrage sont analysès la situation évidence l'absence d'un système de langue unique
économique générale des resources matérielles et dans la vie scolaire, sociale et politique de la
techniques, l’approvisionnement avec des resources République de Moldova.
matérielles, les stocks de matèrielles, l’efficacité des
9

РЕЗЮМЕ

Бэженеску Т.М. Печатная и гибкая разрядов (ИЭР). Было установлено, что


электроника. Поскольку печатная и гибкая эффективность формирования графитовых осадков
электроника (FE) используется в растущем зависит от способа подсоединения детали в
диапазоне областей, ее надежность является очень разрядном контуре импульсного генератора.
важной. После краткого введения представлены Полученные пленки, преимущественно, содержат
история FE, её преимущества, материальная углерод который кристаллизуется в виде
конфигурация, гибкие подложки и гибкая фуллеренов и нанотрубок, что и объясняет
гибридная электроника, результаты технических отличительные функциональные свойства
последовательностей и тестов надежности гибких последних. Полученным пленкам свойственно
печатных схем. внедрять в себя отдельные атомы азота (для случая
фуллеренов), или органические образования (для
Гуцуляк Е., Калмыков И., Запорожан С., случая наноуглеродных трубок с одной стенкой).
Гырляну И. Моделирование и Aнализ
Безопасности Компьютерных Сетей Интуицио- Тодираш Е., Присакарь С., Лунгу А., Корчмарь С.,
нистскими Нечеткими Марковскими Сетями Онофраш Л., Зуза Н. Млияние наночастиц
Петри со Стохастическими Играми. В статье железа и клубеньковых бактерий rhizobium
представлен подход к моделированию и анализу japonicum rd2 на фоне трифлуралина на
QoS компьютерной безопасности на основе развитие проростков сои. Проведены исследова-
сочетания стохастических игровых парадигм и ния с целью изучения влияния наночастиц железа
обобщенных марковских сетей Петри в котором и клубеньковых бактерий Rhizobium japonicum
интенсивности срабатывания переходов являются RD2 на фоне Трифлуралина на проростки сои.
интуиционистскими нечеткими числами. Такого Выявлено, что использование наночастиц железа
рода модели описывают более реалистично оба Fe3O4 (75 мг/кг/почвы + Rh. japonicum RD2 (106
измерения неопределенности, стохастические клеток/мл) на фоне Трифлуралина (20
изменчивости и неточность в оценке ожидаемого мг/кг/почвы) положительно влияет на рост
поведения нападавших и системы безопасности. проростков по сравнению с контролем.
Использование предлагаемого подхода в работе
представлен иллюстративным примером модели- Крецу И. Новые термоупругие интегральные
рования и анализа с помощью ( ,  ) - сечениями, в решения для полупространства. В данной статье
котором некоторые количественные параметры были получены аналитические выражения
являются треугольные интуиционистские нечеткие термических перемещений ui ( ) в полупростран-
числа. стве S для задачи с граничными условиями
Дирихле. Эти термические перемещения были
Гудыма, A. Оценка использования сельскохо- вычислены от действия градиента температуры
зяйственных отходов в энергетических целях на действующему на отрезке граничной плоскости
примере Сорокского района Республики полупространства 10 . Все результаты были
Молдова. Работа посвящена оценке энергетичес-
получены в элементарных функциях. Была
кого потенциала биомассы и возможности ее
использована программа Мапле 18 и были
использования для производства твердого топлива. построены графики термических перемещений в
Приводятся конкретные рекомендации по выборы
зависимости от каждой переменной 1 , 2 , 3 .
типов биомассы для производства топливных
гранул на примере хозяйствующих субъектов
Сорокского района. Бэженеску Т-М. И. Надежность микроэлектрон-
ной упаковки. Дефекты упаковки со временем
Марин Л., Топала П., Стойчев П., Бешлиу В., эволюционировали. В сегодняшних пакетах
Ожегов А., Пынзару Н., Гузган Д., Платон А. задействовано множество различных материалов,
Влияние технологических параметров – и некоторые из самых больших проблем возникли
напряжение, количество электричества – на из-за несоответствия коэффициентов расширения
формирование пространственных образований в материалах. С ростом использования технологии
из атомов углерода типа фуллеренов с упаковки Flip Chip необходимы обширные знания
использованием импульсных электрических в области упаковки.
дуговых разрядов. В данной работе представлены
результаты экспериментальных исследований по Гудыма А. Марьян Gr., Павленко А.
разработке технологии формирования графитовых Современное состояние исследований влияния
пленок на металлических поверхностях с технологических режимов уплотнения гранул
использованием импульсных электрических на качество биотоплива. Работа посвящена
10

эффективному использованию возобновляемых материальными запасами, эффективность исполь-


источников энергии путем повышения качества зования материальных ресурсов на основе
гранулированного биотоплива полученного из синтетических абсолютных показателей. Соответ-
сельскохозяйственных отходов. Целью исследова- ственно были обнаружены резервы улучшения
ния является выявление основных проблем и администрирования материальных запасов.
противоречий повышения качества, гранулирован-
ного биотоплива на основе сравнительного Лунгу В. Влияние параметров смесителей
анализа существующих методов воздействия на непрерывного действия с прутковыми
биомассу. В результате анализа данных из рабочими органами на сопротивление
литературы и собственных экспериментальных перемешивания. В работе представлены
исследований, определены возможные направле- результаты исследования влияния частоты
ния повышения качества гранул, изготовленных из вращения вала, коэффициента заполнения желоба
отходов сельскохозяйственного производства. смесителя, угла между осями прутков, расстояния
между прутками и размера частиц смеси на
Плэмэдялэ В. Опасность телефонных сопротивление перемешиванию. Получена
разговоров во время управления автомобилем. математическая модель и построены номограммы
В настоящее время мобильный телефон стал взаимовлияния факторов на сопротивление
неотделимым аксессуаром, от которого перемешиванию.
практически не можем отказаться и используем
его в любом месте, будь то мы дома, на работе, на Паскару С. Представление моделей по оценке
улице или в автомобиле. Все, от детей до пожилых риска банкротства через призму
людей, владеют таким устройством, а в его антикризисного управления. В данной статье
отсутствие создается тенденция дезориентации в представлены и описаны основные модели по
пространстве и времени. Таким образом, оценке риска банкротства, выявленные в
большинство водителей не могут отказаться от специализированной литературе в области
телефона и во время управления автомобилем, к антикризисного управления. Также, представлены
сожалению, это являясь одной из главных причин основные аспекты и выводы касательно
многих дорожно-транспортных происшествий. применимости данных моделей в практике
Статья содержит анализ опасности телефонных молдавских предприятий, а также направления по
разговоров во время управления автомобилем. преодолению последствий кризиса.
Рассмотрены практики по предотвращению и
снижению этой опасности за рулем. Также, Платон Л. Эволюция современной фигуратив-
приведены аргументы для отказа от использования ной живописи в Бессарабии и соседних стран.
мобильных телефонов во время управления Статья описывает важную роль в развитии
автомобилем. современной фигуративной живописи конца XIX
века. Это явление описывает современные
Дулгеру В., Думитреску К., Кристеску К. инновации исходящие из странах Центральной
Cистемa ориентирования группы фотоэлек- Eвропы, и исходные направления в национальные
трических панелей. Учитывая снижение черты искусства близких стран.
стоимости фотоэлектрических модулей (600-700
Eur / 1000W, по сравнению с более чем 3000 Швец А. Роль инновации в сфере предпринима-
долларов США / 1000W в 2000) фотоэлектричес- тельства. Эта статья описывает назначение
кие технологии становятся все более инноваций в развитии успешной экономики,
конкурентоспособными на рынке энергии. которые должны иметь возможность использовать
Поскольку эффективность фотоэлектрической новые технологии (биотехнологии, нанотехноло-
системы зависит от оптимальной ориентации на гии и т.д.) в лучших технических и экономических
солнце в работе приведён анализ систем условий, для разработки новых продуктов и услуг,
ориентации солнечных панелей и концептуальная чтобы открыть новые рынки.
разработка оригинальной системы ориентирования
группы фотоэлектрических панелей. Плэчинтэ Е., Плэчинтэ В. Собственное имя
является носителем истории. Эта статья
Игнат В. Анализ экономической отражает проблемы, стоящие перед библиографом
эффективности использования материальных в описании, оценке, структурировании и издании
ресурсов. Представленная работа предназначена библиографий. Статья призывает к соблюдению
анализу эффективного использования материаль- орфографии румынского языка при написании и
ных запасов в О.О.О. „Regis-Agro”, района Fălești. транслитерации имён и фамилий авторов. Таким
На протяжении анализируется общее экономичес- образом, подчеркивается отсутствие единой
кое состояние материально – технических языковой системы в академической, социальной и
ресурсов, обеспечение материальны-ми ресурсами, политической жизни Республики Молдова.
Electronica imprimată și flexibilă 11

ELECTRONICA IMPRIMATĂ ȘI FLEXIBILĂ


Titu-Marius I. BĂJENESCU, prof.dr.ing.
Elveția

1. INTRODUCERE ranforsate cu fibre de sticlă a condus la tehnologia


standard pentru asamblarea cablajelor.
Electronica imprimată (EI) a apărut ca una
dintre tehnologiile-cheie nu numai pentru
electronică, ci și pentru toate tipurile de mașini și
echipamente controlate electric. EI este o tehnologie
care fuzionează fabricarea electronică cu
imprimarea grafică și de texte. Prin această
combinație se pot fabrica produse electronice de
înaltă calitate, care sunt subțiri, flexibile, portabile,
ușoare, de dimensiuni diferite, ultra eficiente din
punct de vedere al costurilor și ecologice (figura 1).
Toate aceste caracteristici reflectă implicarea
profundă a inginerilor în dezvoltarea tehnologiei EI.

Substrat solid Substrat flexibil

Figura 2. Offset heliografic de plăci cu circuite


coplanar compus imprimate (PCB) la NTT [1].
În același timp, substratul ceramic al plăcilor
cu cablaje prelucrate prin serigrafie, folosit în
necoplanar Substrat elastic producția de capsule ceramice timp de o generație,
este doar o prezență minoră pe piața de plăci cu
cablaj imprimat. Următoarele soluții de imprimare
Figura 1. Substraturi solide, flexibile și elastice. au fost panourile de afișare. Imprimarea cu pas fin a
Electronica imprimată trebuie să funcționeze măștilor tuburilor catodice TV, până la 0,1 mm, a
și să corespundă scopului pentru care a fost fost crucială pentru fabricarea panourilor fine de
proiectată, să fie fiabilă și durabilă. afișare. In zilele noastre, ecrane plate, cum ar fi
Cu toate astea, această tehnologie mixtă nu ecranele cu cristale lichide (LCD) și afișoare cu
este nouă; originea ei datează de dinainte de anul plasmă, au înlocuit tubul catodic. LCD-urile, în
1950. Pe atunci, unii specialiști au început să special, au devenit principala tehnologie standard de
folosească imprimarea pentru a face cablajul pe afișare. Astfel de ecrane plate sunt, de asemenea,
plăcile cu circuite imprimate. Figura 2 prezintă un asamblate cu procese de acoperire și de imprimare.
exemplu [1]. Pe de altă parte, componente pasive ceramice,
Cercetătorii de la Nippon Telegraph and cum ar fi condensatoare, rezistențe și antene, au
Telephone au constatat că gravura heliografică era nevoie de un proces de imprimare fină. Gravura
una din metodele promițătoare de imprimare pentru serigrafică și ecranul de imprimare au fost utilizate
precizia cu pas fin. Imprimarea n-a apărut ca soluția pe scară largă pentru producerea de componente
finală pentru cabluri; litografia filmelor de cupru pasive ceramice. Astăzi miliarde de cipuri mici de
lipite pe plăci cu circuite imprimate organice componente, între care cea mai mică dimensiune
este de 0,4 x 0,2 mm, sunt fabricate continuu, cu
12 Electronica imprimată și flexibilă

cerneală conținând nanoparticule de Ni, pe foi verzi activă a demarat în Japonia, prin adoptarea
de ceramică. Un alt exemplu sunt celulele solare. mașinilor cu depunere ameliorată de vapori chimici
Celulele solare bazate pe tehnologia cu Si necesită, cu plasmă de mare suprafață (plasma enhanced
de asemenea, ecran de imprimare și imprimare cu chemical vapor deposition PECVD), care fuseseră
jet de cerneală în procesul lor de fabricație. Liniile dezvoltate pentru fabricarea celulelor solare a-Si:H.
de grilă și de bus sunt formate prin serigrafie cu Succesul a-Si:H bazat pe industria AMLCD și
paste de Ag conținând sticlă. Contactul planului din demonstrarea unei celule solare a-Si:H pe substrat
spate este format, de asemenea, din paste de Al flexibil au stimulat cercetarea pe noi substraturi, a
serigrafiate. În plus, imprimarea cu jet de cerneală circuitelor de tip film subțire pe bază de siliciu. In
se aplică de obicei pentru a forma o linie de dopaj anul 1994, Constant și colab. de la Iowa State
sub liniile de Ag pe planurile din față. Majoritatea University au demonstrat circuite a-Si:H pe
produselor electronice actuale tratează plăcile cu substraturi flexibile de poliimidă [5]. În 1996, a-
circuite imprimate, care necesită cablaj și lipire, ca Si:H TFTs au fost realizate pe folie de oțel
una din tehnologiile esențiale. În special la lipire, inoxidabil flexibil [6]. In anul 1997 a fost raportat
calitatea serigrafiei pastelor de lipit joacă un rol- siliciu polycristalin (poli-Si) TFT realizat pe
cheie în fabricarea produselor de mici dimensiuni și substraturi din plastic folosind recoacerea cu laser
de înaltă funcționalitate. [7, 8]. De atunci, cercetarea în domeniul electronicii
flexibile s-a extins rapid, iar multe grupuri de
cercetare și companii au demonstrat afișoare
2. ISTORIA ELECTRONICII flexibile pe oțel sau pe substrat din folie de plastic.
FLEXIBILE (EF) Așa de exemplu, în 2005, Philips a demonstrat un
prototip de afișare electroforetică care poate fi rulat
EF are o istorie lungă. Orice material subțire [9] și Samsung a anunțat un panou flexibil 7n cu
este flexibil. Acum patruzeci de ani celule solare cu cristale lichide [10]. În 2006, Universal Display
siliciu monocristalin au fost ”subțiate” cu scopul de Corporation și Centrul de Cercetare din Palo Alto au
a face să crească raportul lor putere / greutate, prezentat un prototip de afișor cu ecran organic
pentru a putea fi utilizate în sateliți extratereștri. flexibil conținând OLED-uri, realizat pe folie de oțel
Fiind subțiri, celulele sunt flexibile. Astăzi, [11].
circuitele integrate realizate pe siliciu sunt
”subțiate” pentru a deveni conforme cu noua
orientare, astfel încât posesorul unei cărți bancare
inteligente n-o rupe atunci când se așază pe ea.
Flexibil are multe sensuri și poate însemna multe
calități: deformabil, format conform, elastic, ușor,
incasabil, roll-to-roll manufacturabil, sau domeniu
larg. Domeniul n-are frontiere, are limite deschise,
care se deplasează cu dezvoltarea și aplicarea
acestuia. Un segment nou al electronicii flexibile
este în mare măsură legat de circuitele active cu
tranzistoare cu film subțire (thin-film transistor
TFT). Pentru comunitatea industrială actuală,
electronică flexibilă înseamnă afișoare și senzori
flexibili, textile electronice și piele electronică.
Primul TFT flexibil datează din 1968, când
Brody si colegii săi au făcut un TFT de telur pe o
bandă de hârtie și au propus să se folosească matrici Figura 3. Părțile constitutive ale unui TFT (după
TFT pentru adresarea afișării. În anii următori, Palo Alto Reseacrch Center [2]).
grupul Brody a făcut TFT-uri pe o gamă largă de
substraturi flexibile, inclusiv Mylar, polietilenă, și
folie de ambalaj din aluminiu anodizat. TFT-urile 3. AFIȘOARE ORGANICE
pot fi îndoite cu o rază de 1/16” și continuă să EMIȚĂTOARE DE LUMINĂ
funcționeze. Acestea pot fi tăiate în jumătate de-a
lungul direcției de canal, ambele jumătăți rămânând De la descoperirea OLED-urilor, la sfârșitul
operaționale [3, 4]. La mijlocul anilor 1980, anilor 1980, tehnologia s-a dezvoltat rapid și cu
industria afișoarelor cu cristale lichide (active- unghiuri de vizualizare mai largi, timp de răspuns
matrix liquid crystal display AMLCD) cu matrice mai rapid, tensiuni de funcționare mai mici și
Electronica imprimată și flexibilă 13

consum de energie, eventual, mai redus decât Electronii și găurile injectate sub polarizare
AMLCDs cu iluminare din spate. Din cauza directă se combină pentru a realiza polaron-excitoni.
structurii lor cu film subțire, OLED-urile sunt o Această dezintegrare radiativă prin recombinarea
alegere naturală pentru afișoare flexibile. Cele două electron-gaură produce electroluminescență. Stiva
tipuri de materiale OLED sunt mici molecule cu OLED conține straturi de injecție de sarcină și de
eficiență mai mare și polimeri conjugați. OLED-uri transport care servesc pentru a menține excitonii
cu molecula mică sunt de obicei preparate prin departe de recombinarea neradiativă la nivelul
evaporare termică, iar polimer OLED prin contactelor. Straturile de injecție și de transport sunt
procesarea soluției. Aceasta din urmă permite mai realizate din materiale organice, de exemplu
multe etape de fabricație potențial ieftine, cum ar fi PEDOT / sulfonat de polistiren sau PANI.
spin de acoperire, imprimare cu jet de cerneală și Arhitecturile OLED alternative includ OLED-uri
pulverizare, și este ușor compatibilă cu fabricarea emițătoare inversate, care au catodul în contact cu
de la rulou la rulou. De aceea sunt în curs eforturi substratul, și OLED-urile transparente ai căror anozi
pentru a dezvolta precursori de soluții procesabile și catozi sunt transparente. Cea mai mare provocare
pentru fabricarea OLED cu molecule mici. pentru a face afișoare flexibile OLED este cererea
Electroluminescența din materiale organice a pentru rate extrem de mici de pătrundere a umidității
fost studiată pentru prima dată în 1960. Interesul și a oxigenului pentru a asigura OLED-urilor o
față de electroluminescența organică a fost reînviat durată de viață lungă acceptabilă. Oxidarea la
de descoperirea electroluminescenței în molecula interfața organice-catod poate inhiba injecția de
mică a diodelor organice cu film subțire, realizate sarcină și are ca rezultat pete negre.
prin evaporare termică, făcută de Tang și VanSlyke
[12].
Emisiunea de lumină vizibilă ale LED-urilor 4. FABRICAȚIE PE FOI PRIN
polimer organice (PLEDs) a fost raportată de PROCESAREA LOTULUI
Burroughs și colab. în 1990, și a atras atenția, în Dispozitivele si circuitele electronice si
continuare. PLED a fost depus prin acoperire panourile de afișare sunt realizate prin prelucrarea
centrifugă cu un polimer precursor al unei soluții pe loturi. Folia de substraturi flexibile, se taie în foi
procesabile, care a fost convertit cu un polimer și ele vor servi drept înlocuitor pentru plăcile de
conjugat prin încălzire la 250°C. Un an mai târziu, sticlă rigide sau plachetele de siliciu:
în 1991, Braun și Heeger au raportat utilizarea unui • pe un suport rigid, cu fața în sus și în vrac;
polimer conjugat solubil care elimină nevoia de • pe un suport rigid, cu fața în sus sau în jos și
procesare la temperaturi înalte. La scurt timp după legat la suport pe durata prelucrării;
aceea, un ecran flexibil OLED pe PET a fost • într-un cadru de tensionare, cu fața în sus sau în
demonstrat de Gustafsson et al. Ei au folosit o jos;
soluție procesabilă MEH-PPV ca material activ și • într-un cadru, cu fața în jos și în vrac;
polimerul conductor PANI drept contact, injectând • conectat electrostatic la un suport rigid;
gaura. In anul 1997, a-Si:H TFTs au fost integrate • atașat magnetic la un suport rigid.
pe folie de oțel cu un OLED orientat deasupra [13]. Substraturile rigide sunt cele mai potrivite
Multe grupuri de cercetare au demonstrat ulterior pentru picioare libere și montarea liberă.
OLED-uri cu matrice activă pe substraturi din Flexibilitatea substratului este dată de rigiditatea
plastic sau din oțel flexibil. O secțiune tipică flexiunii sale D = Et3/12 (1-2), unde E este modulul
transversală a unui OLED realizat pe un substrat din lui Young, t este grosimea substratului, iar  este
plastic transparent având deasupra o matrice activă raportul său Poisson. a-Si:H TFTs au fost realizate
emițătoare de pixeli este prezentată în figura 4. pe substraturi polimerice menținute liber într-un
cadru [14]. Substratul a fost aplatizat și conectat
temporar cu apă la placa de sticlă pentru
fotolitografie.
Cu toate acestea, menținerea liberă a
substratului este o tehnică limitată la laborator,
deoarece filmele dispozitivelor se pot fisura, ori
eșantionul se poate curba începând de la deformarea
între filmele depuse și substrat.
Figura 4. Secțiune schematică printr-un a-Si:H TFT Deoarece curbura variabilă corespunde
și un OLED pe substrat de plastic transparent. dimensiunilor variabile ale eșantionului aplatizat,
orice variație a curburii induse de stres între etapele
14 Electronica imprimată și flexibilă

de aliniere este sinonimă cu nealiniere în de lucru. IPC (fostul Institute for Interconnecting
suprapunerea măștilor [15]. Lipirea temporară and Packaging Electronic Circuits), dat fiind rolul
substratului laminat pe un suport rigid pentru lui de a pune la punct standarde și orientări pentru
prelucrare poate îmbunătăți stabilitatea industria electronică, a stabilit o astfel de definiție.
dimensională a substratului. Lipirea poate fi dorită
în mod special în cazul în care materialele
anorganice ale dispozitivului sunt depuse pe 6. CIRCUIT IMPRIMAT FLEXIBIL
substraturi polimere conforme, din cauza
Un aranjament cu model de circuite imprimate și
constrângerii mari pe care această combinație o
componente care utilizează un material de bază
poate genera. Adezivul trebuie să asigure suficientă
flexibil, cu sau fără capac flexibil.
rezistență la forfecare între substrat și suport, să
Definiția aceasta, deși strict exactă, face puțină
reziste substanțelor chimice ale procesului, să
dreptate complexității tehnologiei, dar are rolul de a
degazeze puțin și să elibereze puțini contaminanți.
transmite o parte din potențialul dat de variațiile
La sfârșitul prelucrării trebuie să poată fi îndepărtat,
disponibile în materiale de bază, materiale
fără să deterioreze componentele electronice.
conductoare, și finisări de protectie.
Adezivii termoplastici asigură rezistența necesară
împotriva solvenților și pot fi detașați prin încălzire.
Ei impun o limită maximă a temperaturii procesului,
care este în mod necesar mai mică decât cea mai 7. CIRCUITE FLEXIBILE CU MAI
mare temperatură de lucru a substratului. Această MULTE STRATURI
cerință face ca fereastra de proces să fie îngustă și, Circuite flexibile care au trei sau mai multe
prin urmare, ea poate degrada performanțele straturi de conductoare sunt denumite flexibile cu
dispozitivului. Deoarece forța mecanică necesară mai multe straturi. Aceste circuite sunt complexe la
pentru dezlipire poate cauza deteriorarea construcție și au costuri ridicate, dar ele satisfac
dispozitivelor și poate reduce randamentul, vor fi cererile producătorilor, consumatorilor și
necesare echipamente speciale pentru dezlipit în designerilor pentru densități de circuit din ce în ce
cazul fabricației. Circuitele flexibile sunt o mai mari.
tehnologie în creștere, în zona de interconectivitate
electrică și par să ofere o performanță îmbunătățită
cererilor multor produse din secolul douăzeci și 8. CONFIGURAREA MATERIALULUI
unu. Caracterul compact al circuitelor flexibile și
densitatea mare de conexiuni electrice pe care o pot Într-un circuit flexibil tipic, se folosesc patru clase
realiza oferă considerabile economii de greutate, distincte de materiale:
spațiu și costuri, în comparație cu plăcile rigide cu - material de bază (film dielectric / substrat
circuite imprimate (PCB-uri), plus sârme de flexibil)
conexiuni și cablaje. Tehnologia oferă potențialul de - conductoare (folie sau acoperire conductoare)
a reduce costurile totale de interconexiuni electrice - adeziv (opțional)
cu până la 70%, reducerea de cablu și utilizarea de - strat de acoperire (film sau smalț).
cabluri cu până la 75%. Trebuie remarcat faptul că
circuitele imprimate flexibile au înlocuit cablajele
construite ”hard” în multe aplicații.

5. CIRCUITE FLEXIBILE – O
DEFINIȚIE
Există, în continuare, confuzie când vrem să
definim ce este un circuit flexibil. Când spunem ”un
circuit flexibil”, imaginea – în mintea celor mai
mulți – va fi aceea a unui circuit imprimat curbat,
Figura 5. Configurarea materialelor într-un circuit
constând, de obicei, dintr-un film flexibil, având în
interior un model de conductoare de cupru. flexibil tipic
Deși imaginea nu este prea departe de adevăr,
pentru a înțelege mai bine circuitele flexibile, este Alte materiale folosite includ numeroase finisaje
de suprafață și acoperiri anti-aburire, rigidizări
important să stabilim, de la bun început, o definiție
integrale sau substraturi suport, toate concepute
Electronica imprimată și flexibilă 15

pentru a oferi proprietăți suplimentare și proprietăți Bibliografie


de performanță ansamblului circuitului sau pentru a
mări ușurința de fabricație. Un circuit simplu tipic 1. Suganuma K. Introduction to Printed
este reprezentat în figura 5. Electronics, Springer, New York, 2014.
2. Jürgen Daniel et al. Flexible and printed
electronics for displays and image sensors. Palo
9. SUBSTRATURI FLEXIBILE Alto Research Center, 2008,
https://www.parc.com/content/ attachments/flexible-
Există două opțiuni pentru substraturi flexibile:
printed-electronics-suncheon.pdf
sticla polimerică și cea subțire. Având în vedere că
3. Brody T. P. The thin-film transistor – a late
substratul flexibil reprezintă componenta
flowering boom. IEEE Trans. Electron. Devices ED-
fundamentală de plecare pentru afișoare,
31(1984), 1614-1628
substraturile flexibile se confruntă cu cele mai mari
4. Brody T. P. The birth and early childhood of
provocări în ceea ce privește compatibilitatea cu
active matrix – a personal memoir. J. Soc. Inf. Disp.
toate celelalte straturi de afișare necesare care
4(3), 1996, 113-127.
trebuie să fie integrate pe ele. Una dintre cele mai
5. Fraunhofer EMFT. Reliability tests on flexible
mari provocări pentru substraturi polimerice este
printed foils and laminates, http://www.project-
temperatura de proces necesară pentru straturi de
cosmic.eu/docs/ autumn school2012/Erwin%
afișare ulterioare. Este foarte puțin probabil ca
20Yacoub-George_Presentation% 20Reliability%
afișoarele flexibile, în viitorul apropiat, să fie
20tests%20on%20flexible%20printed%20circuit%2
complet organice; mai degrabă ele vor fi hibride cu
0foils%20and%20laminates.pdf
straturi și componente anorganice și organice. Cu
6. Theiss S. D., Wagner S. Amorphopous silicon
toate acestea, temperaturile proceselor pentru mai
thin-film transistors on steel foil substrates. IEEE
multe straturi anorganice au scăzut și stabilitatea
Electron Devices Lett. 18(1996), 578-580.
termică a substanțelor polimerice s-a îmbunătățit
7. Yang N. D., Harkin G., Bunn R. M., McCulloch
foarte mult.
D. J., Wilks R. W., Knapp A. G. Novel fingerprint
Aceasta reprezintă un exemplu în cazul în care
scanning arrays using polysilicon TFT’s on glass
tehnologiile converg într-un mod optim pentru a
and polymer substrates. IEEE Electron Devices Lett.
activa afișoare flexibile. Cealaltă soluție pentru
18(1997), 19-20.
substraturi flexibile este bazată pe materiale
8. Smith P. M., Carey P. G., Sigmon T. W.
organice. Sticla are proprietăți de barieră finală, este
Excimer laser crystallization and doping of silicon
rezistentă la temperatura procesului de afișare și la
films on plastic substrates. Appl. Phys. Lett.
substanțe chimice, dar îi lipsește flexibilitatea și este
70(1997), 342-344.
ușor de manipulat în substraturile polimerice. Pentru
9. http://research.philips.com/newscenter/archive/2
a îmbunătăți stabilitatea mecanică a flexibilității și
005/ 050902-rolldisp.html
procesării, se depune pe sticlă un strat polimeric.
10. http://www.samsung.com/PressCenter/Press
Soluția hibridă permite să se valorifice atributele
Release/PressRelease.asp?seq=20051128.00002178
pozitive ale sticlei și-i permite să fie mai flexibilă și
79
să aibă un proces de manipulare convenabil.
11. http://www.universaldisplay.com/press/press-
Avantaje: (1) modele portabile și modulare; (2)
2006-2-7. htm
impact grafic maxim; (3) extrudare mai puțin
12. Tang C. W., VanSlyke S. A. Organic
vizibilă; (4) opțiuni de retro-iluminare LED; (5)
Electroluminescent Diodes. Appl. Phys.
componente numerotate pentru o instalare ușoară;
Lett. 51(1987).
(6) reconfigurabile (10 ft. la 20 ft./305 la 610 cm);
13. Wu C. C. et al. Integration of organic LEDs and
(7) garanție pe viață pentru manoperă
amorphous Si TFTs onto flexible and lightweight
metal foil substrates. IEEE Electron Device
10. CONCLUZII Lett.,18(1997), 609-612.
14. Gleskova H. et al. a-Si:H TFTs made on
Dezvoltarea recentă a multor componente și polyimide foil by PE-CVD at 250°C,” Proc. Mater.
tehnologii de sprijin pentru aplicații flexibile care au Res. Soc., 508, 73-78.
în vedere afișoare plate, cum ar fi substraturi, 15. Cheng I. C. et al. Stress control for overlay
straturi conductoare, straturi barieră, materiale registration in a-Si :H TFTs on flexible organic-
electro-optice, tehnologii de tranzistoare cu filme polymer-foil substrates. J. Soc. Inf. Disp. 13(7),
subțiri și procese de fabricare, accelerează 563-568.
pătrunderea pe piață a conceptului de afișare cu Recomandat spre publicare: 16.11.2016.
ecran plat flexibil.
16 Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ...

MODELAREA ȘI ANALIZA SECURITĂŢII REŢELELOR DE


CALCULATOARE PRIN REŢELE PETRI MARKOVIENE FUZZY
INTUIŢIONISTE CU JOCURI STOCASTICE
Emilian Guţuleac, dr. hab, prof.univ., Igor Calmîcov, drd, Sergiu Zaporojan, dr.,conf.univ., Ion
Gîrleanu, drd
Universitatea Tehnică a Moldovei

INTRODUCERE Modelarea și simularea vizuală prin rețele Petri


geralizate stocastice (RPGS) markoviene [6, 12] şi
Actualmente, sistemele de calcul (SC) și rețele-
prin RPGS cu jocuri stocastice [7, 10] au devenit
le de calculatoare (RC) cu arhitecturi orientate pe
recent instrumente tot mai des utilizate în procesul
servicii în timp real cunosc o dezvoltare rapidă, atât
decisional, atunci când este vorba de rezolvarea
sub aspectul complexităţii şi/sau al calității aplica-
problemelor complexe de verificare funcțională și
ţiilor serviciilor caracterizate de indicatori QoS
evaluare a SF a sistemelor informationale, SC și a
(Qualty of Service), cât şi al ariei de răspândire [6,
RC care implică factori de incertitudine și risc.
11, 17]. Acest tip de SC și RC trebuie să aibă o
În cazul în care sunt utilizate RPGS, modelul
flexibilitate, disponibilitate şi siguranţă în
de sistem va fi mult mai compact față de cel în
funcţionare (SF) deosebită.
formă de LMTC și acest fapt facilitează procesul de
RC prezintă vulnerabilităţi în ceea ce priveşte
modelare concisă și analiză al acestuia. Un
securitatea datelor şi creează dificultăţi în asigurarea
beneficiu suplimentar al abordării prin RPGS este
serviciilor de securitate în faţa multor tipuri de
faptul că putem folosi și alte tipuri de distribuții,
atacuri cum ar fi: interceptarea pasivă, interferenţa
decât cea exponential-negativă. Totodată, modelele
activă, personificarea, blackhole (gaura neagră),
RPGS pot fi ușor analizate, verificate și evaluate
manipularea datelor şi refuzul serviciului [7, 11,
prin intermediul unor instrumente software, cum ar
17]. În acest context, apare necesitatea de a modela
fi GreatSPN, TimeNET, PIPE, VPNP etc. [5, 15].
comportamentul atacatorilor şi a evalua unii
Metodele tradiţionale de modelare și analiză a
indicatori SF ai RC, care este capacitatea acestora
indicatorilor QoS la atac [11, 16] folosesc date
de aşi indeplini misiunea, într-un interval de timp
referitoare la parametrii componentelor (ratele de
stabilit, în prezenţa atacurilor intruşilor.
defectare şi de restabilire ale componentelor, ratele
Analiza cantitativă a SF a diferitor SC și RC a
de atac şi apărare etc.) care se presupune că sunt
avut o mare atenţie timp de mai multe decenii. Cu
cunoscute cu anumită precizie şi apoi validate prin
toate acestea cuantificarea securităţii informa-
experienţe reale. Însă, deseori, revenirea la
tionnale a RC şi a riscurilor de atac au atras doar
experienţe, cu regret, este insuficientă pentru a
recent mai multă atenţie. Lucrări conceptuale bazate
valida cu precizia specificată a parametrilor de
pe modele matematice serioase de evaluare a
defectare, vulnerabilitate şi atac. De asemenea, la
atucurilor și a mecanismelor de securitate au fost
modelarea şi analiza indicatorilor QoS ai RC una
publicate doar recent [10, 11, 16, 19]. Metodele
dintre cele mai importante subiecte care trebuie
uzuale de modelare ale comportării atacatorilor şi a
luată în considerare este incertitudinea, legată de
evaluării riscului compromiterii SF al RC sunt
motivul pentru care parametrii modelului sunt, de
arborii de defectare şi de atac [17], teoria jocurilor
obicei, sub forma unor parametri incerţi. Deşi
matematice [19], lanţurile Markov timp continuu
abordarea cea mai frecvent folosită pentru
(LMTC) [16].
reprezentarea incertitudinii la modelarea acestor tip
Abordarea prin LMTC poate fi folosită doar
de procese este efectuată prin modele markoviene,
pentru modelarea unei clase restrânse a astfel de
care se bazează pe procese stocastice, acest tip de
procese ce au un spaţiu mic de stări, deoarece el
modele nu totdeauna sunt bine potrivite pentru a
poate fi construit numai în mod manual şi deci, apar
descrie toate dimensiunile de incertitudine. Mai
probleme cu validarea acestor tipuri de modele. În
ales, imprecizia datelor, care este, de exemplu,
acest context, apare necesitatea de a automatiza
rezultatul preciziei limitate de măsurare care nu are
procesul de construire al LMTC, luând în consi-
o natură statistică şi deci, ea nu poate fi descrisă
deraţie astfel de fenomene cum ar fi: competiţia,
prin utilizarea modelelor probabilistice [7, 8, 9]. De
sincronizarea, situaţii de conflict, excludere
asemenea, spre deosebire de defecţiuni, atacurile
mutuală, aşteptare etc. [6, 7].
intruşilor nu întotdeauna pot fi bine caracterizate
Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ... 17

prin modele de natură pur aleatorie, ceia ce reduce 1.1. Elemente de numere fuzzy intuiționiste
cunoştinţele sistemului de securitate al RC despre
riscul reuşitei unui atac. De cele mai multe ori Teoria mulţimilor fuzzy şi conceptele cu
atacatorii acţionează intenţionat luând în consi- numere fuzzy [1, 3, 4, 13, 14, 18] au apărut din
derare posibilele consecinţe: satisfacţie, profit sau necesitatea de a exprima cantitativ mărimi impre-
statutul său faţă de efortul şi riscul acţiunilor sale cise, in care domeniul de valori pe care il ia funcţia
înainte de a acţiona. Cu toate acestea, pentru a de apartenenţă nu mai este limitata la doua valori, ci
modela corect atacurile intenționate asupra unui SC se extinde la intreg intervalul [0, 1]. Însă, în lumea
sau a unei RC, orice model probabilistic trebuie să reală, există multe situații în care este necesar de a
includă și comportamentul atacatorului. Acest considera și gradul de ezitare la luarea deciziilor.
aspect este unul dintre principalele provocări atunci Astfel de situații pot fi tratate prin MFI și numere
când sunt utilizate tehnicile de modelare stocastică fuzzy intuiționiste (NFI), introduse de Atanassov în
la cuantificarea securității RC. Argumentăm că [1] ca o generalizare a teoriei mulțimilor fuzzy în
comportamentul atacatorului trebuie să fie reprezen- ceea ce privește gradul de apartenență, gradul de
tat ca o distribuție de probabilitate asupra posibile- non-apartenență și gradul de ezitare. Acest grad de
lor acțiuni de atac în fiecare stare a modelului și, de ezitare nu este altceva decât incertitudinea la luarea
asemenea, pe o abordare bazată pe utilizarea nume- unei decizii de către un factor decizional. Teoria
relor fuzzy [2, 14, 18], pentru a reprezenta incertitu- MFI are aplicații practice în diferite domenii unde
dinea probabilităților de aflare în stările respective apar fenomene de incertitudine [3, 13, 14].
de atac ale RC. În teoria MFI elementul x din universul X ,
În acest context, îmbinarea modelelor RPGS mulțime nevidă, este asociat cu gradul de
markoviene cu elemente ale teoriei mulțimilor fuzzy apartenență (numit acceptare) precum și gradul de
intuționiste (MFI) [1] și ale teoriei jocurilor stocas- non-apartenență (numit respingere), astfel încât
tice [10, 19], pentru a determina și estima unele suma lor aparține întotdeauna intervalului unitate
~
strategii așteptate ale atacatorului, sunt mai bine [0;1]. Mulțimea fuzzy intuiționistă A  X este
potrivite la modelarea şi analiza indicatorilor QoS ai ~
expresia A  { x,  A ( x ),  A ( x ) : x  X } , caracte-
RC, care includ astfel de aspecte probabilistice,
rizată prin funcțiile:
incertitudini şi imprecizii.
În această lucrare este prezentată o abordare de  A~ : X  [0, 1]; x  X   A~ ( x )  [0, 1]} și
modelare şi evaluare a riscului de atac SF care  A~ : X  [0, 1]; x  X   A~ ( x )  [0, 1]} ,
imbină utilizarea metodelor logicii fuzzy intuțio-
unde valorile  A~ ( x ) și A~ ( x ) sunt respectiv gradul
niste [1, 3, 13, 14] şi a jocurilor matriceale stocas-
~
tice cu modele RPGS. În baza îmbinării acestor de apartenență (acceptare), x  A , și gradul de non-
paradigme este definită o nouă clasă de RPGS fuzzy ~
apartenență (respingere) al elementului x la A ,
intuționiste cu jocuri stocastice, numite reţele ~
x  X , astfel încât aceștea, pentru x  A , satisfac
RPJSFI, în baza cărora este efectuată modelarea
comportamentului atacatorilor şi analiza unor condiția: 0   A~ ( x )   A~ ( x )  1 . Gradul de indeter-
indicatori cantitativi QoS ai acestor tip de RC. minare (ezitare, șovăire) al apartenenței elementului
Avantajul îmbinării unor astfel de paradigme ~
x la A este redat de funcția:
constă în faptul că modelele RPJSFI descriu mai  A~ ( x )  1   A~ ( x )   A~ ( x ) .
nuanţat comportamentul aşteptat al atacătorilor şi al
apărării sistemului de securitate al RC. De Cu cât valoarea lui  A~ ( x ) este mai apropiata de
asemenea, acest tip de modele permit de a evalua ~
1, cu atât x este mai puternică apartenenţa la A .
indicatorii cantitativi QoS ai RC atacate, a estima ~
O submulțime A continuă a mulțimii numere-
riscul de pierderi aşteptate, asociate cu diferite
lor reale IR este convexă dacă funcția  A~ ( x ) este
strategii de atac şi apărare.
Abordarea propusă permite să fie luate în fuzzy intuiționistă convexă, iar funcția  A~ ( x ) este
consideraţie parametrii fuzzy în aplicarea fuzzy intuiționistă concavă, adică:
metodologiei SF la modelarea şi evaluarea
 A~ (  x1  (1  ) x2 ))  min(  A~ ( x1 ),  A~ ( x2 )) și
securității RC. Pentru a demonstra utilitatea acestei
abordări în continuare este considerat un exemplu  A~ (  x1  (1  ) x 2 ))  max( A~ ( x1 ),  A~ ( x2 )) ,
ilustrativ de modelare şi analiză securităţii unei RC.
x1 , x2  X , 0    1 .
~
O submulțime fuzzy intuționistă A a mulțimii
1. RPGS FUZZY INTUIȚIONISTE numerelor reale IR este un NFI dacă sunt satisfă-
CU JOCURI STOCASTICE cute următoarele proprietăți:
18 Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ...

~ ~
(i) A este normală, adică există cel puțin un De exemplu, fie 1  [5; (3, 7); (1.5, 8)] este un
punct x0  X astfel încât  A~ ( x0 )  1 ; NFIT. Redarea acestuia prin ( ,  ) – tăieturi este:
~ ~ ~ ~
(ii) A este fuzzy intuționistă convexă; 1  [1 ; 1 ]  [(3  2 , 7  2 ); (5  3.5 , 5  3 )] .
(iii)  A~ ( x ) (resp.  A~ ( x ) ) este superior (inferior)
În această lucrare vom folosi NFIT care vor fi
semicontinuu pe IR ; redate și prelucrate prin (   ) – tăieturi, deoarece
(iv) A  {x  IR :  A~ ( x )  1 este mărginită.
ele permit de a descrie într-un cadru unificator
Două tipuri de NFI sunt cel mai des întâlnite în evaluarea și analiza indicatorilor cantitativi QoS ai
aplicaţii [3, 13, 18]: NFI trapezoidale si cele triun- RC studiată.
ghiulare. Utilizarea NFI triunghiulare (NFIT) este
mai indicată, un motiv fiind şi acela al volumului de 1.2. Elemente de teoria jocurilor
~
calcul. Astfel, un NFIT al A cu parametrii
Teoria jocurilor matematice (JM) oferă o gamă
a1  a1  a 2  a 3  a 3 este o submulțime a MFI în de instrumente care pot fi utilizate eficient la
mulțimea numerelor reale IR pentru care: modelarea interacţiunii dintre nodurile independente
( x  a1 ) /(a2  a1 ), a1  x  a2 ale RC şi atacatorii acesteia [7, 10 16, 19]. Metoda
 JM se bazează conceptul de recompensă, care are în
 A~ ( x )   ( a3  x ) /(a3  a2 ), a2  x  a3 , vedere efectul de succes al atacurilor, precum și
 0, altfel costul posibil de detectare, atunci când se calculează

strategia așteptată a atacatorului. Într-un JM,
( a 2  x ) /(a 2  a1 ), a1  x  a 2 jucătorii sunt factorii de decizii interdependente ale
 căror câştig depinde de acţiunile altor jucători cum
 A~ ( x )   ( x  a 2 ) /(a3  a 2 ), a 2  x  a3 .
 ar fi atacatorii şi sistemul de securitate al RC. Îndată
 1, altfel ce asupra unei RC a fost iniţiat un atac, atacatorul,
~ în urma analizei vulnerabilităţii acesteia, are adesea
În literatura cu aplicații NFIT ale A , acestea
~ posibilitatea de a alege între mai multe acţiuni
sunt reprezentate ca: A  [a 2 ; ( a1 , a 3 ); ( a1 , a 3 )] sau atomice de atac. De asemenea, el poate decide de a
prin aşa numite ( ,  ) – tăieturi (eng. ( ,  ) - întrerupe un atac în curs de desfășurare într-o
~ ~ ~ ~ anumită stare sau să îl continue. O acţiune de atac
cuts), notate [ A ; A  ] , cu A  A    , unde
~ ~ poate fi considerată de succes, în cazul în care
A  {x  X :  A~ ( x )   } și A   {x  X :  A~ ( x )   } această acţiune produce o transformare nedorită a
pentru orice   (0, 1] și   (0, 1] , astfel încât este stării curente a RC.
verificată relația: 0      1 . Pentru reda un Pentru a include aceste aspecte în
NFIT deseori sunt folosite următoarele expresii: probabilitățile de tranziție între stările posibile ale
~ modelului RPGS al atacatorului RC, este necesar să
A  [a1   ( a 2  a1 ), a 3   ( a 3  a 2 )] și fie analizate toate opțiunile pe care un atacator le
~ are în fiecare alte stări. Vom presupune că în fiecare
A   [a 2   ( a 2  a1 ), a 2   ( a 3  a 2 )] .
În Fig. 1 este dat un exemplu de prezentare stare sk , k  1,..., n s un atacator poate lua n sk acțiuni
grafică a unor NFIT cu     0.5 . de atac prin alegerea uneia dintre posibile acțiuni
atomice de atac aik , i  1,...,nsk 1 . Dacă prin acțiunea
aik atacatorul reușește, el va primi o recompensă
 ( aik ) asociată cu acest atac particular. În cazul în
care el va eșua recompensa nu va fi obţinută, însă
dacă această acțiune este detectată, atacatorul va fi
penalizat de costurile asociate cu ea. Atacatorul
poate întrerupe atacul în curs de desfășurare prin
acțiunea a nksk . Prin această opțiune el va fi penalizat
de un cost, mărimea căruia depinde de faptul cât de
departe a decurs atacul și de probabilitatea că atacul
ar fi rămas nedetectat, dacă el ar fi ales să continue.
Fie că în starea sk jucătorul A (atacătorul)
Figura 1. Reprezentarea grafică a NFIT cu o aplică acţiunile aik , iar jucătorul D (apărarea)
tăietură     0.5 .
Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ... 19

aplică acţiunile d kj , iar matricea de plăţi al jocului În acest context, vom prezenta unele definiţii
,
de bază necesare pentru înțelegerea abordării date.
este ˆ k  (  ik, j ) , i, j  1,...,nsk , k  1,..., ns , unde Definiţia 1. O reţea Petri generalizată (RPG)
elementul  i, j reprezintă câştigul jucătorului A în [6], notată  , este o structură redată de un 10-tuplu
de obiecte:  = < P, T, Pre, Post, Test, Inh, Kp ,
cazul în care el foloseşte acţiunea aik , iar jucătorul Pri, G, M 0 >, unde: P este mulţimea nevidă de
D modul de acţiune d kj . În acest joc J Ak jucătorii A locaţii, |P| = k. Locaţiile pot să conţină un număr
și D au ca strategie mixtă vectorii de probabilitate întreg nenegativ de jetoane; T este mulţimea nevidă
respectivi: de tranziţii, |T| = n şi P  T   ; Pre, Test şi
 Inh : P  T  IN | P |  IN sunt, respectiv, funcţii de
q Ak  ( q A (a1k ), ,..., q A ( a nksk )),
 incidenţă înainte ale arcelor cu o cardinalitate
qDk  ( qD ( d1k ), ,..., qD (d nksk )) .
marcaj-dependentă: Pre este funcţia de incidenţă
Scopul atacatorului este de a maximiza înainte la tranziţii, Test este funcţia promotor, iar
câștigurile sale prin adoptarea anumitor strategii de Inh este funcţia de inhibiţie a tranziţiilor;
atac q A (aik ) , pe când sistemul va adopta strategia Post : T  P  IN | P |  IN este funcţia de incidenţă
de apărare respectivă qD ( aik ) pentru a minimiza pa- înapoi la tranziţii; K p : P  IN | P |  IN este funcţia
gubele sale în urma acestui atac. Astfel, câştigul de capacitate a locaţiilor; Pr i : T  IN |P |
 IN
mediu aşteptat de către atacator este exprimat de
următoarea expresie [18] : este funcţia de prioritate dinamică a declanșării
tranzițiilor validate de marcajul curent;
U 1  max
k
min
aj k
dj
  q A ( aik )  qD ( d kj )   i , j .
G : T  IN |P |  {true, false} este o funcţie de gardă
a ik  A d kj D

În această lucrare, pentru a descrie strategiile de a tranziţiilor; M 0 este marcajul iniţial; IN este
atacuri, vom introduce jocuri stocastice în modele mulţimea numerelor întregi nenegative.
RPGS cu parametri NFIT. Regulile de funcţionare ale reţelelor RPG tip
 şi metodele de analiză ale proprietăţilor compor-
1.3. Definirea şi regulile funcţionării RPJSFI tamentale ale acestora sunt descrise detaliat în [6].
Definiţia 2. O reţea RPG markoviană fuzzy
La studierea SF a diferitor tipuri de SC şi RC, intuiționistă cu jocuri stacastice, denumită RPJSFI,
cunoştinţele despre valorile parametrilor de defec- este sistemul redat de 9-tuplul de obiecte
tare ale componentelor, ale ratelor de atac, ale ~ ~
  , w, Nˆ , qˆ , ˆ ,  ,   ,   , U  , unde:  este o
riscurile de vulnerabilitate, etc. sunt, în general,
mărimi imperfecte [2, 5, 7, 9, 13, 14]. Incertitudinea RPG temporizată stocastic în care mulţimea finită
mărimilor reale ale parametrilor specificaţi poate de tranziţii este partiţionată astfel încât:
avea două origini. Prima sursă de incertitudine T  T 0  T  , T 0  T    , iar Pr i (T 0 )  Pr i (T  )
provine din caracterul aleatoriu de informaţii care este prioritatea de declanşare a tranziţiilor validate.
are o variabilitate naturală stocastică. A doua sursă Aici T 0 este mulţimea tranziţiilor imediate (grafic
de incertitudine, de evaluare epistemică a riscului de sunt reprezentate prin bare subţiri) cu o durată de
atac este legată de caracterul imprecis şi incomplet declanşare nulă, iar T  este mulţimea tranziţiilor
al informaţiilor din cauza lipsei de cunoştinţe despre temporizate (grafic sunt reprezentate prin dreptun-
mărimile reale ale parametrilor vulnerabilităţii RC ghiuri negre) cu o durată aleatorie de declanşare ce
şi ai atacatorilor ce îşi schimbă în mod dinamic are o distribuţie exponenţial–negativă; Funcţia de
stările lor. Deci, pentru a modela în mod mai realist pondere w(t , M ) ce determină probabilitatea de
incertudinea comportamentului atacatorilor şi rea-
cţia de apărare a sistemului de securitate RC, este declanşare q(t , M ) a tranziţiei imediate validate
necesar de a lua în considerare atât aspectele t  T0 ( M ) de către marcajul curent M, care descrie
probabilistice, cât şi cele fuzzy [1, 3]. Cum s-a un selector probabilistic este w : T0  IN | P|
 IR  ;

menţionat, acest fapt poate fi realizat prin definirea
unei noi extensii de RPGS în care unele atribute IR  este mulţimea mărimilor reale nenegative;
cantitative pot avea mărimi fuzzy intiuționiste cu Nˆ  {1, 2,..., nˆ} denotă mulţimea de jucători; La
jocuri matriceale stocastice, în baza cărora sunt rândul său mulţimea T 0 este partiţionată astfel încât
determinate probabilităţile fuzzy intiuționiste de T 0  (  nlˆ1 Tl 0 )  T nˆ01 , (  nl1 Tl 0 )  Tnˆ01   . Fiecare
ˆ

aflare în stările respective ale acestui tip de model şi


a efectua analiza indicatorilor QoS aplicaţiilor de submulţime Tl 0 , l  1,..., nˆ este asociată cu jucătorul
calcul orientate pe servicii. l şi Tnˆ0 1 este restul tranziţiilor imediate;
20 Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ...

qˆ : T 0  [0, 1] este politica de decizie a unui exemplu este extrem de abstract, însă el ilustrează
jucător, reprezentată prin probabilitatea de a alege o elocvent abordarea propusă.
tranziţie imediată particulară; ˆ : T 0  (ˆ1 , ˆ 2 ,...,ˆ nˆ )
este funcţia de recompensă (eng. reward) a 2. STUDIU DE CAZ PRIN RPJSFI
jucătorilor, unde ˆ l  ( ,  ) primeşte valori În acest context, vom considera o mică rețea de
~ calculatoare (RC1), ilustrată în Fig. 2, care constă
din reale IR ;  : T   IN  IR 
este funcţia ce
| P|

~ dintr-o stație de lucru (workstation), un webserver
determină rata fuzzy intuiționistă 0   (t, M )  
public și un fileserver privat.
de declanşare a tranziţiei temporizate validate Vom presupune că pe parcursul funcţionării
t  T  ( M ) în marcajul curent M, adică parametrul sale sistemul de securitate al RC dispune de
~ mecanisme suficiente de detectare ale intruziunilor
legii exponenţial-negative;   :   [0, 1] şi
~ cu un comportament suspicios și de restabilire a
  :   [0, 1] respectiv sunt funcţiile gradului de componentelor compromise. De asemenea, vom
~ presupune că, odată ce un atacator a luat controlul
apartenenţă şi non apartenenţă al lui  (t, M ) la
~ asupra oricărei dintre posibilele obiective,
mulţimea fuzzy  care determină valorile NFI ale probabilitățile atacurilor reușite împotriva țintelor
ratelor de declanşare ale tranziţiilor temporizate. U rămase vor crește.
este funcţia de câştig a jucătorilor.
Analiza modelelor RPJSFI prin abordarea
propusă în această lucrare este efectuată în două
etape. Prima etapă este aceeaşi ca şi cea
convenţională de modelare prin RPGS şi analiza
acestora [6, 7]. Unica diferenţă este acea că
distribuţia probabilităţilor staţionare de stare ale
RPGS este obţinută parametric utilizând LMTC
generat de RPGS. Cu alte cuvinte, fiecare probabi-
litate staţionară de stare  i este descrisă în termenii
ratelor nefuzificate de declanşare ale tranziţiilor, Figura 2. Topologia reţelei de calculatoare RC1
adică în funcţie de i ca mărimi certe, care reflectă atacată, similară cu cea din [16] .
numai natura stocastică a proceselor sistemului Acţiunile ai ale atacatorului acestei RC sunt:
modelat. În a doua etapă ratele de declanşare ale
A  {a1 , a2 , a3 , } , unde a1  ”atac workstation”,
tranziţiilor sunt reprezentate prin mărimi ce sunt
~ ~ ~ a 2  ”atac webserver”, a3  ”atac fileserver” şi
NFIT i  (i ; i ) care depind de contextul de
identificare, de exemplu, cel prezentat de experţi. a4  ” nu atacă”. De asemenea, vom presupune că
După înlocuirea mărimilor numerice fuzzy prioritățile atacatorului, recompensele și costurile
~ acțiunilor sale sunt în prealabil determinate. Odată
ale i , folosind teoria de calcul fuzzy, obţinem
ce atacul a reuşit printr-una dintre țintele sale,
( ,  ) - tăieturi [18] ale probabilităţilor staţionare atacatorul se va concentra doar pe obiective cu o
de stare fuzzy ~i ( ,  ) ale LMTC subiacent prioritate mai mare.
RPJSFI. În conformitate cu lucrările [7, 8, 18] vom În Fig. 3 este prezentat modelul RPGS1,
folosi aritmetica intervalelor cu ( ,  ) - tăieturi subiacentă RPJSFI1, care descrie comportamentul
pentru a calcula funcţiile variabilelor fuzzy atacatorului. În acest model ratele de atac, de
intuiționiste, în baza cărora putem obţine mai multe compromitere a RC1 şi a remedierii ei sunt NFIT,
informaţii decât prin utilizarea principiului de iar acţiunile de atac sunt redate de tranziţii imediate.
prelungire [1]. Pentru a putea găsi ( ,  ) - tăieturi Semnificaţia locaţiilor şi a tranziţiilor RPGS1
din Fig. 3 pentru partea modelului atacator este:
fezabile ale ~i ( ,  ) poate apărea necesitatea de a
- locaţii: p1 - starea în care RC funcţionează în
rezolva şi o problemă de optimizare, care face ca
soluţia să fie fezabilă [8]. mod corect, intrusul nu atacă; p2 - intrusul alege
În continuare, cu scopul de a arăta utilitatea acțiunea de atac; p3 , p4 și p5 - intrusul atacă RC1
utilizeării abordării prezentate în această lucrare,
prin acțiunea respectivă a1 , a 2 și a 3 ; p6 - work-
vom considera un exemplu simplu (similar cu cel
din [16]). Din cauza limitărilor de spațiu, acest station atacată este compromisă; p7 - fileserver-ul
Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ... 21

fiind compromis, intrusul continue atacul prin alegerea acțiunii de atac a 3 , deja fiind com-promise
acțiunile a 2 și a 3 ; p8 - webserver-ul fiind compro- workstation și webserver-ul; p15 - intrusul nu atacă,
mis, intrusul continue atacul prin acțiunea a 3 ; p9 - este declanșată restabilirea workstation și a
atacul webserver-ului este depistat, administratorul webserver-ului; p16 - este declanșată restabilirea
RC începe restabilirea lui;
fileserver-ului și a webserver-ului. p17 - workstation
și fileserver-ul sunt compromise.
RPGS1
Comportamentul p1 atacatorului - tranziţii temporizate: t1 - atacul RC1 de către
t13
t8 a4 t5 intrus; t6 - atacul reușit al workstation; t7 - atacul
t1
t4 p2 t2 reușit al webserver-ului; t8 - restabilirea fileserver-
a3 a1
p10 ului compromis; t9 - atacul reușit al fileserver-ului;
t3 a2 t13 - restabilirea workstation compromisă din starea
p3
t28 t10 p10 ; t14 - restabilirea webserver-ului compromis;
p4
p5
p9
t15 - atacul și compromiterea webserver-ului; t16 -
t6 restabilirea fileserver compromis din starea p13 ;
t9 t7 t22
a4 t17 - restabilirea workstation compromisă în starea
t26 p7
p8 a3 p13 ; t 20 - atacul și compromiterea fileserver din
p6
t12 t11
t27 a2 starea p17 ; t 21 și t 22 - restabilirea respectivă a
a3 p12 p17 workstation și webserver, compromise în starea p15 ;
t29
t 23 , t 24 și t 25 - restabilirea respectivă a webserver,
t21 t16
t14 fileserver și workstation , compromise în starea p11 ;
a4
p15 t15 t20 t 28 - restabilirea workstation compromisă în
p16
t19 p13 starea p9 ; t 29 - t 28 - restabilirea workstation compro-

t17 a3 misă în starea p16 .


t18 p14
t23
- tranziţii imediate: t 2 , t3 , t 4 și t5 - acțiunile
p11
t25 t24 respective de atac a1 , a 2 , a 3 și a 4 ; t10 , t11 și t12 -
acțiunile respective de atac a 2 , a 3 și a 4 după
RPGS2
p20 compromiterea workstation din starea p3 ; t18 și
t37 p19 t31
t19 - acțiunile respective de atac a3 și a 4 după
p23
t32 p21
t30 t35 t33
compromiterea webserver-ului din starea p14 ; t 26 și
p24
p22 Workstation t 27 - acțiunile respective de atac a 4 și a3 după
t36 t34
p18
t38 Fileserver Webserver
p25 compromiterea workstation din starea p16 .
20
Semnificaţia locaţiilor şi a tranziţiilor RPGS2
din Fig. 3 pentru partea modelului RC1 atacată este:
Figura 3. Modelul de reţea RPGS1 și RPGS2 - locaţii: p18 - pachete ce trebuie procesate; p18 -
subiacente RPJSFI1 al RC1 atacată.
selectarea tipului de procesare; p20 - pachet în curs
p10 - atacul workstation este depistat, admi-
de procesare de către workstation; p21 - pachet în
nistratorul RC1 începe restabilirea acesteia; p11 -
curs de procesare de către webserver; p 22 - pachet
starea în care workstation, webserver-ul și
în curs de procesare de către fileserver; p23 - fir de
fileserver-ul sunt toate compromise; p12 -
workstation și webserver-ul sunt compromise; p13 - așteptare a pachetelor; p24 - număr de servere libere;

workstation și fileserver-ul sunt compromise; p14 -


p25 - pachet deja procesat.
22 Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ...

