Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA-VALE

Profesor: Ion Ionela-Marina vizat, director: Prof. Nenișanu Robert


An școlar: 2018-2019
Planificarea clasei a VIII-a
Nr. de ore/săptămână: 1 vizat, șef comisie: prof. Cojocaru Claudia
Planificare anuală

Semestrul I Semestrul al II-lea Anual


Nr.Crt Modulul
Număr de ore Număr de ore Număr de ore

1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 5 2 7

2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 2 6

3 Managementul informaţiilor şi al învăţării 3 3 6

4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viaţă 4 4 8

Total ore 18 15 33
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL I
Nr.
Conţinuturile Săptămân
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Obs.
învăţării a
ore
Puncte tari, puncte
slabe 1 S1
- chestionare şi fişe de
autoevaluare pentru Tu vrei asta, eu 1 S3
1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze identificarea punctelor vreau asta!
1. - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele tari, a celor slabe şi a
Autocunoaştere interese, puncte tari, slabe, în raport cu intereselor; Adolescenţa – 1 S11
şi dezvoltare puncte slabe, propriile interese vârsta idealurilor şi
personală caracteristici privind evoluţia a întrebărilor
personale. personală.
- portofoliul resurselor Ce doresc şi ce nu 1 S16
personale. doresc să schimb

Noi şi examenele 1 S18


- exerciţii de Reporter pentru o zi
2.1 să explice identificare a situaţiilor
1 S6
importanţa în care este necesară
2.1 Abilităţi sociale
responsabilităţii asumarea Toleranţă şi
- Responsabilitate
individuale şi sociale, responsabilităţii intoleranţa
individuală şi socială 1 S9
în diferite contexte. individuale şi sociale;
în şcoală, în familie
- exerciţii de exprimare Comunicare şi
2. Comunicare şi şi în comunitate
a opiniilor pro- / contra, colaborare
abilităţi sociale
2.2 să analizeze în contexte marcate de
2.2 Comunicarea 1 S13
influenţa prejudecăţi/
- Prejudecăţi şi
stereotipurilor şi a stereotipuri; Avantajele
stereotipuri: impact
prejudecăţilor asupra - monitorizarea unor comunicării
asupra comunicării
comunicării stereotipuri/ asertive
1 S15
interpersonale prejudecăţi, în diferite
tipuri de discurs.
Nr.
Conţinuturile Săptămân
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Obs.
învăţării a
ore
3.1 Managementul
informaţiilor
- Surse de informare cu - selectarea informaţiilor Ştiu să-mi organizez 1 S2
privire la filierele, utile pentru decizia timpul
profi-lurile şi 3.1 să se documenteze privind traseul
specializările de educaţional, accesând
în privinţa opţiunilor portalurile www.edu.ro,
actualitate din învăţă-
3. Managementul mântul liceal/ şcoala de pentru clasa a IX-a, www.admitere.edu.ro;
Avantaje şi limite 1 S8
informaţiilor şi al arte şi meserii (publica-
utilizând TIC ale folosirii TIC
învăţării ţii, site-uri, web, baze
de date, târguri de - discuţii de grup privind
(tehnologii informatice
oferte educaţionale); avantajele şi limitele utili-
avantaje şi limite ale şi de comunicare) zării TIC, pentru informa-
utilizării TIC pentru rea cu privire la opţiunile Creativitatea şi
informarea cu privire la pentru clasa a IX-a; stimularea acesteia 1 S17
opţiunile pentru clasa a
IX-a.
4.1 Planificarea
carierei
- Portofoliul personal
- portofoliul personal
pentru clasele V-VIII:
pen-tru clasele a V-a – a Aptitudinile mele
desene, rezultate ale 1 S7
VIII-a;
aplicării 4.1 să elaboreze
- discuţii de grup
chestionarelor şi a
portofoliul personal, privind traseele
fişelor de autoevalu-
4. Planificarea educaţionale posibile
are a intereselor şi pentru conturarea unui
carierei după terminarea clasei a
abili-tăţilor, diplome
traseu educaţional şi VIII-a;
şi certi-ficate
- simulare: completarea
obţinute, rezulta-tele profesional
formularelor cu Prejudecăţi
diferitelor concursu-
opţiunile posibile referitoare la
ri şi ale activităţilor 1 S12
pentru clasa a IXa profesii
de voluntariat,
sugestii,
recomandări.
Nr.
Conţinuturile Săptămân
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Obs.
învăţării a
ore
- dezbateri, studii de caz,
problematizări, pe tema
5.1 Calitatea vieţii opţiunilor educaţionale şi
personale de viaţă; Ce înseamnă să fii
- Factori determinanţi cult şi civilizat? 1 S4
5.1 să îşi autoevalueze
ai dezvoltării - proiecte individuale de
convingerile,
personale. dezvoltare, cu
atitudinile şi
- Adaptarea eficientă identificarea opţiunilor
comportamentele educaţionale şi
la stres; surse de Siguranța mea și a
definitorii pentru profesionale
sprijin în situaţii de celor din jur în
dezvoltarea personală.
stres; managementul cazul catastrofelor 1 S5
- discuţii de grup cu tema:
5. Calitatea stresului în situaţii de naturale?
„Cum facem faţă
stilului de viaţă examinare. stresului?”;
-Situaţii de criză;
reacţii emoţionale şi - exerciţii de identificare a
comportamentale în modalităţilor de adaptare
5.2 să analizeze
situaţii de criză în diverse situaţii Puterea anturajului 1 S10
mecanismele eficiente
(catastrofe naturale, potenţial stresante;
de adaptare în situaţii
violenţă, accidente
de stres sau de criză. - proiect de grup de
etc.) şi modalităţi de Surse de stres în
reacţie; traficul de promovare a sprijinului viaţa mea 1 S14
fiinţe umane. social, în situaţii de criză
(catastrofe naturale,
violenţă, accidente etc.).
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL al II-lea
Nr.
Conţinuturile Săptămân
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Obs.
învăţării a
ore

