Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din București

Facultatea de Drept

Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și


Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Coordonator:
Prof. univ. dr. Elena Emilia Ștefan

Student: Andrei Bârzu


Specializarea: Master - Dreptul Afacerilor

București
2019
CUPRINS

Introducere……………………………………………………………………… 3

Structura și constituirea CNATDCU……………………………...................... 3

Revocarea din calitatea de membru CNATDCU……………………………... 4

Atribuțiile și componentele CNATDCU……………………………………….. 5

Președintele CNATDCU………………………………………………………... 6

Evaluarea tezelor de doctorat .…………………………………………………. 7


§1 Susținerea publică a tezei de doctorat ...…………………………….. 7
§2 Calificativele ………………………………………………………... 8
§2 Analizarea dosarului de doctorat …………………………………… 9

Bibliografie ……………………………………………………………………… 11

2
I. Introducere

Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor


Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel național, fără personalitate
juridică, al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) ale cărui
principale atribuții sunt evaluarea și validarea obținerii titlului științific de doctor în științe
precum și calitatea de îndrumare a doctoranzilor, sau pe scurt abilitarea persoanelor care
ocupă funcții didactice și de cercetare științific.

Activitatea CNATDCU, în condițiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de
către un secretariat tehnic asigurat de către compartimentele de specialitate ale Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice1.

II. Structura și Constituirea CNATDCU

Potrivit legii, art.4 prevede faptul că CNATDCU este format din: Consiliul general,
comisiile de specialitate și comisiile de contestație, comisiile de lucru numite de către
președintele consiliului sau de președintele comisiei de specialitate pentru sarcini specifice,
pe o durata determinată.

CNATDCU este organizată în cadrul a 5 domenii fundamentale, 35 de comisii de


specialitate și 77 domenii fundamentale. Cele 5 domenii fundamentale sunt: Matematica și
științe ale naturii, Științe inginerești, Științe biologice și biomedicale, Științe sociale și Științe
umaniste și arte.2

Deciziile în cadrul CNATDCU sunt aprobate prin votul membrilor acestuia, cu


condiția întrunirii cvorumului de jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept
de vot.

Consiliul general al CNATDCU, denumit simplu Consiliul general, are o componență


formată dintr-un număr de 47 de membri, dintre care maxim 35 sunt președinții comisiilor de

1
Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, articol actualizat în:
28/9/2016, sursă online: http://old.uefiscdi.ro/Public/cat/659/CNATDCU.html
2
CNATDCU, sursă online: http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/
3
specialitate. Acesta este condus de către un președinte, 3 vicepreședinți și totodată și de un
secretar general.

Membrii CNATDCU sunt persoane recunoscute pe plan național sau internațional, cu


un prestigiu de ordin științific și academic, cultural și moral, numite prin ordin al ministrului
educației naționale și cercetării științifice pentru un mandat de maximum 4 ani.

Principiile pentru profilul membrilor CNATDCU, stabilite prin Ordinul


3470/04.05.2016 emis de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sunt în
număr de 3 și anume: transparența, evitarea incompatibilităților și Asigurarea
reprezentativității profesionale și instituționale. În ceea ce privește criteriile minimale pentru
a avea calitatea de membru, acestea sunt enumerate astfel:

1. Experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în țară și în străinătate, dovedită


și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în
domeniu;

2. Disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea


în alte consilii consultative ale MENCȘ;

3. Echilibru și capacitate de analiză obiectivă;

4. Integritate profesională și reziliență la presiuni exterioare.3

Comisiile de specialitate ale consiliului au fiecare câte un președinte și unul sau 2


vicepreședinți, ele fiind compuse din experți în domeniul sau domeniile științifice arondate,
fiind numiți ca și in cazul membrilor Consiliului general, tot de către ministrul educației
naționale și cercetării științifice pentru același mandat.

III. Revocarea din calitatea de membru CNATDCU

Potrivit art. 10, obligațiile membrilor Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare sunt următoarele:

a) participă la ședințele de lucru și activitățile desfășurate în cadrul CNATDCU;

3
Bogdan Florian -10 Pentru CNATDCU, iunie 7, 2016, sursă online:
www.contributors.ro/administratie/educatie/10-pentru-cnatdcu/
4
b) respectarea normelor etice sau de deontologie profesională;

c) îndeplinirea sarcinilor potrivit funcției deținute;

În cazul în care membrii CNATDCU nu își îndeplinesc obligațiile mai sus


menționate, ministrul educației naționale și cercetării științifice îi poate revoca pe baza unei
propuneri motivate a CNATDCU.