- tranziţii imediate: t31 , t32 și t35 - selectarea unde  j sunt ratele de declanşare cu valori certe ale
modului de procesare a unui pachet; t37 - alocarea tranziţiilor temporizate, iar ql sunt probabilităţile
unui server liber; t38 - eliberarea serverelor. de declanşare cu valori certe ale tranziţiilor imediate
care redau alegerea acțiunilor de atac ale jocurilor
- tranziţii temporizate: t30 - sosirea pachetelor în stocastice respective.
rețea; t33 , t34 și t36 - procesarea pachetelor de către După obţinerea probabilităţilor staţionare de
serverele respective. Aceste tranziţii au funcții de stare  i , exprimate parametric în termeni ai ratelor
gardă, care depind de stările respective ale RPGS1: de declanşare ale tranziţiilor, acestea apoi sunt
g (t33 )  ( m3  0) & ( m11  0) & ( m12  0) & ( m13  0), reprezentate ca NFIT. Intervalele aritmetice al
g (t34 )  ( m4  0) & ( m11  0) & ( m12  0) & ( m16  0), acestor NFIT sunt redate prin metoda de ( ,  ) -
g (t36 )  ( m5  0) & ( m11  0) & ( m16  0) & ( m13  0), tăieturi, bazată pe folosirea operatorilor max şi min
care pot produce intervale mai mari. Menţionăm că
unde mi  M ( pi ) este marcajul curent al lui pi .
  0 şi   1 reprezintă cel mai mare interval de
Apariția unui jeton în aceste locații indică la faptul
probabilitate pe când pentru   1 şi   0 obţinem
că serverul respectiv este compromis, atacul a
reușit, pachetele nu pot fi procesate și se va dec- probabilităţile de stare certe ale LMTC1. Teoretic,
lanșa procedura de restabilire a acestui server. ( * ,  * ) - tăietură a unui NFI oferă cel mai mare
Modelul RPJSFI1 a fost validat, folosind interval posibil de valori. Din moment ce ne dorim
produsul program instrumental VPNP [5] de să fie calculate probabilităţile ~i  [ i ,  i ] , cel
simulare vizuală, verificare şi evaluare a mai mare interval posibil al acestora este limitat la
indicatorilor QoS ale modelelor tip RPSG. intervalul ~i  [0, 1] , i  0, 1, 2,...,N, unde N+1
Graful redus de marcaje accesibile, în formă de
listă simbolică, al modelului RPGS1 care descrie este numărul de stări al LMTC1. Problema este de a
comportamentul părții atacatorului RC1 este: găsi o astfel de ( * ,  * ) - tăietură optimală, care va
M0 = [p1] [t1t2>M1, t1t3>M2, t1t4>M3; satisface această condiţie şi ea poate fi găsită
M1 = [p3] [t6t10>M5, t6,t11>M6, t6t12>M7; rezolvând următoarea problema de optimizare
M2 = [p4] [t7t26>M8, t7t27>M9; M3 = [p5] [t9>M4;    * şi    * [8] pentru ca soluția sistemului
M4 = [p6] [t8>M0; M5 = [p10] [t13>M0; de ecuații (1) să fie fezabilă și pentru NFIT ~i :
M6 = [p17] [t20>M10;
M7 = [p12] [t15t18>M11, t15t19>M12; Min (Z )  
M8 = [p9] [t28>M0; M9 = [p16] [t14>M4, t29>M2; cu restricţiile:  ( )  1 ;  i ( )  0 ;
i

M10 = [p13] [t16>M1, t17>M4;


M11 = [p11] [t23>M7, t24>M10, t25>M9; 0    1 ;  i ( )   i ( ) ,
M12 = [p15] [t21>M2, t22>M1; şi Max (Z )  
Analiza proprietăţilor comportamentale ale cu restricţiile:  i (  )  1 ;  i (  )  0 ;
RPGS1 arată că ea este mărginită, viabilă şi
0    1 ;  i (  )   i (  ) .
reiniţializabilă [6, 12]. Deci, LMTC1 care descrie
funcţionarea ei este ergodic [12], iar sistemul de
ecuaţii ce descrie funcţionarea modelului RPGS1 în 3. ANALIZA NUMERICĂ A QoS
regim staţionar este:
1 0  8 4  13 5  28 8 , 9 3  1q4 0 În această secţiune, vom evalua indicatorii de
6 1  1q2 0  16 10  22 12 , securitate şi de performanţă ai RC1 atacată, definiţi
în continuare prin calcularea probabilităţilor
7 2  1q3 0  29 9  21 12 , ~i ( ,  ) ale LMTC1, subiacent RPGS1 și ale
8 4  9 3  14 9  17 10 , LMTC2 al RPGS2.
13 5  6 q10 1 , 20 6  6 q11 1 , (1)
3.1. Analiza confidențialității
15 7  6 q12 1  23 11 , 28 8  7 q26 2 ,
(14  29 ) 9  7 q27 2  25 11 , În mod similar cu [7], unii indicatori SF de
securitate sunt consideraţi ca fiind confidenţialitatea
(16  17 ) 10  20 6  24 11 , costurile de securitate şi productivitatea ale RC,
(23  24  25 ) 11  15 q18 7 , care sunt funcţii de probabilităţile NFI ~i ( ,  ) ,
(21  22 ) 12  15 q19 2 , 1  12i 0  i , i  0, 1,..., n s . Aceste probabilităţi NFI pot fi interp-
Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ... 23

retate ca proporţia duratei de timp în care LMTC1 


q J21 ( d j )  (0.133, 0.533, 0.333) ,
se află în starea M i . În cazul în care atacul are câştigul cărora este: U J 2  32.67 .
succes, atacatorul poate naviga în mod neautorizat În acelaşi mod pentru jocurile J A3 ( p8 ) şi J A4 ( p14 )
prin fişierele RC1. Astfel, în modelul RPGS1
marcajul M 0 denotă starea de aflare a RC1 în bună cu matricea de plăți ˆ AJ 3 ( p7 )  ˆ AJ 4 ( p14 ) , ele-
funcționare, adică componentele ei nu sunt atacate. mentele cărora sunt :
Celelalte marcaje indică la faptul că RC1 este  3,3  40,  3,4  20,  4,3  30,  4,4  40 ,
atacată și unele componente ale acesteia sunt obţinem strategiile:
compromise. Prin urmare, indicatorul QoS de  
q J1 3 ( ai )  q 1J 4 ( ai )  (0.333, 0.667 ) ,
confidenţialitate al RC1 în regim staţionar, funcţie  
de  şi  , este calculat în baza expresiei: q J23 ( d j )  q J24 ( d j )  ( 0.667, 0.333)
cu câştigul: U J 3  U J 4  33.33 .
~Conf . ( ,  )  ~0 ( ,  ) . (2)
Substituind în sistemul de ecuaţii (1) mărimile
În acest context, vom considera un exemplu numerice redate de expresiile (3) şi a strategiilor
numeric de evaluare și analiză a acestui indicator jocurilor astfel definite, obţinem soluţiile acestui
pentru următoarele valori NFI ˆ i  ~i  10 4 sec 1 ale sistem de ecuaţii pentru intervalele respective
ratelor de declanşare ale tranziţiilor temporizate stânga şi dreapta:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
respective cu  i  [ i ; i ] :  i  ( i  ,  i  ) ,  i  ( i  ,  i  ) .
~ Analiza detaliată a acestor soluţii pentru
1  [(0.1  0.9 ), ( 1.1  0.1 ); (1  0.95 ), (1  0.2 )] ,
~ ~ ~
valorile NFIT prezentate de expresiile (2) ale
6  9  15  [(3   , 5   ); (4  2 , 4  2 )] , acestui exemplu arată că sunt verificate relaţiile:
~ ~
7  20  [(2   , 4   ); (3  2 , 3  2 )] , (3)   [0, 1] , 0   i ( )   i ( )  1 și   [0, 1] ,
~ ~ ~ ~ 0   i (  )   i (  )  1 , i  0, 1,...,12.
8  16  23  29  [(3   , 5   ); (4  2 , 4  2 )] ,
~ ~ ~ ~ De asemenea, această analiză arată că nivelul
13  17  21   25  [(7   , 9   ); (8  2  , 8  2  )] ,
~ ~ ~ ~ de confidențialitate al RC1 este sub formă de NFIT
14  22  24  28  [(5   , 7   ); (6  2  , 6  2 )] .
și valorile lui (pentru datele considerate de
În modelul RPSFI1 avem patru jocuri expresiile (3) ) se află, cu un anumit grad de
stocastice J 1A ( pl ) , redate de locaţiile pl cu tranzi- certitudine, în intervalul [ 0 .526317 , 0 .661832 ],
ţiile imediate respective, incidente înapoi la pl , adică ~Conf . ( ,  )  [~0 ( ); ~0 (  )] , unde:
t j  pl şi anume: J 1A ( p2 ) , J A2 ( p7 ) J A3 ( p8 ) şi J A4 ( p14 ) . ~0 ( )  (0.526317  0.073083  ,
Matricea de plăți ˆ AJ 1 ( p2 ) a jocului J 1A ( p2 ) este: 0.661832  0.062432  );
d1 d2 d3 d4  0 ( )  (0.5994 0.184248 , 0.5994 0.091008 ).
Pentru aceste valori NFIT, gradul de apartenență
a1 20 30 50 20
(certitudine) ~0 ( x ) la ~Conf . ( ,  ) al RC1 este:
a 40 10 20 50 ,
ˆ AJ 1 ( p2 )  2   - ~0 ( x )  ( x  0.526317) / 0.073083 pentru
a3 30 50 40 20
  0.52637  x  0.599400 ,
a4 10 30 30 40
Pentru jocul J 1A ( p2 ) obținem strategiile: - ~0 ( x )  (0.661832  x ) / 0.062432 pentru

q J11 ( a i )  ( 0.061, 0.388, 0.510, 0.041) , 0.599400  x  0.661832 ,

q J21 ( d j )  (0.082, 0.143, 0.367, 0.408) .
- altfel ~0 ( x )  0.
Câştigul acestui joc este: U J  32.45 . De asemenea, gradul de non-apartenență
1
(incertitudine)  ~0 ( x ) la ~Conf . ( ,  ) al RC1 este:
Pentru jocul J A2 ( p7 ) cu matricea de plăți:
d2 d3 d4 -  ~0 ( x )  (0.599400  x ) / 0.184248 pentru
0.415152  x  0.599400,
a 2 40 20 50
-  ~0 ( x )  ( x  0.599400) / 0.091008 pentru
ˆ AJ 2 ( p7 )  a3 35 40 20
  0.599400  x  0.690408,
a 4 25 30 40
- altfel  ~0 ( x )  0.
obținem strategiile:

q J1 2 ( a i )  (0.200, 0.467, 0.333) ,
24 Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ...

Gradul de ezitare ~ ( x )


0
la intervalul lucrările executate de RC1 la nivel local. Prin
urmare, conform legii Little relativ la sistemele de
respectiv al confidențilității RC1 este calculat în
aşteptare [6, 12] obţinem următoarea relaţie care
conformitate cu expresia:
determină productivitatea (engl. Throughput) RC1:
~ ( x )  1  ~ ( x )   ~ ( x ). ~z1 ~z1 ~
0 0 0
Thr .  E [ RC 1 ] /   33   x ,
În Fig. 4 sunt prezentate graficele respective ~ ~
ale gradului de certitudine, incertitudine și ezitare,  z2  E[ z2 ] /     ~ ,
Thr . RC 1 34 y

notate respectiv  0,  0 şi  0 , ale confiden- ~z3 ~z3


Thr .  E[ RC1 ] /   36  ~z .
tiallității RC1 funcție de ~0 ( ,  ) .
Analiza acestor indicatori QoS arată că pro-
ductivitțile serverelor RC1 sunt mărimi ce au forma
reprezentată de NFIT, iar valorile lor concrete
(pentru datele considerate de expresiile (3) ) sunt
determinate de intervale respective de certitudine și
incertitudine, funcție de ( ,  ) -tăieturi:
~ ( )  (0.87915 + 0.02537 , 0.91097 - 0.00645 ),
x

~y ( )  (0.89159 + 0.03015 , 0.93294 - 0.0112 ),


~ ( )  (0.90933 + 0.03461 , 0.96776 - 0.02382 ),
z

~x (  )  (0.90452 - 0.08761 , 0.90452  0.07814  ),


Figura 4. Graficele gradelor de certitudine,
incertitudine și ezitare ale confidențialității RC1. ~y (  )  (0.92174 - 0.14028 , 0.92174  0.04376 ),
~ (  )  ( 0.94394 - 0.17465  , 0.94394  0.03654  ).
z

2.3. Evaluarea productivităţii serverelor Pentru aceste valori NFIT putem determina în
mod respectiv: gradul de apartenență, gradul de
Pentru a evalua influenţa coruperii sistemului non-apartenență și gradul de ezitare la aceste
de securitate, ca rezultat reuşit al atacului, asupra intervale redate prin NFIT.
productivităţii serverelor RC1 vom presupune că În Fig. 5 sunt prezentate graficele respective de
durata totală de viaţă a acestuia este  . Deoarece apartenență şi non-apartenență la ~x care indică
firul de aşteptare în p23 este stabil limitat, numărul probabilitatea că atacul workstation RC1 nu a reuşit.
~zi
mediu de pachete E[ RC 1]
deservite de către 1

serverul respectiv al RC1 trebuie să fie:


~z1 ~ ~z2 ~ 0.8
E[RC 1 ]  33   x   , E[ RC1 ]  34   y  ,
~
E[ z3 ]    ~  , unde:
0.6
RC1 36 z

~x  1  (~1  ~7  ~10  ~11 ), 0.4 miua

~y  1  (~2  ~7  ~9  ~11 ) ,


miub
0.2 niua

~z  1  (~3  ~9  ~10  ~11 ). niub

~ x , ~ y ~z denotă respectiv probabi-


0
Aici și 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98

Figura 5. Graficele gradelor de apartenență şi


litățile că workstation, webserver-ul și fileserver-ul
nu sunt compromise, iar 33 , 34 și 35 sunt ratele non-apartenență la intervalul de probabilitate ~x .
respective de prelucrare a pachetelor de către aceste În mod similar pot fi determinaţi aceşti indica-
servere. tori ai ~y şi ~z pentru a evalua productivităţile
Pentru 30  (33  34  36 ) , numărul total de
~ serverelor RC1 respectivi.
lucrări deservite în acest mod este E[RC ] . În
stările nesecurizate toate pachetele expediate la
servere nu mai sunt sigure şi deci ele vor fi anulate, 3. CONCLUZII
deoarece acestea nu contribuie la evaluarea
productivităţii sistemului. Astfel, în această stare, În lucrare este propusă o abordare unificatoare
productivitatea sistemului este determinată doar de de modelare, evaluare şi analiză a indicatorilor
Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy ... 25

cantitativi QoS la riscul de atac al intruşilor reţelelor 7. Guţuleac E., Zaporojan S., Ţurcanu Iu.,
de calculatoare (RC), bazată pe îmbinarea meto- Gîrleanu I. Analiza QoS a sistemelor Ad-hoc cu
delor RPGS cu rate de declanşare ale tranziţiilor dispozitive de calcul orientate pe servicii prin reţele
care sunt numere fuzzy intuiționiste și a jocurilor Petri stocastice fuzzy. Meridian Ingineresc. 3, pp.
matriceale stocastice. În baza acestor paradigme 36-45, 2016.
este definită o nouă clasă de RPGS fuzzy 8. Kahraman C., Tüysüz F. Manufacturing System
intuiționiste cu jocuri stocastice, numite RPJSFI. Modeling Using Petri Nets. In: C. Kahraman & M.
Acest tip de modele permit de a descrie mai nuanţat Yavuz (Eds.): Prod. Engr. & Manage., STUD-FUZZ
comportamentul aşteptat al atacatorilor şi al 252, Springer-Verlag, pp. 95–124, 2010.
sistemului de securitate RC cu parametri fuzzy
9. Liu F., Heiner M., Yang M. Fuzzy Stochastic
intuiționişti care permit de a obţine rezultate mai
Petri Nets for Modeling Biological Systems with
realiste ale indicatorilor QoS specificaţi. În acest
Uncertain Kinetic Parameters. PLoS ONE 11(2):
context, este prezentat şi analizat numeric un model
e0149674, pp. 1-19, 2016. DOI:10.1371/ journal.
concret de RPJSFI care descrie comportarea
atacatorului şi a reacţiei sistemului de securitate al pone.0149674.
unei RC1 cu specificarea jocurilor stocastice şi a 10. Lin C., Wang Y Z., Wang Y. A Stochastic Game
ratelor de declanşare a tranziţiilor ce sunt NFIT Nets Based Approach for Network Security
nuanţate intuiţionist. Analysis. In Proceedings of the 29th International
Extinderea analizei prin includerea în acest tip Conference on Application and Theory of Petri Nets
de modele a unui protocol reconfigurabil de resta- and other Models of Concurrency, pp.21-33, 2008.
bilire a serverelor atacate va fi efectuată pe viitor. 11. Murata T. Petri Nets: Properties, Analysis
Un alt obiectiv este de a dezvolta şi a integra în and Applications. Proceedings of the IEEE,
mediul de simulare vizuală VPNP un subsistem ce
vol.77, no.4, pp.541-580, 1989.
va automatiza procesul de verificare şi analiză a
indicatorilor QoS ai modelelor de tipul RPJSFI. 12. Nagoorganil A., Ponnalagu K. An approach to
solve intuitionistic fuzzy linear programming
Lucrarea dată a fost efectuată în cadrul
problem using single step algorithm. International
Proiectului Naţional de Cercetări Ştiinţifice
Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume
Aplicative 15.817.02.28A din Republica Moldova.
86 No. 5, pp. 819-832, 2013.
13. Nayagam V. L. G., Sivaraman G. Modified
Bibliografie ranking of intuitionistic fuzzy numbers. Notes on
intuitionistic fuzzy Sets, vol.17, pp. 5-22, 2011.
1. Atanassov K. T. Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy
Sets and Systems, vol. 20, pp. 87-96, 1986. 14. Petri Nets Tools Database Quick Overview.
https://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/
2. Augustin T., Miranda E., Vejnarova J. PetriNets/tools/quick.html
Imprecise probability models and their applica-
tions. International Journal of Approximate 15. Sallhammar K., Helvik B. E., Knapskog S. J.
Reasoning, 50(4), pp. 581 – 582,2009. On stochastic modelling for integrated security and
dependability evaluation. The Journal of Networks,
3. Costa C. G., Benjamin Bedregal C., Doria Neto Vol. 1, Issue 5, 2006, p. 31 – 42.
A. D. Intuitionistic Fuzzy Probability. A.C. da
Rocha Costa, R.M. Vicari, F. Tonidandel (Eds.): 16. Tao M., Shan H. An improved method of the
SBIA 2010, LNAI 6404, 2010. Springer-Verlag attack tree model for mobile Ad Hoc networks
Heidelberg, pp. 273–282, 2010. Research. Computer Applications and Software,
Vol. 26, Issue 4, pp. 271 – 273, 2009.
4. Ding Z., Shen H. Applying Fuzzy Differential
Equations to the Performance Analysis of Service 17. Thamotharan S. A Study on Multi Server Fuzzy
Composition. D.-S. Huang et al. (Eds.): ICIC 2010, Queuing Model in Triangular and Trapezoidal
LNCS 6215, Springer-Verlag, pp. 118–125, 2010. Fuzzy Numbers Using   Cuts. International
Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5
5. Guţuleac E. Boşneaga C., Reilean A. VPNP- Issue 1, pp. 226-230, 2016.
Software tool for modeling and performance
evaluation using generalized stochastic Petri nets. 18. Zhuo W., Lin C., Chen X. Quantitative analysis
In Proc. of the 6-th International Conference on method of network attack and defense based on
D&AS-2002, Suceava, România, pp. 243-248, 2002.  stochastic game model. Journal of Computers, Vol.
9, pp. 1748 – 1762, 2010.
6. Guţuleac E. Evaluarea performanţelor sisteme-
lor de calcul prin reţele Petri stochastice. Editura
„Tehnica-Info”, Chişinău, 2004, - 276 p. Recomandat spre publicare: 19.01.2017.
26 Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul…

EVALUAREA UTILIZĂRII REZIDUURILOR AGRICOLE PENTRU


SCOPURI ENERGETICE. STUDIU DE CAZ PENTRU RAIONUL SOROCA,
REPUBLICA MOLDOVA
Andrei Gudîma, cerct. șt.,
Universitatea.Agrară de Stat din Moldova.

INTRODUCERE
Obiectivul general al acestei lucrări este
identificarea celor mai adecvate reziduuri agricole și
cuantificarea acestora în termeni de energie și
potențial de materie primă pentru obținerea
biocombustibililor solizi certificați ENPlus.
În calitate de obiect al cercetării au servit
reziduurile rezultate din activitățile agricole în
raionul Soroca și calitatea produselor finite obținute
din aceste reziduuri separat sau în amestec cu alte
tipuri de biomasă vegetală.
Importanța şi actualitatea studiului realizat
sunt justificate de volumul mare de reziduuri agricole
în Republica Moldova, rolul pe care-l are Figura 1. Aspecte din timpul măsurării puterii
valorificarea acestora la producerea calorifice a probelor de biomasă la calorimetrul
biocombustibililor solizi în condițiile raionului LAGET MS -10A.
Soroca.
În rezultatul sintetizării datelor din literatura inițială 25oC este egală cu 41,53 kJ/mol ce
de specialitate şi a cercetărilor experimentale proprii corespunde valorii de 206,0 J/g pentru 1% conținut
sunt formulate concluzii referitoare la cuantificarea hidrogen în probă, sau 23,05 J/g pentru 1% umiditate
cantitativă și calitativă a diferitor tipuri de reziduuri probă. Astfel, puterea calorifică inferioară în bază
agricole pasibile de a fi folosite la producerea uscată, la volum constant, derivată din puterea
biocombustibililor solizi calorifică superioară a fost calculată cu relația:
NCV v.net, d.: = GCV v.d - 206 × w(H)d, (1)
1. MATERIALE ŞI METODĂ în care GCV v.d este puterea calorifică superioară în
bază uscată la volum constant, J/g, w(H)d –
Au fost luate în studiu diferite tipuri de conținutul de hidrogen, în procente masice, din
reziduuri agricole specifice raionului Soroca, care combustibil fără umezeală.
prezintă interes sporit pentru producerea Puterea calorifică inferioară (pentru volum
biocombustibililor solizi în formă de peleți și constant) a probelor cu un anumit conținut de
brichete. umiditate (de exemplu, cu conținutul total de
Estimarea potențialului energetic al biomasei umiditate la recepție Mar) a fost calculată cu relația:
provenite din activități agricole se bazează pe
aprecierea fluxului acestor materiale în raport cu NCV v.net, m =.: NCV v.net, d.: (1-0,01M) – 23,05M.
producția culturilor respective obținute din datele (2)
statistice ale raionului Soroca.
Puterea calorifică a probelor a fost determinată 2. REZULTATE ŞI DISCUŢII
în conformitate cu standardul SMV EN 14918:2012.
A fost măsurată puterea calorifică superioară a Sectorul agricol are un rol semnificativ în
probelor cu umiditatea 0 în bomba calorimetrică contribuția economică a raionului Soroca. Din
LAGET MS – 10A (Figura 1). suprafața totală de 104299 hectare, mai mult de 60%
Puterea calorifică inferioară în bază uscată a este ocupată de activități legate de agricultură și cca.
fost calculată având în vedre că energia vaporizării 9% sunt teritorii ale fondului silvic și teritorii
(pentru volum constant) a apei cu temperatura destinate ocrotirii naturii. Din cele 63206 ha de
Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul… 27

terenuri cu destinație agricolă 54495 ha este teren argumentată cu indicatori complecși cantitativi şi
arabil și 7117 ha pentru alte scopuri agricole. calitativi de ordin tehnic, economic şi social.
Consumul anual de resurse energetice în raion Este important să se aibă în vedere că calitatea
constituie aproximativ 4 mii t cărbune (0,09 PJ), 8 biocombustibililor solizi, produși din biomasă
mil m3 gaz (0,27 PJ) și 1mie m3 de lemne (0,01 PJ). provenită din activități agricole, este diferită față de
Din punct de vedere istoric, reziduurile cea a biocombustibililor obținuți din biomasă
agricole au constituit o sursă tradițională de furaj lemnoasă de origine silvică. În majoritatea cazurilor,
pentru animale, îngrășăminte organice și supliment peleții și brichetele din reziduuri agricole au un
de energie pentru pregătirea bucatelor și încălzirea conținut mai mare de cenușă, fuzibilitatea cenușii
locuințelor în mediul rural. Folosirea, în ultimul este mai mică, conțin mai mult sulf, azot și clor. Din
deceniu, a reziduurilor agricole în formă densificată acest motiv, biomasa provenită din reziduuri agricole
(peleți și brichete) a condus la extinderea domeniului trebuie tratată separat atât ca potențial energetic și
de utilizare a acestora exprimată prin utilizarea lor în impact asupra dezvoltării durabile a agriculturii, cât
calitate de combustibil de bază pentru diverse și ca posibilitate de folosire a acesteia în calitate de
termocentrale de ultima generație, folosite în materie primă la producerea biocombustibililor solizi
grădinițe de copii, școli, case individuale etc. cu caracteristici pretate la cerințele normelor
Potențialul de biomasă, pasibil pentru internaționale ENPlus.
generarea de energie, este destul de semnificativ Cantitatea de reziduuri, provenite anul din
fiind vizat ca o opțiune eficientă de sporire a culturi agricole cultivate în raionul Soroca, s-a
securității energetice din surse autohtone. Se calculat și estimat folosind datele statistice ale
estimează că Republica Moldova poate genera anual autorităților locale din raionul Soroca. În tabelul 1 se
biomasă provenită din reziduuri agricole cu un prezintă situația producției agricole din raion pentru
potențial de cca 21 PJ ce ar putea acoperi 22% din anii 2012-2015. Potențialul energetic s-a calculat
necesarul total de resurse energetice consumate în pentru media anilor luați în studiu. Pentru a estima
Republica Moldova [1]. La aceasta se mai adaugă și potențialul energetic al biomasei provenită din
o posibilă reducere a emisiilor de CO2 estimate la 1,2 culturi agricole a fost măsurată puterea calorifică
mil tone/an. superioară a probelor respective și, apoi, a fost
Cu părere de rău, perspectiva optimistă, calculată puterea calorifică inferioară pentru
expusă de către IDIS „Viitorul” [3], dar și de alți umiditatea 0 și pentru umiditatea de 10% conform
autori [1, 4], pe parcursul ultimilor ani, a fost metodologiei descrise în compartimentul Materiale
realizată doar parțial. Astfel, conform datelor și metode. Datele respective au fost introduse în
statistice [4], în structura consumului final de resurse Tabelul 2. Potențialul energetic pentru fiecare
energetice, în anul 2014, biocombustibilii și suprafață specifică fiecărei culturi s-a determinat cu
deșeurile constituie 13,1 %. Situația creată are mai următoarea relație:
multe explicații, printre care pe primul loc se Ps.ener,S.=Simp.b.i. Krez.Kd.e.(1-Kper.)NCV, MJ/an,
plasează cunoașterea insuficientă a potențialului real
de biomasă agricolă. Informația despre valoarea în care Sieste suprafața pentru care este estimat
acestui potențial, în mod obligatoriu, trebuie să fie potențialul energetic al biomasei, în ha; mp.b.i.– masa
Tabelul 1. Date statistice cu privire la producția agricolă în raionul Soroca pe anii 2012-2015.
28 Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul…

producției de bază la un hectar/an, Krez.– factorul putere calorifică joasă, plasând-o, la acești indici, pe
unitar de conversie pentru cultura respectivă; Kd.e.– locurile 9 și 10. Aceste afirmații nu se referă la
factorul de disponibilitate a biomasei pentru scopuri biomasa obținută din coji de semințe de floarea-
energetice pentru cultura respectivă, Kper.– soarelui care, după datele din Tabelul 2, posedă o
coeficientul pierderilor inevitabile de la recoltare, putere calorifică superioară în bază uscată egală cu
transportare și stocare, NCV – puterea calorifică 20,02 MJ/kg sau, recalculată, o putere calorifică
inferioară a biomasei respective inferioară la umiditatea 10% egală cu 16,68 MJ/kg.
Ierarhizând tipurile de biomasă după diferiți Conform normelor internaționale, peleții
indicatori (Tabelul 3) constatăm că cel mai mare pentru consum neindustrial de calitatea ENPlus 3,
volum de biomasă, rezultată din activități agricole în trebuie să posede o putere calorifică inferioară la
raionul Soroca, se obține de la cultivarea florii- recepție, de cel puțin 16,5 MJ/kg [7, p. 121]. Astfel,
soarelui (cca 17,7 mii tone), urmată de porumb (16,8 putem confirma că, peleți cu o putere calorifică
mii tone) și de reziduuri lemnoase de la pomi corespunzătoare normelor EN plus pot fi fabricați din
fructiferi din specia sămânțoaselor (5,24 mii tone). biomasa lemnoasă rezultată din operațiile de tăiere și
Însă, aici trebuie menționat că, biomasa rezultată de emondare a pomilor fructiferi (poz. 3 și 10, tab. 3)
la cultivarea florii-soarelui și a porumbului posedă o adăugând la aceasta și biomasa din coji de semințe
de floarea-soarelui.
Tabelul 2. Potențialul de biomasă accesibil pentru producerea peleților provenită din reziduuri agricole în
raionul Soroca (media pe anii 2012-2015).

Biomasa cu nr. de ordine 4, 5 și 11, deoarece La acest capitol este necesar să se aibă în
posedă o putere calorifică inferioară apropiată de vedere că normele ENPlus înaintează un șir de alte
15,5 MJ/kg, ca putere calorifică, poate fi folosită în cerințe referitoare la calitatea biocombustibililor
amestec pentru obținerea peleților certificați ENPlus. solizi, cerințe care sunt dependente de materia primă.
De asemenea, este important să menționăm că Printre acestea se regăsesc, în primul rând, conținutul
puterea calorifică a produsului finit poate fi mărită și fuzibilitatea cenușii, conținutul de elemente
prin diverse procedee tehnologice, de exemplu, chimice, conținutul de aditivi și altele.
torefierea sau adausul de aditivi naturali cu putere
calorifică sporită.
Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul… 29

Tabelul 3. Ierarhizarea tipurilor de biomasă după diferite criterii.

CONCLUZII Bibliografie
1. Marian Gr. Managementul biomasei agrosilvice
Cercetările experimentale întreprinse în cadrul pentru scopuri energetice. Ch.: Iunie Prim, 264 p.
studiului de caz pentru condițiile raionului Soroca, 2. Marian Gr., Muntean A., Gudîma A., Pavlenco A.
Republica Moldova, a scos în evidență că în raion, Considerații cu privire la estimarea potențialului de
din activități agricole, rezultă cca 49,4 mii tone de biomasă pentru scopuri energetice rezultată din
reziduuri agricole disponibile de a fi folosite în reziduuri agrosilvice. În: Lucrări științifice UASM.
calitate de biocombustibili solizi ce constituie V. 38, 2013. pp. 66-70.
aproximativ 0,74 PJ, potențial care depășește de două 3. Estimarea potențialului energetic al biomasei din
ori potențialul de surse energetice folosite pentru culturile agricole pentru brichetare la nivel de
încălzire în raion. regiuni şi raioane, pentru anii 2009-2010. Studiu
Din volumul de biomasă rezultat din activități elaborat de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului
agricole în raionul Soroca, doar 5 % posedă o putere Energie și Biomasă în Moldova. Chișinău: Bons
calorifică inferioară ce depășește 16,5 MJ/kg și care oficec, 2012, 172 p.
poate fi folosită direct la fabricarea peleților și 4. Hăbăşescu I., Cerempei V. Potenţialul energetic
brichetelor cu o putere de ardere corespunzătoare al masei vegetale din agricultura Republicii
cerințelor ENPlus, aproximativ 20% de biomasă Moldova. http:// agriculture.md/sip/files/pemva.pdf
agricolă (paie de grâu, reziduuri de rapiță, și de sorg) 5. Anuarul statistic al Republicii Moldova, ediția
poate fi folosită pentru fabricarea biocombustibililor 2015.
solizi de calitate prin formarea unor amestecuri, în 6. Marian G., Gudîma A., Muntean A. et al. Pelete
care biomasa menționată ar avea rolul de din paie, considerații pro şi contra. Lucrări
componentă principală, celelalte tipuri de biomasă științifice FIATA, UASM, 2015, pp. 115 – 120.
pot fi folosite în calitate de umpluturi ca componente 7.Marian Gr. Biocombustibili solizi, producere și
secundare. proprietăți. Chișinău, 2016, 172 p.

Recomandat spre publicare: 11.01.2017.


30 Influenta parametrilor tehnologici la generarea formațiunilor spațiale …
   

INFLUENȚA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI – TENSIUNE,


CANTITATE DE ELECTRICITATE - LA GENERAREA FORMAȚIUNILOR
SPAȚIALE ALCĂTUITE DIN ATOMI DE CARBON DE TIPUL
FULERENELOR, LA APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN
IMPULS
1
Laurentiu Marin, drd , prof. dr. hab. Pavel Topala 2, 3Petru Stoicev, prof.dr.hab., 2Besliu Vitalie,
conf.univ.dr., 2Alexandr Ojegov, conf.univ.dr., 2Natalia Pînzaru, 2Dorin Guzgan, 3Andrei Platon
1
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti,
Bucuresti, Splaiul Independenței nr. 202, sector 6 România
2
Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți, Str.Pușkin, Rep.Moldova
3
Universitatea Tehnica a Moldovei, Chișinău, Rep. Moldova

INTRODUCERE că elaborarea unei tehnologii eficiente de formare a


depunerilor de grafit pe suprafețele active ale
Formarea peliculelor de grafit, la scara micro- pieselor din industria constructoare de mașini si
și nano-metrică, pe suprafețele pieselor executate din aparate, ar permite rezolvarea cu succes a unui sir
diferite aliaje metalice provoacă difuzia acestora în de probleme cum ar fi: asigurarea refractarității
stratul superficial, însoţită de formarea carburilor cu suprafețelor, obținerea unor suprafețe rezistente la
duritate înaltă, iar ca rezultat - sporeşte rezistenţa de uzură, micșorarea coeficientului de frecare a
uzură a acestui strat [1-5], care este intermediar între suprafețelor pieselor ce funcționează în cupluri
depunerea de grafit și metalul de bază a piesei. cinematice, formarea peliculelor de tampon la
Procesul de formare a peliculelor de grafit, în toate interfața dintre două suprafețe dintr-un cuplu,
cazurile, conduce la micşorarea rugozităţii suprafeţei eliminarea parțială sau totală a efectului de priză
prelucrate. În conformitate cu rezultatele obținute de dintre piesele din cuplu, etc.
autorii [4], aplicarea peliculelor pe suprafeţele
pieselor, ce funcţionează în cuplurile cinematice,
conduce la micşorarea coeficientului de frecare, cel 1. MATERIALE ŞI METODICĂ
puţin de 3 ori. Încercările experimentale au REALIZĂRII CERCETĂRILOR
demonstrat că, efectul de priză în îmbinările cu filet, EXPERIMENTALE
cauzat de difuzia reciprocă a materialelor
constituente ale pieselor de îmbinare, este limitat de Încercările experimentale de formare a
prezenţa peliculelor de grafit şi, chiar în cazul depunerilor din grafit pe suprafețe metalice au fost
menţinerii cuplului în cuptoare la temperaturi executate în condiții normale în mediul de lucru –
cuprinse în limitele 400-800 °C a demonstrat, că aer. În acest scop au fost aplicate descărcări electrice
între piesele cuplului executate din oţeluri de în impuls, canalul de plasmă a cărora interacționa
construcție efectul de priză în îmbinare nu este cu suprafețele electrozilor în regimul de întreținere
prezent [4]. Formarea peliculelor pe suprafeţele pe petele electrodice ”reci” pentru a evita topirea ,
interne ale ţevilor permite eliminarea efectului de vaporizarea si prelevarea de material de pe acestea.
priză pentru dopurile de parafină, care sunt o În calitate de electrozi-scule erau luate bare
problemă în cazul conductelor de transportare a executate din grafit tehnic de formă cilindrică cu aria
petrolului. Cercetările experimentale şi încercările secțiunii transversale de 5-7 mm2. Pentru a apropia
industriale vin să demonstreze, că depunerile se la maxim rezultatele obținute de interesele
formează mai eficient în cazul includerii piesei întreprinderilor producătoare, în calitate de piese au
prelucrate în conturul de descărcare a generatorului fost alese: piulițele și buloanele cu filet metric М16,
de impulsuri de curent în calitate de anod, iar plonjoarele aplicate la turnarea sticlelor de ambalaj,
peliculele formate pot atinge grosimi de până la 7 piese-componente ale formelor de turnare a sticlei,
micrometri, acestea sporind durabilitatea de segmente de țevi, filiere pentru extrudarea maselor
funcţionare a componentelor formelor de turnare de plastice, etc. Aceste piese erau conectate în conturul
cel puţin 2 ori, datorită calităţilor sale de lubrifiant în de descărcare a generatorului de impulsuri de curent
stare solidă şi proprietăţilor antirefractare pe care le în calitate de anod. Materialele, din care erau
posedă [2, 5]. Din cele menționate mai sus rezultă,
Influenta parametrilor tehnologici la generarea formațiunilor spațiale… 31
   
executate probele, erau relativ diverse si cuprindeau semisferă şi electrozi-sculă cu partea activă ascuţită
grupa otelurilor (Otel 45 si Otel 37), fonte aliate și sub formă de con. Acest lucru a fost realizat în
bronzuri. scopul determinării influenţei geometriei suprafeţei
În scopul formării depunerilor de grafit, în de lucru a electrodului-sculă asupra uzurii acestuia.
lipsa topirii și vaporizării suprafeței prelucrate a În Fig.1 se prezintă dependenţele uzurii
piesei, în calitate de sursă de energie se aplica electrozilor-sculă, confecţionaţi din materiale
generatorul de impulsuri de curent, a cărui conductibile (grafit). După cum se poate observa din
construcție și principiu de funcționare este descris în aceste dependenţe, uzura electrozilor-sculă creşte în
lucrarea [1]. Acesta asigura formarea impulsurilor de toate cazurile odată cu creşterea energiei acumulate
curent cu durata cuprinsă în intervalul 10-6-10-7 s, pe bateria de condensatoare.
ceea ce corespunde duratei de viață a petelor
electrodice ”reci”. Generatorul asigură formarea
impulsurilor de curent cu următorii parametri:
energia degajată în interstiţiu WS= 0-4,8 J, energia
acumulată pe bateria de condensatoare Wc= 0-12 J,
la tensiunea aplicată la încărcarea bateriei de
condensatoare Uc= 0- 250V, pentru o capacitate a
acesteia cuprinsă în limitele de C=100-600 µF cu
pasul 100 µF. Generatorul asigură și formarea
impulsurilor de tensiune înaltă (U= 12-24 kV), fapt
prin care se asigură amorsarea descărcărilor
electrice în impuls la valori ale interstiţiului S =
0,05-2,5 mm, cu frecvenţa descărcărilor f = 0-50Hz. Figura 1. Variaţia uzurii electrodului-sculă
Morfologia suprafețelor prelucrate a fost confecţionat din grafit în funcţie de energia
studiată prin metoda SEM, iar cea de compoziție acumulată pe bateria de condensatoare: partea activă
chimică - prin metoda EDX. a electrodului-sculă are forma unei emisfere.
Uzura electrodului-sculă, confecţionat din
2. REZULTATELE CERCETARILOR grafit poate fi explicată prin faptul că, acest material
EXPERIMENTALE nu este un metal, iar legăturile dintre constituenţii lui
sunt de tip Wan der Wales (legături slabe). În acelaşi
2.1. Alegerea formei si materialul electrodului timp este necesar a menţiona că, grafitul
–sculă interacţionează cu plasma şi din punct de vedere
chimic este activ la oxidare, ceea ce provoacă
În procesul prelucrării prin DEI, fie prelucrare suplimentar eroziunea lui.
dimensională sau formarea straturilor de depunere, Din analiza surselor bibliografice şi în urma
are loc prelevarea anumitei cantităţi de material de efectuării cercetărilor experimentale s-a constatat că,
pe suprafaţa electrodului-sculă. Datorită acestui fapt practic, în toate cazurile prelevarea materialului de
electrodul-sculă îşi schimbă dimensiunile sale, ceea pe suprafaţa anodului este mai pronunţată în raport
ce conduce la modificarea condiţiilor de prelucrare. cu prelevarea materialului de pe suprafaţa catodului.
Reieșind din aceste considerente pentru sporirea Eficienţa obţinerii peliculelor de grafit, în cazul când
preciziei de prelucrare, ca preventiv este necesar de electrodul-sculă este conectat în circuitul de
ales corect materialul electrodului-sculă şi de descărcare în calitate de catod, este foarte mică şi de
selectat un regim energetic, la care uzura acestuia va aceea nu s-a studiat mai detaliat caracteristicile
fi liniară. Astfel, se impune alegerea materialului proceselor (uzura) ce au loc.
electrodului-sculă din grafit reușind din motivul, că În Fig.2 se prezintă dependenţa uzurii
se doreşte obţinerea peliculelor de grafit pe electrozilor-sculă cu părţile active ascuţiţi prealabil
suprafeţele prelucrate. sub formă de con, în raport cu variaţia energiei
În continuare se examinează influenţa energiei acumulate pe bateria de condensatoare. Cum şi în
acumulate pe bateria de condensatoare asupra uzurii cazul precedent, se observă că uzura electrozilor-
electrodului-sculă. În acest scop, au fost selectate sculă bară ascuţiţi sub formă de con creşte cu
patru valori ale energiei acumulate pe bateria de creşterea energiei acumulate pe bateria de
condensatoare: 0,5J; 1J; 1,5J; 2J. condensatoare. În afară de aceasta, s-a observat că în
Au fost supuse cercetărilor electrozii-sculă cu acest caz uzura electrozilor-sculă este puţin mai
suprafaţa activă a barei cilindrică cu diametrele de 1 intensivă de cât în cazul când corpul de lucru a
- 6 mm, cu suprafaţa activă ascuţite până la acestora este ascuţit sub formă de semisferă.
32 Influenta parametrilor tehnologici la generarea formațiunilor spațiale …
   
Frecvenţa impulsurilor de lucru se stabileşte
la generator, iar d – diametrul zonei de interacţiune a
descărcării unitare pe anod, se calculă cu relaţia:
4W (3)
d
QS
sau se determină experimental. În relaţia (3)

W   i (t )U (t )dt - energia degajată în interstiţiu,
0

Q  q - căldura de topire, S – mărimea


Figura 2. Variaţia uzurii electrodului-sculă interstiţiului.
confecţionat din grafit în funcţie de energia
acumulată pe bateria de condensatoare: partea activă 2.2. Analize SEM
a electrodului-sculă are forma unui con.
Analiza morfologiei suprafeţei prelucrate prin
Din analiza rezultatelor obţinute în urma descărcări electrice în impuls cu electrozi-sculă din
cercetărilor experimentale se poate menţiona că grafit a demonstrat ca schimbările fizico-chimice pe
uzura electrozilor-sculă depinde nu numai de suprafaţa nu depăşesc mărimi micrometrice. În afară
parametrii energetici, dar şi de geometria de componentele iniţiale ale materialului prelucrat se
suprafeţelor active ale acestora. atestă o cantitate considerabilă de carbon (circa
Pentru confecţionarea electrodului este 80%) în conţinut atomic. Analiza microstructurii
necesar de ales un material mai rezistent la eroziune, micro-şlifurilor transversale demonstrează, că marea
deoarece uzarea electrodului conduce la schimbarea majoritate a carbonului transferat pe suprafaţa piesei
interstiţiului dintre electrozi, iar aceasta la rândul se atestă la adâncimi de ordinul micrometrilor, ceea
său aduce la nerespectarea procesului tehnologic de ce permite a conclude că este posibilă formarea
prelucrare. În conformitate cu rezultatele obţinute fazelor de carburi şi a celor de grafit în mod separat
anterior, stabilitatea la eroziune a materialelor se la interfața piesa metalică si depunerea formată cu
determină de proprietăţile termo-fizice ale lor: aplicarea DEI.

  CTnn2 (1)

în care: C- capacitate termică;  - densitate;  -


conductibilitate termică corespunzător; Tnn2 -
temperatura de topire.
Materialul de execuție, a electrozilor-scule
din grafit, prezintă bare de formă cilindrică cu
diametrul 6 mm. Ulterior, dacă era necesar, se
obţineau prin metoda aşchierii diametre mai mici de
până la 1 mm.
Pentru alegerea formei electrodului se
impune condiţia ca, fiecare descărcare ce se Figura 3. Morfologia SEM a peliculei de grafit,
recepţionează să se înceapă de la o nouă suprafaţă depusă pe suport din Otel 45.
rece. Cel mai bine satisface această condiţie forma
de disc sau de bară cilindrică din grafit rezultată de
disc, deoarece cunoscând frecvenţa impulsurilor de
lucru şi diametrul zonei de interacţiune a descărcării
pe suprafaţa electrodului, se poate determina viteza
lui de mișcare liniară cu relaţia:
V=fd (2)
în care: f – frecvenţa succesiunii impulsurilor de
lucru; d – diametrul zonei de interacţiune a canalului
de plasmă cu suprafaţa electrodului.
Figura 4. Compozitia chimică a peliculei formate
determinată prin metoda EDX.
Influenta parametrilor tehnologici la generarea formațiunilor spațiale… 33
   
Dacă, e să analizăm cele prezentate în fig.3,
putem constata că, pelicula este formată din clastere
de formatiuni nanometrice. Între aceste clastere si
repectiv între formatiunile ce le constituie se atestă
goluri (pori), fapt prin care se pot explica un sir de
proprietăti pe care le posedă.
În rezultatul formării pe suprafața piesei a
peliculei de grafit diametrul plonjorului s-a mărit în
mediu cu aproximativ 14 μm faţă de diametrul
iniţial, adică ca rezultat avem depuneri de grafit cu
dimensiunea respectivă pe suprafaţă sub formă de
peliculă continuă. Figura 5. Rezultatele analizei termogravimetrice a
Astfel aplicarea peliculelor de grafit (cu depunerilor de grafit.
conținut majoritar de carbon fig.4) pe suprafetele
pieselor constituent ale formelor de turnare a sticlei
a permis a stabili functionalitatea acestora foarte
eficientă. Pieselor li-a fost asigurată o durabilitate de
cel putin de 2 ori mai mare, în raport cu pisele venite
din fabrică [7-11]. Acest fapt poate fi explicat si prin
aceea, că grafitul prezintă un unguent în stare solidă
si împedică aderarea sticlei la suprafata piesei, si
a) b)
respectiv uzura acesteia prin aderentă, cât si prin
Figura 6. Prezentarea grafică spațială a structurilor:
faptul că, pelicula de grafit posedă proprietăti
a – fulereni ce au absorbit azot; b – nano-tuburi de
antirefractare si serveste în calitate de izolator termic
carbon care au absorbit compușii: OH-, O–C si O–
între suprafata piesei metalice si sticla lichidă.
C=O
Cele expuse mai sus se confirm si de
rezultatele obținute de autorii lucrărilor [13-17], care conformitate cu cele stabilite de autorii [31] poseda
au supus încercărilor plonjoarele în condiţii reale de această capacitate. Pelicule de grafit, formate pe
exploatare și, ca rezultat s-a stabilit că plonjoarele suprafeţe metalice prin metoda electroeroziunii [31],
formelor de turnare, pe suprafaţa activă a cărora au posedă de o mulţime de proprietăţi funcţionale
fost formate pelicule de grafit, au funcţionat la benefice, cum ar fi: micşorează aderenţa de
57600 cicluri în lipsa modificării formei şi suprafaţă de 4 ori; micșorează coeficientul de frecare
dimensiunilor acestora. În acest sens, pentru a în cuplele cinematice de la 0,4 până la 0,1; sporeşte
compara uzura plonjoarelor formelor de turnare a rezistenţa la uzură a pieselor componente a formelor
sticlei s-au executat cercetări experimentale în ciclu de turnare a sticlei de 3-4 ori, condiţionează
tehnologic [27]. creşterea rezistenţei la coroziune, în mediile chimic
agresive, de 1,5 ori.
2.3. Încercări termo-gravimetrice (TGA)

După cum a fost deja relatat în lucrarea [30], la 3. CONCLUZII


tratarea depunerilor de grafit în condiții de sporire a
temperaturii în mediu de azot, masa eșantioanelor Eficienta prelevării grafitului de pe electrod
cercetate atestă o creștere la temperaturile de pe suprafața prelucrată, practic, nu este influențată
222,99οC, 476,12οC si 614,73οC (fig. ). Acest de forma capătului activ al electrodului;
fenomen poate fi explicat numai prin formarea Ca rezultat al aplicării peliculelor de grafit pe
structurilor 3D de tip fulereni[18-26, 28,30], care au suprafeţele metalice prin metoda descărcărilor
capacitatea de înglobare a atomilor de azot (fig.6a)În electrice în impuls am putea afirma ca, acestea:
rezultatul cercetărilor experimentale si analizei XPS, - posedă proprietăţi anti-aderenţă, posedă
executate si prezentate în lucrarea [31], a fost proprietăţi bune de lubrifiere, micşorează coroziunea
determinat că, în afară de carbon, peliculele formate pieselor cuplelor cinematice în anumite medii
mai conțin compuși organici de următoarele tipuri: agresive;
OH-, O–C și O–C=O. Comportamentul respectiv al - comportamentul respectiv al peliculelor de
peliculelor de grafit ar putea fi cauzat si de sinteza grafit ar putea fi cauzat de sinteza structurilor de
structurilor de tipul fulerenilor, sau nano-tuburilor de tipul fulerenilor si nano-tuburilor de carbon.
carbon cu un singur perete (fig.6), care în
34 Influenta parametrilor tehnologici la generarea formațiunilor spațiale …
   
Bibliografie Advanced Manufacturing Technologies, Sozopol,
Bulgaria, 2013, pp. 97-104.
1. Luneva V.P., Verhoturov A.D., Coziri A.V., 12. Kurochkin Yu. V., Demin Yu. N. Technology
Glabet T.V., Brui V.N. Using the Cr-Ni alloys for for surface hardening of parts by treatment with
the electric discharge deposition forming of. EPI, Nr concentrated energy flux. Chemical and Petroleum
4, 2005, pp.11-18. Engineering, V. 37, 2001, pp. 404-408.
2. Burumculov F. H., Lezin P.P., Senin P.V., 13. Mihaliuc A. The roughness reduction of electro
Ivanov V.I. The electric discharge tehnology aimed sparkle co rings during the following processing
at retreading and hardening of the machining pieces with graphite electrode. EPI. No. 3, 2003, pp. 21-23.
and tools. USM “Ogareva”, Saransk. 2003. 14. Bulent Ekmekci, Oktay Elkoca, Abdulkadir
3. Topala P. The transfer of mass and diffusion Erden. A comparative study on the surface integrity
processes on surface layers of engoine parts during of plastic mold steel due to EDM, Metallurgical and
electrosparkle processing. The materials of Materials Transactions. ProQuet Science Journals.
international conference: the technologies of Feb 36B, 2005, pp. 117-124.
maintaining, retreading and hardening of engine 15. Topala P., Beshliu V. Graphite deposits
parts. Saint-Petersburg. V.2, 2007, pp. 234-242. formation on innards surface on adhibition of
4. Beshliu V. Structure and Properties of Surface electric discharges in impulses. Bulletin of the
Layers of Pieces Cemented when Interacting with Polytechnic Institute of Iasi, Vol. LIV, 2008, pp. 105-
the Plasma Channel of Electric Discharges in Pulse. 111.
The annals of „Dunărea de Jos” University of 16. Beşliu V. Structure and Properties of Surface
Galaţi, Fascicle V, Technologies in machine Layers of Pieces Cemented when Interacting with
building Vol.1, 2008, pp. 24-30. the Plasma Channel of Electric Discharges in Pulse.
5. Mihaliuc A. The roughness reduction of The annals of „Dunărea de Jos” University of
electrosparkle co rings during the following Galaţi, Fascicle V, Technologies in machine
processing with graphite electrode. EPI. Nr.3, 2003, bulding, Vol.1, Year XXIV (XXIX), 2008. P.75-82.
pp. 21-23. 17. Topala P., Mazuru S., Besliu V., Cosovschii
6. Topala P. Condition of thermic treatment and P., Ojegov A. Application of EDI in increasing
chemico-superficial innards, with the adhibition durability of glass moulding forms poansons.
electric discharge in impulses. Nonconventional ModTech-2011. 25-27 May, 2011. Vadul lui Voda-
technologies review. Nr.1, 2007, pp.129-132. Chisinau, Republic of Moldova, 2011, pp.1093-
7. Topala P., Beshliu V. Graphite deposits 1096.
formation on innards surface on adhibition of 18. Ruxanda G., Stancu M., Vizireanu S., Dinescu
electric discharges in impulses”. Bulletin of the G., Ciuparu D. Journal of Optoelectronics and
Polytehnic Institute of Iassy, T.LIV, 2008, pp.105- Advanced Materials, vol. 10, no. 8, 2008, pp. 2047-
111. 2051.
8. Topala P., Stoicev P., Epureanu A., Beshliu V. 19. Howard J, McKinnon, J. Thomas,
The hardening of steel surfaces on the sections for Makarovsky Ya., Lafleur A., Johnson M. Elaine
electrosparkle alloyage. International Scientific and "Fullerenes C60 and C70 in flames". Nature 352
Technical conference Machinebulding and 6331: (1991). 139–41.Bibcode:1991Natur.
technosphere of the XXI century. Donetk, 2006, pp. 352..139H. doi:10.1038/352139a0. PMID 2067575.
262-266. 20. Howard J., Lafleur A., Makarovsky Y., Mitra
9. Topala P. Stoicev P. Tehnologii de prelucrare S., Pope C., Yadav T. Fullerenes synthesis in
a materialelor conductibile cu aplicarea combustion. Carbon 30 (8): 1992. 1183.
descărcărilor electrice în impuls., Chişinău, Tehnica doi:10.1016/0008-6223(92)90061-Z.
– Info, 2008, 265 p. 21. Kroto H. W., Heath J. R., O'Brien S. C., Curl
10. Topală P., Beşliu V., Stoicev P., Ojegov A. R. F., Smalley R. E. C60: Buckminsterfullerene.
Structural modifications – properties of surface Nature 318 (6042): 1985. 162–163. Bibcode:
micro-strata with graphite depositions. International 1985Natur.318..162K. doi:10.1038/318162a0
Journal of Modern Manufacturing Technologies, vol 22. Zhao Yufeng, Kim Yong-Hyun, Dillon A. C.,
II, 2013, pp. 97-102. Heben M. J., Zhang S. B. Hydrogen Storage in
11. Topala P., Marin L., Beşliu V. Applying Novel Organometallic Buckyballs. Physical Review
graphite micropellicles to decrease the coefficient of Letters 94 (15): (22 April 2005). 155504.
superficial adhesion. Advanced Manufacturing Bibcode:2005PhRvL..94o5504Z.
Technologies 2013, 7th international seminar doi:10.1103/PhysRevLett.94.155504. Retrieved 24
September 2012.
Influenta parametrilor tehnologici la generarea formațiunilor spațiale… 35
   
23. Hirsch A., Bellavia-Lund C. et al. Fullerenes
and Related Structures (Topics in Current
Chemistry). Berlin: Springer. 1993. ISBN 3-540-
64939-5
24. Diederich F. N. Covalent fullerene chemistry.
Pure and Applied Chemistry 69 (3): 1997. 395–400.
doi:10.1351/pac199769030395. edit
25. Li Y. et al. Structures and stabilities of C60-
rings. Chemical Physics Letters 335 (5–6): 2001.
524. Bibcode:2001CPL...335..524L. doi:10.1016/
S0009-2614(01)00064-1.
26. Topala P., Mazuru S., Besliu V., Cosovschii
P., Ojegov A. Application of EDI in increasing
durability of glass moulding forms poansons.
Proceedings of The 15th International Conference,
Modern Technologies, Quality and Innovation.
Vadul-lui-Vodă, Chişinău, V.II, 2011. 1093-1096.
ISSN 2069-6736.
27. Topala P., Besliu V., Marin L. Decreasing
theadhesion effect of surfaces using graphite pellicle
deposition through electric discharges in pulse.
Advanced Materials Research, Vol. 1036, Trans
Tech Publications, Switzerland, 2014, pp. 172-177.
Doi:10.4028.
28. Topala P., Besliu V., Ojegov A. Primenenie
elektroimpul’snyx razryadov s grafitnym elektrodom.
Mashinostroenie i texnosfera XXI veka. Sbornik
trudov XVIII mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj
konferentzii, Donetzk, 2011, c.240-245 ISBN 966-
7907-20-1.
29. Topala P., Mazuru S., Besliu V., Cosovschii
P., Stoicev P. Increasing the durabilitz of glass
moulding forms applying graphite pillicles.
Proceedings of The 14th International Conference,
Modern Technologies, Quality and Innovation.
Slănic-Moldova, 2010, pp. 635-638. ISSN 2066-
3919.
30. Moon J. M., An K. H., Lee Y. H., Park Y. S.,
Bae D. J., Park G. S. Sinteza şi caracterizarea unor
nanostructuri cu atomi de carbon 71. Journal of
Physical. Chemistry B, 105, (24), 2001, pp. 5677-
5681.
31. Tiginyanu I., Topala P., Ursaki V.
Nanostructures and Thin Films for
Multifunctional Applications, Editura Springer,
2016, 550 pg.

