Sunteți pe pagina 1din 4

TEME REFERATE

LA DISCIPLINA
PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI.
JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
1. Drepturile omului în sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite - Carta O.N.U., Declaraţia
universală a drepturilor omului, Pactele internaţionale cu privire la drepturile omului
2. Convenţia ONU asupra eliminării formelor de discriminare faţă de femei - drepturi
garantate, mecanisme de control, politici internaţionale şi naţionale
3. Convenţia cu privire la drepturile copilului - drepturi garantate, mecanisme de control,
legislaţie naţională, politici internaţionale şi naţionale
4. Interzicerea torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante:
norme internaționale, mecanisme de control și studii de caz
5. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități- drepturi garantate, mecanisme
de control, legislaţie naţională, politici internaţionale şi naţionale
6. Protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale membrilor familiilor acestora-
norme ONU și OIM
7. Interzicerea sclaviei și a muncii forțate: norme internaționale (ONU, OIM, CE) și
jurisprudență
8. Mecanisme şi proceduri de protecţie a drepturilor omului sub egida ECOSOC
9. Dreptul la dezvoltare și la dezvoltarea durabilă în documentele și normele Organizației
Națiunilor Unite
10. Protecția refugiaților și a apatrizilor în convențiile O.N.U.
11. Organizaţia Internaţională a Muncii – obiective, organizare, mecanisme de control
12. Organizaţia Internaţională a Muncii - conţinutul normelor adoptate şi transpunerea lor in
dreptul intern
13. Libertatea de asociere, libertatea sindicală, dreptul de organizare și negociere colectivă în
normele Organizației Internaționale a Muncii
14. Protecția unor categorii specifice de lucrători prin normele Organizației Internaționale a
Muncii
15. Convenţia europeană a drepturilor omului – importanța în sistemul internațional de
protecție a drepturilor omului
16. Curtea Europeană a Drepturilor Omului - organizare şi procedură
17. Dreptul la viață în Convenția europană a drepturilor omului, jurisprudența CEDO și în
legislația română
18. Interzicerea torturii în Convenția europană a drepturilor omului, jurisprudența CEDO și
în legislația română
19. Dreptul la libertate şi la siguranţă în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
și în legislația română
20. Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului şi
jurisprudenţa împotriva României
21. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului și în legislația română
22. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului și în legislația română
23. Libertatea de exprimare în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și în
legislația română
24. Libertatea de întrunire şi de asociere în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului și în legislația română
25. Dreptul de proprietate – jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
jurisprudenţa împotriva României – sinteză şi concluzii
26. Dreptul la educaţie în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și în legislația
română
27. Dreptul la alegeri libere în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și în
legislația română
28. Drepturi prevăzute de Protocolul 4 la Convenţiei europene a drepturilor omului: conținut
și jurisprudență
29. Drepturi prevăzute de Protocolul 7 la Convenţiei europene a drepturilor omului: conținut
și jurisprudență
30. Interzicerea discriminării și aplicarea nediscriminatorie a drepturilor prevăzute de
Convenţia europeană a drepturilor omului
31. Proceduri și condiții de admisibilitate a cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului
32. Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului
33. Limitări și derogări ale drepturilor prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor
Omului și protocoalele adiționale
34. Drepturile minorităţilor și dreptul la autodeterminare în reglementările
internaționale(O.N.U., O.I.M., C.E).
35. Carta socială europeană revizuită - drepturi garantate şi mecanisme de control
36. Convenţii ale Consiliului Europei - Convenţia pentru prevenirea torturii si a pedepselor
si tratamentelor inumane sau degradante, Convenţia europeană privind lupta împotriva
traficului de fiinţe umane- prevederi substanțiale și mecanisme de control
37. Combaterea corupției în dreptul internațional: Convenția ONU împotriva corupției,
Convenția civilă asupra corupției a Consiliului Europei, Grupul de state împotriva
corupției(GRECO)
38. Norme ale Consiliului Europei privind protecția copiilor: Convenția europeană în materia
adopției de copii, Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în
afara căsătoriei- prevederi substanțiale, legislație română în materie
39. Norme ale Consiliului Europei privind protecția copiilor: Convenția europeană privind
exercitarea drepturilor copiilor, Convenția europeană asupra recunoașterii și executării
hotărârilor în materie de încredințate a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor,
Convenția asupra realațiilor personale care privesc copiii- prevederi substanțiale,
legislație română în materie
40. Violența împotriva femeilor și violența domestică- norme ale Consiliului Europei și
legislație internă
41. Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane-
prevederi substanțiale, mecanism de control,legislație românească
42. Convenția cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților și Carta europeană a
limbilor regionale sau minoritate- drepturi garantate, mecanisme monitorizare, legislație
internă
43. Nediscriminarea persoanelor aparținând minorității rome- recomandări ale Consiliului
Europei. Studiu de caz-România
44. Discriminarea pe baza orientării sexuale și a identității de gen (lesbiene, homosexuali,
bisexuali și transsexuali -LGBT)
45. Reprimarea terorismului la nivel internațional și la Consiliul Europei
46. Respectarea drepturilor omului în procedurile de drept penal: Convenția europeană de
extrădare și protocoalele adiționale- prevederi esențiale, legislație română corespondentă
47. Respectarea drepturilor omului în procedurile de drept penal: Convenția europeană de
asistență judiciară în materie penală și protocoalele adiționale
48. Respectarea drepturilor omului în procedurile de drept penal: Convenția europeană
privind transferul de proceduri în materie penală
49. Dreptul la integritate al persoanei și criminalitatea informatică (Convenția Consiliul
Europei privind criminalitatea informatică)
50. Protecția datelor cu caracter personal: Convenția Consiliului Europei pentru protejarea
persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal și
Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor
51. Dreptul la un mediu ambiant sănătos: Convenția Consiliului Europei privind conservarea
vieții sălbatice și a habitatelor naturale în Europa, Convenția europeană a peisajului
52. Norme ale Consiliului Europei privind protecția sănătății: Convenția Consiliului Europei
împotriva traficului de organe umane, Convenția europeană privind asistența socială și
medicală, Conven’ia privind elaoborarea unei farmacopei europene
53. Norme ale Consiliului Europei privind bioetica: Convenția pentru protecția drepturilor
omului și a demnității ființei umane cu privire la aplicarea biologiei și medicinei:
Convenția privind drepturile omului și biomedicina, Convenția Consiliului Europei
privind contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare care pun în pericol
sănătatea publică
54. Norme ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene referitoare la echivalarea ;i
recunoașterea perioadelor de studii
55. Convenții ale Consiliului Europei privind domeniul cultural: Convenția culturală
Europeană, Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural, Convenția europeană
privind protecția patrimoniului arheologic
56. Uniunea Europeană şi drepturile omului - Carta drepturilor fundamentale
57. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă în dreptul Uniunii Europene
58. Nediscriminarea și egalitatea de gen în normele internaționale și ale Uniunii Europene
59. Normele Uniunii Europene privind statutul cetățenilor din statele terțe, migranți și
azilanți
60. Dreptul la un proces echitabil în cadrul procedurilor penale în directivele Uniunii
Europene
61. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia drepturilor fundamentale.
Spețe privind România.

Temele au fost structurate în principal conform lucrării “Protecția internațională a


drepturilor omului” aparținând Prof. univ.dr. Nicolae Voiculescu, apărută la Editura
Hamangiu, București, 2017.