IV. Atribuțiile și componentele CNATDCU

Potrivit art. 11, sunt enumerate o serie de atribuții și competențe ce revin Consiliului
general în cadrul CNATDCU și anume:

„ a) elaborează și propune spre aprobare ministrului educației naționale și cercetării științifice


regulamentul intern de funcționare a CNATDCU și al comisiilor CNATDCU;

b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor și standardelor în vigoare


în activitatea comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educației
naționale și cercetării științifice;

c) primește sesizările de nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența


plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat și analizează responsabilitatea autorului tezei de
doctorat, a conducătorului de doctorat sau a școlii doctorale;

d) solicită IOSUD (Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat) punctul de


vedere privind nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului,
în cadrul tezelor de doctorat;

e) aprobă și propune ministrului educației naționale și cercetării științifice acțiunile necesare


îmbunătățirii activității CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării;

f) adoptă rezoluții în conformitate cu prevederile regulamentului;

g) validează propunerile comisiilor de specialitate și/sau a comisiilor de lucru, formulate în


urma procesului de evaluare a respectării standardelor de calitate și de etică profesională,
inclusiv de existența plagiatului;

5
h) analizează contestațiile și decide privind nerespectarea standardelor de calitate și de etică
profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat;

i) propune MENCȘ, în condițiile legii și a regulamentului, una sau mai multe măsuri precum
retragerea calității de conducător de doctorat, retragerea titlului de doctor sau retragerea
acreditării școlii doctorale.”

În ceea ce privește activitățile Consiliului general în cadrul CNATDCU, acestea sunt


diversificate și potrivit art. 12, ele sunt:

a) evaluarea calității resurselor umane din școlile doctorale;

b) verificarea modului în care se desfășoară concursurile pentru ocuparea posturilor didactice


și de cercetare din universități;

c) în cazul sesizărilor cu privire la respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv a


plagiatului în cadrul lucrărilor de doctorat, CNATDCU se ocupă de analizarea acestora;

d) elaborează propunerile de metodologii și totodată reglementările care intră de asemenea în


atribuțiile CNATDCU;

e) elaborează raportul privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din
învățământul superior.

De menționat este faptul că membrii Consiliului general pot participa, în funcție de


necesități, ori la cererea ministrului educației naționale și cercetării științifice sau a
președintelui CNATDCU în comisii de lucru, pe durată determinată, și pentru alte tipuri de
activități.4

V. Președintele CNATDCU

Președintele CNATDCU are o serie de atribuții pe care Regulamentul de organizare le


definește astfel în art. 13:

4
Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
6
a) poate să înființeze comisii de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor
Consiliului general;

b) conduce lucrările Consiliului general;

c) reprezintă CNATDCU în relația cu ministrul MENCȘ și de asemenea cu terțe persoane;

d) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor


membrilor Consiliului, la cererea oricărui membru;

Totodată, președintele poate delega unele din atribuțiile sale vicepreședinților


CNATDCU, unele din atribuțiile sale, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, cu
posibilitatea revocării respectivelor delegări.

În cazul în care președintele nu este prezent, conducerea lucrărilor și stabilirea ordinii


de zi ale Consiliului general se face de către unul dintre vicepreședinți. Aceștia la rândul lor
își îndeplinesc, prin rotație, aceste activități.

VI. Evaluarea tezelor de doctorat

Primele 3 articole din Anexa nr. 1 la Regulamentul CNATDCU sunt cu caracter


introductiv și definesc teza de doctorat ca fiind o lucrare originală, în care menționarea sursei
este obligatorie din orice material preluat. Mai departe, studentul doctorand este autorul tezei
de doctorat, el asumându-și originalitatea și corectitudinea informațiilor prezentate care,
împreună cu conducătorul de doctorat răspund de etica profesională, originalitatea
conținutului și standardele de calitate.

1. Susținerea publică a tezei de doctorat

Pentru susținerea publică a tezei de doctorat, articolul 4 din Regulament menționează


o serie de reguli și anume:

a) IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidențe al instituției în


momentul în care studentul-doctorand transmite teza în format electronic sau în format printat
la secretariatul școlii doctorale

b) școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program aprobat și


recunoscut de CNATDCU
7
c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul școlii doctorale. De
menționat este faptul că, după această pre-susținere, conducătorul de doctorat și comisia de
îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice

d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul școlii doctorale, atât in format
electronic cât și tipărit, împreună cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul doctorandului.
După depunere, secretariatul școlii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a
tuturor obligațiilor și procedurilor prezentate mai sus.

e) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de


conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere

f) școala doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de
zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere.5

2. Calificativele

Potrivit art. 5, daca studentul a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de


cercetare științifică și aprecierile cu privire la teza de doctorat, acesta primind calificativele
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea
titlului de doctor, care la rândul ei o înaintează spre validare către CNATDCU.