Recomandat spre publicare: 15.12.2016.


36      Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul…
 

INFLUENȚA NANOPARTICOLELOR DE FIER ȘI A BACTERIILOR DE


NODOZITĂȚI RHIZOBIUM JAPONICUM RD2 PE FONUL
TRIFLURALINEI ASUPRA DEZVOLTĂRII PLANTULELOR DE SOIA       
 
Vasile Todiraș dr., Svetlana Prisacari, Angela Lungu,
Sergiu Corcimaru dr., Leonid Onofraș dr., Nuvela Zuza.
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al ASM

ÎNTRODUCERE Efectuând experiențe vegetative cu soia și


utilizând treflanul în concentrația de 0,25 mg/kg
Printre culturile tehnice de bază in Republica cercetătorii au stabilit că acest erbicid este foarte
Moldova soia ocupa un loc de frunte. Conform toxic față de sistemul rizobio-bacterian, masa brută
datelor statistice anual ocupa aproximativ 50 mii ha. a plantelor scade - cu 60,4%, a rădăcinilor – cu
Această cultură împreună cu bacteriile de nodozităţi 66,7%, a nodozităților – cu 63,6%, iar activitatea
Rhizobium japonicum se consideră drept un izvor nitrogenazei se micșorează de 7,62 ori față de
de azot biologic in agricultură, ca o sursă necesară martor. În experiențe de câmp studiind acțiunea
de proteine in dezvoltarea organismului uman şi a erbcidelor Treflan, Linuron și Prometrin asupra
îmbunătăţirii calităţii nutreţului pentru vitărit. eficacității inoculării soiei cu bacteriile de
Cercetătorii I.C.C.C. Selecția (mun. Bălți, nodozități, s-a ajuns la concluzia , că utilizarea
Moldova) [1]  au stabilit că recolta de boabe în acestor erbicide ar putea să fie un factor de
Republică scade și nu satisface necesitățile în micșorare a eficacității preparatelor bacteriilor de
proteina alimentară și furajeră. Pentru sporirea nodozități la semănăturile de soia [5].
recoltei și imbunătățirea calității producției obținute Utilizarea intensivă a erbicidului Glifosat a
este necesar de a respecta elementele tehnologiei dus la acumularea lui in sol și apă, în fructe și în
moderne de cultivare a soiei printre care - ramurile plantelor agricole [6, 7].
utilizarea optimă a pesticidelor, tratarea semințelor În rezultatul unor cercetări [8] s-a stabilit că
cu biopreparate etc. Însă, utilizarea nerațională a bacteriile de nodozități Rhizobium japonicum
erbicidelor în semănăturile de soia influențiază reacționează diferit la diverse concentrații a
negativ asupra recoltei plantelor și microflorei, care erbicidelor.
se dezvoltă în zonele de rizoplană, rizosferă și Au fost obținute date conform cărora
filosferă. bacteriile Mycobacterium chlorophenolium
Conform datelor unor cercetători plantele de PCP1(DSM 43826) dezvoltandu-se în solul poluat
soia sunt foarte sensibile la majoritatea erbicidelor cu pentaclorfenol – colonizează rădăcinile plantelor
utilizate [2]. Prin cercetările efectuate în de lucernă (Medicago sativa L.,var Vela) [9]. 
menționatul I.C.C.C. „Selecția” [3] s-a constatat, că Bacteriile se deplasează de la locul inoculării pe o
pentru a determina influența erbicidelor asupra distanţă de aproximativ 20 cm. Tratarea seminţelor
simbiozei plantelor de soia cu bacteriile de de lucernă cu celulele micobacteriilor a stimulat
nodozități în primul rând este necesar de a stabili creşterea plantelor în solul poluat cu substanţa
acțiunea lor asupra plantei. Rezultatele obținute au nominalizată. Autorii acestui studiu au demonstrat
arătat, că sub influența erbicidelor scade densitatea că atât bacteriile cât şi plantele de lucernă pot fi unii
plantelor, în special, în dependență de soiul și fonul din factorii principali pentru remedierea solului.
utilizat. Folosirea erbicidului Prometrin pe fonul Tulpina Arthrobacter de asemenea are
infectat natural cu bacteriile de nodozități duce la capacitatea de a descompune pentaclofenolul, însă,
scăderea numărului de plante la soiurile „Bucuria” mai puţin efectiv decât bacteriile Mycobacterium
și „Bel’tzkaya – 80” - cu 6-11%, a erbicidului chlorophenolium. Au fost publicate date conform
Amiben – cu 6-12%, a Treflanului – cu 10-27% și a cărora eliminarea erbicidului GLIFOSAT din sol şi
amestecului de Treflan și Amiben – cu 16-21%. apă ar putea fi efectuată prin intermediul
Unele date bibliografice [4] remarcă faptul microorganismelor destructoare etc. [10, 11, 12, 13,
că acțiunea fitotoxică a erbicidelor triazine asupra 14]. 
plantelor leguminoase este însoțită de scăderea Există date conform cărora utilizarea
numărului de nodozități pe rădăcini, micșorarea lor nanoparticulelor în combinaţie cu biopreparatul
în volum și scăderea cantității de legoglobină în ele. Bacteriorodopsin sporeşte rezistenţa la factorii
Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul… 37
 
meteorologici neprielnici recolta mărindu-se în poluat şi acţiunea lor asupra creşterii plantulelor de
medie de 1,5-2 ori aproape la toate culturile soia.
cerealiere şi tehnice [15,16]. Au fost produse
nanoagropelicule utilizarea cărora dă posibilitatea MATERIALE ŞI METODE DE
de a majora recolta de 1,5 ori accelerând totodată CERCETARE
timpul coacerii producţiei agricole. [16]
Utilizarea sub formă de dispersii profunde a Experienţele s-au efectuat în condiţii de
metalelor şi a compuşilor lor a dat efecte pozitive laborator, în cutii Petri. În calitate de obiecte de
asupra dezvoltării plantelor. Drept rezultat al cercetare au servit bacteriile de nodozităţi
cercetărilor întreprinse s-a constatat că utilizarea Rhizobium japonicum RD2, nanoparticulele de fier
amestecului de particule ale dioxidului de titan de (Fe3O4) /sinteza 22/, erbicidul Trifluralina. Ca
dispersie înaltă în concentraţii mici influenţează plantă-gazdă a fost folosită soia, soiul Aura. Datele
pozitiv asupra proceselor de germinare a seminţelor experimentale au fost prelucrate din punct de vedere
şi creştere rapidă a soiei [17].  Acest procedeu  a matematic.
influenţat de asemenea asupra creşterii activităţii
nitratreductazei, măririi capacităţii de absorbţie a
apei şi îngrăşămintelor, stimulării sistemului REZULTATE ŞI DISCUŢII
antioxidant. Experimentarea oxidului de titan cu
Investigaţiile s-au efectuat într-o serie de
dimensiuni submicronice în dozele de la 2,5 până la
experienţe în condiţii de laborator. În prima serie de
40 g/kg/sol a intensificat creşterea spanacului [18].
experienţe s-a studiat influenţa erbicidului
Au fost obţinute rezultate pozitive în cazul
Trifluralina asupra capacităţii germinative a
tratării grâului cu nanoparticule de sulf. [19, 20]. În
seminţelor şi dezvoltării plantulelor de soia.
rezultat înălțimea plantelor şi lungimea rădăcinilor
Concentraţiile utilizate au fost următoarele: 1, 10 și
s-au mărit cu 30-40% la începutul perioadei de
20 mg Trif./1 l apă, iar în altă experienţă
vegetaţie, iar conţinutul de gluten în boabe a
concentraţiile de 1, 5, 10 și 25 mg Trif./1 kg sol.
crescut cu 20-30%.
Rezultatele investigaţiilor sunt prezentate în tabelele
S-au publicat date conform cărora tratarea
1, 2.
seminţelor de soia înainte de semănat cu preparatul
În rezultatul investigaţiilor s-a stabilit că
ABATAR (produs obţinut în baza
concentraţiile de Trifluralină folosite în ambele
nanotehnologiilor) stimulează formarea
cazuri nu au avut impact important asupra
nodozităţilor, sporirea masei lor şi intensificarea
capacităţii germinative a seminţelor. În ceea ce
procesului de fixare a azotului [21]. Există însă şi
priveşte creşterea şi dezvoltarea plantulelor apoi în
alte păreri. Cercetătorii din Santa-Barbara
paralel cu creşterea dozei de erbicid lungimea
/California/ în rezultatul unui şir de experienţe cu
rădăcinilor la soia s-a micşorat și deformat
implicarea plantelor fitotehnice au ajuns la
considerabil.
concluzia că folosirea nanoparticulelor în cazul dat
În paralel cu testarea influenței Trifluralinei
se află sub semn de întrebare şi chiar ar fi necesară
asupra dezvoltării plantulelor şi bacteriilor de
elaborarea metodelor de preîntâmpinare a
nodozități Rh. japonicum s-a studiat în acest sens şi
pătrunderii acestora în spaţiul ambiant şi
influența nanoparticulelor de fier. Testarea lor pe
neutralizarea poluanţilor de acest gen prezenţi [22].
fonul Trifluralinei (20 mg/ la 1 kg/sol) s-a efectuat
Prin cercetările efectuate cu soia tot în
în diverse concentraţii (25, 50 și 75 mg/kg/sol).
California [23] folosind nanoparticulele de dioxid
Rezultatele investigaţiilor sunt prezentate în tab. 3.
de ceziu împreună cu cele ale oxidului de zinc s-au
Din datele obţinute în experiența respectivă
obținut rezultate, care inițial nu au fost aşteptate. În
rezultă că tratarea solului cu nanoparticule de fier
final s-a stabilit că oxidul de zinc se acumulează
(sinteza 22) și a seminţelor de soia cu bacterii de
activ în frunze şi tulpini, mai puţin în seminţe.
nodozităţi pe fonul Trifluralinei este benefică pentru
Tratarea cu dioxid de ceziu a provocat limitarea
dezvoltarea plantulelor. Cea mai activă în acest sens
creşterii plantelor şi reprimarea activităţii vitale a
a fost varianta E3, unde 3-fluralina s-a utilizat în
bacteriilor pe rădăcinile leguminoaselor. Ambii
concentraţia de 20 mg/kg/sol, nanoparticulele de
compuşi au influenţat negativ asupra acumulării de
fier - 75 mg/kg/sol şi Rh. japonicum - 106 cel/ml.
biomasă de către plante.
Am studiat de asemenea influenţa
Reieşind din cele expuse scopul
nanoparticulelor de fier în diverse concentraţii pe
investigaţiilor ce ni le-am planificat a fost de a
Fonul Trifluralinei asupra viabilităţii bacteriilor de
studia influenţa nanoparticulelor de fier împreună
nodozităţi Rhizobium japonicum RD2. Experiențele
cu bacteriile de nodozităţi asupra diminuării
s-au efectuat în 3 repetări prin metoda cutiilor Petri
efectului negativ al erbicidului Trifluralina în solul
în condiții de laborator.
38      Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul…
 
Tabelul 1. Influența diverselor doze de Trifluralină asupra dezvoltării plantulelor de soia (în cutii Petri cu
filtru umectat).
Varianta Capacitatea germinativă a seminţelor Lungimea medie a rădăcinilor
% Adaos faţă de martor, % cm, M ± m Adaos faţă de martor,%
Martor (apă) 86,7 - 4,26 ± 0,5 -
1 mg Trif./ 1l /apă 90,0 3,3 3,18 ± 0,6 -25,4
10 mg Trif. / 1 l /apă 91,7 5,0 2,27 ± 0,1 -46,8
20 mg Trif. / 1 l /apă 78,3 -8,4 2,58 ± 0,5 -39,5

Tabelul 2. Influenţa Trifluralinei în diverse concentraţii asupra germinării seminţelor şi dezvoltării


plantulelor de soia (în cutii Petri cu sol nesteril).
Capacitatea germinativă a seminţelor Lungimea medie a rădăcinilor
Varianta % Adaos faţă de martor, % cm, M± m Adaos faţă de martor, %
Martor (sol nesteril 86,7 9,0 ± 2,2
Trif. 1 mg / 1 kg/sol 88,9 2,2 9,0 ± 2,7 -
Trif. 5 mg / 1 kg/sol 80,0 - 7,4± 2,7 -17,8
Trif. 10 mg / 1 kg/sol 77,8 - 5,6 ±1,9 -37,8
Trif. 25 mg/ 1 kg/sol 86,7 - 3,5 ± 1,2 -61,2

Tabelul 3. Influenţa NP Fe3O4 și a bacteriilor de nodozităţi Rh.japonicum RD2 pe fonul Trifluralinei asupra
creşterii plantulelor de soia ( Exp. de laborator în cutii Petri cu sol nesteril, a.2016).
Nr. Varianta Lungimea medie a plantei
d/o cm, M ± m Adaos faţă de martor, %
M Soia +3-flur(20 mg/kg/sol 7,68 ± 0,65
E1 Soia +3-flur (20 mg/kg/sol) + NPFe++ 8,53 ±0,96 11,1
+25mg/kg/sol+Rh.japonicum(106 cel/ml)
E2 Soia +3-flur (20 mg/kg/sol) + NPFe++ +50 mg/kg/sol + 8,81 ± 0,81 14,7
Rh.japonicum (106 cel/ml)
E3 Soia +3-flur(20 mg/kg/sol) + NPFe++ + 75 mg/kg/sol + 9,22± 0,71 20,1
Rh.japonicum (106 cel/ml)

Tabelul 4. Influenţa nanoparticulelor de fier pe fondalul Trifluralinei asupra dezvoltării bacteriilor de


nodozităţi Rhizobium japonicum
Nr. d/o Varianta Nr. de colonii formate, mlrd/ml, M ± m
1. Martor 1 (mediu nutritiv) 390 ± 5,2
2. Martor 2 (400mg/l Trif.) 204 ± 10,6
3. 400 mg/l Trif. + 25 mg /l N.P.Fe3O4 284 ± 3,5
4. 400 mg/l Trif. + 50 mg/l N.P. Fe3O4 390 ± 8,8
5. 400 mg/l Trif. + 100 mg/l N.P. Fe3O4 312 ± 14,1

În una din experiențe s-au testat bacteriile de Rezultatele obţinute sunt expuse în tabelul 4.
nodozități Rhizobium japonicum RD2 pe fonul de Datele obţinute au demonstrat că nanoparticulele de
Trifluralină în dozele 50, 100 şi 200 mg fier în concentraţii de 25-100 mg/l de mediu nutritiv
Trif./1L/mediu nutritiv. S-a stabilit că viabilitatea favorizează neutralizarea acţiunii negative a
bacteriilor de nodozităţi în doza de 200 mg/Trif/l Trifluralinei asupra bacteriilor de nodozităţi
ajunge la 66,5% faţă de martorul absolut. În dozele Rhizobium japonicum RD2. Varianta în care
de 50 și 100 mg Trif./l viabilitatea bacteriilor a fost nanoparticulele de fier au fost întroduse în
de 94,8% și 86,7% respectiv. concentraţia de 50 mg/l. mediu nutritiv după
În altă experiență a fost experimentată numărul de colonii depăşeşte martorul cu
influența nanoparticolelor de fier în concentrațiile Trifluralină de 1,9 ori. În concentraţia de 100 mg/l
de 25, 50 și 100 mg/1 L mediu nutritiv pe fonul titrul bacteriilor a crescut de 1,5 ori, iar în
Trifluralinei (400 mg/L). concentraţia de 25 mg/l - doar de 1,3 ori.
Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul… 39
 
1. Reieșind din datele obţinute s-au făcut Glifosfata. //Priklad. Biohim. i mikrobiol., 2015, t.
următoarele concluzii: Trifluralina folosită în dozele 51, Nr 2, s. 183-190.
5, 10, 20 şi 25 mg/l influențează negativ asupra 11. Ponomareva L.V. i dr. Bioradiatziya
dezvoltării plantulelor de soia. Asupra capacităţii neftezagryaznennoj pochvy s ispol’zovaniem
germinative a seminţelor dozele indicate nu biopreparata «BIOSAT» i peroxida cal’tziya.
influenţează semnificativ. //Biotehnol., 1998, Nr. 1, s. 79-84.
2. Influența dozelor de 50, 100 şi 200 mg/l 12. Kapotina L.N., Morsakova G.N.
erbicid asupra creşterii bacteriilor simbiotrofe Biologhicheskaya destructziya nefti i
Rhizobium japonicum RD2. de asemenea nu a fost nefteproduktov zagryaznyayusshix pochvu i vodu.
vizibilă. //Biotehnol., 1998, Nr. 1, s. 85-92.
3. Folosirea nanoparticulelor de Fe3O4 (50 mg/l 13. Nechaeva I.A., Filonov A.E., Ahmetov L.I. i
mediu nutritiv) favorizează neutralizarea acţiunii de dr. Stimulyatziya microbnoj distruktrii nefti v
inhibare a dozelor înalte de Trifluralină (400 mg/l) pochve putem vneseniya bacterial’noj assotziatzii i
la bacteriile de nodozităţi Rh. japonicum RD2. mineral’nogo udobreniya v laboratornyx i polevyx
Titrul bacteriilor se măreşte de 1,9 ori faţă de usloviyah. // Biotehnol., 2009, Nr. 1, s. 64-70.
martorul cu trifluralină. 14. Kireeva N.A., Tarasenko E.M., Onegova T.S.,
4. Prelucrarea solului cu nanoparticule de fier în Bakaeva M.V. Kompleksnaya bioremediatziya
doza de 75 mg/kg/sol şi bacterizarea seminţelor cu neftezagryaznennyh pochv dlya snizheniya
Rhizobium japonicum RD2 (106 cel/ml) pe fonul toksichnosti. //Biotehnol., 2004, Nr. 6, s. 63-70.
erbicidului Trifluralina (20 mg/kg/sol) favorizează 15. Glazko V.I., Belopuhov S.A. Nanotehnologii i
creşterea plantelor de soia - cu 20,1% faţă de martor nanomaterialy v sel’skom hozyajstve. RGAU –
(Trifluralina (20 mg/kg/sol). MSHA, 2008. – 220 s.
16. Fedorenko V.F. Nauchnye razrabotki po
nanotehnologiyam v interesah APC. //Nanotehnica,
Bibliografie 2008, Nr. 4, s. 59-61.
17. Lu C.M., Zhang C.Y., Wen J.Q., Wu G.R.,
1. Soia și fasolea (Indrumar). Chișinău “AKSA”, Tao M.X. 2002. Research of the effect of
2002, p. 6 nanometer materials on germination and growth
2. Tkachenko A. L, Bobrova V.I. Agrohimia, enhancement of Glycine max and its mechanism.
1981, № 1, с. 57-60. //Soybean Sci., 2002, 21, 168-172.
3. Chebotari N. I., Lisovskij A.A. Vliyanie 18. Tripathi S., Sonkar S.K., Sarkar S. Growth
gherbitzidov na effectivnosti inoculeatzii soi. //Tr. stimulation of gram (Cicer arietinum) plant by
VNII s/h microbiol., 1987, t. 57, s. 97-102. water soluble carbon nanotubes. Nanoscale, 2011,
4. Paromenskaia L. N. Fiziologhiceskie aspecty 3, 1176.
dejstviya pestitzidov na simbioticheskuyu fixatziyu 19. Massalimov I. A. i dr. Biologicheskaya
atmosfernogo azota. //Byul. VNII s/h microbiol. L., activnost’ nanodispersnoj sery na rannix stadiyah
1990, № 53, s. 36-37. razvitiya psenitzy. //Nanotehnika, 2010, Nr 1(21), s.
5. Paromenskaia L.N. i dr. Effectivnost’ 66-68.
simbioza soi s kluben’kovymi bacteriyami pri 20. Massalimov I. A. i dr. Primenenie
primenenii gherbitzidov v usloviyah Krymskoj nanorazmernyh chastitz sery dlya obrabotki
oblasti. //Tr. VNII s/h microbiol., 1987, t. 57, s. 91- pshenitzy. //Nanotexnologii – proizvodstvu. 2008:
96. Tr. Mezhdunarod. Nauch. prakt. konf. Freazino, 25-
6. Pline W.A., Wilcut W., Duke S.O. et al. J. 27. XI. 2008. M., 2009, s. 385-387.
Agric. Food Chem. 2002, v.50, nr.3, p.506-512. 21. Zabolotnaya V.P., Koti S. Ea., Mamenko P.N.
7. Gasnier C., Dumont C., Benachour N. et al. Vliyanie microudobreniya ABATAR 1 na
Toxicology, 2009, v.262, nr.3,p.184-191. formirovanie simbioticheskogo apparata i
8. Chebotari N. I. V sb.: Virusy i microby v jizni azotfiksiruyusshuyu activnost’ soi. XXIX mezhd.
rasstenij. Cșn., 1981, s. 57-62. Nauch. praktich. konf. «Innovatzii v nauke»
9. Karlson V., Votila J.S. /Well performing (Rossia, g. Novosibirsk, 29 yanv., 2014).
biodegraders for soil remediation: Delivery of 22. Sel’scoe hozyajstvo. 22.08.12, 15:15, Msk.
inoculants for in sity bioremediation using plant Internet///
roots. //GIAM 10 : 10 th. Int. Conf. Glob. Impacts 23. Neira E. Nanochastitzy vxodeat v nash ratzion
Appl. Microbiol. And Biotechnol., Elsinore, 6-12 cherez soyu. // Po materialam Le Figaro. h., ESRF,
Aug., 1995 – s. 1., s.a - p. 110. eu 10 mar. 2013.
10. Sviridov A. V., Shushkova T.V., Ermakova
I.T. i dr. Microbnaya degradatzia gherbitzida Recomandat spre publicare: 18.01.2017.
40 Noi soluții integrale termoelastice pentru semispațiu  
 

NOI SOLUȚII INTEGRALE TERMOELASTICE PENTRU SEMISPAȚIU


Ion Crețu, lector univ.
Universitatea Tehnică a Moldovei

INTRODUCERE  T ( y )  
legea T ( y )  a  ; a - coeficientul
Obținerea soluțiilor integrale în termoelasticitate  n y  
de la acțiunea unei surse interioare de căldură, a conductivității de temperatură; F (x ) - sursa
unui gradient de temperatură și alte acțiuni termice
date pe suprafața corpului este un rezultat important interioară de căldură;  - coeficientul
în acest domeniu. Însă pentru obținerea acestor conductibilității convective de căldură;
soluții este necesar să fie dezvoltate alte teorii cu   t 2  3  - constanta termoelastică; t -
ajutorul cărora pot fi obținute noi expresii. O astfel coeficientul dilatării termice liniare, ,  -
de metodă a fost propusă de V. Șeremet numită
Metoda Reprezentărilor Integrale Armonice constantele de elasticitate Lame, U i - sunt funcțiile
(MRIA). În acest articol pentru prima dată au fost de influență a deplasărilor termice de la o sursă
propuse expresiile pentru deplasările termoelastice unitară de căldură, iar ui - sunt deplasările termice
într-un semispațiu de la acțiunea unui gradient de calculate de la o sursă interioară de căldură și/sau
temperatură cu anumite condiții de limită. gradient de temperatură și/sau flux de căldură și/sau
schimbul de căldură dintre mediul exterior și
suprafața corpului.
1. DISPOZIȚII GENERALE În formă matricială pentru problemele spațiale
deplasările termice au forma:
Prin generalizarea formulei lui Maysel [1] și a
formulelor integrale Green, V. Șeremet a propus o  U1   u1 
nouă formă a acestor integrale [2],[3],[4],[5]:    
U i ( x,  )  U 2 ; ui ( )   u2  . (2)
U  u 
ui ( )  a 1  F ( x )U i ( x,  )dV ( x )  3  3
V Dacă sunt cunoscute deplasările termoelastice
U i ( y,  ) U i și ui , atunci pot fi calculate tensiunile termice
  T ( y) dD ( y )
D
n y  ij ( x,  ) (funcțiile de influență a tensiunilor
T ( y ) termice de la o sursă unitară de căldură) și  ij ( )
 
N
n y
U i ( y,  )dN ( y ) (1) (tensiunile termice calculate de la o sursă interioară
de căldură și/sau gradient de temperatură și/sau flux
 T ( y )  de căldură și/sau schimbul de căldură dintre mediul
 a 1  T ( y )  a U i ( y,  )dM ( y ); exterior și suprafața corpului) în baza legii lui
M 
n y  Duhamel-Neumann [6]:
i  1,2,3,
 ij ( x,  )   (U i , j  U j ,i )   ij (  GT );
unde: D , N și M sunt părți componente a   U k ,k ; i, j, k  1,2,3; (3)
suprafeței corpului   D  N  M pe care
sunt definite condițiile de limită de tip Dirichlet  ij ( )   (ui , j  u j ,i )   ij (  T );
(temperatura T ( y ) ), Neumann (fluxul de căldură   uk ,k ; i, j, k  1,2,3, (4)
T ( y ) 
a și mixt (are loc schimbul de căldură unde:  ij simbolul Kronecker, care este egal cu 1
n y 
dacă i  j și 0 dacă i  j .
dintre mediul exterior și suprafața corpului după
Noi soluții integrale termoelastice pentru semispațiu 41

2. DETERMINAREA DEPLASĂRILOR ale deplasărilor termoelastice Ui de la acțiunea unei


TERMOELASTICE ÎNTR-UN surse unitare punctiforme de căldură. Aceste
SEMISPAȚIU deplasări au fost obținute de autor în lucrarea [7].
Ele au următoarea formă:
2.1 Formularea problemei 
U1 ( x,  ) 
8 (  2 )
1  x1 R 1  R11 
Se cere să se determine deplasările termoelastice
ui ( ); i  1,2,3 pentru o problemă de limită într-un  1 
 2 x11B 1 R1 ; (7)
domeniu de forma unui semispațiu S (0  x1  , 1 
   x2 , x3  ) cu condițiile de limită de tip

Dirichlet. În limitele acestui domeniu acționează un U 2 ( x,  ) 
8 (  2 )
2  x2 R 1  R11 
gradient de temperatură T0  const pe un anumit
segment de pe planul marginal 10 ( y1  0;  1 
 2 x11B 1 R1 ; (8)
   y 2 , y 3  ) . 2 

 T10 (0, y2 , y3 )  T0  const,
 y  ( y  0; y  c; a  y  b); y   ;
U 3 ( x,  ) 
8 (  2 )
3  x3 R 1  R11 
 1 2 3 10
T ( y )   T10 (0, y2 , y3 )  0, (5)  1 
 2 x11 B 1 R1 . (9)
 y  ( y1  0;  y2 , y3  ) \  3 

( y1  0; y2  c; a  y3  b); y  10 .
2.3 Determinarea deplasărilor termo-
Iar condițiile mecanice de limită pentru planul elastice ui
marginal 10 sunt următoarele:
Conform condițiilor de limită termice (5),
u1  u2  u3  0. (6) rezultă: sursa interioară de căldură F ( x )  0 ,
Condițiile de limită mecanice și cele termice T ( y )
fluxul de căldură a  0 , schimbul de
pentru problema particulară sunt prezentate în n y
Fig.1:
căldură dintre mediul exterior și suprafața corpului
u1=0   x3 b T=T10   T ( y ) 
T=0   T ( y )  a   0 . Semispațiul S este
u2 =0   0  x2  n y 
c
u3 =0   a
acționat doar de un gradient de temperatură aplicat
x1
pe segmentul ( y1  0; y2  c; a  y3  b) de pe
Γ 10 planul marginal 10 (a, b, c  10 ; a  b) . Astfel
formula integrală de tipul Green (1) se scrie în felul
următor:
Figura 1. Schema semispațiului S cu condițiile
mecanice de limită u1 , u2 , u3 și termice T pe 10 .
b
ui ( )   T10 (0, y2 , y3 )Qi (0, y2 , y3 ; )dy3 , (10)
a
2.2 Determinarea funcțiilor de
influență a deplasărilor termoelastice Ui unde:
U i U
Pentru rezolvarea problemei enunțată mai sus și Qi   i . (11)
y1 n y
determinarea deplasărilor termoelastice ui de la
acțiunea gradientului, conform formulei integrale Se substituie expresiile (7) – (9) în formula (11):
(1), este nevoie să fie stabilite expresiile analitice
42 Noi soluții integrale termoelastice pentru semispațiu  
 
U1  2 S-au construit graficele deplasărilor
Q1    13 ; (12) termoelastice ui ( ) în semispațiul S în limitele
y1 2 (  3 ) R10
U 2     c   10   2 , 3  10 și a planului care trece prin
Q2    1 23 ; (13)
y1 2 (  3 ) R10 punctul 1  1 . Deplasările termice u1 , u2 și u3 au
U 3     y  fost construite în baza formulelor (15) – (17) și sunt
Q3    1 3 3 3 , (14) prezentate în Fig. 2:
y1 2 (  3 ) R10
a)
unde: R10    c  2    y3  3  , iar y2
2 2 2
1

s-a luat egal cu c , deoarece pe ordonata y 2  c se

u1[m]
află gradientul de temperatură.
Relațiile (12) – (14) se înlocuiesc pe rând în
formula (10), se rezolvă integralele și se obțin
expresiile finale ale deplasărilor termoelastice
ui ( ) în semispațiul S de la acțiunea gradientului
de temperatură aplicat pe planul marginal 10
conform condițiilor de limită (5):

 2y   
b
T0
u1   2 1 3 32 ; (15) b)
2 (  3 ) [1  c  2  ]R10 a

   c  y3  3 
b
T0
u2[m]

u2   12 2 ; (16)
2 (  3 ) [1  c  2 2 ]R10 a
b
T0 
u3   1 . (17)
2 (  3 ) R10 a

3. REPREZENTAREA GRAFICĂ A
DEPLASĂRILOR
c)
TERMOELASTICE ÎN SEMISPAȚIU
Deoarece aceasta este o problemă 3D, atunci
pentru a construi graficele deplasărilor termo-
u3[m]

elastice, pe rând se va fixa câte o variabilă, iar


graficele vor fi prezentate în raport cu variabilele
rămase. Cu ajutorul programei Maple 18 au fost
construite graficele deplasărilor termice ui ( ) în
semispațiul S de la acțiunea unui gradientul de
temperatură T0  50K aplicat pe segmentul
y1  0; y 2  c; a  y 3  b; ( a  4m, b  4m,
c  2m ) a planului marginal 10 . Pentru
Figura 2. Deplasările termoelastice u1 , u2 și u3 în
constantele elastice și termice au fost luate în calcul
următoarele valori: coeficientul Poisson   0,3 ; semispațiul S în limitele 1  1;10  2 , 3  10 .
modulul de elasticitate E  2,1  10 MPa , iar
5
S-au construit graficele deplasărilor
coeficientul dilatării termice liniare
termoelastice ui ( ) în semispațiul S în limitele
 t  1,2  105 ( K 1 ).
Noi soluții integrale termoelastice pentru semispațiu 43

0  1  10;10  3  10 și a planului care trece S-au construit graficele deplasărilor


termoelastice ui ( ) în semispațiul S în limitele
prin punctul 2  1 . Deplasările termice u1 , u2 și
u3 au fost construite în baza formulelor (15) – (17) 0  1  10;10  2  10 și a planului care trece
și sunt prezentate în Fig. 3: prin punctul 3  1 . Deplasările termice u1 , u2 și
u3 au fost construite în baza formulelor (15) – (17)
a)
și sunt prezentate în Fig. 4:

a)
u1[m]

u1[m]

b)

b)
u2[m]

u2[m]

c)

c)
u3[m]

u3[m]

Figura 3. Deplasările termoelastice u1 , u2 și u3 în


semispațiul S în limitele 0  1  10;  2  1;
Figura 4. Deplasările termoelastice u1 , u2 și u3 în
 10  3  10 .
semispațiul S în limitele 0  1  10;
 10   2  10; 3  1 .
44 Noi soluții integrale termoelastice pentru semispațiu  
 
Analizând graficele din Fig. 2 – 4 se observă Bibliografie
următoarele:
- se respectă condițiile de limită (5) enunțate în 1. Novacky V. Teoriya uprugosti. Mir, Moskva,
problemă: pentru planul marginal 10  1975.
2. Șeremet V. Generalization of Green's formulae
u1  u2  u3  0 ; in thermoelasticity, Collection: Multiscale Green's
- graficele deplasărilor termoelastice u1 și u2 au Functions for Nanostructures, National Science
un salt de-a lungul segmentului unde este aplicat Digital Library of USA, NSF, 4p, 2003.
gradientul de temperatură (Fig. 2, a,b, Fig. 3, a,b și 3. Șeremet V.D. Handbook on Green's Functions
Fig. 4, a,b ); and Matrices, WIT Press, Southampton, 2003.
4. Șeremet V. Thermoelastic Green's function,
- graficele deplasărilor termoelastice u3 au un
Print-Caro, Chișinău, 2014.
maximum local la capătul segmentului unde este 5. Șeremet V.D. The modification of Maysel's
aplicat gradientul de temperatură (Fig. 2, c, Fig. 3, c formula in the stationary thermoelasticity, Bulletin
și Fig. 4, c ); of Academy of Science of Republic of Moldova,
- dacă ordonatele 1   sau  2 , 3   Mathematics, 25 (3), pp. 19-22, 1997.
atunci valorile deplasărilor termoelastice 6. Nowacki W. Thermolasticity, International Series
u1 ; u2 ; u3  0 . of monographs on Aeronautics and Astronautics,
Division I: Solid and Structural Mechanics, Volume
3, Wroclawska Drukarnia Naokowa, Warszawa,
1962.
4. CONCLUZII 7. Crețu I. New influence functions for thermal
displacements and stresses within half-space//
Relațiile pentru deplasările termoelastice ui ( ) Transilvanian Journal of Mathematics and
(15) – (17) pentru semispațiul S cu condițiile de Mechanics, Volume 8, Nr. 2, pag. 129-136, 2016.
limită (6) de la acțiunea unui gradient de
temperatură (5) au fost determinate pentru prima
dată. Toate expresiile au fost obținute în funcții
elementare.
Deplasările termoelastice ui ( ) au fost
reprezentate grafic în raport cu fiecare
ordonată: pentru 1  1;  10  2 , 3  10 , pentru
0  1  10;  2  1;  10  3  10 și pentru
0  1  10;  10   2  10; 3  1 folosind
programa Maple 18, cu analiza ulterioară ale acestor
grafice.
Datorită expresiilor (15) – (17) pot fi obținute
reprezentările grafice de la acțiunea unui gradient
de temperatură de orice valoare, aplicat în limita
oricărui segment pe direcția  3 a planului marginal
10 . Folosind relațiile deplasărilor termoelastice
ui ( ) de la acțiunea unui gradient de temperatură,
cu ajutorul formulei Duhamel-Neumann (4) pot fi
calculate tensiunile termice  ij ( ); i, j  1,2,3
pentru o problemă de limită particulară provenite de
la acțiunea unui gradient de temperatură de orice
valoare, aplicat în limita oricărui segment pe
direcția  3 a planului marginal 10 . Fiind
cunoscute expresiile analitice pot fi construite
graficele acestor tensiuni termice. Recomandat spre publicare: 10.01.2017.
Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice 45

FIABILITATEA ÎNCAPSULĂRILOR MICROELECTRONICE


Titu-Marius I. BĂJENESCU, prof.
Elveția

1. INTRODUCERE (RoHS) - interzicerea folosirii plumbului la


efectuarea lipiturilor.
Capsula joacă un rol esenţial în funcţionarea Primele circuite integrate din decada 1950 au fost
componentelor electronice, îndeplinind trei funcţii montate în capsule plate ceramice (ceramic flat
principale: (i) Interfaţarea cipului cu circuitul packs), care continuă să fie folosite de mulţi ani în
extern; (ii) Evacuarea căldurii generate de aplicaţii militare și/sau spațiale, pentru fiabilitatea
funcţionarea dispozitivului; (iii) Protejarea cipului lor ridicată si dimensiunile lor mici. Când se pun
de mediul extern (integritate mecanică, protejarea multe cipuri legate între ele într-o singură capsulă,
împotriva temperaturii ridicate, radiaţiilor, avem de a face cu o capsulă ce conţine un sistem
umidității, ionilor etc., izolarea chimică de un mediu (system in package - SiP). Când mai multe cipuri
ostil). sunt combinate pe un singur substrat mic, adesea
Capsula trebuie să realizeze cel mai bun ceramic, această capsulă se numește modul multicip
compromis între performanţele electrice, termice și (multichip module - MCM).
mecanice, dimensiunile fizice cerute de aplicaţie, În ultimii ani, o nouă categorie de tehnologii de
fiabilitate și cost. Distingem două mari categorii de încapsulare a început să fie folosită, și anume
capsule: capsule mono-cip (single chip package – încapsularea la nivel de plachetă (wafer-level
SCP), respectiv capsule multi-cip (multichip package - WLP). Un exemplu îl reprezintă
package - MCP). Așa cum o sugerează si numele, în încapsularea la nivel de cip (chip-scale package –
SCP se încapsulează doar un singur cip [2]. CSP), termen intrat în lexiconul industrial în 1994
Încapsularea electronică este un subiect [3] și definit ca o capsulă cu un perimetru care este
multidisciplinar care cuprinde ingineria mecanică, mai mare de cel mult 1,2 ori faţă de perimetrul
electrică, chimcă, fizică și industrială, ba chiar și cipului pe care îl conţine. Aceste capsule combină
marketingul. Ea adăpostește și interconexiunile cele mai bune caracteristici ale asamblării cipului
circuitelor integrate ale sistemelor electronice. gol cu încapsularea tradiţională, reducând
Încapsularea electronică trebuie să permită dimensiunile totale ale sistemului, în spiritul
distribuirea semnalelor electrice, produselor electronice portabile. WLP este utilizată
manufacturabilitatea, să permită distribuirea puterii la încapsularea CI la nivel de plachetă, în locul
și serviciile periodice. tradiţionalului proces de încapsulare a fiecărei
De ce trebuie să încapsulăm componentele unităţi individuale de pe plachetă.
electronice? (a) Pentru a le proteja împotriva Funcționarea multor tipuri de dispozitive nano-,
șocurilor, vibrațiilor, contaminărilor, a micro-, optoelectronice, medicale, etc. depinde de
manipulărilor, a pătrunderii luminii sau a diferitelor protecția pe care o oferă încapsularea lor ermetică.
emisiuni nedorite. (b) Pentru a permite sistemului Anumite capsule pot crea însă un minimediu
electronic să realizeze conexiuni între elementele înconjurător extrem de aspru pentru dispozitivele pe
unei plăci echipate. (c) Pentru a împiedeca părțile care le adăpostesc; medii ambiante aspre externe,
conductive ale elementelor să vină în contact termice, mecanice sau chimice pot induce sau
neintenționat cu alte elemente conductive ale înrăutăți o mulțime de defectări ale dispozitivelor
suprafețelor sistemului. interne, după efectuarea testului de etanșeitate al
Provocările permanente ale încapsulării electronice capsulei sau, ulterior, în exploatarea curentă. În
sunt: (i) Numărul în permanentă creștere de intrări și funcție de tipul dispozitivului adăpostit, vaporii,
ieșiri ale sistemelor încapsulate, concomitent cu condensatul de umiditate, hidrogenul, oxigenul,
scăderea distanței dintre piciorușe. (ii) Disiparea hidrocarburile, amoniacul și alte gaze volatile pot
căldurii, mai cu seamă pentru aplicațiile spațiale (iii) deteriora sau distruge funcția dispozitivului [4].
Manufacturabilitatea. (iv) Sfidările materialelor Dispozitivele pot fi susceptibile la mecanisme de
utilizate. (v) Sfidările mecanice. (vi) Instalarea. (vii) defectare cum ar fi coroziunea, scurgerile electrice
Testarea. (viii) Impecabilitatea asamblării. (ix) sau instabilitatea, creșterea dendritelor, ceața,
Restriction of the use of certain Hazardous sticțiunea, etc.
Substances in electrical and electronic equipment
46 Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice

Figura 1. Evoluția tehnologiei de interconectare chip/capsulă. Industria părăsește treptat lipirea firelor
(wire bonding) și tehnologia tape automated bonding (TAB), trecând la flip chip (sau cip răsturnat) C4
(controlled collapse chip connection) - v. Tabela 1. ILB= inner lead bonding; OLB =outer lead bonding [5].

Încapsulant
Structură
Conexiune
Atașarea structurii

Picioruș Radiator

Figura 2. Încapsularea în material plastic a componentelor active [1].

Tabela 1. Posibilitățile de interconectare ale diferitelor tehnologii [6].


Tehnologie Descriere Conexiuni/cip
Lipirea firelor Pas de asamblare, periferie 1.000
Lipire cu bandă automată (TAB) Pas de asamblare, periferie 1.200
Cip răsturnat C4 Procesare plachetă, area array 16.000

Toate tehnologiile de asamblare (montaj) TAB); și (iii) Flip chip (sau cip răsturnat) – vezi
menţionate cuprind cam aceleași procese: Tabela 1.
• Separarea: Placheta este tăiată în blocuri • Încapsularea: Întregul ansamblu este închis
dreptunghiulare, numite cipuri (dies, chips), fiecare ermetic (în capsulă metalică sau ceramică) sau ne-
conţinând un dispozitiv. ermetic, în material plastic (Figura 2). Validarea unei
• Atașarea cipului: Cipul (numit si structură în tehnologii de încapsulare se bazează pe încercări de
terminologia fabricanţilor români de dispozitive cu fiabilitate (1000 ore la 85°C și 85% umiditate
semiconductoare) este ferm atașat de substrat sau de relativă). Încercările1 se aplică pentru orice profil al
o grilă (lead frame). Atașarea cipului trebuie să misiunii, pentru toate încapsulările, indiferent de
îndeplinească o serie de funcţii critice: (i) Un bun tehnologia componentelor utilizate.
drum termic între cip și baza capsulei, care este de
obicei atașată la o aripioară de răcire (heat sink),
utilizată pentru îndepărtarea căldurii generate în cip 2. MICROCIRCUITE ÎNCAPSULATE
în timpul funcţionării dispozitivului; (ii) Un bun ÎN MATERIAL PLASTIC
contact electric între spatele cipului si capsulă; (iii)
Aceste două roluri critice trebuie să fie jucate pe Experiența ultimelor decenii a demonstrat, prin
întreaga durată de viaţă a dispozitivului și în testări și calificări, că fiabilitatea și calitatea PEMs
condiţiile de mediu cerute de aplicaţie.
• Atașarea firelor: Există trei variante posibile
(Figura 1): (i) Lipirea firelor (wire bonding), în care 1 Condițiile de realizare ale acestor încercări nu sunt clar

interconexiunile se fac cu fire metalice, de la definite; de exemplu, aplicarea sau nu a unui puternic câmp
electric la nivelul componentei. Or, acest singur parametru
traseele (pads) care se află de obicei la marginea devine preponderent când sunt reunite condițiile pentru a permite
cipului și până la conexiunile capsulei; (ii) Lipirea fenomenele de coroziune.
cu banda automată (tape automated bonding –
Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice 47

(plastic encapsulated microcircuits) sunt excelente - substanțele care întârzie apariția flacării, substanțele
pentru toate aplicațiile comerciale și industriale - și de cuplare, aditivele care reliefează stresul,
sensibil echivalente (ba chiar, în anumite cazuri) coloranții, getterii ionici, etc. [7]. Dacă unul dintre
superioare capsulelor ermetice. aceste ma și/sau căldurii, el poate teriale produce
PEMs au o acceptanță mereu în creștere - față de gaze atunci când este expus în vid și/sau căldurii,
tradiționalele capsule ceramice - în el poate compromite buna funcționare și fiabilitatea
telecomunicații, aeronautică, automobile, până și în fie a senzorilor, fie a opticii. Testul de degazare este
aplicații militare și spațiale, datorită avantajelor lor folosit pentru identificarea și cuantificarea
privind dimensiunile, greutaea, costul, parametrilor măsurați pentru standardul respectiv
disponibilitatea, performanțele și calitatea de a fi [pierderile totale de masă (total mass loss TML),
permanent ”la zi” cu progresele de concepție și materialele volatile condensabile colectate (collected
tehnologice. volatile condensable materials CVCM) și vaporii de
Materialul plastic cel mai utilizat este epoxi, cu apă recâștigați (water vapour regained (WVR)]. Cum
numeroase formule chimice ale fabricanților, bazat formulele compușilor folosiți se schimbă în
pe proprietățile sale optime și pe rezultatele obținute permanență, testul de degazare trebuie permanent
la testările și calificările de fiabilitate. O importantă utilizat pentru monitorizarea și/sau calificarea
proprietate este puritatea sa ionică, esențială pentru încapsulărilor respective, pentru a ști dacă pot fi
performanțele fiabiliste. Getteri aditivi sunt folosiți folosite în aplicațiile critice din industria spațială.
pentru a elimina ionii mobili, pentru a mări
rezistența mecanică de tracțiune și pentru a elimina
popcorning. Există numeroase proprietăți în funcție 4. ABSORBȚIA UMIDITĂȚII
de care materialele plastice sunt recomandate și
folosite epoxy molding compound (EMC) într-o Umiditatea poate provoca defectarea unei
selecție aspră de către fabricanți. Deși, în mod componente neîncapsulate ermetic. Capsulelele în
normal, obiectivele fabricanților sunt aceleași material plastic absorb umiditatea destul de repede.
(încapsularea a cât mai multor componente, Majoritatea încapsulanților plastici sunt saturați (în
fiabilitate foarte bună și performanțe ridicate ale echilibru cu atmosfera înconjurătoare timp de cca 24
dispozitivului), EMC folosite sunt, totuși, diferite ore). Dacă o capsulă în material palstic absoarbe
(datorită concepțiilor diferite de proiectare ale suficientă umiditate, înainte de a fi fixat capsula pe
cipului, diferitelor procese ale semiconductoarelor, suprafața unui circuit imprimat, căldura produsă în
diferitelor echipamente de asamblare, diferitelor timpul operației de refuziune poate vaporiza această
metode și rezultate ale testelor de fiabilitate și ale umiditate. Într-adevăr, în timpul încercărilor de
calificărilor, etc.). fiabilitate, componenta încapsulată este supusă la
temperaturi cuprinse între 210°C și 260°C timp de 30
secunde până la 5 minute. Aceste temperaturi
3. DEGAZAREA ridicate, dar mai cu seamă viteza rapidă de încălzire,
împiedică evacuarea umidității absorbite. Cum apa își
Din punct de vedere istoric, testarea degazării mărește volumul de cca 1,7 ori trecând din starea
(outgassing) a fost pusă la punct pentru calificarea lichidă în stare de vapori, presiunea generată de
oricărui material plastic și/sau organic care - în acești vapori provoacă un zgomot audibil ”popcorn”
vidul spațiului cosmic - ar putea transforma în gaze (Figura 3) care caracterizează ruptura capsulei. Există
materiale volatile care s-ar putea condensa pe și cazuri în care popcorn nu este audibil; acestea
suprafețe optice sensibile. Cunoscând proprietățile conduc la delaminări, găuri sau fisuri mai puțin
de degazare ale PEMs – datorită diferitelor părți importante, și constitue tot atâtea defectări latente
constitutive ale EMC utilizate de diferiți fabricanți care limitează fiabilitatea sistemului pe termen lung.
de PEMs – nu se recomandă folosirea PEMs în Într-adevîr, întrucât materialul de încapsulare nu mai
industria spațială. Plastic molding compound PMC aderă la componenta pe care trebuie s-o protejeze,
are o formulă complexă tipică, specifică unei umiditatea se fixează la suprafața circuitului și face
anumite rășini, cu anumite adaosuri, care asigură să crească astfel foarte mult susceptibilitatea la
proprietățile dorite ale respectivului dispozitiv și coroziune [8].
caracterizează fiecare fabricant de încapsulări Umiditatea și contaminanții au tendința să se
electronice, în parte. De aceea nu se recomandă acumuleze la nivelul interfețelor diferitelor elemente
utilizarea acestor dispozitive în industria spațială. ale unei capsule din material plastic. În particular,
Formula respectivă include rășina epoxi, substanțele interfețele care au suferit delaminări între rășina de
de întărire, amestecurile specifice compușilor încapsulare și pasivare sunt locuri privilegiate de
folosiți, substanțele de umplere, acceleratoarele,
48 Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice

adsorpție și, ulterior, de condensare localizată. La umidității. PEMs sunt așadar susceptibile la
acest nivel, pot avea loc mecanisme de degradare problemele de intermitență introduse termic, când
prin coroziune. Degradările interfețelor care conduc dispozitivele au de suferit din cauza circuitelor
la delaminări pot fi provocate de prezența deschise, la temperaturi ridicate. În ultimii ani,
contaminanților ionici, de zonele de concentrare datorită îmbunătățirii tehnicilor, a metodelor și
a constrângerilor (zonele periferice ale pistelor formulelor de realizare a compușilor, a tehnologiei
metalizate și/sau ale componentelor, reliefuri relativ de pasivare și a dispunerii circuitelor (layout),
pronunțate, trepte și coturi) și prin expunerea fiabilitatea părților realizate cu materiale plastice a
prelungită la condiții severe de temperatură, crescut, astfel încât acestea au adesea performanțe la
umiditate și polarizare. Prezența apei și a unui câmp fel de ridicate ca și încapsulările ceramice, testate în
electric sunt suficiente pentru a iniția mecanisme de condiții identice. Totuși, cum surface-mount
coroziune electrolitică. technoloy (SMT) este folosită din ce în ce mai des
pentru capsulele de mari dimensiuni, defectările
capsulelor provocate de umiditatea indusă (cum ar fi
delaminarea interfacială și cracking-ul din timpul
retopirii de lipire (solder reflow) pot provoca
probleme de fiabilitate. Delaminarea indusă de
umiditate și cracking-ul (denumit și popcorning)
reprezintă adevărate probleme. În această privință,
surface mount devices (SMD) sunt mai susceptibile
decât găurile (la printed circuit board PCB), întrucât
ele sunt expuse unor temperaturi mai mari în timpul
retopirii de lipire. Aceasta deoarece lipirea trebuie să
aibă loc pe aceeași parte a plăcii ca și dispozitivul
SMD. Pentru găuri, operația de lipire are loc sub
placa care protejează dispozitivele contra sudurii
fierbinți.