- chestionare şi fişe de Etichetarea şi


1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze autoevaluare pentru consecinţele 1 S24
1. - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele identificarea punctelor
acesteia
Autocunoaştere interese, puncte tari, slabe, în raport cu tari, a celor slabe şi a
şi dezvoltare puncte slabe, propriile interese intereselor;
personală caracteristici privind evoluţia
- portofoliul resurselor Cum aflu ce îmi 1 S32
personale. personală.
personale. oferă un liceu?

2.1 să explice
- exerciţii de identificare a
2.1 Abilităţi sociale importanţa situaţiilor în care este
- Responsabilitate responsabilităţii necesară asumarea Cum să mă
individuală şi socială individuale şi sociale, responsabilităţii înţeleagă părinţii! 1 S31
în şcoală, în familie în diferite contexte. individuale şi sociale;
şi în comunitate
2. Comunicare şi - exerciţii de exprimare a
abilităţi sociale opiniilor pro- / contra, în
2.2 să analizeze contexte marcate de
2.2 Comunicarea influenţa prejudecăţi/ stereotipuri; Persoane
- Prejudecăţi şi stereotipurilor şi a importante în viaţa 1 S26
- monitorizarea unor
stereotipuri: impact prejudecăţilor asupra mea
stereotipuri/ prejudecăţi,
asupra comunicării comunicării în diferite tipuri de
interpersonale discurs.
Nr.
Conţinuturile Săptămân
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Obs.
învăţării a
ore
- selectarea informaţiilor
3.1 Managementul utile pentru decizia
informaţiilor privind traseul
- Surse de informare cu educaţional, accesând
privire la filierele, portalurile www.edu.ro, Cartea – cel mai
profi-lurile şi 3.1 să se documenteze www.admitere.edu.ro;
bun prieten al meu 1 S25
specializările de în privinţa opţiunilor
actualitate din învăţă- pentru clasa a IX-a, - discuţii de grup privind
mântul liceal/ şcoala de utilizând TIC avantajele şi limitele utili-
arte şi meserii (publica- (tehnologii informatice zării TIC, pentru informa-
ţii, site-uri, web, baze şi de comunicare). rea cu privire la opţiunile
de date, târguri de pentru clasa a IX-a;
3. Managementul
oferte educaţionale); Gândirea critică 1 S20
informaţiilor şi al - discuţii de grup despre
avantaje şi limite ale
învăţării utilizării TIC pentru utilitatea informaţiilor cu
informarea cu privire la privire la ofertele
opţiunile pentru clasa a 3.2 să analizeze educaţio-nale care pot fi
IX-a. informaţiile cu privire alese după finalizarea
-Criterii de analiză a la ofertele educaţionale clasei a VIII-a;
informaţiilor referitoare după finalizarea clasei
la ofertele - vizite de documentare, Mă informez: de 1 S19
a VIII-a.
educaţionale: relevanţa, în vederea completării unde, când, cum?
actualitatea, infor-maţiilor despre
completitudinea, ofertele educaţionale
corectitudinea etc. dobândite din diverse
surse.
Nr.
Conţinuturile Săptămân
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Obs.
învăţării a
ore
4.1 Planificarea
carierei - portofoliul personal
- Portofoliul personal pen-tru clasele a V-a – a
pentru clasele V-VIII: Ce îmi placesă fac,
VIII-a;
desene, rezultate ale ce mă interesează? 1 S21
aplicării chestionarelor
şi a fişelor de
autoevalu-are a - discuţii de grup
