Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

DATA: 30.01.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Dacia”, Oradea
CLASA: a V-a
PROFESOR: Vereș Daniela
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
OBIECTUL: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Articolul
TIPUL LECȚIEI: de aprofundare a cunoștințelor

COMPETENȚE GENERALE:
 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENȚE SPECIFICE:
 4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative;
 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
 4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbal;
 4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii.

COMPETENȚE OPERAȚIONALE:
La finalul orei, elevii vor fi capabili:
 să identifice substantivele articulate din textele date;
 să sesizeze corectitudinea/incorectitudinea gramaticală a unui enunț și/sau a formelor lexicale;
 să alcătuiască propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical;
 să articuleze corect substantivele din textele date;

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee: brainstorming, conversația, demonstrația, exercițiul, învățarea prin descoperire.
 Mijloace de învățământ: fișă de lucru, Dicționarul Explicativ al Limbii Române.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: activitate frontală, activitatea individuală.

RESURSE: capacitatea de învățare a elevilor.


Din punctul de vedere al capacității de învățare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea elevilor dispun de
capacități sporite de învățare, iar restul posedă resurse suficiente pentru buna desfășurare a activității didactice.

TIMP: o oră de curs


PARCURS DIDACTIC:
1. Momentul organizatoric:
-Voi saluta, voi nota absenții și mă voi asigura că elevii sunt pregătiți pentru buna desfășurare a orei de limba și
literatura română. (Elevii vor saluta, vor comunica absenții și se vor pregati pentru oră.)

2. Verificarea temei:
-Voi solicita elevilor să prezinte tema. Voi face aprecieri pozitive sau negative, corectând și clarificând anumite
probleme apărute. (Elevii vor citi tema când sunt solicitați, li se corectează unde este necesar.)

3. Actualizarea cunoștințelor:
-Se va realiza prin intermediul unor întrebări adresate elevilor, pe baza informațiilor acumulate în timpul orei
precedente (Elevii ascultă cu atenție și răspund când sunt solicitați).

4. Anunțarea subiectului și a obiectivelor:


-Voi anunța titlul lecției de azi. Voi nota titlul pe tablă și voi preciza obiectivele activității de azi. (Elevii notează
titlul lecției în caiete și iau aminte obiectivele lecției.)

5. Dirijarea învățării și obținerea performanței:


-Voi împărți elevilor o fișă de lucru (Anexe), urmând ca elevii să rezolve, după caz, oral sau scris, exercițiile
(Elevii rezolvă exercițiile și comunică rezultatele atunci când li se solicită).

-Pentru partea aplicativă a lecției, voi propune elevilor să rezolve, după caz, oral sau scris, o serie de exerciții din
manual, pag. 75 (ex. 4, 5, 9, 10). (Elevii rezolvă exercițiile și comunică rezultatele).

6. Asigurarea retenției și transferului cunoștințelor:


-Folosindu-mă de metoda didactică RAI (Răspunde-Aruncă-Interoghează), voi solicita elevilor să discute pe baza
temei și noțiunilor teoretice dezbătute azi. (Elevul care prinde mingea răspunde întrebării adresate de cel care a
aruncat mingea. Dacă nu știe răspunsul, iese din joc, la fel și cel care interoghează în cazul în care nici el nu
cunoaște răspunsul la întrebarea adresată.)

7. Tema pentru acasă:


-Voi comunica elevilor tema. (Elevii își notează tema în caiete):
 Ex. 13/ pag. 75 – manual

8. Aprecieri:
-Se notează elevii care au răspuns corect la oră. Voi face aprecieri generale și individuale, pozitive și negative,
atât pe parcursul orei de limba română, cât și la finalul acesteia.