5. PROBLEME DE FIABILITATE
Adeziunea compusului care permite turnarea în
tipar (moulding compound) are influență asupra
fiabilității diferitelor elemente din interiorul
Figura 3. Exemple de evenimente popcorning.
dispozitivului, mai cu seamă asupra suprafeței
Prima fază: Aplicarea temperaturii ridicate. A doua
cipului. Acest tip de probleme a fost corelat cu
fază: Capsula începe să se deformeze. Faza a treia:
circuitele electrice intermitent deschise datorită
Crăparea, fisurile ușurează stresul [7].
temperaturii ridicate și coroziunii. Delaminarea lipirii
firelor poate să degradeze interfața atașării lipiturilor
Parametrii-cheie care stau la baza eficacității
datorită forțelor mecanice ce se exercită asupra lipirii
protecției unei componente electronice cu ajutorul
cu bilă (ball bond) la ciclarea termică. Aceasta poate
unei mase plastice sunt: (i) Calitatea pe termen lung
provoca cracarea siliconului aflat sub lipitura cu bilă.
a adeziunii între rășina de încapsulare și suprafața
Altă problemă de fiabilitate este crăparea cipului,
componentei, în general pasivată cu un strat de
ca urmare a manipulării mecanice incorecte în timpul
material anorganic de nitrură de siliciu sau material
procesului de încapsulare. Acest tip de probleme
organic (benzociclobuten BCB). (ii) Gradul de
poate să nu apară la testarea electrică, dar el va
contaminare ionică (halogenuri) – care trebuie să
provoca o defectare permanentă la ciclarea termică
fie, de la început, cât mai slab cu putință – ținând
repetată, din timpul utilizării.
seama de natura autocatalitică a reacțiilor de
Încapsulările în material plastic pot fi subiectul și
coroziune în prezența halogenurilor [9].
altor probleme potențiale de fiabilitate; pentru
Unul din aspectele critice ale fiabilității PEMs
detectarea lor se folosește o tehnică nedestructivă
este natura inerent higroscopică și absorbantă a
denumită imagine micro-acustică (acoustic micro
materialelor epoxi folosite pentru încapsularea
imaging).
microcircuitelor. Numeroase studii au scos în
Stresul temperatură și polarizare negativă
evidență defectările pe care le provoacă coroziunea
(negative bias temperature - NBT) este altă cauză
datorită contaminanților ionici și pătrunderii
Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice 49

importantă a generării de stări de interfață. timp ce contaminanţii de pe traseul cipului pot duce
Degradarea tranzistorului în acest mod se numește la delaminarea între materialul de atașare a cipului și
instabilitate de polarizare negativă și temperatură traseul cipului. Oricum, rezultatul este desprinderea
(negative bias temperature instability - NBTI) și se cipului. Acest proces poate fi accelerat prin testul
produce atunci când un pMOSFET are de rezistenţă la încălzirea la sudură (solder heat
poarta conectată la o tensiune mare. Aceasta este resistance test - SHRT), ciclare termică și șoc termic,
una din problemele cele mai serioase privind și identificat prin inspecţie vizuală.
fiabilitatea [10].
7. CONCLUZII
6. ATAȘAREA CIPULUI [2] Miniaturizarea echipamentelor electronice și
asigurarea unei fiabilități ridicate, pentru costuri
Atașarea cipului se poate face cu epoxi, eutectic competitive, sunt – de totdeauna – cerințele majore în
sau sticlă. Metoda de atașare cu epoxi lipește cipul mai toate domeniile industriale: produse pentru
de grilă prin folosirea unui epoxi. Atașarea cu publicul larg (telefonie mobilă portabilă, computere
eutectic utilizează o peliculă subţire de aur pe pentru uz personal, aparate foto, etc.), sisteme
spatele plachetei, apoi aurul este aliat cu suprafaţa informatice, telecomunicații, medicină, automobile,
metalizată a grilei. Sticla folosește de fapt un aeronautică, sisteme militare și spațiale.
amestec de argint și sticlă într-un mediu organic, Începând cu decada 1980, încapsulările în
fiind utilizată la atașarea cipurilor la capsulele materiale plastice, mai ieftine și mai puțin
ceramice [11]. voluminoase decât capsulele ceramice sau metalice,
Un mecanism important de defectare indus la individuale sau multiple, au început să se
atașarea cipului este liftarea cipului (die lifting), generalizeze în mai toate domeniile. Aceasta a
care înseamnă detașarea cipului de traseu sau coincis cu sosirea pe piață a materialelor organice ale
cavitate. Sunt două cauze posibile ale liftării cipului căror caracteristici de degazare și de impuritate
[12]: ionică erau suficiente pentru asigurarea fiabilității
• O fractură în materialul de atașare (defectare componentelor. Doar sistemele spațiale și, parțial,
de coeziune); cele militare au rezistat la această uniformizare.
• Delaminarea între spatele cipului și materialul
de atașare, sau între materialul de atașare și traseul
cipului (defectare de adeziune); În acest caz, primul Bibliografie
pas în analiza defectărilor este identificarea tipului
de liftare a cipului responsabil pentru defectare. 1. Bâzu M., Băjenescu T.-M. Reliability Issues of
Defectările de coeziune pot fi produse de Epoxy Materials Used in Microtechnologies. Actes
nepotriviri de material, goliri excesive de material, du troisième colloque francophone Pluridisciplinaire
grosimi neadecvate de trasee etc. Forţa de fracturare sur les Matériaux, l'Environnement et l'Electronique
a materialului de atașare a cipului este micșorată, (PLUMEE), Bacău, 22-25 mai 2013.
ceea ce poate duce la defectare atunci când sunt 2. Băjenescu T.-M., Bâzu M. Mecanisme de
aplicate stresuri termo-mecanice (ciclare termică, defectare ale componentelor electronice, Editura
stocare la temperatură ridicată, teste de acceleraţie Matrix Rom, București, 2012.
constantă). Când se întâmplă așa ceva, mai întâi 3. Thomson P. Chip-Scale Packaging. IEEE
apar crăpături, apoi materialul de atașare a cipului Spectrum, August 1997, pp. 36-43.
se fracturează în mijloc, ducând la desprinderea 4. Robert K. Lowry, Richard C. Kullberg, Daniel J.
cipului, cu material de atașare încă rămas atât pe Rossiter. Harsh Environments and Volatiles in Sealed
spatele cipului, cât și pe traseele cipului. Golirile de Enclosures. Proceedings, Surface Mount Technology
material pot duce la degradare prin supraîncălzire. Association, International Technical Conference,
Degradarea forţei mecanice a materialului de October 24-28, 2010, Orlando, FL, pp. 380-386.
atașare a cipului poate fi provocată și de degradarea 5. Datta M., Osaka T., Schultze J. W. (eds.),
chimică în timp sau produsă de forţe externe, cum Microelectronic Packaging, CRC Press, 2005.
ar fi umiditatea, temperatura etc. Cauzele de mai sus 6. Rymaszewski E. J., Tummala R. R., Watari T. In
sunt responsabile si pentru defectările de adeziune, Microelectronic Packaging Handbook, Part I, 2nd
dar există si o cauză specifică a acestui mecanism edition, R. R. Tummala, E. J. Rymaszewski, and A. G.
de defectare, și anume prezenţa contaminanţilor pe Klopfenstein (eds.), Chapman and Hall, NY, 1997.
spatele cipului, care poate duce la delaminarea 7. Mike Sandor. Plastic Encapsulated Microcircuits
materialului de atașare a cipului de cipul insuși, în (PEMs) Reliability / Usage Guidelines for Space
50 Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice

Applications”. Jet Propulsion Lab., California


Institute of Technology, Pasadena, CA, Oct. 9,
2000.
8. Gallo A. A., Munamarty R. Popcorning: A
Failure Mechanism in Plastic-Encapsulated
Microcircuits,” IEEE Transactions on Reliability.
1995, Vol. 44, 3, pp. 362-367.
9. Bennaceur Walim. Evaluation des solutions
d’encapsulation quasi-hermétique pour les
composants actifs hyperfréquences. Thèse de
doctorat, Université Bordeaux 1, 13.06.2013.
10. Hongxia L., Yue H., Zhu J. A Study of Hot-
Carrier-Induced Breakdown in Partially Depleted
SIMOX MOSFETs. Journal of Electronics, Vol. 19,
No. 1, 2002, pp. 50-56.
11. Czernohorsky J., et al. Evaluation of the Impact
of Solder Die Attach Versus Epoxy Die Attach in a
State of the Art Power Package. Proceedings of
13th International Worskhop on Thermal
Investigations of ICs and Systems Therminic, 2007,
Budapest, Hungary.
12. * * *, “Die Lifting,” Siliconfareast.com,
http://www.siliconfareast.com/die-lifting.htm.

Recomandat spre publicare: 16.02.2017.


Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității… 51

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR CU PRIVIRE LA INFLUENȚA


VARIABILELOR DE PRODUCȚIE ASUPRA CALITĂȚII
BIOCOMBUSTIBILILOR DENSIFICAȚI ÎN FORMĂ DE PELEȚI
Andrei Gudîma, cerct. șt., Grigore Marian, dr. hab., prof. univ., Andrei Pavlenco, drd.
Universitatea.Agrară de Stat din Moldova.

INTRODUCERE peleți pentru consum neindustrial și peleți pentru


consum industrial. Cerințele față de peleții pentru
Activitățile agricole generează o cantitate consum neindustrial sunt mai rigide și sunt
importantă de reziduuri care pot fi valorificate prin reglementate de către standardul ISO 17225.
producerea biocombustibililor solizi. Peleții sunt una Standardul reglementează următoarele caracteristici
din formele cele mai răspândite de biocombustibili obligatorii ale peleților: conținutul de umiditate,
solizi densificați dar și cu cele mai pretențioase conținutul de cenușă, densitatea în vrac, conținutul
cerințe de calitate. Din acest motiv, multe din de elemente fine, durabilitatea, puterea calorifică
reziduurile agricole nu pot fi procesate în peleți inferioară la recepție, conținutul de elemente
calitativi prin metodele tradiționale folosite astăzi în chimice.
industria biocombustibililor solizi.
Scopul general al acestui studiu este analiza Tabelul 1. Cerințe minime referitoare la principalii
stadiului actual cu privire la metodele existente de parametri de calitate ai peleților din biomasă
sporire a calității peleților de foc produși din biomasă lemnoasă, conform ISO 17225.
autohtonă în acord cu politicile de dezvoltare a

ENplus A1

ENplus A2
surselor regenerabile de energie. Importanța şi Unități de

ENplus B
actualitatea studiului realizat sunt justificate de Proprietăți
măsură
volumul mare de reziduuri agricole existente în
Republica Moldova, de rolul pe care-l are
valorificarea acestora asupra producerii Diametru mm 6 ±1 sau 8 ±1
biocombustibililor solizi și protecției mediului în Lungimea mm 3,15 < L ≤ 40
condițiile Republicii Moldova. Umiditate % ≤ 10
În lucrare, în rezultatul sintetizării datelor din Cenușă % ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2,0
literatura de specialitate și a cercetărilor Durabilitatea % ≥ 98,0 ≥ 97,5
experimentale proprii, sunt formulate direcțiile Fracție fină % ≤ 1,0
posibile de sporire a calității peleților de foc produși Temperatura o
C ≤ 40
din biomasă autohtonă. NCVd MJ/kg ≥ 16,5
Densit. în vrac Kg/m3 600 ≤ BD ≤ 750
Aditivi % ≤2
1. CALITATEA PELEȚILOR ȘI Azot, N % ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤1
FACTORII CARE O INFLUENȚEAZĂ Sulf, S % ≤ 0,04 ≤ 0,05
Clor, Cl % ≤ 0,02 ≤ 0,03
o
1.1. Generalități cu privire la calitatea T. fuz. cenușă C ≥ 1200 ≥ 1100
peleților de foc Arsen, As mg/kg ≤1
Cadmiu mg/kg ≤ 0,5
În ciuda situației privind producerea și Crom mg/kg ≤ 10
consumul de peleți în țările dezvoltate, la noi în Cupru mg/kg ≤ 10
Republica Moldova, dezvoltarea acestei ramuri este Plumb mg/kg ≤ 10
destul de modestă. Acest lucru ar putea fi explicat, Mercur mg/kg ≤ 0,1
parțial, prin costuri semnificative ale investițiilor Nichel mg/kg ≤ 10
necesare pentru lansarea afacerii, dar, nu în ultimul Zinc mg/kg ≤ 100
rând, și prin calitatea peleților produși din materie
primă autohtonă. PS. Procentajul se prezintă în procente din masa probei
Cerințele de calitate deferă în funcție de
destinația peleților, fiind grupați în două categorii:
52 Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității…

Din Tabelul 1 se evidențiază un șir de - culturi energetice crescute special pentru


proprietăți fizice și chimice ale peleților, proprietăți scopuri energetice.
care pot obține diferite valori în funcție de o mulțime Datele noastre preliminare [2, 4], cele
de factori de influență prezenți în diferite etape ale prezentate în literatura de specialitate de către alți
ciclului de producere. autori [5, 6], precum și experiența producătorilor de
Proprietățile reglementate de către normele peleți demonstrează că din potențialul rezultat din
internaționale ENPlus sunt clasificate în proprietăți activități agricole, doar o parte de reziduuri sunt
fizice și proprietăți chimice. Proprietățile fizice sunt folosite la producerea peleților. Această situație este
importante pentru performanța finală a sistemului de dictată de faptul că o mare parte din reziduurile
combustie și logistica peleților, iar proprietățile enumerate posedă anumite caracteristici calitative
chimice sunt responsabile pentru puterea de ardere, care nu se înscriu în cerințele normative ENPlus. Mai
fiabilitatea centralelor termice și impactul asupra mult ca atât, proprietățile calitative ale biomasei
mediului. provenite din reziduuri agricole sunt influențate de
Asigurarea indicatorilor calitativi ai peleților, un șir de factori specifici condițiilor concrete de
produși din materie primă autohtonă, în conformitate cultivare, depozitare, procesare.
cu cerințelor ENPlus, este destul de problematică. În această situație este argumentat un studiu
Unul dintre principalii factori care creează probleme complex, mai profund, al factorilor care influențează
la producerea peleților de foc din materie primă calitatea biomasei agricole și posibilitatea folosirii
autohtonă este gradul de densificare a particulelor de acesteia la producerea peleților de foc.
biomasă. La rândul său, gradul de densificare este
influențat de un șir de variabile dependente de 1.2.2. Influența umidității materiei prime
caracteristicile materiei prime care sunt foarte asupra calității peleților de foc
eterogene și necesită o abordare specială în procesul
de condiționare primară și finală. Din acest motiv, Atât biomasa vegetală, folosită în calitate de
este foarte important să se cunoască factorii care materie primă, cât și peleții, obținuți din această
influențează sistemul de densificare a peleților și biomasă, în natură, sunt materiale higroscopice. Prin
valorile optime ale acestora, iar în consecință urmare, aceste materiale au capacitatea de a face
calitatea integrală a produsului finit. schimb de umiditate cu atmosfera, iar ca rezultat au
Variabilele procesului de densificare pot fi și proprietatea de a-și schimba anumite calități, în
grupate în trei clase distincte: variabilele materiei special, puterea calorifică, durabilitatea, stabilitatea
prime; compoziția biomasei; variabilele procesului. în timpul transportării și păstrării [7, pp. 46-53].
Rezultatele experimentale, obținute de către
1.2. Calitatea peleților funcție de cercetătorii din Universitatea de Științe Agricole din
variabilele materiei prime Suedia Christofer Rheґn, Rolf Gref [8 p. 15], au scos
în evidență variația absorbției de umiditate, densități
particulelor și a rezistenței la compresiune a peleților
1.2.1. Variabilile de influență a calității
produși din molid funcție de umiditatea inițială a
materiei prime biomasei și temperatura peletizării. În baza
Variabilele materiei prime, care influențează cercetărilor experimentale, s-a demonstrat că, pentru
cel mai mult calitatea peleților, includ originea peleții obținuți din biomasă lemnoasă, ce-a mai bună
biomasei, conținutul de umiditate, dimensiunile, durabilitate mecanică și densitate a particulelor se
forma și distribuția particulelor [3]. obține la temperaturi ridicate și conținut scăzut de
În conformitate cu standardul SMV EN umiditate. De asemenea, s-a constatat că rezistența
14961-1, biomasa folosită în calitate de materie mecanică este direct influențată de densitatea
primă la producerea peleților este clasificată în particulelor care, la rândul său, este puțin dependentă
următoarele categorii: de forța de presare, indicând faptul că presiunea în
- rezultată din producția forestieră și matriță nu are nevoie să fie mai mare de 50 MPa.
pomicultură (lemn, reziduuri din tăierea lemnului, Robert Samuelsson, Sylvia H. Larsson, Mikael
rumeguș, copaci, arbuști, așchii, coajă, etc.), din Thyrel, Torbjцrn A. Lestander [9], studiind formarea
exploatarea şi curățarea pădurilor, îngrijirea legăturilor de coeziune dintre particulele materiei
plantațiilor pomicole, grădinilor, parcurilor, viilor, prime, la fabricarea peleților din pin, au stabilit că
mentenanța drumurilor etc.; calitatea optimă a peleților se obține în cazul
- reziduuri rezultate din producția agricolă, din conținutul de umiditate a materiei prime de 11 - 13 %
procesele agricole, deșeuri urbane organice; după o depozitare de 120 zile. Conform cercetărilor
realizate în Austria de către Obernberger și Thek
Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității… 53

[10], un conținut de umiditate a materiei prime în straturi fluide de apă, ce rezultă rezistență scăzută a
limitele 8 – 12 % asigură o calitate ridicată a peletelor peleților. În acest caz sunt necesare presiuni mai mari
fabricați din diferite tipuri de biomasă lemnoasă. pentru formarea contactului util, condiții realizarea
Analizând influența umidități biomasei asupra cărora, din punct de vedere tehnologic, este destul de
durabilității peleților, Tumularu et al. [3 p. 26-28], au problematică. Totodată, presiunea excesivă poate
stabilit că densificarea particulelor poate fi realizată duce la îngroșarea filmului de apă în rezultatul
prin trei căi: a) prin micșorarea temperaturii de evacuării umidității higroscopice din capilarele
vitrificare (sticlizitate); b) prin promovarea unor interioare deformate. Surplusul de umiditate, de
punți solide de legătură; c) prin creșterea suprafețelor asemenea, influențează negativ durabilitatea
de contact ale particulelor datorită forțelor van der peleților din cauza creșterii grosimii filmului de apă
Waals. și reducerii forțelor de adeziune ale particulelor.
În cercetările realizate în continuare de De aici rezultă importanța cunoașterii
Yancey, Tumularu et al. [25] s-a arătat posibilitatea umidității inițiale optime, dar și modul de
procesării biomasei obținute din reziduuri de porumb condiționare a umidități pentru asigurarea
cu conținut inițial de umiditate sporit. Astfel, caracteristicilor de calitate scontate ale produsului
analizând cheltuielile specifice pentru diferite finit. De adăugat că, datele referitoare la conținutul
operații, autorii au arătat posibilitatea obținerii optim de umiditate la densificarea biomasei în peleți,
peleților densificați din biomasă de porumb cu acoperă o gamă largă de valori, chiar pentru una și
umiditatea inițială în diapazonul 28-38%. Pentru aceiași specie de plantă. De adăugat că, adesea,
aceasta au fost folosite operații cum ar fi aceste date poartă un caracter destul de variat, iar în
preîncălzirea materiei prime în cicloane (uscătoare unele cazuri chiar contradictoriu. Probabil că situația
rotative) amplasate în serie, care usucă biomasa până creată are loc din cauza unor particularități de
la 15%. Ei au arătat că pentru uscarea biomasei de la structură a biomasei respective care depinde de mai
30% până la 15% se folosește 70% din energia mulți factori, inclusiv locul și anul prelevări,
consumată pentru procesare, pe când pentru condițiile de cultivare etc. Această situație motivează
peletizarea propriu zisă a peleților – doar 7%. studierea proceselor dependente de conținutul de
Cercetările, realizate de către Kaliyan, N. și umiditate pentru diverse tipuri de biomasă autohtonă.
Morey, R.V. [12], referitoare la caracteristicile de
densificare a biomasei provenite din reziduuri de 1.3. Influența granulației materiei prime
porumb a scos în evidență că mărirea conținutului de asupra calității peleților de foc
umiditate în bază umedă de la 10 la 15% sporește
durabilitatea peleților de la 62 la 84%, iar pentru Dimensiunile particulelor, forma și distribuția
densificarea biomasei lemnoase, Li, Yadong și Liu, acestora sunt factorii care influențează mult
Henry postulează valoarea conținutului de umiditate mecanismul de creare a forțelor de legătură
în diapazonul 6 – 12% [13], pe când Obernberger, I. intermoleculară în procesul de densificare a biomasei
și Thek, G [14], pentru același tip de biomasă, prin presare. Valoarea legăturilor intermoleculare
recomandă conținutul de umiditate în limitele 8 – 12%. este dependentă de mai mulți factori, printre care mai
Efectul conținutului de umiditate asupra importanți sunt:
durabilității peleților produși din paie de grâu a fost - capacitatea de combinare a atomilor, adică
studiat de către O’Dogherty, M. J și Wheeler, J. A. numărul electronilor cu care atomul participă la
[31]. Acești autori susțin că intervalul optim al formarea legăturilor chimice (electronii de valență);
umidității se află în limitele 10 – 20%. - legăturile de hidrogen sau puntea de
În baza celor analizate se poate concluziona că hidrogen;
umiditatea inițială a biomasei participă la formarea - forțele van der Waals, care reprezintă forțele
structurii peleților. Presiunea densificării formează de atracție dintre moleculele neutre.
condiții favorabile pentru apariția legăturilor În general, legăturile intermoleculare sunt
intermoleculare datorită apropierii dintre particule. invers proporționale cu mărimea particulelor,
Totodată conținutul de umiditate din biomasă poate deoarece particulele mai mici formează o suprafață
avea rol de ranforsare sau, invers, de slăbire a acestor de contact mai mare la densificare. Însă, atunci când
legături. particulele sunt foarte mici produsul finit își pierde
În cazul conținutului optim de umiditate, consistența fibrei și nu face priză în faza de
atracția intermoleculară se pronunță mai activ, densificare [7, p. 103].
contribuind la formarea unor legături de adeziune și Procesul de peletizare fiind unul complex și de
coeziune stabile. Dacă conținutul de umiditate este importanță majoră în producerea peleților a fost
mai mic ca cel necesar, atunci se micșorează studiat de mai mulți autori. Astfel, Mani et al. [15],
suprafața de contact al particulelor acoperite cu au stabilit că cea mai bună densificare pentru
54 Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității…

materialele studiate s-a obținut în cazul cernerii prin Referitor la densitatea particulelor, autorii au
sita cu deschiderea ochiurilor 3,2 mm. ajuns la concluzia că, în cazul peletizării la presiuni
Nguyen et al. din Centrul de Cercetare a mari, peleții arată densități, aproximativ, egale.
Materialelor Renovabile din Canada [16] au studiat Totodată, ei nu neagă rezultatele obținute de către alți
efectele parametrilor procesului de peletizare și autori, în cazul peletizării singulare la presiuni mici
caracteristicile materiei prime asupra proprietăților și mijlocii, de exemplu, Mani et al. [15]. Aceiași
fizice și mecanice ale peleților produși din arțar de situație s-a urmărit și la studiul dependenței umidități
zahăr. Analizând diferiți indicatori tehnici și și rezistenței la abraziune a peleților funcție de
economici ai procesului de peletizare din biomasă dimensiunile particulele. Practic, toate probele au
obținută din arțar de zahăr viguros și neviguros arătat același conținut de umiditate și rezistență la
mărunțită cu site de 1,5 și 2,6 mm, au constatat că abraziune. În schimb, rezistența la compresiune
peleții obținuți din biomasă cu granulația 1,5 mm variază mult funcție de dimensiunile particulelor,
cedează celor obținuți din biomasă cu granulația 2,5 remarcând 61,2 N mm-1 pentru peleții produși din
mm. Autorii explică acest fapt prin existența unei biomasă cu particule fine și 40,1 N mm-1 - pentru
cantități mai mari de fracție fină în cazul mărunțirii peleții produși din biomasă cu fracția grosieră [19,
cu site 1,5 mm (31,9 % pentru lemnul neviguros și 22,9 tab. 3].
% pentru lemn viguros). În cazul mărunțirii cu site 2,5 Un studiu realizat de Serrano et al. [19] a
mm, conținutul de fracție fină este semnificativ mai indicat rezultate opuse atunci când au comparat
mic (13,1 % pentru lemn neviguros și 10,7 pentru peleții fabricați la instalații de laborator cu cei
lemn viguros). În plus, la producerea peleților din fabricați industrial.
lemn neviguros consumul de energie este mai mic și În baza analizei celor constatate de diferiți
pericolul de blocare redus. Acest fenomen se explică autori se poate afirma că dimensiunile particulelor au
prin coeficientul de frecare mai mic între biomasă și o anumită influență asupra caracteristicelor peleților
canalele matriței. și că această influență este mai pronunțată în cazul
Investigațiile experimentale, realizate în peletizării la presiuni mici și mijlocii. De asemenea,
comun de către cercetătorii din Canada și SUA este evidentă dependența rezistenței la compresiune
Hamid Rezaei , C.JimLima, Anthony Lau și Shahab a peleților funcție de dimensiunile particulelor și,
Sokhansanj [17], au arătat că dimensiunile, forma și implicit, că această dependență se răsfrânge la una
densitatea particulelor de biomasă influențează din importantele caracteristici calitative ale peleților
transportabilitatea și fluidizarea peleților, rata de – durabilitatea mecanică.
uscare și cea de descompunere.
Cercetătorii din Suedia Dan Bergstrӧma, 1.4. Calitatea peleților funcție de originea
Samuel Israelssonb, Marcus Ӧhmanc, Sten-Axel și caracteristicile materiei prime
Dahlqvistd, Rolf Grefa, Christoffer Bomanb, Iwan
Wästerlund [18] au studiat influența dimensiunilor Biomasa vegetală este compusă din cca 90%
particulelor rumegușului din pin scoțian asupra carbon și oxigen și aproximativ 6% de hidrogen,
calității peleților produși la presiuni ridicate. Pentru elemente care sunt absorbite de către plantă sub
aceasta rumegușul, uscat în prealabil până la un formă de CO2, O2, H2O sau HCO3. Aceste trei
conținut de umiditate (Mar) de 8,7%, a fost măcinat componente se conțin în toți compușii biomasei
într-o moară cu ciocane și cernută prin 4 site cu vegetale.
deschiderea ochiurilor de 1,0; 1,9; 4,0 și 8 mm. Compușii chimici ai biomasei pot fi
Rezultatele au arătat că conținutul de fracție fină în diferențiați în două clase mai importante: glucide
peleți (F < 3,15 mm) se mărește odată cu micșorarea (cca. 2/3 din volumul total de substanțe sintetizate) și
dimensiunilor particulelor. Peleții fabricați din substanțe organice cu conținut de azot.
biomasă cu particule mai mici de 1 mm conțin 1,5 % Cele mai importante glucide sunt moleculele
fracție fină și, respectiv, cei fabricați din biomasă cu de celuloză (polimer C6), înconjurate de
dimensiuni 1–2 mm –1,4%; 2– 4 mm – 0,8%. Autorii hemiceluloză (polimeri predominat C5 cu incluziuni
n-au specificat motivul acestor rezultate, însă au C6) și lignina care este depusă intre fibre. Conținutul
expus afirmațiile lui Li [29] despre o posibilă acestor trei tipuri de biopolimeri, în masa totală a
consecință a elasticității și conținutului de umiditate biomasei, este de cca. 95%. Proporția rămasă este
diferit în particulele materiei prime. Particulele mai alcătuită dintr-o mulțime de materiale asociate,
lungi aderă mai bine între ele datorită mecanismului numite substanțe extractive în formă de rășini,
forțelor de adeziune mai pronunțate, pe când grăsimi, tanin, amidon, zahăr, proteine și minerale.
particulele mici, fiind suprauscate, aderă mai slab Conținutul de celuloză, hemiceluloză și
una cu alta. lignină în biomasa vegetală este diferit și, drept
Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității… 55

rezultat, potențialul energetic al diferitor tipuri de strict limitat – cel mult 0,1 mg/kg peleți [5 p 75 - 78].
biomasă este destul de variat. Totodată, deoarece Concretizarea cerințelor față de materia primă,
conținutul principalelor elemente chimice, care sunt folosită la producerea peleților, a determinat
carbonul (C), hidrogenul (H) și oxigenul (O), nu extinderea grupurilor de biomasă folosite la
diferă semnificativ de la un tip de biomasă la altul, producerea peleților, dar și căutarea de noi
rezultă că puterea de ardere a biomasei este cel mai posibilități de dirijare cu proprietățile produsului
mul influențată de raportul dintre aceste elemente. finit [21 p. 147 - 152].
Cu cât raportul O/C şi H/C este mai mic, cu atât În condițiile Republicii Moldova, la momentul
puterea calorifică este mai mare. Astfel, cu cât actual, principalele categorii de biomasă pretabilă de
conținutul de C din biomasă este mai înalt cu atât a fi analizată în calitate de materie primă pentru
puterea de ardere este mai mare [20]. fabricarea peleților, poate fi clasată în: biomasă
Deoarece lignina conține cel mai mult C, lemnoasă rezultată din activități agrosilvice
energia termică a ligninei este mai mare și constituie (provenită din copaci, tufe și arbuști din păduri,
cca. 5500 - 6500 kcal/kg în stare uscată [21 p. 28], plantații silvice etc.); biomasă provenită din culturi
iar cea a celulozei şi hemicelulozei, care sunt mai energetice; biomasă provenită din reziduuri agricole
sărace în carbon, este mai mică (4000 - 4500 kcal/kg (rămășițe rezultate de la recoltarea sau prelucrarea
în stare absolut uscată). De exemplu, puterea produselor agricole și din zootehnie); biomasă din
calorifică a biomasei provenită din lemnoase este reziduuri industriale și co-produse de la fabricații
mai mare, deoarece are un procentaj mai mare de industriale [5 p. p. 38].
lignină în comparație cu biomasa provenită din Cercetările anterioare realizate de către noi [2,
reziduuri agricole și culturi energetice erbacee care 4, 22, 23] și de alți autori [24, 25] denotă că folosirea
au un procent mai mic de lignină. biomasei provenite din activități agricole, de regulă,
La formarea constituției biocombustibililor conduce la obținerea peleților de calitate inferioară în
solizi este necesar să se aibă în vedere aceste raport cu cele obținute din biomasă lemnoasă. Din
considerente, dar și faptul că lignina este liantul acest motiv, prezintă interes studiile realizate cu
principal în formarea integrității biocombustibililor scopul stabilirii corelării dintre diferite proprietăți ale
solizi. biomasei cu caracteristicile finale ale peleților.
Totodată, o caracteristică completă a Există mai multe studii cu privire la corelarea
biomasei, folosite pentru producerea caracteristicilor biomasei cu parametrii calitativi ai
biocombustibililor solizi, presupune cunoașterea mai produsului finit [2, 8, 24, 25] și de combinare a
detaliată a compoziției chimice, în special a caracteristicilor biomasei cu parametrii peletizării [9,
elementelor care influențează procesul de ardere, 26].
fiabilitatea utilajului de fabricare și a Într-un șir de lucrări se prezintă rezultate
termocentralelor, precum și a celor care direct sau referitoare la influența anumitor componente ale
indirect au impact asupra mediului. materiei prime asupra calității peleților. În acest
Printre elementele, conținutul cărora este aspect, pe primul plan se află studiile referitoare la
reglementat de către standardele de calitate a cercetarea influenței conținutul de substanțe
peleților se enumeră elementele chimice compuse extractive în materia primă asupra diferitor
dintr-un amestec de molecule organice cu conținut de proprietăți fizice și mecanice. Astfel, Back [27] a
hidrogen care, de obicei, includ atomi de oxigen, arătat că, atunci când lemnul este proaspăt tăiat,
adesea azot, sulf și clor, precum și cantități de substanțele extractive sunt concentrate la suprafața
elemente majore formatoare de cenușă (Al, Ca, Co, lemnului, formând un strat de dezactivare, care
Fe, Mg, P, K, Si, Na și Ti), elemente minore volatile împiedică formarea legăturilor dintre particulele de
(As, Cd, Hg, Pb, Zn), elemente non-volatile sau lemn. Mai târziu, Stehr, M. și Johansson, I. [28] au
parțial volatile (Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Mn și V). numit acest strat – stratul delimitării slabe. S-a
Biomasa vegetală, folosită la producerea demonstrat că peleții, obținuți din rumeguș de pin,
peleților, conține până la 2 % de azot,, 1,8 % clor și din care, preventiv, au fost scoase substanțele
cca. 7% sulf. Este necesar să se menționeze că extractive, posedă o densitate a particulelor și o
normele ENPlus limitează conținutul de azot până la durabilitate mecanică mai mare ca peleții obținuți din
0,04%, de sulf – 0,05% și de clor- până la 0,03%. rumeguș proaspăt (ne extractat).
Destul de severe sunt cerințele referitoare la Stelte și colegii din Laboratorul Național
conținutul elementelor majore și minore. De pentru energie sustenabilă (Universitatea Tehnică
exemplu, conținutul semi-metalului As nu trebuie să din Danemarca) și de la Facultatea de Științe ale
depășească 1 mg într-un kg de peleți, conținutul Vieți (Universitatea din Copenhaga) [29] au studiat
cadmiului, care este un metal foarte toxic, nu poate mecanismul de adeziune dintre particulele biomasei
depăși 0, 5 mg/kg iar conținutul de mercur este și mai și evoluția defecțiunilor structurale în peleții produși
56 Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității…

din specii de biomasă tare, moale și din păioase (fag, de producție. Printre acestea se regăsesc: regimurile
molid și paie de grâu). Peleții au fost presați la tehnologice (presiunea de comprimare, temperatura
temperatura de 20 oC și 100 oC. de formare a granulelor, viteza tăvălugilor);
Analiza rezultatelor obținute a scos în evidență parametrii constructivi ai matriței (diametrul și
că mecanismul de formare a legăturilor de coeziune lungimea canalelor, interstițiul dintre tăvălugi și
și adeziune dintre particulele de biomasă este diferit matriță și al.).
și influențează direct proprietățile de integritate a Toate proprietățile rezultate de variabilele de
peleților. Astfel, rezistența la compresiune a peleților producție indisolubil sunt legate de mecanismul
din biomasă lemnoasă a fost cu mult mai mare decât peletizării și factorii care influențează acest
a peletelor din paie, atât pentru cele procesate la 20 oC, mecanism.
cât și pentru cele procesate la 100 oC. Autorii explică Cu toate că mecanismul de formare a
acest rezultat prin faptul că cantitatea de extractibile, legăturilor dintre particulele de biomasă la
depistată în cuticula celulelor de paie, este cu mult densificare au alcătuit subiectul unor studii [15, 18,
mai mare ca cea din biomasa lemnoasă. 29], totuși, la ziua de astăzi, nu există o teorie unică
Aceleași cercetări realizate de către Stelte și a peletizării iar datele existente, în majoritatea
colaboratorii arată, în mod convingător, că peleții cazurilor, se limitează la tratări simpliste cu caracter
presați la temperatura de 20 oC, indiferent de originea experimental.
biomasei, au o rezistență mai mică la tracțiune față În această situație ar fi bine să apelăm la
de cei presați la 100 oC. Ei au interpretat acest lucru cunoștințele din domeniile conexe cum ar fi știința
ca dependența forțelor de adeziune de conținutul de materialelor, presarea materialelor compozite,
extractive. Astfel, în paie a fost găsită o cantitate tabletarea în industria farmaceutică etc. În calitate de
mult mai mare de extractive (4,6%) decât în speciile argument poate servi faptul că în procesul peletizării,
de lemn (în molid 1,8%, iar în fag doar 0,6%), lucru practic, apar aceleași forme cunoscute de legături
ce și-a găsit explicație prin cantități importante de fizico-mecanice și fizico-chimice dintre particule.
ceruri semnalate în cuticula protectoare a celulelor de Printre acestea se regăsesc forțele capilare și
paie [29]. tensiunile superficiale dintre fazele lichidă și solidă,
Bradfield și Levi [30] afirmă că durabilitatea forțele de adeziune și coeziune, forțele van der
peleților scade în cazul confecționați acestora din Waals, forțele electrostatice etc.
biomasă lemnoasă cu conținutul sumar de lignină și Unul din domeniile intens studiate se referă la
extractive mai mare de 34%. Autorii au presupus că producerea tabletelor farmaceutice, proces care este
acest efect este cauzat de pătrunderea între zonele de similar cu cel al peletizării biomasei lignocelulozice
contact a unei cantități excesive de lignină și [31 - 33]. Autorii analizează două aspecte
extractivi care, la anumite temperaturi, au rolul de importante: primul - comportarea particulelor sub
separatoare de faze în formă de mastici, ceruri, presiune și al doilea - interacțiunea dintre particule.
grăsimi etc. Ei explică procesul de densificare a particulelor prin
În baza analizei datelor din literatura de faza de reorganizare forțată a particulelor care
specialitate referitoare la dependența anumitor necesită o presiune mică, urmată de a doua fază
proprietăți fizico - mecanice ale peleților de caracterizată prin creșterea brusc ascendentă a
conținutul de extractive, se poate înainta ipoteza presiunii fapt care cauzează distrugerea particulelor
despre posibilitatea sporirii calității peleților obținuți mai fragile și deformarea celor maleabile. Pe
din biomasă autohtonă prin diverse procedee care ar parcursul întregului proces are loc micșorarea
micșora conținutul de extractive din biomasa folosită porozității datorită pătrunderii fazei fluide a materiei
în calitate de materie primă. prime în spațiile libere dintre particule. Timpul
presării trebuie să fie suficient pentru ca deformațiile
elastice să se converseze în deformații plastice, iar
2. CALITATEA PELEȚILOR ÎN particulele fragile să se distrugă.
FUNCȚIE DE VARIABILELE DE Este evident că, cu cât durata acţiunii presiunii
FABRICAȚIE este mai mare, cu atât procesul densificării este mai
complet însă, în același timp, mărirea duratei de
2.1. Constatări cu privire la variabilele acțiune a presiunii, inevitabil, duce la creșterea
perioadei de fabricare a peleților, deci și la creșterea
peletizării și mecanismul de formare a consumului de energie precum și a timpului de
legăturilor dintre particulele biomasei muncă al lucrătorului și utilajului. Din acest motiv,
este important să se cunoască durata optimă a
Structura și proprietățile peleților, pe lângă
natura materiei prime, sunt asigurate de variabilele
Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității… 57

presării, valoare care derivă din viteza de rotire a 2.2. Gradul de densificare și calitatea
tăvălucilor granulatoarelor. peleților
În figura 1, Pietsch prezintă, prin patru
modele, schimbarea structurală a unei mase de Cercetările ample realizate pe parcursul
pulbere pe parcursul perioadei densificării cu viteză ultimelor ani au evaluat mecanismele peletizării
constantă [34, p. 233]. particulelor de biomasă cu sau fără de pre-tratare în
funcție de un șir de variabile [12, 18, 35, 36].
Astfel Bergstrӧm et al. [18], Kaliyan et al.
[12], au studiat influența gradului de densificare a
peleților asupra caracteristicelor fizice și mecanice
ale produsului finit. Ei, experimental, au demonstrat
că mărirea presiunii și temperaturi la densificarea
particulelor are un efect benefic asupra durabilității
peleților, datorită creșterii densității particulelor și
rezistenței la comprimare a peleților.
Prezintă interes cunoașterea presiunii necesare
pentru a obține peleți calitativi cu cheltuieli minime
de energie. Valoarea presiunii este dependentă de
mai mulți factori, printre care mai importanți sunt
caracteristicile fizice și mecanice ale biomasei,
umiditatea, temperatura și granulația materiei prime.
Există unele încercări de a calcula presiunea
Figura1. Mecanismele care au loc la densificarea necesară peletizării. Astfel, forțele care acționează
particulelor solide [34]. într-un canal a matriței de peletizare au fost analizate
În partea de jos a Figurii 1.4 se prezintă în detaliu de către Holm et al. [37]. Ei au propus
diagrama evoluției presiunii în timp corelată cu următoarea formulă pentru determinarea forței de
modificările structurale ale biomasei. Referindu-ne presare la peletizare pentru condiții constante:
la graficul din Fig. 1.4, se evidențiază patru pași ai
1 , (1)
aglomerării: faza inițială; faza de tranziție; faza de
lucru și faza de retenție /relaxare. în care PNo este presiunea de precomprimare care
Recapitulând datele din literatura disponibilă include plasticitatea modelului; υLR - raportul Poisson
referitoare la acest subcapitol, se poate concluziona (indicele L denotă direcția tensiunilor exterioare: L =
că faza a patra, fiind o derivată a mai multor factori axe longitudinale a fibrelor, iar R - direcția
de influență (proprietățile fizico-chimice și deformațiilor transversale: R = axe radiale a
granulația particulelor), este influențată de viteza de fibrelor); μ - coeficientul de frecare; c - raportul de
densificare și valoarea maximă a forțelor de presare. compresie, definit ca raportul dintre lungimea
Anume în această fază, în mare măsură, se determină peletului în matriță (x) și diametrul (2r):
durabilitatea mecanică a particulelor și aspectul
exterior al peleților. Aceste caracteristici ale , (2)
peleților, în mare măsură, sunt rezultatul a două
fenomene prezente în procesul de densificare și care, Din ecuația (1) reiese că Px crește exponențial
de fapt, vorbesc despre perfecțiunea procesului. cu lungimea peleților, păstrând ceilalți parametri
Primul fenomen se caracterizează de către constanți. Modelul propus poate fi folosit la
gazele (aerul) remanente din porii materialului determinarea aproximativă a presiunii necesare
densificat, eliminarea cărora, în anumite faze ale pentru peletizarea diferitor tipuri de biomasă, însă
formării structurii, provoacă formarea unor neajunsul acestui model este că el nu include un șir
discontinuități care micșorează legăturile de parametri tehnologici cum sunt temperatura
intermoleculare. presării, proprietățile materialului.
Al doilea fenomen este legat de tensiunile Nielsen et al. [38 - 41] au studiat, în condiții
elastice remanente, care cauzează încovoierea de laborator, dependența proprietăților mecanice ale
peleților, apariția fisurilor interioare și exterioare, peleților și consumul de energie funcție de
slăbirea forțelor intermoleculare etc. temperatură și conținutul de umiditate [41],
orientarea fibrelor [39], conținutul de substanțe
extractive [19] și timpul de depozitare [40].
58 Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității…

La acest capitol este necesar să se adauge că microcavități între moleculele de biomasă sau chiar
presiunea exercitată de role este limitată de puterea le poate distruge.
și mărimea motorului folosit la granulatoarele de Serrano și colab. [19], cu ajutorul
peleți. Dacă forța axială Px depășește puterea termovizorului Fluke IR FlexCam T115, au studiat
motorului, atunci, canalele matriței se vor bloca, distribuția temperaturii în matriță, biomasă și produs.
deoarece rolele nu vor fi în măsură să asigure Au constatat că temperatura matriței, în cazul
presiunea necesară pentru a împinge biomasa prin funcționării stabile, este de cca. 90 oC, iar a biomasei,
canalele matriței. doar de cca. 70 oC cunoscând o răcire rapidă după
Din cele expuse se structurează importanța evacuarea din matriță (fig. 2).
cunoașterii valorii optime a forței de presare, care
poate fi stabilită pe cale experimentală și prin calcule
teoretice reieșind din teoria rezistenței materialelor.

2.3. Rolul temperaturii la peletizarea


biomasei
Temperatura necesară peletizării, în cea mai
mare măsură, se formează în rezultatul proceselor
tribologice care au loc în interiorul biomasei și la
granița de contact dintre biomasă și pereții matriței.
În unele cazuri, biomasa se încălzește suplimentar cu
aburi sau prin alte metode pentru a asigura condiții Figura 2. Imaginea termografică a matriței [19]
mai bune de densificare. De regulă, în procesul de
peletizare industrială, temperatura nu este un Din analiza efectuată se poate concluziona că,
parametru controlabil, deși este estimată indirect la ziua de astăzi, nu există o abordare comună cu
fiind dependentă de natura, conținutul de umiditate și privire la temperatura optimă din zona de densificare
granulația materiei prime, viteza de rotație a a biomasei în procesul de fabricare a peleților de foc.
tăvălucilor, valoarea interstițiului dintre tăvălugi și Această situație, probabil, este condiționată de
matriță. caracteristicile specifice pentru fiecare tip de
Referitor la dependența temperaturii din zona biomasă, dar și de umiditatea și granulația materiei
de lucru de natura materiei prime există păreri că prime.
temperatura este condiționată de conținutul de Din cele constatate în acest studiu se
lignină, în special de blocul cristalin, care în biomasa structurează următoarea ipoteză de lucru pentru
vegetală variază în limitele 15 – 35 % [7 p. 28] și a viitoarele cercetări: calitatea peleților de foc produși
cărui temperatură de topire constituie cca 90 oC [42]. din biomasă provenită din reziduuri agricole
Printre primele cercetări, referitoare la efectele procesați prin metodele tradiționale nu asigură
temperaturii asupra densificării biomasei, se calitate impusă de cerințele standardelor ENPlus.
regăsesc cele efectuate de Smith et al. [78]. Ei au Una din căile sigure a posibilități sporiri calității
studiat dependența densității brichetelor din paie peleților produși din materie primă autohtonă este
funcție de variația temperaturii aplicate în intervalul folosirea unor metode tehnologice de pre-tratare a
60 – 140 oC. Cercetările au arătat că densitatea biomasei pentru a micșora conținutul de materii
biomasei crește odată cu mărirea temperaturii până la extractive și a conținutului de hemiceluloză cu
valoarea de 90 oC, după care densitatea rămâne păstrare conținutului de lignină care are un procentaj
constantă. mai mare de carbon.
Ivin și Gluhovskij [42], din contra, consideră
că temperatura de 90 oC este temperatura minimă pe
care o poate avea matrița, deoarece peleții formați la 3. CONCLUZII
temperaturi mai mici de 90 oC, cu toate că sunt denși,
nu sunt „lipiți” și, de regulă, formează fisuri la 1. În baza analizei datelor din literatura de
granițele particulelor biomasei. Totodată, ei au specialitate și a experienței existente la noi în țară și
atenționat că în cazul formării peleților la temperaturi pe plan mondial se constată că producerea peleților
mai mari de 100 oC, dacă biomasa conține un certificați ENPlus din reziduuri agricole, prin metode
procentaj mai mare de umiditate, aceasta trece în tradiționale, este foarte problematică în virtutea
formă de abur care, prin explozii, formează calității inferioare a materiei prime autohtone.
Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității… 59

2. Au fost evidențiați principalii factori de densification pressure and temperature on some


influență a calității peleților de foc și au fost properties of Norway spruce pellets. In: Fuel
structurate căile posibile de mărire a calității acestora Processing Technology, V. 87, 2005. pp. 11 – 16.
prin optimizarea variabilelor materiei prime și celor 9. Samuelsson R., Larsson S., Thyrel M., Lestander
de fabricație. T. A. Moisture content and storage time influence the
3. În rezultatul analizei referitoare la binding mechanisms in biofuel wood pellets. In:
dependența anumitor proprietăți fizico - mecanice Applied energy, V. 99, 2012, pp. 109-115.
ale peleților de conținutul de extractive, a fost 10. Obernberger I., Thek G. Physical
înaintată ipoteza despre posibilitatea sporirii calității characterisation and chemical composition of
peleților obținuți din biomasă autohtonă prin diverse densified biomass fuels with regard to their
procedee care ar micșora conținutul de extractive din combustion behavior. În: Biomass and Bioenergy, V.
biomasa folosită în calitate de materie primă. 27, 2004.
4. S-a argumentat că regimurile tehnologice, 11. Yancey N. A., Tumuluru J. S., Wright C. T.
cum sunt forța și temperatura presări sunt individuale Drying, grinding and pelletization studies on raw
pentru diferite tipuri de materie primă, motiv pentru and formulated biomass feedstock’s for bioenergy
care sunt necesare cercetări experimentale în vederea applications. În: Journal of Biobased Materials and
optimizării acestor parametri pentru condiții Bioenergy, V. 7(5), 2013, pp. 549-558, pp. 653–669.
concrete. 12. Kaliyan N., Morey R. V. Factors affecting
5. Din analiza efectuată se poate concluziona strength and durability of densified biomass
că, formarea legăturilor de coeziune și adeziune a products. În: Biomass and Bioenergy, V. 33. 2009,
particulelor este influențată de granulația particulelor pp. 337–259.
și proprietățile fizico-chimice ale acestora, viteza de 13. Li Y., Henry L. High-pressure densification of
densificare și valoarea maximă a forțelor de presare. wood residues to form an upgraded fuel. În: Biomass
and Bioenergy, V. 19, 2000, pp. 177-186.
Bibliografie 14. Obernberger I., Thek G. Physical
haracterization and chemical composition of
1. Marian Gr., Muntean A., Gudîma A., Pavlenco A. densified biomass fuels with regard to their
Considerații referitoare la folosirea biomasei combustion behavior. În: Biomass and Bioenergy, V.
provenită de la cultivarea porumbului pentru 27, 2004, pp. 653-669
obținerea biocombustibililor solizi. În: Știința 14. O’Dogherty M. J., Wheeler J. A. Compression
agricolă, 2013, nr. 2, pp. 84-92. of straw to high densities in closed cylindrical dies.
2. Marian Gr., Muntean A., Gudîma A., Pavlenco A. În: J. Agric. Eng. Res., V. 29, 1984, pp. 61-72.
Considerații cu privire la estimarea potențialului de 15. Mani S., Tabil L. G., Sokhansanj S. Specific
biomasă pentru scopuri energetice rezultată din energy requirement for compacting corn stover.
reziduuri agrosilvice. În: Lucrări științifice UASM. Bioresource. În: Technology, V. 97, 2006, pp. 1420-
V. 38, 2013. pp. 66-70. 1426.
3. Tulumaru J. S., Wright C. T., Kenney K. L. et al. 16. Nguyen Q. N., Cloutier A. et al. Effect of process
Review on biomass densification technologies for parameters and raw material characteristics on
energy applications. În: Technical Report INL/EXT- physical and mechanical properties of wood pellets
10e18420, Idaho Falls, Idaho. 2010, 96 p. made from sugar maple particles. În: Biomass and
4. Marian G., Gudîma A, Muntean A. et al. Pelete Bioenergy, V. 80, 2016, pp. 338 – 349.
din paie, considerații pro şi contra. Lucrări 17. Rezaei H., Lima C. J., Lau, A. et al. Size, shape
științifice FIATA, UASM, 2015, pp. 115 – 120. and flow characterization of ground wood chip and
5. Niedziόłka I., Szpryngiel M., Kachel- ground wood pellet particles. În: Powder
Jakubowska M. et al. Assessment of the energetic Technology, V. 301, 2016, pp. 737–746.
and mechanical properties of pellets produced from 18. Bergstrӧma D., Israelssonb S., Ӧhmanc M. et
agricultural biomass. În: Renewable Energy, V. 76, al. Effects of raw material particle size distribution
2015, pp. 312-317. on the characteristics of Scots pine sawdust fuel
6. Golovach А. А. Ispol’zovanie solomy dlya pellets. În: Fuel Processing Technology, V. 89, 2008,
soxraneniya i povysheniya plodorodiya pochv. În: pp. 1324–1329.
Belorusskoe sel’skoe xozyajstvo, № 7(87), 2009, с. 19. Serrano C., Monedero E., Lapuerta M., Portero
32-35. H. Effect of moisture content, particle size and pine
7. Marian Gr. Biocombustibili solizi, producere și addition on quality parameters of barley straw
proprietăți. Chișinău, 2016, 172 p. pellets. În: Fuel Processing Technology. V. 92, 2011,
8. Rhen C., Gref R., Sjostromb M., Wasterlund I. pp. 699–706.
Effects of raw material moisture content,
60 Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influența variabilelor de producție asupra calității…

20. Garcнa-Torrent J., Ramнrez-Gуmez Á., distributions and micromechanically based


Fernandez-Anez N. et al. Influence of the compaction equation. Uppsala, 2012, 58 p.
composition of solid biomass in the flammability and 34. Pietsch, W. Agglomeration Processes
susceptibility to spontaneous combustion. În: Fuel, Phenomena, Technologies, Equipmen. Wiley-VCH
V. 184, 2016, pp. 503 – 511. Verlag GmbH, Weinheim, 2002, 614 p.
21. Marian Gr. Managementul biomasei agrosilvice 35. Lam, P. S., Lam, P. Y., Sokhansanj, S. et al.
pentru scopuri energetice. Ch.: Iunie Prim, 264 p. Mechanical and compositional characteristics of
22. Marian Gr., Soji Kurasawa, Muntean A., steam-treated Douglas fir (Pseudotsuga menziesii
Gudima A., Druceoc S. Estimarea capacității L.) during pelletization. În: Biomass and Bioenergy,
calorifice a biomasei lignocelulozice provenite din V. 56, 2013, pp. 116–126.
diferite zone ale Republicii Moldova în conceptul de 36. Tooyserkani, Z., Kumar, L., Sokhansanj, S. et
producere de combustibili solizi. În: Ştiinţa agricolă, al. SO2-catalyzed steam pretreatment enhances the
2013, nr. 1, pp. 97-114. strength and stability of wood pellets. În: Bioresour
23. Marian Gr. Considerații pro și contra privind Technol, V. 130, 2013, pp. 59–68.
utilizarea pentru scopuri energetice a biomasei 37. Holm J. K., Henriksen U. B., Hustad J. E.,
derivată de la cultivarea cerealierelor spicoase. În: Sorensen L. H. Toward an understanding of
Ştiinţa agricolă, 2014. Nr. 1, pp. 56-62. controlling parameters in softwood and hardwood
24. Niedziόłka I., Szpryngiel M., Kachel- pellets production. În: Energy Fuels V. 20, 2006, pp.
Jakubowska M. et al. Assessment of the energetic 2686-2694.
and mechanical properties of pellets produced from 38. Nielsen N., Peter K., Gardner D. J., Felby C.
agricultural biomass. În: Renewable Energy, V. 76, Effect of extractives and storage on the pelletizing
2015, pp. 312-317. process of sawdust. În: Fuel, V. 89(1), 2010, pp. 94–
25. Miranda T., Montero I. et al. Review of Pellets 98.
from Different Sources. În: Materials, V. 8, 2015, pp. 39. Nielsen N., Holm J. K., Felby C. Effect of fiber
1413-1427. orientation on compression and frictional properties
26. Torbjurn A., Lestander, M., Finell, R. et al. of sawdust particles in fuel pellet production. În:
Industrial scale biofuel pellet production from Energy Fuels. V. 23, 2009, pp. 3211-3216.
blends of unbarked softwood and hardwood stems— 40. Nielsen N., Nørgaard L., Strobel B. W., Felby C.
the effects of raw material composition and moisture Effect of storage on extractives from particle
content on pellet quality. In: Fuel Processing surfaces of softwood and hardwood raw material s
Technology, V. 95, 2012, pp. 73–77. for wood pellets. În: Eur J Wood Prod. V. 67, 2009,
27. Back E. L. Oxidative activation of wood surfaces pp. 19-26.
for glue bonding. În: Forest Products Journal, V. 41. Nielsen N., Gardner D.J., Poulsen T., Felby C.
41(2). 1991, pp. 30-36. Importance of temperature, moisture content, and
28. Stehr M., Johansson I. Weak boundary layers species for the conversion process of wood into fuel
on wood surfaces. În: Journal of Adhesion Science pellets. În: Wood Fiber Sci V. 41, 2009, pp. 414-425.
and Technology, V. 14:10, 2000, pp. 1211-1224. 42. Ivin, E. L., Gluhovskij, V. M. Granulirovanie
29. Stelte W., Holm J. K., Sanadi A. R. et al. A study drevesiny. În: Bioènergetika, nr. 2, 2007, p. 61.
of bonding and failure mechanisms in fuel pellets 43. Smith, I. E., Probert, S. D., Stokes, R. E. et al.
from different biomass resources, În: Biomass and Briquetting of wheat straw. Journal of Agricultural
Bioenergy, V. 35, 2011, pp. 910-918. Engineering Research. 1977, 22, 105‐111.
30. Bradfield J., Levi M. P. Effect of species and
wood to bark ratio on pelleting of southern woods.
În: Forest Products Journal, V. 34, 1984, pp. 61–63.
31. Leuenberger H., Rohera D. Fundamentals of
powder compression the compactibility and
compressibility of pharmaceutical powders. În:
Pharmaceutical Research. V. 3, 1986, pp. 12 22.
32, Hiestand E. N. Principles, tenets and notions of
tablet bonding and measurements of strength. În:
European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics. V. 44, 1997, pp. 229 242.
33. Mahmoodi, F. Compression mechanics of
powders and granular materials probed by force Recomandat spre publicare: 22.02.2017.
Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului 61

