Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

1. ACEST CERTIFICAT SE ACORDĂ:


Nume Prenume CNP
(1) (2) (3)
Adresa (numaă r, stradaă , cod poştal, oraş, ţaraă ) Fotografie
(4)

Data naşterii Cetaă ţenia Semnaă tura titularului


(5) (6) (7)
zz ll aaaa

2. ACEST CERTIFICAT SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE:


Denumirea instituţiei emitente (unitatea de îînvaă ţaă maî nt de unde provine elevul)
(8)
Numaă rul certificatului Data eliberaă rii
(9) (10)
zz ll aaaa

3. INSTITUŢIILE PARTENERE
ORGANIZATORUL DE PRACTICAĂ (unitatea de îînvaă ţaă maî nt de unde provine elevul)
Denumire şi adresa Ştampila şi semnaă tura (se menţionează
în clar numele şi prenumele
reprezentantului legal şi funcţia acestuia)
(11) (12)

Numele şi prenumele cadrului didactic Titlu / funcţie


responsabil cu îîndrumarea elevului pe perioada
stagiului
(13) (14)
Telefon E-mail
(15) (16)

PARTENERUL DE PRACTICAĂ (operatorul economic/instituţia publicaă unde s-a desfaă şurat


stagiul de practicaă )
Denumire şi adresa Ştampila şi semnaă tura (se menţionează
în clar numele şi prenumele
reprezentantului legal şi funcţia acestuia)
(17) (18)
Numele şi prenumele tutorelui - persoanei Titlu / funcţie
responsabile cu îîndrumarea elevului pe
perioada stagiului
(19) (20)
Telefon E-mail
(21) (22)

NB : Acest tabel nu este valabil fără ştampilele celor două instituţii partenere şi / sau semnăturile celor două persoane
de referinţă.

4. DESCRIEREA STAGIULUI DE PRACTICĂ


Obiectivul stagiului de practicaă
(23)

Iniţiativa/proiectul îîn cadrul caă reia se deruleazaă stagiul de practicaă (se completeazaă numai dacaă
este cazul)
(24)

Calificarea corespunzaă toare programului de formare profesionalaă îîn cadrul caă ruia se deruleazaă
stagiul şi nivelul de calificare
(25)

Programul comunitar sau de mobilitate implicat (se completeazaă numai dacaă este cazul)
(26)

Durata stagiului
(27) Din (28) Paî naă
îîn
zz ll aaaa zz ll aaaa

5 DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


DOBÂNDITE DE ELEV PE PERIOADA STAGIULUI
Activitaă ţi / sarcini efectuate de elev
(29)

Rezultatele îînvaă ţaă rii dobaî ndite de elev


(se adaugă rânduri suplimentare dacă este necesar)
Unitatea de competenţe şi modulul de pregaă tire
(30)

Competenţe
(31)

Alte cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobaî ndite de elev (altele decât cele prevăzute în
Standardul de Pregătire Profesională)
(32)

Evaluarea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobaî ndite de elev


(se precizează tipul evaluării şi calificativul sau nota obţinută de elev)
(33)

Data Semnaă tura Semnaă tura Semnaă tura


tutorelui cadrului titularului (elev)
didactic
(34) (35 (36) (37)
zz ll aaaa )
NB: Acest tabel nu este valabil fără semnătura tutorelui şi cadrului didactic responsabili cu îndumarea elevului pe perioada
stagiului şi a titularului certificatului. Pentru descrierea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite se inserează
rânduri suplimentare, dacă este necesar.

6. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII ŞI A CREDITELOR ACORDATE

Se completează de către unitatea de învăţământ unde este înscris elevul


(38) Numaă rul matricol al elevului

(39) (40) (41)


Unitatea de Competenţele (2) Credite
competenţe (1) acordate
(3)

Adăugaţi sau eliminaţi rânduri dacă este necesar


Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil Semnaă tura
cu recunoaşterea rezultatelor îînvaă ţaă rii
(42) (43)

Data validaă rii Directorul unitaă ţii de îînvaă ţaă maî nt Ştampila
(44) (45) (46)
zz lll aaaa