Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș


DATA:

CLASA: a V – a
PROFESOR: Groza Laura Emilia

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

OBIECTUL: Limba şi literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: UNITATEA III : Pe strada mea

TIPUL LECŢEI: consolidare


SUBIECTUL LECŢIEI: -Substantivul – exerciţii de consolidare

 COMPETENŢE SPECIFICE:

 4.1. utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
a intențiilor comunicative

 4.2. aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor comunicative

 4.4. respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
o cognitive:
 Identificarea și definirea substantivului;
 Precizarea felului articolului (hotărât sau nehotărât);
 Recunoașterea și alcătuirea unor enunțuri cu substantivul subiect și substantivul atribut;
 Explicarea ortografiei unor substantive;

o afective:
 Manifestarea spiritului de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
 Participarea și implicarea cu interes la lecţie;

o psihomotorii:
 Reacționarea adecvată în situaţii concrete;

 STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee-conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul, analiza gramaticală, careul, jocul didactic

 Forme de organizare:

activitatea frontală, pe grupe/ în echipă şi individual;


 Mijloacele de învăţământ:

-fişe de lucru, foi de flip-chart, marker, caietele elevilor, manualul, tablă

 Forme de evaluare :

observarea sistematică, evaluarea orală şi scrisă

 Resurse :
timpul-50 de minute;
capacităţile de receptare ale elevilor

 Bibliografie

 Limba română- manual pentru clasa a V- a. Autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman,
 Editura Art Educațional, Bucureşti, 2017
 Sofia Dobra, Cartea mea de gramatică, cls. A V-a, Editura Art Educațional, București, 2017, pp.66-67
 Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002;
 Pamfil, Alina - Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2006;
 Guguş , Carmen – Ora de limba română , Editura Europolis, Constanţa, 2006
Scenariu didactic

Nr. Momentele lecţiei Timp Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluare


crt. Activitatea profesorului/ Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de
învăţământ organizare
1.  Moment Conversaţia Activitate Observare
organizatoric Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii: frontală
1 min.
asigurarea liniştii, pregătirea materialului didactic. Se notează
absenţii.

2. Conversaţia Caietele Activitate Evaluarea temei


elevilor frontală pentru acasă
4 min. Verific tema, atât cantitativ, cât şi calitativ prin aprecieri
 Verificarea temei verbale

3.

Activitate Observarea
Se distribuie fişele de lucru-Anexa 1. Exerciţiul Anexa 1-
 Captarea atenţiei scris În echipe
elevilor Elevii vor rezolva un careu , din care trebuie să extragă 3 Careul
Conversaţia
5min.
substantive care exprimă numele unor jocuri- ȘOTRONUL,
CASTELUL, MELCUL.
4.

Anunţarea Profesorul anunţă tema şi obiectivele lecţiei . Titlul se scrie pe


subiectului lecţiei şi 2 min.
tablă şi în caiete.
a obiectivelor Tabla Observarea
urmărite Caiete
Conversaţia

 Substantivul- exerciții de consolidare


Profesorul atrage atenţia elevilor

- „Astăzi vom consolida cunoştinţele despre substantiv ,


acumulate în ora anterioară, modul pe care îl vom utiliza pentru a
face aceasta fiind jocul, mai exact, vom folosi cele trei jocuri care
sunt menționate pe bilețele.

Se va face o legătură între titlul unității de învățare- Pe strada


mea- și modul de lucru, făcându-se referire la un proiect realizat
de elevi, în care fiecare a descris un joc.