PERICOLUL CONVERSAŢIILOR TELEFONICE ÎN TIMPUL


CONDUCERII AUTOVEHICULULUI
Vasile Plămădeală
Universitatea Tehnică a Moldovei

Telefonul mobil de ceva timp a devenit un bandă de circulație în alta, reducerea periculoasă a
accesoriu obișnuit al vieții cotidiene și un mijloc de spațiului dintre automobile, frânarea întârziată, nu
primă necesitate. Omul contemporan nu-și mai aude și nu vede semnalele de avertizare a altor
poate imagina viața fără el. Fiecare cunoaște, cât de participanți la trafic. Conducătorul nu
comode sunt conversaţiile telefonice acasă, în conștientizează riscurile la care este supus personal
timpul liber la serviciu, la o plimbare prin parc etc., și alte persoane din trafic (figura 1), cât de mult se
fără a prezenta un pericol pentru sine și cei din jur, reduce calitatea conducerii automobilului. Cu alte
cu totul diferit stând lucrurile la volan în timpul cuvinte, conducătorului cu telefonul în mână îi
conducerii automobilului. lipsește „conștientizarea metacognitivă”. El este
În prezent foarte multe persoane își petrec în într-atât de distras, încât nu-și poate controla
automobil o mare parte a zilei. Anume aici se dau comportamentul personal.
sau primesc unele sunete importante și se întocmesc
planuri, telefonul mobil devenind, astfel, o parte
nedespărțită a unui conducător modern.
Începând cu primele ore de instruire, viitorii
conducători aud de sute de ori, că conversaţiile
telefonice în timpul conducerii automobilului sunt
interzise, deoarece aceasta poate conduce ușor la
crearea situațiilor de accident sau chiar producerea
lor, însă oricum neglijează această restricție,
sustrăgându-și atenția de la drum. Conducătorul,
discutând pe telefon, are gândurile sale îndreptate în
altă parte, din care cauză concentrația lui într-o Figura 1. Telefonul și riscul la care este supus
măsură oarecare slăbește. În afară de aceasta una conducătorul automobilului [2]
dintre mâini este ocupată.
Un simplu sunet de pe un „smartphone” cu În unele țări din lume sistematic se efectuează
ecran cu senzor necesită din partea conducătorului studii cu tematica „automobilul și telefonul mobil”.
cel puțin zece acțiuni, de exemplu: se ia telefonul în Concluzia principală se reduce la aceea, că
mână, se deblochează, se cheamă lista abonaților, se conversaţiile telefonice în timpul conducerii
selectează abonatul dorit, se micșorează sunetul automobilului cresc de patru ori riscul de producere
radioului, se cheamă numărul abonatului, se ține a unui accident [3, 4, 5, 6, 7, 8], iar transmiterea
telefonul la ureche pe parcursul întregii discuții, se unui mesaj – de șase ori [8]. Primirea sau
încheie sunetul, se instalează telefonul la loc, după expedierea textului unui mesaj sustrage atenția
care din nou se mărește sunetul radioului. conducătorului pe o perioadă de 4-6 s.
Examinând succesiunea acestor acțiuni, cel puțin O discuție plăcută la telefon poate fi la fel de
trei dintre ele impun conducătorului pierderea totală periculoasă, ca și conducerea automobilului sub
a controlului situației rutiere. influența alcoolului, deoarece în acest moment
Pericolul principal al conversaţiilor telefonice practic la toți conducătorii se reduce semnificativ
în timpul conducerii automobilului constau în viteza reacției, perceperea este întârziată, nefiind în
faptul, că 92% [1] dintre conducători suferă de stare să reacționează adecvat la posibilele
sindromul „super-om”. Ei evaluează capacitățile modificări a situației, foarte des ciocnindu-se în
sale de conducere peste cele medii și se consideră o automobilele din față sau nu observă semnalul de
excepție de la regulă. Realitatea, însă este alta: interzicere conectat al semaforului.
conducătorul sustras de telefon, își reduce într-atât În cazul unei discuții emoționale și intrigante,
atenția, încât pur și simplu nu observă erorile reacția conducătorului se apropie rapid de valoarea
comise. De asemenea, nu observă modificarea zero. În timpul unei conversații telefonice
traiectoriei de deplasare, schimbând poziția dintr-o activitatea creierului conducătorului se reduce,
62 Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului

scade capacitatea de a reacționa rapid la accident rutier are loc din vina amatorilor de a purta
modificarea bruscă a situației rutiere. În plus, la conversații pe telefon în timpul deplasării, iar clubul
situația periculoasă creată pe drum, conducătorul ce circulației rutiere din Australia ”VCO Studio” a
vorbește la telefon, reacționează mai lent, față de un constatat că convorbirile telefonice la volan reduc
conducător, nivelul de alcool în sânge al căruia este atenția conducătorilor cu 50%. Alte date ale acestui
mai ridicat de norma admisibilă. Aceasta înseamnă, studiu arată următoarele [5, 6]:
că într-o siguranță relativă, conducătorul  la 9 din 10 conducători, ce vorbesc la volan pe
automobilului în mișcare, ce poartă discuții telefon, scade controlul asupra situației rutiere
telefonice, va fi până în momentul apariției pe drum din cauza reducerii funcției atenției exterioare;
a unei situații imprevizibile (figura 2).  în timpul conversațiilor telefonice la conducător
crește frecvență pulsului în mediu cu 5 bătăi pe
minut;
 în timpul conversațiilor telefonice viteza de
deplasare se reduce cu circa 30%;
 în momentul conectării telefonului conducătorul
își sustrage atenția de la drum de 1-3 ori, ceea
ce constituie 0,2-1,3 s.;
 în timpul conversațiilor telefonice conducătorul
își concentrează atenția numai pe banda de
circulație pe care se deplasează, ignorând
Figura 2. Telefonul și situația imprevizibilă [2] informația periferică;
 în cazul unor conversații telefonice de scurtă
Pericolul conversațiilor telefonice în timpul durată frecvența pulsului la conducător este mai
conducerii automobilului reprezintă o solicitare mare, față de o conversație pe o durată mai
psihologică. Potrivit psihologilor, acțiunea lungă, din care cauză conversațiile de scurtă
simultană a câtorva stimuli este capabilă să durată pe telefon în timpul deplasării
provoace o dezorienteze temporară chiar și la cel automobilului sunt mai stresante (periculoase);
mai experimentat și matur conducător. Timpul  conversația telefonică, legată de gândirea
reacției în cazul conversației telefonice crește de la logică, în dependență de complexitatea
0,5 până la 1,5 s [5, 6]. Astfel, la viteza de 50 km/h problemei poate conduce la oprirea totală a
automobilul în acest timp va parcurge o distanță de automobilului, indiferent de viteza de circulație
la 7 la 21 m. Urmările la care poate conduce o așa și locul amplasării automobilului;
întârziere, la apariția unei situații de urgență, nu  în timpul conversației telefonice conducătorul
necesită explicații suplimentare. alege unul din două variante ale circulației –
Factori, care sustrag atenţia conducătorului păstrează viteza de circulație cu încălcarea
sunt în exces şi se împart în: interni, ce „lucrează în regulilor de circulație sau reduce viteza fără a
salonul automobilului” (conversaţiile cu pasagerii, încălca regulile de circulație, însă micșorând
citirea unei cărţi sau mesaj, expedierea unui mesaj, viteza fluxului de vehicule;
internetul în telefonul mobil, ajustarea sistemului  bărbații și femeile sunt supuși identic
multimedia, un „sandwich” cu cafea, navigatorul modificării funcției atenției exterioare în timpul
etc.) şi externi, ce „ne aşteaptă” în afara conducerii automobilului concomitent cu
automobilului (un panou publicitar expresiv, o conversațiile telefonice etc.
femeie frumoasă pe trotuar, un peisaj atrăgător etc.). Conform unui studiu, alte fapte îngrijorătoare
Însă îngrijorarea specialiştilor din domeniul la care oamenii își sustrag atenția în timpul
siguranţei rutiere în majoritatea ţărilor în prezent au conducerii sunt [1]:
trezit anume telefoanele mobile – atât cele ce sunt convorbirile telefonice sau discuțiile cu
ţinute în mână, cât şi cele dotate cu dispozitivul pasagerii (80%), reglarea radioului (65%),
„mâinii libere”. Potrivit unor specialişti, posibil, consumul de alimente/băuturi (45%),
anume din această cauză discuţiile cu pasagerii sunt comunicarea cu copii de pe bancheta din spate
mai puţin riscante, decât conversaţiile telefonice. (27%), utilizarea playerului portativ (30%);
Pasagerii se află în aceleași condiții rutiere și pot bărbații mai des utilizează navigatorul
întrerupe discuția, în cazul simțirii, că situația (55% bărbați, 46% femei), aplicațiile de
necesită atenția conducătorului. navigare pentru „smartphonuri” (30% bărbați,
Conform statisticii prezentate de Comitetul cu 21% femei) și playerele portabile cu căști
privire la siguranța rutieră, în SUA fiecare al 20 (4% bărbați, 1% femei);
Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului 63

femeile comunică mai des, decât bărbații, cu (14% dintre conducătorii tineri şi 21% dintre
copii de pe bancheta din spate a automobilului conducătorii cu vârsta de la 45 la 64 ani).
(23% bărbați, 31% femei) și au grijă de aspectul cât nu este de paradoxal, dar aflându-se în
său exterior (3% bărbați, 8% femei); calitate de pasageri, practic toți respondenții
aproximativ de două ori mai mulți conducători consideră că: dacă conducătorul expediază un
(77%) răspund la apelurile de intrare, decât mesaj sau scrisoare electronică (86% bărbați,
sună personal (41%). În mod similar, aproape 90% femei) ori citește mesaje (84% bărbați,
de două ori mai mulți conducători (10%) citesc 88% femei), comportamentul lui prezintă un
mesajele de intrare și scrisorile electronice, pericol.
decât le expediază (6%); Studiile, efectuate într-o serie de țări,
bărbații și femeile în egală măsură sună pe demonstrează, că cota conducătorilor, ce se folosesc
telefon și răspund la apeluri în timpul de telefonia mobilă în timpul deplasării, a crescut în
conducerii (42% bărbați, 39% femei), citesc ultimii 5-10 ani de la 1 la 15% [4]. Aceste date
mesaje sau scrisori electronice (10% bărbați, statistice, însă, sunt căpătate doar după producerea
9% femei) și trimit mesaje (câte 6%); accidentelor rutiere, iar cifra reală a celor ce preferă
printre conducătorii cu vârsta până la 25 ani, să vorbească sau să răspundă la telefon este cu mult
care regulat întreţin corespondenţă în timpul mai mare. 45% din accidentele rutiere, legate de
deplasării, sunt cu mai mulţi, decât conducătorii utilizarea telefonului, se produc în cazul apelurilor
mai în vârstă; de intrare [7].
conducătorii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 20 Toţi cunosc că conversaţiile telefonice, citirea
ani mai frecvent, decât conducătorii mai în şi expedierea mesajelor în timpul conducerii
vârstă, în timpul conducerii sună pe telefon din automobilului prezintă pericol, însă continuă să o
cauza plictiselii; facă. În urma unui sondaj [1]: 60% din conducători
există foarte puține situații în timpul deplasării, consideră, că conversaţiile telefonice la volan sunt
în care conducătorii auto nu-şi sustrag atenţia foarte periculoase, 45% au fost implicaţi sau au
pentru o conversație telefonică sau mai ales nimerit în situaţii de avariere din vina
pentru o corespondență. Pe primul loc între ele conducătorilor, ce vorbesc pe telefon la volan, 88%
sunt condiţiile climaterice rele (54% dintre din oameni consideră că conducătorii, care citesc
respondenţi). Circa 25% au spus, că fluxul dens sau expediază mesaje în timpul conducerii, supun
de transport „bară la bară” sau fluxul rapid îi pericolului viaţa personală şi a celor din jur, iar
poate reţine de la conversaţiile sau 52% – că în prezent pe drumuri este cu mult mai
corespondenţa telefonică. În acelaşi timp, aşa periculos de circulat, unul dintre principalele motive
situaţii ca, un poliţist pe drum, circulaţia pe fiind utilizarea telefonului mobil în timpul
timp de noapte, circulaţia printr-o zonă conducerii, 75% din oameni au recunoscut, că ar
semnalizată prin indicatorul „Copii” şi prezenţa pierde stima faţă de prietenul său, observându-l că
unui copil în automobil au fost menţionate rar vorbeşte pe telefon la volan, 80% susţin adoptarea
(de la 1 la 6% din respondenţi). legii, ce interzice citirea şi expedierea mesajelor în
la întrebarea, se modifică caracterul conducerii timpul conducerii, 50% ar susţine adoptarea legii,
în timpul conversaţiilor telefonice sau ce ar restricţiona orice modalitate de utilizare a
expedierii mesajelor, aproximativ jumătate din telefonului în timpul conducerii automobilului.
conducători (54%) au răspuns, că conversaţia Şi totuşi: 25% din oameni (60% tineri) citesc şi
telefonică nu le afectează deloc calitatea expediază mesaje, aflându-se la volan, 80% dintre
conducerii, o pătrime din conducători (25%) au conducători consideră, că un apel telefonic nu le
aceeaşi părere despre culegerea şi expedierea afectează calitatea conducerii, 98% se consideră un
mesajelor. Unii conducători au răspuns, că în conducător fiabil.
timpul conversaţiilor telefonice (20%) şi Rezultatul: numai în SUA 660000 de
culegerea mesajelor (31%) reduc viteza de conducători folosesc telefonul în timpul conducerii,
deplasare; iar 24% din accidentele rutiere se produc anume din
mai mult de jumătate din conducătorii tineri această cauză. Numărul de victime a telefoanelor
(61% faţă de 50% conducători de vârstă mobile este cuprins între 3300 – 8000 de persoane
înaintată) consideră, că vorbitul pe telefon la anual [1]. Aceasta este o situaţie absurdă, deoarece
volan nu afectează deloc calitatea conducerii este puţin probabil ca aceşti conducători să sufere
lor. de o depresie accentuată şi ar avea dorinţa de a se
unii conducători au comunicat, că reduc viteza sinucide. Puţin probabil, că ei ar fi nişte maniaci, cu
automobilului în timpul conversaţiilor telefonice dorinţa de a ucide şi schilodi alte persoane.
64 Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului

Răspunsul la acestea constă în faptul, că ei suferă de parcursă și timpul reacției conducătorului.


sindromul „super-om” şi ei sunt convinşi în propria Rezultatele studiului au arătat, că la 195 conducători
invincibilitate, vigilenţă sporită şi rapiditatea în timpul discuțiilor telefonice s-au înrăutățit nu
reacţiei. Nici un argument raţional, în acest caz, nu numai abilitățile de conducere, dar s-a redus
ar putea să le distrugă această iluzie. activitatea creierului.
După cum arată sondajele, efectuate de către Desigur, orice conducător cu experiență poate
specialiștii revistei „Za rulyom” [9], 54% dintre conduce automobilul vorbind concomitent la telefon
conducători din când în când vorbesc la telefon în atâta timp, până când nu apare pe neașteptate vre-un
timpul conducerii automobilului, 39% – fac aceasta pericol. Însă, după cum se cunoaște, accidentele
permanent și numai 7% dintre respondenți au rutiere se produc anume în acel moment, când pe
declarat, că ei niciodată nu sună personal și nu drum se petrece ceva imprevizibil. De exemplu, în
primesc apelurile de intrare, aflându-se la volan. Ce fața automobilului iese brusc un biciclist, un copil
este important, toți conducătorii, ce încalcă regulile un animal sau conducătorul din față apasă brusc pe
de circulație, cunosc foarte bine, că conversaţiile pedala de frână etc. Anume în aceste momente
telefonice în timpul conducerii automobilului pot concentrația atenției conducătorului, ce vorbește la
provoca o situație de accident pe drum și aceasta îi telefon, este insuficientă pentru prevenirea
poate costa foarte scump. accidentului. S-a constatat, că cea mai înaltă
Un studiu publicat în Universitatea din înrăutățire a concentrației atenției conducătorului se
California din numele Direcției de siguranță rutieră urmărește în intervalul de timp de la 50 s după
din California [10], examinează statistica începutul conversației telefonice până la 2 s după
accidentelor rutiere cu doi ani înainte de adoptarea întreruperea ei. Anume în acest interval de timp au
legii și doi ani după existența ei. Rezultatele arată, loc cele mai multe accidente rutiere în fluxul de
că numărul de decese în accidentele rutiere s-a transport din cauza neobservării de către conducător
redus cu 22%, iar numărul de decese a a pietonului, semnalului de interzicere a
conducătorilor, care nu au utilizat accesoriile semaforului sau automobilul ce s-a oprit brusc etc.
telefonice – cu 47%. Aproximativ la fel s-a redus Încă la începutul anilor 1960 Martin Cooper,
numărul de cazuri cu sfârșit letal printre cei ce care a inventat primul telefon celular mobil, în
utilizează dispozitivul „mâinii libere”, de două ori raportul său în fața comisiei statului Michigan a
reducându-se și nivelul de traumatizare. Studiul a preîntâmpinat despre riscurile utilizării telefoanelor
arătat că 40% din conducătorii californieni au mobile la volanul automobilului. Pe panoul acestor
început să vorbească mai puțin la volan, atât cu telefoane trebuie de instalat un lacăt, pentru ca
telefonul în mână, cât și utilizând dispozitivul oamenii să nu poată suna sau primi apeluri în timpul
„mâinii libere”, după intrarea în vigoare a legii, ce conducerii [1].
interzice vorbitul la telefon în timpul deplasării. David Strayer, unul dintre cei mai buni
În luna februarie 2010 Institutul American de cercetători în acest domeniu, în anul 2009 a făcut
Asigurare și Siguranță Rutieră a prezentat următoarea concluzie: noi am cheltuit miliarde de
rezultatele unui sondaj telefonic, care au arătat, că dolari pentru elaborarea pernelor de siguranță,
44% dintre conducătorii în statele unde a intrat în sistemelor antiblocare a frânelor, sistemelor
vigoare legea cu privire la interzicerea telefoanelor moderne de direcție, am construit automobile și
mobile la volan, nu le utilizează în automobil, iar în drumuri mai sigure, însă numărul deceselor rămâne
statele, unde legea nu a intrat în vigoare, se același. Efectul acestor investiții de miliarde de
conformează doar 30% din conducători [10]. dolari este nul, din cauza utilizării la volan în timpul
Psihologul James Watson de la Universitatea deplasării a dispozitivelor mobile [1].
americană din Utah în baza studiilor personale a Într-un studiu [1], studenții au fost rugați să
ajuns la concluzia, că numai 2,5% dintre oameni au urmărească comportamentul conducătorilor la o
capacități genetice de a conduce automobilul intersecție, unde din toate patru direcții a fost
vorbind la telefon, fără riscul de implicare în instalat indicatorul „Trecerea fără oprire interzisă”.
accidente rutiere [9]. În studiul efectuat au participat Din 1700 conducători, 78% dintre cei care nu
200 conducători cu experiență bogată, care în vorbeau la telefon, au oprit la indicator, cum cere
timpul conducerii automobilului trebuiau să Regulamentul circulației rutiere, iar 74,5% dintre
vorbească la telefon și concomitent să memorizeze conducătorii, care erau ocupați cu telefonul mobil,
cuvinte sau să rezolve careva exerciții matematice. au ignorat acest indicator. Când la intersecție s-a
În același timp psihologul a luat în considerare nu instalat indicatorul „Viraj la stânga interzis”, 80%
numai modificările abilităților mintale, dar și din conducătorii, ce vorbeau la telefon, nu au
calitatea conducerii, care se aprecia prin distanța observat indicatorul și au virat la stânga.
Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului 65

Într-un studiu interesant [1] cercetătorii au În timpul unui studiu [1], cercetătorii au
dotat fiecare al sutălea automobil cu calculator, comparat, care acțiuni sustrag mai mult atenția
GPS-navigator, un set de traductoare și cu cinci conducătorului în timpul conducerii: căutarea şi
camere video. Timp de 18 luni ei au acumulat reglarea postului radioului, introducerea adresei în
datele, ce au cuprins 43000 ore de conducere și un navigator, culegerea unui număr, selectarea unui
parcurs de 3 milioane kilometri. Aparatele au număr din agenda telefonului și citirea/culegerea
înregistrat circa 10000 accidente, situații de mesajelor textuale. S-a constatat, că citirea sau
accident sau situații periculoase. Aproape în 80% culegerea mesajelor se reflectă cel mai rău asupra
din accidentele rutiere și în 65% din situațiile de calității conducerii, pe locul doi – introducerea
avariere conducătorul înainte de incident nu privea adresei în navigator, pe trei – culegerea unui număr
la drum. Procentul de accidente și situații de printr-o metodă sau alta, căutarea şi reglarea
accident, provocate de neatenție, se reduce postului radioului, fiind cea mai inofensivă acțiune.
considerabil odată cu creșterea vârstei: printre Într-un studiu realizat [1], cercetătorii au
conducătorii tineri de la 18 la 20 ani el este de 4 ori amplasat în cabina a 200 de camioane de curse
mai mare, față de conducătorii cu vârsta mai mare lungi camere video și au urmărit comportamentul
de 35 ani. conducătorilor pe o distanță de 5 trilioane de
Utilizarea telefoanelor a fost cea mai frecventă kilometri. Camerele au înregistrat nu numai
cauză de creare a situațiilor periculoase de diferit accidentele rutiere, dar și situațiile de accident,
grad. Mai rar, dar tot într-atât de periculoasă a fost precum și comportamentul periculos. S-a constata,
cauza sustragerii atenției la un obiect străin sau o că expedierea mesajelor textuale a fost cea mai
conversație cu pasagerii. În studiul său, cercetătorii periculoasă acțiune din cele ce sustrag atenția
au depistat că accidentele se produc de circa 5 ori conducătorului, ridicând riscul, după cum s-a
mai frecvent, decât se anunță la poliție. Prin urmare, menționat mai sus, de 23 ori a unui accident rutier.
statistica, bazată pe rapoartele poliției, considerabil Aceasta prezintă pericol de 2 ori mai mare, decât
micșorează cifrele reale. citirea a 5–6 rânduri de text pe dispozitivul de
Un alt aspect foarte important și probabil mai dispecerat. Însă, conducătorii privesc mai des la
periculos, decât vorbitul la telefon este scrierea dispozitivul de dispecerat, decât expediază mesaje,
mesajelor sau corespondenței în timpul condusului. din care cauză în final aceste dispozitive au fost cele
Aceasta are loc, deoarece ochii conducătorilor sunt mai periculoase. Al doilea factor de sustragere a
axați pe ecranul telefonului mobil, dar nu la drum. atenției au fost discuțiile telefonice. Unele companii
În urma unui studiu realizat în anul 2009 s-a arătat cer de la conducători, ca ei să răspundă imediat la
că riscul unui accident rutier a crescut de 23 de ori sunete și mesaje. Deoarece salariul conducătorilor
în cazul conducătorilor care scriu sau citesc mesaje frecvent depinde de viteza livrării, ei nu doresc să
în timpul conducerii [1]. piardă nici 15 minute, pentru oprire și răspunderea
Citirea și expedierea mesajelor în timpul în liniște la apeluri și mesaje.
conducerii prezintă rețeta sigură a unei catastrofe: Cele mai multe dintre persoanele care nu se pot
atenția și gândirea conducătorului este ocupată cu despărţi de telefon când se află la volan recunosc că
altceva, ochii nu privesc la drum timp de câteva trimit mesaje sau că intră pe reţelele de socializare.
secunde, în plus volanul este ținut numai cu o mână. Există însă şi conducători auto care se fotografiază
Studiile demonstrează, că există o dependență atunci când conduc. Mai precis, 17% dintre
logaritmică între riscul de implicare în accident și conducători folosesc telefonul pentru a-şi face
timpul, în care se sustrage atenția de la drum. În „selfie” la volan, iar 10% chiar se angajează în
timpul culegerii textului mesajului sau unei scrisori videoconferinţe, indică un studiu realizat în anul
electronice, conducătorul transferă de multe ori 2015. Poliţiştii atrag atenţia că aceste gesturi pot
privirea de la drum la ecranul telefonului în mediu provoca grave accidente de circulaţie [11].
pe perioade de până la 5 s, timp în care la viteza de Rezultatele studiilor pietonilor și bicicliștilor
50 km/h automobilul parcurge o distanță de până la sunt la fel de clare: utilizarea telefonului mobil în
70 m. timpul deplasării pe jos sau pe bicicletă ridică riscul
Conducătorii consideră că pot urmări drumul de implicare în accidente. Expedierea mesajelor
cu vederea periferică, însă acesta este o iluzie. textuale sunt mai periculoase, decât conversațiile
Ochiul omului poate concentra privirea numai telefonice, iar conversațiile telefonice sunt mai
într-un punct mic, unghiul vederii clare fiind puțin periculoase, decât ascultarea muzicii. Factorii
peste 10°. Cu toate acestea, 92% din conducători individuali nu joacă nici un rol: această regulă este
citesc mesajele, iar 81% răspund la ele, în timpul valabilă pentru toți. Într-un studiu, doar 8% din
conducerii, deși conștientizează riscurile [1]. pietoni, ocupați cu telefoanele sale, au observat
66 Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului

clovnul care le tăia calea pe un monociclu. Printre telefonului în cazul unui apel, nu este comodă
pietoni nu rare sunt cazurile de ciocnire într-un pentru toți, din cauza aflării căștilor permanent în
stâlp, din cauza neatenției fiind ocupați cu telefonul. ureche. Avantajul constă în legătura automată cu
Numărul pietonilor cu „traume telefonice” este în telefonul prin funcția „Bluetooth”.
permanentă creștere. Jumătate dintre ei îl constituie Potrivit statisticii în timpul conversației
oamenii cu vârsta până la 30 ani, iar o pătrime – telefonice prin dispozitivul „mâinii libere”
oamenii cu vârsta între 40-60 ani [1]. probabilitatea de implicare într-un accident rutier
Desigur, urmările abuzului de telefon la pietoni crește de 5 ori, decât în cazul când automobilul nu
pe departe nu sunt într-atât de grave ca la este dotat cu acest dispozitiv [9]. Este cert faptul, că
automobiliști. Pietonul care a dat peste un coș de conversația telefonică, în cazul lipsei dispozitivului
gunoi și și-a rupt un membru, pe departe nu este „mâinii libere”, creează conducătorului disconfort,
aceea când conducătorul, ce vorbește la telefon, din care cauză el este cointeresat să întrerupă
tamponează un pieton mortal. Nu trebuie de uitat că conversaţia mai rapid. În cazul „mâinilor libere”,
pietonul este cel mai vulnerabil participant la trafic. conducătorul poate purta conversaţii îndelungate pe
Luând în considerare realitatea prezentă, telefon și pe neobservate pentru sine este atras în
probabilitatea, că un pieton ocupat cu telefonul se discuţie într-așa o măsură, pierzând total legătura cu
va întâlni pe drum cu un conducător, de asemenea, lumea reală.
ocupat cu telefonul mobil, crește de câteva ori. Cu Garnitura „speakerphone” se consideră la
toate acestea, pietonii se privează de protecția sub moment cea mai ideală construcție pentru a purta
formă de vigilență sporită. Ei se concentrează total conversaţii la volan pe telefon. În ureche la
în telefoanele lor, în loc să privească cu atenție în conducător nimic nu atârnă, deoarece acest
jur. dispozitiv se fixează pe viziera parasolară a
Se propun diverse accesorii pentru a nu automobilului. Pentru a da un apel, conducătorul nu
sustrage sau sustrage la minimum atenția are necesitatea de a efectua multe mișcări. La unele
conducătorului, ce poartă conversaţii telefonice, de modele moderne are loc conectarea automată a
la drum în timpul deplasării. Una dintre variante dispozitivului după urcarea conducătorului la volan.
este garnitura cu fir. Ea reprezintă niște căști Avantajul principal al acestui accesoriu este
instalate în urechi și conectate la telefonul mobil. comanda vocală. Pentru a chema un abonat din
Analizând acțiunile executate de conducător la cartea de telefoane, este suficient de spune numele
primirea unui apel sau dorinței de a da un sunet, s-a lui în glas. În caz că este apelat conducătorul,
constatat că ele se repetă, ca și la telefonul ce nu dispozitivul singur spune numele celui care sună.
este dotat cu dispozitivul „mâinii libere”, cu Garnitura „speakerphone” este comodă și mâinile
excepția necesității de a ține telefonul la ureche. sunt libere, rezolvă problema necesităţii de a purta
Majoritatea conducătorilor preferă această cu sine accesorii suplimentare şi poate funcţiona în
garnitură, deoarece, în comparație cu alte tipuri ea regim activat până la 10 ore. Această garnitură are
costă puțin. Dezavantajul acestor accesorii constă în posibilitatea de conectare cu orice dispozitiv prin
prezența firelor, în care conducătorul, într-un sistemul „bluetooth”, iar cartea de telefoane se
moment critic, ar putea să se încurce. În afară de sincronizează complet cu „speakerphonul” şi se
aceasta, telefonul trebuie permanent să se afle în salvează în el [12].
preajmă, iar conducătorul oricum își sustrage atenția Acțiunile executate de conducător în cazul unui
pentru a apăsa pe butoane, răspunzând sau personal apel telefonic cu ajutorul „speakerphonului” sunt
recurgând la un apel telefonic. următoarele: mâinile pe volan, privirea ţintită la
O altă variantă este garnitura fără fir sau prin drum şi fără a modifica poziţia corpului, se spune în
garnitura „Bluetooth”. În acest caz conducătorul se glas parola de activare a garniturii, după care se
lipsește de fire, în rest rezultatul final este același ca spune numele persoanei de contact dorită din lista
și la garnitura cu fir, ba chiar ar putea conduce la o de contacte a telefonului. La finalizarea discuţiei se
pierdere și mai mare a atenției și concentrației. spune „închide” şi se continuă deplasarea. După
Conducătorii preferă această garnitură din cauza cum se observă, conducătorul nu întreprinde careva
lipsei firelor, ce i-ar putea încurca. Garniturile fără mişcări în plus, dirijarea efectuându-se în
fir pot fi foarte simple cu caracteristici minime, totalmente prin comanda vocală.
precum și complexe cu o serie de caracteristici O soluție posibilă a problemei conversaţiilor
adiționale: cu funcție de reducere a zgomotului, cu telefonice la volan ar fi, ca automobilul de
câteva microfoane și cu control vocal. Minusurile sinestătător să prevină accidentul rutier, dacă
acestei garnituri constau în necesitatea sustragerii conducătorul și-a sustras atenția de la drum. În
atenției conducătorului pentru a privi la ecranul prezent, unele automobile permit conducătorilor să
Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului 67

atragă o atenție mai mică la drum și mai multă la


telefon.
Sunt mai multe soluții printre care: ACC –
Adaptive Cruise Control (controlul automat al
vitezei de croazieră), care este un sistem de
menţinere a vitezei constante şi, concomitent, a
distanţei de siguranţă până la automobilul din faţă
(figura 3). Elementul principal al sistemului ACC
este traductorul cu ultrasunet, instalat în bara de
protecţie din faţă sau după masca radiatorului
automobilului. Transmițând un semnal ultrasonor,
traductorul aşteaptă răspunsul. Dacă semnalul a
Figura 5. Predictive Brake Assist [15]
găsit un obstacol de tipul unui automobil, ce se
deplasează cu o viteză mai redusă şi s-a reîntors, cazurile, când sistemul ACC stabileşte, că
înseamnă, că este necesar de redus viteza. Numai automobilul se află la o distanţă foarte mică faţă de
cum drumul din nou se eliberează, automobilul alte vehicule şi conducătorul nu reacţionează asupra
accelerează până la viteza iniţială. situaţiei, PBA pe neobservate pentru el apropie
saboţii de frână de discuri, pregătindu-se de frânarea
de urgenţă posibilă. Dacă într-adevăr este necesară
frânarea, spaţiul de frânare se va reduce, deoarece
cu ajutorul sistemului au fost câștigate câteva
milisecunde, care ar fi fost consumate pentru
apropierea saboţilor de frână de roţi (figura 6).

Figura 3. Adaptive Cruise Control [13]


Un sistem asemănător este și ADR –
Abstanddistanzregelung (sistemul de control al
distanţei), la baza căruia este un radar, instalat în
partea din faţă a automobilului, care permanent
analizează distanţa până la automobilul din faţă
(figura 4). Cum numai acest indice coboară mai jos
de pragul stabilit de conducător, sistemul ADR Figura 6. Predictive Brake Assist [15]
automat dă comanda la reducerea vitezei, până la
momentul, când distanţa până la automobilul din Un sistem asemănător este BA Plus – Brake
faţă nu atinge nivelul de siguranţă. Assist Plus (asistenţă la frânare), care controlează
]
distanţa până la automobilul ce merge în faţă prin
intermediul radarelor sistemului Distronic
(figura 7). Dacă distanţa este mică şi persistă
pericolul de tamponare are loc avertizarea vizuală şi
sonoră a conducătorului. În caz că conducătorul
frânează insuficient de efectiv sistemul continuă
frânarea în locul lui.
Sistemurile de menținere a automobilului în
limita benzii de circulație ar putea contribui la
evitarea multor accidente rutiere. Printre ele este și
sistemul LDW – Lane Departure Warning
Figura 4. Abstanddistanzregelung [14] (avertisment la părăsirea benzii), ce constă dintr-o
PBA – Predictive Brake Assist (pregătirea cameră video mică, montată în oglinda retrovizoare,
asistenţei la frânare) prezintă în sine prima generaţie un traductor de viteză şi un semnal sonor, care
a sistemelor de prognozare a siguranţei Bosch CAPS previne conducătorul, despre devierea automobilului
(Combined Active and Passive Safety) (figura 5). În de la traiectoria stabilită de circulaţie (figura 8).
68 Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului

El reprezintă un ajutor în condiţiile în care


conducătorul nu este pe deplin concentrat, dacă
acesta este obosit sau sustras de la conducere.
LKS – Lane Keeping System (sistem de
asistenţă pentru păstrarea benzii) este un sistem de
asistenţă pentru păstrarea benzii de circulaţie, care
monitorizează poziţia automobilului pe carosabil
(figura 10). Sistemul avertizează conducătorul în
cazul părăsirii neintenţionate a benzii de circulaţie
sau al intrării pe sensul opus, demonstrându-și
utilitatea pe distanţe lungi pe autostradă, la viteză
constantă şi în condiţii de trafic redus.

Figura 7. Brake Assist Plus [16]


Camera video „scanează” marcajul rutier şi în
cazul abaterii de la el din careva motive,
conducătorul aude un semnal sonor de alarmă.

Figura 10. Lane Keeping System [19]


Una dintre reţetele principale privind lupta cu
doritorii de a vorbi la volan pe telefon în timpul
conducerii ar putea fi aplicarea sancţiunilor mai
dure pentru utilizarea telefonului mobil cu sau fără
Fig. 8 Lane Keeping System [17] dispozitivul „mâinii libere” şi examinarea în
judecată a faptului conversaţiei telefonice în
Un sistem asemănător este și AFIL – Alerte de momentul unui accident rutier ca o circumstanţă
Franchissement Involontaire de Ligne (sistemul de agravantă. Poliţia trebuie mai atent să urmărească
avertizare despre intersectarea involuntară a această încălcare cu ajutorul dispozitivelor speciale
marcajului rutier), care începe să acţioneze la viteza performante mobile sau staţionare. Monitorizarea
de la 80 km/h şi determină cu ajutorul traductoarelor traficului a demonstrat, că pe acele sectoare de
intersectarea marcajului rutier fără conectarea drum, unde conducătorii cunosc că se petrec careva
semnalizatorului de virare (figura 9). Sistemul acţiuni privind depistarea conducătorilor, ce
previne conducătorul obosit sau neatent prin utilizează telefonul mobil în timpul deplasării,
vibraţie în pernuţa scaunului dintr-o parte, ce procentul amatorilor de a vorbi la volan pe telefon
corespunde marcajului rutier intersectat, pentru ca scade brusc. În unele ţări se utilizează indicatoare
el să reuşească la timp să reacţioneze. de avertizare speciale.
O altă metodă ar fi necesitatea solicitării de la
producătorii de automobile să instaleze echipamente
speciale pentru saloane, ce ar deconecta aparatele de
comunicare și aplicațiile lor în timpul deplasării
automobilului, precum și să anunțe poliția rutieră
despre funcționarea în automobilul în mișcare a
telefoniei mobile.
În Republica Moldova, conform art. 14 lit. d),
conducătorului de vehicul îi este interzis să poarte
discuţii, dacă acestea îi distrag atenţia de la
conducerea autovehiculului, precum şi convorbiri
telefonice în timpul deplasării, cu excepţia cazurilor
Figura 9. Alerte de Franchissement Involontaire în care vehiculul sau telefonul sunt echipate cu
de Ligne [18] dispozitiv „mâini libere” [20, 21].
Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului 69

Tabelul 1. Amenzile aplicate amatorilor de a vorbi la volan în timpul deplasării în țările europene.

Țara Amenda Remarcă


Austria 50 € se interzice din 01.07.1999
Azerbaidjan 50 AZN (26 €)
Albania de la 1,000 ALL (7 €)
Armenia 3,000 AMD (6 €)
Bielorusia 46 BYR (23 €) este posibilă avertizarea
Belgia 100 € se interzice din 01.07.2000
Bulgaria 50 BGN (26 €) se interzice din 05.2002
Bosnia și
40 BAM (20 €)
Herțegovina
Mare Britanie 100 £ (118 €) se interzice din 12.2003
amenzile se deosebesc în localități, în afara localităților și
Ungaria de la 10,000 HUF (32 €)
pe autostradă
se interzice din 01.02.2001;
Germania de la 40 € se interzice ținerea în mână a telefonului mobil în timpul
funcționării motorului
Grecia 100 €
Georgia 10 GEL (4 €)
Danemarca 1,500 DKK (202 €) se interzice din 01.07.1998
Irlanda 60 €
Islanda 5,000 ISK (41 €)
Spania 200 €
Italia de la 160 € se interzice din 01.07.1993
Cipru 85 € se interzice din 25.06.1999
Letonia 15 €
Lituania de la 28 €
Liechtenstein 100 CHF (93 €)
Luxemburg 79 € se interzice din 01.08.2001
Macedonia 45 €
Malta 100 €
de la 300 MDL (14 €) cu
din 16.03.17 de la 450 MDL cu aplicarea a 3 puncte de
Moldova aplicarea a 3 puncte de
penalizare
penalizare
Olanda 230 € se interzice din 30.03.2002
Norvegia de la 1,300 NOK (146 €)
Polonia de la 200 PLN (46 €)
Portugalia de la 120 €
Rusia 1,500 RUB (24 €)
România de la 134 RON (30 €)
Serbia de la 6,000 RSD (48 €)
Slovacia 60 €
Slovenia 120 €
Turcia 72 TL (18 €)
Ucraina de la 425 UAH (15 €)
Finlanda 50 € se interzice din 01.01.2003
se interzice din 30.03.2003;
Franța 135 € din 01.07.2015 în timpul deplasării se interzice purtarea în
ureche a oricărui dispozitiv, care ar putea emite sunet
Croația 500 HRK (67 €)
Muntenegru de la 60 €
Cehia 1,000 CZK (37 €)
Elveția 100 CHF (93 €)
Suedia nu se interzice se poate examina ca o conducere neatentă
Estonia 16 €
70 Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului

După cum se cunoaște, o interzicere categorică conştientizat pericolul conducătorului în stare de


a convorbirilor telefonice în timpul deplasării nu ebrietate, însă comentariile sunt de prisos.
există. Însă, nu ar fi rău de aplicat restricţie totală la Consiliul Naţional de siguranţă în transporturi
utilizarea telefonului mobil, în timpul conducerii, cu consideră următoarele: pentru lupta împotriva
orice tip de garnitură, deoarece, potrivit celor conducătorilor neglijenţi este necesară o schimbare
menţionate mai sus, oricare dintre ele într-o măsură în masă a conştiinţei publice, cum a fost întreprinsă
mai mare sau mai mică sustrag atenţia în privinţa conducerii în stare de ebrietate, utilizarea
conducătorilor de la drum. Ca excepţie, potrivit centurilor de siguranţă şi fumatului. O schimbare
specialiştilor în domeniul siguranţei rutiere, trebuie cardinală culturală în acest caz nu va avea loc
de permis convorbirile telefonice numai în imediat. Ea necesită introducerea unor măsuri
automobilul oprit pe marginea drumului cu motorul legislative şi unui control riguros privind
oprit. respectarea lor, precum şi a unor programe de
Conversațiile telefonice la volan în timpul educaţie şi informare eficiente.
deplasării cu automobilul sunt interzise în
majoritatea țărilor europene, Canada, SUA și multe
țări din Asia, iar încălcarea acestei restricții atrage CONCLUZII
după sine sancțiuni drastice. În tabelul 1 sunt
reflectate amenzile aplicate amatorilor de a vorbi la 1. Conversaţiile telefonice în timpul conducerii
volan în timpul deplasării în țările europene [22]. sunt interzise în majoritatea ţărilor, inclusiv în
În SUA în statul Utah, conducătorul, care Republica Moldova. Însă statistica arată, că această
citeşte sau expediază un mesaj în timpul conducerii, restricţie nu reduce numărul de accidente rutiere.
poate fi penalizat cu o amendă de 750 $ şi 3 luni de 2. O interzicere categorică a conversaţiilor
închisoare [1]. Dacă în acest caz este vinovat în telefonice în timpul deplasării nu există, însă, nu ar
producerea accidentului, ce a condus la traumatizare fi rău de aplicat restricţie totală la utilizarea
sau deces, amenda poate creşte până la 10000 $, iar telefonului mobil, în timpul conducerii, cu orice tip
termenul de detenţie – până la 15 ani. În alte state de garnitură, deoarece, ele într-o măsură mai mare
amenda este cuprinsă între 30–60 $. Toate aceste sau mai mică sustrag atenţia conducătorilor de la
măsuri, cu părere de rău, nu ajută şi ar fi necesar, ca drum. Ca excepţie, s-ar putea permite convorbirile
deja avocaţii să iniţieze procese împotriva telefonice numai în automobilul oprit pe marginea
producătorilor de automobile şi companiile de drumului cu motorul oprit.
telecomunicaţie. Învinuirea ar putea suna în felul 3. Cea mai bună metodă de evitare a situaţiilor
următor: „dotarea intenţionată a automobilelor cu neplăcute şi periculoase la drum este renunţarea la
dispozitive, utilizarea cărora în timpul conducerii conversaţiile telefonice în timpul conducerii
prezintă o ameninţare pentru viaţă”. automobilului sau maximal minimizarea lor.
Autorităţile au de lucrat mult, pentru a 4. Pericol pentru viaţa sa şi a altor participanţi la
convinge oamenii în aceea, că utilizarea telefonului trafic prezintă nu telefonul mobil în sine, dar
în timpul conducerii este la fel de inacceptabilă ca şi conducătorul distrat, care vorbeşte entuziasmat la
conducerea automobilului în stare de ebrietate. În telefon şi conduce automobilul în „regim automat”.
timpul unui experiment [1], câtorva grupuri de 5. Problema conversaţiilor telefonice la volan nu
conducători tineri, li s-a prezentat o înregistrare va pierde din actualitate atâta timp, cât fiecare
video a unui şi aceluiaşi accident, însă cu diferite conducător nu va conştientiza, că responsabilitatea
comentarii. Unui grup i s-a spus că conducătorul nu privind ceea ce se întâmplă cu el şi cei din jur cade
şi-a sustras atenţia de la drum, pe când altor grupuri pe umerii săi.
li s-a anunţat ca şi cum conducătorul ar fi vorbit la 6. Vieţile potenţial salvate şi nervii protejaţi,
telefon, ar fi cules un mesaj în timpul deplasării sau chiar şi în rezultatul unui simplu accident rutier este
avea 0,8‰ de alcool în sânge. Participanţilor la dificil de evaluat în echivalent monetar.
experiment li s-a propus să comenteze
comportamentul conducătorului şi să aleagă pentru
el o pedeapsă. Indiferent de aceea, că culegerea unui Bibliografie
mesaj în timpul conducerii prezintă un pericol cu
mult mai mare, conducătorului în stare uşoară de 1. http://rutlib.com/book/16329/p/20
ebrietate i-au aplicat cea mai severă pedeapsă. 2. http://timeforwoman.ru/vt/autolady/razgovory-
Conducătorul ce vorbea la telefon, a primit aceeaşi za-rulem-opasnost-ili-norma-povedeniya.html
penalizare ca şi conducătorul, care nu şi-a sustras 3. http://spokoino.ru/articles/driving/chem_opase
atenţia de la drum. Este îmbucurător că au n_telefon_za_rylem/
Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului 71

4. http://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2
016-07-20-razgovor-po-mobilnomu-za-rulem-ne-
tolko-otvlekaet-no-i-otupljaet-voditelja/
5. http://terra19tv.ru/territoriya-avto/422-
telefonnye-razgovory-za-rulem-opasny.html
6. http://www.stopgazeta.ru/technique/mobilnik_v
redilnik/
7. http://www.bbc.com/russian/science/2014/05/1
40523_vert_fut_phone_while_driving
8. http://pravo-auto.com/shtraf-za-razgovor-po-
telefonu-za-rulem/
9. http://medicalplanet.su/telemedicina/rasgrul.ht
ml
10. http://www.content-review.com/articles/18277/
11. http://www.digi24.ro/regional/digi24-
oradea/telefonul-la-volan-pericol-mortal-7-din-10-
soferi-folosesc-telefonul-mobil-atunci-cand-conduc-
478543
12. https://lifehacker.ru/2012/11/02/telefon-v-
mashine-kak-govorit-i-ne-otvlekatsya-ot-dorogi/
13. http://avtopulsar.ru/kak-rabotaet-sistema-
kruiz-kontrolya-i-chto-takoe-adaptivnyj-kruiz-
kontrol/
14. http://autooboz.info/slovar/adr/
15. http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/cap
s.html
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Collision_avoida
nce_system
17. https://www.extremetech.com/extreme/165320-
what-is-lane-departure-warning-and-how-does-it-
work
18. https://www.gazu.ru/safety/car/10266/
19. http://www.autosaga.ro/lectia-auto/sistemul-
de-avertizare-la-depasirea-benzii-de-rulare-ldws-
sistemul-de-asistenta-la-pastrarea-benzii-de-rulare-
lkas.html
20. Ududovici D., Plămădeală V. Regulamentul şi
securitatea circulaţiei rutiere. Manualul
conducătorului auto. Ediţia a 3-a, revăzută şi
completată. Chişinău, 2010, 288 p.
21. Regulamentul Circulației Rutiere, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu
modificările ulterioare, publicat: 15.05.2009 în
Monitorul Oficial Nr. 92-93, data intrării în
vigoare: 15.07.2009.
22. http://autotraveler.ru/spravka/shtraf-razgovor-
po-telefonu-za-rulem.html#.WJ4d5Gj-vIU

Recomandat spre publicare: 24.01.2017.


72 Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice

SISTEM DE ORIENTARE LA SOARE A GRUPULUI DE PANOURI


FOTOVOLTAICE
1
Valeriu Dulgheru, dr.hab.prof.univ., 2Cătălin Dumitrescu, dr.ing., 2Corneliu Cristescu, dr.ing.
1
Universitatea Tehnică a Moldovei
2
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000, filiala Institutul de
Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică

INTRODUCERE Charles Fritts în 1883 pe bază de selenium.


Construcţia celulei a fost patentată în anul 1884.
Tehnologiile pentru utilizarea pe scară largă a Trebuie de menţionat că construcţia celulei era foarte
energiilor regenerabile trebuie să fie simple şi fiabile, asemănătoare cu celulele de astăzi. Dar eficienţa
accesibile ţărilor în curs de dezvoltare cu dezvoltare celulei era mai mică de un procent şi nu a obţinut o
tehnologică redusă, care posedă potenţial solar tehnic utilizare industrială. După aproximativ un secol de la
explorabil, însă resursele de bogăţii materiale sunt prima descoperire a efectului, Albert Einstein a
limitate. Ele trebuie: să producă mai multă energie pe primit premiul Nobel în fizică în 1921 pentru
durata existenţei lor; să nu epuizeze resursele explicarea efectului fotoelectric, care a permis
naturale; să nu creeze produse, care au un efect utilizarea practică a celulelor fotovoltaice. În 1946
negativ asupra societăţii sau mediului. Energia solară Russell Ohl a inventat celula solară [2].
satisface plenar aceste condiţii. Energia solară poate Graţie reducerii costului modulelor
fi convertită pe două căi: fotovoltaice (600-700 Eur/1000W, comparativ cu
– prin conversia termică (energia solară este peste 3000 USD/1000W în a. 2000) tehnologiile
transformată în energie termică, utilizată pentru fotovoltaice devin tot mai competitive pe piaţa de
încălzirea încăperilor, apei menajere sau la energie. Eficienţa unui sistem fotovoltaic depinde de
producerea energiei electrice); doi factori de bază: eficienţa de conversie a celulelor
– prin utilizarea efectului fotovoltaic fotovoltaice şi de orientarea optimă la soare (razele
(conversia directă a energiei solare în energie solare trebuie să cadă perpendicular pe suprafaţa
electrică). panoului fotovoltaic).
O adevărată explozie au cunoscut tehnologiile Pentru proiectarea unei instalaţii de conversie
fotovoltaice. Nu întâmplător revista engleză The a energiei solare în energie termică sau electrică este
Economist din 31 August 1991 menţiona referitor la necesară cunoaşterea radiaţiei solare disponibilă pe
conversia fotovoltaică a energiei solare: „Din toate suprafaţa captatoare a modulului (panoului)
sursele alternative de energie – vântul, valul de fotovoltaic. Totodată, radiaţia solară este o funcţie
mare, maree, geotermică – probabil, cea mai variabilă, care depinde de mai mulţi factori:
promiţătoare conversie a energiei solare în latitudinea şi altitudinea locului, anotimpul, ziua,
electricitate este cea fotovoltaică”. Cât de ora, gradul de nebulozitate, conţinutul de praf,
clarvăzători au fost autorii. vapori de apă şi aerosoli în atmosferă. Este evident
Tehnologia fotovoltaică (PV) descrie procesul că nu poate exista una sau mai multe expresii
de generare a electricităţii cu ajutorul luminii. În a. matematice, care ar permite calculul radiaţiei solare,
1839 Alexandr Edmond Becquerel a descoperit luând în consideraţie toţi aceşti factori, în special, cei
efectul fotovoltaic, care explică cum electricitatea cu caracter aleatoriu – nebulozitatea, conţinutul de
poate fi generată de lumina solară. El a conchis că praf, aerosoli, etc.
„iluminarea unui electrod afundat într-o soluţie
conductivă va crea un curent electric” [1]. Însă în
pofida unor cercetări extensive, după această 1. ASPECTE PRIVIND CALCULUL
descoperire, conversia fotovoltaică continuă să fie UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC
ineficientă. Celulele fotovoltaice erau utilizate mai
mult pentru propuneri de măsurare a intensităţii Proiectarea unei instalaţii solare şi
luminii. Primul raport asupra efectului fotovoltaic prognozarea productivităţii acesteia în viitor se face
sau fotoelectric, cum era numit la timpul respectiv, pe baza măsurărilor sistematice ale componentelor
a fost făcut de savanţii din Cambridge W. Adams şi radiaţiei solare efectuate în trecut. În majoritatea
R. Day în 1877 unde sunt descrise schimbările care cazurilor, se utilizează rezultatele măsurărilor pentru
au loc într-o placă de selenium expusă luminii. Prima o suprafaţă orizontală ale radiaţiei directe şi difuze pe
celulă PV a fost construită de electricianul american o durată de o oră, de o zi sau de o lună. Pentru a
Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice 73

înţelege esenţa calculelor, la început, se va apela la asfinţire a soarelui. Este evident că într-o oră soarele
unele noţiuni din astronomie, în particular, la relaţiile traversează pe bolta cerească un unghi egal cu 150,
analitice care descriu mişcarea aparentă a soarelui iar poziţia lui la orice oră T se determină cu expresia:
pe bolta cerească.
  15(12  T ) . (2)
1.1. Parametrii care descriu poziţia soarelui Dacă sunt cunoscute unghiurile δ, Φ şi ω,
pe bolta cerească atunci poate fi determinată uşor poziţia soarelui pe
bolta cerească în punctul de interes pentru orice oră
Pământul se roteşte pe parcursul unui an în şi orice zi, folosind expresiile [1]:
jurul soarelui pe o orbită eliptică cu soarele în unul
din focare. Totodată, pământul se roteşte în jurul axei Sin s  Sin Sin  Cos Cos Cos  Cos z . (3)
sale, efectuând o turaţie în 24 de ore. Axa de rotaţie Sin s Sin  Sin .
Cos s  (4)
a pământului are o direcţie fixă în spaţiu şi este Cos s Cos
înclinată cu unghiul δ0=23,50 faţă de perpendiculara
pe planul orbitei (fig. 1). Unghiul dintre direcţia spre Pentru orice zi a anului, din (1) poate fi determinată
soare şi planul ecuatorial δ se numeşte declinaţie şi declinaţia δ, din (2) pentru ora respectivă T se
determină unghiul orar ω şi, fiind cunoscute
S Zenit
Zenit
Meridianul
Meridianul
local
local
V
-s


s
sm
ax
S N

Figura 1. Orbita pământului şi unghiul de
declinaţie δ.

variază pe parcursul anului de la +23,50 în momentul s


solstiţiului de vară (21 iunie) până la – 23,50 - în E
momentul solstiţiului de iarnă (21 decembrie). La 21 Figura 2. Unghiul orar ω, de răsărire
martie, respectiv – 21 septembrie declinaţia δ = 0 şi ωs şi apunere -ωs
duratele zilei şi nopţii sunt egale. Declinaţia poate fi latitudinea locului Φ, se determină unghiul de
calculată cu formula: înălţare a soarelui αs. De exemplu, pentru zona de sud
a Republicii Moldova (Φ = 450), în ziua solstiţiului
 284  n  , de vară, δ = 23,50, în momentul amiezii unghiul
  23,45Sin 360 
 365  maximal de înălţare a soarelui este egal cu 68,440. În
(1) baza definiţiilor şi expresiilor analitice descrise mai
unde n este numărul zilei din an, prima zi sus pot fi date răspunsuri la o serie de întrebări, cum
considerându-se 1 ianuarie. ar fi: sub ce unghi faţă de orizont trebuie de montat
Relaţiile geometrice dintre un plan orientat un panou solar pentru a obţine o cantitate maximă de
arbitrar faţă de pământ şi radiaţia solară directă, care energie în perioada caldă sau rece a anului? Sau, la
cade pe acest plan în orice moment de timp, poziţia general: care va fi Zenit
radiaţia solară pe un S
soarelui faţă de acest plan pot fi descrise în termeni
B 
plan orientat arbitrar? z
de câteva unghiuri. 
Latitudinea Φ este unghiul măsurat de la Spre exemplu, în fig. 3 
este prezentat panoul s
ecuator până la punctul de interes de pe suprafaţa 
pământului. Se consideră pozitiv pentru emisfera de solar C direcţionat spre
nord şi negativ – pentru cea de sud. sud (unghiul γ = 0). C
Unghiul orar ω determină poziţia soarelui pe Suprafaţa planului C
este înclinată faţă de  s
bolta cerească în momentul dat. Este egal cu zero în
momentul trecerii de către soare a meridianului local, orizont cu unghiul β.
Figura 3. Radiaţia
altfel spus, în momentul amiezii, pozitiv – spre est şi Ce valoare trebuie să
solară directă pe un plan
negativ – spre vest (fig. 2). Respectiv, +ωs aibă unghiul β pentru
înclinat în momentul
corespunde unghiului de răsărire, iar - ωs – de amiezii: ω = 0; γ = 0.
74 Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice

a obţine o cantitate de energie maximă, dacă durata Cos  Sin SinCos  Sin CosSinCos  Cos Cos CosCos 
de exploatare este perioada aprilie – septembrie?  Cos Sin SinCos Cos  Cos Sin Sin Sin
Radiaţia solară pe suprafaţa colectorului va fi (9)
maximală în momentul amiezii, când unghiul de
înălţare a soarelui, αs, (fig. 2) va fi maxim, iar drumul S S
parcurs de raza solară – minim şi unghiul orar ω = 0.
Această situaţie va avea loc dacă radiaţia directă cade Bn Bn
perpendicular pe suprafaţa colectorului C. Din fig. 3 B  z 
B
rezultă că θz = β, iar din expresia (3):
Cos z  Cos Cos  Sin Sin  Cos(   ) , (5) 

de unde se obţine:
β = Φ – δ. (6) a) b)
Figura 4. Radiaţia solară directă pe un plan orizontal
(a) şi un plan înclinat (b).
1.2. Radiaţia solară pe un plan înclinat
din care pentru β = 0, obţinem Cosθz:
În cele mai multe cazuri, dispunem de
informaţii privind radiaţia solară pe un plan Cos z  Cos CosCos  Sin Sin . (10)
orizontal. În acelaşi timp, este necesară cunoaşterea
În cele mai multe cazuri, colectorul solar sau
componentelor directă şi difuză ale radiaţiei pe
panoul fotovoltaic se instalează cu faţa activă spre
planul unui panou fotovoltaic. Relaţia (6) determină
sud şi γ = 0 pentru emisfera de nord sau γ = 1800 –
unghiul de înclinaţie a panoului pentru o perioadă de
pentru cea de sud. Substituind în (8) se obţine:
6 luni –perioada caldă sau, respectiv, rece a anului.
Soluţia optimă ar fi urmărirea soarelui în mişcarea sa Cos (   )Cos  Cos   Sin (   ) Sin  . (11)
Rb 
aparentă pe bolta cerească, astfel ca radiaţia directă Cos  Cos  Cos   Sin  Sin 
să cadă permanent perpendicular pe suprafaţa de
interes. Dar mecanismul de urmărire este complicat Relaţia (11) se foloseşte pentru a determina
şi scump şi, de regulă, se utilizează în instalaţii cu unghiul optim β pentru durate de timp de o oră sau o
concentrarea radiaţiei solare. Sistemele solare cu zi. Când se operează cu valori lunare ale radiaţiei
suprafeţe plane se construiesc fără urmărire, se solare, relaţia (11) se modifică:
orientează spre sud şi se montează sub un unghi faţă Cos(   )Cos Cos s'  ( /180) s' Sin(   )Sin , (12)
de orizont optim pentru localitatea dată şi durata de Rb 
CosCos Cos s  ( /180) s Sin Sin
exploatare pe parcursul anului. În fig. 4 se prezintă
radiaţia solară directă B pe planul orizontal (a) şi Bβ unde ω’s este unghiul orar de apunere a soarelui după
pe un plan înclinat faţă de orizont cu unghiul β (b). planul înclinat; ωs – unghiul orar de apunere a
Radiaţia perpendiculară pe suprafaţa planului este soarelui după planul orizontal.
notată cu Bn. Este necesar de determinat raportul Unghiurile ω’s şi ωs se determină cu relaţiile:
dintre Bβ şi B. Se notează raportul dintre radiaţia
directă pe un plan înclinat şi cel orizontal prin Rb.  s  arccos( tg  tg ) , (13)
Astfel, Rb = Bβ /B. Din figura 4 rezultă:  s'  min{ s ; arccos[tg (   )  tg ]} (14)
B  Bn Cos z ; B  Bn Cos . (7)
Pentru valoarea raportului Rb calculată se
şi raportul Rb: determină componenta directă a radiaţiei solare pe un
plan înclinat:
Bn Cos Cos , (8) B   Rb  B . (15)
Rb  
Bn Cos z Cos z
Celelalte componente ale radiaţiei solare,
unde θ este unghiul de incidenţă a razei solare – difuză şi reflectată, se determină din modelul izotrop
unghiul dintre perpendiculara pe planul în cauză şi al bolţii cereşti propus de Liu şi Jordan în anul 1961
direcţia razei solare. Pentru planul orizontal (fig. 4, şi modificat de Klein în 1977 [1]. Radiaţia difuză pe
a) θz = θ. un plan înclinat Dβ se calculează cu formula:
Pentru un plan amplasat arbitrar funcţiile Cosθ
1
şi Cosθz se exprimă prin combinaţii de funcţii ale D  1  Cos D , (16)
unghiurilor discutate mai sus – δ, Φ, β, γ şi ω [1]: 2
unde D este radiaţia difuză pe un plan orizontal.
Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice 75