4.1 să elaboreze Portofoliul meu 1 S30
intereselor şi abili- privind traseele
portofoliul personal,
4. Planificarea tăţilor, diplome şi certi- educaţionale posibile
pentru conturarea unui
carierei ficate obţinute, rezulta- după terminarea clasei a
traseu educaţional şi Modele de viaţă,
tele diferitelor VIII-a;
concursu-ri şi ale profesional modele de carieră 1
activităţilor de S33
voluntariat, sugestii, - simulare: completarea
recomandări. Analiza rezultatelor
for mularelor cu
-Formularele cu opţiuni finale
opţiunile posi bile
pentru clasa a IX-a –
modalităţi de pentru clasa a IX-a.
completare
5.1 Calitatea vieţii - dezbateri, studii de caz,
Ce este un
personale 5.1 să îşi autoevalueze problematizări, pe tema
opţiunilor educaţionale şi conflict?
- Factori determinanţi convingerile, 1 S 22
ai dezvoltării atitudinile şi de viaţă;
personale. - proiecte individuale de Maladii ale
comportamentele
- Adaptarea eficientă la definitorii pentru dezvoltare, cu secolului XXI
1 S 27
stres; surse de sprijin în dezvoltarea personală. identificarea opţiunilor
5. Calitatea
situaţii de stres; educaţionale şi Minte sănătoasă în
stilului de viaţă profesionale
managementul stresului corp sănătos
în situaţii de examinare. - discuţii de grup cu tema: 1 S 23
- Situaţii de criză; 5.2 să analizeze Cum facem faţă stresului?; Împreună putem să
reacţii emoţionale şi mecanismele eficiente - exerciţii de identificare a trecem peste
comportamentale în de adaptare în situaţii modalităţilor de adaptare 1 S 29
catastrofele
situaţii de criză de stres sau de criză. în diverse situaţii
potenţial stresante. naturale
(catastrofe etc.).
SEMESTRUL I
Nr.
Tema Săptămâna
crt.
1. Puncte tari, puncte slabe S1

2. Ştiu să-mi organizez timpul S2

3. Tu vrei asta, eu vreau asta! S3

4. Ce înseamnă să fii cult şi civilizat? S4

5. Siguranța mea și a celor din jur în cazul catastrofelor naturale? S5

6. Reporter pentru o zi S6

7. Aptitudinile mele S7

8. Avantaje şi limite ale folosirii TIC S8

9. Toleranţă şi intoleranţă S9
Nr.
Tema Săptămâna
crt.

10. Puterea anturajului S10

11. Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor S11

12. Prejudecăţi referitoare la profesii S12

13. Comunicare şi colaborare S13

14. Surse de stres în viaţa mea S14

15. Avantajele comunicării asertive S15

16. Ce doresc ş ice nu doresc să schimb S16

17. Creativitatea şi stimularea acesteia S17

18. Noi şi examenele S18


SEMESTRUL al II-lea

Nr.
Tema Săptămâna
crt.

19. Mă informez: de unde, când, cum? S19

20. Gândirea critică S20

21. Ce îmi place să fac, ce mă interesează? S21

22. Ce este un conflict? S22

23. Minte sănătoasă în corp sănătos S23

24. Etichetarea şi consecinţele acesteia S24

25. Cartea – cel mai bun prieten al meu S25

26. Persoane importante în viaţa mea S26


Nr.
Tema Săptămâna
crt.

27. Maladii ale secolului XXI S27

28. „Şă ştii mai multe, să fii mai bun!“ S28

29. Împreună putem să trecem peste catastrofele naturale S29

30. Portofoliul meu S30

31. Cum să mă înţeleagă părinţii! S31

32. Cum aflu ce îmi oferă un liceu? S32

Modele de viaţă, modele de carieră. Analiza rezultatelor finale


33. S33

PROFESOR DIRIGINTE,
ION IONELA-MARINA