După ce dosarele sunt înaintate spre validare, IOSUD are obligația de a constitui
dosarul fiecărui student în format electronic, el fiind înaintat către CNATDCU prin
intermediul platformei naționale, asigurat de MENCȘ. Ulterior încărcării dosarului în
platforma națională, se semnează electronic de către reprezentantul legal al IOSUD sau de
către o persoană delegată de aceasta. Această semnătură reprezintă asumarea răspunderii de
către semnatar pentru conformitatea cu originalul a documentelor ce se regăsesc în dosar,
precum și faptul că informațiile încărcate în platforma națională sunt complete și corecte.

Ulterior, potrivit art.17, MENCȘ verifică din punct de vedere administrativ


componența dosarului electronic încărcat de către IOSUD în platforma națională și are
obligația de a semnala posibilele erori de înregistrare sau lipsa unor documente. Ministerul

5
Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
8
poate analiza teza de doctorat cu programe specializate în verificarea originalității, acest
rezultat fiind inclus în dosar.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, președintele comisiei de


specialitate din cadrul CNATDCU nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei, în
funcție de specificul tezei de doctorat. Numărul membrilor comisiei poate fi suplimentat în
cazul în care teza tratează mai multe subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare. Mai
apoi, președintele comisiei de specialitate emite decizia de numire a comisiei de evaluare
numai după ce aceștia au declară că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea tezei.

3. Analizarea dosarului de doctorat

Respectarea procedurilor care au determinat propunerea de acordare a titlului de


doctor și îndeplinirea standardelor specifice pentru tezele de doctorat din aria specifică este
analizată de către comisia de evaluare în ceea ce privește dosarul de doctorat.

Articolul 23 menționează analiza pe care comisia de evaluare o are în vedere la


cercetarea dosarului, fiind enumerați o serie de factori :

a) relevanța științifică

b) măsura în care teza de doctorat aduce contribuții substanțiale în ceea ce privește


cunoașterea

c) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele și metodologiile de cercetare

d) modul în care studentul a demonstrat abilități de gândire critică independentă, originalitate


și caracter inovativ

e) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare și dezvoltare

f) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare,
în urma evaluării de către evaluatori externi

g) felul în care informațiile prezentate în cadrul tezei sunt adecvate.6

După ce a fost cercetat dosarul, membrii comisiei de evaluare din cadrul CNATDCU
întocmesc rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul

6
Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
9
acordat, ele fiind transmise prin platforma electronică. Art. 26 la alin. 2 menționează faptul că
modul de vot al fiecărui membru al comisiei de evaluare este considerat secret profesional și
nu poate fi dezvăluit decât președintelui comisiei principale, comisiilor de control stabilite de
către Consiliul general al CNATDCU și de asemenea organelor abilitate de control.

Consiliul general poate solicita reluarea evaluării unei teze de doctorat pentru care
comisia de evaluare a stabilit validarea, caz în care se reia procedura de stabilire a
componenței comisiei de evaluare, astfel încât membrii inițialei comisii de evaluare să nu
facă parte din componența noii comisii de evaluare și totodată se reia evaluarea dosarului de
către noua comisie de evaluare. Această procedură a reluării evaluării unei teze de doctorat
pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea, se declanșează și la solicitarea ministrului
MENCȘ. De menționat este faptul că, în cazul reluării evaluării tezei de doctorat, președintele
CNATDCU va emite decizia de validare.

În cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat,


președintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei, ea fiind însoțită de raportul de
evaluare și fiind transmisă către MENCȘ în vederea comunicării acesteia către IOSUD.
Neacordarea titlului de doctor, precum și decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în
termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD. Dacă se depune contestație
la decizia de invalidare a tezei, președintele CNATDCU formează o comisie de analiză,
formată din 3 persoane, acestea fiind diferite față de persoanele care au făcut parte din
comisia inițială de evaluare a tezei.

Comisia de analiză a contestației întocmește în termen de 14 zile lucrătoare de la


numirea acesteia un raport de analiză a contestației, pe care îl înaintează Consiliului general
al CNATDCU. La rândul lui, Consiliul general va decide ca, în cazul în care raportul
comisiei de analiză a contestației dovedește că procedura nu a fost respectată să se reia
procedura de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată, ori, în cazul în care
raportul comisiei de analiză a contestației dovedește că obiectul contestației este nefundat,
CNATDCU va decide menținerea deciziei inițiale.

10
BIBLIOGRAFIE

 Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor


Universitare, articol actualizat în: 28/9/2016, sursă online:
http://old.uefiscdi.ro/Public/cat/659/CNATDCU.html
 CNATDCU, sursă online: http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/
 Bogdan Florian -10 Pentru CNATDCU, iunie 7, 2016, sursă online:
www.contributors.ro/administratie/educatie/10-pentru-cnatdcu/
 OMENCȘ Nr. 3482/2016, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

11

S-ar putea să vă placă și