Radiaţia reflectată pe un plan înclinat Rβ se 2. SISTEM DE ORIENTARE A


calculează cu formula: GRUPURILUI DE PANOURI
1 FOTOVOLTAICE
R  1  Cos  G , (17)
2
Este cunoscut faptul că eficienţa de conversie
unde ρ este coeficientul de reflecţie al suprafeţei a unui sistem fotovoltaic depinde. în mare măsură. de
pământului; orientarea permanentă a panourilor solare spre soare
G – radiaţia globală pe o suprafaţă orizontală. atât în plan azimutal, cât şi zenital (fig. 5). Există
În consecinţă, radiaţia globală pe un plan două principii de orientare a panourilor solare la
înclinat este egală cu suma celor trei componente– soare: orientarea continuă, prin urmărirea traiectoriei
directă, difuză şi reflectată pe acelaşi plan: solare, şi orientarea discretă, unghiul total de 360o
1 fiind împărţit într-un număr anumit de paşi discreţi.
G   Rb B  1  Cos D  1 1  Cos G . (18) Discreţia unghiului trebuie să fie aleasă din
2 2

Figura 5. Orientarea panourilor fotovoltaice la soare.


considerentele minimizării reducerii eficienţei de grupurilor de panouri fotovoltaice acţionate de un
conversie a sistemului şi a minimizării costurilor singur sistem de acţionale.
relative ale sistemelor de orientare. În acest scop, se În acest scop a fost elaborat şi brevetat un
utilizează diverse mecanisme de acţionare. În cazul sistem de orientare pseudo-ecuatorială la soare a unui
orientării continue grup de panouri fotovoltaice [3]. Sistemul de
datorită faptului orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice
că mişcările de conform figurilor 7,a,b,c, include panourile
rotaţie în jurul fotovoltaice 1, instalate prin punctele A, B și C pe
celor două axe sprijinele 2, care sunt fixe, 3 și 4 care sunt de lungime
trebuie să fie reglabilă. Sprijinele 3 și 4 includ transmisiile „șurub-
foarte lente (în piuliță” 5 și 6, șuruburile 7 și 8 ale cărora sunt legate
plan azimutal rigid cu roțile elicoidale 9 și 10, amplasate de o parte
instalaţia trebuie și alta a pinionului elicoidal 11, care este legat
să efectueze apr. cinematic cu rotorul motorului electric 12. Totodată
½ turaţie timp de roțile elicoidale 9 și 10 au același număr de dinți și
10–16 ore), rapor- unghi de înclinare însă direcție inversă a liniei
tul de transmitere elicoidale.
Figura 6. Sistem de al acestor meca- Mișcarea de rotație de la rotorul motorului
orientare pseudo-ecuatorială. nisme (dacă sunt electric 12 este transmisă pinionului elicoidal 11 al
realizate în baza angrenajelor) trebuie să fie foarte celorlalte panouri prin intermediul arborilor
mare. Sistemele mecanice de orientare pot fi cardanici 13. În sistemul de orientare conform fig. 3
ecuatoriale, pseudo-ecuatoriale şi azimutale, care articulația sferică 14 este executată cu 2 grade de
asigură orientarea pe una sau două axe şi pot ajunge libertate prin amplasarea degetului 15 în canelul 16
la un câştig energetic de 20%-50%. executat în locașul sferic 17, legat rigid cu tija 18, iar
Mai preferabile sub aspectul costurilor sunt prin intermediul cuplajului unisens 19 – cu șurubul
sistemele cu orientare discretă la soare. De 20 al transmisiei „șurub-piuliță” 21 cu pas mic al
asemenea, scăderea costurilor panourilor filetului.
fotovoltaice face competitivă orientarea la soare doar Mișcarea de rotație de la motorul electric 12 se
de la puteri mai mari ale instalaţiilor fotovoltaice. Un transmite pinionului elicoidal 11 care, angrenând
interes aparte în ultimul timp reprezintă orientarea simultan cu roțile elicoidale 9 și 10, le comunică
76 Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice

a.

b. c.
Figura 7.
mișcarea de rotație redusă, care este transmisă 2. Soluția tehnică propusă permite orientarea optimă
șuruburilor 7 și 8. Datorită execuției șuruburilor 7 și la soare a unui grup de panouri fotovoltaice în plan
8 cu direcție diferită a liniei elicoidale piulițele meridional și azimutal cu considerarea factorului
transmisiilor 5 și 6 se vor deplasa în direcții diferite, sezonier cu un singur motor electric și o serie de
realizând poziționarea panoului fotovoltaic 1 la transmisii elicoidale și arbori cardanici, ceea ce
soare. Alegerea parametrilor geometrici ai asigură simplitate constructivă.
transmisiilor „șurub-piuliță”, poziționarea lor față de
suportul fix, alegerea optimă a distanțelor a, b, c Lucrare efectuată în cadrul Contractului de finanţare
asigură formarea unghiurilor azimutale și 37/02.09.2016 „Crearea unui nucleu de competenţă de
înalt nivel în domeniul creşterii eficienţei de conversie a
meridionale optime și orientarea optimă a panourilor
energiilor regenerabile şi a autonomiei energetice prin
fotovoltaice la soare.
utilizarea combinată a resurselor”.
Pentru asigurarea corectării poziționării
azimutale a panourilor fotovoltaice legat de factorul
sezonier (vară, iarnă, primăvară) în sistemul de
Bibliografie
orientare din figura 7,c articulația sferică este 1. Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V.,
executată cu două grade de libertate prin intermediul Sochirean A. Sisteme de conversie a energiilor
unui deget 15, legat rigid cu sfera 14 și amplasat în regenerabile. Ch.: Ed.: „Tehnica-Info” SRL
canelul 16 al locașului sferic 17. Mișcarea de rotație (Tipografia BONS Offices), 2007. 592 p. ISBN 978-
alternativă a tijei 18, legate rigid cu locașul sferic 17, 9975-63-076-4.
este transmisă prin intermediul cuplajului unisens 19 2. Russell O. Brevet nr.2402662 US. Light sensitive
șurubului 20 al transmisiei „șurub-piuliță” 21. device, 1946.
Această mișcare de rotație într-o singură direcție este 3. Bostan I., Dulgheru V., Dumitrescu C., Ciobanu
transformată în mișcare de translație a locașului
R., Ciobanu O., Cozma I. Sistem de orientare a
sferic 17, care asigură corectarea permanentă a
panourilor fotovoltaice // Brevet de invenție nr. 4419
unghiului azimutal al panourilor fotovoltaice 1.
(MD). Solicitanţi: Universitatea Tehnică a
Moldovei; Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi
CONCLUZII Pneumatică, Bucureşti. BOPI nr. 5/2016.
1. Graţie reducerii costurilor panourilor fotovoltaice
orientarea la soare. Recomandat spre publicare: 06.03.2017.
Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale 77

ANALIZA EFICIENȚEI ECONOMICE A UTILIZĂRII RESURSELOR


MATERIALE

Vitalie Ignat, dr., conf. univ.


Universitatea Agrară de Stat din Moldova

INTRODUCERE materiale, fără de care este imposibila desfăşurarea


activităţii oricărei întreprinderi, atât agricolă cât şi
În cadrul sectorului de evidenţă nominalizat se industrială.
formează un şir de indicatori financiari care servesc
drept bază pentru determinarea obligaţiilor fiscale, 1. ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICE
luarea deciziilor manageriale şi economice. În GENERALE A RESURSELOR
exactitatea şi oportunitatea calculului acestor TEHNICO-MATERIALE ŞI
indicatori sunt cointeresate toate categoriile de
utilizatori ai rapoartelor financiare.
APROVIZIONAREA CU RESURSE
Informaţiile contabile despre stocurile de MATERIALE
mărfuri şi materiale au o deosebită valoare şi la
nivel macroeconomic. Ele contribuie la soluţionarea Situaţia economică a resurselor tehnico-
celor mai diverse probleme cum ar fi: crearea unui materiale privită în ansamblu său poate fi
mediu de afaceri favorabil pentru atragerea diagnosticată urmărindu – se corelat trei aspecte
investiţiilor străine; estimarea performanţelor mai importante:
întreprinderilor în onoarea obligaţiilor faţă de stat şi a) modificarea bazei tehnico-materiale, în total şi
partenerii de afaceri; dezvoltarea sectorul public pe cele două componente ale sale, în dinamică şi
prin majorarea veniturilor bugetare datorită comparativ cu prevederile;
colectării impozitelor, taxelor şi altor plăţi calculate b) abaterile intervenite în structura bazei tehnico –
în baza datelor contabile; monitorizarea şi materiale pe cele două componente ale sale, în
exercitarea controlului asupra întreprinderilor cu dinamică şi comparativ cu prevederile;
proprietate de stat; combaterea tranzacţiilor ilegale; c) variaţia nivelului eficienţei economice a bazei
asigurarea la nivel internaţional a comparabilităţii tehnico – materiale, în dinamică şi comparativ cu
indicatorilor macroeconomici etc. prevederile.
Societatea omenească, pe parcursul existenţei şi Cu trecerea anilor, iar uneori şi faţă de
dezvoltării sale, a tins să studieze diferite laturi ale prevederile dintr-un an dat, baza tehnico-materială
ei. Sunt cunoscute multe laturi ale vieţii sociale, ca dimensiune pe total şi pe cele două componente
însă din vechime apare problema asigurării cu ale sale – înregistrează o anumită variaţie potrivit
bunuri materiale. Satisfacerea necesităţilor omeneşti cerinţelor profilării şi specializării raţionale a
a fost şi rămâne baza activităţii economice. O întreprinderii respective, precum şi dezvoltării
cerinţă primară a existenţei, asigurării şi menţinerii intensive, cu un înalt randament şi eficienţă, a
funcţionale a procesului de producţie la întregii producţii agricole şi neagricole.
întreprinderi o reprezintă angajamentul de evidenţă Componența bazei tehnico-materiale avînd în
strictă a operaţiilor aferente stocurilor de materiale. vedere cele două componente, ale sale mijloacele
Trebuie de menţionat faptul că materialele fixe şi activele materiale, reprezintă ponderile
reprezintă active curente destinate fabricării aferente celor două categorii de mijloace în totalul
produselor, prestării serviciilor, necesităţilor valoric al bazei tehnico-materiale. Modificările care
comerciale, administrative etc. ale întreprinderii. intervin într-o perioadă de timp dată în structura
Acestea cuprind materiile prime, materialele de bazei tehnico-materiale. sunt determinate de
bază şi auxiliare, semifabricatele cumpărate şi ritmurile inegale de creştere (sau descreştere)
articolele de completare, combustibilul, ambalajele, aferente celor două grupe mari de mijloace, care
piesele de schimb, materialele de construcţie şi alte înregistrează, practic, diferenţieri importante
materiale. Un interes mare, pentru majoritatea generate în primul rînd de evoluţia şi caracteristicile
agenţilor economici, reprezintă contabilitatea procesului de modernizare din fiecare întreprindere
valorilor materiale reieşind din faptul că agricolă.
desfăşurarea activităţii oricărui agent economic Eficacitatea economică a utilizării bazei
presupune acţionarea unor mari diversităţi de valori tehnico-materiale - care capătă o importanţă
78 Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale

primordială în contextul cerinţelor şi exigenţelor potenţialului tehnico-material al întreprinderii,


economiei de piaţă – exprimă raportul dintre efectul precum şi o modificare raţională în structura acestui
concretizat într-o serie de indicatori de sinteză ai potenţial. În continuare vom efectua sintetizarea
întregii activităţi economico – financiare (veniturile datelor necesare analizei situației economico-
totale din vânzări, veniturile din vânzarea generale a bazei tehnico-materiale în S.R.L. „Regis-
produselor agricole, valoarea producţiei vândute, Agro” în tabelul 4.
valoarea adăugată, profitul brut) şi totalul valoric al După cum rezultă din calcule, mijloacele fixe au
mijloacelor fixe şi active circulante, materiale de înregistrat o creştere esențială în anul 2015 faţă de
care a dispus entitatea respectivă – ca efort pentru anul 2014 cu 29,64 %, activele materiale la valoarea
obţinerea acestui efect economico-financiar [2, de intrare s-au majorat la fel cu 30,51 % ceea ce
p.464] . practic se echivalează cu o dezvoltare a bazei
Conform surselor informaţionale, cele trei tehnico-materiale a întreprinderii S.R.L. „Regis-
aspecte menţionate pot fi analizate printr-o dublă Agro” cu 30,08%.
modalitate: (1) pe baza indicatorului „valoarea Analiza dinamicii bazei tehnico-materiale
medie anuală a mijloacelor fixe şi activelor efectuată la nivelul celor două componente ale sale,
circulante materiale” şi (2) pe baza indicatorului obține posibilităţi sporite de aprofundare, de
„valoarea mijloacelor fixe şi a activelor circulante explicare şi apreciere a evoluţiei acesteia.
materiale la începutul şi sfârşitul anului”. Evident, Deci, în ceea ce priveşte mijloacele fixe, dacă
prima modalitate, reflectând cuantumul mediu al faţa anul precedent s-a realizat o creştere a acestor
bazei tehnico-materiale de care a dispus unitatea pe mijloace, înseamnă că în unitatea respectivă a fost
întreg parcursul anului, surprinde în modul cel mai necesară şi posibilă o dezvoltare a bazei tehnice atât
edificator evoluţia acestei baze în timp. În schimb prin intrări de mijloace fixe chiar şi înainte de
prin cea de-a doua modalitate, se poate cunoaşte atît termenul prevăzut, cât şi prin ieşiri de mijloace fixe,
cuantumul mijloacelor fixe şi a activelor curente dar mai târziu decât termenul determinat.
materiale ale întreprinderii într-un moment dat, cît Posibilă situaţie poate fi determinată în mod
şi evoluţia acestui cuantum la sfârşitul anului faţă de corect numai în măsura în care se verifică în
începutul anului, respectiv baza tehnico-materială prealabil următoarele aspecte și anume:
cu care îşi va începe întreprinderea activitatea -în cazul în care programul intrărilor şi ieşirilor
economică în anul următor. Comparând cele două de mijloace fixe a fost temeinic fundamentat;
situaţii, se poate determina dacă la sfârşitul anului -în situația în care intrările de mijloace fixe
faţă de media anuală, s-a înregistrat o creştere a înainte de termenul stabilit au corespuns

Tabelul 1. Sintetizarea datelor necesare analizei situaţiei economice generale a bazei tehnico-materiale în
S.R.L. „Regis-Agro”
Anul Abaterea (+,-)
Nr. Indicatorul Sb. u/m 2014 2015 în expresie
în %
absolută
1. Mijloace fixe Mf mii lei 2148,1 49,79 2784,7 49,62 +636,6 129,64
2. Active materiale
la valoarea de
intrare Mcm mii lei 2166,4 50,21 2827,4 50,38 +661 130,51
3. Baza tehnico-
materială (rd.
1+2) Btm mii lei 4314,5 100 5612,1 100 +1297,6 130,8
4. Venituri din
vânzări V mii lei 3298,5 x 3926,9 x +628,4 119,05
5. Producţia marfă Pv mii lei 3298,5 x 3926,9 x +628,4 119,05
6. Profitul brut Pfb mii lei 1224,7 x 1366,9 x +142,2 111,61
7. V100/Btm
(rd.4:3) - lei 76,45 x 69,97 x -6,48 91,52
8. Pv 100 / Btm
(rd.5:3) - lei 76,45 x 69,97 x -6,48 91,52
9. Pfb 100 / Btm
(rd.6:3) - lei 28,39 x 24,36 x -4,03 85,8
Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale 79

necesităţilor şi s-au datorat fie unei colaborări mai tehnico-materiale au înregistrat, în anul 2015 o
susţinute între întreprindere şi firma furnizoare, de reducere substanțială pe toate pozițiile. Acest fapt
asemenea mijloace, fie scurtării termenilor de este condiționat de majorarea valorii mijloacelor
imntrare în producţie a noilor capacităţi ca urmare fixe și a activelor materiale la valoarea de intrare,
de asemenea a sprijinuklui acordat firmei care de fapt atestă o serie de performanţe
constructoare de către întreprinderea respectivă sau manageriale în această direcţie, cum ar fi:
ca urmare a unei mai bune oraganizări a activităţii - s-a pus un accent mai mare pe latura intensivă
de “construcţie-montaj” în cazul executării unor a utilizării bazei tehnico-materiale;
lucrări în regie proprie; - s-a urmărit cu mai multă rigurozitate obţinerea
- când ieşirile de mijloace fixe mai tîrziu decît unor produse cu calităţile cerute de clienţi, fiind
termenul stabilit au fost de asemenea dictate de astfel posibilă şi încasarea unor preţuri mai
necesităţi şi, totodată, au fost posibile datorită unei avantajoase;
întreprinderi raţionale a acestora, ceea ce practic a - a fost avută în vedere, cu precădere,
favorizat prelungirea duratei lor de funcţionare rentabilitatea produselor, în care scop s-a acordat
normală. mai multă atenţie raţionalizării unor cheltuieli de
Dinamica activelor materiale - cea de-a doua producţie etc.
comonenţă a bazei tehnico-materiale a înregistrat o Complicarea analizei eficienţei economice a
creştere, ritmul creşterii faţă de anul 2014 fiind utilizării bazei tehnico-materiale este posibilă prin
pozitiv ca și cel aferent mijloacelor fixe. efectuarea unei analize de tip factorial, la nivelul
Trebuie explicată şi apreciată în strânsă corelaţie fiecărui indicator de eficienţă din cei patru
cu dinamica mijloacelor fixe activele materiale, consemnaţi în tabelul anterior (4).
însăşi evoluţia structurii bazei tehnico-materiale a Reieșind din caracterul sintetic al acestor
exploataţiei. Deci, în cazul studiat, s-a produs o indicatori – al căror nivel este determinat de un
uşoară majorare a ponderii activelor circulante întreg sistem de factori (cei doi, eforul şi efectul, ca
materiale, ponderea mijloacelor fixe diminuîndu-se factori direcţi, precum şi de un întreg sistem de
corespunzător. Această situaţie se explică prin factori indirecţi), această analiză permite o
însuşi decalajul dintre ritmurile de creştere ale celor aprofundare „În trepte” a situaţiei, relevîndu-se
două categorii de mijloace. astfel cu mai multă claritate atît strategia adoptată
În linii generale, pentru aprecierea oricărei de exploataţie în acestă privinţă, cît şi domeniile
modificări intervenite în structura bazei tehnico- unde eventual „lucrurile” nu au decurs favorabil sau
materiale, trebuie să se ţină seama, pe de o parte, de pe măsura posibilităţilor create.
cauzele dinamicii diferenţiate a celor două categorii Cuantificarea acţiunii diverşilor factori direcţi şi
de mijloace, iar pe de altă parte, de evoluţia indirecţi asupra indicatorului de eficienţă menţionat
procesului de profilare şi specializare a exploataţiei (şi în general, asupra oricărui indicator de eficienţă
respective, de strategia adoptată de către conducerea din cei patru consemnaţi în tabelul 4) se face cu
acestei unităţi în procesul realizării contractelor de ajutorul metodei substituirilor în lanţ [2, p.470]
producţie încheiate cu diverşi clienţi, de măsurile Asigurarea totală și aprovizionarea integrală şi
întreprinse pentru creşterea rentabilităţii produselor oportună a întreprinderii cu materii prime şi resurse
şi a întregii activităţi, de măsurile luate în vederea materiale necesare influienţează direct atît
respectării protecţiei mediului etc. activităţile desfăşurate, cît şi rezultatele acestor
Cu tot specificul său, modernizarea oricărei activităţi. Desfăşurarea normală a procesului de
întreprinderi agricole, , este indisolubil legată de aprovizionare a întreprinderii cu resurse materiale
creşterea cantitativă şi calitativă a mijloacelor fixe nu poate fi realizată fără un program (plan) de
şi circulante materiale care acţionează, pe o cale sau aprovizionare care să prevadă asigurarea necesară
alta, asupra pământului şi a întregului efectiv de respectivă în mod ritmic şi operativ cel puţin pentru
animale. Ca atare, aşa cum s-a mai subliniat, cu un an. De modul în care se derulează procesul de
toate că între dinamica bazei tehnico-materiale şi aprovizionare depinde constituirea rezervelor pentru
dinamica producţiei agricole nu există o legătură materii prime şi materiale, precum ritmicitatea
absolut directă şi cu caracter de proporţionalitate,nu producţiei.
se poate face totuşi abstracţie de rolul mereu Cercetarea procesului de asigurare și
crescînd pe care-l are dezvoltarea bazei tehnico- aprovizionare poate fi structurată pe mai multe
materiale în sporirea deosebită, cantitativă şi segmente, cum ar fi:
calitativă, a producţiei agricole. - îndestularea necesarului de aprovizionare cu
În S.R.L.”Regis-Agro” conform datelor înscrise contracte corespunzătoare încheiate cu
în tabelul 4 indicatorii de eficienţă a utilizării bazei întreprinderea şi furnizorii;
80 Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale

- îndeplinirea programului de aprovizionare a Orice abatere afectează desfăşurarea normală a


întreprinderii în total şi pe principalele resurse procesului de producţie şi declanşează dereglări
materiale; intersismice în lanţ [1, p.78]
- aprovizionarea necesarului de materii prime şi Analiza asigurării și aprovizionării entității se
resurse materiale pentru producţie din punct de începe cu aprecierea generală a planului de
vedere cantitativ, calitativ şi termen. aprovizionare a întreprinderii cu diferite feluri de
Ca de obicei în orice unitate economică de materiale pe parcursul perioadei de gestiune. În
producţie mecanismul aprovizionării şi asigurării cu acest scop se folosește tabelul 2.
resurse materiale trebuie să funcţioneze ireproşabil.
Tabelul 2. Aprecierea generală a S.R.L. „Regis-Agro”, planul de aprovizionare a întreprinderii cu resurse
materiale.
Anul
Abaterea absolută % îndeplinirii planului
Tipurile de
2014 2015 (+-) de aprovizionare
material
A 1 2 3=2-1 4=(2:1)*100
Materiale – total 409474 518081 +108607 126,52
Materii prime şi
materiale de bază 250 313 +63 125,2
Combustibil 152972 193569 +40597 126,54
Piese de schimb 16122 20423 +4301 126,68
Alte materiale 217390 275026 +57636 126,51
Materiale de
construcţie 22740 28750 +6010 126,43
Materiale cu
destinaţie agricolă - - - -

În urma calculelor efectuate mai sus, observăm ţinînd cont de tendinţa modificării activităţilor
că planul de aprovizionare cu resurse se află într-o desfăşurate [1, p.80]
creştere semnificativă, care constituie 26,52% în Stocurile reprezintă cantităţile fizice de
anul 2015 faţă de anul 2014. O altă creştere se materiale, produse sau mărfuri necesare fiecărei
observă la materiale de construcție, care are o faze a ciclului de exploatare (aprovizionare,
creştere cu 26,43%, piese de schimb și materiale de producţie, desfacere), pentru a asigura desfăşurarea
bază respectiv cu 26,68 și 25,2% în anul 2015 faţă continuă şi ritmică a activelor de exploatare.
de anul 2014. Caracterului continuu al producţiei (sau al
Concomitent se observă în S.R.L. „Regis-Agro” desfacerilor), i se opune, din motive economice,
că materialele cu destinație agricolă complet caracterul discontinuu al aprovizionărilor.
lipsesc. Stocurile din punct de vedere financiar,
Analizând toate datele am observat că planul de reprezintă alocarea de capital ce nu poate fi
aprovizionare este într-o stare satisfăcătoare. Se recuperat pînă cînd aceste stocuri nu parcurg
apreciază aprovizionarea întreprinderii cu materiale întregul ciclu de exploatare şi sunt valorificate prin
conform contractelor încheiate cu furnizorii. vînzarea şi încasarea produselor, lucrărilor sau
serviciilor realizate de întreprindere.
Stocul de producţie reprezintă o cantitate de
2. ANALIZA ECONOMICĂ A resurse, care este rezultatul unei cereri şi al unei
STOCURILOR DE MATERIALE oferte, al unui mod de organizare a activităţii de
asigurare materială şi care trebuie să asigure
Continuitatea procesului de producţie impune consumul între două reaprovizionări; necesitatea
existenţa justificativă a stocurilor de materiale atît la existenţei acestuia este determinată de:
început, cît şi la finele perioadei de gestiune. Orice - necoincidenţă în timp şi spaţiu a producţiei şi
unitate economică de producţie trebuie să consumului de resurse;
fundamenteze de sine stătător necesarul în aceste - existenţa anumitor incertitudini în ce priveşte
stocuri şi reconstituirea lor pe o perioadă durabilă, asigurarea cu resurse şi care fac necesară existenţa
unor stocuri de resurse materiale, cum ar fi:
Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale 81

- stocurile de siguranţă – pentru incertitudini în ce Al treilea aspect al analizei stocurilor de


priveşte consumul, cantităţile livrate şi timpul de materiale se referă la examinarea gradului de
livrare; imobilizare al acestora (în zile). În prealabil se
- stocurile speculative – pentru eliminarea unor recomandă gruparea tuturor stocurilor de materiale
influenţe negative ale creşterii preţurilor etc; ale întreprinderii analizate în:
- existenţa unor ritmuri diferite dintre producţie -stocuri normale;
(consum) şi asigurarea [4, p.158]. -stocuri cu mişcare lentă;
De regulă, analiza stocurilor de materiale -stocuri fără mişcare
vizează mai multe aspecte: -stocuri disponibile
Primul aspect se referă la evoluţia stocurilor de Al patrulea aspect important al analizei
materiale faţă de volumul producţiei fabricate sau stocurilor de materiale se referă la determinarea şi
venitul din vînzări. În acest context ritmul de examinarea rezervei în zile de fiecare fel de
majorare a indicatorilor de volum trebuie să materiale concrete sau pe grupe de materiale
depăşească ritmul de majorare a stocurilor necesare pentru desfăşurarea tuturor activităţilor la
respective în unităţi valorice. întreprinderea analizată.
Al doilea aspect se referă la evoluţia stocurilor Această etapă a analizei poate fi efectuată atât în
de materiale faţă de nivelul considerabil al acestora unităţi naturale cât şi în unităţi valorice. Dacă
(la nivelul programat, mediu sau maxim). Este de apelăm la informaţia care reflectă componenţa şi
meţionat că procesul real de formare a stocurilor de mişcarea stocurilor de materiale pe parcursul
materiale şi mişcarea lor pe parcursul perioadei de perioadei de gestiune în unităţi valorice, în cele mai
gestiune contribuie la apariţia unor abateri obiective dese cazuri se propune spre utilizare tabelul 3.
– subiective. Problema – cheia însă este, frecvenţa Din datele tabelului 3 rezultă că întreprinderea
şi limitele acestor abateri. analizată poate asigura procesul de producţie cu

Tabelul 3. Componenţa şi mişcarea stocurilor de materiale pe parcursul anului 2015 în S.R.L. „Regis-Agro”,
lei.
Sold la Mişcarea
Denumirea Sold la finele
începutul Sold final în zilele
materialului aflat perioade de
perioadei de Intrări Ieşiri de consum
în stoc gestiune
gestiune
A 1 2 3 4=1+2-3 5=(4÷3)*360
1. Materii prime şi
250 63 - 313 -
materiale de bază
2.Semifabricate şi
articole de - - - - -
completare
3. Combustibili 152972 40597 - 193569 -
4.Ambalaje şi
materiale pentru - - - - -
ambalat
5. Piese de schimb 16122 4301 - 20423 -
6. Materiale de
22740 6010 - 28750 -
construcţie
7. Materiale cu
- - - - -
destinaţie agricolă
8. Obiecte de mică
valoare şi scurtă
durată la valoare
de bilanţ 22225 - 2783 19442 2515
inclusiv:
-în stoc 22225 - 2783 19442 2515
-în funcţie - - - - -
9. Alte materiale 217390 57636 - 275026 -
10. Total materiale 409474 108607 - 518081 x
82 Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale

combustibil și piese de schimb, cât şi materiale de ceea ce priveşte „animalele” care prin rolul lor de
construcţie și obiecte de mică valoare şi scurtă mijloace de muncă şi în acelaşi timp de obiecte ale
durată la fel materii prime și materiale de bază. Pe muncii dobîndesc în cadrul „bazei materiale” un
parcursul anului 2015 semifabricatele, articolele de „statut” radical deosebit faţă de toate celelalte
completare, ambalajele, materialele pentru ambalat mijloace componente [2, p. 507].
și materialele cu destinație agricolă au lipsit la Eficienţa utilizării resurselor materiale se
întreprinderea S.R.L. „Regis-Agro”. analizează după următorii indicatori:
1.Randamentul materialelor care ne arată câtă
producţie obţine întreprinderea la fiecare leu de
3. ANALIZA EFICIENŢEI UTILIZĂRII materiale consumate.
RESURSELOR MATERIALE ÎN BAZA Rm = VV, VPG, VPF/CM unde:
VV – venituri din vânzări;
INDICATORILOR VPG – valoarea producţiei globale;
GENERALIZATORI SINTETICI VPF – valoarea producţiei fabricate;
CM – consumuri totale de materiale.
Parte componentă a „bazei tehico-materiale” a Creşterea în dinamică a indicatorilor
întreprinderii agricole, „resursele materiale” au prin nominalizați se apreciază pozitiv și se consideră un
specificul lor un rol deosebit de important în factor de progres.
creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei 2.Consumurile specifice de materiale se
agricole. determină după formula:
Din „resursele materiale” ale întreprinderii Cs = CM/VV, VPG, VPFx100%.
agricole, fac parte următoarele grupe de mijloace: Acest indicator caracterizează necesarul de
-materii prime, materiale combustibile, obiecte de materiale pentru a produce un leu venituri din
inventar, baracamente; vânzări, producţie globală sau fabricată.
- producţia în curs de execuţie; Consumurile specifice sunt elementul principal al
- animale; costului producţiei deaceia fiecare unitate
- ambalaje. economică este cointeresată în reducerea lui [2,
În legătură cu componenţa menţionată a „bazei p.83].
materiale”, se impune precizarea că în sfera de Indicatorii eficienței utilizării resurselor
cuprindere a acesteia nu sunt incluse toate acele materiale în S.R.L. „Regis-Agro” vor fi reflectați și
„elemente” considerate din punct de vedere contabil calculați în tabelul 4. In baza calculelor efectuate în
ca fiind „mijloace circulante materiale”. Potrivit tabelul 4 se evidenţiază tendinţa de modificare în
„activului” din bilanţul contabil, „mijloacele dinamică a efienţei materialelor consumate.
circulante materiale” figurează la capitolul Observăm că consumul specific de materiale s-a
„stocuri” – cu o sfera mai largă de cuprindere decît majorat în anul 2015 faţă de 2014 cu 6,29% care a
„baza materială” – unde mai sunt înregistrate şi alte influenţat foarte mult rezultatul randamentului
mijloace circulante materiale care practic nu fac materialelor ce în dinamică înregistrează descreştere
parte din „baza materială” propriu-zisă a nesemnificativă ceea ce dă dovadă că veniturile din
exploataţiilor agricole, respective: semifabricate, vânzări și valoarea materialelor consumate cresc în
produsele finite, produsele reziduale şi mărfurile. anul 2015 faţă de anul precedent 2014
Cercetarea economică a „resurselor materiale” are corespunzător cu 19,05 și 26,52 %.
în esenţă ca obiect relevarea asigurării întreprinderii Factorii principali care modifică consumul
agricole cu întreaga gamă necesară de asemenea specific de materiale sunt:
mijloace şi a modului în care au fost utilizate 1. Variația structurii si randamentului
acestea în procesul de producţie, în vederea producţiei fabricate.
identificării rezervelor interne menite să contribuie 2. Variația normei consumului de materiale pe
la o îmbunătăţire substanţială a acestui dublu unitate de produs.
proces. 3. Variația tarifelor la materialele consummate.
În consecință, o filieră şi o metodologie de 4. Variația preţurilor la producţia finită.
analiză cu un caracter mai complex - dat fiind Analiza eficienţei utilizării materialelor poate fi
specificul situaţiei întîlnite în agricultură – sunt efectuată şi dupa indicatorii naturali de eficienţa. Un
necesare, pe de o parte, în ceea ce priveşte astfel de indicator se considera coeficientul de
„materiile prime şi materiile consumabile” care fac utilizare a materialelor,
obiectul unei aprovizionări şi al unei utilizări relativ
ritmice pe parcursul unui an, iar pe de altă parte, în K=Mf/Mp x 100
Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale 83

Tabelul 4. Analiza eficienţei utilizării resurselor materiale în entitatea S.R.L. “Regis-Agro”, raionul Fălești.
Tipurile de Anul
Abaterea absolută (+-) Ritmul de creştere, %
material 2014 2015
A 1 2 3=2-1 4=(2:1)*100
1. Valoarea
materialelor
consumate (CM),
lei 409474 518081 +108607 126,52
2. Venituri din
vînzări (VV), lei 3298513 3926944 +628431 119,05
3. Consumul
specific de
materiale,
(CM÷VPG)*100 12,41 13,19 +0,78 106,29
4. Randamentul
resurselor material
consumate
(VV÷CM), lei 8,06 7,58 -0,48 94,04

unde: În practica analitică calculul si aprecierea


Mf, Mp sunt cantitatea consumata efectiv şi, influienţei factorilor privind aprovizionarea,
respectiv, după plan. asigurarea, utilizarea resurselor materiale asupra
Diferenţa dintre cantitatea cea efectiva si cea modificarii volumului producţiei fabricate pot fi
planificată reprezintă supraconsumul sau efectuate prin 2 metode:
economisirea materialului la fabricarea produsului I. Calculul si aprecierea factorilor de
concret. Pentru a releva rezervele de majorare a aprovizionare, asigurare si utilizare a unui material
gradului de utilizare a materialelor se utilizează concret la fabricarea unui produs concret.
relaţia: II. Calculul si aprecierea factorilor
Rm=(Mf+Mp)xVf, generalizatori sintetici privind asigurarea si
unde: utilizarea resurselor materiale la devierea volumului
Vf este volumul efectiv al produsului concret. produselor fabricate.
Aprofundând analiza sub acest aspect se va Utilizarea formelor analizei eficienţei utilizări
calcula influenţa factorilor legaţi de utlizarea materialelor sunt reflectate în tabelul 5.
materialelor concrete la fabricarea produsului În baza calculelor efectuate in tabelul 5 se
concret. Aceşti factori sunt: stocul inițial de evidenţiază contribuţia factorilor la modificarea
materiale; intrări de materiale; consumuri de veniturilor din vânzarea produselor agricole. Se
materiale pe unitate de produs; stocul materialului la relevă rezervele interne de majorare a acestuia pe
sfârşit de an; viitor.
Calculând influenţa factorilor legaţi de Veniturile din vânzarea produselor agricole in
utilizarea resurselor materiale la devierea volumului anul 2015 s-a majorat faţa de anul 2014 cu 628431
producţiei fabricate se efectuiază in 2 etape: lei ce a dus la creşterea veniturilor din vânzarea
I. Se calculează modificarea volumului produselor agricole sub influența consumului de
producţiei fabricate sub acţiunea următorilor factori: materiale cu 875372,42 lei, însă reducerea
stoc la început de an; intrări de materiale; consumul randamentului resurselor materiale consumate cu
specific de materiale; stoc final; 0,48 lei a condus la diminuarea veniturilor din
II. Se calculează influenţa factorilor generali de vânzarea produselor agricole cu 248678,88 lei.
utilizare a materiei prime si materialelor la devierea
volumului producţiei fabricate, aceşti factori sunt: CONCLUZII
1. Consumul total de materiale; (CM)
2. Randamentul materialelor; (RM) Cercetările efectuate ne demonstrează faptul că,
Legătura dintre VPF, cu aceşti factori se întreprinderea S.R.L. „Regis-Agro” este o
exprimă prin relaţia: întreprindere de proporţii mari, deoarece indicatorii
VPF=CMxRm. principali care vizează mărimea întreprinderii
depăşeşte limitele medii stabilite. Veniturile din
84 Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale

Tabelul 5. Calculul influenţei factorilor generali privind asigurarea si utilizarea resurselor materiale la
devierea veniturilor din vânzarea produselor agricolei din S.R.L. “Regis-Agro”, raionul Fălești.
Anul Abaterea Inclusiv sub influenta:
Indicatorul
2014 2015 (+,-) ∆CM ∆Rm
A 1 2 3 4 5
Venituri din
vînzarea
produselor
agricole (VV), lei 3298513 3926944 +628431 +875372,42 -248678,88
Consumul total
de materiale
(CM), lei 409474 518081 +108607 X X
Randamentul
resurselor
material
consummate
(Rm), lei 8,06 7,58 -0,48 X X

vânzări în anul 2015 faţă de anii 2013 și 2014 s-au Analiza rezultatelor financiare în cadrul S.R.L.
majorat respectiv cu 28,98 și 19,05 %, astfel „Regis-Agro” ne reflectă că mărimea indicatorilor
sporirea acestui indicator se apreciază pozitiv pentru activităţii economico-financiare în dinamică
activitatea întreprinderii pe viitor. Majorarea înregistrează fluctuaţii considerabile în perioada de
venitului din vânzări a condus la sporirea venitului analiză. Profitul brut în cadrul întreprinderii în anul
total din vânzarea producției agricole în anul 2015 2015 faţă de anii 2013 și 2014 s-a majorat
față de anii 2013 și 2014 corespunzător cu 29,73 și corespunzător cu 483,75 și 142,2 mii lei, iar profitul
19,85 % ceea ce se apreciază pozitiv pentru până la impozitare și profitul net s-au majorat în
activitatea întreprinderii. Numărul mediu anual de anul 2015 față de anul 2013 dar s-au diminuat față
lucrători ocupaţi în agricultură pe parcursul de anul 2014. Rentabilitatea mijloacelor de
ultimilor 3 ani s-a majorat corespunzător cu 42,86 și producție în anul 2015 faţă de anii 2013 și 2014 s-a
25 % în anul 2015 față de anii 2013 și 2014. diminuat corespunzător cu 6,28 și 1,36 puncte
Suprafaţa terenurilor agricole în total observăm că procentuale. Menţionăm că rentabilitatea producţiei
în anul 2015 comparativ cu anii 2013 şi 2014 s-a agricole în anul 2015 comparativ cu anul 2013 s-a
majorat corespunzător cu 23,34 şi 16,3 %. Se majorat cu 12,54 puncte procentuale, dar s-a
observă o majorare a valorii medii anuale a diminuat față de anul 2014 cu 5,66 puncte
mijloacelor fixe de producţie, care în anul 2015 a procentuale. Rentabilitatea economică, se
crescut faţă de anii 2013 şi 2014 respectiv cu 79,18 caracterizează mărimea profitului până la
și 5,53 %. impozitare la fiecare leu a patrimoniului
Din analiza prezentată, rezultă că în cadrul întreprinderii, respectiv în anul 2015 s-a redus faţă
S.R.L. „Regis-Agro” ramura de bază este cultura de anii 2013 și 2014 respectiv cu 8,64 și 4,03
plantelor. În special întreprinderea analizată este puncte procentuale. Rentabilitatea financiară care
specializată în cultivarea cerealelor şi a florii- reflectă eficienţa utilizării surselor proprii ale
soarelui, ponderea cărora în totalul veniturilor din întreprinderii, respectiv în anul 2015 s-a redus faţă
vânzări în anul 2013 constituie 63,68%, iar în anul de anii 2013 și 2014 corespunzător cu 14,83 și 7,42
2014 – 70,14%, astfel s-au majorat cu 6,46 puncte puncte procentuale.
procentuale faţă de anul 2013, iar în anul 2015 După cum rezultă din calcule, mijloacele fixe au
comparativ cu anul 2014 venitul din vânzări obţinut înregistrat o creştere esențială în anul 2015 faţă de
din vânzarea cerealelor şi a florii-soarelui s-a anul 2014 cu 29,64 %, activele materiale la valoarea
majorat cu 24 puncte procentuale şi a constituit de intrare s-au majorat la fel cu 30,51 % ceea ce
94,14% din veniturile din vânzări. Totodată practic se echivalează cu o dezvoltare a bazei
entitatea a obținut 59,45 % venituri din vânzarea tehnico-materiale a întreprinderii S.R.L. „Regis-
cerealelor Ceea ce se apreciază pozitiv pentru Agro” cu 30,08%. Analiza dinamicii bazei tehnico-
activitatea economico-financiară a entității materiale efectuată la nivelul celor două
cercetate. componente ale sale, obține posibilităţi sporite de
Analiza eficienței economice a utilizării resurselor materiale 85

aprofundare, de explicare şi apreciere a evoluţiei la diminuarea veniturilor din vânzarea produselor


acesteia. Deci, în ceea ce priveşte mijloacele fixe, agricole cu 248678,88 lei.
dacă faţa anul precedent s-a realizat o creştere a În scopul înlăturării neajunsurilor depistate si
acestor mijloace, înseamnă că în unitatea respectivă amiliorării gestiunii stocurilor de materiale
a fost necesară şi posibilă o dezvoltare a bazei propunem următoarele:
tehnice atât prin intrări de mijloace fixe chiar şi -este necesar de efectuat inventarierea tuturor
înainte de termenul prevăzut, cât şi prin ieşiri de bunurilor economice și determinarea volumului
mijloace fixe, dar mai târziu decât termenul optim al stocului de materiale;
determinat. -micşorarea cheltuielilor de organizare a
În urma calculelor efectuate, observăm că planul comenzilor, păstrarea si întreţinerea materialelor în
de aprovizionare cu resurse se află într-o creştere depozite;
semnificativă, care constituie 26,52% în anul 2015 -normarea consumurilor de materiale,
faţă de anul 2014. O altă creştere se observă la combustibil cu ajutorul analizei dinamicii lor si
materiale de construcție, care are o creştere cu stabilirii tendinţei acestora;
26,43%, piese de schimb și materiale de bază -majorarea activelor materiale cu scopul
respectiv cu 26,68 și 25,2% în anul 2015 faţă de posibilităţii de sporire a bazei tehnico-materiale;
anul 2014. Concomitent se observă în S.R.L. -menţinerea si îmbunătăţirea planului de
„Regis-Agro” că materialele cu destinație agricolă aprovizionare a întreprinderii cu toate resursele
complet lipsesc. Analizând toate datele am observat materiale;
că planul de aprovizionare este într-o stare -planificarea stocului de materiale in dependenţă
satisfăcătoare. Se apreciază aprovizionarea de cererea întreprinderii si oferta din exterior și
întreprinderii cu materiale conform contractelor sporirea eficienţei utilizării resurselor materiale în
încheiate cu furnizorii. întreprindere.
Din datele prezentate, rezultă că întreprinderea
analizată poate asigura procesul de producţie cu
combustibil și piese de schimb, cît şi materiale de Bibliografie
construcţie și obiecte de mică valoare şi scurtă
durată la fel materii prime și materiale de bază. Pe 1. Bălănuţă V. Analiza gestionară. Chişinău. 2003.
parcursul anului 2015 semifabricatele, articolele de Pag. 86-119. ISBN 9975-75186-5.
completare, ambalajele, materialele pentru ambalat 2. Cojocaru C. Analiza economic-financiară a
și materialele cu destinație agricolă au lipsit la exploataţiilor agricole şi silvice. Bucureşti: Editura
întreprinderea S.R.L. „Regis-Agro”. economică. 2000, 560 p. ISBN 973-590-285-0
In baza calculelor efectuate, se evidenţiază 3. Frecăuțeanu A., Tcaci N., Prisăcaru V.
tendinţa de modificare în dinamică a eficienţei Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de
materialelor consumate. Observăm că consumul licență de către studenții repartizați la catedra
specific de materiale s-a majorat în anul 2015 faţă economie, statistică și analiză. Chișinău, UASM,
de 2014 cu 6,29% care a influenţat foarte mult 2014. 109 p.
rezultatul randamentului materialelor ce în dinamică 4. Valceanu Gh. Analiza economic-financiar.
înregistrează descreştere nesemnificativă ceea ce dă Bucureşti. 2005, 447 p. ISBN 973-709-174-4
dovadă că veniturile din vânzări și valoarea 5. Ţiriulnicova N. Analiza rapoartelor financiare.
materialelor consumate cresc în anul 2015 faţă de Ch.:F.E.-P., Tipografia Centrală, 2004, p. 225-262.
anul precedent 2014 corespunzător cu 19,05 și ISBN997-578-300-7
26,52 %.
Conform cercetărilor efectuate, se evidenţiază
contribuţia factorilor la modificarea veniturilor din
vânzarea produselor agricole. Se relevă rezervele
interne de majorare a acestuia pe viitor. Veniturile
din vânzarea produselor agricole in anul 2015 s-a
majorat faţa de anul 2014 cu 628431 lei ce a dus la
creşterea veniturilor din vânzarea produselor
agricole sub influența consumului de materiale cu
875372,42 lei, însă reducerea randamentului
resurselor materiale consumate cu 0,48 lei a condus
Recomandat spre publicare:05.01.2017.                    
86 Influența parametrilor malaxoarelor cu bare cu funcţionare continuă asupra momentului rezistent

INFLUENȚA PARAMETRILOR MALAXOARELOR CU BARE CU


FUNCŢIONARE CONTINUĂ ASUPRA MOMENTULUI REZISTENT
Valeriu Lungu, dr., conf.univ.
Universitatea Tehnică a Moldovei

INTRODUCERE momentului rezistent al malaxorului au fost selectaţi


următorii factori: turaţia arborelui x1  (100  40)
În construcţii, pentru prepararea amestecurilor se rot/min; coeficientul de umplere a jgheabului
folosesc diferite tipuri de malaxoare cu organe de malaxorului cu material x2  (0, 4  0, 2) ; unghiul
lucru în formă de palete. Malaxoarele cu amestecare
prin cădere liberă se caracterizează printr-un dintre axele barelor x3  (45  30) grad; proiecţia
consum specific mic de energie, însă ele necesită un distanţei dintre bare pe axa malaxorului
timp mai îndelungat pentru obţinerea masei x4  (10  5) mm şi dimensiunea particulelor
omogene şi nu pot fi utilizate pentru prepararea
amestecurilor vârtoase. amestecului x5  (6  5) mm.
Malaxoarele cu amestecare forţată asigură
calitatea înaltă a amestecului într-o perioadă de timp
scurt, dar au un consum mare de energie datorită
rezistenţei mari la înaintare a organelor de lucru
prin amestec. În scopul intensificării procesului de
amestecare şi reducerii consumului de energie sunt
elaborate malaxoarele de tip nou cu organe de lucru
în formă de bare. Malaxoarele cu acţionare continuă
conţin bare situate radial pe arborele rotitor pe o
linie elicoidală [1..3]. Prezintă interes studierea
influenţei factorilor tehnologici şi constructivi Figura 1. Schema standului de măsurare a
asupra momentului rezistent al acestor malaxoare. rezistenţei la înaintare
La nivelul constant au fost menţinuţi factorii:
DETERMINAREA MOMENTULUI diametrul barei d = 8 mm, diametrul jgheabului
malaxorului D = 204 mm, numărul de bare 48. În
REZISTENT
calitate de material s-a folosit nisipul de râu cu
Cercetările au fost efectuate utilizând metodele dimensiunea particulelor de până la 1,25 mm, piatra
de planificare matematică a experimentelor. Pentru spartă de 5...7 şi 10...12 mm. Umiditatea
determinarea rezistenţei la înaintare circulară a materialului W  3% . Rezistenţa la înaintare s-a
organelor de amestecare în formă de bare prin măsurat cu ajutorul dinamometrului de tip DPU –
mediul de lucru a fost elaborat standul care dă 0,02-2 cu eroarea ± 2 N.
posibilitatea de a cerceta concomitent mai mulţi Au fost efectuate un număr de 27 de măsurători
factori. Standul este compus (fig. 1) din arborele 1, în conformitate cu planul D-optimal de tipul Ha5
pe care se fixează radial barele 2, jgheabul 3, [4].
rulmenţii 4, pereţii laterali 5 ai jgheabului, roata de În baza analizei de regresie a rezultatelor
cablu 6, dinamometru 7, buncărul 8, închizătorul 9 cercetării s-a obţinut relaţia matematică a
şi duza de apă 10. rezistenţelor exprimate prin momentul de torsiune al
Componentele amestecului din dozator prin arborelui malaxorului M în N·m funcţie de factorii
buncăr cad în jgheab. În zona barelor 6, 7 se codificaţi:
introduce apa. Barele se fixează radial pe arbore cu
ajutorul bucşelor. Metoda aceasta de fixare a barelor
M =21,38 + 1,66x1 + 11,49x2 - 1,56x4 + 15,51x5 +
permite de a schimba uşor forma, numărul de bare + 0,77x1x2 1,44x1x5 1,44x2x4  6,89x2 x5
instalate, pasul şi unghiul dintre ele, în conformitate
Fcalc  2,85  Ftab  19,42 , ( = 0,05,
cu planul experimentului.
În baza informaţiei apriori şi cercetărilor f1  18, f 2  2 )
efectuate în prealabil pentru determinarea b0cr = 0,58, bicr = 0,71, biicr = 1,89, bijcr = 0,76
Influența parametrilor malaxoarelor cu bare cu funcţionare continuă asupra momentului rezistent 87

Cea mai mare influenţă asupra rezistenţei de Creşterea rezistenţei are loc proporţional cu
amestecare în malaxorul studiat o au dimensiunea majorarea dimensiunilor particulelor x5. Acest fapt
particulelor x5 şi coeficientul de umplere al poate fi lămurit prin majorarea masei particulelor
jgheabului malaxorului x2. Practic de opt ori mai acţionată de bare. Creşterea rezistenţei cu majorarea
puţină influenţă o are distanţa dintre bare x4 şi coeficientului de umplere x2 se datorează nu numai
turaţia arborelui malaxorului x1. La majorarea x5 și măririi volumului de material acţionat de bară dar şi
x2 rezistenţa creşte, iar cu majorarea lui x4 - se schimbării centrului de aplicare a sarcinii şi
micşorează, deoarece coeficientul are semnul majorării forţei de frecare dintre material şi
minus. Efectele pătratice ale tuturor factorilor nu suprafaţa interioară a jgheabului. Micşorarea
sunt semnificative. Nu este semnificativă nici rezistenţei cu majorarea distanţei dintre bare are loc
influenţa unghiului dintre axele barelor x3. Influenţa datorită schimbării zonei de interacţiune a barelor.
interacţiunii factorilor x2x5 este cea mai mare. Cu schimbarea unghiului dintre bare în limitele
Coeficientul de pe lângă x2x4 are semnul minus, de studiate interacţiunea barelor practic nu se schimbă,
aceea majorarea distanţei dintre bare x4 duce la de aceea coeficientul de pe lângă x3 nu este
micşorarea rezistenţei. semnificativ. Turaţia arborelui cu organele de
Pentru evidenţierea influenţei fiecărui factor amestecare are o influenţă mică, deoarece asupra
aparte asupra momentului rezistent s-au construit materialului acţionează concomitent mai multe bare
dependenţele grafice Y=f(xi) (fig. 2). şi datorită interacţiunii lor materialul rămâne
permanent afânat.

Figura 2. Dependenţa momentului rezistent de turaţia arborelui x1, coeficientul de umplere al jgheabului
malaxorului x2, proiecţia distanţei dintre bare pe axa malaxorului x4, şi dimensiunea particulelor amestecului
x5

Pentru evidenţierea influenţei interacţiunilor de la 2 până la 50 N.m (fig. 3). În practică, în scopul
factorilor asupra momentului rezistent sau construit micşorării rezistenţei, pentru amestecuri cu
nomograme care demonstrează în mod grafic dimensiuni mari ale particulelor coeficientul de
influenţa interacţiunilor x2 x5 şi x2 x4 (fig. 3 și 4). umplere al jgheabului cu material trebuie să fie mic.
La majorarea concomitentă a coeficientului de Astfel, pentru coeficientul de umplere 0,3
rezistenţa de amestecare pentru amestec cu
umplere al jgheabului malaxorului x2 de la 0,2 la dimensiunea particulelor de 11 mm va fi 26 N.m, pe
0,6 şi a dimensiunii particulelor amestecului x5 de când pentru coeficientul de umplere de 0,6 pentru
la 1 mm la 10 mm rezistenţa de amestecare creşte tot acelaşi amestec rezistenţa va fi practic de două
ori mai mare – 51 N.m.
88 Influența parametrilor malaxoarelor cu bare cu funcţionare continuă asupra momentului rezistent

bare duce la micşorarea rezistenţei. Astfel, pentru


coeficientul de umplere de 0,4 la majorarea distanţei
dintre bare de la 5 mm la 25 mm rezistenţa scade de
la 24 N.m la 20 N.m. Această reducere se datorează
măririi zonei de interacţiune a barelor.