,, Pentru că lecția despre substantiv este inclusă în această unitate


de învățare și pentru că pe strada multora dintre voi copiii se
implică în diverse jocuri, descrise de voi într-un proiect, astăzi ne
vom juca și vom exersa tot ceea ce știți despre substantiv, vom
lămuri eventualele probleme.”
5.
Problematiz Activitate
 Clasa se va împărţi în trei echipe. Elevii primesc fișe area frontală
cu sarcinile de lucru-Anexa2, Anexa 3, Anexa
4.Fiecare grupă,, va juca” un joc.
 Dirijarea învăţării - Elevilor li se explică regulile jocurilor, adaptate situației de
învățare: exerciţiul Fişele de
25min.
scris lucru Activitate
 O grupă va juca șotronul, fiecare cifră din șotron
individuală
reprezentând un exercițiu.Sarcinile de lucru vor fi
Observarea
rezolvate în echipă.Se va numi un ,, căpitan”/raportor Fişele de
care va prezenta rezolvările în fața clasei și va expune pe lucru Activitate
în echipă
tablă foaia pe care au lucrat.
Aprecierea
 A doua grupă va juca jocul intitulat castelul/ 9 pietre. verbală a
răspunsurilor
Fiecare piatră conține o cifră și un exercițiu. Sarcinile de
corecte
Conversaţia
lucru vor fi rezolvate respectând aceleași reguli ca echipa
anterioară.
 A treia grupă va juca melcul. Ca și în cazul celorlalte
jocuri, cifrele din desenul cu melcul reprezintă numărul
unor exerciții. Regulile după care se joacă sunt aceleași.
Dacă un exercițiu este rezolvat incorect, elevii din
celelalte grupe pot răspunde, punctajul fiind trecut
echipei din care fac parte.
La finalul jocurilor se compară punctajul celor trei
grupe.Grupa câștigătoare poate alege tema pentru toată
clasa, din trei variante propuse de profesor.Dacă există
egalitate, vor avea o întrebare de baraj.
- Prin intermediul fişelor de lucru (anexa 2,3,4) ce conţin sarcini
de învăţare diferite pentru fiecare grupă, elevii, dirijaţi de
 Dirijarea învăţării profesor, vor recapitula şi consolida, treptat, fiecare aspect legat
de substantiv.

Sarcinile din fişele de lucru vizeză recapitularea şi consolidarea


categoriilor gramaticale ale substantivului, clasificarea acestuia,
articolul, capacitatea de formula enunțuri care să conțină
substantive și de a ortografia corect anumite substantive.

6.
 Asigurarea După realizarea fiecărei sarcini de învăţare, profesorul va face
Aprecieri
feed-back-ului aprecieri în legătură cu nivelul activităţii (general sau individual) verbale
al elevilor şi va face referiri la calitatea răspunsurilor. Profesorul Conversaţia

va sugera soluţii în cazul nereuşitei învăţării, va avea în vedere


permanent eliminarea erorilor şi a lacunelor și va încuraja
participanții.

7. -Profesorul distribuie elevilor fişele de lucru, solicitând


Aprecierea
 Obţinerea rezolvarea cerinţelor Conversaţia Fişele de Activitate verbală a
performanţei -Elevii rezolvă fişele de lucru primite, individual (Anexa 5) , lucru individu răspunsurilor
6 min. Explicaţia ală corecte
apoi sunt strânse de profesor.
Înainte de comunicarea temei, elevii sunt solicitați să exprime Activitate
frontală
printr-un substantiv cum s-au simțit pe tot parcursul activităților.
8.
Conversaţia
 Asigurarea Temă: Grupa câștigătoare alege una dintre cele trei teme propuse
retenţiei şi 2 min. de profesor:
a transferului

* Redactează un dialog de 8-10 replici, cu titlul „Ce joc


preferi?”, în care să utilizezi cel puțin trei substantive articulate
și trei nearticulate, pe care să le subliniezi.

* Relatează o întâmplare reală/imaginară petrecută în timpul


unui joc, incluzând în compunerea ta cel puțin trei substantive
articulate și trei nearticulate, pe care să le subliniezi.

* Copiii de azi se joacă tot mai puțin în aer liber.Inventează un


joc captivant și prezintă-l în 10-15 rânduri! Folosește în
prezentarea regulilor cel puțin trei substantive articulate și trei
nearticulate, pe care să le subliniezi.

S-ar putea să vă placă și