CONCLUZII
1. S-a obţinut modelul matematic care descrie
influenţa factorilor constructivi şi tehnologici
asupra momentului rezistent al malaxorului cu
acţiune continuă cu organe de amestecare în formă
de bare situate radial pe o linie elicoidală pe
suprafaţa arborelui.
2. Cea mai mare influenţă asupra rezistenţei o
au dimensiunea particulelor x5 şi coeficientul de
umplere al jgheabului malaxorului x2. Cu majorarea
lui x2 şi x5 rezistenţa creşte. Majorarea proiecţiei
Figura. 3. Nomograma pentru determinarea distanţei dintre bare contribuie la micşorarea
momentului rezistent M funcţie de coeficientul de momentului de amestecare.
umplere al jgheabului malaxorului și a dimensiunii 3. S-au construit nomograme care descriu
particulelor amestecului x2 x5 grafic influenţa interacţiunilor factorilor x2x5 şi x2x4.
4. La majorarea concomitentă a coeficientului
de umplere al jgheabului malaxorului x2 şi a
dimensiunii particulelor amestecului x5 rezistenţa de
amestecare creşte. Majorarea concomitentă a
coeficientului de umplere al jgheabului malaxorului
x2 şi a proiecţiei distanţei dintre bare pe axa
malaxorului x4 rezistenţa de amestecare creşte. Însă
majorarea numai a distanţei dintre bare –
micşorează rezistenţa.
5. Rezultatele obținute va permite de a
proiecta malaxoare cu bare cu acțiune continuă cu
un consum redus de energie.

Bibliografie

1. Andrievschi S., Lungu V. Malaxor. Brevet de


invenţie nr.2260 C2 MD, BOPI nr. 9, 2003.
2. Andrievschi S., Lungu V. Malaxor cu
amestecare forţată. Brevet de invenţie nr.480 G2
Figura 4. Nomograma pentru determinarea MD, BOPI nr. 10, 1996.
momentului rezistent M funcţie de coeficientul de 3. Andrievschi S., Lungu V. Malaxor. Brevet de
umplere al jgheabului malaxorului şi a proiecţiei invenţie nr. 548 G2 MD, BOPI Nr. 5,1996.
distanţei dintre bare pe axa malaxorului x2 x4 4. Katalog planov vtorogo poryadka / Golikova T.
N., Panchenco L. A., Fridman M.Z. M.: Izd-vo
La majorarea concomitentă a coeficientului de Mosk. Un-ta, 1974. – (Mejfak. lab. stat. metodov
umplere al jgheabului malaxorului x2 de la 0,2 la MGU, vy’p. 47) czasti’ 1. – 1974. – 387 p., czasti’
2. – 1974 – 384 p.
0,6 şi a proiecţiei distanţei dintre bare pe axa
malaxorului x4 de la 5 mm la 25 mm rezistenţa de
amestecare creşte de la 10 până la 34 N.m (fig. 4).
În acelaşi timp majorarea numai a distanţei dintre Recomandat spre publicare: 16.02.2017.
Prezentarea modelelor de evaluare a riscului de faliment prin prisma… 89

PREZENTAREA MODELELOR DE EVALUARE A RISCURUI DE


FALIMENT PRIN PRISMA MANAGEMENTULUI ANTICRIZĂ
Sergiu Pascaru, drd
Universitatea Tehnică a Moldovei

1. INTRODUCERE probabilitatea de apariţie a crizei la întreprindere.


La momentul actual, problema prognozării crizei la
Viabilitatea întreprinderii în situaţie de criză întreprindere este extrem de actuală pentru
depinde, în mod esenţial, de oportunitatea şi Republica Moldova.
argumentarea deciziilor manageriale. Menţionăm
că, analiza financiară efectuată pentru întreprinderi
în situaţie de criză conferă procesului decizional al 2. DESCRIEREA MODELELOR DE
conducerii un conţinut profund ştiinţific, EVALUARE A RISCULUI DE
corespunzător situaţiei conjuncturale din fiecare FALIMENT
etapă, bazat pe luarea în consideraţie a factorilor
mediului intern şi extern. Pentru efectuarea diagnosticului stării
Reieşind din practicile internaţionale, întreprinderii se utilizează diverse metode de
situaţiile de criză în organizaţii ar putea fi evitate analiză economică şi financiară, ce permit
sau cel puţin reduse prin intermediul diagnosticării examinarea multilaterală şi aprecierea diferitor
la timp a fenomenelor de criză, în vederea evitării aspecte ale activităţii ei. Elaborarea deciziilor
acesteia sau minimizării, pe cât posibil, a economice bine chibzuite neapărat este precedată de
influenţelor negative ale factorilor de risc ce pot etapa analizei informaţiilor conţinute în diferite
pune în pericol funcţionarea şi dezvoltarea surse de date si, în primul rând, în rapoartele
activităţii organizaţiei. financiare.
Astfel, analiza diagnostic economico- Ţinînd cont de caracteristicile şi specificul
financiară a întreprinderilor, inclusiv a celor în managementului anticriză în condiţiile actuale de
dificultate, are drept scop determinarea şi dezvoltare a Republicii Moldova, autorul propune
evidenţierea celor mai esenţiale probleme şi locuri efectuarea diagnosticii economico-financiare a
vulnerabile în activitatea economică, administrativă întreprinderilor în situații de criză în baza analizei
şi financiară a unităţii economice, precum şi stării financiare referitor la prezenţa/lipsa
stabilirea cauzelor apariţiei lor, iar prin aplicarea semnalelor de faliment fictiv sau premeditat.
instrumentelor şi procedeelor specifice oferă Analiza stării financiare referitor la
managerilor, investitorilor şi creditorilor un sprijin prezenţa/lipsa semnalelor de faliment fictiv sau
absolut necesar pentru elaborarea şi fundamentarea premeditat se poate efectua prin evaluarea riscului
deciziilor corespunzătoare. de faliment, care, la rîndul său, se poate calcula cu
În prezent, diagnosticul este considerat unul ajutorul unor metode de predicţie, bazate pe un
dintre cele mai importante instrumente al gestiunii sistem de grupare a unor indicatori aflaţi în corelaţie
anticriză şi se realizează prin intermediul cu starea de sănătate sau slăbiciune a
monitoringului permanent al situaţiei economico- întreprinderilor.
financiare a întreprinderii şi a factorilor mediului Prin riscul de faliment se înţelege
extern, care au o influenţă majoră asupra activităţii determinarea unei funcţii ce ar permite estimarea
întreprinderii, ceea ce-i va permite să obţină timpul probabilităţii că agentul economic va înregistra
necesar pentru a evita criza, sau, cel puţin, să o pierderi, care, ca consecinţă, vor genera
slăbească, respectiv, să diminueze influenţele imposibilitatea acestuia să îşi onoreze datoriile faţă
negative ale acesteia, în cazul în care evitarea este de creditori şi investitori [2].
imposibilă [3, p. 53]. În sistemul analizei diagnostic economico-
Unul dintre obiectivele principale ale financiare, analiza aptitudinii întreprinderii de a fi
diagnosticului întreprinderii în situaţie de criză solvabilă şi de a învinge riscul de faliment ocupă un
constă în anticiparea şi prognozarea acesteia. În loc central. Orice dereglare privind achitarea
sistemul gestiunii anticriză, prognozarea crizei obligaţiilor generează prejudicii şi necesită o
ocupă un loc principal. Anume, prin intermediul corectare urgentă. Totodată, echilibrul financiar este
acesteia, poate fi determinat gradul sau un imperativ absolut, adică nu poate fi omis sub nici
90 Prezentarea modelelor de evaluare a riscului de faliment prin prisma…

o motivaţie. În practica economică, se poate Ţinînd cont de practicile internaţionale,


concepe ca o întreprindere care cunoaşte o perioadă experienţa de pronosticare a falimentului
mai dificilă să renunţe provizoriu la unele obiective întreprinderii se bazează, în cele mai multe cazuri,
de creştere, obiective economice sau sociale. În pe modelele de factori, iar printre multiplele metode
schimb, ea nu poate renunţa la asigurarea pot fi evidenţiate ca cele mai răspândite modelele de
obiectivului de solvabilitate, care constituie condiţia patru şi cinci factori [1].
financiară de supravieţuire.
Aprecierea capacitaţii întreprinderii de a-şi
regla în termen obligaţiile se apreciază nuanţat în 3. PREZENTAREA PRINCIPALELOR
funcţie de condiţiile concrete economico-financiare MODELE DE EVALUARE A
în care-şi desfăşoară activitatea. Astfel, o
întreprindere poate avea dificultăţi temporare sau
RISCULUI DE FALIMENT
ocazionale determinate, de exemplu, de
Printre cele mai cunoscute modele de
neacoperirea în termen a unei creanţe importante
evaluare a riscului de faliment, bazate pe analiza
sau a accelerării plăţilor într-o perioadă de creştere
statistică multifactorială sunt: modelul Altman
rapidă a activităţii. În acest caz, dificultăţile de plată
(1968 şi 1983), modelul Taffler (1977), modelul
apar ca o expresie a unei neconcordanţe de moment,
Beaver, modelul Conan-Holder, modelul Băncii
care nu afectează imaginea firmei. Soluţii simple
Comerciale Române, modelul economistei G.
pot permite trecerea peste aceste dificultăţi şi
Saviţcaia (Belarus) etc.
reinstaurarea continuităţii plăţilor: obţinerea de
În continuare vom descrie aceste modele:
termene suplimentare din partea furnizorilor,
1. Modelul Altman. O atenţie deosebită
amânarea datoriilor financiare, obţinerea de
merită să i se acorde modelului de cinci factori a
împrumuturi pe termen scurt etc.
economistului american E. Altman. Anume acest
Totodată, permanenţa unor dificultăţi de
model s-a bucurat de cea mai mare popularitate. În
achitare a obligaţiilor este expresia unei fragilităţi
plus, majoritatea firmelor de consultanţă din
economice şi financiare structurale. Ele pot genera
întreaga lume propun clienţilor lor acest model
restrângerea activităţii, reducerea efectivului de
pentru evaluarea riscului de faliment.
salariaţi, restructurarea sistemului de gestiune sau în
Scoringul Z se calculează în baza datelor
cazurile foarte grave, falimentul întreprinderii.
cercetării comunităţii a 33 de companii, ce suportă
Urmare a studierii literaturii de specialitate,
crize financiare. Exactitatea unui astfel de model
am identificat că metodele de analiză a riscului de
atinge limita de 70%.
faliment sunt tehnici statistice ale analizei
Tehnica scorurilor permite ca în urma
discriminante, care grupează caracteristicile
analizei unei firme să obţinem o cifră (scor) care
financiare ale întreprinderilor atât cu funcţionare
spune dacă firma urmează să intre în faliment sau
normală, cît şi a celor cu dificultăţi în activitatea de
nu. Scorul Z apare ca o funcţie liniară compusă din
gestiune economico–financiară.
mai multe variabile, caracterizate de coeficienţii
Analiza discriminantă reprezintă una din
medii, determinaţi prin metoda celor mai mici
metodele de investigare a stării de bonitate a unei
pătrate, în urma observaţiilor asupra întreprinderilor
întreprinderi cu scopul de a prezice starea de criză
reprezentative şi care sunt grupate de la început în
sau de faliment a acesteia. Astfel, metoda
„bune” şi „rele”.
discriminantă este o metodă de diagnostic, care îşi
Formula lui Altman este următoarea:
propune să măsoare riscul la care se expune
investitorul, creditorul sau agentul economic în Z5 = 1,2Kcirc + 1,4Kpn + 3,3Kd + 0,6Kac + Kr,
activitatea sa viitoare.
Metodele de analiză a riscului de faliment, în unde Kcirc – cota de acoperire a activelor cu
ansamblu, constituie abordarea cantitativă a capital circulant propriu, ce caracterizează
metodologiei de prognozare a crizei. Esenţa acestei solvabilitatea întreprinderii ((active curente -
abordări constă în determinarea unor mărimi datorii)/total active);
normative, critice ale indicatorilor analitici sau a Kpn – rentabilitatea activelor, calculată în
combinaţiei acestora, ce caracterizează starea baza profitului nereaprtizat, adică raportul dintre
economico-financiară a întreprinderii. Dacă profitul nerepartizat (profitul net minus dividendele)
mărimile efective ale acestor indicatori depăşesc şi suma totală a activelor;
mărimile normative, aceasta semnifică creşterea Kd – rentabilitatea activelor stabilită ca
probabilităţii de apariţie a crizei financiare la raportul dintre profitul de bilanţ (înainte de
întreprindere. impozitare) şi suma totală a activelor;
Prezentarea modelelor de evaluare a riscului de faliment prin prisma… 91

Kac – coeficientul de acoperire a capitalului apară primele semnale de instabilitate financiară,


acţionar la valoarea de piaţă (reflectă structura precum şi iregularităţi episodice în ceea ce priveşte
capitalului), adică raportul dintre valoarea de piaţă a executarea obligaţiunilor de plată, dar care nu
capitalului acţionar şi datoriile pe termen scurt; afectează procesul de producţie.
Kr – randamentul tuturor activelor, adică La întreprinderile din grupa a treia se observă
raportul dintre venitul din vânzări şi suma totală a intensificarea instabilităţii financiare, încălcarea
activelor. frecventă a termenelor de achitare a datoriilor, ceea
Menţionăm că, în rândul specialiştilor ce se răsfrânge negativ asupra procesului de
autohtoni se poartă discuţii privind aplicabilitatea producţie, şi, drept rezultat, aceste întreprinderi în
acestui model pentru evaluarea riscului de faliment perioada curentă se pot afla în stare de criză
la întreprinderile din Republica Moldova. financiară.
Trebuie remarcat faptul că, toţi coeficienţii 4. Modelul Conan-Holder
modelului Altman sunt calculaţi în baza rezultatelor Modelul Conan – Holder, elaborat în anul
statistice ale întreprinderilor americane. Respectiv, 1978 pe un eşantion de 190 de întreprinderi mici şi
putem cu siguranţă să afirmăm că statistica mijlocii, utilizează o funcţie-scor cu cinci variabile
analogică a rezultatelor activităţii pentru (rate), care permite clasificarea întreprinderilor în
întreprinderile autohtone va fi diferită de a cea pe normale şi falimentare. Formularea propusă de
care a selectat-o Altman. Deci şi rezultatele obţinute J.Conan şi M.Holder diferă în funcţie de sector şi
în urma prelucrării acestor date statistice vor fi permite asocierea la scor a unei probabilităţi de
diferite. În primul rând, coeficienţii ecuaţiei faliment. Întreprinderile analizate au fost grupate
discriminante vor fi diferiţi sau poate chiar întreaga statistic şi s-a determinat o funcţie scor aplicabilă
ecuaţie de regresie va fi alta, conţinând alte pentru întreprinderile industriale, întreprinderile de
variabile. Aceasta se întâmplă din cauza diferenţelor construcţii, întreprinderile de comerţ en gros şi cele
esenţiale dintre economia Republicii Moldova şi a de transport.
ţărilor înalt dezvoltate, în care au fost elaborate Modelul are la bază următoarea funcţie:
majoritatea metodelor de evaluare a riscului de
Z = 0,24X1 + 0,22X2 + 0,16X3 − 0,87X4 − 0,1X5,
faliment [3, p. 62].
2. Modelul Taffler. Savanţii englezi R. X1 – rezultatul brut al exploatării/datorii totale
Taffler şi G. Tishou au propus modelul Z bazat pe şi exprimă gradul de rambursare a datoriilor totale
calculul a patru factori: din EBE;
X2 – capital permanent/total active şi exprimă
Z4= 0,53X, + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4
finanţarea stabilă a activelor din capitalul
unde X este profitul/obligaţiunile (datoriile) permanent;
pe termen scurt; X3 – valori realizabile şi disponibile/total
X2 - activele circulante (curente)/suma active şi exprimă ponderea activelor circulante
datoriilor; lichide în active totale;
X3 - datoriile pe termen scurt/total active; X4 – cheltuieli financiare/cifra de afaceri şi
X4 - profit/total active. exprimă ponderea cheltuielilor financiare în cifra de
În această formulă valoarea limită Z-calcul afaceri;
constituie 0,2. X5 – cheltuieli cu personalul/ cifra de afaceri
3. Modelul Beaver. Prezentăm mai jos încă şi exprimă ponderea cheltuielilor cu personalul în
un model de determinare a riscului de faliment, cifra de afaceri.
bazat pe cinci factori, şi anume sistemul de indici de
diagnosticare a bancrutei Beaver.
În acest model sunt examinaţi următorii cinci 4. CONSTATĂRI ŞI CONCLUZII
factori: ASUPRA MODELELOR DE
- rentabilitatea activelor – ponderea
mijloacelor împrumutate în pasive; EVALUARE A RISCULUI DE
- coeficientul lichidităţii curente; FALIMENT
- coeficientul de acoperire a activelor cu
capital circulant net; Trebuie menţionat că nu toate metodele
- coeficientul lui Beaver; existente de evaluare a riscului de faliment merită
- leverage-ul financiar. încredere, nu toate din acestea sunt alcătuite corect,
Conform modelului Beaver, la prima grupă se nu toate pot fi aplicate în condiţiile ţării noastre,
atribuie întreprinderile financiar stabile şi solvabile. respectiv, nu toate dau rezultate adecvate. Este
La întreprinderile din grupa a doua e posibil să posibil ca aceeaşi întreprindere să fie apreciată ca
92 Prezentarea modelelor de evaluare a riscului de faliment prin prisma…

falimentară de o metodă de prognozare şi ca una uşor de efectuat, chiar dacă şi aducem


viabilă - de altă metodă. Aceasta ne face să fim întreprinderea într-o stare normală este foarte greu
foarte prudenţi la selectarea metodelor de evaluare a de a o menţine în această stare. Problemele care pot
riscului de faliment la întreprindere. exista sunt:
În viziunea noastră, nu au mari perspective - Ridicarea competitivității producției;
nici încercările de a adapta modelele date la - Majorarea componentelor băneşti în
condiţiile economice ale Republicii Moldova. decontări;
Diferenţele dintre economiile dezvoltate şi - Majorarea circulaţiei activelor.
Republica Moldova sunt într-atât de mari, încât Diagnosticul crizei sau a falimentului
modelele de diagnosticare a falimentului la întreprinderii prezintă o însemnătate-cheie pentru
întreprinderile autohtone trebuie să fie construite pe managementul anticriză şi este un obiectiv
alt sistem de indicatori, care va lua în calcul important. Totuşi, pentru conducerea întreprinderii,
specificul dezvoltării economiei moldoveneşti la obiectivul final nu constă în diagnosticarea crizei,
momentul actual. ci, în baza rezultatelor obţinute în urma
Totodată, multe metode sunt greu de aplicat, diagnosticului efectuat, întreprinderea trebuie să ia
în special, pentru cercetătorii din Republica decizii corecte ce ar permite evitarea crizei sau cel
Moldova, din cauza insuficienţei datelor necesare puţin diminuarea ei.
pentru elaborarea prognozelor. Deseori, pot fi În final, conchidem că funcţia principală a
utilizate doar datele din rapoartele financiare, care diagnosticului economico-managerial este controlul
sunt mai uşor de dobândit. Această problemă reduce şi evaluarea globală a activităţii întreprinderii din
considerabil spectrul modelelor de evaluare a punct de vedere sistemic pentru depistarea
riscului, care ar putea fi utilizate în practica deficienţelor existente şi aprecierea nivelului de
autohtonă. degradare, în scopul promovării ulterioare a
măsurilor anticriză, îndreptate spre „sanarea”
activităţii acesteia.
5. DIRECŢII DE DEPĂŞIRE A
CONSECINŢELOR CRIZEI
Bibliografie
Urmare diagnosticului economico-financiar a
întreprinderilor în situații de criză, pot fi propuse 1. Burlacu N., Călugăreanu I. Managementul
următoarele direcţii de depăşire a consecinţelor anticriză. Note de curs. Chişinău: ULIM, 2013.
crizei: 250p.
 Înlăturarea incapacităţii de plată constă în 2. Gheorghiță M. Economia întreprinderii
manevrarea fluxurilor financiare pentru acoperirea industriale: Manual universitar. Chişinău: Cuvîntul-
necesarului dintre venituri şi cheltuieli. Soluţionarea ABC, 2011. 280p.
crizei poate consta în majorarea intrărilor de 3. Mihalachi R. Gestiunea situaţiilor de criză
mijloace băneşti prin maximizarea veniturilor sau în financiară la întreprinderile din Republica Moldova.
micşorarea ieşirilor de mijloace băneşti prin Teza de doctor în economie. Chişinău: USM, 2012.
minimizarea cheltuielilor. 194p.
 Restabilirea stabilităţii financiare
constituie diminuarea radicală şi cât mai rapidă a
cheltuielilor ineficiente. Incapacitatea de plată a
întreprinderii poate fi înlăturată pe termen scurt din
contul efectuării vânzării unor active, însă motivele
ce cauzează incapacitatea de plată pot rămîne
neschimbate, dacă nu va fi restabilită pînă la un
nivel neameninţător stabilitatea financiară a
întreprinderii. Aceasta va permite înlăturarea
pericolului de faliment pe perioade relativ mai mari
de timp.
 Asigurarea echilibrului financiar pe o
perioadă îndelungată. Această etapă nu este aşa

Recomandat spre publicare: 19.01.2017


Pictura figurativă modernă timpurie în Basarabia și țările limitrofe 93

PICTURA FIGURATIVĂ MODERNĂ TIMPURIE ÎN BASARABIA ȘI


ȚĂRILE LIMITROFE
Liliana Platon, lector superior
Universitatea Tehnică a Moldovei

ÎNTRODUCERE pictura metafizică împotriva futurismului... ș.a.m.d.)


Fiecare mișcare propune o evoluție sau scimbare de
Pictura figurativă în procesul evolutiv al sec. la experiențele obținute anterior.
XIX, demonstrează o modernizare plastică fără Cea mai uimitoare descoperire a pictorilor
precedent în istoria artelor. De la jumătatea a doua a realiști a fost peisajul studiat în plen-air, în care se
secolului, se pornește o nouă etapă a picturii, care încadrează Corot, pictorii de la Barbizon și veriștii
revoluționează arta de pe întregul continent. Spiritul italieni, fiind cei care deschid calea peisajunui din
modern propulsat de țările europei centrale, în natură. La „Școala de la Barbizon” se adună artiștii
deosebi de Paris, devine extrem de fertil pentru arta neînțeleși și refuzați în societățile urbane, atrași
țărilor din Estul continentului, deasemenea și în însă, de natura neatinsă și sălbatică a pădurii și a
Basarabia, renăscând astfel în fiecare țară o nouă societății rurale. Scopul plastic al artiștilor este de a
artă modernă, înmirezmată de cultura, tradițiile și reda emoția, sensația, atmosfera, frăgezimea și
folclorul național particular. frumusețea reală a naturii, scăldată în lumina
diversă a soarelui și cerului. Procedeele plastice ce
le utilizează artiștii barbizineni (culorile pure),
PICTURA FIGURATIVĂ devin un puternic imbold pentru constituirea
MODERNĂ TIMPURIE ÎN peisajului naturalist al sec. XIX.
BASARABIA ȘI ȚĂRILE LIMITROFE Sătucul Barbizon deține o tabără prin care se
perindă numeroși artisti din diferite țări, atrași de
Din a doua jumătate a sec. XIX, în Europa experiență modernă nouă a secolului. Deși, deseori
centrală se observă o puternică tendință pentru criticați la Saloane pentru expresia directă, uneori
realizm și naturalizm în arta plastică. Expresia grosolană a operelor lor, ca de exemplu ale lui
realistă scoate în vileag nemulțumirile, revolta Courbet sau Millet, valoarea plastică și artistică a
pentru situațiile existente în societate: răsturnările operelor artiștilor este recunoscută mai târziu. Din
de poziții din sfera socială, economică și politică. cercul de la Barbizon se formează și impresioniștii,
Pornind de la glasul revoluționarilor francezi, care în anii `60 ajung la performanțe majore ce
realismul, ca o nouă tendință modernă în artă, se zguduie întreaga Europă, chear dacă sunt criticați și
extinde cu rapiditate în întreaga lume. Sufocați de contraziși prin aparențele plastice următoare.
tradițiile academice ale pictorilor „oficiali”, tinerii Impresionismul revoluționează conceptul de
artiști europeni, deseori neacceptați sau refuzați libertate figurativă reală prin operele lui Manet
pentru expresia mai liberă a picturii, se avântă în (refuzate la Salonul din 1863) Dejunul pe iarbă,
căutarea realității. Astfel de la jumătatea sec. XIX, Olimpia, stârnind „scandalul erotic” din sec. XIX,
se înfiripă, poate, cea mai frumoasă perioadă ce contrazice total expresiile idealizate aparente
modernă a picturii figurative din Europa centrală, anterior în pictură. Forma obișnuită, neidealizată a
care durează până în a doua decadă a sec. XX. nudului ce poate fi văzut în atelierul pictorului,
Pornind de la critica socială (realizmul critic), stârnește dispute și prin prezența sa liberă, frivolă în
pictura ia amploare prin procedeele sale plastice scena dejunului. Schimbările ce le propune pictura
până ajunge la expresii sensibile a formei și culorii lui Manet vizează mai mult subiectul, care
ce depășesc limitele realului. Diapazonul de depășește limitele admisibile și acceptate de
expresii devine foarte divers după structura societate, scoțând în vizor, emoția din viața ascunsă
procedeelor estetice și plastice, uneori contradictorii a burgheziei, prezentată ca un fenomen real.
după intențiile stilistice (stiluri, sau mișcări), ce se Culoarea devine imboldul principal de redare
manifestă paralel sau la distanță de timp una față de reală a impresiei immediate, obținute prin tehnica
alta. (impresionismul contrazice neoclasicismul; iar de divizare și juxstapunere a culorilor pure,
mai apoi și el este contrazis de curentele post, inspirată din reflexele sclipitoare ale apei. Susținută
neoimpresioniste, sau expresionismul; ”Art Nuovo” de efectele luminii, ce inundă din abundență
și mișcările avangardiste pledează împotriva motivele dar și desenul liber și suav al figurilor,
realismului și impresiei în favoarea expresiei; culoarea vibrează într-o armonie perfectă. Expresia

 
 
94 Pictura figurativă modernă timpurie în Basarabia și țările limitrofe

plastică se bazează pe impresie vizuală și nu pe cea expresii romantice visătoare, nostalgice și


cognitivă, specifică pentru realismul critic. misterioase, ca mai apoi în Țărancă din Muscel să
Ca reacție contra impresionismului apar ajungă la o individualizare, prin tipologia națională,
mișcările postimpresoiniste și neoimpresioniste, zonală și portul popular. Grigorescu reușește o
preocupate de recuperarea formei și subiectului interconexiune a figurii cu spațiul plastic (provenită
(piedrut de impresionism), alături de ei se situiază și din experiența franceză), în Bătrîna cu gâștele,
mișcarea simbolistă, ce urmăresc semnificațiile Țărancă franceză în vie sau Pescărița la Granville,
plastice. Mișcările sau tendințele acestea manifestă, (amintesc de operele lui Millet), reușind o
de fapt o etapă de evoluție a impresionismului, valorificare energetică a figurilor pline de viață și
deoarece pornesc de la o tupină comună de impre- fericite incluse în munca rodnică pe care o fac. Dar
sie, ca suport pentru experiențe de stil. Dacă în cea mai valoroasă amprentă barbizonistă rămâne
tendința postimpresionistă se înciarcă reconfir- evidentă în peisajului romănesc, care prinde
marea desenului, formei și subiectului, atunci în caracter specific național (prin opera grigoresciană),
neoimpresionism se depășesc și aceste limite, ple- în care se îmbină fluiditatea frunzișului și argintiul
dând pentru un joc al culorilor structurate sau cerului cu calitățile de tușă franceze [2, p.40].
aranjate după puncte sau pete (Seurat sau Signac). Creația lui Andreescu se exprimă într-o
Ideea simboliștilor pornește din creația lui Gauguin formulă apropiată operei lui Rousseau și
(postimpresionist), care susține că arta se poate impresioniștii Sislei și Pissaro, deasemenea este
sintetiza și din motivele reale ale memoriei, iar din vizibil inspirat de creația lui Cezane prin fermitatea
această idee se evidențiază obiectivele artei formei și a lucrurilor din natură. Toată aciastă
simbolice: de a fi ideistă, simbolică, sintetică și experiență îi îmbogățește paleta cromatică, care se
subiectivă [1, p.204]. rafinează și nuanțează într-o redare vaporoasă de
Simboliștii îmbracă arta în sugestii parvenite griuri barbizoniene (Iarna la Barbizon). Conceptele
din propria imaginație, crezului lor artistic și trăirile psihologice și metaforice traversează deseori prin
emoționale, privite într-un ansamblu de simboluri, motivele sale (Stejarul), cu un suflu spiritualizat și
iar sensațiile devin semne ale ideilor sale. Ei semnificativ al formei figurative.
îmbracă ideea în formă artistică pentru propria Un veritabil continuator al picturii
sensibilitate, prin care oferă sugestii semnificative grigoresciene, Ștefan Luchian, „a dus mai departe
(Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Odilion flacăra artei realiste” [1, p.191] și influiențat de
Redon; „Grupul Nabi” cu: Serusier, Denis, Bon- impresionism (Degas), lucrând la Paris o perioadă
nard, Vuillard ș.a., „Pictorii Naivi”: Rousseau, Utri- (Ultima cursă de toamnă 1892, Femeea în roz, sau
llo, Bauchant, Bombois, iugoslavul Generalic ș.a). Pariziana), aduce picturii românești o uimitoare
Spiritul modern formulat prin aceste grupări, pasiune pentru strălucire coloristică, dragoste de
de pînă la sec. XX, trezesc înteres printre artiștii adevăr și forme pătrunse de sinceritate și blândețe
români și a țărilor limitrofe, iar implentându-l în (Safta florăreasa, Peisaj, Case la țară și Șir de case
artele naționale, se crează diferite stiluri specifice ș.a., expuse la „Expoziția artiștilor în viață” din
preferabile pentru fiecare țară. 1895). Opera sa cântă frumusețea meleagurilor
Stilul inconfundabil al picturii moderne natale pe note sublime, scăldate în culorile calde și
românești, este formulat de maieștrii Grigorescu și moi a motivelor, prin tușe late cu un penel
Andreescu ( pictând la Barbizon, după anul 1961), impetuos, insuflând un profund sens filosofic ce ne
prin valențe directe cu impresionismul și lirismil atrage spre reflecții despre efemer și etern.
peisajului în plen-air. Numele acestor artiști, alături În asest timp și în Basarabia, se zămislește o
de alui Ștefan Luchian figurează în analizele de artă atmosferă modernă a picturii, ce se fornulează lent
a criticul I.L.Georgescu, drept „ctitorii istoriei și greu din cauza orientărilor contradictorii ce
picturii moderne românești” [2, p.3] Prin opera parvin și din partea de Est (peredvijnicii).
maiestrului Grigorescu, pictura românească capătă Multiplele expoziții ambulante, în care se
culoare, lumină, valori epice și lirice sub un aspect încadrează și plasticienii basarabeni incluși în
propriu al culturii naționale, urmat de caracterul Societatea pictorilor din sudul Rusiei (începând cu
individual a portretului român precum și valorile 1891), favorizază un mediu artistic intens în
peisajului pitoresc. Basarabia, care se desfășoară într-un limbaj apropiat
Procesul de individualizare a personajului, de pictura rusă.
din portretul grigorescian, trece prin diferite Modernismul în pictura Rusiei, parvine în
formulări plastice: dacă în Paznicul de la Chailly 1870 prin asociația „Tovarishhestvo peredvizhnyx
linia refuză delimitarea formei, subînțelegându-se vystavok” adică „peredvizhnichij” sau „Ambulanții”
doar grație petei de culoare, apoi în Țăranca cu (prezenți în expozițiile din Basarabia și țările
maramă, Țărancă voioasă sau Fata cu zestre, capătă limitrofe). Conceptul artistic al grupării este
Pictura figurativă modernă timpurie în Basarabia și țările limitrofe 95

concentrat pe realismul critic social, ce vizează În arta ungară, acelaș impresionism aduce un
diferite pături sociale, evidențiind valorile umane și ecou mult mai puternic, remarcat în pictura lui
trăirile emoționale (Kramskoj, Perov, Repin, Munkacsy, care asociază pictura națională în mod
Korovin, Serov, Grabari, Polenov, Vereshchyagin, direct cu impresionismul francez (Pictează și el o
Larionov ș.a). Artiștii implică în arta lor unele perioadă alături de pictorii de la Barbizon, prin anul
influiențe cu impresionismul francez (Courbet, iar 1847.), lucrările sale obțin o rezonanță puternică
mai târziu „Stilul 1900”), ce se împletește subtil în prin: Ultima zi a unui condamnat la moarte în
arta modernă rusă de la sfîrșitul sec. XIX. În mare Ungaria 1870, Femei făcând feșe 1871, sau Femeia
parte se păstrează o distanțare de arta europeană, cu putineiul 1873 ș.a. [7, p.95]
pledând totuși pentru o artă tipic rusească cufundată Cu un modernism Estic se remarcă pictura
într-un realizm ce uneori pare „lipsit de stil” [3, p. Țărilor Baltice, pe aceeași undă cu problemele
722]. Devenin influientă prin sistemul de sociale și politice, receptivi laspiritul revoluționar
școlarizare din domeniu, la care apelează tinerii al peredvijnicilor. În Letonia, Lituania și Estonia,
artiști din majoritatea țărilor apropiate (Ucraina, pictura continuie tradiția artiștilor ruși, la care se
Belorusia, Basarabia, Țările Baltice, România, etc.), adaogă caracterul specific național, cu ușoare
deschizându-se școli, adepte ale acestei tendințe, influiențe din arta modernă franceză. În Riga
prin diferite țări și orașe. gruparea „Rukis” din anii `80-`90 (Alcnis, Rozental,
Acest fenomen se observă și în Basarabia, Purvit, Val’ter, Purvit ș.a.), se axează pe istoria și
când revin de la studii din Rusia și Ucraina primele actualitatea societății naționale [7, p.100].
generații de artiști, care își încep activitatea creativă Școala de la Vilinius, mai păstrează vechea
și pedagogică în țară. Alături de băștinași sunt tradiție romantică, unde ajunge o ușoară influiență
„trimiși” în țară și artiști din Rusia sau Ucraina, care impresionistă de la Barbizon (Ă. Remeris, P.
contribuie la implementarea experiențelor Iuriavichus și Iu. Balzukyavichus) [8, p.114].
peredvijnice în arta națională. Iar Tallinnul, în perioada timpurie de până la
Într-o relație mai apropiată de arta rusă se 1900, rămâne fidel realismului peredvijnicilor ruși,
dezvoltă arta Ucrainei, parvenită mai devreme decât la care se adaogă calitățile naționale cu tradițiile și
în Basarabia, și promovată pe la mijlocul sec. XIX, folclorul regional.
prin școlile de la Kiev, Odesa, Har’kov, L’vov ș.a. În procesul de modernizare a picturii din
În evoluția stilistică a picturii ucrainene se observă țările europene, în paralel cu tendințele mai mult
un fenomen unical, prin care se diferențiază tendința sau mai puțin novatoare, se observă o tendință de
picturii din regiunile Nord-vestice (L’vov), cu valorificare a aspectului național, care devine nai
tendințe moderne europene, de cele Sud-Vestice pronunțat în secolul următor.
(Kiev, Odesa) cu tendințele peredvijnicilor. Nord-ul
țării, diferențiindu-se, datorită colaborarii fructuase Biblografie
între școlile din Krakovia și L’vov, ce favorizează și
susține apariția unei picturii moderne cu specific 1.  Nicolau-Golfin M. Istoria artei. Editura
național regional (subcarpatic și bucovinean). Pe didactică și pedagogică, București, 1972.
când în Sudul țării, după ideile peredvijnicilor ruși 2. Georgescu I.L. Maieștri ai picturii române
se formează „Societatea pictorilor din Sudul Rusiei” moderne, de la Aman la Țuculescu – medalioane
(Konstandi, Pimonenko, Samokish, Svyatoslavskij, plastice-, Editura Lumina, București, 1994.
Vasil’kovskij, Levchenko etc…) unde se lucrează 3. Châtelet A. Groslier B.-Ph. (în traducere de M.
după principiile ruse, susținuți și promovați de Cazanacli. R. Chiriacescu. A. Monteoru. D.
pictorii ruși, în deosebi, de Repin [4, p.28]. Purnichescu. Ș.Velescu). Istoria artei. Ed. Univers
Dacă privim spre pictura din Vest, observăm enciclopedic, Larousse, București 2006.
că și Polonia caută o modernizare plastică inspirată 4. Kurul’tzeva V., Iavorskaza N. Iskustvo sovetskoj
de la modernismul francez de la sfârșitul sec. XIX, Ukrainy. Iskustvo, Moscova. 1957.
care se implementează în spiritul modern național 5. Lebedeva D. Iskustvo Pol’shi. Izobrazitel’noe
cu o tendință de „secessionism”. În aciastă albie se iskustvo. Moscova, 1974.
formează gruparea „Shtuka” din 1897 și domină 6.Tzyrlin I. Izobrazitel’noe iskustvo Chexoslovakii.
stilistic atmosfera pictorilor din Krakovia (Ian Gosudarstvennoe izdatel’stvo izobrazitel’nogo
Mateiko) [5, p. 24]. iskustvo. Moscova, 1958.
Și pictorii din Cehoslovacia sunt atrași de 7. Tzielava S. Iskustvo Latvii. Iskustvo, Leningrad,
impresionism și Barbizon, dovedind-o creația 1979.
plasticienilor A. Hittussi și A. Slavicec, prin 8.  Chervonnaya S., Bogdanas K. Iskustvo Litvy.
metodele de redare a efectului spațial-luminos al Iskustvo, Leningrad, 1972.
peisajului [6, p. 13]. Recomandat spre publicare: 06.01.2017.

 
 
96 Rolul inovării în cadrul întrepriderilor

ROLUL INOVARI ÎN CADRUL ÎNTREPRIDERILOR


Şveţ Andrei, masterand
Universitatea Tehnică a Moldovei

INTRODUCERE continuare, are loc identificarea obiectivelor afacerii


şi a grupurilor ţintă cărora firma vrea să se adreseze.
Mediul de afaceri actual este caracterizat de Ulterior, inovatorul trebuie să creeze o echipa
un nivel ridicat de concurenţă, care se manifesta multifuncţională, care să includă membri din toate
sub diverse forme, încercând să răspundă astfel departamentele semnificative si relevante pentru
dinamicii pieţei. Acest fenomen este uşor de procesul de inovare (de exemplu: Marketing,
observat în viaţa cotidiană, de la hypermarketurile Cercetare si Devzoltare, Vanzari, Logistică etc.).
care intră în războiul preţurilor cu alţi prestatori de Rolul echipei multifuncţionale este acela de a
servicii, până la producătorii de telefoane de ultima participa activ în a doua parte a procesului de
generaţie, care concurează prin caracteristicile inovare. În această fază, echipa va participa la
aparatelor pe care le comercializează. Firmele, care seminarii şi va folosi resursele interne şi externe
concurează pentru o anumita poziţie pe piaţa disponibile (angajaţi, parteneri de afaceri,
actuală, dorind să-şi îmbunătățească imaginea şi consultanţi etc.) cu scopul de a genera idei pentru
strategia de business, pot urma exemplul unor inovaţia propusă. Dintre ideile generate care au fost
companii mari de succes cum ar fi Apple, GE şi evaluate, cele mai relevante vor fi selectionate pe
Netflix. Acestea şi-au canalizat eforturile spre baza unor criterii bine definite, pentru a fi
inovaţie, îmbunătățindu-si astfel “jocul” şi, implicit, dezvoltate mai departe. Ideile neselectate pentru
depășindu-şi competitorii. faza următoare vor fi păstrate într-o arhiva pentru o
potențială re-evaluare viitoare. Conceptele rezultate
trebuie sa fie evaluate din punctul de vedere al
1. CREAREA INOVAŢIEI DE CĂTRE impactului pe care inovaţia îl poate avea asupra
satisfacţiei clientului, veniturilor, costurilor şi
INOVATOR brand-ului companiei.
Cu opțiunile reduse la cele mai bune concepte
Odată ce inovatorul își cunoaște într-un mod disponibile, inovatorul trebuie să desfășoare pilotul
“intim” consumatorii, ca persoane cu nevoi, griji şi acestora pentru o testare inițială. Aceasta etapă
sentimente, acesta trebuie să identifice resursele oferă inovatorului o noua perspectivă asupra
interne şi externe disponibile, să implementeze conceptului, deoarece poate fi observat în afara
procesul de inovare. Pasul acesta solicită o mutare a teoriei, permițându-i astfel să efectueze ajustările
responsabilității dinspre departamentul de cercetare, necesare. În aceasta situație, conceptul trebuie să fie
către toate departamentele relevante ale firmei, fiind rafinat şi adus într-o forma finală pentru a putea fi
posibil astfel ca nevoile consumatorilor să fie exploatat profitabil. O inovație poate avea aplicații
considerate în întreaga lor complexitate. De multiple şi poate întra în faza de exploatare în feluri
menţionat că capcana, în care multe companii cad diferite. Prin urmare, inovatorul are la dispoziţie un
atunci când încearcă să inoveze, este aceea de a set de opţiuni pentru a-şi aduce creaţia pe piaţă, a o
rămâne blocate la faza de creaţie, risipind resursele vinde sau a o licenţia, astfel depășinduşi
şi înecându-se treptat într-o mare haotică de idei competitorii.
rezultate dintr-un brainstorming neproductiv.
Pentru ca inovaţia să-şi atingă scopul, acest proces
trebuie bine organizat. Cu alte cuvinte, inovaţia 2.CONSETCINŢE ALE INOVĂRII
trebuie gestionată pentru ca astfel creativitatea să
interacționeze cu realitatea afacerilor. Procesul de TEHNOGICE ÎN ECONOMI
inovaţie nu trebuie sa îngrădească creativitatea, ci
doar să-i ofere o direcţie ce va rezulta în Implicațiile inovării în creşterea producţiei au
materializarea ideilor potrivite. suscitat interesul economiştilor, cel puţin începând
Pasul iniţial pe care inovatorul trebuie sa-l cu Adam Smith [1], nu numai prin asocierea
facă este acela de a obtine informaţiile relevante atât câștigurilor de productivitate din specializare prin
despre consumator, cât şi despre competitori. În diviziunea muncii, prin îmbunătățiri tehnologice
aduse proceselor şi bunurilor de capital, dar
Rolul inovării în cadrul întrepriderilor 97

recunoscându-se şi rolul exercitat de activităţile de descrescătoare în termeni absoluţi, implicit,


cercetare-dezvoltare sau de transferul tehnologic în depășindu-și competitorii.
economie. În modelele creşterii producţiei,
progresul tehnologic a fost introdus însă, începând
cu anul 1957, de R. Solow. 3. ROLUL INOVAȚIILOR IN
Aşa de pildă Posner [2] explică dezvoltarea DEZVOLTARE ECONOMICA
economică în ritm diferit între state (de exemplu:
SUA - Russia), ca fiind datorată progresului Inovarea este, în special, unul dintre factorii
tehnologic rezultat din două surse: inovaţia, care fundamentali ai noii economii. Noua economie se
generează aceste diferenţe, şi imitaţia, care tinde să referă atât la noile modele organizaţionale cât şi la
le reducă. O privire mai cuprinzătoare privind noile tehnologii. De asemenea, una dintre cele mai
incidenţa inovării asupra ocupării oferă cadrul izbitoare schimbări este determinată de dinamismul
macroeconomic ce integrează toate efectele activităţilor, de constanta inovare şi de viteza de
indirecte reprezentate de schimbările tehnologice adaptare, care devin norme de funcţionare. Noua
asupra acesteia. O astfel de abordare priveşte, în economie înseamnă mai mult decât înalta
mod tipic, asupra „mecanismelor de compensare”, tehnologie şi internet, ea presupune utilizarea în
cel mai important fiind acela prin reducerea mod creativ şi eficient a inovării. Inovarea este larg
preţurilor, asociat, de regulă, cu introducerea de noi recunoscută ca proces esenţial pentru succesul
tehnologii. întreprinderilor şi afacerilor, asigurând creştere,
Potrivit „teoriei compensării” [3], forţele sustenabilitate şi competitivitate.
pieţei trebuie să compenseze impactul iniţial Într-o societate dependentă de informaţie, dar
exprimat prin reducerea locurilor de muncă prin şi de creşterea numerică a organizaţiilor (ca
inovarea de proces. Se disting, astfel, următoarele expresie a comunicării sporite şi complexităţii
mecanisme de compensare: prin „reducerea relaţiilor sociale), cunoaşterea pare a fi singura
preţurilor” (dacă inovaţiile de proces conduc la putere ce garantează progresul social, economic şi
reducerea locurilor de muncă, pe de altă parte, democratic care nu se erodează în timp. Orientarea
determină diminuarea costurilor unitare de spre captarea şi asimilarea de cunoaştere este pentru
producţie care, pe o piaţă eficientă, poate antrena cele mai multe dintre organizaţii confirmarea unei
reducerea preţurilor. Aceasta din urmă conduce la anumite maturităţi funcţionale, concordante cu
creşterea cererii de produse şi, mai departe, la esenţa societăţii informaţionale de care este legată.
sporirea producţiei şi ocupării. Rezultatul este Necesitatea inovării este dată de cerinţele şi
condiţionat, însă, de decizile firmelor de a transfera exigenţele dezvoltării şi managementul noilor
în preţuri mai mici câştigurile de productivitate, ca produse şi servicii, care sunt determinate de
urmare a inovării [4]); „via noi echipamente”, în existenţa competiţiei internaţionale, a creşterii
accepţiunea că dacă inovaţiile de proces eliberează cererii consumatorilor, de dezvoltarea rapidă a
forţă de muncă în sectoarele utilizatoare de dezvoltării tehnologice şi de noile norme şi
tehnologii, creează alte locuri de muncă în cele standarde privind protecţia mediului, bunele practici
producătoare de echipamente; „via noi investiţii”, etc.
cadru în care profiturile suplimentare înregistrate ca Inovarea reprezintă cel mai important factor
rezultat al inovării de proces pot fi utilizate pentru de succes în competiţia intensă dintre firme, fiind
finanţarea de noi investiţii de creştere a capacităţilor avantajate doar companiile care au câștigat noi
de producţie şi ocupării forţei de muncă sau de avantaje competitive. Inovarea este concretizată
înlocuire cu efecte de economie de forţă de muncă; dacă ideile noi sunt implementate în noi produse,
prin „reducerea salariilor”, care este, în mod tipic, servicii şi procese, care găsesc o utilizare reală pe
un punct de vedere neoclasic. piaţă. De aceea, succesul comercial este din ce în ce
Declanşarea şomajului tehnologic antrenează mai dependent de capacitatea companiei de a crea
reducerea salariilor care ulterior conduce la noi produse, servicii şi procese. Pentru a se adapta
creşterea capacităţii firmelor de sporire a locurilor rapid schimbărilor, firmele trebuie să fie capabile să
de muncă oferite. Trecerea treptată de la controlul prevadă noile tendinţe sau chiar să le determine, în
poluării la soluţii integrate mai eficiente prin scopul configurării de noi afaceri. Procesul de
ecoinovare poate asigura un impact relativ mai inovare este o succesiune de activităţi care încearcă
redus asupra mediului, însă efectele pozitive pot fi să transforme una sau mai multe idei în produse sau
obţinute în condiţiile în care rata de sporire a servicii destinate pieţei, destinate câștigului, adică
emisiilor sau de consum de resurse este mai redusă în bani.
decât rata de creştere a producţiei şi, în acelaşi timp,
98 Rolul inovării în cadrul întrepriderilor

Potrivit „teoriei compensării” [3] forţele CONCLUZII


pieţei trebuie să compenseze impactul iniţial în
efecientizarea câștigurilor de productivitate prin Rolul inovării în viaţa economico-socială
inovare. Se disting, astfel, următoarele mecanisme rezultă din funcţia inovării, de introducere a noului
de inovare: inovarea de proces, inovarea de produs, şi varietăţii în activitatea umană. În absenţa
inovarea tehnologică, inovarea de marketing. Pentru proceselor inovaţionale, economia ar intra într-un
utilizarea unei inovaţii este necesar ca, la nivel de „stadiu staţionar”, caracterizat de creştere
întreprindere, să se combine în mod eficient resurse economică modestă sau lipsită de creştere. Ca
informaţionale, umane, financiare şi material . urmare, inovarea este importantă pentru dezvoltarea
Rolul inovării de proces în cadrul economic. economică pe termen lung.
Inovarea de proces apare atât în sectoarele de
servicii cât şi în sectoarele de producţie şi include
metode de producţie noi sau semnificativ
Bibliografie
îmbunătățite: logistice, sisteme de furnizare şi
distribuţie, activităţi “back office” cum ar fi
1. Filipoiu I.D., Rânea C. Managementul
întreţinere, cumpărare şi operaţiuni contabile. Ele
proiectelor de cercetare–dezvoltare şi inovare a
includ schimbări semnificative în tehnici specifice,
produselor. 2012.
echipament şi/sau software.
2. Sandu S. Inovare, competenţă tehnologică şi
Rolul inovării de produs în cadrul economic.
creştere economică. 2002.
Inovarea de produs se referă la bunuri şi servicii cu
3. Adam Smith. Emergenţă, economie politică
caracteristici sau intenţii de utilizare care diferă
1662-1776.
semnificativ de produsele precedente realizate de
4. Posner M.V. International Trade and Technical
întreprindere. Aceasta include: specificaţii tehnice
Change. 1961.
noi sau semnificativ îmbunătățite, componente şi
5. Karl Marx. Capitalul. 1961.
materiale, software îmbunătățite cu respectarea
6. Sylos-Labini Paolo. Oligopol şi Procesul
caracteristicilor sale și a destinației. Inovația
Tehnologic. 1969.
tehnologică de produs este rezultatul fabricării sau
comercializării de noi bunuri (produse sau servicii)
ce favorizează performanţa economică.
Inovarea tehnologica. Prin mecanismul „noi
investiţii”, Cadru în care profiturile suplimentare
înregistrate ca rezultat al inovării de proces pot fi
utilizate pentru finanţarea de noi investiţii de
creştere a capacităţilor de producţie şi ocupării
forţei de muncă. Inovarea tehnologică reprezintă
implementarea unor tehnologii noi sau îmbunătățite
semnificativ, pentru mecanisme sau procese.
Inovarea de marketing se referă la schimbări
semnificative în modul în care o întreprindere își
vinde pe piaţă produsele şi serviciile inclusiv
schimbările în design şi ambalare. Competitivitatea
tehnologică, urmare a inovării axate pe activitatea
de cercetare-dezvoltare proprie a organizațiilor este,
însă, forța motrică a dezvoltării economice. O
întreprindere ce inovează va realiza o rată înaltă a
profitului, dând un semnal altor întreprinderi.
Întreprinderea trebuie să dispună de
capacitatea de identificare a tehnologiilor necesare,
de evaluare a opțiunilor tehnologice spre a fi
utilizate sau modificate şi, nu în ultimul rând, de
integrarea noilor tehnologii în procesele de
producţie.

Recomandat spre publicare: 20.12.2016.


Numele personalităţii este purtător al istoriei 99
 

NUMELE PROPRIU ESTE PURTĂTOR AL ISTORIEI


1
Elena Plăcintă, bibliograf, 2Vasile Plăcintă, ing.
1
Universitatea Tehnică a Moldovei, 2IM „TOPAZ”, Chişinău

INTRODUCERE și tehnică UTM”. Pentru perseverența genealogică,


domnul academician a solicitat ca descrierea
Valențele spiritului creator al unui bibliograf bibliografică a textelor să urmeze standardului de
care cercetează «Dosarele personalităților» în transliterație. Bibliografia astfel tipizată valorifică,
proiectul «Personalități universitare în știință și înmănunchează și materializează perfect tezaurul
tehnică» tinde spre reglementarea raporturilor de scris într-un alfabet, rectifică, dă rezonanță
proprietate asupra patrimoniului intelectual prin electronică unică, asigură perseverența.
proclamarea rectificării ortografice a numelor și Folosind regulamentul de transliterație, textul
prenumelor de persoane. român scris în alfabet chirilic, precum și
Dacă îți exprimi corect numele de familie – numele/prenumele autorului se transcriu, se rectifică
tu destăinui cetățenia, dacă îți exprimi corect în conformitate cu normele ortografice ale limbii
prenumele – tu îți mărturisești credința. Suntem române. Atât limba rusă, cât şi vorbitorii de limba
autohtoni și creștini de milenii – popor al păcii și rusă nu au de suferit în urma transliterării,
colaborării, oameni spirituali și harnici, [dacă identitatea limbii ruse se păstrează, transcris fiind
înlăturăm drojdia rămasă de la Republica Sovietică doar caracterul alfabetic, cel chirilic în latin.
Socialistă Moldovenească]. Transliteraţia este o convenție a instituției
După anii ‘90 limba literară și-a normalizat care ne salarizează, iar dreptul patrimonial asupra
aspectul ei cult prin grafie și prin normele transmise operei de serviciu aparține angajatorului. (Legea
pe această cale.  Limba este primul semn de dreptului de autor. Art.14)
identitate al unui popor. Statalitatea Moldovei O bibliografie transliterată conform GOST
exercită autoritate folosind grafia latină. Pentru că 7.79-2000 (ISO 9-95) «Правила транслитерации
bibliografia este istorie, cei care o fac, fac istorie. кирилловского письма латинским алфавитом»
Bibliograful trebuie să exercite o atitudine creatoare are calitatea de a calma, a înaripa spiritul civic, a
responsabilă pentru tezaurul scris al neamului în ridica productivitatea muncii, a afirma simbioza
raport cu prezentul în care activează cercetătorul și convieţuirii celor două limbi (română şi rusă) în
trebuie să armonizeze echilibrat și cât mai complet perioada regimului comunist, a raporta triumfător
două deziderate egal de importante: cunoașterea și împliniri profesionale, ştiinţifice bilingve, închegate
valorificarea. omogen în transcriere. Bibliografiile sunt un suport
Pentru a promova meritul bibliotecii în auxiliar al genealogiei. La temelia bibliografiei, ca
protejarea, promovarea patrimoniului intelectual știință, stă un interes potențial umanist.
scris și pentru a avansa forma de expresie  Dacă nu vom conștientiza, că fiind creștini
ortografică în graiul și scrierea nominală, s-a pus începem «În numele Tatălui» (Stăpân, paternitate,
accentul pe programe educaționale de sporire a patronimie, istorie), «a Fiului» (întocmai cu Tatăl,
sensibilității publicului solicitant al Universităţii moștenirea tezaurului patrimonial), «a Sfântului
Tehnice a Moldovei. Se promovează activitatea de Duh» (viață spirituală), atunci vom spune «Amin»
dezrădăcinare a cuvântului dezechilibrat  după morala lui Ion Creangă din „Ivan Turbincă”.
«amestecare foarte curioasă la auzire și mai  Legislația Republicii Moldova și multe
curioasă la analis»  (Alecu Russo) a numelor, personalități eminente ale neamului ne îndeamnă să
prenumelor. De asemenea, activitatea de conservare urmăm o cale corectă. Cităm și discutăm unele
a patrimoniului prevede rectificarea denominaţiilor mărturii:
conform ortografiei limbii române, de exemplu:
Чёбан Степан Афанасьевич prevede Cioban[u]
Ștefan Atanasie (nu Ceban Stepan Afanasevici) sau
1. LEGISLAȚIA REPUBLICII
Spinu Constantin prevede Spânu Constantin (greșit MOLDOVA ÎN TRANSLITERAREA,
este să scriem Î din I și fără diacritice). RECTIFICAREA IDENTITĂȚII
În anul 1992, an când la cârma Universităţii PERSONALE
Tehnice a Moldovei (UTM) a venit acad. Ion
Bostan, Biblioteca a inițiat editarea colecției de Pentru a avea o orientare fidelă printre numele
biobibliografii „Personalități universitare în știință improprii și pentru a relua în evidență cursul normal

 
100 Numele propriu este purtător al istoriei
 
al numelui-matcă (vedeta de autor), amintim: 2) în numele de familie şi prenumele, consoanele
 CONSTITUŢIA din 29.07.1994. nu se dublează. Însă, la solicitarea cetăţenilor, mai
Constituţia Republicii Moldova. Articolul 10 ales în cazul numelor de familie şi prenumelor
Unitatea poporului și dreptul la identitate « (1) străine se admite dublarea consoanelor (Neli, Nelli,
Statul are ca fundament unitatea poporului Nelly; Loreta sau Loretta);
Republicii Moldova. Republica Moldova este patria 3) numele de familie ale cetăţenilor Republicii
comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi. (2) Moldova au o singură formă pentru genul masculin
Statul recunoaște și garantează dreptul tuturor şi cel feminin;
cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la 4) în prenumele persoanei, îmbinarea de litere
exprimarea identității lor etnice, culturale, „ий” este redată prin literele „i”, „ie”, „e”, „iu” sau
lingvistice și religioase.» (MO 1994, nr.1) prin desinenţa zero (Юрий – Iurie sau Iuri,
 CODUL Nr. 1107 din 06.06.2002 Василий – Vasile sau Vasili, Валерий – Valeriu
Codul civil al Republicii Moldova. Articolul 28 sau Valeri, Анатолий – Anatoli sau Anatol) ş. a.»
Numele persoanei fizice « (1) Orice persoană fizică (MO 2016, nr. 150).
are dreptul la numele stabilit sau dobândit potrivit Notă: varianta cu i din ий se referă la
legii. (2) Numele cuprinde numele de familie şi numele altor etnii și nu trebuie să fie o capcană
prenumele, iar în cazul prevăzut de lege, şi negramaticală pentru moldoveni.
patronimicul. (3) Numele de familie se dobândește
prin efectul filiaţiei şi se modifică prin efectul REMEMBER
schimbării stării civile, în condiţiile prevăzute de
lege» (MO 2002, nr. 28). Toată comunitatea universitară cunoaşte
cuvintele testamentare: Moldova n-a fost a
 LEGEA Nr. 382 din 19.07.2001 cu privire la
strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci
drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor
a urmaşilor voştri şi-a urmaşilor urmaşilor voştri în
naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor.
veacul vecilor… Să fim deci demni de a ne numi
Articolul 16 « (1) Persoanele aparţinând
descendenţii lui Ștefan cel Mare și Sfânt prin
minorităţilor naţionale au dreptul să-şi utilizeze
evaluarea și ocrotirea patrimoniului scris național,
numele, prenumele şi patronimicul (dacă acesta se
«Să ne iubim unul pe altul, ca într-un gând să
foloseşte în limba lor maternă), inclusiv în acte
mărturisim» (Text liturgic).
oficiale, în forma acceptată în limba lor maternă. (2)
«Dacă trecutul este nu din vina noastră
Dacă în limba maternă a persoanei aparţinând unei
împrăştiat, el trebuie cules, înmănuncheat şi așezat
minorităţi naţionale se foloseşte un alt alfabet decât
ca o comoară de aur înaintea copiilor şi tinerilor
cel latin, numele, prenumele şi patronimicul ei se
întru înălţarea noastră în ochii lumii ca neam
transliterează în limba moldovenească (română) în
vrednic şi sănătos» (Grigore Vieru).
conformitate cu normele ei de transliterare a
«Bibliografia constituie un prestigios
numelor străine» (MO 2001, nr. 107).
domeniu de activitate științifică, educă precizie
Notă: această lege a fost adoptată cu 16 ani
absolută, erudiție și temeinicie, reflectă imaginea și
în urmă!
nivelul de creativitate ale unui popor, realizările
 În ORDINUL Nr. 566 din 26.05.2016 cu
acestuia fixate în tipărituri» (Ion Madan).
privire la aprobarea Regulilor privind scrierea
«Munca unui bibliograf se aseamănă undeva
numelui de familie și a prenumelui în documentele
cu darul celora care ghicesc existența apelor
de stare civilă în urma schimbării, rectificării sau
subterane. Umblă ei cu o vărguță subțioară și pun
transliterării acestora. « (11) La scrierea numelor
semne – uite aici, și colo, și dincolo, în adâncuri
de familie sau prenumelor în urma rectificării
poate fi apa. Căutați și veți afla. Săpați și veți găsi»
acestora, trebuie respectate următoarele norme de
(Ion Druță).
ortografie a limbii române:
«…Viaţa spirituală cere continuitate: De-a
1) numele de familie se scrie cu terminaţiile -u, -
lungul secolului XX, Basarabia (sau ceea ce este
ă, -e, -ea: Moraru (nu Morarul), Popescu (nu
astăzi Republica Moldova) a cunoscut 6 regimuri
Popesco sau Popescul), Soroceanu (nu Soroceanul),
consecutive: ţarist, românesc, sovietic, iar
Creangă (nu Cranga sau Creanga), Frunză (nu
românesc, iar sovietic şi în fine – independenţa. La
Frunza sau Frunze), Arvinte, Dominte (nu Arvintea
fiecare schimbare de situaţie unii plecau, alţii
sau Domintea), Pintea (nu Pinte) ş.a. La solicitarea
veneau. Se schimbau valorile. Ceea ce fusese
cetăţenilor, se acceptă şi variantele antroponimice,
cândva bun era declarat rău şi invers. Dar mai ales
inclusiv cele cu specific regional (Morar, Morari,
dispăreau vestigiile culturale: biblioteci, arhive,
Morariu, Sorocean sau Surucean, Petrache sau
corespondenţa şi toate acele instrumente care
Petrachi) ş.a.
asigură continuitatea vieţii spirituale a societăţii. În

 
Numele personalităţii este purtător al istoriei 101
 
bibliotecile şi arhivele noastre veţi găsi doar reviste fost impusă să mediteze asupra actului de genocid
şi ziare răzleţe. Iar instituţiile academice (sau etno-cultural. (E. Coșeriu).
catedrele universităţilor) nu se ocupă de Moldovenismul a redus valoarea de intelect, a
reconstituirea sistematică a materialului factologic: adus patimă demolatoare în sistemul de oglindire a
cronologia faptelor, nume de oameni, date etc. De filiației, a favorizat nedreptatea socială, a limitat
zeci de ani se bate apa-n piuă, se elaborează avutul material și spiritual, înstrăinând tezaurul
atitudini (mereu variabile), dar mai nimic nu se național.
adaugă la fondul factologic. Istoria noastră este Sperăm că toată interpretarea prezent amintită
aproape anonimă. Nu voi intra în amănunte… Dar va putea fi revizuită odată cu inaugurarea mesei
ce fel de profesori am avut la vremea respectivă, rotunde Decada facultăților, la care fiecare
care sunt realizările pedagogice, ştiinţifice? Cum ar participant îşi va expune sugestiile, contribuind la
putea ei fi clasificaţi?» (Aurel Marinciuc, îmbunătățirea lucrărilor din proiectul Personalități
întemeietor UTM). universitare în știință și tehnică UTM.
«De multe ori omul, cele ce vede cu ochii săi,
nu poate să le spună pe rând, căci au spune mai
multe, au mai puține și adeseori smintesc, dar cele 2. CONSFINȚIREA NUMELUI
răsuflate și de multe vremuri de ani; ci eu cum am
aflat, așa am arătat!» (Miron Costin). «Astfel, în societatea contemporană, numele
Lucrarea de față își propune să sintetizeze este un mesaj simbolic ce reflectă sinteza tradițiilor
stadiul actual al tezaurului intelectual scris, oferind, istorico-naționale, spiritualitatea poporului, fapt
în acelaşi timp, informații despre principalele decisiv în procesul de denominație și de menținere
divergențe. Aceasta face îndemn de unitate întru în uz a numelor. Ideea aceasta e exprimată lapidar
găsirea unor soluţii originale, evidențiază și în versurile lui D. Matcovschi: Să trăiești o viață,
particularitățile de tratare firești în cazul unui să iubești o lume / Și să ai o vatră care ți-a dat
număr impunător de cadre ştiinţifico-didactice, care nume» (M. Cosniceanu. Dicționar de prenume și
s-au publicat pe parcursul ultimilor 55 de ani și a nume de familie purtate de moldoveni. 1991).
căror muncă a depins, într-o oarecare măsură, și de O publicație bibliografică are menirea de a
Biblioteca UTM. Fidelă obiectivului de conservare oglindi patrimoniul scris, pentru a-l gestiona cu
și promovare a patrimoniului, biblioteca participă precauție și cât mai veridic, cât mai gramatical, cât
activ la informarea profesională, la educația mai complet în conținutul sistematizat. Bibliograful,
culturală și la avansarea de expresie gramaticală. cercetând dosarele personalizate, face incursiuni
Din componența tezaurului intelectual istorice, retrăieşte situaţii şi drame, formulează
național fac parte și mărturiile materiale și concluzii şi trage semnale de alarmă. Arbitrajul nu
documentare privind istoria, politica, economia, permite ca halucinațiile de moldovenism actual să
viața socială și științifică a profesorilor UTM. schimbe iarăși, prin forme flexionare, scrierea
Prin implicarea și explorarea fiecărei numelor cetățenilor unui popor recunoscut unitar.
personalități în publicarea și conservarea cât mai Dacă se respectă genericul ortografic
completă de tipărituri pe domenii, depind: istoria nominal, filiația confirmă rădăcina – originea,
învățământului tehnic universitar, viza de studii, îndeletnicirile, istoria și ne întoarce de la poartă în
bibliografiile consecutive. cetate. Ca toate lucrurile să fie puse la locul lor,
Uneori autorul cere anonimat, alteori politicul bibliotecarul depinde de hotărârea autorităților
dictează legal şi ilegal înstrăinarea de informaţii. În ierarhice, care pot și trebuie să se alăture unei
munca sa, cercetătorul bibliograf se face decizii corecte în privinţa constituirii, protejării
intermediar și împăciuitor de situație (greșeli de patrimoniului documentar și informațional prin
date, rectificare, scoatere din anonimat și alți factori recunoaștere de identitate.
acceptabili și neacceptabili momentului stabilit). Tradiția națională este factorul care asigură
Regimul sovietic ne-a silit, de voie, de continuitatea numelor vechi și specifice fiecărei
nevoie, să fim foarte smeriți, să neutralizăm limbi și fiecărui popor. De frumusețe rară este
patrimoniul conform politicii de exploatare prin neamul care și-a păstrat unitar, deşi a trecut prin
editare și structurare conform limbii ruse. Limba juguri imperiale, prenumele creștine din sec. I după
rusă este o limbă dură și, cu părere de rău, mulți își Hristos până în prezent, ca ex.: (Claudia, Petru [sec.
rusificau de sine stătător limba, din simplul motiv I], Felicia, Ștefan [sec. II], Iulia, Marcel [sec. III],
că astfel se credeau mai superiori. Mai mult decât Alexandra, Valeriu [sec. IV], Aurelian, Paula [sec.
atât, înglobarea Basarabiei în componența URSS a IV], Nona, Sever [sec. V], Silvia, Vitalie [sec. VI],
plasat limba rusă în capul mesei, iar limba română a Eugen, Irina [sec. VII], Adela, Emilian [sec. VIII],

 
102 Numele propriu este purtător al istoriei
 
Cristian, Laura [sec. IX], Aurelia, Robert [sec. X] prezenta în lume altfel decât în viața de toate zilele
etc.). Studiind originea majoritară a acestor nume, se manifestă și prin modul de a scrie numele. Aceste
constatăm că limba română face parte din grupul marcări grafice sunt, în majoritatea cazurilor,
limbilor romanice și că ea continuă latina vorbită pe nevinovate, dacă pot spune așa, întrucât numele
teritoriul vechii Dacii, după cucerirea acesteia de respective sună la fel ca și în grafia obișnuită. Într-
către romani. Populația de pe aceste pământuri a adevăr, Russu, de pildă, nu diferă de Rusu. Același
primit creștinismul timpuriu prin limba latină, acest lucru din Чебан - Ceban ori Cioban, Ursaki sau
lucru poate fi constatat și prin termenii din latină: Ursachi (care ar putea fi explicat și ca produs al
ANTIMIS [lat. Ante-mensa], CREDINȚĂ [lat. publicării unui material într-o altă limbă), dar nu
credens], INFALIBILITATE [lat. in + falo-fallere = cred că posesorul numelui cunoaşte ce rol i se
a nu greși, a rămâne fidel] etc. atribuie acestui detaliu lingvistic într-o selecţie
Fenomen interesant de epocă al poporului bibliografică. Și nu e vorba numai de scrierea
este, de asemenea, și transmiterea prin generații a personalizată a numelui sau de transcrierea acestuia
hramului casei creștine – cinstirea hagiografică. în altă limbă, ci și de schimbările, în special
De reținut, Dionysius Exiguus (500-560) este fonetice şi morfologice, ale numelor și prenumelor,
«inventatorul calendarului creștin ce a inițiat o care s-au produs de-a lungul timpului şi care sunt
nouă cronologie, începând cu anul Învierii lui Iisus factori hotărâtori pentru administrarea unei limbi
Hristos» (The Columbia Encyclopedia Sixth corecte.
Edition Copyright 2000, Columbia University Modificări, aparent similare în ce privește
Press). După cum susțin cercetătorii contemporani, izvorul lor psihologic, sunt și cele impuse de
Dionisie «s-a născut la Tomis (Constanța), în autorități, în cazul în care purtătorul numelui s-a
Scythia Minor, adică Moesia Mică, precum i se publicat în perioada limbii moldoveneşti. Este vorba
spunea anterior,… băștinaș, de origine traco- de antroponimele românilor moldoveni scrise cu
romană» (T. Cojocaru // Intellectus. 2001. nr. 2). grafie chirilică și structurate după ortografia limbii
Un alt fenomen, înalt apreciat al epocii ruse. Destul de des cercetarea exhaustivă a
noastre în materie de prenume, este reluarea unor denominalizărilor înseamnă o contribuție vrednică
nume de glorie din istoria noastră: Ștefan, Radu, de luat în seamă și la studiul istoric al limbii.
Matei, Mircea etc. Neglijarea vreme îndelungată a specificului
Creșterea conștiinței naționale se îmbină în național, a spiritului limbii, a dat naştere unor
mod fericit cu ridicarea nivelului de cultură; accesul denominații abstracte, ce aparțin altor categorii
tot mai larg al maselor la bunurile patrimoniului gramaticale. Acestea din urmă generează dificultăţi
național și universal. de identificare în contextul autor – publicație –
Pentru o însușire receptivă a tezaurului, la tezaur.
Biblioteca UTM se inițiază arhivarea unui Fond În 1989 eforturile inimoșilor intelectuali
de aur. Cercetătorul ştiinţific universitar şi moldoveni au culminat cu o consfințire legislativă,
cercetătorul bibliograf tind să se călăuzească, în emisă în baza concluziilor mai multor lingviști, care
publicațiile lor, de regula descrierii nominale corect au demonstrat identitatea absolută a structurii
ortografiate și redate desfășurat. gramaticale și a vocabularului aşa-zisei limbi
Conform Regulamentului special pentru moldoveneşti cu structura gramaticală și
semnarea publicațiilor științifice, se solicită ca vocabularul limbii române. Aceeaşi regulă unitară
autorul să folosească formula oficială de se păstrează și în scrierea numelor proprii: numele
denominație personală din trei elemente: de familie moldovenești nu se schimbă după gen și
prenume + patronimic + nume de familie. În nu au forme speciale de caz. Ele au o singură formă
selectări biobibliografice, sistemul tripartit folosește atât pentru masculin, cât și pentru feminin și o
la recunoașterea mai precisă a informației singură formă pentru toate cazurile, ca ex.: Frumosu
personalizate și asigură evidențierea altor cuiburi Gavril, Frumosu Tecla, Gâscă Leonid, Gâscă Elena.
nominale asemănătoare. Această regulă vizează şi numele de alte origini,
De evidențiat este faptul că romanii au creat purtate de moldoveni în forma lor originală sau
binecunoscutul sistem tripartit de evidențiere adaptată: Spivacov Anton și Spivacov Alexandra.
personală: Caius Iulius Ceasar, Marcus Tulius Astfel, în Dicționarul ortografic cu elemente
Cicero etc. Acest sistem tripartit nu s-a impus însă, de ortoepie și morfologie (Chișinău. 1990) §219.
ci a coexistat cu sistemul multipartit şi cel bipartit. «Numele proprii din limbile care folosesc alfabetul
Ar mai fi ceva de spus despre grafia rus (rusa, bulgara, ucraineana ș. a.) sunt transcrise,
denominaţiei individuale contemporane. Dorința, adică redate în scris cu mijloace grafice românești,
mai mult ori mai puțin firească a oamenilor, de a se ținându-se cont de următoarele particularități: ё

 
Numele personalităţii este purtător al istoriei 103
 
este transcris prin io Орёл – Oriol ș.a.; terminația – CHIABURU, ROBU; nume etnice: ARAPU,
ий din numele rusești și ucrainești va fi redată prin BULGARU, RUSU; meserii: CHETRARU,
– i: Григорий – Grigori, Василий - Vasili» COJOCARU, CROITORU, DASCĂL, MORARU
Și acum un fapt anecdotic, dar foarte OLARU, POȘTARU, PRISĂCARU; instrumente:
semnificativ pentru psihologia de afacere COBZAC etc.
cetățean/cadre de Stare civilă. În anul 1990 pentru Cele mai vechi nume sunt considerate cele
corectarea numelui Vasilii, scris greşit, am fost din epoca daco-romană. În această perioadă o
nevoită să plătesc o taxă, dar nu înainte de a depune răspândire largă aveau numele rustice, adică cu
o cerere cu următorul conţinut: «Rog să ortografiaţi termeni ce imită aspecte din viața de la sat.
corect numele feciorului meu Vasile». Peste 16 ani, La UTM, ca în toată Moldova, foarte frecvent
numele fiului iarăşi a fost scris greşit – Vasili, de denominaţia caracterizează modul/mediul de viață
această dată – în paşaportul meu. În 1979, în al omului: BORDEIANU, GÂRLĂ, ȘURA; nume
diploma de absolvire a USM am făcut prima de obiecte casnice și unelte: BUMBU, CIOCANU,
corectură la numele meu de familie: Plăcintă în loc DALTĂ, GRATI, OGLINDĂ, PAPUC, ROTARU;
de Placinta, dar în 2017 am căzut într-o altă arme: BUZDUGAN, PALOȘ, PISTOL, TOPOREȚ;
capcană: numele de familie al mamei mele se scrie animale/păsări: BIVOL, BOBOC, BOUNEGRU,
denominalizat în Badarău. Vă imaginaţi câtă CAPRĂ, CHIRIAC, COȚOFANĂ, CUCU,
umblătură şi câţi bani mă costă redresarea situaţiei GĂINĂ, GÂSCĂ, GUZGAN, LEU, LUPU,
care nu are sfârșit - din greșeală în greșeală facem LUPUȘOR, PURICE, URSU VRABIE, VULPE;
moldovenism în țară! plante și flori: BOSTAN, BUSUIOC, BUTUCEL,
Notă: oare nu trebuie statul să plătească CARTOFIANU, CĂPĂȚINĂ, CEPOI, CIAPĂ,
despăgubiri cetățeanului pentru incompetenţa CIUPERCĂ, FRUNZE, GHIMPU, NEGARĂ,
cadrelor care nu au confirmat lanțul celor trei PAIU, PĂDURARU, PERJU, TUTUNARU,
taine (naștere – căsătorie – moarte) cu certificate USTUROI; alimente: BRAGA, BRÂNZĂ,
credibile pentru una şi aceeaşi persoană fizică și CIORBĂ, GĂLUȘCĂ, MĂLAI, MĂMĂLIGĂ,
autohtonă? OLOI, PLĂMĂDEALĂ, TĂRÂȚĂ, TOCAN[Ă],
Cu părere de rău, nepăsarea, lipsa gândirii TURTĂ, VARZARI; metale/pietre scumpe:
strategice, sistemul structurat la interes personal ARAMĂ; fenomene ale naturii: FURTUNĂ, JERU,
care a demobilizat poporul, cadrele manageriale GHEȚU, MOVILĂ, NEGURĂ, PULBERE,
incompetente țin la poartă ori chiar scot după POIANĂ, SACA, TÂRZIU, VREME, VÂLCU etc.
poartă cadrele capabile să administreze corect Tot din această perioadă se trag și cele ce
limba maternă. poartă o mărturisire creștinească: ADAM,
APOSTOL, CRĂCIUN, BOTEZ, FLOREA,
FOCA, IORDAN, ISAC, ISPAS, LUCA,
3. TAINA ETNOGENEZEI LA UTM MACOVEI, PASCARI, PASCARU, POPA,
POPESCU, RAIU etc.
Multe nume de familie, purtate de profesorii
Interesant este și factorul cum a apărut la
UTM, sunt așa-zisele cognomina, adică porecle,
poporul nostru numele de familie cu sufixul ianu
supranume ale strămoşilor, transformate în
sau escu. Astfel, într-un document din 1680 se
antroponime ce vorbesc despre îndeletniciri,
spune, că deoarece în masele largi mai figurau
meşteşuguri populare sau despre firea omenească,
oameni fără nume de familie, domnitorul Șerban
despre origini (ca ex.: Dulgheru, Popa, Blajinu,
Contacuzino a obligat pe fiecare cetățean să-și
Crudu, Grecu).
întregească numele său - «Nomele să se ia: cel ce
Aceste nume se întâlnesc pe ambele maluri
are moșie sau sub a lui putere cu temei moștenit vr-
ale Prutului și dacă își păstrează unitatea semantică,
un sat, să-și pue nomele satului adăundu-i
călătoresc, ducând aceleaşi mesaje în lumea
scurtimea… - ianu sau escu. […] Cel ce nu are nici
întreagă.
una di aceste bogății (moșie sau sat), apoi să-și
Denominaţia aparține unor clase de sens ce
formeze viitoare numire luând pronumele lui tată-
dau persoanei caracteristici fizice: BARBĂROȘ,
său, adăugând-i scurtimea- ianu sau escu…».
BĂLAN, BUCUR, CHIOR, CREȚU, FRUMOSU,
La UTM se recunosc multe nume de familie
GÂRBU, GROSU, GUȘAN, GURĂU, HOLBAN,
formate din nominație cu ajutorul sufixelor. Ele
LUNGU, MÂNDRA, MOȘNEGUȚĂ, MUTU,
desemnează pe cei veniți (bejenari) dintr-o localitate
MUSTEAȚĂ, NEGRESCU, PLEȘCAN, SURDU,
ori dintr-o regiune oarecare: CHIȘINIOVSCHI,
ȘCHIOPU, ȘTIRBU, URECHE; trăsături morale:
BOTOȘANU, COJUȘNEAN[U], HOTINEANU,
BLÂNDU, BLAJINU, CRUDU; sau reprezintă o
LOZOVANU, LĂPUȘNEANU, SOROCIANU,
stare socială: BOGATU, BULIBAȘ, BURLACU,

 
104 Numele propriu este purtător al istoriei
 
ZAPOROJANU. O categorie aparte constituie monetăria statului, cel care făcea bani». Etim. nec.
numele de familie, provenite de la nume de BECHET: bechet // «subunitate (militară)
popoare: BULGARU, CAZACU, LEAHU, RUSU, însărcinată cu supravegherea frontierei»; cf. n. top.
RUSSU, RUSNAC, SÂRBU, TURCULEȚ, Bechet.
TĂTARU, UNGUREANU. Multe nume indică BEȘLIU: beșliu // Din tc. beșli // (în evul
locul unei proprietăți agricole (lângă baltă, râu, mediu) «cavalerist turc ori tătar, care face serviciu
munte: BALTĂ, CODREANU, DELEANU, de curier domnesc sau de jandarm»; cf. n. top.
GÂRLEA, MOCANU, MOVILĂ, NISTREANU, Beșlii .
PEREU, POGORA, POIAN, VĂLEANU. O CHIHAI: chihai // Din tr. chihaiá, variantă a
categorie aparte constituie nume de familii ce au lui chehaiá 1) «intendentul vizirului sau al unui
rămas să poarte nume calendaristice bisericești: pașă, reprezentant al domnitorilor români pe lângă
ALEXA, ALEXEI, AMARIEI, AMARII, Poarta Otomană», 2) «funcționar vamal», 3) «șeful
AMBROS, CARP, CHIRICĂ, CHIRIȚA, COZMA, pădurarilor».
DI[U]MITRIU, GRIGOR, GRIGORE, MATEI, CIOCOI: ciocoi // Etim. nec. 1) «slugă care
TOMA etc. strângea birurile, impozitele etc.», 2) «servitor
În continuare, voi tâlcui un Mic dicționar de domnesc», 3) «boier ridicat de jos», 4) «om
provenire a numelor de familie, posedate de slugarnic, îmbogățit pe sama altora», 5) «asupritor,
profesorii UTM. Numele tratate aduc o mărturie tiran»; cf. n. top. Ciocoiul, Ciocăești.
care afirmă «Ospitalitatea limbii». Acest termen CIUMAC: ciumac // Din ucr. čumak «cărăuș
metaforic denumește capacitatea limbii de a ori căruțaș care se ocupă cu transportul mărfurilor
împrumuta elemente de inventar lexical de diferite și al persoanelor».
origini. «Limba română […] este plasată alături de COLPAGIU: variantă a lui colpacciu // 1)
engleză, malteză și albaneză printre limbile cele «fabricant de calpace, șepcar ori ceaprazar», 2)
mai «ospitaliere» din Europa» (ELR). «fabricant de chipie și alte obiecte de uniformă
Pentru micul dicționar am ales nume de militară».
familii, care oglindesc cuvinte vechi, demult COVAL, COVALCIUC: coval // Din ucr.
dispărute din lexiconul activ al limbii noastre, dar koval «fierar» cu suf. ucr. čuk.
care prin cele câteva litere de cuprins ne CRAMARENCO: cramar // Din ucr. kramar
destăinuiesc un mesaj plin de curiozitate - ca ex.: «negustor» cu suf. ucr. enko.
care sunt localitățile ce poartă același nume; care CUCER, CUCERESCU: cucer // Din ucr.
este etimologia; care nume sunt de proveniență (sau și rus.) kučer «vizitiu, birjar».
română; ce îndeletniciri avea poporul, ce ranguri DELIU: deliu // nume vechi românesc deliu
ierarhice figurau în istoria neamului, de unde a venit «soldat în corpul de călăreți înființat de Mihai
obiceiul ca fata să aibă zestre, cine prelucra aurul la Viteazul odată cu corpul beșiilor»; mai nou a rămas
noi, sau/sau. cu semnificația de om voinic, viteaz, îndrăzneț.
Provenire creștinească: DOHOTARU: dohotar // Din ucr. dohot «
ANGHELICI: angelici // Din lat. anghelicus fabricant sau vânzător de dohot».
«îngeresc». FUNIERU: funier // Din lat. funis «cel care
HAGIOGLO; HAGIU: hagi // Din tc. Hacilik face funii».
«cel care a făcut o călătorie la locurile sfinte spre a JITARU: jitar // Din bg. žitar «persoană care
se închina (Ierusalimul pentru creștini și Mecca este angajată să păzească semănătura».
pentru musulmani)»; Mai nou a rămas elementul de JUGANAR(u): jugănar // Din lat. gugum «cel
compunere hagiograf - «sfânt»+«scrie»; «persoană care jugănește (castrează)».
care studiază și scrie despre viețile sfinților». LIPCANU: lipcan // Din tc. lipkan «soldat de
Provenire din tradiție, mitologie populară: origine tătară», 2) «curier oficial (turc sau tătar)
LER: ler – interj. // Din gr. leros, leru sau în interiorul țării».
«cuvânt, care servește ca refren în colinde». MAGERU: magher // «bucătar»; ar putea fi
MOCAN: macan // «dans popular cu caracter și: majer 1) «cel care transporta pește», 2) «cel
dramatic, inspirat din viața pastorală răspândit în care cântărește care cu sare ».
trecut în anumite zone din Moldova și din Dobro- MÂRZAC: mârzac // Din tăt. mirzak «nobil
gia; melodie după care se execută acest dans». tânăr care conduce o ceată ostășească».
NOVAC: novac // «nume dat în mitologia RUDIC/RUDOI: rudar // Din țig. rudar 1)
populară unui om puternic, voinic». «lucrător care se ocupă cu extragerea aurului din
Provenire din îndetniciri: nisipul râurilor», 2) «meșter care lucrează din lemn
BANARU: banari // «funcționar la albii, linguri etc.»; Cf. n. top. Rudari, Rudi.

 
Numele personalităţii este purtător al istoriei 105
 
Provenire de la produse și mărfuri: asemănător cu festonul, prin care se obține pe
BABOI: baboi // Din bg. baboj «nume dat cusătură linii (dese şi pline)».
peștilor mici de apă dulce». JARDAN: jardan // Din bg. 1) žardanov, cu
BALMUȘ: balmoș // «mâncare preparată din lăsarea la o parte a suf. – ov, 2) și numele jarda,
caș dulce fiert în lapte de oaie, la care se adaugă variantă a lui jărdie «vargă lungă, nuia».
puțin mălai». OJOG: ojog // Din madh. azsag 1) «cociorvă,
BALTAG: baltag // Din tr. balta «topor mic vătrar», 2) «băț lung, cu o cârpă sau un mănunchi
cu două tăişuri, cu coadă lungă, folosit în trecut și de zdrențe la un capăt, cu care se curăță cuptorul
ca armă». de spuză și hogeagul de cenușă».
BURCĂ: burcă // «turtă din mălai care se RUDIC/RUDOI: rud // Din magh. rud 1)
opărește și se coace pe vatră, în spuză (cenușă «prăjină, par», 2) «oiște».
fierbinte)». (publ. va urma)
CAPTARI: captă // 1) «capac (din coajă de
tei) cu care se acoperă știubeiul de albine, ca să fie Dacă am convins prin farmecul de mesaj a
apărat de ploaie și soare», 2) «Coajă de brad numelor noastre, îndemn: Odată ce porți un
întrebuințată de ciobani pentru ca picăturile de nume de familie ești deja purtător al istoriei
lapte care sar să se scurgă înapoi în găleată». neamului tău, deci ești și dator să-l scrii corect,
CONDUR: condur // Din tr. kundura 1) să duci odată cu el, crucea, cultura, obiceiurile,
«pantof femeiesc (de sărbătoare) cu toc înalt», 2) știința și dăinuirea poporului tău!!!
«zestrea miresei»; De aici vine și denumirea florilor Bibliograful este în mers innavigabil, fără
(bot.) conduraș/condurul doamnei; cf. n. top. gr vâsla susținătorului. Sprijinul este utilizatorul
Konduri(s). bibliotecii, el este cadrul cu contribuții științifice și
CONTAȘEL: contaș, variantă a lui contăș // didactice de specialitate; cu a doua vâslă este înrolat
Din pol. kontusz; bg. kontoš «haină bărbătească de managerul statal care cunoaște manevra și maniera
modă apuseană (de obicei, scurtă până la brâu), popasului la masa rotundă. Sperăm ca în anul
purtată mai ales în Moldova și Bucovina; (azi) REUNIRII – 2018 în capul mesei va sta un popor
«haină bărbătească îmblănită». unitar cu o singură limbă în gură, schisma
MURSA: mursă // Din lat. mulsa 1) «apă intelectuală îmbolnăvește fizic și moral întreaga
îndulcită cu miere», 2) «suc de fructe», 3) «must», națiune. Mulțumesc sincer, aproape copilărește,
4) «seva arborilor». Ministerului Justiției al Republicii Moldova pentru
MURZAC: murză // «zeamă sărată». Reguli privind scrierea numelui de familie și a
PITEI: pită // Din neogr. Pita «pâine» cu suf. prenumelui în documentele de stare civilă în urma
ei. schimbării, rectificării sau transliterării acestora //
POTÂNG: potâng // Din sl. potengu «curea Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2016. –
groasă și rezistentă, care leagă plugul de cotigă». Nr. 150. - La mai mult și la mai mare!!!
OLEINIC: oleinic // Din ucr. olejnik «turtă REMEMBER
unsă cu ulei». Să nu gândim liniar: „Acționând mai mult
Provenire de la instrumente: intuitiv, politicienii simt uneori nevoia de a se
BELCIUG: belciug // Din sl. bélïčigŭ «verigă justifica: «Politica este arta posibilului». Eronată
de metal, fixată solid de ceva, prin care se trece un această afirmație, căci politica are și ea toate
lacăt, un laț» cf. n. top. Belciug. premisele de a deveni știință. BIBLIA poate fi
BULAT: bulat // Din tc. bulat «cuțit de considerată un adevărat/compendiu de legi, de
dogar»;(numele Bulat, existent în tătară și adevăr universal acumulate de-a lungu mileniilor.
bașchiră). Astfel, adevărul biblic «nu fura» reprezintă legea
DALTĂ: daltă // Din sl. dlato «unealtă de conservării (nu fura energia altuia, nu acapara
oțel în formă de pană tăioasă (cu sau fără mâner), teritoriu străin etc.). Care pot fi efectele ignorării
folosită de fierari, dulgheri, sculptori etc. la tăiat, acestor legi ne arată parabolele invocate de
scobit sau la crestat». această Carte a Cărților“] / Petre OSMATESCU,
DRUC: druc, variantă pentru drug // Din scr. Președinte al Societății matematice din Republica
(sârbo-croată) drug 1) «băț gros», 2) «bară de fier Moldova, profesor; Alexe LEAHU, secretar
sau de lemn gros întrebuinţată în construcții», 3) științific al Societății, cercetător științific superior //
«Fiecare dintre cele două lemne groase, sprijinite Lit. și Arta. - 1992. – nr. 51: fotogr.
pe câte două picioare, care alcătuiesc patul ori
corpul războiului de țesut», 4) «punct de broderie Recomandat spre publicare: 15.02.2017.

 
106 Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeului de combinatorică
 

REZOLVAREA PROBLEMELOR CREATIVE PRIN UTILIZAREA


PROCEDEULUI DE COMBINATORICĂ

Problema voiajorului. Un voiajor trebuie să continuată producerea aceluiaşi tip de piese,


parcurgă câteva oraşe, rămânând în fiecare câte o neefectuând reorientarea secţiei. Acum planul se va
singură dată şi să se întoarcă în oraşul, din care s-a repeta peste câteva luni.
pornit. Fie numărul oraşelor, care trebuiesc vizitate, De exemplu, planul
este egal cu „n”. Numerotăm oraşele cu cifrele de la
1 până la n-1, totodată numărul n-1 îl atribuim 1234213412431…
oraşului, din care voiajorul începe călătoria. Să
are perioada de 4 luni (cu paranteze sunt evidenţiate
admitem că este cunoscut timpul călătoriei dintr-un
planurile pe luni). Timpul sumar de reorientări în 4
oraş în altul pentru orice două oraşe. E natural că
luni este egal cu 57 de zile, în mediu pe o lună –
voiajorul doreşte să reducă durata călătoriei. Pentru
14,25. În acest caz e naturală formularea sarcinii: de
aceasta el trebuie să stabilească consecutivitatea
determinat planul cu cheltuieli medii minimale de
vizitării oraşelor astfel ca durata călătoriei să fie
timp la reorientare cu condiţia, că primele se produc
minimală.
de tipul „i”, iar ultimele – piesele de tip „j”. Pentru
aceasta e necesar de soluţionat n-n = 12 probleme ale
O problemă similară apare la producere, când
voiajorului. Valorile acestor cheltuieli minimale sunt
e necesară reamplasarea utilajului în secţie. Să
incluse în tabelul 2 pentru fiecare pereche de piese.
admitem, că în secţia de producere în fiecare lună se
Din tabelul 2
produc piese de diferite tipuri. Pentru trecerea de la Tabelul 2. Valorile
reiese, că planul
producerea pieselor de un tip la piese de alt tip sunt cheltuielilor minime la
optimal este egal cu
necesare cheltuieli de timp. Problema constă în faptul reorientarea producerii.
12 luni. În prima lună
că trebuie de determinat programul de lucru al
1 2 3 4 în primul rând se
secţiei, la care
Tabelul 1. Schema produc piese, de
durata reorientării 1 X 12 12 3
reorientării utilajului în primul tip, iar în
utilajului va fi
secţie. 2 12 X 30 12 ultimul rând – de tipul
numită. Informaţia
4. În luna a doua –
1 2 3 4 despre timpul 3 12 12 X 12 invers. Apoi procesul
reorientărilor e
1 X 1 10 10 convenabil să fie în
4 2 12 12 X se repetă. În acest caz
cheltuielile medii de
2 10 X 1 10 formă de tabel. În
timp la reorientare sunt egale cu 3 zile, care, desigur
pătrăţelul, care se
3 1 10 X 1 sunt cu mult mai mici decât 13 zile.
află la intersecţia
4 10 1 10 X rândului „i” şi a
Problema. Problema celor 3 ulcioare. Sunt
coloanei „j”, se
date trei ulcioare cu volum diferit, notate cu literele
scrie timpul reorientării utilajului de la producerea
A, B şi C (fig. 1). Pe ulcioare lipsesc gradaţiile, care
pieselor de tipul „i” la piesele de tipul „j”. De
arată părţi de volum. Ulcioarele sunt utilizate pentru
exemplu, în Tabelul 1, la intersecţia 1-lui rând şi
a turna o oarecare cantitate de apă într-un vas,
coloanei 3 se află cifra 10. Deci, reorientarea
capacitatea căruia este necunoscută. Trebuie de găsit
utilajului la trecerea de la producerea pieselor de
tipul 1 la piesele de tipul 3 se va face în 10 zile. Dacă
ordinea producerii pieselor va fi aceeaşi în fiecare
lună atunci, evident, ne vom întoarce la problema
voiajorului. Admitem că noi suntem în stare să
rezolvăm această problemă. Rezolvând-o găsim
A B C
ordinea optimală de producere a pieselor 1 2
3 4. În acest caz timpul necesar la reorientarea
producerii este egală cu 13 zile. Însă dacă ordinea Fig. 1. Problema ulcioarelor.
producerii poate fi schimbată de la lună la lună, cea mai simplă metodă de obţinere a valorii căutate
atunci poate fi obţinută soluţia cea mai bună. De în fiecare problemă, utilizând ulcioarele pline cu
exemplu, dacă într-o lună terminăm producerea capacitatea dată.
pieselor de tipul 4, atunci luna viitoare poate fi
Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeului de combinatorică 107

În tabelul 3 se prezintă un set de probleme şi mai scump decât lemnul. Dacă e mai scump atunci se
rezolvările lor. va obţine efect economic la fabricarea creionului sau
alte avantaje?
Tabelul 3. Probleme combinatorice şi soluţiile lor. - Creionul cu radieră fixată la capăt e mai scump
Prob Valoarea decât cel obişnuit. Se va obţine câştig în timp la
A B C Soluţia utilizarea acestui creion?
lema căutată
1 10 7 5 8 A-B+C Rezolvând problema, pot fi enumerate soluţii
interesante (care asigură efect pozitiv). Numărul
2 20 25 11 6 A-B+C
obţinut urmează să fie comparat cu numărul 1024.
3 14 3 2 13 A-B+C
Este necesar de efectuat analiza de brevete în vederea
4 18 10 7 15 A-B+C stabilirii numărului de brevete eliberate în lume. În
5 11 8 6 9 A-B+C afară de aceasta, studiind literatura de brevete, se
6 12 9 7 10 A-B+C stabilesc construcţiile noi ale creionului.
7 18 23 9 4 A-B+C
8 13 10 8 11 A-B+C
9 23 28 14 9 A-C

Soluţia corectă. În problema 8 soluţia A-B-C


este posibilă (din inerţie poate fi luată ca soluţie
optimă), însă soluţia optimă este A-C.

Problema. Modificând forma geometrică a


creionului (în secţiune) pot fi obţinute 4 variante. La
selectarea înlocuitorului pentru partea de scris
(grafit) se obţin, de asemenea, 4 variante. La căutarea
unei destinaţii noi a capetelor creionului primim
iarăşi 4 variante (să zicem, capete de diferite culori);
la un capăt grafitul lipseşte (în scopul economisirii,
fiindcă la utilizarea lui nu se ajunge până la capătul
creionului); la un capăt al creionului este grafit, la
altul – radiera etc. În total vor fi 4 soluţii, adică
diferite creioane. Din această multitudine de soluţii
posibile trebuie să le găsim pe cele mai utile.
Soluţie posibilă. În procesul de rezolvare
trebuie de atras atenţia asupra următoarelor
momente:
- Până la depistarea unei forme noi exterioare a
creionului la început urmează să fie analizat efectul
pozitiv atins (de exemplu creionul hexagonal, pus pe
masa înclinată, nu se rostogoleşte; creionul rotund
apasă mai puţin degetele).
- La căutarea unei forme geometrice noi (în
secţiune) pentru partea de scris (grafit) de asemenea,
trebuie căutat efectul pozitiv.
- Acelaşi lucru trebuie de făcut şi la căutarea
materialului pentru grafit sau lemn (unul din
materiale – creionul chimic).
- Culoarea diferită a capetelor creionului (de
exemplu roşu şi albastru) dă un efect pozitiv esenţial,
suficient pentru a recunoaşte soluţia tehnică drept
invenţie. Încercarea de a schimba în continuare
culoarea capetelor creionului (de exemplu galben,
verde) nu este considerat efect pozitiv esenţial,
deoarece indicele calitativ a fost obţinut în soluţia
precedentă.
- Până la scurtarea lungimii grafitului la un capăt
al creionului urmează de clarificat, dacă grafitul este Rubrică realizată de Valeriu Dulgheru
108 Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific

PERSONALITĂŢI DE PE MERIDIANELE UNIVERSULUI ŞTIINŢIFIC


Ludovic MRAZEK

Ludovic Mrazek din 10 Iunie 1920, relativ la înfiinţarea şi


s-a născut la data 17 organizarea şcolilor politehnice este numit în
iulie 1867 în Craiova. Consiliul de perfecţionare al Şcolii Politehnice din
Tatăl său, Ludovic Timişoara, pe timp de 3 ani. În 1941 a publicat
Valeriu Severin, a fost primul curs de mineralogie şi petrografie din
farmacist, iar numele România.
l-a luat de la mama sa,
Alexandrina Mrazek. Cercetătorul Ludovic Mrazek
Şcoala primară şi Direcţiile de cercetare pe care le-a abordat
liceul le-a urmat la profesorul Ludovic Mrazek s-au înscris într-un
actualul Colegiu spectru foarte larg: Mineralogie, Petrologie
Naţional Carol I din metamorfică, Petrologie magmatică, Cartografie şi
Craiova. La Geologie structurală, Geologia petrolului,
insistenţele tatălui său, Petrografie sedimentară, Zăcăminte de minereuri.
se înscrie la Facultatea de farmacie din Bucureşti Primele cercetări în România le face între 1893 şi
unde l-a avut ca profesor pe Victor Babeş. A obţinut 1900 în zona şisturilor cristaline din munţii
licenţa în farmacie în 1889 dar aspiraţiile lui se Mehedinţului, Gorjului, Muncelului şi nordul
îndreptau către cercetări în spaţiul liber şi de aceea a Dobrogei. Cu această ocazie lămureşte originea
renunţat la farmacie şi s-a apucat de mineralogie. A granitului de Cozia- rocă granitică – şi explică
plecat la Geneva pentru specializare. Aici l-a evoluţia zăcămintelor din Valea Jiului. A doua
întâlnit pe profesorul L. Duparc care l-a iniţiat în etapă a cercetărilor sale , efectuate între 1900 şi
cunoaşterea metodelor teoretice şi practice de 1930, a avut ca obiect colinele subcarpatice bogate
studiere a tainelor pământului. Folosind cunoştinţele în sare şi ţiţei. A explicat apariţia petrolului din
deja dobândite, a îmbinat creator ştiinţele fizico- materia organică demonstrând că materia primă
chimice cu mineralogia, petrografia, tectonica. La organică din care s-a format petrolul este
Geneva obține licenţa în ştiinţe fizico-naturale, în planctonul mărilor. El a definit termenul de “diapir”
1891, şi titlul de doctor în 1892 cu teza „ La şi fenomenul de “diapirism” (deformări plastice şi
protogine du Mont-Blanc et les roches éruptives qui ridicarea sării prin străpungerea formaţiunilor de
l’accompagnent” şi docenţa în mineralogie. deasupra zăcământului) pentru sarea gemă,
demonstrând că ele pot oferi o capcană eficace
Profesorul Ludovic Mrazek pentru zăcămintele de hidrocarburi. În acest context,
La 1 decembrie 1894, este numit profesor Ludovic Mrazek a explicat distribuţia acumulărilor
de Cristalografie, Mineralogie şi Petrografie la de hidrocarburi în zona neogenă, subcarpatică.
Universitatea din Bucureşti, deţinând în perioada În 1900, la Expoziţia Internaţională de la
1894-1937 funcţia de şef al Catedrei de Paris, a prezentat prima hartă a formaţiunilor de
Mineralogie. A predat cursul de "Cristalografie, sare din România, iar la Congresul Mondial al
Mineralogie şi Petrografie" la Facultăţile de Ştiinţe Petrolului (1907) a lansat teoria cutelor diapire. În
şi Ştiinţe Naturale (Universitatea din Bucureşti), la 19 iunie 1906 a fost înfiinţat, prin Decret Regal,
Facultatea de Farmacie şi la Facultatea de Chimie Institutul Geologic al României, primul Director
Industrială (Institutul Politehnic). Expunerile sale fiind Ludovic Mrazek, unul dintre iniţiatori. A
erau clare şi sistematice, legate de practica condus acest institut din 1906 până în 1930, reuşind
economică şi de viaţă, profesorul fiind preocupat să impună un climat de colaborare şi înţelegere.
de punerea în valoare a esenţialului. A organizat şi Rezultatele erau prezentate în şedinţe săptămânale
dotat un laborator de mineralogie şi o bibliotecă în ţinute, de regulă vinerea. O sinteză a acestora a
care a adus şi cărţile personale. Ludovic Mrazek a făcut obiectul memoriului prezentat guvernului
elaborat primul curs de mineralogie şi petrografie României şi intitulat „Problema petrolului în
din România. În 1901 a fost ales membru România faţă în faţă cu problema mondială din
corespondent al Academiei Române, iar în 1905 1919” în care se propunea instituirea unui monopol
devine membru titular fiind apoi , între 1932 şi de stat asupra zăcămintelor de petrol şi gaze
1935, Preşedinte al Academiei Române. Un fapt naturale şi finalizat prin apariţia legii minelor în
mai puţin cunoscut. Prin Decretul Lege Nr. 2521 anul 1924.
Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific 109

Sub conducerea sa, în anul 1920 a fost


elaborată prima hartă geologică a României, au fost
evaluate câmpurile petroliere şi gazifere din
Transilvania.
În 1924 Ludovic Mrazek propune ca pe
hărţile geologice executate la scara 1:1.000.000 şi
1:500.000 să se reprezinte structurile de adâncime
folosind datele obţinute cu ocazia efectuării
forajelor. Tot din iniţiativa lui, unul dintre
subiectele abordate la Congresele internaţionale de
foraje, desfăşurate în perioada 1925 1939, se referea
la metodologia folosirii datelor din foraje pentru
studiul litosferei, adică a părţii solide de la
exteriorul unei planete şi care, în cazul Pământului,
variază de la câţiva km până la câteva sute de km.
În 1926, sub coordonarea lui Mrazek, a fost
realizată şi expusă la Congresul Geologic
internaţional de la Madrid, macheta Hărţii
Geologice a României, la scara 1:1.500.000,
imprimată apoi în 1927.

O lecţie de modestie
În 1930 Ludovic Mrazek, la 63 de ani, este
pensionat în ciuda contribuţiilor sale şi a capacităţii
sale de a conduce noi cercetări. Caracter de luptător,
îşi dedică energia organizării de reuniuni ştiinţifice
– printre acestea cea din 28-30 septembrie 1930 la
Petroşani - editării unui buletin ştiinţific, acţiuni
care au dus la creşterea prestigiului ştiinţific al
României. A susţinut conferinţe cu teme legate de
minele de aur din România, clasificarea flisului
românesc, depozitele de sulf din România, originea
lacurilor sărate, originea loessului, exploatările
miniere din România etc. Ludovic Mrazek născut şi
educat la Craiova, a reuşit, prin muncă şi dăruire,
să scrie o pagină de aur în istoria geologiei
româneşti
S-a stins din viaţă la 9 iunie 1944 în
Bucureşti. Avea 77 de ani. Înainte de trecerea în
lumea celor drepţi a cerut ca banii pentru florile
care urmau să împodobească sicriul să fie dăruiţi
oamenilor sărmani, iar oficialităţile să nu rostească
nici-un cuvânt considerând că atât el cât şi
oficialităţile au spus deja ce au avut de spus cât a
fost în viaţă. O lecţie de modestie şi realism.
Numele său a fost dat Amfiteatrului
Facultăţii de Geologie şi Geofizică din Bucureşti. O
stradă din Craiova, cartierul Sărari, pornind din
strada Henri Coandă, poartă numele său, Ludovic
Mrazek.

Rubrică realizată de prof.dr.ing.Gheorghe


Manolea, Universitatea din Craiova, Doctor
Honoris Causa al Universităţii Tehnice a
Moldovei din Chişinău
110 Titlul complet al articolului (Format A4, Times New Roman, 11, bold, Italic, center)

 (11 points)
TITLUL COMPLET AL ARTICOLULUI, MAXIM 3 RÂNDURI, PE TOATĂ LĂŢIMEA PAGINII,
(R_TIMES 14 POINTS, BOLD, CENTER, ALL CAPS)
 (11 points)
Aurel Bradu, dr.prof. (Prenume. nume Autor(i), R_Times, 11 points, bold, Italic, center)
Universitatea... (Locul de muncă al autorului, R_Times, 11 points, italic, normal, center)
 (11 points)
 (11 points)
INTRODUCERE (R_TIMS 13 POINTS, BOLD, CENTER, ALL evidenţieri speciale ale unor pasaje de text). Fontul R_TIMES, BOLD,
CAPS) ALL CAPS se utilizează doar pentru titlul lucrării şi titlurile
 (11points) capitolelor.
<Tab> Lucrarea poate conţine o introducere de maxim 20 de rânduri în  (11 points)
care se prezintă aspecte generale privind fondul problematicii tratate. 2.3.5. Paginarea lucrării
 (11 points) <Tab> LUCRAREA NU SE PAGINEAZĂ, întrucât urmează a fi
 (11 points) insertată în revistă .
1. TITLUL PRIMULUI CAPITOL, NUMEROTAT CU CIFRE 2.4. Figuri, tabele şi formule matematice
ARABE (R_TIMS 13 POINTS, BOLD, CENTER, PE COLOANĂ, 2.4.1. Figurile
ALL CAPS) <Tab> Toate figurile se insertează în fişierul „lucrare .doc”. Lăţimea
 (11 points) maximă a unei figuri insertate în text (pe o coloană) nu poate depăşi
<Tab> În faţa fiecărui titlu de capitol se lasă un spaţiu liber de două lăţimea coloanei. Toate figurile se numerotează cu cifre arabe şi se
rânduri. Textul lucrării (R_Times, 11 points, normal) începe după titrează conform modelului de mai jos. Înainte şi după fiecare figură
titlurile de capitole, după lăsarea unui rând liber ( 11 points). insertată în text se lasă câte un rând liber. În cazul în care se introduc
 (11 points) în text şi fotografii, acestea se vor scana cu o rezoluţie de minim 300
1.1. Model de subtitlu cu 2 indici (R_Times 13 points, bold, justify) dpi (preferabil 600 dpi), şi se vor prelucra pentru a avea un contrast
 (11 points) bun. Nu se admite lipirea fotografiilor sau desenelor pe foi
<Tab> În faţa textului fiecărui titlu de subcapitol cu doi indici se lasă separate.Dacă pe figuri apar adnotări, sub formă de cifre sau litere
un spaţiu liber de un rând. În cadrul textului, fiecare nou aliniat se acestea trebuie să aibă o înălţime a caracterelor echivalentă fontului
marchează prin introducerea unui „<Tab>”. R_Times, 11 points, normal, iar sub titlul figurii se înserează o
legendă cu explicaţiile respective.
 (11 points)
1.1.1.Model de subtitlu cu 3 indici (R_Times 12 points, bold, justify)
Figura 1. Conceptul sistematic unitar de „R1 integrat în mediul...”. 1 –
<Tab> Dacă în lucrare se utilizează şi subtitluri cu trei indici, textul
unitate; 2 – ansamblu...
acestora începe direct după subtitlu fără. Pentru sublinierea
importanţei unor termeni în cadrul textului se pot introduce marcări  (11 points)
ale acestora doar prin text boldat (fără subliniere). 2.4.2. Tabele. Tabelele se numerotează cu cifre arabe şi se titrează
conform modelului de mai jos.
 (11 points)
Tabelul 1. Model de titrare a unui tabel.
 (11 points)
 (6 points)
2. INSTRUCŢIUNI DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII
Caracteristici Determ. Nr.1 Determ. Nr.2 Determ. Nr.3
 (11 points)
/ Măsurători
2.1. Aspecte generale
 (11 points)  (11 points)
<Tab> Lucrările care nu respectă întocmai aceste instrucţiuni vor fi <Tab> Înainte şi după fiecare tabel inclus în text se lasă câte un rând
respinse. Tehnoredactarea lucrării se face obligatoriu în procesorul de liber ... Toate liniile ce formează coroiajul tabelului au aceiaşi grosime
texte Microsoft Word for Windows ’95 / ’97 / ’98 / ’2000, Version 6.0, (1 point). În tabel textul / cifrele se scriu cu fontul R_Times, 11 points,
Version 7.0, Windows NT. Pentru tehnoredactarea lucrării se utilizează normal, exceptând capul de tabel.
numai fonturile R_ Times (normal, bold, italic, ALL CAPS, sau ALL  (11 points)
CAPS). Lucrarea se predă într-un exemplar, tipărit la imprimantă 2.4.3. Formule matematice.Toate formulele matematice se scriu ÎN
laser sau cu get de cerneală, şi însoţit de o dischetă ce va conţine MOD OBIGATORIU cu editorul de ecuaţii din procesorul de texte
„fişierele doc” cu lucrarea respectivă şi rezumatul . Microsoft Word for Windows ’95/, 97/, 98/, 2000, (Version 6.0, /
 (11 points) Version 7.0, 2000), bold, italic, centrat conform modelului de mai jos.
2.2. Setarea paginii:  (6 points)
 (11 points) A2+B2=C2 (1)
<Tab> Setarea paginii este următoarea:Top: 2,0 cm; Bottom: 2,0 cm;  (6 points)
Left: 2,0 cm; Right: 2,0 cm;Header: 1,75 cm; Footer: 0 2.5. Bibliografia. Înainte de bibliografie se lasă 2 rânduri libere... (11
 (11 points) points). Între titlul „Bibliografie” şi referinţele bibliografice se lasă un
rând liber. Bibliografia se scrie conform modelului de mai jos:
2.3. Formatul de tehnoredactare a textului lucrării:
2.3.1. Formatul de scriere pe două coloane. Textul lucrării, relaţiile de Bibliografie
calcul, figurile şi tabelele se înscriu pe două coloane, conform (R_Times, 11 points, italic (bold numai numele, prenumele
prezentului model: autorului), justify. Sursele cu caractere chirilice se vor translitera)
Number of Columns: 2; Width: 8.15 cm; Spacing: 0.7 cm.  (11 points)
<Tab> În situaţia în care în textul lucrării trebuie insertate tabele sau 1. Nicolescu, A., Stanciu, M. Capacitatea statică şi deformaţiile
figuri ce depăşesc cu mult lăţimea de coloană precizată anterior, elastice ale ghidajelor// Conferinţa TCMM, Chişinău, pag. 141...148,
pentru menţinerea clarităţii acestora, se poate introduce în pagină o 1996.
zonă de lucru pe o singură coloană (între două „sesion break”). 2. Nicolescu, A., Enciu, G. Proiectarea roboţilor industriali. Meridian
 (11 points) Ingineresc Nr.1, Chişinău, pag.11...20, 1995 .
2.3.2. Formatul de scriere a paragrafelor 3. Nicolescu A. Robot industrial// Brevet de invenţie nr. 1344MD.
<Tab> Textul lucrării se redactează la un singur rând, (single) toate BOPI nr. 10, 1999.
paragrafele fiind aliniate stânga / dreapta (justify).
2.3.3. Header REZUMATE
<Tab> În „Header” se înscrie titlul complet al articolului (R_Times, <Tab> Pentru fiecare lucrare prezentată în revistă, în mod
11 points, bold, italic, centrat), cu excepţia cazului în care acesta obligatoriu se întocmesc rezumate în limbile ROMÂNĂ, ENGLEZĂ,
depăşeşte un rând, situaţie în care titlul se înscrie parţial urmat de.... FRANCEZĂ şi RUSĂ. Rezumatul va conţine maximum 10 rânduri şi va
 (11 points) fi prezentat conform modelului ce urmează.
2.3.4. Fonturi Nicolescu A. Proiectarea roboţilor industriali. Prezenta lucrare.....
<Tab>Textul lucrării se redactează utilizând doar fontul R_Times, 11 <Tab> Rezumatele se redactează SEPARAT de lucrare şi se transmit
points, normal, (eventual R_Times, 11 points, bold, dacă sunt necesare toate într-un singur fişier.